Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet"

Transkript

1 Uppdrag för planering av gemensam utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Rektors beslut , Dnr SLU ua Rapport från Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet Förslag till nytt program: Outdoor environments for Health and Well-being Master s Programme [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. Bakgrund Magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård (NHT) har funnits i sin nuvarande form (halvfart och halvdistans) sedan Innan dess gavs det som traditionellt upplagda kurser på campus under ett års tid och hade svårt att dra tillräckligt många studenter. Enligt den nuvarande modellen är det dock möjligt att även göra klart programmet på ett år genom att läsa kurser parallellt. Programmets samtliga kurser ges även som fristående. Det är med andra ord en mycket flexibel modell som starkt har bidragit till att locka studenter från hela landet till utbildningen, som har blivit mycket populär. Inom ämnesområdet (landskapsarkitektonisk, utomhusmiljöbaserad miljöpsykologi/terapi/hälsodesign) har under många år även getts fristående och mycket populära kurser i trädgårdsterapi (introduktions- och fortsättningskurs) och hälsoträdgårdar (introduktionskurs och en kurs med högre förkunskapskrav), sammanlagt 60 hp, och då har under ett antal år introduktionskursen i trädgårdsterapi getts två gånger årligen med oerhört höga ansökningssiffror. Nackdelen med dessa kurser är att de ges på grundnivå, vilket har inneburit mycket ojämna studentgrupper, eftersom de aspekter som kurserna tas upp inte finns representerade på avancerad nivå, varför även en stor andel teoretiskt överkvalificerade studenter har läst kurserna. Det har under en längre tid inom (det nu nedlagda) programutskottet utemiljö och människa (PUUM) och institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid nuvarande LTV-fakulteten diskuterats möjligheten att skapa en utbildning på avancerad nivå med de aspekter som tas upp på de fristående kurserna, alltså inom ämnesområdena trädgårdsterapi 1

2 och hälsodesign, som ett komplement till de aspekter som tas upp på NHT, där det är mer planerings- och forskningsrelaterade frågor som tas upp i kontexten miljöns påverkan på människor. Det har också funnits önskemål att involvera en bredare kompetens såväl inom som utanför SLU, och detta har också varit ambitionen med den projektgrupp som nu har arbetat med programmets utformning, där S- och VH-fakulteterna har varit representerade. Utdrag ur rektorsuppdraget: Uppdraget är att analysera förutsättningar och föreslå möjligt masterprogram med fokus på betydelsen av djur och natur för människors hälsa och välbefinnande med utgångspunkt i de unika forskningsmiljöer som finns inom SLU om människans förhållande till djur, trädgård och natur. Det förutsätts att kompetens från flera fakulteter samverkar i ett planerat programgenomförande. Förhållandet till nuvarande utbildningsprogram måste beskrivas. Kan förslaget ersätta nuvarande program inom området? Vilka ämnen kan bli aktuella att utfärda examen i? Vilken målgrupp av studenter och vilket syfte har den föreslagna utbildningen? Vilka för- och nackdelar skulle det föreslagna upplägget innebära ur ekonomiska och kvalitetsmässiga perspektiv? Tanken är att bygga på det nuvarande innehållet inom NHT och bygga ett tvåårigt masterprogram på den grund som redan finns inom institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, med utvidgad kompetens från andra institutioner och fakulteter inom SLU, avseende främst skog och hälsa, husdjur och hälsa, samt utomhusmiljöerför barn. Det nya programmet kommer alltså att ersätta NHT och i viss mån de fristående kurserna inom fältet. Som en del av denna process ingår att ge kurserna på engelska. I dagsläget ges alla kurser inom ämnesområdet på svenska, men det finns all anledning att internationalisera kursutbudet, för att bredda studentunderlaget och vidga vyerna för studenterna. Studentunderlag De studenter som i dagsläget söker de miljöpsykologiskt inriktade utbildningarna i Alnarp hör generellt till fyra kategorier: 1) studenter med en examen inom vårdsektorn (sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl.), 2) studenter med en pedagogisk utbildning (lärare, fritidspedagoger m.fl.), 3) studenter med en kandidatexamen från SLU (landskaps- och trädgårdsingenjörer, landskapsarkitekter) och 4) vanligen kommunalt engagerade samhällsplanerare. Antalet studenter är normalt högst i kategori 1). Intresset för utbildningarna är stort och tillströmningen även till NHT överstiger antalet platser på programmet. Trädgårdsterapi, introduktionskurs har alltid många sökande. Att höja nivån på den kursen kommer att diskvalificera studenter som inte har någon kandidatexamen, men det är redan i dagsläget många av de sökande som har högre examina, så begränsningen kommer främst att innebära att nivån på studenterna kommer att jämnas ut. Intresset kommer knappast att minska, snarare öka, eftersom kurserna blir tillgängliga även för utbytesstudenter, vilket inte har varit fallet tidigare på någon av de aktuella kurserna, om man inte har behärskat svenska. Vi kan alltså förutse en något annorlunda profil på studenterna, med en sannolik föryngring och internationalisering och en eventuellt högre andel campusstudenter, men med ett fortsatt högt söktryck från vård- och skolsektorn. 2

3 Arbetsmarknad Programmet är inte riktat mot en specifik bransch, utan yrkesvalet avgörs i hög grad av studentens grundutbildning. Programmet erbjuder specialkunskap som en förstärkning av denna, dels genom att den ger en högre examen och därmed behörighet till forskarstudier, dels genom att den ger kompetens att bedöma miljöers effekt på hälsa och välbefinnande och också en förmåga att avgöra på vilket sätt de kan modifieras i en hälsofrämjande riktning. I slutändan är tanken att detta ska få en samhällsekonomisk effekt. Sådan kompetens kan också bidra till att t.ex. avgöra effekterna av förtätning av tätortsmiljöer. Programmets yttersta syfte är att skapa en generellt djupare förståelse för samspelet mellan människa och miljö, i synnerhet hos de yrkeskategorier där detta är av särskild vikt, och i förlängningen bättre folkhälsa. Under programmets hela förlopp kommer studenterna att komma i kontakt med relevanta aktörer inom offentlig förvaltning, vårdinrättningar, skolor och andra pedagogiskt inriktade miljöer samt privata aktörer för vilka samspelet mellan människa och miljö är av avgörande betydelse för hälsa, återhämtning och rekreation, i vardagen såväl som för specifika ändamål, som terapeutiska aktiviteter, rehabilitering i gröna miljöer och med eller utan husdjur. Kompetens vid SLU Programmet initieras inom LTV-fakulteten och Programnämnd landskap och trädgård, och kurserna kommer att drivas dels av institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid denna fakultet, med ett starkt stöd från institutionerna för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och institutionen för stad och land (SoL) vid samma fakultet, liksom institutionen för skogens ekologi och skötsel med flera institutioner vid S-fakulteten och de husdjursinriktade institutionerna vid VH-fakulteten. Möjliga externa aktörer är Linköpings universitet, där man har utomhuspedagogisk expertis, vilket kan vara av betydelse för delar av programmet, och LTH där man har gedigen miljöpsykologisk kompetens inom en arkitekturkontext. Även andra lärosäten som Malmö högskola och Köpenhamns universitet kan vara aktuella. AEM antas stå för stommen av lärarkompetensen, med två professorer och ett flertal disputerade lärare/forskare inom fältet, samt kompletterande kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och arbetsmiljörelaterade frågor. AEM-lärarna kompletteras med kompetens från övriga enheter enligt ovan, främst med inriktning mot skog, husdjur och barnrelaterade frågor. Genomförande Programmet är planerat att ges på distans och antingen hel- eller halvfart beroende på studenternas val. Kurserna ges på halvfart över en hel termin, men går att kombinera till helfart, så att hela programmet kan genomföras på två år. Distansstudier där det bland annat kan ingå internationella studenter kräver en robust digital plattform och vi finner att SLUs resurser i det avseendet är otillräckliga, varför vi föreslår att programmet genomförs enligt den modell som tillämpas bland annat på läkarutbildningen vid Umeå universitet och som baseras på Open Source-tekniken Moodle. Detta kommer att göra det möjligt att genomföra programmet så att alla SLUs orter har möjlighet att delta, med lärare såväl som studenter. Vi menar att ett sådant system kan göra det möjligt att genomföra även andra utbildningar på distans på ett betydligt smidigare sätt än vad som nu är möjligt. Modellen inne- 3

4 bär att man genomför minimalt med fysiska kursträffar, och enbart dem som faktiskt är helt nödvändiga, t.ex. övningar som kräver direkt handledning osv. Vi menar att denna modell kommer att innebära ekonomiska fördelar genom minskade lokalkostnader och ett flexiblare utnyttjande av lärarresurser gentemot traditionell salsundervisning. Eftersom kurserna i programmet är tänkta att ersätta befintliga kurser i hög grad, så bör det inte innebära en ökad HST-belastning för SLU centralt. Projektgruppens arbete Projektgruppen har haft ett fysiskt möte och tre möten via Jabber. Dessutom har det varit ett Adobe Connect-möte för att diskutera Moodle-plattformen med representanter för Umeå Universitet. I övrigt har gruppens arbete hanterats genom . Dessvärre blev det en miss i kommunikationen avseende studeranderepresentanten (Malin Aldén), som inte kopplades in förrän mot slutet av arbetet och inte har deltagit i mötena. Andra relevanta personer på de inblandade institutionerna har också getts möjlighet att ha synpunkter på programmet, som dessutom före projektets start hade initierats vid den tidigare LTJ-fakulteten och där dryftats ingående främst vid AEM. Kontakter med externa kompetenser vid Umeå universitet, Linköpings universitet och Köpenhamns universitet har i olika omfattning varit delaktiga i olika aspekter av programmet. Förslag Projektgruppen föreslår: - Att inrätta Outdoor Environments for Health, and Well-being Master s programme enligt bifogat förslag fr.o.m. höstterminen Att samtidigt lägga ner magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård, samt se över behovet av de fristående kurserna i trädgårdsterapi (2 st) och hälsoträdgårdar (2 st). Mats Gyllin, Ann Dolling, Patrik Grahn, Anne-Sofie Lagerstedt 1 De senaste diskussionerna har pendlat mellan Outdoor environments for Health and Well-being respektive Landscapes for Health and Well-being, där det förra upplevs som lite otympligt, men kanske mera allmängiltigt, medan det senare kan kännas lite främmande om man inte är i landskapsbranschen. Vi har hållit det en aning öppet, med det första alternativet som huvudalternativ. 4

5 Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme Programme description The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a transdisciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Examples of subjects include the transdisciplinary research discipline that studies natureassisted therapy/health promotion and the role of outdoor environments for learning and development, e.g. within outdoor education and habilitation, but also broader perspectives like spatial planning or landscape design informed by environmental psychology. Special attention is given the importance of outdoor environments for individual development, quality of life, wellbeing and health. National and international approaches to integration of green environments in an urbanisation/densification context focusing on public health through access to natural environments are studied. The health aspects will cover promotion as well as illness prevention and treatment. These concepts include understanding of the influence of green environments with indirect (e.g. increased physical activity) as well as direct (e.g. reduced negative effects of stress) health effects. The programme also deals with the specific role of public space in a globalized world in terms of emotions and restorative mechanism important for public health. Concrete examples and applications are starting points for projects and investigations. Students are given tasks to practice various methods used to survey the use, experience and effects of different outdoor environments such as gardens, parks, forests and other types of natural environments and public spaces, including the role of animals in everyday life. Another dimension is the mediating role of specific outdoor activities promoting health and development and skills in how to organize such activity drawn on research from e.g. rehabilitation gardening, school ground greening, outdoors education, and healthcare institutions using nature- and animal-assisted therapy. Knowledge on how study and critically assess different types of activities promoting health or development, is an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 5

6 Programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, 120 Credits [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] Utbildningsplan för Utemiljö för hälsa och välmående masterprogram, 120 hp 1 Decision The Vice-chancellor (alt: Board eller UN?) of the Swedish University of Agricultural Sciences decided on xxxx xx, 2014 to establish the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme. The programme syllabus was decided on xxxx xx, 2014 by [programnämnden?] to apply from the academic year 2015/16. The Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme leads to a Degree of Master at advanced level and comprises 120 credits. The programme has the following programme code: XXxxx. 2 Previous knowledge and other admission requirements 2.1. Previous studies To be eligible for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, the requirement is a Bachelor s degree (undergraduate cycle) corresponding to a minimum of 180 credits. It is further highly recommended that at least 15 credits are within one of the following general disciplines: (Landscape) architecture, horticultural science, environmental science, ecology, geography, forestry, medicine, psychology, pedagogy. Alternatively, the following professional degree: - Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management (3 years) Specific admission requirements including English language proficiency demonstrated as: - English B (Swedish secondary school) or equivalent. Grade requirement: A minimum grade of Pass in the courses above. The specific admission requirements according to the above can also be fulfilled by those having corresponding qualifications from present or former colleges or learning establishments. The requirements are also fulfilled if corresponding qualifications have been obtained in alternative ways. For entry to the different courses included within the programme, the specific entry requirements prescribed for each individual course apply. 6

7 3 Objectives 3.1 General objectives In accordance with the Higher Education Act (1 chap, 9 ), second level education shall involve a deepening of knowledge, skills and abilities relative to first level education and, in addition to what applies to first level education, shall - further develop the student s ability to independently integrate and use knowledge, - develop the student s ability to deal with complex phenomena, issues and situations, and - develop the student s potential for professional activities that demand considerable independence or for research and development work. 3.2 Specific objectives for a Degree of Master In accordance with the Appendix to the Ordinance for the Swedish University of Agricultural Sciences, students must fulfil the following objectives for a Degree of Master: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate knowledge and understanding within the main area of the education, incorporating both broad knowledge of the area and essentially deepened knowledge within certain parts of this area, and a deeper insight into current research and development work, and - demonstrate a deepened knowledge of methods within the main area of the education. - Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability to critically and systematically integrate knowledge and analyse, evaluate and manage complex phenomena, issues and situations, even with limited information, - demonstrate the ability to critically, independently and creatively identify and formulate issues and to plan and, using adequate methods, execute qualified tasks within a given time frame and thus contribute to the extension of knowledge, and evaluate this work, - demonstrate the ability to report and discuss in both national and international contexts, orally and in writing, their conclusions and the knowledge and arguments that form the basis for these in dialogue with different groups, and - demonstrate the skills required to participate in research and development work, or to work independently in other qualified activities. Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability within the main area of the education to make evaluations with respect to relevant scientific, sociological and ethical aspects and demonstrate awareness of ethical aspects of research and development work, 7

8 - demonstrate an insight into the possibilities and limitations of science, its role in society and people s responsibilities regarding how it is used, and - demonstrate the ability to identify their need for further knowledge and take responsibility for developing their knowledge. 3.3 Precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme Within the framework of the objectives in the degree description, SLU has specified the following precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify perspectives and explain concepts on how people relate to outdoor environments with special focus on how they influence people s experiences, well-being and development, - describe and explain theories concerning the interactions between people and outdoor environments at different levels: physiologically, psychologically, socially and culturally, - describe the role of outdoor environments for different user groups in a healthpromoting or developmental context, and - apply and adapt the knowledge to different local contexts. Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify fields of application at different scale levels that may promote health and contribute to solutions to current societal problems, - assess the quality of outdoor environments and their potential to health, wellbeing and human development - select adequate methods and strategies for empirical studies of the interactions between people and physical environments - make evaluations and suggest measures to develop outdoor environments to enhance health, well-being and development, - be able to prepare and develop activities for different target groups to promote health or development - be prepared to take active part in the development of environments and organisation of nature-assisted activities - demonstrate ability to apply the subjects of the master s programme to other education or professional experiences 8

9 Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - show good judgement in ethical considerations regarding views, methods and approaches within the field, and - constructively and critically evaluate theories, projects and proposals that are generated within the field. 4 Opportunities for further studies The student who has completed the education in the Outdoor Environments for Health and Wellbeing and obtained the Degree of Master, fulfils the specific requirements to be accepted for further studies, among others, the following education at SLU: - Education at postgraduate level. The postgraduate research subjects into which entry is possible are given in the appendix, and have been decided by the Board for Undergraduate University Education at the Faculty. 5. Content and structure 5.1 Courses The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme are decided on by the [programnämnden] and are presented in the appendix to the education plan, which also contains a description of the course structure. The objectives and content of the courses are described in the course plans for the individual courses. 5.2 Structure and content The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a cross-disciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Concrete examples and applications are starting points for different projects, activity designs and investigations. Students are given tasks to practice different methods used to survey the use and experience of outdoor environments. The influence of companion animals is also included. Research methods aiming at training the ability to study and critically assess different types of activities promoting health or development from a scientific perspective are an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development, using scientifically based analysis models. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 9

10 6. Examinations Each course includes one or more examinations. Courses will in general be graded using one of the grades U, 3, 4 or 5. The requirements for course grades are outlined in an attachment to the syllabus. Grades will be determined by an examiner appointed by SLU. Grading decisions may not be appealed. More detailed regulations exist regarding the right to re-sit examinations. 7. Degree 7.1 Degree to which the education programme leads A Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme will be awarded on completion of the course examinations (Pass grades) to the value of 120 credits, with the following requirements: - a maximum of 15 credits courses at first level - a minimum of 30 credits programme courses of in-depth study within Landscape Architecture (A1N, A1F), - a minimum of 30 credits of independent work (degree project) within Landscape Architecture (A2E) The course requirements must at the same time fulfil the following requirements: - a minimum of 60 credits programme courses according to the study plan established, and - independent work (degree project) in accordance with the study plan established and with regulations for the programme. There is additional requirement of a completed Degree of Bachelor, Professional Degree or the corresponding overseas qualification of a minimum of 180 credits. The student fulfilling the examination requirements for the Degree of Master will be supplied with an examination certificate upon request. The examination certificate will be associated with the title Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture. This examination certificate shall show that the degree fulfils the requirements according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. Specific course requirements are described in the programme s study plan, which is decided on by [programnämnden] and presented in the appendix to the education plan. 7.2 Other degrees to which the education programme render possible The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s Programme also allow the following degrees to be obtained provided that the SLU requirements on general examinations are fulfilled: - Degree of Master, 60 credits, with a major in Landscape Architecture. 10

11 8. Miscellaneous 8.1 Eligibility Course credits obtained from a different higher education, inside or outside of the country, can be eligible for inclusion in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. However this does not apply if there is an essential difference between the educations. Eligibility will be assessed in individual cases. Subject to assessment, corresponding knowledge and skills acquired in professional activities can also be deemed eligible. 11

12 Preliminärt ramschema, med kortfattade kursbeskrivningar Alla kurser genomförs på halvfart (examensarbetet även på helfart). Kurser med udda nummer genomförs under höstterminen och kurser med jämna nummer på vårterminen. Alla kurser ska vara synkroniserade så att det går att kombinera vilka två som helst under samma termin samtidigt. Under år 2 kommer det att finnas två parallella spår ( a respektive b ), där spår a innebär ett fokus på förebyggande, medan spår b fokuserar på behandling. Spår b är främst riktat mot vårdsektorn, medan spår a är mera allmänt, men främst riktat mot pedagoger och planerare, och är sannolikt mera generellt av intresse för befintliga campusstudenter vid SLU. Samtliga kurser kommer att vara fristående och alltså valbara för t.ex. landskapsarkitektstudenter, jägmästarstudenter m.fl. Examensarbetet kommer formellt att vara samma kurs som på landskapsarkitektprogrammet, vilket dock förutsätter att ett kurstillfälle på halvfart inrättas. Ansvaret för flertalet kurser kommer att ligga på AEM, utom sannolikt examensarbetet, som om det samkörs med landskapsarkitektprogrammet antingen kommer att ha ett delat ansvar, eller vara placerat på LAPF som kursansvarig institution. Någon av kurserna 5b eller 6b skulle kunna placeras vid S-fakulteten. Outdoor Environments for Health and Well-being, 120 credits Year 1 1. Introduction to Environmental Psychology, 15 credits (A1N), 50% Allmän introduktion till ämnet. Olika teorier om hur utemiljöer, urbana såväl som rurala, påverkar människors trivsel, välbefinnande och hälsa presenteras och diskuteras. Övningar som går ut på att tolka miljöer. Biofili, fraktaler, Kaplan, PRS, baskaraktärer, teorier avseende naturens inverkan på människors hälsa, etc. Tätortsnära skog och dess skötsel. Kunskaper om friluftsliv/utevistelser (historia, motiv, hinder, utveckling). Supporting environments. Pedagogik. Bygger till stor del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi hälsofrämjande livsmiljöer. 2. Outdoor Environments and Human Development, 15 credits (A1N), 50% Här behandlas människans dynamiska samspel och utveckling i relation till den fysiska miljön som behövs för att kunna förstå samspelet på individnivå. Kursen skall lägga grunden för att studenten skall kunna redogöra för olika teorier och förklaringsmodeller kring samspelet mellan människa och fysisk miljö på olika nivåer; fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt, och den fysiska utemiljöns betydelse för olika målgrupper i en hälsofrämjande eller utvecklingsmässig kontext. Kursen bygger vidare på de mer biologiska och fysiologiska förklaringsmodeller kring interaktionen mellan människa och omgivning som presenterats i kurs 1 och hur kognitiva och psykodynamiska förklaringsmodeller kompletterar och kan integreras. Nyckelbegrepp är: Ekologisk psykologi, miljöerbjudande, miljökompetens, emotion, aktivitet, embodiment, (plats)anknytning, interaktion/ transaktion. 12

13 3. Health Design and Planning, 15 credits (A1N), 50% Gestaltnings- och planeringsaspekter, samhällsplanering med ett hälsofrämjande syfte. Folkhälsoaspekter. Universal design. Stadsplanering. Aspekter av skogs- och naturvårdsplanering. Anläggningar och anordningar för friluftsliv. Arkitekturpsykologi. Hållbarhet. Bygger till viss del på befintliga kurser ( Hälsoträdgårdar ). 4. Research Methods in Environmental Psychology, 15 credits (A1N), 50% Presentation av olika vetenskapliga perspektiv och modeller som används som utgångspunkt för att studera relationen till vår fysiska omgivning med fokus på natur, djur och utomhusmiljöer. Kursen behandlar forskningsdesign för att studera människans samspel på fysiologisk och psykologisk nivå i termer av användning, upplevelse och reaktioner. Träning ges i för området vanliga metoder som fältarbete, observation, intervju, gåtur, tester och enkät samt introduktion i kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Bygger till viss del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi Teori och metod. Year 2 Option A (Promotion of learning, development and health) 5a. Outdoor Environments for physical and cognitive development, 15 credits (A1N/F), 50% Kursen behandlar naturens roll för människans lek, utveckling och lärande i vardagen med speciellt fokus på barn och ungas utomhusmiljöer. Viktiga platser i vardagsmiljön fungerar som utgångspunkt för hur olika aktiviter och vardagspraktiker växer fram i samspel med den fysiska miljön. Yrkesroller och strategier för miljöutveckling diskuteras i förhållande till verksamheter som lekmiljöers kvalitet och säkerhet, rastaktivitet, naturassisterat lärande, utomhuspedagogik, arkitekturpedagogik, skolskogar, urban odling, friluftsliv, idrott och hållbar stadsutveckling 6a. Health Promoting Environments, 15 credits (A1N/F), 50% Utemiljöers utvecklingsmöjligheter utifrån olika målgruppers särskilda behov i verksamheter inom vård, arbetsplatser, fritidsanläggningar och omsorg. Vårdinrättningar m.m. Äldreboende Hälsostigar, hälsoskogar. Kontextuella design- och planeringsaspekter. Bygger till stor del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi Hälsofrämjande miljöer i vård, skola och omsorg. Option B (Treatment/therapeutic activities) 5b. Nature Assisted Interventions I, 15 credits (A1N/F), 50% Trädgårdsterapi enligt Alnarpsmodellen är central inom kursen. Utformning av terapeutiska aktiviteter och effekter av olika typer av miljöer för återhämtning hos olika målgrupper. Forskningsresultat från olika projekt vid AEM och t.ex. temaforskningsprogrammet Skog och Hälsa. Företags- och hälsoekonomiska aspekter och ledarskapsrelaterade frågor tas upp. Bygger till viss del på de befintliga kurserna i trädgårdsterapi. 6b. Nature Assisted Interventions II, 15 credits (A1N/F), 50% Kan betraktas som en fortsättning och fördjupning av 5b, men med mera tillämpade inslag. Skogens betydelse för hälsa. Interaktion mellan människa och husdjur. Forskningsresultat från temaforskningsprogrammet Skog o Hälsa (alltså rehab kopplat till skogslandskapet). Praktiska övningar och tillämpningar, i kombination med ytterligare teoretisk fördjupning. Bygger till viss del på kurser i trädgårdsterapi och t.ex. Skogen, landskapet och människan. 13

14 Thesis 7. Master s Thesis: 30 credits (A2E), 50% or 100%, spring or autumn Eventuellt kan det räcka med 15 hp för dem som redan har magisterexamen genom magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård. Huvudområde: landskapsarkitektur. Gemensam kurs med landskapsarkitektprogrammen, LAM och HSU (?). 14

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 1 (8) Mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 1. Benämning Programmets namn på svenska. 2. Engelsk benämning Programmets namn på engelska. 3. Kod Programkoden ska

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål 1 (2) 2014-05-21 Dnr SU Katarina Gustafsson Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål Mall för individuell

Läs mer

Kursplan. Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Business development through orderliness at the work-place 7.5 Higher Education Credits *), Undergraduate

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 201X-XX-

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Utbildningsplan SLU ID 3.0-734/2012, version 2012-09-26 Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Bilaga 1: Möjlighet

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The two year programme comprises design studio projects and courses, and a thesis project.

The two year programme comprises design studio projects and courses, and a thesis project. Utbildningsplan Masterprogram, arkitektur Master's Programme, Architecture, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT11. Utbildningens mål The overall aims of the programme

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles Inst. för pedagogik Course syllabus Course Code MUB3 Reg.No. 184/02-51 Date of decision Revised 02-08- 03-09-16 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject Swedish points

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT09. Utbildningens mål Media management

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, media management Master's Programme, Media Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Media management

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT

BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN December 2007 BILAGA TILL EXAMENSBEVIS AVSEDD FÖR INTERNATIONELLT BRUK DIPLOMA SUPPLEMENT Anvisningar om hur bilagan skall utformas (examina i studiepoäng) Högskolorna

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Lou Lagusson 1 (13) Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-06-07 Maria Valtersson 2015-06-23 Britt Berglund

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Miljövetarprogram. Grundläggande nivå. The Open University BA/BSc (Honours) Environmental Studies http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?q07b19.

Miljövetarprogram. Grundläggande nivå. The Open University BA/BSc (Honours) Environmental Studies http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?q07b19. Miljövetarprogram Grundläggande nivå The Open University BA/BSc (Honours) Environmental Studies http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?q07b19. Learning outcomes Knowledge and understanding When you

Läs mer

Masterprogram i Datavetenskap

Masterprogram i Datavetenskap Masterprogram i Datavetenskap 1 För att säkra kvalitetsmål inom LiTH Då det föreslagna Masterprogrammet kommer att samköras med det internationella Masterprogrammet i Computer Science så har LiTH redan

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Masterprogram, hållbar energiteknik Master's Programme, Sustainable Energy Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, hållbar energiteknik Master's Programme, Sustainable Energy Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, hållbar energiteknik Master's Programme, Sustainable Energy Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT09. Utbildningens mål

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Collaboration between companies and universities. ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011

Collaboration between companies and universities. ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011 Collaboration between companies and universities ICES Embedded Conference Scandinavia, 4 oktober 2011 Mats Hanson KTH, Department of Machine Design, Mechatronics Lab. http://www.kth.se/itm/inst/mmk http://www.kth.se/itm/inst/mmk/org/mda/medarbetare/hanson-mats-

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Masterprogram, medicinsk bioteknologi Master's Programme, Medical Biotechnology, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, medicinsk bioteknologi Master's Programme, Medical Biotechnology, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, medicinsk bioteknologi Master's Programme, Medical Biotechnology, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14. Utbildningens mål Kunskap

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points SCA105 - Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_sca105.html Code: SCA105 Date: Beginning of September - Mid-December Name:

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Course syllabus. Emergency and perioperative care, 7.5 credits

Course syllabus. Emergency and perioperative care, 7.5 credits Page 1 of 5 Course syllabus The Red Cross University College Diary no: 40/2012 Visiting address: Teknikringen 1 Date: 2012-08-06 P.O. Box 55676 102 15 Stockholm Tel: +46-8-587 516 00 Fax: +46-8-587 51690

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Education Ba(A), Leisure Education Work I

Education Ba(A), Leisure Education Work I 1 (6) Course Syllabus: Education Ba(A), Leisure Education Work I General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change

Läs mer

Education (A), Pre-school Assignment

Education (A), Pre-school Assignment 1 (5) Course Syllabus: Education (A), Preschool Assignment General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change Version

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6)

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/250 Utbildningsplan för Trädgård dens och landskapsvårdens hantverk (N1TLH), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Garden and Landscape

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer