Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet"

Transkript

1 Uppdrag för planering av gemensam utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Rektors beslut , Dnr SLU ua Rapport från Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet Förslag till nytt program: Outdoor environments for Health and Well-being Master s Programme [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. Bakgrund Magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård (NHT) har funnits i sin nuvarande form (halvfart och halvdistans) sedan Innan dess gavs det som traditionellt upplagda kurser på campus under ett års tid och hade svårt att dra tillräckligt många studenter. Enligt den nuvarande modellen är det dock möjligt att även göra klart programmet på ett år genom att läsa kurser parallellt. Programmets samtliga kurser ges även som fristående. Det är med andra ord en mycket flexibel modell som starkt har bidragit till att locka studenter från hela landet till utbildningen, som har blivit mycket populär. Inom ämnesområdet (landskapsarkitektonisk, utomhusmiljöbaserad miljöpsykologi/terapi/hälsodesign) har under många år även getts fristående och mycket populära kurser i trädgårdsterapi (introduktions- och fortsättningskurs) och hälsoträdgårdar (introduktionskurs och en kurs med högre förkunskapskrav), sammanlagt 60 hp, och då har under ett antal år introduktionskursen i trädgårdsterapi getts två gånger årligen med oerhört höga ansökningssiffror. Nackdelen med dessa kurser är att de ges på grundnivå, vilket har inneburit mycket ojämna studentgrupper, eftersom de aspekter som kurserna tas upp inte finns representerade på avancerad nivå, varför även en stor andel teoretiskt överkvalificerade studenter har läst kurserna. Det har under en längre tid inom (det nu nedlagda) programutskottet utemiljö och människa (PUUM) och institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid nuvarande LTV-fakulteten diskuterats möjligheten att skapa en utbildning på avancerad nivå med de aspekter som tas upp på de fristående kurserna, alltså inom ämnesområdena trädgårdsterapi 1

2 och hälsodesign, som ett komplement till de aspekter som tas upp på NHT, där det är mer planerings- och forskningsrelaterade frågor som tas upp i kontexten miljöns påverkan på människor. Det har också funnits önskemål att involvera en bredare kompetens såväl inom som utanför SLU, och detta har också varit ambitionen med den projektgrupp som nu har arbetat med programmets utformning, där S- och VH-fakulteterna har varit representerade. Utdrag ur rektorsuppdraget: Uppdraget är att analysera förutsättningar och föreslå möjligt masterprogram med fokus på betydelsen av djur och natur för människors hälsa och välbefinnande med utgångspunkt i de unika forskningsmiljöer som finns inom SLU om människans förhållande till djur, trädgård och natur. Det förutsätts att kompetens från flera fakulteter samverkar i ett planerat programgenomförande. Förhållandet till nuvarande utbildningsprogram måste beskrivas. Kan förslaget ersätta nuvarande program inom området? Vilka ämnen kan bli aktuella att utfärda examen i? Vilken målgrupp av studenter och vilket syfte har den föreslagna utbildningen? Vilka för- och nackdelar skulle det föreslagna upplägget innebära ur ekonomiska och kvalitetsmässiga perspektiv? Tanken är att bygga på det nuvarande innehållet inom NHT och bygga ett tvåårigt masterprogram på den grund som redan finns inom institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, med utvidgad kompetens från andra institutioner och fakulteter inom SLU, avseende främst skog och hälsa, husdjur och hälsa, samt utomhusmiljöerför barn. Det nya programmet kommer alltså att ersätta NHT och i viss mån de fristående kurserna inom fältet. Som en del av denna process ingår att ge kurserna på engelska. I dagsläget ges alla kurser inom ämnesområdet på svenska, men det finns all anledning att internationalisera kursutbudet, för att bredda studentunderlaget och vidga vyerna för studenterna. Studentunderlag De studenter som i dagsläget söker de miljöpsykologiskt inriktade utbildningarna i Alnarp hör generellt till fyra kategorier: 1) studenter med en examen inom vårdsektorn (sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl.), 2) studenter med en pedagogisk utbildning (lärare, fritidspedagoger m.fl.), 3) studenter med en kandidatexamen från SLU (landskaps- och trädgårdsingenjörer, landskapsarkitekter) och 4) vanligen kommunalt engagerade samhällsplanerare. Antalet studenter är normalt högst i kategori 1). Intresset för utbildningarna är stort och tillströmningen även till NHT överstiger antalet platser på programmet. Trädgårdsterapi, introduktionskurs har alltid många sökande. Att höja nivån på den kursen kommer att diskvalificera studenter som inte har någon kandidatexamen, men det är redan i dagsläget många av de sökande som har högre examina, så begränsningen kommer främst att innebära att nivån på studenterna kommer att jämnas ut. Intresset kommer knappast att minska, snarare öka, eftersom kurserna blir tillgängliga även för utbytesstudenter, vilket inte har varit fallet tidigare på någon av de aktuella kurserna, om man inte har behärskat svenska. Vi kan alltså förutse en något annorlunda profil på studenterna, med en sannolik föryngring och internationalisering och en eventuellt högre andel campusstudenter, men med ett fortsatt högt söktryck från vård- och skolsektorn. 2

3 Arbetsmarknad Programmet är inte riktat mot en specifik bransch, utan yrkesvalet avgörs i hög grad av studentens grundutbildning. Programmet erbjuder specialkunskap som en förstärkning av denna, dels genom att den ger en högre examen och därmed behörighet till forskarstudier, dels genom att den ger kompetens att bedöma miljöers effekt på hälsa och välbefinnande och också en förmåga att avgöra på vilket sätt de kan modifieras i en hälsofrämjande riktning. I slutändan är tanken att detta ska få en samhällsekonomisk effekt. Sådan kompetens kan också bidra till att t.ex. avgöra effekterna av förtätning av tätortsmiljöer. Programmets yttersta syfte är att skapa en generellt djupare förståelse för samspelet mellan människa och miljö, i synnerhet hos de yrkeskategorier där detta är av särskild vikt, och i förlängningen bättre folkhälsa. Under programmets hela förlopp kommer studenterna att komma i kontakt med relevanta aktörer inom offentlig förvaltning, vårdinrättningar, skolor och andra pedagogiskt inriktade miljöer samt privata aktörer för vilka samspelet mellan människa och miljö är av avgörande betydelse för hälsa, återhämtning och rekreation, i vardagen såväl som för specifika ändamål, som terapeutiska aktiviteter, rehabilitering i gröna miljöer och med eller utan husdjur. Kompetens vid SLU Programmet initieras inom LTV-fakulteten och Programnämnd landskap och trädgård, och kurserna kommer att drivas dels av institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid denna fakultet, med ett starkt stöd från institutionerna för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och institutionen för stad och land (SoL) vid samma fakultet, liksom institutionen för skogens ekologi och skötsel med flera institutioner vid S-fakulteten och de husdjursinriktade institutionerna vid VH-fakulteten. Möjliga externa aktörer är Linköpings universitet, där man har utomhuspedagogisk expertis, vilket kan vara av betydelse för delar av programmet, och LTH där man har gedigen miljöpsykologisk kompetens inom en arkitekturkontext. Även andra lärosäten som Malmö högskola och Köpenhamns universitet kan vara aktuella. AEM antas stå för stommen av lärarkompetensen, med två professorer och ett flertal disputerade lärare/forskare inom fältet, samt kompletterande kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och arbetsmiljörelaterade frågor. AEM-lärarna kompletteras med kompetens från övriga enheter enligt ovan, främst med inriktning mot skog, husdjur och barnrelaterade frågor. Genomförande Programmet är planerat att ges på distans och antingen hel- eller halvfart beroende på studenternas val. Kurserna ges på halvfart över en hel termin, men går att kombinera till helfart, så att hela programmet kan genomföras på två år. Distansstudier där det bland annat kan ingå internationella studenter kräver en robust digital plattform och vi finner att SLUs resurser i det avseendet är otillräckliga, varför vi föreslår att programmet genomförs enligt den modell som tillämpas bland annat på läkarutbildningen vid Umeå universitet och som baseras på Open Source-tekniken Moodle. Detta kommer att göra det möjligt att genomföra programmet så att alla SLUs orter har möjlighet att delta, med lärare såväl som studenter. Vi menar att ett sådant system kan göra det möjligt att genomföra även andra utbildningar på distans på ett betydligt smidigare sätt än vad som nu är möjligt. Modellen inne- 3

4 bär att man genomför minimalt med fysiska kursträffar, och enbart dem som faktiskt är helt nödvändiga, t.ex. övningar som kräver direkt handledning osv. Vi menar att denna modell kommer att innebära ekonomiska fördelar genom minskade lokalkostnader och ett flexiblare utnyttjande av lärarresurser gentemot traditionell salsundervisning. Eftersom kurserna i programmet är tänkta att ersätta befintliga kurser i hög grad, så bör det inte innebära en ökad HST-belastning för SLU centralt. Projektgruppens arbete Projektgruppen har haft ett fysiskt möte och tre möten via Jabber. Dessutom har det varit ett Adobe Connect-möte för att diskutera Moodle-plattformen med representanter för Umeå Universitet. I övrigt har gruppens arbete hanterats genom . Dessvärre blev det en miss i kommunikationen avseende studeranderepresentanten (Malin Aldén), som inte kopplades in förrän mot slutet av arbetet och inte har deltagit i mötena. Andra relevanta personer på de inblandade institutionerna har också getts möjlighet att ha synpunkter på programmet, som dessutom före projektets start hade initierats vid den tidigare LTJ-fakulteten och där dryftats ingående främst vid AEM. Kontakter med externa kompetenser vid Umeå universitet, Linköpings universitet och Köpenhamns universitet har i olika omfattning varit delaktiga i olika aspekter av programmet. Förslag Projektgruppen föreslår: - Att inrätta Outdoor Environments for Health, and Well-being Master s programme enligt bifogat förslag fr.o.m. höstterminen Att samtidigt lägga ner magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård, samt se över behovet av de fristående kurserna i trädgårdsterapi (2 st) och hälsoträdgårdar (2 st). Mats Gyllin, Ann Dolling, Patrik Grahn, Anne-Sofie Lagerstedt 1 De senaste diskussionerna har pendlat mellan Outdoor environments for Health and Well-being respektive Landscapes for Health and Well-being, där det förra upplevs som lite otympligt, men kanske mera allmängiltigt, medan det senare kan kännas lite främmande om man inte är i landskapsbranschen. Vi har hållit det en aning öppet, med det första alternativet som huvudalternativ. 4

5 Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme Programme description The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a transdisciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Examples of subjects include the transdisciplinary research discipline that studies natureassisted therapy/health promotion and the role of outdoor environments for learning and development, e.g. within outdoor education and habilitation, but also broader perspectives like spatial planning or landscape design informed by environmental psychology. Special attention is given the importance of outdoor environments for individual development, quality of life, wellbeing and health. National and international approaches to integration of green environments in an urbanisation/densification context focusing on public health through access to natural environments are studied. The health aspects will cover promotion as well as illness prevention and treatment. These concepts include understanding of the influence of green environments with indirect (e.g. increased physical activity) as well as direct (e.g. reduced negative effects of stress) health effects. The programme also deals with the specific role of public space in a globalized world in terms of emotions and restorative mechanism important for public health. Concrete examples and applications are starting points for projects and investigations. Students are given tasks to practice various methods used to survey the use, experience and effects of different outdoor environments such as gardens, parks, forests and other types of natural environments and public spaces, including the role of animals in everyday life. Another dimension is the mediating role of specific outdoor activities promoting health and development and skills in how to organize such activity drawn on research from e.g. rehabilitation gardening, school ground greening, outdoors education, and healthcare institutions using nature- and animal-assisted therapy. Knowledge on how study and critically assess different types of activities promoting health or development, is an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 5

6 Programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, 120 Credits [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] Utbildningsplan för Utemiljö för hälsa och välmående masterprogram, 120 hp 1 Decision The Vice-chancellor (alt: Board eller UN?) of the Swedish University of Agricultural Sciences decided on xxxx xx, 2014 to establish the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme. The programme syllabus was decided on xxxx xx, 2014 by [programnämnden?] to apply from the academic year 2015/16. The Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme leads to a Degree of Master at advanced level and comprises 120 credits. The programme has the following programme code: XXxxx. 2 Previous knowledge and other admission requirements 2.1. Previous studies To be eligible for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, the requirement is a Bachelor s degree (undergraduate cycle) corresponding to a minimum of 180 credits. It is further highly recommended that at least 15 credits are within one of the following general disciplines: (Landscape) architecture, horticultural science, environmental science, ecology, geography, forestry, medicine, psychology, pedagogy. Alternatively, the following professional degree: - Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management (3 years) Specific admission requirements including English language proficiency demonstrated as: - English B (Swedish secondary school) or equivalent. Grade requirement: A minimum grade of Pass in the courses above. The specific admission requirements according to the above can also be fulfilled by those having corresponding qualifications from present or former colleges or learning establishments. The requirements are also fulfilled if corresponding qualifications have been obtained in alternative ways. For entry to the different courses included within the programme, the specific entry requirements prescribed for each individual course apply. 6

7 3 Objectives 3.1 General objectives In accordance with the Higher Education Act (1 chap, 9 ), second level education shall involve a deepening of knowledge, skills and abilities relative to first level education and, in addition to what applies to first level education, shall - further develop the student s ability to independently integrate and use knowledge, - develop the student s ability to deal with complex phenomena, issues and situations, and - develop the student s potential for professional activities that demand considerable independence or for research and development work. 3.2 Specific objectives for a Degree of Master In accordance with the Appendix to the Ordinance for the Swedish University of Agricultural Sciences, students must fulfil the following objectives for a Degree of Master: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate knowledge and understanding within the main area of the education, incorporating both broad knowledge of the area and essentially deepened knowledge within certain parts of this area, and a deeper insight into current research and development work, and - demonstrate a deepened knowledge of methods within the main area of the education. - Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability to critically and systematically integrate knowledge and analyse, evaluate and manage complex phenomena, issues and situations, even with limited information, - demonstrate the ability to critically, independently and creatively identify and formulate issues and to plan and, using adequate methods, execute qualified tasks within a given time frame and thus contribute to the extension of knowledge, and evaluate this work, - demonstrate the ability to report and discuss in both national and international contexts, orally and in writing, their conclusions and the knowledge and arguments that form the basis for these in dialogue with different groups, and - demonstrate the skills required to participate in research and development work, or to work independently in other qualified activities. Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability within the main area of the education to make evaluations with respect to relevant scientific, sociological and ethical aspects and demonstrate awareness of ethical aspects of research and development work, 7

8 - demonstrate an insight into the possibilities and limitations of science, its role in society and people s responsibilities regarding how it is used, and - demonstrate the ability to identify their need for further knowledge and take responsibility for developing their knowledge. 3.3 Precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme Within the framework of the objectives in the degree description, SLU has specified the following precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify perspectives and explain concepts on how people relate to outdoor environments with special focus on how they influence people s experiences, well-being and development, - describe and explain theories concerning the interactions between people and outdoor environments at different levels: physiologically, psychologically, socially and culturally, - describe the role of outdoor environments for different user groups in a healthpromoting or developmental context, and - apply and adapt the knowledge to different local contexts. Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify fields of application at different scale levels that may promote health and contribute to solutions to current societal problems, - assess the quality of outdoor environments and their potential to health, wellbeing and human development - select adequate methods and strategies for empirical studies of the interactions between people and physical environments - make evaluations and suggest measures to develop outdoor environments to enhance health, well-being and development, - be able to prepare and develop activities for different target groups to promote health or development - be prepared to take active part in the development of environments and organisation of nature-assisted activities - demonstrate ability to apply the subjects of the master s programme to other education or professional experiences 8

9 Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - show good judgement in ethical considerations regarding views, methods and approaches within the field, and - constructively and critically evaluate theories, projects and proposals that are generated within the field. 4 Opportunities for further studies The student who has completed the education in the Outdoor Environments for Health and Wellbeing and obtained the Degree of Master, fulfils the specific requirements to be accepted for further studies, among others, the following education at SLU: - Education at postgraduate level. The postgraduate research subjects into which entry is possible are given in the appendix, and have been decided by the Board for Undergraduate University Education at the Faculty. 5. Content and structure 5.1 Courses The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme are decided on by the [programnämnden] and are presented in the appendix to the education plan, which also contains a description of the course structure. The objectives and content of the courses are described in the course plans for the individual courses. 5.2 Structure and content The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a cross-disciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Concrete examples and applications are starting points for different projects, activity designs and investigations. Students are given tasks to practice different methods used to survey the use and experience of outdoor environments. The influence of companion animals is also included. Research methods aiming at training the ability to study and critically assess different types of activities promoting health or development from a scientific perspective are an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development, using scientifically based analysis models. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 9

10 6. Examinations Each course includes one or more examinations. Courses will in general be graded using one of the grades U, 3, 4 or 5. The requirements for course grades are outlined in an attachment to the syllabus. Grades will be determined by an examiner appointed by SLU. Grading decisions may not be appealed. More detailed regulations exist regarding the right to re-sit examinations. 7. Degree 7.1 Degree to which the education programme leads A Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme will be awarded on completion of the course examinations (Pass grades) to the value of 120 credits, with the following requirements: - a maximum of 15 credits courses at first level - a minimum of 30 credits programme courses of in-depth study within Landscape Architecture (A1N, A1F), - a minimum of 30 credits of independent work (degree project) within Landscape Architecture (A2E) The course requirements must at the same time fulfil the following requirements: - a minimum of 60 credits programme courses according to the study plan established, and - independent work (degree project) in accordance with the study plan established and with regulations for the programme. There is additional requirement of a completed Degree of Bachelor, Professional Degree or the corresponding overseas qualification of a minimum of 180 credits. The student fulfilling the examination requirements for the Degree of Master will be supplied with an examination certificate upon request. The examination certificate will be associated with the title Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture. This examination certificate shall show that the degree fulfils the requirements according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. Specific course requirements are described in the programme s study plan, which is decided on by [programnämnden] and presented in the appendix to the education plan. 7.2 Other degrees to which the education programme render possible The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s Programme also allow the following degrees to be obtained provided that the SLU requirements on general examinations are fulfilled: - Degree of Master, 60 credits, with a major in Landscape Architecture. 10

11 8. Miscellaneous 8.1 Eligibility Course credits obtained from a different higher education, inside or outside of the country, can be eligible for inclusion in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. However this does not apply if there is an essential difference between the educations. Eligibility will be assessed in individual cases. Subject to assessment, corresponding knowledge and skills acquired in professional activities can also be deemed eligible. 11

12 Preliminärt ramschema, med kortfattade kursbeskrivningar Alla kurser genomförs på halvfart (examensarbetet även på helfart). Kurser med udda nummer genomförs under höstterminen och kurser med jämna nummer på vårterminen. Alla kurser ska vara synkroniserade så att det går att kombinera vilka två som helst under samma termin samtidigt. Under år 2 kommer det att finnas två parallella spår ( a respektive b ), där spår a innebär ett fokus på förebyggande, medan spår b fokuserar på behandling. Spår b är främst riktat mot vårdsektorn, medan spår a är mera allmänt, men främst riktat mot pedagoger och planerare, och är sannolikt mera generellt av intresse för befintliga campusstudenter vid SLU. Samtliga kurser kommer att vara fristående och alltså valbara för t.ex. landskapsarkitektstudenter, jägmästarstudenter m.fl. Examensarbetet kommer formellt att vara samma kurs som på landskapsarkitektprogrammet, vilket dock förutsätter att ett kurstillfälle på halvfart inrättas. Ansvaret för flertalet kurser kommer att ligga på AEM, utom sannolikt examensarbetet, som om det samkörs med landskapsarkitektprogrammet antingen kommer att ha ett delat ansvar, eller vara placerat på LAPF som kursansvarig institution. Någon av kurserna 5b eller 6b skulle kunna placeras vid S-fakulteten. Outdoor Environments for Health and Well-being, 120 credits Year 1 1. Introduction to Environmental Psychology, 15 credits (A1N), 50% Allmän introduktion till ämnet. Olika teorier om hur utemiljöer, urbana såväl som rurala, påverkar människors trivsel, välbefinnande och hälsa presenteras och diskuteras. Övningar som går ut på att tolka miljöer. Biofili, fraktaler, Kaplan, PRS, baskaraktärer, teorier avseende naturens inverkan på människors hälsa, etc. Tätortsnära skog och dess skötsel. Kunskaper om friluftsliv/utevistelser (historia, motiv, hinder, utveckling). Supporting environments. Pedagogik. Bygger till stor del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi hälsofrämjande livsmiljöer. 2. Outdoor Environments and Human Development, 15 credits (A1N), 50% Här behandlas människans dynamiska samspel och utveckling i relation till den fysiska miljön som behövs för att kunna förstå samspelet på individnivå. Kursen skall lägga grunden för att studenten skall kunna redogöra för olika teorier och förklaringsmodeller kring samspelet mellan människa och fysisk miljö på olika nivåer; fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt, och den fysiska utemiljöns betydelse för olika målgrupper i en hälsofrämjande eller utvecklingsmässig kontext. Kursen bygger vidare på de mer biologiska och fysiologiska förklaringsmodeller kring interaktionen mellan människa och omgivning som presenterats i kurs 1 och hur kognitiva och psykodynamiska förklaringsmodeller kompletterar och kan integreras. Nyckelbegrepp är: Ekologisk psykologi, miljöerbjudande, miljökompetens, emotion, aktivitet, embodiment, (plats)anknytning, interaktion/ transaktion. 12

13 3. Health Design and Planning, 15 credits (A1N), 50% Gestaltnings- och planeringsaspekter, samhällsplanering med ett hälsofrämjande syfte. Folkhälsoaspekter. Universal design. Stadsplanering. Aspekter av skogs- och naturvårdsplanering. Anläggningar och anordningar för friluftsliv. Arkitekturpsykologi. Hållbarhet. Bygger till viss del på befintliga kurser ( Hälsoträdgårdar ). 4. Research Methods in Environmental Psychology, 15 credits (A1N), 50% Presentation av olika vetenskapliga perspektiv och modeller som används som utgångspunkt för att studera relationen till vår fysiska omgivning med fokus på natur, djur och utomhusmiljöer. Kursen behandlar forskningsdesign för att studera människans samspel på fysiologisk och psykologisk nivå i termer av användning, upplevelse och reaktioner. Träning ges i för området vanliga metoder som fältarbete, observation, intervju, gåtur, tester och enkät samt introduktion i kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Bygger till viss del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi Teori och metod. Year 2 Option A (Promotion of learning, development and health) 5a. Outdoor Environments for physical and cognitive development, 15 credits (A1N/F), 50% Kursen behandlar naturens roll för människans lek, utveckling och lärande i vardagen med speciellt fokus på barn och ungas utomhusmiljöer. Viktiga platser i vardagsmiljön fungerar som utgångspunkt för hur olika aktiviter och vardagspraktiker växer fram i samspel med den fysiska miljön. Yrkesroller och strategier för miljöutveckling diskuteras i förhållande till verksamheter som lekmiljöers kvalitet och säkerhet, rastaktivitet, naturassisterat lärande, utomhuspedagogik, arkitekturpedagogik, skolskogar, urban odling, friluftsliv, idrott och hållbar stadsutveckling 6a. Health Promoting Environments, 15 credits (A1N/F), 50% Utemiljöers utvecklingsmöjligheter utifrån olika målgruppers särskilda behov i verksamheter inom vård, arbetsplatser, fritidsanläggningar och omsorg. Vårdinrättningar m.m. Äldreboende Hälsostigar, hälsoskogar. Kontextuella design- och planeringsaspekter. Bygger till stor del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi Hälsofrämjande miljöer i vård, skola och omsorg. Option B (Treatment/therapeutic activities) 5b. Nature Assisted Interventions I, 15 credits (A1N/F), 50% Trädgårdsterapi enligt Alnarpsmodellen är central inom kursen. Utformning av terapeutiska aktiviteter och effekter av olika typer av miljöer för återhämtning hos olika målgrupper. Forskningsresultat från olika projekt vid AEM och t.ex. temaforskningsprogrammet Skog och Hälsa. Företags- och hälsoekonomiska aspekter och ledarskapsrelaterade frågor tas upp. Bygger till viss del på de befintliga kurserna i trädgårdsterapi. 6b. Nature Assisted Interventions II, 15 credits (A1N/F), 50% Kan betraktas som en fortsättning och fördjupning av 5b, men med mera tillämpade inslag. Skogens betydelse för hälsa. Interaktion mellan människa och husdjur. Forskningsresultat från temaforskningsprogrammet Skog o Hälsa (alltså rehab kopplat till skogslandskapet). Praktiska övningar och tillämpningar, i kombination med ytterligare teoretisk fördjupning. Bygger till viss del på kurser i trädgårdsterapi och t.ex. Skogen, landskapet och människan. 13

14 Thesis 7. Master s Thesis: 30 credits (A2E), 50% or 100%, spring or autumn Eventuellt kan det räcka med 15 hp för dem som redan har magisterexamen genom magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård. Huvudområde: landskapsarkitektur. Gemensam kurs med landskapsarkitektprogrammen, LAM och HSU (?). 14

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Masterprogram i Datavetenskap

Masterprogram i Datavetenskap Masterprogram i Datavetenskap 1 För att säkra kvalitetsmål inom LiTH Då det föreslagna Masterprogrammet kommer att samköras med det internationella Masterprogrammet i Computer Science så har LiTH redan

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

INTERNATIONAL BUSINESS II vårterminen 2012

INTERNATIONAL BUSINESS II vårterminen 2012 INTERNATIONAL BUSINESS II vårterminen 2012 International Business II, Bachelor Course, 15 hp International Business II, Bachelor Thesis, 15 hp delkurs högskolepoäng period International Business II, Bachelor

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514. Course Code

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514. Course Code School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514 Course Code COURSE SYLLABUS Basic Course in Social Science PA5001 Date of decision 2007-12-03 Decision-making Body Institutionsstyrelsen Valid from 2008-01-01

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/349 Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng Master in Communication, 120 credits Avancerad nivå/n2cmn 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Program Information for. Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points

Program Information for. Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points Program Information for Master programme in Entrepreneurship and Innovation, 120 ECTS credit points (Masterprogram i entreprenörskap och, 120 högskolepoäng) 1. Decision This document was established by

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis; UHRFS 2013:9 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Dnr BTH 560-0195-2012

Dnr BTH 560-0195-2012 1. Decision Program Information for Master programme in Entrepreneurship, 60 ECTS credits (Magisterprogram i entreprenörskap, 60 högskolepoäng) This document was established by the deputy Dean at the School

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEA404, Industrial and Financial Management, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Industrial and Financial Management, Master Course, 15.0 higher education credits Avancerad

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2008/190-514. Course Code

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2008/190-514. Course Code School of Social Sciences Reg. No. SVI 8/190-514 Course Code COURSE SYLLABUS Basic Course in Social Science PA5001 Date of decision 8-11-26 Decision-making Body Valid from 9-01-01 Language of instruction

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer