Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet"

Transkript

1 Uppdrag för planering av gemensam utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Rektors beslut , Dnr SLU ua Rapport från Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet Förslag till nytt program: Outdoor environments for Health and Well-being Master s Programme [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. Bakgrund Magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård (NHT) har funnits i sin nuvarande form (halvfart och halvdistans) sedan Innan dess gavs det som traditionellt upplagda kurser på campus under ett års tid och hade svårt att dra tillräckligt många studenter. Enligt den nuvarande modellen är det dock möjligt att även göra klart programmet på ett år genom att läsa kurser parallellt. Programmets samtliga kurser ges även som fristående. Det är med andra ord en mycket flexibel modell som starkt har bidragit till att locka studenter från hela landet till utbildningen, som har blivit mycket populär. Inom ämnesområdet (landskapsarkitektonisk, utomhusmiljöbaserad miljöpsykologi/terapi/hälsodesign) har under många år även getts fristående och mycket populära kurser i trädgårdsterapi (introduktions- och fortsättningskurs) och hälsoträdgårdar (introduktionskurs och en kurs med högre förkunskapskrav), sammanlagt 60 hp, och då har under ett antal år introduktionskursen i trädgårdsterapi getts två gånger årligen med oerhört höga ansökningssiffror. Nackdelen med dessa kurser är att de ges på grundnivå, vilket har inneburit mycket ojämna studentgrupper, eftersom de aspekter som kurserna tas upp inte finns representerade på avancerad nivå, varför även en stor andel teoretiskt överkvalificerade studenter har läst kurserna. Det har under en längre tid inom (det nu nedlagda) programutskottet utemiljö och människa (PUUM) och institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid nuvarande LTV-fakulteten diskuterats möjligheten att skapa en utbildning på avancerad nivå med de aspekter som tas upp på de fristående kurserna, alltså inom ämnesområdena trädgårdsterapi 1

2 och hälsodesign, som ett komplement till de aspekter som tas upp på NHT, där det är mer planerings- och forskningsrelaterade frågor som tas upp i kontexten miljöns påverkan på människor. Det har också funnits önskemål att involvera en bredare kompetens såväl inom som utanför SLU, och detta har också varit ambitionen med den projektgrupp som nu har arbetat med programmets utformning, där S- och VH-fakulteterna har varit representerade. Utdrag ur rektorsuppdraget: Uppdraget är att analysera förutsättningar och föreslå möjligt masterprogram med fokus på betydelsen av djur och natur för människors hälsa och välbefinnande med utgångspunkt i de unika forskningsmiljöer som finns inom SLU om människans förhållande till djur, trädgård och natur. Det förutsätts att kompetens från flera fakulteter samverkar i ett planerat programgenomförande. Förhållandet till nuvarande utbildningsprogram måste beskrivas. Kan förslaget ersätta nuvarande program inom området? Vilka ämnen kan bli aktuella att utfärda examen i? Vilken målgrupp av studenter och vilket syfte har den föreslagna utbildningen? Vilka för- och nackdelar skulle det föreslagna upplägget innebära ur ekonomiska och kvalitetsmässiga perspektiv? Tanken är att bygga på det nuvarande innehållet inom NHT och bygga ett tvåårigt masterprogram på den grund som redan finns inom institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, med utvidgad kompetens från andra institutioner och fakulteter inom SLU, avseende främst skog och hälsa, husdjur och hälsa, samt utomhusmiljöerför barn. Det nya programmet kommer alltså att ersätta NHT och i viss mån de fristående kurserna inom fältet. Som en del av denna process ingår att ge kurserna på engelska. I dagsläget ges alla kurser inom ämnesområdet på svenska, men det finns all anledning att internationalisera kursutbudet, för att bredda studentunderlaget och vidga vyerna för studenterna. Studentunderlag De studenter som i dagsläget söker de miljöpsykologiskt inriktade utbildningarna i Alnarp hör generellt till fyra kategorier: 1) studenter med en examen inom vårdsektorn (sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl.), 2) studenter med en pedagogisk utbildning (lärare, fritidspedagoger m.fl.), 3) studenter med en kandidatexamen från SLU (landskaps- och trädgårdsingenjörer, landskapsarkitekter) och 4) vanligen kommunalt engagerade samhällsplanerare. Antalet studenter är normalt högst i kategori 1). Intresset för utbildningarna är stort och tillströmningen även till NHT överstiger antalet platser på programmet. Trädgårdsterapi, introduktionskurs har alltid många sökande. Att höja nivån på den kursen kommer att diskvalificera studenter som inte har någon kandidatexamen, men det är redan i dagsläget många av de sökande som har högre examina, så begränsningen kommer främst att innebära att nivån på studenterna kommer att jämnas ut. Intresset kommer knappast att minska, snarare öka, eftersom kurserna blir tillgängliga även för utbytesstudenter, vilket inte har varit fallet tidigare på någon av de aktuella kurserna, om man inte har behärskat svenska. Vi kan alltså förutse en något annorlunda profil på studenterna, med en sannolik föryngring och internationalisering och en eventuellt högre andel campusstudenter, men med ett fortsatt högt söktryck från vård- och skolsektorn. 2

3 Arbetsmarknad Programmet är inte riktat mot en specifik bransch, utan yrkesvalet avgörs i hög grad av studentens grundutbildning. Programmet erbjuder specialkunskap som en förstärkning av denna, dels genom att den ger en högre examen och därmed behörighet till forskarstudier, dels genom att den ger kompetens att bedöma miljöers effekt på hälsa och välbefinnande och också en förmåga att avgöra på vilket sätt de kan modifieras i en hälsofrämjande riktning. I slutändan är tanken att detta ska få en samhällsekonomisk effekt. Sådan kompetens kan också bidra till att t.ex. avgöra effekterna av förtätning av tätortsmiljöer. Programmets yttersta syfte är att skapa en generellt djupare förståelse för samspelet mellan människa och miljö, i synnerhet hos de yrkeskategorier där detta är av särskild vikt, och i förlängningen bättre folkhälsa. Under programmets hela förlopp kommer studenterna att komma i kontakt med relevanta aktörer inom offentlig förvaltning, vårdinrättningar, skolor och andra pedagogiskt inriktade miljöer samt privata aktörer för vilka samspelet mellan människa och miljö är av avgörande betydelse för hälsa, återhämtning och rekreation, i vardagen såväl som för specifika ändamål, som terapeutiska aktiviteter, rehabilitering i gröna miljöer och med eller utan husdjur. Kompetens vid SLU Programmet initieras inom LTV-fakulteten och Programnämnd landskap och trädgård, och kurserna kommer att drivas dels av institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid denna fakultet, med ett starkt stöd från institutionerna för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och institutionen för stad och land (SoL) vid samma fakultet, liksom institutionen för skogens ekologi och skötsel med flera institutioner vid S-fakulteten och de husdjursinriktade institutionerna vid VH-fakulteten. Möjliga externa aktörer är Linköpings universitet, där man har utomhuspedagogisk expertis, vilket kan vara av betydelse för delar av programmet, och LTH där man har gedigen miljöpsykologisk kompetens inom en arkitekturkontext. Även andra lärosäten som Malmö högskola och Köpenhamns universitet kan vara aktuella. AEM antas stå för stommen av lärarkompetensen, med två professorer och ett flertal disputerade lärare/forskare inom fältet, samt kompletterande kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och arbetsmiljörelaterade frågor. AEM-lärarna kompletteras med kompetens från övriga enheter enligt ovan, främst med inriktning mot skog, husdjur och barnrelaterade frågor. Genomförande Programmet är planerat att ges på distans och antingen hel- eller halvfart beroende på studenternas val. Kurserna ges på halvfart över en hel termin, men går att kombinera till helfart, så att hela programmet kan genomföras på två år. Distansstudier där det bland annat kan ingå internationella studenter kräver en robust digital plattform och vi finner att SLUs resurser i det avseendet är otillräckliga, varför vi föreslår att programmet genomförs enligt den modell som tillämpas bland annat på läkarutbildningen vid Umeå universitet och som baseras på Open Source-tekniken Moodle. Detta kommer att göra det möjligt att genomföra programmet så att alla SLUs orter har möjlighet att delta, med lärare såväl som studenter. Vi menar att ett sådant system kan göra det möjligt att genomföra även andra utbildningar på distans på ett betydligt smidigare sätt än vad som nu är möjligt. Modellen inne- 3

4 bär att man genomför minimalt med fysiska kursträffar, och enbart dem som faktiskt är helt nödvändiga, t.ex. övningar som kräver direkt handledning osv. Vi menar att denna modell kommer att innebära ekonomiska fördelar genom minskade lokalkostnader och ett flexiblare utnyttjande av lärarresurser gentemot traditionell salsundervisning. Eftersom kurserna i programmet är tänkta att ersätta befintliga kurser i hög grad, så bör det inte innebära en ökad HST-belastning för SLU centralt. Projektgruppens arbete Projektgruppen har haft ett fysiskt möte och tre möten via Jabber. Dessutom har det varit ett Adobe Connect-möte för att diskutera Moodle-plattformen med representanter för Umeå Universitet. I övrigt har gruppens arbete hanterats genom . Dessvärre blev det en miss i kommunikationen avseende studeranderepresentanten (Malin Aldén), som inte kopplades in förrän mot slutet av arbetet och inte har deltagit i mötena. Andra relevanta personer på de inblandade institutionerna har också getts möjlighet att ha synpunkter på programmet, som dessutom före projektets start hade initierats vid den tidigare LTJ-fakulteten och där dryftats ingående främst vid AEM. Kontakter med externa kompetenser vid Umeå universitet, Linköpings universitet och Köpenhamns universitet har i olika omfattning varit delaktiga i olika aspekter av programmet. Förslag Projektgruppen föreslår: - Att inrätta Outdoor Environments for Health, and Well-being Master s programme enligt bifogat förslag fr.o.m. höstterminen Att samtidigt lägga ner magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård, samt se över behovet av de fristående kurserna i trädgårdsterapi (2 st) och hälsoträdgårdar (2 st). Mats Gyllin, Ann Dolling, Patrik Grahn, Anne-Sofie Lagerstedt 1 De senaste diskussionerna har pendlat mellan Outdoor environments for Health and Well-being respektive Landscapes for Health and Well-being, där det förra upplevs som lite otympligt, men kanske mera allmängiltigt, medan det senare kan kännas lite främmande om man inte är i landskapsbranschen. Vi har hållit det en aning öppet, med det första alternativet som huvudalternativ. 4

5 Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme Programme description The programme involves studies in a transdisciplinary field primarily based on environmental psychology, landscape architecture, and public health, although other disciplines that involve interactions between human beings and the physical environment are included. The focus of the programme is about how natural environments and companion animals can contribute to health benefits and general well-being, including human development. It involves outdoor environments in rural areas (e.g. forests, agricultural areas etc.) as well as in urban areas (parks, school grounds, gardens, squares etc.). Nature-based and animal-assisted therapy, treatment, care and rehabilitation are emphasised; how to use companion animals and/or specifically selected or designed outdoor environments in these contexts. Another focus concerns contextual landscape planning and design from a perspective of health and well-being in everyday life. The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a transdisciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Examples of subjects include the transdisciplinary research discipline that studies natureassisted therapy/health promotion and the role of outdoor environments for learning and development, e.g. within outdoor education and habilitation, but also broader perspectives like spatial planning or landscape design informed by environmental psychology. Special attention is given the importance of outdoor environments for individual development, quality of life, wellbeing and health. National and international approaches to integration of green environments in an urbanisation/densification context focusing on public health through access to natural environments are studied. The health aspects will cover promotion as well as illness prevention and treatment. These concepts include understanding of the influence of green environments with indirect (e.g. increased physical activity) as well as direct (e.g. reduced negative effects of stress) health effects. The programme also deals with the specific role of public space in a globalized world in terms of emotions and restorative mechanism important for public health. Concrete examples and applications are starting points for projects and investigations. Students are given tasks to practice various methods used to survey the use, experience and effects of different outdoor environments such as gardens, parks, forests and other types of natural environments and public spaces, including the role of animals in everyday life. Another dimension is the mediating role of specific outdoor activities promoting health and development and skills in how to organize such activity drawn on research from e.g. rehabilitation gardening, school ground greening, outdoors education, and healthcare institutions using nature- and animal-assisted therapy. Knowledge on how study and critically assess different types of activities promoting health or development, is an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 5

6 Programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, 120 Credits [Alt. Landscapes for Health and Well-being Master s programme ] Utbildningsplan för Utemiljö för hälsa och välmående masterprogram, 120 hp 1 Decision The Vice-chancellor (alt: Board eller UN?) of the Swedish University of Agricultural Sciences decided on xxxx xx, 2014 to establish the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme. The programme syllabus was decided on xxxx xx, 2014 by [programnämnden?] to apply from the academic year 2015/16. The Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme leads to a Degree of Master at advanced level and comprises 120 credits. The programme has the following programme code: XXxxx. 2 Previous knowledge and other admission requirements 2.1. Previous studies To be eligible for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s programme, the requirement is a Bachelor s degree (undergraduate cycle) corresponding to a minimum of 180 credits. It is further highly recommended that at least 15 credits are within one of the following general disciplines: (Landscape) architecture, horticultural science, environmental science, ecology, geography, forestry, medicine, psychology, pedagogy. Alternatively, the following professional degree: - Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management (3 years) Specific admission requirements including English language proficiency demonstrated as: - English B (Swedish secondary school) or equivalent. Grade requirement: A minimum grade of Pass in the courses above. The specific admission requirements according to the above can also be fulfilled by those having corresponding qualifications from present or former colleges or learning establishments. The requirements are also fulfilled if corresponding qualifications have been obtained in alternative ways. For entry to the different courses included within the programme, the specific entry requirements prescribed for each individual course apply. 6

7 3 Objectives 3.1 General objectives In accordance with the Higher Education Act (1 chap, 9 ), second level education shall involve a deepening of knowledge, skills and abilities relative to first level education and, in addition to what applies to first level education, shall - further develop the student s ability to independently integrate and use knowledge, - develop the student s ability to deal with complex phenomena, issues and situations, and - develop the student s potential for professional activities that demand considerable independence or for research and development work. 3.2 Specific objectives for a Degree of Master In accordance with the Appendix to the Ordinance for the Swedish University of Agricultural Sciences, students must fulfil the following objectives for a Degree of Master: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate knowledge and understanding within the main area of the education, incorporating both broad knowledge of the area and essentially deepened knowledge within certain parts of this area, and a deeper insight into current research and development work, and - demonstrate a deepened knowledge of methods within the main area of the education. - Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability to critically and systematically integrate knowledge and analyse, evaluate and manage complex phenomena, issues and situations, even with limited information, - demonstrate the ability to critically, independently and creatively identify and formulate issues and to plan and, using adequate methods, execute qualified tasks within a given time frame and thus contribute to the extension of knowledge, and evaluate this work, - demonstrate the ability to report and discuss in both national and international contexts, orally and in writing, their conclusions and the knowledge and arguments that form the basis for these in dialogue with different groups, and - demonstrate the skills required to participate in research and development work, or to work independently in other qualified activities. Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - demonstrate the ability within the main area of the education to make evaluations with respect to relevant scientific, sociological and ethical aspects and demonstrate awareness of ethical aspects of research and development work, 7

8 - demonstrate an insight into the possibilities and limitations of science, its role in society and people s responsibilities regarding how it is used, and - demonstrate the ability to identify their need for further knowledge and take responsibility for developing their knowledge. 3.3 Precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme Within the framework of the objectives in the degree description, SLU has specified the following precise objectives for the Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme: Knowledge and understanding To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify perspectives and explain concepts on how people relate to outdoor environments with special focus on how they influence people s experiences, well-being and development, - describe and explain theories concerning the interactions between people and outdoor environments at different levels: physiologically, psychologically, socially and culturally, - describe the role of outdoor environments for different user groups in a healthpromoting or developmental context, and - apply and adapt the knowledge to different local contexts. Skills and abilities To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - identify fields of application at different scale levels that may promote health and contribute to solutions to current societal problems, - assess the quality of outdoor environments and their potential to health, wellbeing and human development - select adequate methods and strategies for empirical studies of the interactions between people and physical environments - make evaluations and suggest measures to develop outdoor environments to enhance health, well-being and development, - be able to prepare and develop activities for different target groups to promote health or development - be prepared to take active part in the development of environments and organisation of nature-assisted activities - demonstrate ability to apply the subjects of the master s programme to other education or professional experiences 8

9 Evaluation ability and approach To obtain a pass for a Degree of Master, the student is required to - show good judgement in ethical considerations regarding views, methods and approaches within the field, and - constructively and critically evaluate theories, projects and proposals that are generated within the field. 4 Opportunities for further studies The student who has completed the education in the Outdoor Environments for Health and Wellbeing and obtained the Degree of Master, fulfils the specific requirements to be accepted for further studies, among others, the following education at SLU: - Education at postgraduate level. The postgraduate research subjects into which entry is possible are given in the appendix, and have been decided by the Board for Undergraduate University Education at the Faculty. 5. Content and structure 5.1 Courses The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme are decided on by the [programnämnden] and are presented in the appendix to the education plan, which also contains a description of the course structure. The objectives and content of the courses are described in the course plans for the individual courses. 5.2 Structure and content The programme is aimed at students from different academic or professional fields and provides scientific perspectives and concepts within the relevant subjects in a cross-disciplinary context that can be used to understand and explain the interactions between people and the physical outdoor environment, as well as to apply the acquired knowledge in different societal contexts. Concrete examples and applications are starting points for different projects, activity designs and investigations. Students are given tasks to practice different methods used to survey the use and experience of outdoor environments. The influence of companion animals is also included. Research methods aiming at training the ability to study and critically assess different types of activities promoting health or development from a scientific perspective are an important part of the programme, as is the ability to analyse outdoor environments and their qualities regarding experience, health and development, using scientifically based analysis models. A master s thesis project concludes the programme, and provides further depth within the field, at the same time as it gives opportunity to integrate the new knowledge with the bachelor studies. 9

10 6. Examinations Each course includes one or more examinations. Courses will in general be graded using one of the grades U, 3, 4 or 5. The requirements for course grades are outlined in an attachment to the syllabus. Grades will be determined by an examiner appointed by SLU. Grading decisions may not be appealed. More detailed regulations exist regarding the right to re-sit examinations. 7. Degree 7.1 Degree to which the education programme leads A Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being Master s Programme will be awarded on completion of the course examinations (Pass grades) to the value of 120 credits, with the following requirements: - a maximum of 15 credits courses at first level - a minimum of 30 credits programme courses of in-depth study within Landscape Architecture (A1N, A1F), - a minimum of 30 credits of independent work (degree project) within Landscape Architecture (A2E) The course requirements must at the same time fulfil the following requirements: - a minimum of 60 credits programme courses according to the study plan established, and - independent work (degree project) in accordance with the study plan established and with regulations for the programme. There is additional requirement of a completed Degree of Bachelor, Professional Degree or the corresponding overseas qualification of a minimum of 180 credits. The student fulfilling the examination requirements for the Degree of Master will be supplied with an examination certificate upon request. The examination certificate will be associated with the title Degree of Master of Science with a major in Landscape Architecture. This examination certificate shall show that the degree fulfils the requirements according to the programme syllabus for Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. Specific course requirements are described in the programme s study plan, which is decided on by [programnämnden] and presented in the appendix to the education plan. 7.2 Other degrees to which the education programme render possible The courses included in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s Programme also allow the following degrees to be obtained provided that the SLU requirements on general examinations are fulfilled: - Degree of Master, 60 credits, with a major in Landscape Architecture. 10

11 8. Miscellaneous 8.1 Eligibility Course credits obtained from a different higher education, inside or outside of the country, can be eligible for inclusion in the Outdoor Environments for Health and Well-being - Master s programme. However this does not apply if there is an essential difference between the educations. Eligibility will be assessed in individual cases. Subject to assessment, corresponding knowledge and skills acquired in professional activities can also be deemed eligible. 11

12 Preliminärt ramschema, med kortfattade kursbeskrivningar Alla kurser genomförs på halvfart (examensarbetet även på helfart). Kurser med udda nummer genomförs under höstterminen och kurser med jämna nummer på vårterminen. Alla kurser ska vara synkroniserade så att det går att kombinera vilka två som helst under samma termin samtidigt. Under år 2 kommer det att finnas två parallella spår ( a respektive b ), där spår a innebär ett fokus på förebyggande, medan spår b fokuserar på behandling. Spår b är främst riktat mot vårdsektorn, medan spår a är mera allmänt, men främst riktat mot pedagoger och planerare, och är sannolikt mera generellt av intresse för befintliga campusstudenter vid SLU. Samtliga kurser kommer att vara fristående och alltså valbara för t.ex. landskapsarkitektstudenter, jägmästarstudenter m.fl. Examensarbetet kommer formellt att vara samma kurs som på landskapsarkitektprogrammet, vilket dock förutsätter att ett kurstillfälle på halvfart inrättas. Ansvaret för flertalet kurser kommer att ligga på AEM, utom sannolikt examensarbetet, som om det samkörs med landskapsarkitektprogrammet antingen kommer att ha ett delat ansvar, eller vara placerat på LAPF som kursansvarig institution. Någon av kurserna 5b eller 6b skulle kunna placeras vid S-fakulteten. Outdoor Environments for Health and Well-being, 120 credits Year 1 1. Introduction to Environmental Psychology, 15 credits (A1N), 50% Allmän introduktion till ämnet. Olika teorier om hur utemiljöer, urbana såväl som rurala, påverkar människors trivsel, välbefinnande och hälsa presenteras och diskuteras. Övningar som går ut på att tolka miljöer. Biofili, fraktaler, Kaplan, PRS, baskaraktärer, teorier avseende naturens inverkan på människors hälsa, etc. Tätortsnära skog och dess skötsel. Kunskaper om friluftsliv/utevistelser (historia, motiv, hinder, utveckling). Supporting environments. Pedagogik. Bygger till stor del på den befintliga kursen Landskapsarkitekturens miljöpsykologi hälsofrämjande livsmiljöer. 2. Outdoor Environments and Human Development, 15 credits (A1N), 50% Här behandlas människans dynamiska samspel och utveckling i relation till den fysiska miljön som behövs för att kunna förstå samspelet på individnivå. Kursen skall lägga grunden för att studenten skall kunna redogöra för olika teorier och förklaringsmodeller kring samspelet mellan människa och fysisk miljö på olika nivåer; fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt, och den fysiska utemiljöns betydelse för olika målgrupper i en hälsofrämjande eller utvecklingsmässig kontext. Kursen bygger vidare på de mer biologiska och fysiologiska förklaringsmodeller kring interaktionen mellan människa och omgivning som presenterats i kurs 1 och hur kognitiva och psykodynamiska förklaringsmodeller kompletterar och kan integreras. Nyckelbegrepp är: Ekologisk psykologi, miljöerbjudande, miljökompetens, emotion, aktivitet, embodiment, (plats)anknytning, interaktion/ transaktion. 12

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Miljöinriktad fysisk planering

Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering Boverket Naturvårdsverket Miljöinriktad fysisk planering 1 M SÖKORD: miljömål, nationella miljökvalitetsmål, indikatorer, fysisk planering, planeringsprocessen, hållbar utveckling,

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Att formulera lärandemål

Att formulera lärandemål Att formulera lärandemål Några praktiska tips Centrum för utbildning och lärande (CUL) Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) Maria Weurlander Innehåll Inledning...3 Bolognaprocessen...

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på människors intressen Vindkraftens påverkan på människors intressen RAPPORT FALUPROJEKTET Vindkraftens påverkan på människors intressen En syntesrapport Johanna Bengtsson Ryberg 2, Gösta Bluhm 3, Karl Bolin 4, Bosse Bodén 5,

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer