BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I PRODUKTRESUMÉ"

Transkript

1 BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1

2 1. LÄKEMEDLETS NAMN TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat), 150 mg lamivudin och 300 mg zidovudin. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett (tablett) Blågröna kapselformade filmdragerade tabletter med GX LL1 ingraverat på ena sidan. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Trizivir är indicerat för behandling av infektioner hos vuxna orsakade av humant immunbristvirus (hiv). Denna fasta kombination ersätter de tre komponenterna (abakavir, lamivudin och zidovudin) som används var för sig med liknande doser. Behandlingen bör inledas med en period på 6-8 veckor då abakavir, lamivudin och zidovudin ges som separata preparat (se avsnitt 4.4). Valet av denna fasta kombination bör baseras inte bara på möjligheten till en förbättrad terapiföljsamhet utan huvudsakligen på det risk/nytta förhållande som kan förväntas vara relaterat till de tre nukleosidanalogerna. Den kliniska nyttan av Trizivir har huvudsakligen visats i studier utförda på behandlingsnaiva patienter eller på patienter med måttlig erfarenhet av antiretroviral behandling och i ett icke-avancerat stadium av hivsjukdomen. Hos patienter med höga virusmängder (> kopior/ml) kräver behandlingsvalet ett särskilt övervägande (se avsnitt 5.1). Innan behandlingen med abakavir påbörjas, ska varje hivinfekterad patient oavsett etniskt ursprung undersökas för att se om de bär på HLA-B*5701-allelen. Denna undersökning rekommenderas också innan abakavir återinsätts på patienter vars HLA-B*5701-status är okänd men som tidigare tolererat abakavir (se Handläggning av patienter som gjort avbrott i Trizivir-behandlingen ). Abakavir ska inte användas av patienter som är kända bärare av HLA-B*5701-allel, såvida inga andra terapeutiska behandlingsalternativ finns tillgängliga för dessa patienter utifrån behandlingshistorik och resistensbestämning (se avsnitt 4.4 och 4.8). 4.2 Dosering och administreringssätt Dosering Förskrivare av läkemedlet bör ha erfarenhet av att behandla hivinfektioner. Den rekommenderade dosen Trizivir till vuxna (lägst 18 år) är en tablett två gånger dagligen. Trizivir kan intas oberoende av föda. I de fall där behandlingen med en av läkemedlets aktiva substanser behöver avbrytas eller dossänkas finns separata preparat av abakavir, lamivudin och zidovudin att tillgå. 2

3 Vid nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering av abakavir behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion, men koncentrationerna av lamivudin och zidovudin ökar hos dessa patienter på grund av minskad clearance. Eftersom dosjustering kan bli nödvändig rekommenderas att till patienter med nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance 50 ml/min) ge abakavir, lamivudin och zidovudin som separata preparat. I dessa fall hänvisas förskrivaren till respektive läkemedels produktresumé. Trizivir bör inte ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2). Vid nedsatt leverfunktion: Trizivir är kontraindicerat vid nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2). Äldre: För närvarande saknas farmakokinetiska data från patienter som är äldre än 65 år. I denna åldersgrupp bör speciell hänsyn tas till åldersrelaterade förändringar såsom försämrad njurfunktion och förändrade hematologiska värden. Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för Trizivir för barn har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga. Dosjustering vid hematologiska biverkningar: Dosjustering av zidovudin kan bli nödvändig om hemoglobinhalten sjunker till under 90 g/l eller 5,59 mmol/l eller om antalet neutrofila granulocyter sjunker till under 1,0 x 10 9 /l (se avsnitt 4.3 och 4.4). Eftersom Trizivir inte kan dosjusteras, bör abakavir, lamivudin och zidovudin här ges som separata preparat. I dessa fall hänvisas förskrivare av läkemedlet till respektive läkemedels produktresumé. 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Se även DEN INRAMADE INFORMATIONEN OM ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER i avsnitt 4.4 och 4.8. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Patienter med nedsatt leverfunktion. Trizivir är, på grund av den aktiva beståndsdelen zidovudin, kontraindicerat hos patienter med onormalt lågt antal neutrofila granulocyter (< 0,75 x 10 9 /l) eller onormalt låg hemoglobinhalt (< 75 g/l eller 4,65 mmol/l) (se avsnitt 4.4). 4.4 Varningar och försiktighet De speciella varningar och försiktighetsmått som är aktuella för abakavir, lamivudin och zidovudin är inkluderade i detta avsnitt. Det finns inga ytterligare försiktighetsmått eller varningar som är aktuella för kombinationsprodukten Trizivir. Överkänslighetsreaktion (se även avsnitt 4.8): I en klinisk studie har 3,4% av abakavir-behandlade patienter med negativ HLA-B*5701-status utvecklat en överkänslighetsreaktion. Studier har visat att bärare av HLA-B*5701-allelen löper en signifikant ökad risk att drabbas av en överkänslighetsreaktion mot abakavir. Med stöd av den prospektiva studien CNA (PREDICT-1) kunde man genom att före behandling screena för HLA-B*5701-allelen och därefter undvika att ge abakavir till patienter med denna allel, signifikant reducera incidensen av överkänslighetsreaktioner mot abakavir. I populationer liknande den i studien PREDICT-1, uppskattas att 48% till 61% av patienter med HLA-B*5701-allelen kommer att utveckla en överkänslighetsreaktion under behandlingstiden med abakavir jämfört med 0% till 4% av de patienter som inte har HLA-B*5701-allelen. 3

4 Dessa resultat överensstämmer med tidigare retrospektiva studier. Följaktligen, innan behandlingen med abakavir påbörjas, ska varje hivinfekterad patient oavsett etniskt ursprung undersökas för att se om de bär på HLA-B*5701-allelen. Denna undersökning rekommenderas också innan abakavir återinsätts på patienter vars HLA-B*5701-status är okänd men som tidigare tolererat abakavir (se Handläggning av patienter som gjort avbrott i Trizivirbehandlingen ). Abakavir ska inte användas av patienter som är kända bärare av HLA-B*5701-allel, såvida inga andra terapeutiska behandlingsalternativ finns tillgängliga för dessa patienter utifrån behandlingshistorik och resistensbestämning (se avsnitt 4.1). Hos varje patient som behandlas med abakavir ska den kliniska diagnosen av en misstänkt överkänslighetsreaktion förbli grunden för det kliniska beslutet. Det är värt att notera att bland patienter med en kliniskt misstänkt överkänslighetsreaktion fanns det en andel som inte bar på HLA-B*5701. Även vid frånvaro av HLA-B*5701-allelen är det därför viktigt att permanent avbryta behandlingen med abakavir och inte återinsätta abakavir om överkänslighet inte kan uteslutas på kliniska grunder med tanke på risken för en allvarlig eller till och med dödlig reaktion. Lapptest användes som ett forskningsredskap för PREDICT-1-studien men är inte till nytta i den kliniska handläggningen av patienter och ska därför inte användas kliniskt. Klinisk beskrivning Överkänslighetsreaktionerna karaktäriseras av symtom som tyder på att många organsystem är involverade. Nästan alla överkänslighetsreaktioner inkluderar feber och/eller hudutslag som delsymtom. Andra tecken och symtom kan inkludera tecken och symtom från luftvägarna som dyspné, ont i halsen, hosta och avvikande fynd på röntgenbild (framför allt infiltrat som kan vara lokaliserade), gastrointestinala besvär som illamående, kräkningar, diarré eller buksmärta, och kan leda till att överkänslighetsreaktionen feldiagnostiseras som en sjukdom i luftvägarna (pneumoni, bronkit, faryngit) eller som en gastroenterit. Andra ofta noterade tecken eller symtom vid överkänslighetsreaktionen kan vara letargi eller allmän sjukdomskänsla och symtom från muskler och skelett (myalgi, myolys i sällsynta fall, artralgi). Symtomen relaterade till denna överkänslighetsreaktion förvärras vid fortsatt behandling och kan vara livshotande. Symtomen försvinner vanligtvis när behandlingen med abakavir avbryts. Klinisk handläggning Överkänslighetsreaktioner debuterar vanligen inom de första sex veckorna av behandlingen med abakavir men kan uppträda när som helst under behandlingen. Patienterna bör följas noga särskilt under de första två månaderna av Trizivir -behandlingen med regelbundna kontakter varannan vecka. Patienter, oavsett HLA-B*5701-status, som diagnostiserats med en överkänslighetsreaktion under behandlingen med Trizivir MÅSTE sluta ta Trizivir omedelbart. Trizivir, eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Kivexa, Ziagen), FÅR ALDRIG återinsättas hos patienter som har avbrutit behandlingen på grund av en överkänslighetsreaktion. Om abakavir åter sätts in efter en överkänslighetsreaktion återkommer symtomen snabbt, oftast inom några få timmar. Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan inkludera livshotande hypotension och leda till att patienten avlider. För att undvika en fördröjning av diagnostiken och för att minimera risken för en livshotande överkänslighetsreaktion, måste Trizivir-behandlingen permanent avslutas om en överkänslighetsreaktion inte kan uteslutas, även då andra diagnoser är möjliga (luftvägssjukdom, influensaliknande besvär, gastroenterit eller biverkningar från andra mediciner). 4

5 Speciell omsorg behövs för de patienter som samtidigt inleder behandling med Trizivir och andra läkemedel som är kända för att ge upphov till hudbiverkningar (t ex icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare - NNRTIs). Hudbiverkningar förorsakade av dessa läkemedel är nämligen svåra att särskilja från överkänslighetsreaktioner relaterad till abakavir. Handläggning av patienter som gjort avbrott i behandlingen med Trizivir Oavsett patientens HLA-B*5701-status, om behandlingen med Trizivir har avbrutits av någon anledning och ett återinsättande av medicineringen övervägs, måste orsaken till medicineringsavbrottet fastställas för att bedöma om patienten haft några symtom på en överkänslighetsreaktion. Om en överkänslighetsreaktion inte kan uteslutas får behandling med Trizivir eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (dvs Kivexa, Ziagen) inte återinledas. Snabbt insättande överkänslighetsreaktioner inklusive livshotande reaktioner har inträffat när abakavir återinsatts hos patienter som innan behandlingen stoppades haft endast ett av huvudsymtomen för överkänslighet (hudutslag, feber, gastrointestinala besvär, luftvägssymtom eller allmänna symtom som letargi och allmän sjukdomskänsla). Det vanligaste enskilda symtomet på en överkänslighetsreaktion var hudutslag. Dessutom har i mycket sällsynta fall överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som åter inlett behandlingen utan att dessförinnan ha noterat några symtom på överkänslighet (dvs patienter som tidigare ansetts tolerera abakavir). I båda dessa nämnda situationer, måste medicinsk assistans finnas lätt tillgänglig om beslut tas att återuppta Trizivir-behandlingen. Undersökning för att se om patienten bär på HLA-B*5701-allelen rekommenderas innan abakavir återinsätts på patienter vars HLA-B*5701-status är okänd men som tidigare tolererat abakavir. Återinsättning av abakavir till patienter som testat positivt för HLA-B*5701-allel rekommenderas inte och bör endast övervägas i undantagsfall där potentiella fördelar överväger risken och med noggrann medicinsk övervakning. Viktig patientinformation Förskrivare av Trizivir måste försäkra sig om att patienterna är fullt informerade om följande beträffande överkänslighetsreaktionen: - patienterna skall vara medvetna om risken för en överkänslighetsreaktion mot abakavir och att reaktionen kan vara livshotande eller dödlig, samt att risken för en överkänslighetsreaktion är ökad om de är HLA-B*5701-positiva. - patienterna ska även informeras om att en HLA-B*5701-negativ patient också kan få en överkänslighetsreaktion mot abakavir. Därför MÅSTE ALLA patienter som utvecklar tecken och symtom överstämmande med en möjlig överkänslighetsreaktion mot abakavir KONTAKTA SIN LÄKARE OMEDELBART. - patienter som är överkänsliga för abakavir bör påminnas om att de aldrig får ta Trizivir eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (dvs Kivexa, Ziagen) igen. Detta gäller oavsett deras HLA-B*5701-status. - för att undvika en återexponering för Trizivir, skall patienter som noterat en överkänslighetsreaktion uppmanas att återlämna resterande Trizivir tabletter till apoteket för destruering. - patienter som av någon anledning avbrutit Trizivir-behandlingen och särskilt dem där orsaken var möjliga biverkningar eller annan sjuklighet, måste uppmanas att kontakta sin läkare innan behandlingen återupptas. - Patienterna skall informeras om vikten av att ta Trizivir regelbundet. 5

6 - Varje patient skall uppmanas att läsa bipacksedeln i Trizivir-förpackningen. De skall upplysas om vikten av att ta loss Varningskortet på förpackningen och att alltid bära det med sig. Laktacidos: laktacidos, vanligen i samband med hepatomegali och leversteatos, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger. Tidiga symtom (symtomatisk hyperlaktatemi) inkluderande benigna symtom från magtarmkanalen (illamående, kräkningar och buksmärta), allmän sjukdomskänsla, aptitlöshet, viktminskning, luftvägssymtom (snabba och/eller djupa andetag) eller neurologiska symtom (inkluderande muskelsvaghet). Laktacidos har hög mortalitet och kan vara associerat med pankreatit och lever- eller njursvikt. Laktacidos har vanligtvis uppträtt efter några eller flera månaders behandling. Behandlingen med nukleosidanaloger skall avbrytas vid symtomatisk hyperlaktatemi och metabolisk acidos/lactacidos, progressiv hepatomegali eller snabbt stigande nivåer av aminotransferaser. Försiktighet bör iakttas vid behandling med nukleosidanaloger till patienter (framför allt till obesa kvinnor) med hepatomegali, hepatit eller andra kända riskfaktorer för leversjukdom och leversteatos (inkluderande vissa läkemedel och alkohol). Patienter som samtidigt har en hepatit C-infektion och behandlas med alfa-interferon och ribavirin kan utgöra en speciell riskgrupp. Patienter med ökad risk skall följas noga. Mitokondriell dysfunktion: Nukleosid- och nukleotidanaloger har in vitro och in vivo visats orsaka varierande grad av mitokondriell skada. Det finns rapporter om mitokondriell dysfunktion hos hivnegativa spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger in utero och/eller efter födelsen. De huvudsakliga biverkningarna som rapporterats är hematologiska störningar (anemi, neutropeni) och metabola störningar (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar är ofta övergående. Några sent upptäckta neurologiska störningar har rapporterats (ökad muskelspänning, konvulsioner, onormalt beteende). Huruvida de neurologiska störningarna är övergående eller kvarstående är för närvarande okänt. Alla barn som exponeras in utero för nukleosid- och nukleotidanaloger, även hivnegativa barn, skall följas upp kliniskt och laboratoriemässigt och om det förekommer symtom på mitokondriell störning skall en fullständig undersökning av detta göras. Dessa fynd påverkar inte nuvarande nationella rekommendationer att ge antiretroviral behandling till gravida kvinnor för att förhindra överföring av hiv till barnet. Lipodystrofi: Antiviral kombinationsbehandling har associerats med omfördelning av kroppsfett (lipodystrofi) hos hivpatienter. Konsekvenserna på lång sikt av dessa biverkningar är för närvarande inte kända. Kunskap om mekanismen är ofullständig. Hypoteser finns om ett samband mellan visceral lipomatos och proteashämmare samt lipoartrofi och nukleosidanaloger (NRTIs). En högre risk för lipodystrofi har associerats med individuella faktorer som hög ålder samt med läkemedelsrelaterade faktorer som längre behandlingstid med antiretrovirala medel och associerade metaboliska störningar. Klinisk bedömning bör innefatta utvärdering av fysiska tecken på omfördelning av fett. Mätning av serumlipider och blodglukos vid fasta bör övervägas. Lipidrubbningar ska behandlas på ett lämpligt sätt kliniskt (se avnitt 4.8). Hematologiska biverkningar: Anemi, neutropeni och leukopeni (vanligen sekundärt till neutropeni) kan förväntas hos patienter som behandlas med zidovudin. Dessa blodbiverkningar uppträdde mera frekvent vid högre zidovudindoser ( mg/dag) och hos patienter med dålig kvarvarande benmärgsfunktion före behandlingen, särskilt hos patienter med avancerad hivsjukdom. Blodstatus bör därför följas noggrant (se avsnitt 4.3) hos patienter som får Trizivir. Dessa hematologiska effekter observeras vanligtvis inte förrän efter fyra till sex veckors behandling. För patienter med avancerad symtomatisk hivsjukdom rekommenderas i regel kontroll av blodstatus åtminstone var 14:e dag under de tre första behandlingsmånaderna och därefter minst en gång i månaden. 6

7 Hos patienter med tidig hivsjukdom är hematologiska biverkningar ovanliga. Beroende på patientens allmäntillstånd kan kontroll av blodstatus utföras mindre ofta, t ex en gång per månad till en gång var tredje månad. Dosen zidovudin kan även behöva justeras om grav anemi eller myelosuppression utvecklas under behandlingen med Trizivir, eller hos de patienter som redan från början har benmärgspåverkan, t ex hemoglobin < 90 g/l (5,59 mmol/l) eller antalet neutrofila granulocyter < 1,0 x 10 9 /l (se avsnitt 4.2). Eftersom Trizivir inte kan dosjusteras, bör zidovudin, abakavir och lamivudin då ges som separata preparat. I dessa fall hänvisas till respektive läkemedels produktresumé. Pankreatit: Enstaka fall av pankreatit har förekommit under behandling med abakavir, lamivudin och zidovudin. Det är emellertid inte säkerställt om dessa fall orsakats av behandlingen med dessa läkemedel eller av den underliggande hivinfektionen. Behandlingen med Trizivir skall omedelbart avbrytas om det uppträder kliniska fynd, symtom eller avvikande laboratorievärden, som talar för pankreatit. Leversjukdom: Om lamivudin används samtidigt för behandling av hiv och HBV, finns ytterligare information rörande användning av lamivudin för behandling av hepatit B i produktresumén för Zeffix. Säkerhet och effekt av Trizivir har inte fastställts hos patienter med leversjukdom. Trizivir är kontraindicerat till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3). Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsterapi löper en ökad risk för allvarliga leverbiverkningar inklusive sådana med dödlig utgång. Vid samtidig antiviral behandling av hepatit B eller C, hänvisas också till aktuell produktinformation för dessa läkemedel. Om behandlingen med Trizivir avbryts hos patienter som samtidigt är infekterade med hepatit B-virus rekommenderas att laboratorieprover tas på såväl leverfunktion som markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin kan resultera i akut exacerbation av hepatit (se produktresumé för Zeffix). Patienter med nedsatt leverfunktion före behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral kombinationsterapi och skall kontrolleras enligt klinisk praxis. Om det hos dessa patienter finns tecken på försämring av leversjukdomen, skall uppehåll eller avbrytande av behandlingen övervägas. Patienter med samtidig infektion med hepatit C-virus: Samtidig användning av ribavirin och zidovudin är inte rekommenderad på grund av ökad risk för anemi (se avsnitt 4.5). Barn och ungdomar: Eftersom otillräckliga data föreligger kan användning av Trizivir hos barn eller ungdomar inte rekommenderas. I denna grupp patienter är det särskilt svårt att identifiera överkänslighetsreaktioner. Immunreaktiveringssyndrom: Hos hivinfekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis jiroveci-pneumoni. Varje symptom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov. Osteonekros: Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroidanvändning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden hivsjukdom och/eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig. 7

8 Opportunistiska infektioner: Patienterna bör informeras om att Trizivir, i likhet med annan antiretroviral behandling, inte botar hivinfektionen och att de trots behandlingen kan utveckla opportunistiska infektioner och andra hivrelaterade komplikationer. Det kliniska förloppet skall därför även fortsättningsvis noggrant följas av läkare med erfarenhet av att behandla dessa infektioner och komplikationer. Hjärtinfarkt: Observationsstudier har visat på ett samband mellan hjärtinfarkt och användningen av abakavir. Det var övervägande patienter som tidigare erhållit antiretroviral behandling som studerades. Data från kliniska studier visade ett begränsat antal fall av hjärtinfarkt och kunde inte utesluta en liten riskökning. Sammantaget visar tillgängliga data från observationskohorter och randomiserade studier bristande överensstämmelse, så ett kausalt samband mellan abakavirbehandling och risken för hjärtinfarkt kan varken bekräftas eller motbevisas. I dagsläget finns det inte någon vedertagen biologisk mekanism som kan förklara en potentiell riskökning. Vid förskrivning av Trizivir ska åtgärder vidtas för att försöka minimera alla påverkbara riskfaktorer (t ex rökning, hypertension och hyperlipidemi). Övrigt: Patienterna skall informeras om att idag tillgänglig antiretroviral behandling, inklusive Trizivir, inte har visats minska risken för överföring av hiv genom sexuella kontakter eller blodsmitta. Lämpliga försiktighetsåtgärder skall därför iakttas även fortsättningsvis. För närvarande saknas tillräckligt med data angående Trizivirs effekt och säkerhet när det ges tillsammans med NNRTIs eller PIs (se avsnitt 5.1). Trizivir ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som innehåller lamivudin eller emtricitabin. Samtidig användning av stavudin och zidovudin bör undvikas (se avsnitt 4.5). 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Trizivir innehåller abakavir, lamivudin och zidovudin och därför kan alla tidigare observerade interaktioner för respektive substans inträffa även med Trizivir. Kliniska studier har visat att det inte finns några kliniskt signifikanta interaktioner mellan abakavir, lamivudin och zidovudin. Abakavir metaboliseras via UDP-glukuronyltransferas-enzymer (UGT-enzymer) och alkoholdehydrogenas; samtidig administrering med inducerare eller hämmare av UGT-enzymer eller med substanser som elimineras via alkoholdehydrogenas kan påverka exponeringen av abakavir. Zidovudin metaboliseras huvudsakligen via UGT-enzymer; samtidig administrering med inducerare eller hämmare av UGT-enzymer kan påverka exponeringen av zidovudin. Lamivudin elimineras renalt. Aktiv renal sekretion av lamivudin i urinen medieras genom organiska katjontransportörer (OCT); samtidig administrering av lamivudin och hämmare av OCT kan öka exponeringen av lamivudin. Abakavir, lamivudin och zidovudin metaboliseras inte till någon betydande grad via cytokrom P450- enzymer (såsom CYP 3A4, CYP 2C9 eller CYP 2D6) och de hämmar eller inducerar inte heller detta enzymsystem. Således är risken liten för interaktioner med antiretrovirala proteashämmare, ickenukleosidanaloger och andra läkemedel som metaboliseras via de viktigaste cytokrom P450- enzymerna. Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Listan nedan ska inte ses som fullständig, men är representativ för de studerade klasserna. 8

9 Läkemedel efter terapiområde Interaktion Förändring av geometriskt medelvärde (%) (Möjlig mekanism) Rekommendation gällande samtidig administrering ANTIRETROVIRALA LÄKEMEDEL didanosin/abakavir Interaktionen är inte studerad. Ingen dosjustering är nödvändig. didanosin/lamivudin Interaktionen är inte studerad. didanosin/zidovudin Interaktionen är inte studerad. stavudin/abakavir Interaktionen är inte studerad. Kombinationen rekommenderas inte. stavudin/lamivudin Interaktionen är inte studerad. stavudin/zidovudin In vitro antagonism av anti-hivaktivitet mellan stavudin och zidovudin kan resultera i en minskad effektivitet av båda läkemedlen. LÄKEMEDEL MOT INFEKTIONER atovakvon/abakavir Interaktionen är inte studerad. Eftersom endast begränsade atovakvon/lamivudin Interaktionen är inte studerad. data finns tillgängliga är den kliniska relevansen inte känd. atovakvon/zidovudin (750 mg två gånger dagligen med mat /200 mg tre gånger dagligen) zidovudin AUC 33 % atovakvon AUC klaritromycin/abakavir Interaktionen är inte studerad. Administreringen av Trizivir och klaritromycin ska separeras klaritromycin/lamivudin Interaktionen är inte studerad. med minst 2 timmar. klaritromycin/zidovudin (500 mg två gånger dagligen/100 mg var 4:e timme) trimetoprim/sulfametoxazol (co-trimoxazol)/abakavir trimetoprim/sulfametoxazol (co-trimoxazol) /lamivudin (160 mg/800 mg en gång dagligen i 5 dagar /300 mg som engångsdos) trimetoprim/sulfametoxazol (co-trimoxazol)/zidovudin zidovudin AUC 12 % Interaktionen är inte studerad. lamivudin: AUC 40 % trimetoprim: AUC sulfametoxazol; AUC (hämning av organiska katjontransportörer) Interaktionen är inte studerad. Ingen dosjustering av Trizivir är nödvändig om inte patienten har nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). När samtidig administrering med co-trimoxazol är befogad, ska patienten stå under klinisk övervakning. Höga doser av trimetoprim/sulfametoxazol som används vid behandling av Pneumocystis jirovecipneumoni (PCP) och toxoplasmos har inte studerats och ska undvikas. 9

10 Läkemedel efter terapiområde Interaktion Förändring av geometriskt medelvärde (%) (Möjlig mekanism) Rekommendation gällande samtidig administrering ANTIMYKOTIKA flukonazol/abakavir Interaktionen är inte studerad. Eftersom endast begränsade flukonazol/lamivudin Interaktionen är inte studerad. data finns tillgängliga är den kliniska relevansen inte känd. flukonazol/zidovudin zidovudin AUC 74 % (400 mg en gång dagligen/200 mg tre gånger (hämning av UGT) dagligen) MEDEL MOT MYKOBAKTERIER rifampicin/abakavir Interaktionen är inte studerad. rifampicin/lamivudin Risk för något minskade plasmakoncentrationer av abakavir genom UGT induktion. Interaktionen är inte studerad. Övervaka med avseende på tecken på zidovudin-toxicitet (se avsnitt 4.8). Otillräckliga data för att kunna rekommendera dosjustering rifampicin/zidovudin (600 mg en gång dagligen/200 mg tre gånger dagligen) ANTIEPILEPTIKA fenobarbital/abakavir fenobarbital/lamivudin fenobarbital/zidovudin fenytoin/abakavir fenytoin/lamivudin fenytoin/zidovudin zidovudin AUC 48 % (induktion av UGT) Interaktionen är inte studerad. Risk för något minskade plasmakoncentrationer av abakavir genom UGT induktion. Interaktionen är inte studerad. Interaktionen är inte studerad. Risk för något minskade plasmakoncentrationer av zidovudin genom UGT induktion. Interaktionen är inte studerad. Risk för något minskade plasmakoncentrationer av abakavir genom UGT induktion. Interaktionen är inte studerad. fenytoin AUC Otillräckliga data för att kunna rekommendera dosjustering Otillräckliga data för att kunna rekommendera dosjustering Övervaka fenytoinkoncentrationerna. 10

11 Läkemedel efter terapiområde Interaktion Förändring av geometriskt medelvärde (%) (Möjlig mekanism) Rekommendation gällande samtidig administrering valproinsyra/abakavir Interaktionen är inte studerad. Eftersom endast begränsade data finns tillgängliga är den valproinsyra/lamivudin Interaktionen är inte studerad. kliniska relevansen inte känd. valproinsyra/zidovudin (250 mg eller 500 mg tre gånger dagligen/100 mg tre gånger dagligen) zidovudin AUC 80 % (hämning av UGT) Övervaka med avseende på tecken på zidovudin-toxicitet (se avsnitt 4.8). ANTIHISTAMINER (HISTAMIN H1-RECEPTOR-ANTAGONISTER) ranitidin/abakavir Interaktionen är inte studerad. Ingen dosjustering är nödvändig. ranitidin/lamivudin ranitidin/zidovudin Interaktionen är inte studerad. Troligen ingen klinisk signifikant interaktion. Ranitidin elimineras endast delvis via det renala organiska katjontransportsystemet. Interaktionen är inte studerad. Ingen dosjustering är nödvändig. cimetidin/abakavir Interaktionen är inte studerad. Ingen dosjustering är cimetidin/lamivudin Interaktionen är inte studerad. nödvändig. cimetidin/zidovudin OPIOIDER metadon/abakavir (40 till 90 mg en gång dagligen i 14 dagar /600 mg som engångsdos, därefter 600 mg två gånger dagligen i 14 dagar ) metadon/lamivudin metadon/zidovudin (30 till 90mg en gång dagligen /200 mg var 4:e timma) Troligen ingen klinisk signifikant interaktion. Cimetidin elimineras endast delvis via det renala organiska katjontransportsystemet. Interaktionen är inte studerad. abakavir: AUC Cmax 35% metadon: CL/F 22 % Interaktionen är inte studerad. zidovudin AUC 43% metadon AUC Eftersom endast begränsade data finns tillgängliga är den kliniska relevansen inte känd. Övervaka med avseende på tecken på zidovudin-toxicitet (se avsnitt 4.8). Dosjustering av metadon är för de flesta patienter inte nödvändig; för vissa kan en återinställning av metadon behövas. 11

12 Läkemedel efter terapiområde RETINOIDER retinoidinnehållande läkemedel (t.ex. isotretinoin) /abakavir retinoidinnehållande läkemedel (t.ex. isotretinoin) /lamivudin Inga interaktionsstudier har gjorts retinoidinnehållande läkemedel (t.ex. isotretinoin) / zidovudin Interaktion Förändring av geometriskt medelvärde (%) (Möjlig mekanism) Interaktionen är inte studerad. Möjlig interaktion eftersom läkemedlen delar eliminationsväg via alkoholdehydrogenas. Interaktionen är inte studerad. Interaktionen är inte studerad. Rekommendation gällande samtidig administrering Otillräckliga data finns för att kunna rekommendera dosjustering. URINSYRADRIVANDE LÄKEMEDEL probenecid/abakavir probenecid/lamivudin Interaktionen är inte studerad. Interaktionen är inte studerad. Eftersom endast begränsade data finns tillgängliga är den kliniska relevansen inte känd. probenecid/zidovudin (500 mg 4 gånger dagligen/2 mg/kg tre gånger dagligen) DIVERSE etanol/abakavir (0,7 g/kg som engångsdos /600 mg som engångsdos ) zidovudin AUC 106% (hämning av UGT) abakavir: AUC 41 % etanol: AUC (hämning av alkoholdehydrogenas) etanol/lamivdin Interaktionen är inte studerad etanol/zidovudin Interaktionen är inte studerad. Övervaka med avseende på tecken på zidovudin-toxicitet (se avsnitt 4.8). Ingen dosjustering är nödvändig. Förkortningar: = ökning; = minskning; = ingen signifikant förändring; AUC= ytan under kurvan för koncentration kontra tid; Cmax= observerad maximal koncentration; CL/F= skenbart oralt clearance Exacerbation av anemi beroende på ribavirin har rapporterats när zidovudin är en del av behandlingsregimen för hiv även om den exakta verkningsmekanismen återstår att klargöras. Samtidig användning av ribavirin och zidovudin är inte rekommenderad på grund av en ökad risk för anemi (se avsnitt 4.4). Man bör överväga att byta ut zidovudin i en kombinerad ART-regim om denna redan är etablerad. Detta är särskilt viktigt hos patienter med känd anamnes på zidovudin-inducerad anemi. Samtidig behandling, särskilt akut sådan, med potentiellt nefrotoxisk eller benmärgshämmande läkemedel (t ex systemiskt givet pentamidin, dapson, pyrimetamin, co-trimoxazol, amfotericin, flucytosin, ganciklovir, interferon, vinkristin, vinblastin och doxorubicin) kan också öka risken för biverkningar av zidovudin. Om behov föreligger för samtidig behandling med Trizivir och något av dessa läkemedel skall njurfunktion och hematologiska parametrar följas särskilt noga. Vid behov kan doserna därefter behöva reduceras för ett eller flera läkemedel. 12

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat). För fullständig

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan).

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN 400 mg filmdragerad tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 400 milligram ribavirin. För fullständig förteckning över

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida.

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ezetrol 10 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg ezetimib. Hjälpämne(n): En tablett innehåller 55 mg laktosmonohydrat. För

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

Tritazide 25 mg/125 mg. Tablett. Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten HYPREN PLUS HYPREN PLUS FORTE. TRITAZIDE 5 mg 25 mg, tabletten

Tritazide 25 mg/125 mg. Tablett. Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten HYPREN PLUS HYPREN PLUS FORTE. TRITAZIDE 5 mg 25 mg, tabletten BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM(ER), STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLETS SAMT SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERN 1 Medlemsstat Innehavare

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN XALKORI 200 mg, hård kapsel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje hård kapsel innehåller 200 mg crizotinib. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Yasmin 28, 0,03 mg/3 mg, filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rivaroxaban. Hjälpämnen: Varje

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

Indikationer. Kontraindikationer. Dosering. Information hämtad från FASS. Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett

Indikationer. Kontraindikationer. Dosering. Information hämtad från FASS. Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett Information hämtad från FASS Yasmin filmdragerad tablett ; Yasmin 28 filmdragerad tablett Texten är baserad på produktresumé: 2007-04-12. Indikationer Antikonception Kontraindikationer Kombinerade p-piller

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande

Läs mer

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer