Sak S S : Fagintegrert og casebasert læring/-undervisning DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sak S 27-2010. S 27-2010: Fagintegrert og casebasert læring/-undervisning DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET"

Transkript

1 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Sak S Til: STYRINGSGRUPPEN for prosjektet: Revisjon av medisinstudiet Møtedato: 4. oktober 2010 Arkivref.: 2010/1655 ATE001/332 S : Fagintegrert og casebasert læring/-undervisning I møtet med Styringsgruppen ble Revisjonsgruppen bedt om, til neste møte, å utrede hva menes med fagintegrert og casebasert læring, og hvordan dra nytte av og øke denne undervisningsformen i den fremtidige medisinutdanningen. Bakgrunn føringer i prinsippdokumentene Den eksterne evalueringen av medisinstudiet i Tromsø (Roald-rapporten fra 2006) trekker fram at studiet er forelesningstungt, med lite rom for gruppeundervisning, seminarer og selvstudier (66% av undervisningstimene er forelesninger). Prinsippdokumentet «Utdanning av morgendagens leger» slår fast at det nye reviderte medisinstudiet i Tromsø skal være basert på integrert undervisning. Klinikk, basalfag og samfunnsmedisin skal være en del av samme undervisningssituasjon og undervisningen skal basere seg på å gå fra symptomer til diagnose. Studiet skal i stor grad ha studentaktiviserende læringsformer og begrenset innhold av forelesninger. Casebasert læring er foreslått som en undervisningsform som skal tas mer i bruk. Hovedhensikten med slik undervisning er å oppnå dybdelæring i motsetning til overflatelæring. Dybdelæring innebærer at en forstår og kan bruke prinsipper, at en kan overføre prinsipper fra en situasjon til en annen, at ny kunnskap relateres til allerede etablert kunnskap osv. Hva er casebasert læring? Casebasert læring kommer opprinnelig fra jus-studiet ved Harvard, hvor det ble introdusert som læremetode i Den pedagogiske tanken bak var å trene studentene i å tenke, analysere og ta beslutninger ut fra den profesjonelle rollen de utdannet seg til. Det sentrale er ikke overføring av kunnskap, eller å lære seg protokoller for ulike rutiner, men trening i å definere, forstå og analysere ulike situasjoner, samt fatte beslutninger på grunnlag av de vurderingene man gjør seg. Casebasert læring er såkalt fagintegrert eller tverrfaglig/flerfaglig. Undervisningen tar utgangspunkt i et problem (en case), og i løpet av løsningen av problemet må en bruke teorier og kunnskap fra flere fagfelt (kliniske fag, basalfag, samfunnsmedisin). Det er flere måter å organisere slik undervisning på. Som regel skal studentene forberede seg individuelt før cases gjennomgås i gruppe sammen med veileder. Problemstillingen er handlingsorientert: studentene skal ta stilling til aktive tiltak som må besluttes. Under casegjennomgang skal studentene redegjøre for problemløsning og tankegang, -og veileder skal kommentere. Det er en fordel at case ikke har klar fasit, fordi slike cases ofte innebærer aktiv bruk av begreper og prinsipper for å vurdere en mulig løsning. Hver enkelt case er knyttet opp mot enkelte læringsmål (kliniske, basalfaglige og samfunnsmedisinske) og veileder leder diskusjonen og skal sørge for at læringsmålene oppnås. NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Begrepene casebasert læring og problembasert læring (PBL) brukes litt om hverandre, men er ikke det samme. I PBL er undervisningen i større grad orientert rundt prosessen i gruppa enn om et ferdig produkt eller resultat, og veilederens rolle er temmelig passiv. En casebeskrivelse kan variere fra kun en sykehistorie med ledsagende korte spørmål til at samme historie ledsages av utfyllende og begrunnede svar med referanser. Bruk av kasuistikker er forsåvidt ikke noe nytt på medisinstudiet i Tromsø. Det brukes i ulike former; på forelesninger for å illustrere, eksemplifisere eller problematisere ulike forhold, i bedsideundervisning, og mer studentaktivt som oppgaver på seminarer. Casebasert læring innebærer en mer systematisk bruk av slike kasuistikker, hvor casene er knyttet opp til konkrete læringsmål. Medisinstudiet ved Karolinska Institutet har utarbeidet 107 cases som studentene skal gjennom i løpet av studiet og gjennom disse skal studentene lære seg et definert kjernepensum. Forhold til andre undervisningsformer Casepedagogikk er ikke en totalitet som utelukker andre undervisningsformer som forelesninger og annen seminarundervisning. Et viktig utgangspunkt er å tenke gjennom hva man ønsker studentene skal lære ved hjelp av caser. Bruk av cases fyller gapet mellom teori og praksis. Pasienter er ofte (oftest!) annerledes enn de klassiske sykdomsbeskrivelsene i lærebøker og i klinisk praksis er det i stor grad tilfeldig hvilke pasienter og problemstillinger som dekkes. Casebasert læring øver studentene i å tenke og jobbe som leger i ulike situasjoner med ulike problemstillinger, og de må anvende den teorikunnskapen de skal inneha. Får å få mest ut av slik læring er det nødvendig med visse grunnleggende kunnskaper. Forelesninger er velegnet for å gi en introduksjon, oversikt eller sammenfatning av aktuelle tema. Klinisk ferdighetstrening må også komme i tillegg til casebasert læring. Implikasjoner for medisinstudiet i Tromsø Studieplanen i Tromsø er fagintegrert i og med organkursmodellen (studiet er inndelt i blokker med flere relaterte fag som undervises parallelt) og er godt egnet for casebasert læring. Det er elementer av casemetode inne i studieplanen allerede (for eksempel gruppeundervisningen på endo-kurset og regneoppgaver på nyrekurset m.m). Det er et ønske fra Revisjonsgruppa å vekte undervisningen mer på casebasert læring og ta ut kateterforelesninger. Casebasert undervisning krever en del innstas fra lærerkorpset, først og fremst gjennom utarbeidelse av cases, men også til opplæring av veiledere. Det er mest nærliggende å se for seg casebasert læring som en del av den kliniske undervisningen, men det er også utarbeidet cases til mer basalfaglig undervisning. Det setter læringen av basalfag i en mer klinisk sammenheng. Altså kan casebasert læring brukes på alle nivå i medisinstudiet. Det er likevel naturlig å se for seg at slik undervisning har større plass senere i studieløpet enn de første årene. Utforming av cases Mer casebasert læring forutsetter utarbeidelse av cases som er målrettede i forhold til læringsmål på hvert enkelt organkurs. Det er viktig med progresjon utover i studiet jfr læringsmålene på de forskjellige studieårene, med økende kompleksitet i casene. Etter Harvard-tradisjonen er det enkelte kriterier til grunn for at en kasuistikk kan brukes som læringscase; 1. Caset bør skrives utfra en persons perspektiv slik at leserne trer inn i en profesjonell rolle (som lege), 2. Caset bør skrives i narrativ form, som en historie, 3. Caset bør være open-ended, altså uten noen klar fasit og med flere muligheter for tolkning, 4. Caset bør være autentisk (anonymiserte virkelige pasienthistorier) for ikke å miste troverdighet. Det finnes allerede mange gode kasuistikker som kan brukes til cases i den undervisningen som gis nå. Det er også mange gode cases på nettet (se f.eks ) og det finnes også et stort utvalg bøker med cases. Flere læresteder benytter seg av 2

3 casepedagogikk. Eksempler på case: Case 1: Stab wound Fra Universitet i Limburg, kurs i bevegelse A 22-year old man became mixed up in a fight with five young hooligans. During the fight he was stabbed between the shoulder blades with a switchblade. At the emergency ward he was found to have a five millimeter-wide stab wound at the level of the third thoracic vertebra, left of the median plane. Examination revealed the following disorders: He could not move hi left leg. Examination showed a serious paresis of his whole left leg with hypertonia, hyperflexion (patellar tendon reflex 0/+4, Achilles tendon reflex 0/+4) and Babinski s reflex of the sole of the left foot (the right foot was normal). Muscle force, muscle tone and reflexes of the right leg and of both arms were normal. Testing of sensory peripheral nerves showed that the pain sense was disturbed in the right leg and in the right half of the trunk below the 5th thoracic segment. The pain sense in the left leg was normal, but it was disturbed in a narrow band on the left half of the trunk, corresponding with the 3rd and 4th thoracic segment. The sense of postion of the left leg was less than normal. The sense of vibration was disturbed in the left leg, the lower ribs and the pelvic ridge on the left side. Case 2: Respiratory control Fra Universitet i Limburg, kurs i bevegelse A 67-year old, dyspnoic patient with chronic respiratory insufficiency is admitted to the hospital. The arterial cco2 is 8,6 kpa, the O2 saturation 70%, and the ph 7,28. The doctor administers oxygen at a rate of 2 litres per minute. The ventilation and the dyspnoe decrease, the arterial O2 saturation drops to 65%, the pco2 is 8,9 kpa and the ph is 7,18. The doctor wonders why the patient s condition is deteriorating. Case 3: Muscular pain Fra Universitet i Limburg, kurs i bevegelse Hans (20) consulted a doctor because he suffered from fatigue and muscular pain during short intensive exercise. He told the doctor that he did not experience these symptoms, or experienced them to a lesser extent, when he gradually increased the exercise intensity. Physical examination during exercise provided the following results: At rest, the plasma lactate level was 0.8 mmol/l (the normal level is maximally 1.5 mmol/l). Ischemic exercise of the forearm was carried out for one minute, i.e. rhythmically squeezing a spring while a cuff around the upper arm obstructed the arterial blood flow. Contracture of the muscles occured after approximately 40 seconds. After one minute of exercise the cuff was removed and examination of a blood sample showed that the lactate level did not exceed 0.8 mmol/l (the normal level after this type of exercise is above 4 mmol/l). Compared with the normal values the ammonia level was significantly increased immediately after exercise. In a cycle ergometer test in which the initial workload was set at 25 watts and increased by 25 watts every five minutes, the patient reached a maximum work load of only 125 watts, which equals 1.7 watt/kg (normal value for a 20 year old male is 3.5 watt/kg). There was an increased level of ammonia in the blood. Phosphorylase deficiency (McArdles s disease) was diagnosed. Since Hans likes to participate in some kind of sports he would like to have his symptoms explained and to get some advice as to the type of sport he is able to do without having to fear muscular pain. 3

4 Case 4: Mrs. De Vries Fra Universitetet i Limburg, kurs i gynekologi Mrs. De vries comes to her GP s surgery with complaints about bloody discharge which started several months ago. She is 60 years old and experienced her last menstrual period at age 54. She is married and involuntarily childless. The couple has never been examined for this. She used to have irregular menstrual cycle. Besides the bloody discharge, there are no complaints. the patient does not take any medication. Physical examination discloses an apparently healthy female with a weight of 85 kg and a height of 68 cm. Blood pressure 160/100 mmhg. Speculum examination of the vagina is performed with somedifficulty because of the narrow introitus. Finally, a non-atrophic, unaffected portio can be seen from which a serosanguinous secretion is discharged. The vaginal wall does not show any abnormalities. A Pap smear is taken with the result Pap V (adenocarcinom). Bimanuel examination is not very revealing as a result of the large abdominal panniculus. The uterus appears to be mobile and of normal size. Palpation of the adnexa at the sides of the uterus does not point out any clear abnormalities. Case 5: Den rödfläckiga patienten Fra Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, författare: Eva Wikström-Jonsson Pernilla Gustafsson hade bara hunnit arbeta ett par veckor som vikarierande underläkare på hudkliniken vid Uppsala akademiska sjukhus. Klockan började närma sig fyra på eftermiddagen när hon sjönk ner framför datorn på läkarexpeditionen med sin tekopp bredvid sig. Hon skulle just börja gå igenom dagens labsvar, när avdelningsföreståndaren knackade på dörren. En ny patient som skulle skrivas in för utredning av hudutslag hade kommit. Pernilla låste datorjournalen och gick in till den nyanlända patienten, förhoppningsvis dagens sista inskrivning, som för närvarande låg ensam i ett rum med två sängplatser. Hennes nya patient, den 82-åriga pensionerade sjuksköterskan Lisa Wärme, var blek, magerlagd och lätt kutryggig. Hon saknade helt tänder i överkäken och hade utbredda rodnade fläckar på hela kroppen. Underbenen var svullna och huden där vätskade på flera ställen. Vid samtalet berättade Lisa Wärme att hon drabbats av förmaksflimmer och hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt för fyra år sedan. Hon antibiotikabehandlades för närvarande för en misstänkt djup mjukdelsinfektion. Förutom att hon hade epilepsi, som tablettbehandlats sedan barndomen, hade hon också Mb Bechterew sedan ungdomen. Hon hade opererats för magsår för några decennier sedan, med kroniska diarrébesvär som följd. Pernilla kunde inte låta bli att fundera över om magsårsproblemen hade med patientens tidigare Bechterewbehandling att göra. Hon noterade samtidigt att patienten kliade sig ofta. Vid flera tillfällen blev de tvungna att ta en liten paus i samtalet, då patienten var mycket orolig och fick upprepade gråtattacker. På den tummade medicinlistan Lisa Wärme tog upp ur sin bruna handväska fanns följande läkemedel: Omeprazol 20 mg 2x1 (protonpumpshämmare) Loperamid 2 mg (mot diarré) Kalcipos 500 mg 1x2 (kalcium) Plavix 75 mg 1x1 (klopidogrel, sekundärprofylax efter hjärtinfarkt) Betolvidon 1 mg 1x1 (B-vitamin) Folacin 5 mg 1x1 (folsyra) Furix Retard 60 mg 1x1 (furosemid, mot hjärtsviktssymtom) Fenemal 50 mg 1 tn (antiepileptikum) Liskantin 250 mg 1x2 (primidon, antiepileptikum på licens) Sifrol 0,18 mg 1 tn (pramipexol, oklar indikation) Fenantoin 100 mg 1x2 (antiepileptikum) Spironolakton 25 mg 1x1 (mot hjärtsvikt) 4

5 Dalacin 300 mg 1x3 (klindamycin, mot misstänkt djup mjukdelsinfektion) Citodon 500 mg (mot värk) Oxascand 5 mg 1x2 (mot ångest och oro) Duroferon 100 mg 1x1 (mot järnbristanemi) På grund av patientens klåda och oro satte Pernilla in T. Nozinan 25 mg, ½ tablett till kvällen. Därefter ordinerade hon lokalbehandling av huden med den starka glukokortikoidsalvan Dermovat. Sedvanliga inkomstprover var normala, frånsett en sedan länge tillbaka känd anemi (Hb 101 g/l). Pernilla tog två stycken 4 mm stansbiopsier från rodnade hudpartier på patientens vänstra arm och nacke. Den rodnade huden bleknade inom ett par dagar sedan Dermovatbehandlingen påbörjats. Patienten kände sig också mindre orolig sedan hon lagts in på avdelningen, och gråtattackerna hade i princip upphört helt. Däremot tycktes hennes klåda omöjlig att komma tillrätta med. Pernilla hade till och med, tillsammans med syster Jessica, ägnat minst 45 minuter åt att leta efter skabbdjur hos patienten utan resultat. Några dagar senare låg PAD-svaret från biopsierna i Pernillas signeringshög. Svaret talade för eksematös läkemedelsreaktion. När Pernilla återigen lusläste de gamla journalanteckningarna, kunde hon konstatera att patienten tidigare vårdats på grund av en misstänkt läkemedelsreaktion i huden. Reaktionen hade då antagits bero på simvastatin, som nu var utsatt sedan tre månader tillbaka. Hudbesvären hade aldrig gått över helt. Lisa Wärme låg fortfarande kvar på avdelningen, och besvärades mycket av klådan. Pernilla sjönk ner i stolen på läkarexpeditionen och begrundade Lisa Wärmes läkemedelslista. Vad skulle hon nu göra? Case 5: Akut ischemi Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, författare: Rebecka Hultgren Precis när Bolibompaslingan tonade ut ringde det i kärlkirurgjourtelefonen. Johanna hade bara precis börjat sin ST på kärlkirurgen och tyckte det var svårt, jobbigt och spännande att gå första helgjouren. Nåväl, det var väl bara att svara. Ja det är Andersson, kärljour. Ja hallå, det är Jansson, kirurgbakjouren på Danderyds sjukhus. Vi har en gubbe här med kall och blek fot. Var kan jag skicka honom? Stopp, kan du berätta lite först om patienten? Jahaja (suck). Jag vet inte så mycket om honom, det är vår AT som haft honom Men han är född runt 1950, ganska frisk tror jag. Den här killen kom in halv fem på eftermiddagen med smärta i vänster fot, den är kall, och blek. Han har haft en liknande historia för två veckor sen men sökte inte då. Det känns som ett typfall för er? Jaaaa, ok. Johanna funderade, hur var det fanns det en säng kvar på avdelningen? Det var väl en kärlpatient, borde inte sådana här skickas till akuten först? Okej, skicka honom till vår kärlkirurgavdelning direkt, svarade hon till slut. Är detta en tillräcklig anamnes? Vad borde jag frågat om mer? Hur kan jag vara säker på att det är en kärlpatient?, tänkte Johanna när hon lagt på. Hon ringde systrarna på avdelningen som utan protester tog den kortfattade anamnesen. Johanna insåg att hon genast måste in till sjukhuset igen. Hon satte sig i den lilla röda och susade in. Johanna och ambulansen kom samtidigt. Patienten fick ett rum av snälla undersköterskan Annika på avdelningen och hon skrev in honom, snabbt. Anamnes: Smärta i vä fot abrupt kl , kallt och domnat. Liknande episod för 2 veckor sedan som dock ej blev lika långvarig eller besvärlig. Patienten har haft ont i vä vad tidigare vid raska promenader; som viker efter en stunds vila. Tid sjd; hypertoni (medicin Seloken 25mg* ), hyperlipidemi (medicinerar med Lipitor 5

6 10mg*1), Soc arbetssökande, gift med barn, deprimerad enl hustrun. Status (uppifrån och ner): AT opåverkad i vila BT 170/110 Cor; rr ca 96 sl/min inga biljud Carotis låter bilat. Ua. Buk, spänd, aorta ej palpabel PP; Hö; femoralis, poplitea, dorsalis pedis, tibialis posterior ua, (möjl breddökad popl) Vä: femoralis puls ua, inget distalt palp. Ingen signal med doppler. Vä jmf hö underben; Sens nedsatt, motorik nedsatt. Sval men ej iskall. Johanna satte sig för att diktera, det var faktiskt ett bra tillfälle att samla sig. Okej, nu har jag en ganska ung man med påverkad motorik, sensibilitet, och ingen dopplersignal. Det fanns ju ett akutkompendium, men det har jag glömt hemma. Det finns ju flera sätt att klassa patienterna, det där med 5 P var ju ett hjälpmedel, tänkte hon. Hon gick tillbaka, för som vanligt glömde hon några viktiga detaljer. Det gjorde henne lite glad när hon märkte att patienten hade stort förtroende för henne. Han frågade när han kunde åka hem och vad som skulle hända med honom nu. Du ska stanna här i natt. Du har fått nedsatt cirkulation i vänster ben och kommer behöva behandling, svarade Johanna. Jamen, varför har han fått det? frågade patientens hustru oroligt. Hon kanske bättre förstår mina tillkortakommanden som kärljour, tänkte Johanna stillsamt. Jaaaa Det kan ju bero på många saker Just det jag skulle behöva fråga några saker till om. Hur har du haft det sista dagarna, har du mått bra? Haft någon infektion, feber? Bröstsmärtor? Resor? När åt eller drack du senast? Nej nej, allt som vanligt, stönade patienten som började få mer ont, och var uppenbart besviken över att hon inte kunde bota honom prompt. Johanna bestämde sig nu raskt. Hon ringde sin snälle bakjour. Hej det är jag, jag skulle behöva konsultera dig. Hon drog hela ramsan en gång till. Som vanligt slutade samtalet med frågan: Jaha du, vad hade du tänkt göra med patienten då? Hur klassar du patientens status nu? Suck, varför ska de alltid säga så, varför tror du jag ringer? Jag ORKAR inte stå här och bestämma allt själv. tänkte hon tyst och surt. Jo, jag tänkte att det fanns två vägar att gå och eftersom det kan finnas en liten misstanke på aneurysm kanske trombolys är bättre. Johanna svarade med flit inte på klassificeringsfrågan, det skulle hon läsa på i natt. Okej. Ring in angiojouren bums. Ring mig efter första bilden. Han lade på. Patienten förbereddes på sedvanligt sätt inför trombolys och kördes ner efter cirka 25 minuter. Angio visade ocklusion från poplitea ovan knäled, men ingen fyllnad distalt därom. Lys påbörjades, man såg på angiokonturen att det möjligen rörde sig om ett poplitea aneurysm. Johanna bestämde sig snabbt, hon stannade på sjukhuset. Detta var en benobs som måste bevakas. Patientens ben blev successivt varmare och mindre domnat. HURRA! sade hon till patienten och sig själv efter en och en halv timme och gick och lade sig på den obekväma Tomelillasoffan inne i tjejrummet. Plötsligt vaknade hon av jourtelefonen. Syster på kärlavdelningen, klockan var Du, jag vill bara säga att din lyspatient har väldigt lågt fibrinogen nu, 0.3. Ska vi fortsätta? Jag kommer, viskade Johanna och undrade vad spelar det för roll att det sjunker? Var inte det bra, meningen till och med? På avdelningens stängdes lysen av, det gjorde syster alldeles själv. Patienten blev snabbt svalare på foten och klagade på smärtor i vänster fot. Bakjouren kom direkt när Johanna 6

7 ringde honom och de beslutade sig i detta läge för att det bara fanns ett bra alternativ. Akut operation: Patienten opererades (sövd) och det blev bara dystrare ju längre operationen pågick. Det slutade med en fem-pop bypass och fasciotomi. Patienten väcktes och åkte in på THIVA. Han vaknade inte ordentligt, var hypoton och motoriskt orolig, så det blev akut reintubation. Bakjouren och Johanna enades om att man måste utesluta att en förödande komplikation till lys inte inträffat. Följdaktligen blev patienten undersökt med CT skalle, thorax och buk. Benet kändes allt mindre viktigt just nu. Han började blöda ymnigt från ljumsken och anmäldes för att opereras akut igen. Fibrinogenet var nu 0.4. Johanna gick hem kl efter en dyster rapport till den pågående helgjouren som nu skulle fatta en rad svåra beslut. Något som först nu uppmärksammades av Johanna var den höga morfindosen som patienten erhållit under tiden när hon sovit på Tomelillasoffan. Han hade givits 75 mg morfin enligt de generella ordinationer som tydligen fanns på kärlavdelningen. Han hade också haft 0.7 i fibrinogen redan kl , och de hade då kontaktat angiojouren som sade att de skulle stänga av lysen. Hade jag handlat annorlunda om jag vetat om detta?. Tanken gnagde Johanna hela söndagen på scoututflykten...på måndagen var patienten amputerad underbensnivå vänster, och tyvärr blev han amputerad utan att han blev väckt före. Johanna, som ansågs känna patient och familjen bäst, fick den tunga uppgiften att tala med anhöriga, och patienten. Hon funderade en lång stund före. Vad kunde jag gjort bättre, och hade det ändrat något? Vad kan jag göra nu för att förbättra patientens situation och prognos? Forslag til vedtak: Styringsgruppen anbefaler at det i det reviderte Profesjonsstudiet i medisin skal legges vekt på studentaktiviserende og varierte undervisningsformer (gruppearbeid-/undervisning, seminar, praktiske øvinger, presentasjoner, forelesninger m.m.) Hvilken undervisningsform som til enhver tid skal benyttes må ses i nøye sammenheng med hvilke læringsmål som skal oppnås. For å legge til rette for mer studentaktiviserende læringsformer og dybdelæring, skal hovedtyngden ligge på fagintegrert, casebasert læring/-undervisning som pedagogisk metode. Casebasert læring/- undervisning skal innføres på alle nivå i medisinstudiet (1. studieår til 6. studieår), og casenes kompleksitet-/vanskelighetsgrad skal øke i tråd med læringsmålene for de ulike studieårene Tromsø, Arnfinn Sundsfjord Dekan Saksbehandler: Birgit Hem, Ragnar Joakimsen, Åshild Tempel Enstemmig vedtatt i møte : Styringsgruppen anbefaler at det i det reviderte Profesjonsstudiet i medisin skal legges vekt på studentaktiviserende og varierte undervisningsformer (gruppearbeid/-undervisning, oppgave- /essayskriving, seminar, praktiske øvinger, presentasjoner, forelesninger m.m.). Hvilken undervisningsform som til enhver tid skal benyttes må ses i nøye sammenheng med hvilke læringsmål som skal oppnås. Antall forelesninger skal minimeres og først og fremst benyttes til å gi en introduksjon, oversikt eller sammenfatning. Hovedtyngden i mer studentaktiviserende læringsformer og dybdelæring skal ligge på fagintegrert, casebasert læring/-undervisning som pedagogisk metode. Casene skal, der det er mulig og hensiktsmessig, ha et tverrprofesjonelt innhold/tilnærming og utgjøre en arena for tverrfaglig aktivitet og refleksjon. Casebasert læring/-undervisning skal innføres på alle nivå i medisinstudiet (1. studieår til 6. studieår), og casenes kompleksitet-/vanskelighetsgrad (taksonomiske nivå) skal øke i tråd med læringsmålene for de ulike studieårene. 7

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Gym ball. Gymboll/Balanseball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Gym ball. Gymboll/Balanseball. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Gym ball Gymboll/Balanseball Training tips/träningstips/treningstips YOGA/PILATES Eng Sv No Eng: Seated leg lift The exercise strengthens the trunk s balance and control strength. A. Sit with neutral curve

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips

Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips Foam Roller Training tips/träningstips/treningstips Eng Sv No MIXED TRAINING Eng: Compact Foam Roller Used for self-massage of both muscles and tight structures of the body, also called fascia. Often used

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Forskning under lärarpraktik i matematik Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Abstrakt Lärarutbildningen

Läs mer

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07 Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet Carl Johan Östgren 2009-10-07 Ålderstrappan Uppskattat antal patienter med diabetes 213 (325) I olika regioner år 2000 och 2030 Wild S et al. Global prevalence

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Naimamelodin. "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu

Naimamelodin. Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är Underbar var jag ännu Naimamelodin "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu Underbar var jag ännu inga tankar styrde mig Naima var bara ett flicknamn

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

GUCH och Idrott. Copyright

GUCH och Idrott. Copyright Mikael Dellborg Professor överläkare GUCH-centrum, Medicin SU/Östra Avd för Molekylär och klinisk medicin, Inst för Medicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet GUCH och Idrott GUCH och Idrott. Vad

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer