FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten"

Transkript

1 Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 55:2009 Taktil Stimulering En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade hälsoproblem Annacarin Persson Marianne Forsgärde Besöksadress: Västra varvsgatan 11 Luleå Telefon: vx FoU Norrbotten är en fristående verksamhet inom Kommunförbundet Norrbotten. Vill du veta mer om vårt arbete eller ladda hem tidigare FoU rapporter. Gå till FoU NORRBOTTEN

2

3 Sammanfattning Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad metod för beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Beröring av huden är ett väl fungerande sätt att stimulera nervsystemet och hjärnan, kroppens lugn och ro-system aktiveras, oxytocin frigörs och nivån på stresshormonet kortisol minskar och det har lika stor betydelse för organismens överlevnad som systemet för försvar och ansträngning. Syftet med denna studie är att söka kunskap om hur personal med stressrelaterade hälsoproblem påverkas av en behandlingsperiod med Taktil Stimulering. Vi sökte svar på frågorna: Kan smärta lindras, sömnsvårigheter minskas och högt blodtryck sänkas genom att minska stressen i kroppen och kan en mer långvarig verkan uppnås med tio regelbundna behandlingar under en sjuveckorsperiod. Behandlingarna med Taktil Stimulering pågick under oktober 2008 till och med januari Tio personal deltog i studien, under sju veckor fick respektive deltagare tio helkroppsbehandlingar. För att öka möjligheten till en mer långvarig effekt fick deltagarna fem behandlingar under de två första veckorna och en behandling per vecka under den kommande femveckorsperioden. Under påföljande sju veckor får fyra deltagare med särskilt uttalade besvär ytterligare två behandlingar medan de övriga sex deltagarna inte får någon behandling. Fjorton veckor efter studiens start får alla deltagare under en vecka två behandlingar vardera. Studiens resultat baseras på enkätundersökning som deltagarna besvarade vid tre tillfällen, deltagarnas dagboksanteckningar, samt mina behandlingsanteckningar, blodtrycks- och pulsmätningar. Resultat visar att upplevelsen av smärta minskar under behandlingsperioden. Vilket leder till en stor personlig vinst med mindre värk och minskad medicinförbrukning. Sju av deltagarna får förbättrad sömn, när behandlingsperioden åstadkommit en bra effekt på sömnen så kan behandlingarna ges med längre mellanrum. Behandlingen påverkas stress positivt och blodtrycket sänks. Andra effekter som påverkar hälsa och välbefinnande var mindre eksem, bättre fungerande mage och tarm, färre och kortare vallningar, myrkryp i benen som minskar, färre nattliga toalettbesök, mindre oro i kroppen, en lugn och rofylld känsla i kroppen. Slutsatsen är att Taktil Stimulering påverkar stressrelaterade hälsoproblem på ett positivt sätt. Hur behandlingen påverkar varje deltagares hälsoproblem är individuellt, liksom behovet av antal behandlingar. Ett tydligt resultat är att långvariga skador behöver kontinuerliga behandlingar över tid. Utifrån de resultat som framkommer under studien anser jag att det finns belägg för att behandlingar med Taktil Stimulering är ett viktigt verktyg när det gäller att motverka långtidssjukfrånvaro och lindra de symtom som finns.

4 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 2 Frågeställning... 2 Inledning... 2 Studien... 4 Taktil Stimulering.vad händer i kroppen?... 4 Taktil Stimulering.hur går behandlingen till?... 5 Studiens genomförande... 5 Metod... 6 Datainsamling... 7 Enkät... 7 Dagbok... 7 Behandlingsanteckningar... 7 Mätning av blodtryck och puls... 7 Urval... 8 Metodologiska reflektioner... 8 Etiska överväganden... 8 Resultat... 9 Diskussion Referenslista Bilagor... 27

5 Bakgrund Ett antal undersköterskor inom Piteå Kommuns äldreomsorg har gått utbildning i Taktil Stimulering och tituleras efter utbildningen som Beröringspedagoger. Beröringsmetoden Taktil Stimulering har utvecklats av Gunilla Birkestad, med början 1984 och är en metod som innebär en medveten och strukturerad beröring, som aktiverar vårt största sinnesorgan, huden. Utbildningen innefattar idag 132 timmar och innehåller teoretiska kunskaper om bl.a. hudens olika funktioner samt praktiska övningar med beröringsmetoden Taktil Stimulering. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Kunskaperna från utbildningen har i olika utsträckning använts i omvårdnadsarbetet inom äldreboenden och inom dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Taktil Stimulering används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor. Viktigt är att som personal vara lyhörd för olika personers önskemål och reaktioner. Det är inte naturligt för alla med beröring, det måste vi alltid ha i åtanke. Grunden är att ge helkroppsbehandling men även delar av kroppen kan behandlas och ge effekt. Taktil Stimulering kan också ges utanpå kläderna. Nedan beskriver jag några situationer då Taktil Stimulering använts, både när behandlingen gav bra resultat och när resultatet blev mindre bra. En kvinna fick helkroppsbehandling före lunch. Hon satt stilla under hela måltiden, åt bättre, stannade uppe tillsammans med de andra istället för att söka ensamhet och gå till sängs, hon var väldigt belåten. En man som på grund av sjukdom kände stark oro och ångest med störd nattsömn. Han fick en stunds beröring av ansikte och huvud, kom till ro och somnade nästan direkt, sov mer än en timme och kände sej sen lugnare och piggare. När behandling ges på händerna blir de varma, både på den som får och på den som ger behandling. Särskilt två kvinnor som fick behandling uttryckte vid flera tillfällen att värmen spred sej, ibland ända ner till fötterna. Vid några tillfällen har en arbetskamrat som har nervvärk och tar medicin under hela dygnet fått helkroppsbehandlingar, värken lindrades och sömnen blev bättre. Det finns också tillfällen när behandlingarna fått avbrytas. En kvinna som i början tyckte om och mådde bra av behandlingen, blev ledsen och nedstämd och ville inte fortsätta. Nu har behandlingarna återupptagits igen med positivt utfall. En annan situation då behandlingsinsatserna avbröts var en man som mådde gott under behandlingen men blev mycket aktiv under natten. Jag gick utbildning till Beröringspedagog 2006 mitt intresse växte och jag valde att utbilda mig vidare till Taktilterapeut under 2008, med Gunilla 1

6 Birkestad som lärare. I arbetet som undersköterska på en dagverksamhet för personer med olika demenssjukdomar upplever vi att många äldre mår bättre och blir lugnare av att få medveten beröring. Utbildningarna och mina praktiska erfarenheter av Taktil Stimulering har medfört ett växande intresse för beröringens betydelse och effekter. Många som arbetar inom äldreomsorgen utvecklar någon form av stressrelaterade symtom. Förutom risken att inte orka med sitt förvärvsarbete, riskerar också symtomen att bli livslånga. Konsekvenserna kan bli betydande både för arbetstagaren och för samhället, på ett mindre positivt sätt. Ett sätt att arbeta i förebyggande syfte och mildra de symtom som redan finns, kan vara att titta närmare på vilken betydelse Taktil Stimulering som behandling får för personal som har olika grad av stressrelaterade symtom. Syfte Syftet med studien är att få kunskap om hur personal med hälsoproblem påverkas av en behandlingsperiod med Taktil Stimulering. Frågeställningar Kan smärta lindras, sömnsvårigheter minskas och högt blodtryck sänkas genom att minska stressen i kroppen? Kan en mer långsiktig verkan uppnås med tio regelbundna behandlingar under en sjuveckors period? Inledning Att arbeta inom äldreomsorgen är på många sätt väldigt givande och värdefullt. Vi möter människor med många olika levnadsöden och erfarenheter och lär oss på så sätt mycket om bygdens historia och får en inblick i tidigare generationers uppväxt och levnadssätt. Medelåldern på de som bor på äldreboenden är hög och hjälpbehovet stort. Det gör att arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande, arbetstyngden är stor och arbetstiderna är oregelbundna. En ofta återkommande tidsbrist skapar stress och det kan vara svårt att hinna med varje enskild person på bästa sätt. En god kontakt med anhöriga är också en viktig del i omsorgsarbetet, att finnas till och stötta under sjukdomstiden och när döden kommer. Många av de äldre har också någon form av demenssjukdom. Som personal måste man vara aktiv med både hjärna och hjärta, för att kunna tolka och förstå hur man på bästa sätt ska bemöta den personen under sjukdomens olika stadier. Det krävs intresse, fantasi, medmänsklighet, personligt engagemang, inlevelseförmåga, kreativitet och inte minst tålamod. Det som följer med en demenssjukdom är bland annat svårigheter att minnas, att inte kunna tolka och förstå omgivningen eller att klara av sitt dagliga liv. Det uppstår ofta förvirring, oro och ängslan. Anhöriga behöver också stöd och hjälp, vilket ibland ta stor del av omvårdnadsarbetet (Almberg och Jansson 1999). Forskning (SBU 2007) visar att bemötandet av en person med 2

7 demenssjukdom är helt avgörande för hur mycket han eller hon klarar av. Det är med andra ord en svår och ansvarsfylld uppgift att vårda personer med demenssjukdom och det finns risk att de stora påfrestningarna kan leda till utmattning hos den som ger omsorgen. Många som arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom äldreomsorgen har utvecklat någon form av stressrelaterade symtom. Uvnäs- Moberg (2000) menar att det är väl känt att långvarig stress kan ge negativa effekter i form av olika stressrelaterade sjukdomar. Vi behöver balans mellan utmaningar och lugn, spänning och avspänning för att må bra. Den medicinska forskningen börjar idag alltmer kunna skönja en fysiologisk förklaring till vad många tidigare rent erfarenhetsmässigt vetat, att beröring och massage, kramar och medmänsklig värme minskar stress och underlättar läkande och återhämtning. Kroppens lugn och ro-system har lika stor betydelse för organismens överlevnad som systemet för försvar och ansträngning. Forskning om kroppens lugn och ro-system och om oxytocinets samordnande roll och läkande verkan visar att oxytocinet verkar på två sätt, både som ett hormon i blodbanan och en signalsubstans i hjärnan. Det sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner, ökar toleransen för smärta och har en tillväxtstimulerande effekt. Det styr en rad livsviktiga funktioner och är därmed avgörande för vår överlevnad. Vi vet att oxytocin frisätts genom beröring, särskilt vid en viss frekvens och att lugn och ro framkallas (Uvnäs-Moberg 2000). Huden är en rik källa på läkande kemiska ämnen. Intressant är att varje neurokemiskt ämne som man hittat i nervsystemet också finns i huden. Beröring av huden är ett väl fungerande sätt att stimulera nervsystemet och hjärnan. Genom att beröra och inte massera djupt åstadkoms en generell avslappning och därmed en ökad blodcirkulation (Jelveus 2000). En annan värdefull faktor är att stimulering av huden leder till en ökad kroppsmedvetenhet. Det leder till att man blir mer uppmärksam på sin kropp och dess reaktioner och man väljer därigenom lättare bort det som skadar den. Vi har ofta blivit så vana vid spänningar att vi inte vet hur det känns att vara helt avslappnad (Jelveus 2000). Vid Touch Research Institute, Miami, Florida har det sedan 1992 forskats på effekter av kroppsberöring. Studierna görs på människor i olika åldrar från spädbarn till gamla. Effekter som påvisats är att vid beröringsbehandling sker en: förbättring av sömnvanor, viktökning hos prematura barn, minskning av depressiva symtom, minskning av stresshormoner, smärtlindring, förstärkning av immunförsvaret hos barn och vuxna med olika medicinska diagnoser som reumatism, cancer och fibromyalgi (www.miami.edu/touch-research) (Birkestad 2006). I Anders Nylunds examensarbete (2005) om Taktil Stimulering och dess inverkan på stress, gjordes en studie på fyra personer och i tre av fallen 3

8 skedde en klar förbättring av personernas upplevelser av stress. Studiens resultat visar att Taktil Stimulering kan fungera som en bra stressreducerare. I en litteraturstudie där sexton vetenskapliga artiklar analyserats var syftet att beskriva upplevelsen av terapeutisk beröring/massage i omvårdnad. Personer med cancer, hjärntumör, smärta, sömnproblem, vid livets slut och gravida deltog i de studier som de vetenskapliga artiklarna behandlade. Personerna upplevde att de fick en ökad värmekänsla och även en ökad energinivå i kroppen så att smärtan kändes mindre. Beröringen hjälpte dem att slappna av, känna sig lugnare och därmed få en förbättrad sömn. De kände sig värdefulla när de fick uppmärksamhet under den terapeutiska beröringen, som också gav möjlighet att öppna undanträngda känslor. Resultaten från studien indikerar att Taktil Stimulering kan vara en bra omvårdnadsintervention att använda (Rönnbäck och Takkula 2004). Inom intensivvården ges Taktil Massage främst till patienter men också till personal och anhöriga. Resultatet visar att för patienternas del motverkas förstoppning, blodtrycket sjunker, ångest, oro och smärta lindras (Vikström 2008). Ett forskningsprojekt pågår i hur beröringsmassage fungerar medicinskt och hälsoekonomiskt, med frågeställningen: Kan man ersätta läkemedel med massage? (Nilsson 2008). Taktil Stimulering synes också ha en positiv påverkan på barn i alla åldrar. En studie i förskolan visar att de flesta förskollärarna uppfattar att Taktil Stimulering fungerar som ett kompletterande kommunikationssätt. Effekterna som förskollärarna har upplevt är: att barngruppen blir lugnare, barnen lär sig beröra varandra och att de utvecklar empatikänslan dessutom blir barnen bekräftade och deras kroppskännedom ökar (Petersson 2006). En näraliggande behandlingsmetod till Taktil Stimulering är Taktil Massage som har utvecklats av Siv Ardeby (2005). Sedan mitten på 1990-talet lär hon ut Taktil Massage under namnet Taktipro. Skillnaderna mellan metoderna är inte så stora och effekterna desamma. I Taktil Stimulering börjar alltid behandlingen på framsidan för att kunna se hur personen reagerar och behandlingstiden är ca 40 minuter. I Taktil Massage börjar behandlingen på baksidan där vi är mindre känsliga och den behandlade blir något tätare invirad i filtar, behandlingstiden är ca 75 minuter. Studien Taktil Stimulering vad händer i kroppen? Taktil betyder beröring. Taktil Stimulering definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Det är en behandling av huden som riktar sig till hjärnan och nervsystemet. Hjärnan är direkt kopplad via nervsystemet till hud och slemhinnor och bildar egentligen ett system. Stimulans av hud och slemhinnor engagerar stora delar av hjärnan. Hudens beröringsreceptorer mottagare för beröring kopplar in till områden i hjärnan som reglerar bland annat smärta, blodtryck, 4

9 magens och tarmens arbete. Antalet beröringsreceptorer varierar på kroppen mellan 1000 och 5000 per cm². Rikligast är de i handflatorna, på fingerblommorna, läpparna, fotsulorna och tåblommorna. För att lugn och ro-systemet ska aktiveras krävs bara lätta strykningar som väcker hudens beröringsreceptorer. Taktil Stimulering utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning (Birkestad 2006). Taktil Stimulering hur går behandlingen till? Att arbeta med medveten beröring innebär att använda hela insidan av handen så mycket som möjligt, utan att låta luft komma mellan handen och huden som får beröringen, handflatan ska täcka så stor yta som möjligt. Förutom strykningar används också olika kvalitéer av tryck eller att hålla händerna stilla. Strykningarna följer en bestämd struktur för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Den som ger behandling ska inte släppa händerna från personens kropp, en hand ska alltid ligga kvar utom vid vändning från rygg till mage. Personen som får behandling ligger på rygg med en kudde under huvudet och en under knäna, en handuk över bröstkorgen och en över den nedre delen av kroppen. Att ligga på rygg innebär att den som ger behandlingen lättare kan läsa av i ansiktet om det är något som inte fungera eller hur personen i övrigt reagerar på beröringen. För de flesta är det lättare att ligga på rygg. Huden stimuleras nu del för del med början vid höger ben. Handduken lyfts bort från den kroppsdel som behandlas och läggs tillbaka så fort den delen är klar, så att värmen bibehålls. Arbetet med strykningarna går nerifrån och upp på framsidan av kroppen och uppifrån och ner på baksidan. Behandlingen avslutas med att personen lindas om med täcke eller filt och stryks uppifrån huvudet och ner för att markera hela kroppen. En vegetabilisk olja används, behandlingen ges för hela kroppen och tar ungefär 40 minuter (Birkestad 2006). Studiens genomförande Behandlingarna med Taktil Stimulering pågår under oktober 2008 till och med januari 2009, tio personal deltar. Under sju veckor får respektive deltagare totalt tio helkroppsbehandlingar. För att öka möjligheten att uppnå en mer långvarig effekt, får deltagarna fem behandlingar under de två första veckorna och en behandling per vecka under den kommande femveckorsperioden (Fas A). Under påföljande sju veckor får fyra av deltagarna med särskilt uttalade besvär ytterligare två behandlingar medan de övriga sex deltagarna inte får någon behandling (Fas B). Fjorton veckor efter studiens start görs en uppföljning av behandlingseffekterna, alla deltagare får under en vecka två behandlingar vardera i syfte att utröna om någon effekt kan återskapas (Fas C). Ett särskilt rum iordningsställdes för att användas som behandlingslokal under studien. Dämpad belysning, levande ljus, lugna färger och musik för avslappning ordnades. Rummets temperatur var ungefär 24 grader. Tillvägagångssättet vid behandlingen är lika varje gång så att den som får 5

10 behandlingen vet vad som ska ske, detta för att skapa bästa förutsättningarna för avslappning, trygghet och säkerhet. Ett behandlingsschema arbetades fram i god tid före behandlingarnas början. Behandlingstillfällena genomförs mellan ibland är de förlagda till deltagarnas fritid. För några av deltagarna har samma tidpunkt gällt för alla behandlingar. Den friskvårdstimme per vecka som vi har möjlighet att använda har utnyttjats. Vid första behandlingen gav jag ytterligare information om hur behandlingen går till och jag frågar om det är något särskilt som jag som behandlare bör veta, till exempel ömtåliga operationsärr eller annan känslighet. Vidare berättar jag om att kroppen kan reagera på olika sätt av behandlingen. Man kan antingen känna sig frusen eller varm, trött eller pigg och/ eller bli törstig. Även många toalettbesök är vanligt efter behandlingen och den som har värk kan uppleva den starkare direkt efteråt. Vid begynnande feber eller förkylning flyttas behandlingen fram. För att kunna påbörja behandlingsperioden gjorde jag en kartläggning av deltagarnas hälsoproblem samt en precision av hur besvären yttrar sig. Detta för att vi ska få kunskap om hur dessa hälsoproblem påverkas av en behandlingsperiod med Taktil Stimulering. Vid första behandlingstillfället upprättar jag en beröringsjournal (Bilaga 1:1). I den ingår behandlingsanteckningar (Bilaga 1:2) som jag skriver i vid varje behandling, ett frågeformulär (Bilaga 2) som varje deltagare fyller i och en kroppskarta (Bilaga 3) där varje deltagare markerar var problemen visar sig. Syftet med kroppskartan är att göra deltagaren mer medveten och uppmärksam på sin kropp för att i förlängningen välja bort det som skadar den. Varje träff börjar med ett samtal mellan mig och deltagaren, jag ställer några frågor (Bilaga 2) om reaktioner sen förra behandlingen, uppmuntrar till att dricka vatten då det är vanligt att bli torr i munnen och törstig under och efter behandlingen. Blodtryck och pulsmätning sker då tidigare studier visar att genom att minska stressen i kroppen kan blodtrycket sänkas. Deltagaren får klä av sig och lägga sig tillrätta på behandlingsbänken. Behandlingen tar ungefär 40 minuter. När behandlingen är klar informerar jag om att det är bra att ligga kvar på behandlingsbänken en stund, sen mäts blodtryck, puls och deltagaren klär på sig. Vi pratar en kort stund om upplevelsen av behandlingen denna gång och jag bjuder på ett glas vatten. Totala tidsåtgången är ungefär en timme och en kvart. Metod För att få kunskap om vilken betydelse behandlingar med Taktil Stimulering haft för personal med hälsoproblem fick deltagarna fylla i en enkät vid tre tillfällen samt föra dagbok under studiens gång. Jag har vid varje behandling fört behandlingsanteckningar och gjort mätning av blodtryck och puls. 6

11 Datainsamling Enkät Ett frågeformulär (Bilaga 2) utarbetades för att få kunskap om upplevelsen av hälsoproblem, hur sömnsvårigheterna yttrade sig, hur och var smärta och muskelspänningarna visade sig, upplevelsen av oro och nedstämdhet. Till varje fråga fanns en skala från ingen störning till mesta tänkbara störning där graden av besvär markeras. Varje deltagare besvarade enkäten före första behandlingen, efter tionde behandlingen och vid studiens slut. Dagbok Respektive deltagare förde dagbok under hela behandlingstiden (Fas A) och under de följande sju veckorna fram till uppföljningen (Fas B). Syftet med dagboken var att bli mer uppmärksam på kroppens reaktioner och att notera om några förändringar skedde mellan varje behandling, positiv som negativ. Behandlingsanteckningar Vid varje behandlingstillfälle förde jag behandlingsanteckningar som grundade sig på de frågor som ställdes i enkäten (Bilaga 2) som deltagarna skriftligen besvarat, till exempel: om sömnen förändrats och i så fall hur lättare att somna, vaknar inte på natten, vaknar men somnar igen, sover djupare. Om smärtan förändrats och i så fall hur är den mindre, kortare tid, annorlunda. Om muskelspänningarna förändrats och i så fall hur mindre stelhet, mjukare, domningar i någon kroppsdel. Någon annan förändring mindre oro, mindre vallningar, färre nattliga toalettbesök, mindre myrkryp i benen, hur magen fungerar. Syftet var att få kunskap om något förändrats sen förra behandlingen och hur behandlingen upplevdes denna gång och jag uppmanade deltagaren att skriva i sin dagbok om något tillkom mellan behandlingarna. När alla fått tio behandlingar (Fas A) samlade jag ihop deltagarnas dagböcker och gjorde en sammanställning av deras och mina anteckningar. Under de följande sju veckorna (Fas B) fortsatte varje deltagare att göra anteckningar för att följa upp effekten från behandlingsperioden (Fas A) vad som hände under en tid med färre behandlingar eller ingen behandling alls. Utifrån deltagarnas anteckningar (Fas B) gjordes en uppföljning med följande frågor: fanns effekten kvar, i så fall i vilken omfattning, hur lång tid tog det innan effekterna började avta. Fas C pågick under en uppföljningsvecka då deltagarna fick två behandlingar vardera, i syfte att få kunskap om någon effekt kunde återskapas. Därefter genomfördes en avslutande individuell träff dels för att stämma av uppföljningsveckans behandlingar och dels för att stämma av den sammanställning jag gjort av deltagarens situation under studien. Mätning av blodtryck och puls För att söka svar på frågan om blodtrycket påverkas av behandlingsperioden genomfördes mätning av blodtrycket före och efter varje behandling även 7

12 mätning av pulsen - antalet hjärtslag per minut - avspeglar processer i kroppen. Mätvärdena dokumenterades i behandlingsanteckningarna. Urval Först kontaktade jag min arbetsledare som informerades om syftet med studien. I samråd med henne identifierades 10 personal som stämde väl överens med urvalskriterierna. Kriterierna för urvalet var att deltagarna skulle ha arbetat länge inom äldreomsorgen och ha någon form av stressrelaterade hälsoproblem, som sömnsvårigheter, smärta, högt blodtryck. Kontakt togs med denna personal som informerades om syftet med studien och erbjöds möjlighet att delta. Alla 10 tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Av dessa arbetar fyra personal 50 procent på grund av nedsatt arbetsförmåga, två arbetar 75 procent varav en på grund av nedsatt arbetsförmåga och fyra arbetar heltid. Sju av dessa har haft kortare eller längre sjukskrivningsperioder. Metodologiska reflektioner När sammanställning av resultaten gjorts, tittade jag tillsammans med varje deltagare igenom detta för att vara säker på att jag uppfattat deras reaktioner och upplevelser rätt och formulerat mig rätt. Jag som behandlare kan lägga märke till yttre reaktioner som exempel: om huden knottrar sig, om den är varm eller kall, om den som får behandling somnar eller har svårare att slappna av. De inre reaktionerna, fysiska som känslomässiga måste dokumenteras utifrån varje deltagares personliga upplevelse. Deltagarens dagbok och muntliga uppgifter till mig och blodtrycksmätningen har varit de mest värdefulla verktygen för att söka svaren på frågeställningen. I sammanställningen av resultaten finns också flera andra effekter redovisade som har betydelse för hälsotillståndet. Alla dessa var jag inte riktigt förberedd på och de finns därför inte med i frågeställningen. Medveten beröring ger så många individuella reaktioner och resultat. Etiska överväganden Jag informerade om hur behandlingen går till och hur mycket kläder man måste ta av, en viktig del eftersom det blir ett mycket nära möte med varje deltagare och påminner om att jag har tystnadsplikt. Varje deltagare registrerades med en siffra, samma siffra fanns på beröringsjournal, behandlingsanteckningar, frågeformulär, kroppskarta och deltagarens dagbok. Endast på mitt behandlingsschema fanns namn och siffra sammankopplad. I samråd med deltagarna beslutades att jag under dagtid skulle förvara all datainsamling i det låsbara behandlingsrummet, övrig tid hemma hos mig. När studien avslutats får varje deltagare ta hand om allt sitt material. 8

13 Resultat För att få en uppfattning om respektive deltagares resultat under studien med Taktil Stimulering redovisas varje deltagare var för sig, då besvär och resultat är individuella. En genomgående reaktion hos alla var upplevelsen av en djupare avslappning efter 3-4 behandlingar, det är även då som de negativa effekterna som några av deltagarna upplevde i början av behandlingsperioden försvinner och de positiva effekterna blir tydligare. Tabellerna presenteras med utgångspunkt i Fas A- C. Faserna innebär: Fas A: Studievecka 1-7, Alla deltagare får tio helkroppsbehandlingar som fördelas med 5 behandlingar under vecka 1 och 2, under vecka 3-7 med 1 behandling per vecka. Fas B: Studievecka 8-14, Fyra deltagare (1-4) med särskilt uttalade och långvariga besvär får två helkroppsbehandlingar under sju veckor. Övriga sex deltagare (5-10) får ingen behandling. Fas C: Studievecka 15, Alla deltagare får två helkroppsbehandlingar. Deltagare 1: Hälsoproblem: Diskbråck på två ställen i halsryggen, sedan 10 år kronisk smärta med nervvärk, muskelkramper och huvudvärk. Sömnstörningar vid smärta. Trög mage. Medicinbehandling: Värktabletter, insomningstablett + vid behov. Tabell 1. Deltagare 1:s upplevelse av hälsoproblem efter behandlingar med Taktil stimulering, indelat i behandlingsfaser. Efter varje behandling 1-14 Välbefinnande och avslappnad under hela behandlingsdagen. I början frusen direkt efter behandling. Fas A Fas B Med 2 beh. Fas C Betydligt mindre huvudvärk. Sällan muskelkramper under perioden. Ett större lugn i kroppen - lättare att slappna av. Bättre fart på mage och tarm. Färre extra värktabletter. Minskat ordinarie medicindos mot nervvärk med en tablett Sällan huvudvärk. Färre extra värktabletter. Mage och tarm fungerar bra. Inte samma avslappning som Fas A men bättre än före. Ramlat under helgen innan Fas C med mer värk som följd, återgår till ordinarie medicindos. Djup avslappning under behandlingarna vilket lindrat värken under hela behandlingsdagen. Mage och tarm fungerar bra. 9

14 Betydande personlig vinst med mindre huvudvärk och muskelkramper, behandlingar under Fas B var en värdefull påfyllning för att hålla kvar något av de positiva effekterna, fler behandlingar behövs dock för att hålla samma nivå som Fas A. Ökat välbefinnande när mage och tarm fungerar bättre. Försöket att ta bort insomningstabletten fungerade inte. Figur 1: Deltagare 1, Mätning av blodtryck och puls, före och efter behandling. När över- och undertryck var extra lågt före behandling är pulsen oftast högre. Deltagare 2: Hälsoproblem: Strålskador i magen, IBS med kramper och smärta som följd. Svag rygg p.g.a reumatisk sjukdom. Sömnstörningar. Sjukskriven under Fas A och börjar arbeta några timmar per vecka i slutet av Fas B. Medicinbehandling: Värktablett och inflammationshämmande medicin. Tabell 2. Deltagare 2:s upplevelse av hälsoproblem efter behandlingar med Taktil stimulering, indelat i behandlingsfaser Efter varje behandling Välbefinnande och avslappnad under hela behandlingsdagen. Fas A 1-14 Fas B med 2 beh. Bättre sömn än på många år. Mindre kramper och smärta i magen. Inga nattliga toalettbesök längre. Färre och svagare vallningar. Myrkryp i benen är borta. Efter en vecka: Mer kramper och smärta i magen Efter två veckor: Sämre sömn, mer vallningar Efter behandlingar: Sömnen bättre och magen lugnare. Inga myrkryp och nattliga toalettbesök. Sammantaget bättre än före Fas A. 10

15 Fas C Efter behandlingar: Sömnen, magen och vallningarna betydligt bättre, som under Fas A. Inga myrkryp i benen. Inga nattliga toalettbesök. Viktigaste vinsten är bättre sömn, lugnare mage, mindre kramper och smärta. Sämre under Fas B under Fas C återställs de positiva effekterna på samma nivå som under Fas A. Figur 2: Deltagare. Mätning av blodtryck och puls, före och efter behandling. Mycket värk i början av behandlingsperioden och en inställning av medicinen pågår. Från och med 6:e behandlingen när medicininställningen är klar, stabiliseras blodtryck och puls. Övertrycket tenderar att vara högre och pulsen lägre efter behandling. Vid två tillfällen är blodtrycket extra lågt då är pulsen hög. Yrsel före 9:e behandlingen och blodtrycket är extra lågt, efter behandlingen är blodtrycket högre och ingen yrsel. Deltagare 3: Hälsoproblem: Nerv- och muskelskada i vänster arm med nervvärk och yrsel som följd samt sömnsvårigheter. Medicinbehandling: Värktablett vid behov. Tabell 3. Deltagare 3:s upplevelse av hälsoproblem efter behandlingar med Taktil stimulering, indelat i behandlingsfaser Efter varje behandling 1-14 Välbefinnande och avslappnad under behandlingen. Värk i axel, skulderblad, arm resten av dagen - efter tredje behandlingen endast i armen och värken avtar fortare. Fas A Betydligt mindre värk i armen. Färre värktabletter. Betydligt bättre sömn än på många år. Få nattliga toalettbesök. Färre och kortare vallningar. 11

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 21, 2005 Yoga och Massage som friskvård En uppföljning av en försöksverksamhet bland omsorgspersonal i Kiruna kommun Anita Alalehto Gabriella Andersson Stefan Sävenstedt

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Orvar Löfgren, Anne-Marie Palm och Ingrid Røder NYTÄNDNING

Orvar Löfgren, Anne-Marie Palm och Ingrid Røder NYTÄNDNING Orvar Löfgren, Anne-Marie Palm och Ingrid Røder NYTÄNDNING En rehabiliteringsmodell för stressrelaterad ohälsa En rapport från en delstudie inom projektet Ett friskare arbetsliv en del av Projekt Kompetensförsörjning.

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 73:2012 Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Jenni Riekkola Carabante Gunilla

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:75 Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer