Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare"

Transkript

1 Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015

2 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa Sundström Formgivare: Angelica Runquist, Thorsten Ek Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell och Åsa Sundström, Enköpings kommun Foto: Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, Pernilla Honkanen, Tallgården, Ljunggården och Torggatan 11. Tryck: Tryckservice AB, Ängelholm

3 VÅRD OCH OMSORG 3

4 IEHÅLLSFÖRTECKIG FÖRORD... 7 VÄRDEGRUD, FÖRHÅLLIGSSÄTT OCH UPPDRAG... 9 Värdegrund... 9 Salutogent förhållningssätt... 9 Uppdrag... 9 DI RÄTT IOM VÅRD OCH OMSORG Vad säger lagen? Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service Så här går det till Avgifter Så här räknas avgiften ut KOMMUAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vad säger lagen? Vem gör vad? Rehabilitering Distriktsarbetsterapeut Rehabteam Hjälpmedel Syn- och hörselinstruktör Bostadsanpassning Bostadsanpassningsbidraget Inom- och utomhus Westerlunds Rehab VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM HAR E FUKTIOSEDSÄTTIG Vad säger lagen? Lagen om stöd och service Personlig assistans Så här går det till Ledsagarservice Anhörigstöd Anhörigcentrum Anhörigkonsulent Kontaktperson Daglig verksamhet Kundval inom daglig verksamhet Boenden Bostad med särskild service Boendestöd Boenden inom LSS Psykiatri Personliga ombud Korttidsvistelse Syssloporten Boenden inom psykiatrin VÅRD OCH OMSORG

5 Barn och ungdom Avlösning i hemmet Korttidstillsyn Korttidsvistelse Ledsagarservice Korttidsboenden för barn och ungdom VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE Socialtjänstlagen Aktivitetsparken Seniorgym Träffpunkter Anhörigstöd Anhörigcentrum Demensteamet Anhörigkonsulent Frivilligcentralen Fixartjänst Trygghetsplatser Dagverksamhet Berggården, dagverksamhet Stenfalken, dagverksamhet Ledsagarservice Trygghetslarm Boenden Omvårdnadsboende Demensboende Korttidsboende Boenden inom äldreomsorg Hemtjänst Kundval Kommunens ansvar Mer information Hemsjukvård KOTAKTUPPGIFTER VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTIGE I E H Å L L S F Ö R T E C K I G VÅRD OCH OMSORG 5

6 6 VÅRD OCH OMSORG

7 FÖRORD Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun har tagit fram den här broschyren för att du på ett enkelt sätt ska kunna se vad vi har att erbjuda dig i form av omsorg, stöd och vård. Vi ansvarar för att ge personer som har en funktionsnedsättning eller är äldre de insatser som de har rätt till utifrån ett antal lagar. På följande sidor hittar du information om de insatser som finns att tillgå utifrån de styrande lagarna. är det gäller våra före - byggande och frivilliga verksamheter och anhörigstöd vill vi fortsätta utveckla dessa. Vi presenterar också de olika verksamheter som finns hos oss. Vi har bland annat äldreboenden, vi utför personlig assistans, har träffpunkter, daglig verksamhet och mycket mer att erbjuda. Verksamheterna har skiftande innehåll och karaktär för att kunna möta kommuninvånarnas individuella behov av stöd och omsorg. Vi vänder oss till både barn och vuxna. Att ge omsorg, stöd och vård är komplext, vårt mål är att utforma och ge hjälpen så att den som behöver hjälp känner sig så oberoende som möjligt. Ett salutogent synsätt ska genomsyra våra verksamheter. Det är särskilt viktigt att alla som får insatser från oss upplever att de är delaktiga i att utforma stödet. Det som passar för en person, kan vara helt fel för någon annan. I vård och omsorg finns det särskilt tre viktiga kvalitetsfaktorer som ska lyftas fram: bemötande, kontinuitet och tillgänglighet. Bemötandefrågor har en alldeles särskild dimension i vård och omsorg. Hur vi bemöter våra kunder är avgörande för hur de uppfattar det stöd de får. I vård- och omsorgsförvaltningen ska vi alltid värna om det goda bemötandet i alla möten som vi har med dem vi hjälper och deras anhöriga. Kontinuitet är en viktig om än komplicerad kvalitetsfaktor. Människor som har behov av vård och stöd under stora delar av dygnet får oundvikligen många hjälpare vår ambition är att minimera antalet personer som den enskilde möter i vården. Att få vård och omsorg för den som har behov ska vara lätt, det är viktigt att få rätt stöd i rätt tid. Det ska gå snabbt att nå oss vi tar ansvar för att du får kontakt med rätt person, vi ska vara tillgängliga. Med tillgänglighet menar vi också att du ska veta vad vi har att erbjuda. Denna broschyr är ett sätt att öka vår tillgänglighet. Vår förhoppning är att du här i ska hitta den information som du söker och är intresserad av. Självklart är du också alltid välkommen att ringa oss för en mer personlig information. Solweig Sundblad ordförande vård- och omsorgsnämnden Marie Palmgren chef vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD OCH OMSORG 7

8 8 VÅRD OCH OMSORG

9 VÄRDEGRUD, FÖRHÅLLIGSSÄTT OCH UPPDRAG VÄRDEGRUD Alla anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping kommun arbetar efter en värdegrund som innefattar följande punkter: Som kund har du ett avgörande inflytande över hur, när och av vem hjälpen ska utföras. Som kund ska du kunna uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat vi håller våra överenskommelser. Som kund ska du alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Vår strävan är att du som kund upplever att du har en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Dina resurser ska tillvaratas på det sätt du önskar. Punkten salutogent förhållningssätt är så väsentlig att den kräver en egen rubrik: SALUTOGET FÖRHÅLLIGSSÄTT I vård- och omsorgsarbetet i Enköpings kommun står den enskilde som behöver stöd och hjälp i centrum. Vi strävar efter att varje person ska ha inflytande över sin vård och omsorg, känna trygghet, bli respektfullt bemött och ha en meningsfull vardag. Med andra ord arbetar vi i enlighet med det salutogena synssättet. Vård- och omsorgsnämnden beslutade år 2010 att all verksamhet inom vår förvaltning ska omfattas av det salutogena synsättet. Begreppet myntades av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky. Han ställde sig frågan hur det kommer sig att vissa människor kan bibehålla hälsan trots att de utsätts för stora påfrestningar. Svaret på frågan kan sammanfattas med att hur man klarar motgångar och svårigheter beror på om man har en känsla av sammanhang i tillvaron (kasam). En människa med hög känsla av sammanhang har bättre möjligheter att må bra. är hon utsätts för påfrestningar har hon både viljan och verktygen för att reda upp situationen och återskapa välbefinnande. För oss är det viktigt att arbeta utifrån detta synsätt så att personer som är i behov av vård och omsorg ska kunna leva ett så gott liv som möjligt, oavsett om man har en demenssjukdom, en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Det handlar om att möta varje person där de befinner sig och se till vad var och en vill och kan göra istället för att fokusera på vad de inte kan. UPPDRAG Vård- och omsorgsförvaltningen har ett politiskt uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att tillhandahålla omsorg och stöd med rätt kvalitet och respektfullt bemötande. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant. Den politik som bedrivs styrs av den folkvalda majoriteten i kommunen. Dessutom regleras verksamheten av nationella lagar och riktlinjer. V Ä R D E G R U D VÅRD OCH OMSORG 9

10 10 VÅRD OCH OMSORG

11 DI RÄTT IOM VÅRD OCH OMSORG Har du en funktionsnedsättning eller blivit gammal och inte orkar som förr? Då kan du vända dig till vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun med en ansökan om stöd och omsorg i det dagliga livet. Här finns biståndshandläggare som utreder vad du har rätt till och som ser till att du få rätt stöd. Personer i din närhet kan vända sig till vård- och omsorgsförvaltningen om de tycker du verkar vara i behov av stöd. I så fall tar biståndshandläggaren kontakt med dig och frågar om du vill göra en ansökan. Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande. Det räcker därför inte med en anmälan från någon annan, utan du måste själv göra en ansökan. Biståndshandläggaren utreder, tillsammans med dig som söker, dina behov och informerar dig om vad vård- och omsorgsförvaltningen kan erbjuda dig. VAD SÄGER LAGE? I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vilka insatser du har rätt till. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden antagit. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att kunna bo kvar hemma. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SoL) bygger på frivillighet för den enskilde och betonar dennes ansvar för sig och sin situation. Grunden är att alla människor har lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar särskilt stöd och särskild service för att klara av svårigheter i det dagliga livet om dina behov inte tillgodoses på annat sätt. Lagen gäller för personer med: utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsned sättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service. D I R Ä T T VÅRD OCH OMSORG 11

12 SÅ HÄR GÅR DET TILL är du gör en ansökan om behov av stöd och hjälp från kommunen kan den göras muntligt eller skriftligt. Ansökan utreds av en biståndshandläggare som tittar på följande: vad ansökan avser vem som tagit initiativ till ansökan vilka som lämnat information tidigare insatser hälsotillstånd och funktionsnedsättningar aktuell situation resurser och behov egna synpunkter och önskemål. Därefter får du ett skriftligt beslut på din ansökan som innehåller ett bifall (du får de insatser du ansökt om) eller ett avslag. Avslag får du om handläggarens utredning visar att: du själv kan tillgodose dina behov du inte vill att kommunen gör en utredning om dig andra myndigheter (till exempel landstinget) har huvudansvaret för det du behöver hjälp med. Om du har fått avslag eller om de insatser som du har beviljats inte överensstämmer med vad du anser dig ha rätt till har du möjlighet att överklaga. Hur det går till framgår av det skriftliga beslutet. AVGIFTER Vissa insatser är avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs årligen av kommunfullmäktige. Aktuella avgifter står på vår hemsida och i en särskild broschyr. Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer. Så här räknas avgiften ut Din aktuella inkomst före skatt, med tillägg av taxerad inkomst av kapital, utgör grunden vid beräkning av avgiften. Utgångspunkten är att du inte ska betala mer för din vård och omsorg än att du har tillräckligt med pengar över för personliga behov. För att kommunen ska kunna räkna fram din avgift, och se om du har rätt till en lägre avgift, behöver du lämna in uppgifter om dina inkomster och kostnader. Du kan välja att inte lämna dina uppgifter och betalar då vad insatsen kostar. Det finns en högsta avgift för kostnaden per månad, en så kallad maxtaxa. Vid beräkning av avgifter utgår kommunen från: förvärvsinkomst: till exempel pension, lön, pensionsförsäkringar och äldreförsörjningsstöd. kapitalinkomster: till exempel räntor och utdelningar. ej skattepliktiga inkomster: till exempel utlandspension och livränta. 12 VÅRD OCH OMSORG

13 Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster, reaförluster och försörjningsstöd räknas inte. är avgiften räknats fram får du ett avgiftsbeslut skickat till dig. I beslutet kan du se hur beräkningarna är gjorda och hur stor avgift som ska betalas. Du kan överklaga avgiftsbeslutet. Det ska göras skriftligt till vårdoch omsorgsförvaltningen. Läs mer i avgiftsbroschyren som du får av vård- och omsorgsförvaltningen. DK AI P I R T Ä E T L T R U B R I K Ansök så här: Blanketter för ansökan om stöd och omsorg från vårdoch omsorgsförvaltningen kan du ladda ner från vår hemsida Vill du ha blanketten hemskickad, kontakta oss: tel: eller e-post: VÅRD OCH OMSORG 13

14 14 VÅRD OCH OMSORG

15 KOMMUAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD H Ä L S O Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där personen (gäller för personer över 17 år) inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård. Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Landstinget ansvarar för vård som utförs av läkare samt för specialiserad vård, habilitering och rehabilitering. VAD SÄGER LAGE? Kommunen och landstinget delar ansvaret att ge en god hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning. Hemsjukvården gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att få vård i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att man utgår ifrån dina sammanlagda sociala och medicinska behov. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger ansvaret för varje kommun att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer och åt dem som vistas i kommunen. I Uppsala län gäller även kommunalt ansvar för hemsjukvården i det egna hemmet. I detta ansvar ingår även rehabilitering och hjälpmedel. Med detta menas åtgärder för att bevara förmågor och funktioner samt att kompensera för funktionsbortfall. Till ansvaret hör även att förskriva och tillhandahålla förbrukningsartiklar för inkontinens. VEM GÖR VAD? Vården ges av distriktssjuksköterska, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, distriktsarbetsterapeut, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kommunen ansvarar för det mesta av den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och alla insatser i särskilda boendeformer, upp till och med sjuksköterskenivå. Det handlar i första hand om medicinska insatser för äldre, men omfattar också yngre personer som är i behov av långvariga medicinska insatser. Landstingets primärvårdsläkare och eller ansvarig läkare på sjukhus har läkaransvaret. Landstinget ansvarar även för habilitering och rehabilitering på specialistnivå. REHABILITERIG Kommunens verksamhet för rehabilitering riktar sig till dig som är över 21 år, är bosatt i Enköpings kommun och har behov av hjälp vid förflyttning och personlig omvårdnad samt för dig som har svårigheter orsakade av syn- eller hörselnedsättning. Verksamhetens mål är att ge dig möjlighet att leva ett så så aktivt och självständigt liv som möjligt med din funktionsnedsättning, med eller utan hjälpmedel. Syftet med verksamheten är att öka möjligheten för att du ska O C H S J U K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 15

16 kunna bo kvar hemma, öka din självständighet och trygghet, bland annat genom anpassningar och handledning i hemmet. Arbetet görs utifrån geografiska områden i Enköpings kommun i nära samarbete med hemtjänsten, sjuksköterska och biståndshandläggare. Distriktsarbetsterapeut Kommunens distriktsarbetsterapeuter erbjuder dig som bor i eget eller särskilt boende insatser i förhållande till hur din boendemiljö ser ut. Insatserna ska bidra till att du känner dig trygg och säker i din hemmiljö. De hjälper också till om du skrivs ut från slutenvården samt vid sjukdom och skada som medför nedsatta funktioner och förmågor, men som inte föranleder behandling eller träning. Distriktsarbetsterapeuten arbetar främst via hembesök där de tillsammans med dig försöker hitta lösningar på hur man på bästa sätt kan underlätta ditt dagliga liv. Det kan vara genom handledning, instruktioner för att göra saker på andra sätt än tidigare eller via utprovning av hjälpmedel. Rehabteam I Enköpings kommun finns två olika rehabteam, ett som arbetar inom äldreomsorgen och ett som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Teamen är uppdelade i grupper och består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Rehabteamen gör hembesök samt aktivitets- och funktionsbedömningar för att lättare kunna se vilken form av hjälp du är i behov av. De tittar också över om du behöver någon form av hjälpmedel för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv samt erbjuder dig som behöver det träning i hemmet, för att kunna genomföra dagliga aktiviteter. HJÄLPMEDEL Hjälpmedelsverksamheten är till för dig som har nedsatt rörelseförmåga eller kognitiv förmåga. Hjälpmedlen ska kompensera eller mildra din funktionsnedsättning så att du kan leva ett så aktivt och oberoende liv som möjligt i hemmet och i din närmiljö. 16 VÅRD OCH OMSORG

17 Hjälpmedlen omfattar alla individuellt förskrivna hjälpmedel som du kan tänkas behöva för ditt omvårdnadsbehov. Utrustningen gäller ditt ordinära boende och omfattar inte sommarstuga eller boende under resor. Du kan inte få hjälpmedel för bilen, fritidsaktiviteter eller arbetsplatsen. Viss utlåning kan ske mot avgift för de behov som ligger utanför verksamhetens huvudansvar. Du som ansöker om hjälpmedel via kommunen kommer att bedömas utifrån en helhetsbild av din individuella situation, medicinska status, hjälpmedlets funktion och dess förmåga att kompensera din funktionsnedsättning på bästa sätt. Hjälpmedlet ska fungera som ett komplement till andra eventuella rehabiliterande åtgärder och får aldrig bli ett alternativ till aktiv rehabilitering. Valet av vilket eller vilka hjälpmedel som är lämpligast tas alltid av kommunen. Hjälpmedlen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte behövs längre. Du ansvarar själv för att kontakta kommunen vid återlämning, förändringar eller om du behöver annan hjälp. SY- OCH HÖRSELISTRUKTÖR Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som har syn- och eller hörselnedsättning genom att ge stöd och hjälp till ett självständigt liv, motverka isolering och medverka till bättre självkänsla. Via hembesök utför instruktören de insatser som du har behov av. Du kan få hjälp med: träning med syn- och hörselhjälpmedel att märka upp så det blir lättare att se bland annat spisvred och trappor råd, stöd och tips som kan underlätta i vardagen att träna den dagliga livsföringen till ett mer aktivt liv i hemmiljö information om kommunens service, som talböcker och färdtjänst motivering till ökad rehabilitering att informera anhöriga, personal med flera om syn- och hörselskador. BOSTADSAPASSIG Du som har en funktionsnedsättning kan, vid behov och efter en prövning, få ett så kallat bostads anpass ningsbidrag. Genom att anpassa din bostad kan du få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunens verksamhet för bostadsanpassning utgår från lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Bostadsanpassningsbidraget gör det möjligt för dig med funktionsnedsättning att anpassa hemmet efter dina behov är inte inkomstprövat är till för åtgärder för olika typer av permanenta funktionsnedsättningar kan du få oavsett om du äger eller har en hyreseller bostadsrätt. För anpassning till hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande prövas först efter att din läkare eller arbets terapeut intygat att åtgärderna är nödvändiga för att du ska ha möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. HK AÄ PL SI OT E OL CR HU B RS IJ UK K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 17

18 Inom- och utomhus Bidraget lämnas inte för åtgärder som räknas som normala bostadsreparationer och inte till så kallade tekniska brister i lägenheten (till exempel fukt- och mögelskador). Bidraget kan heller inte användas som en del av en större renovering av bostaden. Det finns i huvudsak två olika former av bostadsanpassningar: de som underlättar för dig att vistas inne i bostaden och de som underlättar för dig att vistas utanför bostaden (till exempel så att du kan ta dig ut och in ur bostaden). Inomhus: trösklar, handtag, spisvakt, dörröppning, dusch plats, höj- och sänkbar utrustning i kök och badrum, trapphiss och balkong. Utomhus: utomhushiss, hårdgörning av mark, utjämning av nivåskillnader, räcke och ramp. Vill du veta mer? I Boverkets handbok samt på Boverkets hemsida finns information som talar om vem som har rätt att utföra bostadsanpassningar: Vill du ansöka om bostadsanpassningsbidrag är du välkommen att kontakta handläggaren via telefon eller via e-post På kommunens hemsida finns blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få blanketten hemskickad. WESTERLUDS REHAB Rehabiliteringsavdelningen Westerlunds rehab vid Lasarettet i Enköping är ett samarbete mellan Uppsala läns landsting och Enköpings och Håbo kommun. Här arbetar man med rehabilitering på ett nytt och smidi gare sätt. Du som bor i eget boende i Enköping eller Håbo och du som kommer från landstingets slutenvård med remiss har möjlighet att komma hit. På Westerlunds rehab finns plats för tolv personer. Avdelningen är bemannad med sjuksköterskor under dagtid måndag till fredag och med undersköterskor dygnet runt. Dagtid från måndag till fredag finns arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator tillgänglig. Vissa tider finns även läkare på plats. En stor del av arbetet här syftar till att du ska återfå förmågor. Därför finns dagliga aktiviteter på schemat för att du ska träna din förmåga att klara dig själv i så stor utsträckning som möjligt. Vill du komma i kontakt med kommunens rehabiliteringsverksamhet hittar du mer information och kontakt uppgifter på kommunens hemsida 18 VÅRD OCH OMSORG

19 HK AÄ PL SI OT E OL CR HU B RS IJ UK K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 19

20 20 VÅRD OCH OMSORG

21 VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM HAR E FUKTIOSEDSÄTTIG Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv och att på ett aktivt sätt kunna delta i samhällslivet. VAD SÄGER LAGE? Det är i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) det framgår vilka insatser du har rätt till. Vidare finns det kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att klara av att sköta din bostad. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida: Lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar särskilt stöd och särskild service för att klara av svårigheter i det dagliga livet om dina behov inte tillgodoses på annat sätt. Lagen gäller för personer med: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions - ned sättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service. Det här kan du få hjälp med: rådgivning och annat stöd (ges av landstinget) personlig assistans ledsagarservice kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom som behöver bo utanför föräldrahemmet bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet F U K T I O S E D S Ä T T I G VÅRD OCH OMSORG 21

22 PERSOLIG ASSISTAS Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Med det menas att du ska kunna delta i samhällslivet, bestämma över din vardag och ha inflytande över din vård och omsorg. Insatsen ska hjälpa dig att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel personlig hygien, på- och avklädning, hjälp med måltider, att träffa och kunna kommunicera med andra människor. Är ditt behov av personlig assistans max 20 timmar i veckan är det kommunen som beslutar om ersättning. Vid fler timmar är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS. Så här går det till Ansökan om personlig assistans måste lämnas till kommunen. Om du närmar dig ålderspension måste din ansökan komma in senast dagen innan du fyller 65 år. Du som blir beviljad personlig assistans får behålla assi stansen även efter att du fyllt 65 år, under förutsättning att du inte bor i gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande. Du kan få personlig assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för din personliga assistans. Du kan också få stöd till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansbolag. Oavsett vilken form du väljer ska du alltid kunna påverka när, hur samt av vem du får stöd. Det är alltid dina behov och krav som ska styra. LEDSAGARSERVICE Ledsagarservice är en insats som hjälper dig med funktions nedsättning att komma ut bland andra män niskor, ta en promenad, besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter och kulturliv. AHÖRIGSTÖD Du som är anhörig och känner att du vill ha råd och information om de olika verksamheterna för personer med funktionsnedsättning i Enköpings kommun kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent. Kommunen kan erbjuda dig som anhörig ett flertal verksamheter där du kan få råd, stöd och information. Du kan också få avlösning, någon att tala med, träffa andra i liknande situationer eller bara få umgås en stund och prata om något annat. Anhörigcentrum Villa Sandgatan är en mötesplats för dig som anhörig. Verksamheten riktar sig till anhöriga som vårdar eller har omsorg om en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom eller andra omständigheter behöver stöd. Det är ett viktig, men många gånger osynligt arbete, som kräver mycket. Fokus är så mycket på den närstående som behöver stöd och hjälp att det är lätt att glömma bort sig själv. Här finns möjlighet för avlösning för din närstående. Här kan du få en stund för dig själv Anhörigcentrum anordnar olika aktiviteter som: Anhörigcirklar Anhöriggrupper Avlösning (när du vill få tid för dig själv) 22 VÅRD OCH OMSORG

23 Föreläsningar och information Kafé Kontakt med föreningar Samtalsgrupper Stödsamtal Temadagar På Anhörigcentrum arbetar anhörigkonsulent, demens teamet, fixaren och frivilligsamordnare. Öppettider måndag till fredag Anhörigkonsulent Anhörigkonsulenten erbjuder information, råd och stöd till dig som vårdar och hjälper en närstående, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigkonsulenten lyssnar, ger information, råd och stöd under enskilda samtal ger information om vart man vänder sig i olika frågor hjälper till i kontakten med andra människor. Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd som du behöver. Vill du veta mer är du välkommen att besöka kommunens hemsida eller kontakta Anhörigcentrum Villa Sandgatan, telefon: Du kan kontakta anhörigkonsulenten på telefon: KOTAKTPERSO Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om kontaktperson. Hans eller hennes viktigaste uppgift är att genom att vara en medmänniska hjälpa dig att bryta en eventuell isolering och ensamhet. Kontaktpersonen ska vara en vän att umgås med, som har tid och som går att lita på. DAGLIG VERKSAMHET Daglig verksamhet är till för dig som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning på dagtid utifrån ditt behov, dina förutsättningar och önskemål. Syftet är att med hjälp av olika aktiviteter förebygga passivitet och isolering samt att öka din självständighet och utveckling. I många fall fungerar verksamheten arbetsförberedande. Daglig verksamhet består av en intern och en extern inriktning. Den interna har sju olika funktioner utifrån intresseområden. Den externa verksamheten omfattar den ordinarie arbetsmarknaden. Kundval inom daglig verksamhet Enköpings kommun har kundval inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till daglig verksamhet får rätt att välja vem som ska utföra insatserna. KF UA P KI T EI OL R US B RE DI KS Ä T T I G VÅRD OCH OMSORG 23

24 För att en privat utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste utföraren först godkännas av kommunen. Kommunen har också det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gjorts. är det blir aktuellt för dig kommer du att få information om hur valet går till, vilka utförare du har att välja på och vad de kan erbjuda. Informationen finns som tryckt material och på kommunens hemsida. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver för att göra ett val som passar dig. Är du inte nöjd med det val du gjort är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig. BOEDE I Enköpings kommun finns flertal boenden med särskild service för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Bostad med särskild service För att ett boende ska få betecknas som en bostad med särskild service ska den vara utformad så att du som bor där kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnaden ska ges utifrån dina behov. Individuellt anpassat stöd och service ska ges till dig inom ramen för de insatser som du har rätt till. Det kan till exempel vara genom personal i boendet eller ledsagarservice. Det finns två slags boenden för dig med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i kommunen: gruppbostad eller servicebostad. Gruppbostad är ett boende som har ett antal mindre lägenheter som alla ligger i anslutning till gemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges dygnet runt. Du som bor i gruppbostad har omfattande behov av omsorg och tillsyn större delen av dygnet. Servicebostad är en egen lägenhet som är anpassad efter ditt behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personalen. Flera lägenheter är oftast placerade i samma eller närliggande hus. Boendestöd Boendestöd finns inom hela kommunen. De ger stöd och hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning genom att hjälpa dig med det dagliga livet i bostaden. Vill du veta mer: Information om kommunens olika boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning finns på kommunens hemsida Vill du ha blanketten hemskickad, kontakta oss: tel: eller e-post: 24 VÅRD OCH OMSORG

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer