Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare"

Transkript

1 Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015

2 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa Sundström Formgivare: Angelica Runquist, Thorsten Ek Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell och Åsa Sundström, Enköpings kommun Foto: Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, Pernilla Honkanen, Tallgården, Ljunggården och Torggatan 11. Tryck: Tryckservice AB, Ängelholm

3 VÅRD OCH OMSORG 3

4 IEHÅLLSFÖRTECKIG FÖRORD... 7 VÄRDEGRUD, FÖRHÅLLIGSSÄTT OCH UPPDRAG... 9 Värdegrund... 9 Salutogent förhållningssätt... 9 Uppdrag... 9 DI RÄTT IOM VÅRD OCH OMSORG Vad säger lagen? Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service Så här går det till Avgifter Så här räknas avgiften ut KOMMUAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vad säger lagen? Vem gör vad? Rehabilitering Distriktsarbetsterapeut Rehabteam Hjälpmedel Syn- och hörselinstruktör Bostadsanpassning Bostadsanpassningsbidraget Inom- och utomhus Westerlunds Rehab VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM HAR E FUKTIOSEDSÄTTIG Vad säger lagen? Lagen om stöd och service Personlig assistans Så här går det till Ledsagarservice Anhörigstöd Anhörigcentrum Anhörigkonsulent Kontaktperson Daglig verksamhet Kundval inom daglig verksamhet Boenden Bostad med särskild service Boendestöd Boenden inom LSS Psykiatri Personliga ombud Korttidsvistelse Syssloporten Boenden inom psykiatrin VÅRD OCH OMSORG

5 Barn och ungdom Avlösning i hemmet Korttidstillsyn Korttidsvistelse Ledsagarservice Korttidsboenden för barn och ungdom VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE Socialtjänstlagen Aktivitetsparken Seniorgym Träffpunkter Anhörigstöd Anhörigcentrum Demensteamet Anhörigkonsulent Frivilligcentralen Fixartjänst Trygghetsplatser Dagverksamhet Berggården, dagverksamhet Stenfalken, dagverksamhet Ledsagarservice Trygghetslarm Boenden Omvårdnadsboende Demensboende Korttidsboende Boenden inom äldreomsorg Hemtjänst Kundval Kommunens ansvar Mer information Hemsjukvård KOTAKTUPPGIFTER VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTIGE I E H Å L L S F Ö R T E C K I G VÅRD OCH OMSORG 5

6 6 VÅRD OCH OMSORG

7 FÖRORD Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun har tagit fram den här broschyren för att du på ett enkelt sätt ska kunna se vad vi har att erbjuda dig i form av omsorg, stöd och vård. Vi ansvarar för att ge personer som har en funktionsnedsättning eller är äldre de insatser som de har rätt till utifrån ett antal lagar. På följande sidor hittar du information om de insatser som finns att tillgå utifrån de styrande lagarna. är det gäller våra före - byggande och frivilliga verksamheter och anhörigstöd vill vi fortsätta utveckla dessa. Vi presenterar också de olika verksamheter som finns hos oss. Vi har bland annat äldreboenden, vi utför personlig assistans, har träffpunkter, daglig verksamhet och mycket mer att erbjuda. Verksamheterna har skiftande innehåll och karaktär för att kunna möta kommuninvånarnas individuella behov av stöd och omsorg. Vi vänder oss till både barn och vuxna. Att ge omsorg, stöd och vård är komplext, vårt mål är att utforma och ge hjälpen så att den som behöver hjälp känner sig så oberoende som möjligt. Ett salutogent synsätt ska genomsyra våra verksamheter. Det är särskilt viktigt att alla som får insatser från oss upplever att de är delaktiga i att utforma stödet. Det som passar för en person, kan vara helt fel för någon annan. I vård och omsorg finns det särskilt tre viktiga kvalitetsfaktorer som ska lyftas fram: bemötande, kontinuitet och tillgänglighet. Bemötandefrågor har en alldeles särskild dimension i vård och omsorg. Hur vi bemöter våra kunder är avgörande för hur de uppfattar det stöd de får. I vård- och omsorgsförvaltningen ska vi alltid värna om det goda bemötandet i alla möten som vi har med dem vi hjälper och deras anhöriga. Kontinuitet är en viktig om än komplicerad kvalitetsfaktor. Människor som har behov av vård och stöd under stora delar av dygnet får oundvikligen många hjälpare vår ambition är att minimera antalet personer som den enskilde möter i vården. Att få vård och omsorg för den som har behov ska vara lätt, det är viktigt att få rätt stöd i rätt tid. Det ska gå snabbt att nå oss vi tar ansvar för att du får kontakt med rätt person, vi ska vara tillgängliga. Med tillgänglighet menar vi också att du ska veta vad vi har att erbjuda. Denna broschyr är ett sätt att öka vår tillgänglighet. Vår förhoppning är att du här i ska hitta den information som du söker och är intresserad av. Självklart är du också alltid välkommen att ringa oss för en mer personlig information. Solweig Sundblad ordförande vård- och omsorgsnämnden Marie Palmgren chef vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD OCH OMSORG 7

8 8 VÅRD OCH OMSORG

9 VÄRDEGRUD, FÖRHÅLLIGSSÄTT OCH UPPDRAG VÄRDEGRUD Alla anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping kommun arbetar efter en värdegrund som innefattar följande punkter: Som kund har du ett avgörande inflytande över hur, när och av vem hjälpen ska utföras. Som kund ska du kunna uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat vi håller våra överenskommelser. Som kund ska du alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Vår strävan är att du som kund upplever att du har en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Dina resurser ska tillvaratas på det sätt du önskar. Punkten salutogent förhållningssätt är så väsentlig att den kräver en egen rubrik: SALUTOGET FÖRHÅLLIGSSÄTT I vård- och omsorgsarbetet i Enköpings kommun står den enskilde som behöver stöd och hjälp i centrum. Vi strävar efter att varje person ska ha inflytande över sin vård och omsorg, känna trygghet, bli respektfullt bemött och ha en meningsfull vardag. Med andra ord arbetar vi i enlighet med det salutogena synssättet. Vård- och omsorgsnämnden beslutade år 2010 att all verksamhet inom vår förvaltning ska omfattas av det salutogena synsättet. Begreppet myntades av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky. Han ställde sig frågan hur det kommer sig att vissa människor kan bibehålla hälsan trots att de utsätts för stora påfrestningar. Svaret på frågan kan sammanfattas med att hur man klarar motgångar och svårigheter beror på om man har en känsla av sammanhang i tillvaron (kasam). En människa med hög känsla av sammanhang har bättre möjligheter att må bra. är hon utsätts för påfrestningar har hon både viljan och verktygen för att reda upp situationen och återskapa välbefinnande. För oss är det viktigt att arbeta utifrån detta synsätt så att personer som är i behov av vård och omsorg ska kunna leva ett så gott liv som möjligt, oavsett om man har en demenssjukdom, en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Det handlar om att möta varje person där de befinner sig och se till vad var och en vill och kan göra istället för att fokusera på vad de inte kan. UPPDRAG Vård- och omsorgsförvaltningen har ett politiskt uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att tillhandahålla omsorg och stöd med rätt kvalitet och respektfullt bemötande. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant. Den politik som bedrivs styrs av den folkvalda majoriteten i kommunen. Dessutom regleras verksamheten av nationella lagar och riktlinjer. V Ä R D E G R U D VÅRD OCH OMSORG 9

10 10 VÅRD OCH OMSORG

11 DI RÄTT IOM VÅRD OCH OMSORG Har du en funktionsnedsättning eller blivit gammal och inte orkar som förr? Då kan du vända dig till vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun med en ansökan om stöd och omsorg i det dagliga livet. Här finns biståndshandläggare som utreder vad du har rätt till och som ser till att du få rätt stöd. Personer i din närhet kan vända sig till vård- och omsorgsförvaltningen om de tycker du verkar vara i behov av stöd. I så fall tar biståndshandläggaren kontakt med dig och frågar om du vill göra en ansökan. Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande. Det räcker därför inte med en anmälan från någon annan, utan du måste själv göra en ansökan. Biståndshandläggaren utreder, tillsammans med dig som söker, dina behov och informerar dig om vad vård- och omsorgsförvaltningen kan erbjuda dig. VAD SÄGER LAGE? I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vilka insatser du har rätt till. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden antagit. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att kunna bo kvar hemma. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SoL) bygger på frivillighet för den enskilde och betonar dennes ansvar för sig och sin situation. Grunden är att alla människor har lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar särskilt stöd och särskild service för att klara av svårigheter i det dagliga livet om dina behov inte tillgodoses på annat sätt. Lagen gäller för personer med: utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsned sättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service. D I R Ä T T VÅRD OCH OMSORG 11

12 SÅ HÄR GÅR DET TILL är du gör en ansökan om behov av stöd och hjälp från kommunen kan den göras muntligt eller skriftligt. Ansökan utreds av en biståndshandläggare som tittar på följande: vad ansökan avser vem som tagit initiativ till ansökan vilka som lämnat information tidigare insatser hälsotillstånd och funktionsnedsättningar aktuell situation resurser och behov egna synpunkter och önskemål. Därefter får du ett skriftligt beslut på din ansökan som innehåller ett bifall (du får de insatser du ansökt om) eller ett avslag. Avslag får du om handläggarens utredning visar att: du själv kan tillgodose dina behov du inte vill att kommunen gör en utredning om dig andra myndigheter (till exempel landstinget) har huvudansvaret för det du behöver hjälp med. Om du har fått avslag eller om de insatser som du har beviljats inte överensstämmer med vad du anser dig ha rätt till har du möjlighet att överklaga. Hur det går till framgår av det skriftliga beslutet. AVGIFTER Vissa insatser är avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs årligen av kommunfullmäktige. Aktuella avgifter står på vår hemsida och i en särskild broschyr. Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer. Så här räknas avgiften ut Din aktuella inkomst före skatt, med tillägg av taxerad inkomst av kapital, utgör grunden vid beräkning av avgiften. Utgångspunkten är att du inte ska betala mer för din vård och omsorg än att du har tillräckligt med pengar över för personliga behov. För att kommunen ska kunna räkna fram din avgift, och se om du har rätt till en lägre avgift, behöver du lämna in uppgifter om dina inkomster och kostnader. Du kan välja att inte lämna dina uppgifter och betalar då vad insatsen kostar. Det finns en högsta avgift för kostnaden per månad, en så kallad maxtaxa. Vid beräkning av avgifter utgår kommunen från: förvärvsinkomst: till exempel pension, lön, pensionsförsäkringar och äldreförsörjningsstöd. kapitalinkomster: till exempel räntor och utdelningar. ej skattepliktiga inkomster: till exempel utlandspension och livränta. 12 VÅRD OCH OMSORG

13 Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster, reaförluster och försörjningsstöd räknas inte. är avgiften räknats fram får du ett avgiftsbeslut skickat till dig. I beslutet kan du se hur beräkningarna är gjorda och hur stor avgift som ska betalas. Du kan överklaga avgiftsbeslutet. Det ska göras skriftligt till vårdoch omsorgsförvaltningen. Läs mer i avgiftsbroschyren som du får av vård- och omsorgsförvaltningen. DK AI P I R T Ä E T L T R U B R I K Ansök så här: Blanketter för ansökan om stöd och omsorg från vårdoch omsorgsförvaltningen kan du ladda ner från vår hemsida Vill du ha blanketten hemskickad, kontakta oss: tel: eller e-post: VÅRD OCH OMSORG 13

14 14 VÅRD OCH OMSORG

15 KOMMUAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD H Ä L S O Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där personen (gäller för personer över 17 år) inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård. Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Landstinget ansvarar för vård som utförs av läkare samt för specialiserad vård, habilitering och rehabilitering. VAD SÄGER LAGE? Kommunen och landstinget delar ansvaret att ge en god hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning. Hemsjukvården gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att få vård i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att man utgår ifrån dina sammanlagda sociala och medicinska behov. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger ansvaret för varje kommun att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer och åt dem som vistas i kommunen. I Uppsala län gäller även kommunalt ansvar för hemsjukvården i det egna hemmet. I detta ansvar ingår även rehabilitering och hjälpmedel. Med detta menas åtgärder för att bevara förmågor och funktioner samt att kompensera för funktionsbortfall. Till ansvaret hör även att förskriva och tillhandahålla förbrukningsartiklar för inkontinens. VEM GÖR VAD? Vården ges av distriktssjuksköterska, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, distriktsarbetsterapeut, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kommunen ansvarar för det mesta av den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och alla insatser i särskilda boendeformer, upp till och med sjuksköterskenivå. Det handlar i första hand om medicinska insatser för äldre, men omfattar också yngre personer som är i behov av långvariga medicinska insatser. Landstingets primärvårdsläkare och eller ansvarig läkare på sjukhus har läkaransvaret. Landstinget ansvarar även för habilitering och rehabilitering på specialistnivå. REHABILITERIG Kommunens verksamhet för rehabilitering riktar sig till dig som är över 21 år, är bosatt i Enköpings kommun och har behov av hjälp vid förflyttning och personlig omvårdnad samt för dig som har svårigheter orsakade av syn- eller hörselnedsättning. Verksamhetens mål är att ge dig möjlighet att leva ett så så aktivt och självständigt liv som möjligt med din funktionsnedsättning, med eller utan hjälpmedel. Syftet med verksamheten är att öka möjligheten för att du ska O C H S J U K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 15

16 kunna bo kvar hemma, öka din självständighet och trygghet, bland annat genom anpassningar och handledning i hemmet. Arbetet görs utifrån geografiska områden i Enköpings kommun i nära samarbete med hemtjänsten, sjuksköterska och biståndshandläggare. Distriktsarbetsterapeut Kommunens distriktsarbetsterapeuter erbjuder dig som bor i eget eller särskilt boende insatser i förhållande till hur din boendemiljö ser ut. Insatserna ska bidra till att du känner dig trygg och säker i din hemmiljö. De hjälper också till om du skrivs ut från slutenvården samt vid sjukdom och skada som medför nedsatta funktioner och förmågor, men som inte föranleder behandling eller träning. Distriktsarbetsterapeuten arbetar främst via hembesök där de tillsammans med dig försöker hitta lösningar på hur man på bästa sätt kan underlätta ditt dagliga liv. Det kan vara genom handledning, instruktioner för att göra saker på andra sätt än tidigare eller via utprovning av hjälpmedel. Rehabteam I Enköpings kommun finns två olika rehabteam, ett som arbetar inom äldreomsorgen och ett som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Teamen är uppdelade i grupper och består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Rehabteamen gör hembesök samt aktivitets- och funktionsbedömningar för att lättare kunna se vilken form av hjälp du är i behov av. De tittar också över om du behöver någon form av hjälpmedel för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv samt erbjuder dig som behöver det träning i hemmet, för att kunna genomföra dagliga aktiviteter. HJÄLPMEDEL Hjälpmedelsverksamheten är till för dig som har nedsatt rörelseförmåga eller kognitiv förmåga. Hjälpmedlen ska kompensera eller mildra din funktionsnedsättning så att du kan leva ett så aktivt och oberoende liv som möjligt i hemmet och i din närmiljö. 16 VÅRD OCH OMSORG

17 Hjälpmedlen omfattar alla individuellt förskrivna hjälpmedel som du kan tänkas behöva för ditt omvårdnadsbehov. Utrustningen gäller ditt ordinära boende och omfattar inte sommarstuga eller boende under resor. Du kan inte få hjälpmedel för bilen, fritidsaktiviteter eller arbetsplatsen. Viss utlåning kan ske mot avgift för de behov som ligger utanför verksamhetens huvudansvar. Du som ansöker om hjälpmedel via kommunen kommer att bedömas utifrån en helhetsbild av din individuella situation, medicinska status, hjälpmedlets funktion och dess förmåga att kompensera din funktionsnedsättning på bästa sätt. Hjälpmedlet ska fungera som ett komplement till andra eventuella rehabiliterande åtgärder och får aldrig bli ett alternativ till aktiv rehabilitering. Valet av vilket eller vilka hjälpmedel som är lämpligast tas alltid av kommunen. Hjälpmedlen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte behövs längre. Du ansvarar själv för att kontakta kommunen vid återlämning, förändringar eller om du behöver annan hjälp. SY- OCH HÖRSELISTRUKTÖR Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som har syn- och eller hörselnedsättning genom att ge stöd och hjälp till ett självständigt liv, motverka isolering och medverka till bättre självkänsla. Via hembesök utför instruktören de insatser som du har behov av. Du kan få hjälp med: träning med syn- och hörselhjälpmedel att märka upp så det blir lättare att se bland annat spisvred och trappor råd, stöd och tips som kan underlätta i vardagen att träna den dagliga livsföringen till ett mer aktivt liv i hemmiljö information om kommunens service, som talböcker och färdtjänst motivering till ökad rehabilitering att informera anhöriga, personal med flera om syn- och hörselskador. BOSTADSAPASSIG Du som har en funktionsnedsättning kan, vid behov och efter en prövning, få ett så kallat bostads anpass ningsbidrag. Genom att anpassa din bostad kan du få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunens verksamhet för bostadsanpassning utgår från lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Bostadsanpassningsbidraget gör det möjligt för dig med funktionsnedsättning att anpassa hemmet efter dina behov är inte inkomstprövat är till för åtgärder för olika typer av permanenta funktionsnedsättningar kan du få oavsett om du äger eller har en hyreseller bostadsrätt. För anpassning till hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande prövas först efter att din läkare eller arbets terapeut intygat att åtgärderna är nödvändiga för att du ska ha möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. HK AÄ PL SI OT E OL CR HU B RS IJ UK K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 17

18 Inom- och utomhus Bidraget lämnas inte för åtgärder som räknas som normala bostadsreparationer och inte till så kallade tekniska brister i lägenheten (till exempel fukt- och mögelskador). Bidraget kan heller inte användas som en del av en större renovering av bostaden. Det finns i huvudsak två olika former av bostadsanpassningar: de som underlättar för dig att vistas inne i bostaden och de som underlättar för dig att vistas utanför bostaden (till exempel så att du kan ta dig ut och in ur bostaden). Inomhus: trösklar, handtag, spisvakt, dörröppning, dusch plats, höj- och sänkbar utrustning i kök och badrum, trapphiss och balkong. Utomhus: utomhushiss, hårdgörning av mark, utjämning av nivåskillnader, räcke och ramp. Vill du veta mer? I Boverkets handbok samt på Boverkets hemsida finns information som talar om vem som har rätt att utföra bostadsanpassningar: Vill du ansöka om bostadsanpassningsbidrag är du välkommen att kontakta handläggaren via telefon eller via e-post På kommunens hemsida finns blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få blanketten hemskickad. WESTERLUDS REHAB Rehabiliteringsavdelningen Westerlunds rehab vid Lasarettet i Enköping är ett samarbete mellan Uppsala läns landsting och Enköpings och Håbo kommun. Här arbetar man med rehabilitering på ett nytt och smidi gare sätt. Du som bor i eget boende i Enköping eller Håbo och du som kommer från landstingets slutenvård med remiss har möjlighet att komma hit. På Westerlunds rehab finns plats för tolv personer. Avdelningen är bemannad med sjuksköterskor under dagtid måndag till fredag och med undersköterskor dygnet runt. Dagtid från måndag till fredag finns arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator tillgänglig. Vissa tider finns även läkare på plats. En stor del av arbetet här syftar till att du ska återfå förmågor. Därför finns dagliga aktiviteter på schemat för att du ska träna din förmåga att klara dig själv i så stor utsträckning som möjligt. Vill du komma i kontakt med kommunens rehabiliteringsverksamhet hittar du mer information och kontakt uppgifter på kommunens hemsida 18 VÅRD OCH OMSORG

19 HK AÄ PL SI OT E OL CR HU B RS IJ UK K V Å R D VÅRD OCH OMSORG 19

20 20 VÅRD OCH OMSORG

21 VÅRD OCH OMSORG FÖR DIG SOM HAR E FUKTIOSEDSÄTTIG Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv och att på ett aktivt sätt kunna delta i samhällslivet. VAD SÄGER LAGE? Det är i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) det framgår vilka insatser du har rätt till. Vidare finns det kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att klara av att sköta din bostad. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida: Lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar särskilt stöd och särskild service för att klara av svårigheter i det dagliga livet om dina behov inte tillgodoses på annat sätt. Lagen gäller för personer med: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions - ned sättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service. Det här kan du få hjälp med: rådgivning och annat stöd (ges av landstinget) personlig assistans ledsagarservice kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom som behöver bo utanför föräldrahemmet bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet F U K T I O S E D S Ä T T I G VÅRD OCH OMSORG 21

22 PERSOLIG ASSISTAS Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Med det menas att du ska kunna delta i samhällslivet, bestämma över din vardag och ha inflytande över din vård och omsorg. Insatsen ska hjälpa dig att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel personlig hygien, på- och avklädning, hjälp med måltider, att träffa och kunna kommunicera med andra människor. Är ditt behov av personlig assistans max 20 timmar i veckan är det kommunen som beslutar om ersättning. Vid fler timmar är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS. Så här går det till Ansökan om personlig assistans måste lämnas till kommunen. Om du närmar dig ålderspension måste din ansökan komma in senast dagen innan du fyller 65 år. Du som blir beviljad personlig assistans får behålla assi stansen även efter att du fyllt 65 år, under förutsättning att du inte bor i gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande. Du kan få personlig assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för din personliga assistans. Du kan också få stöd till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansbolag. Oavsett vilken form du väljer ska du alltid kunna påverka när, hur samt av vem du får stöd. Det är alltid dina behov och krav som ska styra. LEDSAGARSERVICE Ledsagarservice är en insats som hjälper dig med funktions nedsättning att komma ut bland andra män niskor, ta en promenad, besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter och kulturliv. AHÖRIGSTÖD Du som är anhörig och känner att du vill ha råd och information om de olika verksamheterna för personer med funktionsnedsättning i Enköpings kommun kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent. Kommunen kan erbjuda dig som anhörig ett flertal verksamheter där du kan få råd, stöd och information. Du kan också få avlösning, någon att tala med, träffa andra i liknande situationer eller bara få umgås en stund och prata om något annat. Anhörigcentrum Villa Sandgatan är en mötesplats för dig som anhörig. Verksamheten riktar sig till anhöriga som vårdar eller har omsorg om en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom eller andra omständigheter behöver stöd. Det är ett viktig, men många gånger osynligt arbete, som kräver mycket. Fokus är så mycket på den närstående som behöver stöd och hjälp att det är lätt att glömma bort sig själv. Här finns möjlighet för avlösning för din närstående. Här kan du få en stund för dig själv Anhörigcentrum anordnar olika aktiviteter som: Anhörigcirklar Anhöriggrupper Avlösning (när du vill få tid för dig själv) 22 VÅRD OCH OMSORG

23 Föreläsningar och information Kafé Kontakt med föreningar Samtalsgrupper Stödsamtal Temadagar På Anhörigcentrum arbetar anhörigkonsulent, demens teamet, fixaren och frivilligsamordnare. Öppettider måndag till fredag Anhörigkonsulent Anhörigkonsulenten erbjuder information, råd och stöd till dig som vårdar och hjälper en närstående, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigkonsulenten lyssnar, ger information, råd och stöd under enskilda samtal ger information om vart man vänder sig i olika frågor hjälper till i kontakten med andra människor. Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd som du behöver. Vill du veta mer är du välkommen att besöka kommunens hemsida eller kontakta Anhörigcentrum Villa Sandgatan, telefon: Du kan kontakta anhörigkonsulenten på telefon: KOTAKTPERSO Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om kontaktperson. Hans eller hennes viktigaste uppgift är att genom att vara en medmänniska hjälpa dig att bryta en eventuell isolering och ensamhet. Kontaktpersonen ska vara en vän att umgås med, som har tid och som går att lita på. DAGLIG VERKSAMHET Daglig verksamhet är till för dig som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning på dagtid utifrån ditt behov, dina förutsättningar och önskemål. Syftet är att med hjälp av olika aktiviteter förebygga passivitet och isolering samt att öka din självständighet och utveckling. I många fall fungerar verksamheten arbetsförberedande. Daglig verksamhet består av en intern och en extern inriktning. Den interna har sju olika funktioner utifrån intresseområden. Den externa verksamheten omfattar den ordinarie arbetsmarknaden. Kundval inom daglig verksamhet Enköpings kommun har kundval inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till daglig verksamhet får rätt att välja vem som ska utföra insatserna. KF UA P KI T EI OL R US B RE DI KS Ä T T I G VÅRD OCH OMSORG 23

24 För att en privat utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste utföraren först godkännas av kommunen. Kommunen har också det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gjorts. är det blir aktuellt för dig kommer du att få information om hur valet går till, vilka utförare du har att välja på och vad de kan erbjuda. Informationen finns som tryckt material och på kommunens hemsida. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver för att göra ett val som passar dig. Är du inte nöjd med det val du gjort är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig. BOEDE I Enköpings kommun finns flertal boenden med särskild service för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Bostad med särskild service För att ett boende ska få betecknas som en bostad med särskild service ska den vara utformad så att du som bor där kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnaden ska ges utifrån dina behov. Individuellt anpassat stöd och service ska ges till dig inom ramen för de insatser som du har rätt till. Det kan till exempel vara genom personal i boendet eller ledsagarservice. Det finns två slags boenden för dig med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i kommunen: gruppbostad eller servicebostad. Gruppbostad är ett boende som har ett antal mindre lägenheter som alla ligger i anslutning till gemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges dygnet runt. Du som bor i gruppbostad har omfattande behov av omsorg och tillsyn större delen av dygnet. Servicebostad är en egen lägenhet som är anpassad efter ditt behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personalen. Flera lägenheter är oftast placerade i samma eller närliggande hus. Boendestöd Boendestöd finns inom hela kommunen. De ger stöd och hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning genom att hjälpa dig med det dagliga livet i bostaden. Vill du veta mer: Information om kommunens olika boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning finns på kommunens hemsida Vill du ha blanketten hemskickad, kontakta oss: tel: eller e-post: 24 VÅRD OCH OMSORG

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma?

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Stödinsatser i hemmet Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Ålder och funktionsnedsättning kan medföra att du har behov av stöd för att kunna bo kvar hemma och leva ett aktivt, självständigt liv.

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer