MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

2 Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Kortfattad beskrivning av verksamheten (HMAB) är ett affärsdrivande företag som ägs av Hässleholms kommun. Bolaget arbetar med insamling av hushållsavfall, behandling och återvinning av hushålls- och verksamhetsavfall samt värmeproduktion för distribution i Hässleholm och Tyringe. Hela bolaget verkar med hänsyn till långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk utveckling, hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser. Sedan 1979 har avfallsanläggningen, Hässleholms Kretsloppscenter (HKC), funnits på nuvarande plats, fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms kommun. HKC tar emot såväl hushålls- som verksamhetsavfall. På anläggningen förekommer deponering av farligt och icke farligt avfall, behandling av förorenade jordar, bränsleberedning m.m. Uppsamlat lakvatten omhändertas internt på anläggningen. Vattnet förbehandlas genom långtidsluftning och sedimentering innan det leds till en SBR-anläggning med efterföljande sandfilter för kväve- och fosforrening. Se bilaga Reningsverk för vidare information. Det renade lakvattnet leds till Prästabäcken. Dagvatten släpps i Norra bäcken (biflöde till Prästabäcken) och Södra diket. Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till vatten av kväve, fosfor och klorider Utsläpp till luft av ammoniak, lustgas och metan Buller (närområdet) Luktstörningar (till närområdet främst vid behandling av organiskt avfall) Påskyndad avrinning till följd av dränering och hårdgjorda ytor Transporter till och från anläggningen

3 Tillstånd 4 2. och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Tillstånd enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen Beslutsmyndighet Tillståndet avser M M M M Miljödomstolen i Växjö Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på Vankiva avfallsanläggning. Tillståndet gäller i 10 år från det att domen har vunnit laga kraft och omfattar följande miljöfarliga verksamheter: 1. Deponering, lagring och behandling av icke farligt avfall, 2. Mellanlagring av icke farligt avfall. 3. Mellanlagring av farligt avfall. 4. Behandling och lagring av farligt avfall. 5. Lagring av organiskt avfall i anslutning till behandling. 6. Behandling och lagring av förorenade massor. 7. Deponering av farligt avfall. 8. Deponering av slagg från avfallsförbränning. Behandling av förorenade massor får ske med någon av metoderna kompostering, jordtvätt eller termisk avdrivning. Miljööverdomstolen Ändring av deldom samt upphävande av villkor 21. Miljödomstolen i Växjö Mark- och miljödomstolen i Växjö Ändringstillstånd, ändrade avfallsmängder och avfallstyper Domslut, upphävande av villkor 8 i deldom samt provisoriska föreskrifter för innehållande föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsstationen. 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Beslutsmyndighet Beslut avser Länsstyrelsen i Skåne län Information om planerad byggstart ny FA-deponicell. 1 Lagakraftvunnet 21 december Lagakraftvunnet 8 januari

4 Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Anmälan om utökad kapacitet vid SBR-anläggningen. Anmälan om anläggande av branddamm. Ansökan om att påbörja deponering i nya FAdeponicellen. 4. Andra gällande beslut 4 4. och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Sluttäckning av etapp 1, avjämningsskiktet. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall på Vankiva avfallsanläggning. Avser deponering av brandskadat bygg- och rivningsavfall innehållande asbest, bygg- och rivningsavfall med husbock/hussvampskadat virke samt svinborst förbehandlat med lut. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall på Vankiva avfallsanläggning. Avser deponering av IFA-klassat reningsverksslam innehållande rester av PVC vid Vankiva avfallsanläggning. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall vid Hässleholms Kretsloppscenter. Avser deponering av ton PVCplaster från bl.a. gruvindustrin. 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 4 5. Tillståndsmyndighet enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Skåne län 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Produktionsmängd enligt tillstånd Faktisk mängd 2013 Domen omfattar deponering av avfall med en högsta ackumulerad mängd under tillståndets giltighetstid om ton. Deponering, lagring och behandling av icke farligt avfall Sönderdelning och siktning av trä- och brännbart avfall ton/år ton (ackumulering from 2006 tom 2013) ton

5 Torkning eller avvattning av fiberslam ton/år Sönderdelning, siktning och biologisk behandling av organiskt avfall ton/år Sönderdelning och siktning av inert konstruktionsmaterial ton/år Sönderdelning och siktning av återvinningsmaterial ton/år Siktning, magnetseparering och behandling av slagg ton/år Sönderdelning, siktning och deponering av icke-farligt avfall ton/år Konstruktionsmaterial och miljösäker deponering av icke farligt avfall (mängd regleras ej i tillstånd) Massor till sluttäckning (mängd regleras ej i tillstånd) Mellanlagring av icke farligt avfall Mellanlagring av trä- och brännbart avfall ton Mellanlagring av inert konstruktionsmaterial ton Mellanlagring av återvinningsmaterial ton Mellanlagring av organiskt avfall ton Mellanlagring av farligt avfall Mellanlagring av RGR 500 ton Mellanlagring av förorenade massor ton Mellanlagring av impregnerat träavfall ton Mellanlagring av FA vid ÅVC ton Mellanlagring av övrigt FA, el/elektronikavfall och liknande ton Behandling och lagring av farligt avfall Behandling av flytande oljehaltigt avfall ton/år Solidifiering av RGR ton/år Sönderdelning av impregnerat träavfall ton/år 0 ton (ej utfört under 2013) ton 378 ton 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) 120 ton 762 ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 367 ton

6 Neddelning av bildrör ton Övrigt Lagring av organiskt avfall i anslutning till behandling ton Behandling och lagring av förorenade massor ton/år (medelvärde under en treårsperiod) Deponering av farligt avfall ton/år Konstruktionsmaterial och miljösäker deponering av farligt avfall (mängd regleras ej i tillstånd) Deponering av slagg från avfallsförbränning ton/år Undantag från förbud mot deponering Deponering av brandskadat bygg- och rivnings avfall innehållandes asbest Deponering av bygg- och rivnings avfall med husbock/hussvampskadat virke Deponering av svinborst förbehandlat med lut Deponering av IFA-klassat reningsverksslam innehållande rester av PVC, s.k. PVC-slam Deponering av PVC-plaster från bl.a. gruvindustrin ton 424 ton 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 171 ton 16 ton 387 ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 7. Tillståndsgivna villkor 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 1. Verksamheten inbegripet åtgärder för att begränsa skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön skall bedrivas i huvudsak på det sätt som bolaget angett eller åtagit sig i målet om inte annat framgår av denna dom. Villkoret uppfylls 2. Avfall som skall behandlas får inte mellanlagras under längre tid än tre år. Mellanlagring har ej skett mer än tre år. Villkoret uppfylls 3. Avfall som skall deponeras får inte mellanlagras under längre tid än ett år. Mellanlagring har ej skett mer än ett år. Villkoret uppfylls 4. Kemiska produkter skall förvaras på en yta som är ogenomsläpplig, invallad och under tak. Uppsamlingsvolymen skall minst omfatta den största behållarens volym plus 10 % av de övriga behållarnas sammanlagda volym. Kemiska produkter förvaras i enlighet med angivna krav. Villkoret uppfylls

7 Lagring och mellanlagring av farligt avfall skall ske på tät, hårdgjord yta. Vid risk för urlakning av miljöfarliga ämnen skall avfallet täckas. Farligt avfall från återvinningscentralen förvaras i en miljöcontainer som uppfyller kraven. Övrigt farligt avfall förvaras i särskilda behållare och på särskilda ytor som uppfyller kraven på täthet, invallning och tak. Villkoret uppfylls 6. Förorenat vatten från lagrings-, behandlings-, och deponeringsytor skall samlas upp och renas i erforderlig utsträckning före utsläpp till recipient. Utjämningsmagasinet skall rymma minst två veckors lakvattenproduktion samt ett tillskott av ytvatten motsvarande ett 100-årsregn. Beräknat på mätvärden från 2013 uppgår två veckors lakvattenproduktion till ca m 3. Ett 100-årsregn ger 90 mm på ett dygn och med arealen 21 ha motsvarar detta en volym på m 3. Totalt ger detta en vattenvolym om m 3. Fyra utjämningsmagasin finns; m 3, m 3, m 3 samt m 3. Villkoret uppfylls 7. Jord som förorenats med olja eller andra kolväten skall under de två första månaderna av processen behandlas under täckning med avledning av luften till ett biofilter. Alla jordar/massor som förorenats med olja eller andra kolväten lagras inomhus i en behandlingshall varifrån utsugsluft renas i ett biofilter. Villkoret uppfylls 8. Halten av föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehandlingssystemet får inte överstiga följande riktvärden: olja (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten) 10 mg/l, bly 0,2 mg/l, kadmium 0,005 mg/l, krom 0,05 mg/l, kvicksilver 0,001 mg/l, nickel 0,2 mg/l och zink 2,0 mg/l. Villkoret upphävt av Mark- och miljödomstolen den 15 oktober 2012 (M ) och ersatts under prövotid av den provisoriska föreskriften P3 (se nedan). 9. Vid bevattning av energiskog får tillförseln av kväve inte överstiga 200 kg/ha och år. Bevattning under 2013 uppgick till m 3 renat lakvatten med en kvävehalt om 49,1 mg/l som årsmedelvärde, vilket totalt ger 596 kg N. Då bolaget bevattnat 3,5 ha energiskog beräknas tillförseln av kväve till 170 kg N/ha och år. Villkoret uppfylls 10. Högst m 3 vatten får årligen behandlas i befintlig bevattningsanläggning. Under året uppgick den totala mängden vatten till bevattningsanläggningen till m 3. Villkoret uppfylls

8 Farligt avfall som uppkommer i verksamheten och kemiska produkter skall lagras på tätt underlag försett med invallning som rymmer minst den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållarnas sammanlagda volym. Om förvaring sker utomhus skall invallningen vara försedd med nederbördsskydd. Farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten består endast av lysrör och mindre mängder spillolja. Sådant avfall hanteras i enlighet med gällande krav. Villkoret uppfylls 12. Kompostering av organiskt avfall, som inte enbart innehåller park- och trädgårdsavfall, skall drivas, kontrolleras och dokumenteras så att avdödning av patogener kan följas. Dokumentationen skall kunna medge att hygieniseringen av varje batch kan följas till dess materialet lämnar anläggningen. Kompostering av organiskt hushållsavfall som påbörjats tidigare år har avslutats under Den kompostering som har utförts har kontrollerats och dokumenterats enligt gällande föreskrifter. Under 2013 har det organiska hushållsavfallet gått till en extern mottagare för framställning av biogas. Villkoret uppfylls 13. Samtliga oljeavskiljare skall förses med larm för att säkerställa att de inte överbelastas. På anläggningen finns för närvarande två oljeavskiljare i anslutning till oljebehandlingsanläggningen. Vidare finns en oljeavskiljare installerad vid återvinningscentralen och en vid fickan för avvattning av grus och slam. Samtliga oljeavskiljare är försedda med larm. Villkoret uppfylls 14. Flisning och lagring av flisat trä som innehåller farliga ämnen skall ske under tak. Flisning och lagring av flisat trä som innehåller farliga ämnen har inte förekommit. Villkoret uppfylls 15. Skriftliga instruktioner skall finnas dels för kontroll och klassificering av inkommande avfall, dels för omhändertagande och behandling samt för underhåll av systemet för lakvattenrening. Kontroll av efterlevnad av Naturvårdsverkets mottagningskriterier (NFS 2004: , 16 december 2008) Klassning av avfallsbeskaffenhet, hushållsavfall, 7 november Kontrollprogram för deponering av restavfall, verksamhetsavfall, 1 april 2009 Kontrollprogram för deponering av farligt avfall, 15 december 2008 Kontrollplan för trä och brännbart avfall, 16 december Kontrollprogram, oljestation, 28 januari 2011 Villkoret uppfylls

9 Kontrollprogram med angivande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod skall finnas. Kontrollprogram, reningsverk (SBR), 11 december 2012 Kontrollprogram, oljestation, 28 januari 2011 Kontrollprogram, ytvatten, 15 november 2007 Kontrollprogram, grund- och brunnsvatten, 10 december 2007 Kontrollprogram, delflöden, 11 december 2012 Kontrollprogram, sänkbrunnar, 28 januari 2011 Kontrollprogram, deponigas, 8 september 2008 Villkoret uppfylls 17. Bolaget skall i god tid inför etablering av deponin redovisa till tillsynsmyndigheten hur kontrollen av bottentätningen skall ske samt en läggnings- resp. kvalitetsplan över arbetena. Byggstart för ny deponicell för farligt avfall anmäldes i maj 2013, bottenkonstruktion och tillvägagångssätt har förmedlats och godkänts av tillsynsmyndighet. Villkoret uppfylls 18. Bolaget skall i god tid inför sluttäckningen av varje etapp redovisa till tillsynsmyndigheten hur kontrollen av tätskiktet skall ske samt läggnings-, resp. kvalitetsplan över arbetena. I augusti 2006 skickades anmälan till tillsynsmyndigheten avseende avjämningsskikt vid sluttäckning av etapp 1. Stora ytor har därefter försetts med avjämningsskikt. En anmälan angående tätskikt och utformning inför sluttäckningen har översänts till länsstyrelsen, HMAB har en förhoppning om att tätskiktet ska kunna påbörjas under Villkoret uppfylls 19. Deponering får ske till en högsta höjd av +105 m. Efter 31 december 2008 sker ingen vidare deponering vid den äldre deponin för icke farligt avfall. Deponihöjden ligger strax under tillståndsgiven höjd. Under 2013 gjordes en förnyad mätning av plushöjden vilken visade att max höjden inte överskridits. Deponi för icke farligt avfall och farligt avfall har högsta punkt under tillståndsgiven höjd. Villkoret uppfylls 20. Buller från verksamheten får vid omgivande bostäder inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 db (A) vardagar dagtid (kl ), 40 db (A) nattetid (kl ) samt 45 db (A) övrig tid. Nattetid får momentana ljud inte överskrida 55 db (A). Om ljudet innehåller hörbara toner eller impulsljud skall ovannämnda nivåer sänkas med 5 db (A)-enheter. Inga klagomål på buller har inkommit under Villkoret bedöms vara uppfyllt

10 Jordmassor som även efter behandling är att betrakta som farligt avfall får inte användas som sättningsutjämnande material, vallbyggnadsmaterial eller för mellan och sluttäckning av deponin. Villkoret upphävt av Miljööverdomstolen den 23 november 2007 (M ). Under en prövotid fram tom den 21 december 2012 ( fem år efter det att denna dom vunnit laga kraft ) och intill dess att Miljödomstolen beslutar annat skall följande provisoriska föreskrifter gälla för verksamheten. Under 2012 sammanställdes och skickades en prövotidsutredning in för prövning till Mark- och miljödomstolen. Dom angående detta meddelades i maj Denna dom överklagades, överklagan avslogs dock i början av Således har de provisoriska föreskrifterna gällt under hela det gångna året. P1. Lakvattnet skall avledas till Prästabäcken, varvid en spädningsfaktor om minst 1:3 skall eftersträvas. Om flödet understiger 2 l/s får inget utsläpp ske. Vid risk för bräddning av orenat vatten ut i Prästabäcken, får vattnet avledas till avloppsreningsverket efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Utsläpp av behandlat lakvatten styrs automatiskt mot flödet i Prästabäcken för att säkerhetsställa en spädningsfaktor om minst 1:3. Vid flöden som understiger 10 m 3 /h sker inget utsläpp. Bolaget har medvetet valt att räkna in en viss säkerhetsmarginal här. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga Reningsverk. P2. Föroreningshalten i det vatten som avleds till recipient får inte överstiga följande riktvärden som kvartalsmedelvärden av dygnsprover; BOD7 10 mg/l, Tot-P 0,3 mg/i, Tot-N 15 mg/1 och mineralolja (oljeindex) 5 mg/l samt följande riktvärden som medelvärden över rullande sexmånadersperiod. Parameter Riktvärde (mg/l) Arsenik 0,01 Bly 0,01 Kadmium 0,005 Koppar 0,5 Krom 0,05 Kvicksilver 0,001 Nickel 0,02 Zink 0,5 Bensen 0,01 PAH 0,0001 1) PCB 0,00001 Tetrakloreten och Trikloretylen 0,01 TOC 100 Klorid 1000 Ammoniumkväve 0,5 Nitrit- och Nitrarkväve 20 ph ) Tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: Benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyen. Riktvärden för gällande utsläppskrav under prövotiden har inte uppfyllts fullt ut. Flera åtgärder för att förbättra reningsanläggningens reningsgrad har utförts under året. Genom de fortlöpande förbättringar som utreds och utförs lever bolaget upp till syftet med riktvärdesbegreppet. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga Reningsverk. 3 Dom , Mål M och M , Mark- och miljödomstolen

11 P3. Halten av föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehaningssystemet får inte överstiga följande riktvärden: olja (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten) 50 mg/l, bly 0,3 mg/l, kadmium 0,007 mg/l, krom 0,08 mg/l, kvicksilver 0,001 mg/l, nickel 0,3 mg/l och zink 5 mg/l. Denna provisoriska föreskrift förmedlades i deldom M , den 15 oktober För mer information om oljestationen och uppfyllnad av denna föreskrift samt villkor 8 som gällde tidigare se bilaga Oljebehandlingsanläggning. 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Se kontrollprogram, bilagor samt emissionsdeklarationen i SMP. 9. Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem 4 9. För förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på 100 MW och däröver, ska redovisas resultaten från årlig kontroll av automatiska mätsystem. Gäller ej för Hässleholms Kretsloppscener i Vankiva. 10. Sammanfattning av resultaten från genomförda mätningar, beräkningar eller andra undersökningar En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökning som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Periodisk besiktning En periodisk besiktning har utförts under året, Efter utförd besiktning framfördes förslag till åtgärder på ett mindre antal punkter. Dessa åtgärdades under året. Bolaget utför regelbundet periodiska besiktningar för att kunna förbättra och utveckla anläggningen och det arbete som bedrivs här. Reningsverk Reningsverket presenteras mer utförligt i bilaga Reningsverk. Det har under året varit problematiskt att följa de befintliga riktvärdena till följd av driftstörningar i reningsanläggningen i början av året. Detta gäller för BOD7, fosfor, kväve och TOC. Bland metallerna är det Ni som överskrider riktvärdena under året. Kloridhalterna som tidigare år varit ett problem på anläggningen verka successivt avklinga. Vattenbalans Vattenbalansen presenteras mer utförligt i bilaga Vattenbalans. Enligt gjorda beräkningar genereras m3 lakvatten. Detta motsvarar ca 96 % av den mängd som reningsverket tog emot under Troligen stämmer den beräknade mängden lakvatten väl överens med verklig mängd lakvatten då resterande 4 % kan delvis förklaras av ytavrinning till dammar samt eventuellt någon inträngning av ovidkommande vatten. Inträngningen av ovidkommande vatten bedöms alltså inte vara betydande

12 Utsläppskontroll Utsläppkontrollen redovisas i sin helhet i separat bilaga, Utsläppskontroll. Läckage sker fortfarande från den norra och sydvästra delen av den äldre IFA-deponin. Dessa utläckage påverkar utsläppskontrollen i sin helhet. Stora åtgärder har gjorts i dessa områden för att förbättra situationen och fortsatta åtgärder är planerade. Läckagen fortsätter dock vilket till största delen beror på lokala linser av dränerande material samt topografiska lågpunkter som drar lakvatten från deponin. Norra bäcken visar fortfarande tecken på påverkan från bevattning av energiskog och det är framförallt kloridhalten som är hög här. Dock har det skett en avsevärd minskning sedan föregående år. Provtagning i Prästabäcken nedströms utloppet från det interna reningsverket visar också på förhöjda kloridhalter men de har dock minskat sedan Deponigas Deponigasen redovisas i sin helhet i separat bilaga, Deponigasmotor. Gasuppsamlingen har under året fungerat bra. Bolaget är självförsörjande med ström där man dessutom använder spillvärme från gasmotorn i den interna reningsanläggningen (SBR) och till kontorsbyggnaden. Överskottsel som inte används inom den egna verksamheten säljs vidare via EON:s nät. I slutet av 2013 moterades, som ett komplement till deponigasen, solceller på kontorsbyggnaden. Resultaten från dessa kommer att kunna redovisas i nästa års miljörapport. Oljebehandlingsanläggning Oljebehandlingsanläggningen redovisas i sin helhet i bilaga, Oljebehandlingsanläggning. Under 2013 har uppsatta riktvärden på utgående vatten från oljestationen varit svåra att uppnå fram till dess att en polymeranläggning installerats. Den nya reningsanläggningen är så pass effektiv att den renar utgående vatten så det understiger begränsningsvärdena oavsett hur inkommande avfall sett ut. Polymeranläggningen utreds nu för att göras permanent. Emissioner till luft- och vatten Redovisas i Emissionsdeklarationen i SMP. 11. Åtgärder som vidtagits för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Hässleholms Kretsloppscenter följer rutiner för egenkontroll. Se bilagor Utsläppskontroll, Internkontroll lakvatten, Reningsverk, Deponigasmotor, Oljebehandlingsanläggning och Grundvattennivåer. Rutiner för brandskyddsdokumentation finns även

13 Åtgärder i samband med driftstörningar, avbrott eller olyckor Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Information om höga vattennivåer i samtliga lakvattenmagasin översändes den 18 januari Anmälan om överskridande av kvävehalter i utgående lakvatten under årets första månader översändes den 13 maj Incidentrapport med anledning av att täckduk blåst av deponin för icke farligt avfall under storm den 28 oktober Åtgärder för att hushålla med råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Hässleholms Kretsloppscenter bedöms använda det effektivaste sätt att hushålla med råvaror och energi som står till buds, i synnerhet då förnybara energikällor utnyttjas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt skäligt. Under året har kontorsbyggnaden har försetts med solceller som komplement till deponigasmotorn. 14. Åtgärder för att uppfylla produktvalsprincipen De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Vid eventuellt användande av kemiska produkter och biotekniska organismer sker val av sådana så att riskerna för människors hälsa och miljö minimeras. Då så är tekniskt möjligt och ekonomiskt skäligt använder HMAB produkter med minsta möjliga omgivningspåverkan. Bolagets förteckning över kemiska produkter sker med hjälp av ett internetbaserat verktyg, I- Chemistry. I detta genomför bolaget en översiktig granskning av riskerna med produkten. Vid nyanskaffning av en kemisk produkt skall denna godkännas av bolagets kemikaliegrupp. 15. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. De avfallsmängder som uppkommer i den egna verksamheten är mycket ringa. Häri ingår lysrör samt smörj- och hydrauloljor vilka krävs för driften av arbetsfordon och arbetsmaskiner. 16. Åtgärder för att minimera risker för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Arbete med förberedelser till sluttäckning av gamla IFA-deponin har fortgått, tex har en stor del av deponin försetts med avjämningsskikt. Vidare har den tidigare FA-deponicellen täckts helt för att minska påverkan på vatten och miljö. Ytterligare rening i oljebehandlingsanläggningen har införts för att klara uppsatta riktvärden. Under 2013 påbörjades en utbyggnation för att utöka reningskapaciteten i SBR-anläggningen

14 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Ej relevant då inga fysiska varor tillverkas För verksamheter som betecknats med 96/61 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (IPPC-verksamheter) ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas (med IED-verksamhet avses sådan verksamhet som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp.) a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IED-verksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av i vilken mån verksamheten uppfyller den. b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av huruvida åtgärderna kommer att föranleda krav på prövning eller anmälan. Även planerade dispensansökningar ska redovisas. c) I den eller de därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna fortskridit. d) När fyra år har gått efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IED-verksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade dispenser, uppfylls. I den mån dispens avseende alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. Verksamheten omfattas i dagsläget inte

15

16 MILJÖRAPPORT 2013 HÄSSLEHOLMS KRETSLOPPSCENTER RENINGSVERK SBR, satsvis biologisk rening Uppsamlat lakvatten omhändertas internt på anläggningen. För rening av lakvattnet används långtidsluftning med en uppehållstid på minst 20 dygn samt en SBR-anläggning för satsvis biologisk rening. Flödesschema för anläggningen finns redovisat i tidigare miljörapport. Mycket kort kan reningsprocessen beskrivas som följer. Biologisk rening med kväveavskiljning sker i en SBR-tank som drivs satsvis med cykler för aerob och anaerob behandling. Härefter fälls vattnet med järnklorid varefter flocken avskiljs i ett kontinuerligt sandfilter (dynasandfilter). Innan vattnet avleds till recipient, Prästabäcken, mäts flöde och kvalité. Även flödet i recipienten mäts kontinuerligt. Hela anläggningen kontrolleras via ett styr- och övervakningssystem som bl.a. registrerar alla mätdata. Om flödet i recipienten är mindre än 2 liter per sekund får bolaget inte släppa något vatten anlades därför en utjämningsdamm efter reningsanläggningen. Utjämningsdammens syfte är att vid lågt flöde lagra renat lakvattnet tills dess att flödet återigen är så högt att utsläpp är tillåtet. Drift I samarbete med externa konsulter har det arbetats mycket med att öka SBRanläggningens kapacitet de senaste åren. De olika stegen i rening har undersökts och optimerats för att kunna effektivisera processen så långt som möjligt. Under 2013 utreddes möjligheten att förvärma inkommande lakvatten till SBR för att kunna hålla en hög kapacitet på reningsverket även under vinterhalvåret. Utredningen ledde till att uppförandet av en ackumulatortank påbörjades under senhöst/vinter. Även förvärmningssteget effektiviseras med investeringar i bl.a. nya större och effektivare värmeväxlare. De befintliga övervakningssystemen med bl.a. online mätning på ammonium och nitrat som installerades i slutet av 2011 fungerar bra och används för att kunna göra justeringar i reningsprocessen i ett tidigt skede. Online mätningarna kompletteras och verifieras med vattenanalyser i bolagets egna enklare laboratorium samt på auktoriserade laboratorium. Kontinuerligt under året har aktivt slam från reningsverket i Hässleholm ympats in i SBRreaktorn. Tillsatsen av nytt slam bidrar till att hålla hög livsduglighet på det aktiva slammet i SBR-reaktorn. Ympning har i snitt skett en gång i månaden

17 I början av året var effekten i reningsverket nedsatt vilket resulterade i förhöjda utsläppsvärden av näringsämnen såsom kväve, BOD7 och fosfor. Det var även ett längre driftstopp under juli och augusti då pumparna till SBR krävde reperation och ingen ersättningspump fanns att tillgå. När pumparna återinstallerades startades SBR om från grunden dvs hela bassängen tömdes och reaktorn rengjordes och det ympades in nytt slam för att starta upp processen. Under perioden med driftstörningar, driftstopp och igångsättning var det ytterst lite vatten som kunde renas i SBR-anläggningen vilket ledde till att det under sommaren blev höga vattennivåer i lakvattenmagasinen. Detta samt att det var mycket låga flöden i recipienten under sommaren, då det är bäst effekt på SBR, ledde till mycket höga vattennivåer i slutet av A-betong A-betong cisternen, vilken används för att behandla speciellt problematiska lakvatten, har inte använts under Klorider Kloriderhalterna i lakvattnet, som har varit ett problem för anläggningen, har legat under 1000 mg/l hela året och ser ut att minska successivt framöver. Figur 1. Uppmätta kloridhalter i renat lakvatten under Utsläppskontroll Utsläpp till recipient regleras genom de provisoriska föreskrifter som meddelades i samband med tillståndet 1 för verksamheten, utsläppskraven gäller således som riktvärden under en prövotid. Under 2012 sammanställdes och skickades en 1 Dom , Mål M , Miljödomstolen

18 prövotidsutredning in för prövning till Mark- och miljödomstolen. Dom angående detta meddelades i maj Denna dom överklagades, överklagan avslogs dock i början av Således har de provisoriska föreskrifterna som meddelades i tillståndet gällt under hela det gångna året. De provosoriska föreskrifterna reglerar att endast utsläpp av renat lakvatten får ske då flödet i Prästabäcken överstiger 2 liter/s, vilket motsvarar 7,2 m 3 /h. En minsta utspädningsfaktor om 1:3 måste även hållas. Föreskriften anger även riktvärden för föroreningshalter i lakvatten som redogörs tillsammans med årets uppmätta halter i tabell 1. Tabell 1. Uppmätta halter i renat lakvatten under Fetmarkerade värden överstiger uppsatt riktvärde. Rapporteringsgräns står angiven på de parametrar där ett eller fler värden under året ligger under detektionsgränsen. Parameter Min 2013 Medel 2013 Max 2013 Riktvärde Enhet Arsenik 0,0020 0,0031 0,0056 0,01 mg/l Bly <0,0005 0,0009 0,0023 0,01 mg/l Kadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,005 mg/l Koppar 0,0016 0,0126 0,0280 0,5 mg/l Krom 0,0210 0,0295 0,0360 0,05 mg/l Kvicksilver <0,0001 0,0001 0,0002 0,001 mg/l Nickel 0,0450 0,0553 0,0740 0,02 mg/l Zink 0,0050 0,0421 0,0830 0,5 mg/l Bensen <0,2 <0,2 <0,2 10 µg/l PAH 1) <0,3 2) <0,3 2) <0,3 2) 0,1 1) µg/l PCB <0,01 <0,01 <0,01 0,01 µg/l Tetrakloreten och Trikloretylen <1 <1 <1 10 µg/l TOC mg/l Klorid mg/l Ammoniumkväve 0,04 6,58 58,00 0,5 mg/l Nitrit- och Nitratkväve <0,01 27,06 110,00 20 mg/l ph 7,0 7,7 8, BOD7 <3 17, mg/l Tot-P 0,13 0,54 1,40 0,3 mg/l Tot-N 8,9 49, mg/l Oljeindex <0,10 0,26 2,20 5 mg/l 1) Tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: Benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyen. 2) Summan av PAH med hög molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. Som ses i tabell 1 och figur 2 har nickel legat över uppsatt riktvärde (0,02 mg/l) under hela det gångna året. De högsta värdena uppmättes under sommaren. Det arbetas ständigt med att få ner nickelhalterna i lakvattnet. Sannolikt kommer halterna att sjunka till följd av sluttäckningen av den gamla deponin som ska påbörjas under 2014 och att första FA deponicellen är mellantäckt med plastduk. 2 Dom , Mål M och M , Mark- och miljödomstolen

19 Figur 2. Uppmätta nickelhalter i renat lakvatten under Utsläppen av BOD 7, fosfor, kväve och TOC har under året överskridit satta riktvärden. Kväve och fosfor översteg riktvärdena främst under första delen av året (se tabell 1 och figur 3). Figur 3. Uppmätta halter av BOD 7, TOC, kväve och fosfor i renat lakvatten under

20 Vad gäller övriga ämnen, undantaget nickel,uppfylls de satta riktvärden. Gällande PAH så har under året inga halter kunnat uppmätas, då samtliga värden ligger under rapporteringsgränsen. Kontrollprogram För att följa upp och på så sätt kunna trimma in reningsanläggningen finns ett kontrollprogram vilket reglerar såväl intern kontroll som utsläppskontroll kopplat till reningsverket. Kontrollprogrammet är daterad 11 december Utöver utsläppskontrollen som omfattar lakvatten ut från SBR-anläggningen tas också prov på inkomande lakvatten samt prover uppströms i lakvattensystemet för att få en bild över vilka delvattenströmmar som kan påverka reningsprocessen. På detta sätt kan avvikelser uppströms upptäckas innan påverkan på SBR-anläggningen sker. Utsläpp till recipient Under året har totalt m 3 lakvatten behandlats i SBR-anläggningen. Emissioner till recipient återfinns i emissionsdeklarationen i SMP m 3 renat lakvatten har avletts till bevattning av energiskog. Under året har inget lakvatten använts vid brandbekämpning. Kemikalieförbrukning Driften av anläggningen medför att ett antal kemiska produkter används. I tabell 2 redovisas kemikalieförbrukningen under de senaste tre åren. Under det senaste året har som tidigare järnklorid använts som fällningskemikalie. Som kolkälla används Sekundol. Som under föregående år har ingen natronlut använts under 2013, natronlut används annars för ph-justering. Skumdämpare tillförs i SBR-reaktorn för att minska risken för att skum ska störa processen eller att det ska svämma över i reaktorn. Tabell 2. Förbrukning av kemiska produkter till vattenrening (kg) 2012 (kg) 2011 (kg) 2010 (l) Kemisk produkt i reningsverk Järnklorid Skumdämpare Mosstanol Sekundol Fosforsyra Kemisk produkt, rening FoM-ytan ALS Kemisk produkt i A-betong Järnsulfat Polymer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun 1(6) C4 Teknik Avd Kommunteknik Michael Dahlman Planeringssamordnare 2006-03-29 2005/616.850 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun Miljörapport

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Kiruna

Miljörapport Moräntäkt Kiruna Yttre Miljö 2014 Miljörapport Moräntäkt Kiruna Moräntäkt Kiruna västra UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-761 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

DELDOM. 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand. SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA

DELDOM. 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand. SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand Mål nr 1 SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA Ombud: advokaten Mikael Hägglöf Fröberg &

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 2304-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-18 i mål nr M 831-11, se bilaga

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten; SGU-FS 2008:2 Utkom

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

BESLUT. 1997-0i»30. Marks kommun Gatukontoret 511 80 KINNA

BESLUT. 1997-0i»30. Marks kommun Gatukontoret 511 80 KINNA ÄLVSBORGS LÄN Miljö och planenheten Handliggare Gunnar Fredriksson BESLUT 1997-0i»30 Marks kommun Gatukontoret 511 80 KINNA Aktbilnr 11 242-2888-96 63-301 n Tillstånd enligt miljöskyddslagen till deponering

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning

Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning Innehåll Sammanfattning... 2 Verksamhetsytor, Deponi och Vattenreningssystem... 3 Lakvattenbehandlingens framväxt... 5 Vattenbalans... 6 Nederbörd & Avrinning...

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljo 2014 Miljörapport Luleå Uddebo hamn UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-13 Vår beteckning: 15-766 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren Hållbarhet/ Yttre Miljö

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer