MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

2 Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Kortfattad beskrivning av verksamheten (HMAB) är ett affärsdrivande företag som ägs av Hässleholms kommun. Bolaget arbetar med insamling av hushållsavfall, behandling och återvinning av hushålls- och verksamhetsavfall samt värmeproduktion för distribution i Hässleholm och Tyringe. Hela bolaget verkar med hänsyn till långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk utveckling, hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser. Sedan 1979 har avfallsanläggningen, Hässleholms Kretsloppscenter (HKC), funnits på nuvarande plats, fastigheten Vankiva 4:17 i Hässleholms kommun. HKC tar emot såväl hushålls- som verksamhetsavfall. På anläggningen förekommer deponering av farligt och icke farligt avfall, behandling av förorenade jordar, bränsleberedning m.m. Uppsamlat lakvatten omhändertas internt på anläggningen. Vattnet förbehandlas genom långtidsluftning och sedimentering innan det leds till en SBR-anläggning med efterföljande sandfilter för kväve- och fosforrening. Se bilaga Reningsverk för vidare information. Det renade lakvattnet leds till Prästabäcken. Dagvatten släpps i Norra bäcken (biflöde till Prästabäcken) och Södra diket. Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till vatten av kväve, fosfor och klorider Utsläpp till luft av ammoniak, lustgas och metan Buller (närområdet) Luktstörningar (till närområdet främst vid behandling av organiskt avfall) Påskyndad avrinning till följd av dränering och hårdgjorda ytor Transporter till och från anläggningen

3 Tillstånd 4 2. och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Tillstånd enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen Beslutsmyndighet Tillståndet avser M M M M Miljödomstolen i Växjö Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på Vankiva avfallsanläggning. Tillståndet gäller i 10 år från det att domen har vunnit laga kraft och omfattar följande miljöfarliga verksamheter: 1. Deponering, lagring och behandling av icke farligt avfall, 2. Mellanlagring av icke farligt avfall. 3. Mellanlagring av farligt avfall. 4. Behandling och lagring av farligt avfall. 5. Lagring av organiskt avfall i anslutning till behandling. 6. Behandling och lagring av förorenade massor. 7. Deponering av farligt avfall. 8. Deponering av slagg från avfallsförbränning. Behandling av förorenade massor får ske med någon av metoderna kompostering, jordtvätt eller termisk avdrivning. Miljööverdomstolen Ändring av deldom samt upphävande av villkor 21. Miljödomstolen i Växjö Mark- och miljödomstolen i Växjö Ändringstillstånd, ändrade avfallsmängder och avfallstyper Domslut, upphävande av villkor 8 i deldom samt provisoriska föreskrifter för innehållande föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsstationen. 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Beslutsmyndighet Beslut avser Länsstyrelsen i Skåne län Information om planerad byggstart ny FA-deponicell. 1 Lagakraftvunnet 21 december Lagakraftvunnet 8 januari

4 Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Anmälan om utökad kapacitet vid SBR-anläggningen. Anmälan om anläggande av branddamm. Ansökan om att påbörja deponering i nya FAdeponicellen. 4. Andra gällande beslut 4 4. och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Sluttäckning av etapp 1, avjämningsskiktet. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall på Vankiva avfallsanläggning. Avser deponering av brandskadat bygg- och rivningsavfall innehållande asbest, bygg- och rivningsavfall med husbock/hussvampskadat virke samt svinborst förbehandlat med lut. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall på Vankiva avfallsanläggning. Avser deponering av IFA-klassat reningsverksslam innehållande rester av PVC vid Vankiva avfallsanläggning. Undantag från förbud mot deponering av utsorterat brännbart och organiskt avfall vid Hässleholms Kretsloppscenter. Avser deponering av ton PVCplaster från bl.a. gruvindustrin. 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 4 5. Tillståndsmyndighet enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Skåne län 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Produktionsmängd enligt tillstånd Faktisk mängd 2013 Domen omfattar deponering av avfall med en högsta ackumulerad mängd under tillståndets giltighetstid om ton. Deponering, lagring och behandling av icke farligt avfall Sönderdelning och siktning av trä- och brännbart avfall ton/år ton (ackumulering from 2006 tom 2013) ton

5 Torkning eller avvattning av fiberslam ton/år Sönderdelning, siktning och biologisk behandling av organiskt avfall ton/år Sönderdelning och siktning av inert konstruktionsmaterial ton/år Sönderdelning och siktning av återvinningsmaterial ton/år Siktning, magnetseparering och behandling av slagg ton/år Sönderdelning, siktning och deponering av icke-farligt avfall ton/år Konstruktionsmaterial och miljösäker deponering av icke farligt avfall (mängd regleras ej i tillstånd) Massor till sluttäckning (mängd regleras ej i tillstånd) Mellanlagring av icke farligt avfall Mellanlagring av trä- och brännbart avfall ton Mellanlagring av inert konstruktionsmaterial ton Mellanlagring av återvinningsmaterial ton Mellanlagring av organiskt avfall ton Mellanlagring av farligt avfall Mellanlagring av RGR 500 ton Mellanlagring av förorenade massor ton Mellanlagring av impregnerat träavfall ton Mellanlagring av FA vid ÅVC ton Mellanlagring av övrigt FA, el/elektronikavfall och liknande ton Behandling och lagring av farligt avfall Behandling av flytande oljehaltigt avfall ton/år Solidifiering av RGR ton/år Sönderdelning av impregnerat träavfall ton/år 0 ton (ej utfört under 2013) ton 378 ton 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) 0 ton (ej utfört under 2013) 120 ton 762 ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 367 ton

6 Neddelning av bildrör ton Övrigt Lagring av organiskt avfall i anslutning till behandling ton Behandling och lagring av förorenade massor ton/år (medelvärde under en treårsperiod) Deponering av farligt avfall ton/år Konstruktionsmaterial och miljösäker deponering av farligt avfall (mängd regleras ej i tillstånd) Deponering av slagg från avfallsförbränning ton/år Undantag från förbud mot deponering Deponering av brandskadat bygg- och rivnings avfall innehållandes asbest Deponering av bygg- och rivnings avfall med husbock/hussvampskadat virke Deponering av svinborst förbehandlat med lut Deponering av IFA-klassat reningsverksslam innehållande rester av PVC, s.k. PVC-slam Deponering av PVC-plaster från bl.a. gruvindustrin ton 424 ton 0 ton (ej utfört under 2013) ton ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 171 ton 16 ton 387 ton ton 0 ton (ej utfört under 2013) 7. Tillståndsgivna villkor 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 1. Verksamheten inbegripet åtgärder för att begränsa skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön skall bedrivas i huvudsak på det sätt som bolaget angett eller åtagit sig i målet om inte annat framgår av denna dom. Villkoret uppfylls 2. Avfall som skall behandlas får inte mellanlagras under längre tid än tre år. Mellanlagring har ej skett mer än tre år. Villkoret uppfylls 3. Avfall som skall deponeras får inte mellanlagras under längre tid än ett år. Mellanlagring har ej skett mer än ett år. Villkoret uppfylls 4. Kemiska produkter skall förvaras på en yta som är ogenomsläpplig, invallad och under tak. Uppsamlingsvolymen skall minst omfatta den största behållarens volym plus 10 % av de övriga behållarnas sammanlagda volym. Kemiska produkter förvaras i enlighet med angivna krav. Villkoret uppfylls

7 Lagring och mellanlagring av farligt avfall skall ske på tät, hårdgjord yta. Vid risk för urlakning av miljöfarliga ämnen skall avfallet täckas. Farligt avfall från återvinningscentralen förvaras i en miljöcontainer som uppfyller kraven. Övrigt farligt avfall förvaras i särskilda behållare och på särskilda ytor som uppfyller kraven på täthet, invallning och tak. Villkoret uppfylls 6. Förorenat vatten från lagrings-, behandlings-, och deponeringsytor skall samlas upp och renas i erforderlig utsträckning före utsläpp till recipient. Utjämningsmagasinet skall rymma minst två veckors lakvattenproduktion samt ett tillskott av ytvatten motsvarande ett 100-årsregn. Beräknat på mätvärden från 2013 uppgår två veckors lakvattenproduktion till ca m 3. Ett 100-årsregn ger 90 mm på ett dygn och med arealen 21 ha motsvarar detta en volym på m 3. Totalt ger detta en vattenvolym om m 3. Fyra utjämningsmagasin finns; m 3, m 3, m 3 samt m 3. Villkoret uppfylls 7. Jord som förorenats med olja eller andra kolväten skall under de två första månaderna av processen behandlas under täckning med avledning av luften till ett biofilter. Alla jordar/massor som förorenats med olja eller andra kolväten lagras inomhus i en behandlingshall varifrån utsugsluft renas i ett biofilter. Villkoret uppfylls 8. Halten av föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehandlingssystemet får inte överstiga följande riktvärden: olja (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten) 10 mg/l, bly 0,2 mg/l, kadmium 0,005 mg/l, krom 0,05 mg/l, kvicksilver 0,001 mg/l, nickel 0,2 mg/l och zink 2,0 mg/l. Villkoret upphävt av Mark- och miljödomstolen den 15 oktober 2012 (M ) och ersatts under prövotid av den provisoriska föreskriften P3 (se nedan). 9. Vid bevattning av energiskog får tillförseln av kväve inte överstiga 200 kg/ha och år. Bevattning under 2013 uppgick till m 3 renat lakvatten med en kvävehalt om 49,1 mg/l som årsmedelvärde, vilket totalt ger 596 kg N. Då bolaget bevattnat 3,5 ha energiskog beräknas tillförseln av kväve till 170 kg N/ha och år. Villkoret uppfylls 10. Högst m 3 vatten får årligen behandlas i befintlig bevattningsanläggning. Under året uppgick den totala mängden vatten till bevattningsanläggningen till m 3. Villkoret uppfylls

8 Farligt avfall som uppkommer i verksamheten och kemiska produkter skall lagras på tätt underlag försett med invallning som rymmer minst den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållarnas sammanlagda volym. Om förvaring sker utomhus skall invallningen vara försedd med nederbördsskydd. Farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten består endast av lysrör och mindre mängder spillolja. Sådant avfall hanteras i enlighet med gällande krav. Villkoret uppfylls 12. Kompostering av organiskt avfall, som inte enbart innehåller park- och trädgårdsavfall, skall drivas, kontrolleras och dokumenteras så att avdödning av patogener kan följas. Dokumentationen skall kunna medge att hygieniseringen av varje batch kan följas till dess materialet lämnar anläggningen. Kompostering av organiskt hushållsavfall som påbörjats tidigare år har avslutats under Den kompostering som har utförts har kontrollerats och dokumenterats enligt gällande föreskrifter. Under 2013 har det organiska hushållsavfallet gått till en extern mottagare för framställning av biogas. Villkoret uppfylls 13. Samtliga oljeavskiljare skall förses med larm för att säkerställa att de inte överbelastas. På anläggningen finns för närvarande två oljeavskiljare i anslutning till oljebehandlingsanläggningen. Vidare finns en oljeavskiljare installerad vid återvinningscentralen och en vid fickan för avvattning av grus och slam. Samtliga oljeavskiljare är försedda med larm. Villkoret uppfylls 14. Flisning och lagring av flisat trä som innehåller farliga ämnen skall ske under tak. Flisning och lagring av flisat trä som innehåller farliga ämnen har inte förekommit. Villkoret uppfylls 15. Skriftliga instruktioner skall finnas dels för kontroll och klassificering av inkommande avfall, dels för omhändertagande och behandling samt för underhåll av systemet för lakvattenrening. Kontroll av efterlevnad av Naturvårdsverkets mottagningskriterier (NFS 2004: , 16 december 2008) Klassning av avfallsbeskaffenhet, hushållsavfall, 7 november Kontrollprogram för deponering av restavfall, verksamhetsavfall, 1 april 2009 Kontrollprogram för deponering av farligt avfall, 15 december 2008 Kontrollplan för trä och brännbart avfall, 16 december Kontrollprogram, oljestation, 28 januari 2011 Villkoret uppfylls

9 Kontrollprogram med angivande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod skall finnas. Kontrollprogram, reningsverk (SBR), 11 december 2012 Kontrollprogram, oljestation, 28 januari 2011 Kontrollprogram, ytvatten, 15 november 2007 Kontrollprogram, grund- och brunnsvatten, 10 december 2007 Kontrollprogram, delflöden, 11 december 2012 Kontrollprogram, sänkbrunnar, 28 januari 2011 Kontrollprogram, deponigas, 8 september 2008 Villkoret uppfylls 17. Bolaget skall i god tid inför etablering av deponin redovisa till tillsynsmyndigheten hur kontrollen av bottentätningen skall ske samt en läggnings- resp. kvalitetsplan över arbetena. Byggstart för ny deponicell för farligt avfall anmäldes i maj 2013, bottenkonstruktion och tillvägagångssätt har förmedlats och godkänts av tillsynsmyndighet. Villkoret uppfylls 18. Bolaget skall i god tid inför sluttäckningen av varje etapp redovisa till tillsynsmyndigheten hur kontrollen av tätskiktet skall ske samt läggnings-, resp. kvalitetsplan över arbetena. I augusti 2006 skickades anmälan till tillsynsmyndigheten avseende avjämningsskikt vid sluttäckning av etapp 1. Stora ytor har därefter försetts med avjämningsskikt. En anmälan angående tätskikt och utformning inför sluttäckningen har översänts till länsstyrelsen, HMAB har en förhoppning om att tätskiktet ska kunna påbörjas under Villkoret uppfylls 19. Deponering får ske till en högsta höjd av +105 m. Efter 31 december 2008 sker ingen vidare deponering vid den äldre deponin för icke farligt avfall. Deponihöjden ligger strax under tillståndsgiven höjd. Under 2013 gjordes en förnyad mätning av plushöjden vilken visade att max höjden inte överskridits. Deponi för icke farligt avfall och farligt avfall har högsta punkt under tillståndsgiven höjd. Villkoret uppfylls 20. Buller från verksamheten får vid omgivande bostäder inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 db (A) vardagar dagtid (kl ), 40 db (A) nattetid (kl ) samt 45 db (A) övrig tid. Nattetid får momentana ljud inte överskrida 55 db (A). Om ljudet innehåller hörbara toner eller impulsljud skall ovannämnda nivåer sänkas med 5 db (A)-enheter. Inga klagomål på buller har inkommit under Villkoret bedöms vara uppfyllt

10 Jordmassor som även efter behandling är att betrakta som farligt avfall får inte användas som sättningsutjämnande material, vallbyggnadsmaterial eller för mellan och sluttäckning av deponin. Villkoret upphävt av Miljööverdomstolen den 23 november 2007 (M ). Under en prövotid fram tom den 21 december 2012 ( fem år efter det att denna dom vunnit laga kraft ) och intill dess att Miljödomstolen beslutar annat skall följande provisoriska föreskrifter gälla för verksamheten. Under 2012 sammanställdes och skickades en prövotidsutredning in för prövning till Mark- och miljödomstolen. Dom angående detta meddelades i maj Denna dom överklagades, överklagan avslogs dock i början av Således har de provisoriska föreskrifterna gällt under hela det gångna året. P1. Lakvattnet skall avledas till Prästabäcken, varvid en spädningsfaktor om minst 1:3 skall eftersträvas. Om flödet understiger 2 l/s får inget utsläpp ske. Vid risk för bräddning av orenat vatten ut i Prästabäcken, får vattnet avledas till avloppsreningsverket efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Utsläpp av behandlat lakvatten styrs automatiskt mot flödet i Prästabäcken för att säkerhetsställa en spädningsfaktor om minst 1:3. Vid flöden som understiger 10 m 3 /h sker inget utsläpp. Bolaget har medvetet valt att räkna in en viss säkerhetsmarginal här. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga Reningsverk. P2. Föroreningshalten i det vatten som avleds till recipient får inte överstiga följande riktvärden som kvartalsmedelvärden av dygnsprover; BOD7 10 mg/l, Tot-P 0,3 mg/i, Tot-N 15 mg/1 och mineralolja (oljeindex) 5 mg/l samt följande riktvärden som medelvärden över rullande sexmånadersperiod. Parameter Riktvärde (mg/l) Arsenik 0,01 Bly 0,01 Kadmium 0,005 Koppar 0,5 Krom 0,05 Kvicksilver 0,001 Nickel 0,02 Zink 0,5 Bensen 0,01 PAH 0,0001 1) PCB 0,00001 Tetrakloreten och Trikloretylen 0,01 TOC 100 Klorid 1000 Ammoniumkväve 0,5 Nitrit- och Nitrarkväve 20 ph ) Tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: Benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyen. Riktvärden för gällande utsläppskrav under prövotiden har inte uppfyllts fullt ut. Flera åtgärder för att förbättra reningsanläggningens reningsgrad har utförts under året. Genom de fortlöpande förbättringar som utreds och utförs lever bolaget upp till syftet med riktvärdesbegreppet. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga Reningsverk. 3 Dom , Mål M och M , Mark- och miljödomstolen

11 P3. Halten av föroreningar i utgående vattenfas från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehaningssystemet får inte överstiga följande riktvärden: olja (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten) 50 mg/l, bly 0,3 mg/l, kadmium 0,007 mg/l, krom 0,08 mg/l, kvicksilver 0,001 mg/l, nickel 0,3 mg/l och zink 5 mg/l. Denna provisoriska föreskrift förmedlades i deldom M , den 15 oktober För mer information om oljestationen och uppfyllnad av denna föreskrift samt villkor 8 som gällde tidigare se bilaga Oljebehandlingsanläggning. 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Se kontrollprogram, bilagor samt emissionsdeklarationen i SMP. 9. Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem 4 9. För förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på 100 MW och däröver, ska redovisas resultaten från årlig kontroll av automatiska mätsystem. Gäller ej för Hässleholms Kretsloppscener i Vankiva. 10. Sammanfattning av resultaten från genomförda mätningar, beräkningar eller andra undersökningar En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökning som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Periodisk besiktning En periodisk besiktning har utförts under året, Efter utförd besiktning framfördes förslag till åtgärder på ett mindre antal punkter. Dessa åtgärdades under året. Bolaget utför regelbundet periodiska besiktningar för att kunna förbättra och utveckla anläggningen och det arbete som bedrivs här. Reningsverk Reningsverket presenteras mer utförligt i bilaga Reningsverk. Det har under året varit problematiskt att följa de befintliga riktvärdena till följd av driftstörningar i reningsanläggningen i början av året. Detta gäller för BOD7, fosfor, kväve och TOC. Bland metallerna är det Ni som överskrider riktvärdena under året. Kloridhalterna som tidigare år varit ett problem på anläggningen verka successivt avklinga. Vattenbalans Vattenbalansen presenteras mer utförligt i bilaga Vattenbalans. Enligt gjorda beräkningar genereras m3 lakvatten. Detta motsvarar ca 96 % av den mängd som reningsverket tog emot under Troligen stämmer den beräknade mängden lakvatten väl överens med verklig mängd lakvatten då resterande 4 % kan delvis förklaras av ytavrinning till dammar samt eventuellt någon inträngning av ovidkommande vatten. Inträngningen av ovidkommande vatten bedöms alltså inte vara betydande

12 Utsläppskontroll Utsläppkontrollen redovisas i sin helhet i separat bilaga, Utsläppskontroll. Läckage sker fortfarande från den norra och sydvästra delen av den äldre IFA-deponin. Dessa utläckage påverkar utsläppskontrollen i sin helhet. Stora åtgärder har gjorts i dessa områden för att förbättra situationen och fortsatta åtgärder är planerade. Läckagen fortsätter dock vilket till största delen beror på lokala linser av dränerande material samt topografiska lågpunkter som drar lakvatten från deponin. Norra bäcken visar fortfarande tecken på påverkan från bevattning av energiskog och det är framförallt kloridhalten som är hög här. Dock har det skett en avsevärd minskning sedan föregående år. Provtagning i Prästabäcken nedströms utloppet från det interna reningsverket visar också på förhöjda kloridhalter men de har dock minskat sedan Deponigas Deponigasen redovisas i sin helhet i separat bilaga, Deponigasmotor. Gasuppsamlingen har under året fungerat bra. Bolaget är självförsörjande med ström där man dessutom använder spillvärme från gasmotorn i den interna reningsanläggningen (SBR) och till kontorsbyggnaden. Överskottsel som inte används inom den egna verksamheten säljs vidare via EON:s nät. I slutet av 2013 moterades, som ett komplement till deponigasen, solceller på kontorsbyggnaden. Resultaten från dessa kommer att kunna redovisas i nästa års miljörapport. Oljebehandlingsanläggning Oljebehandlingsanläggningen redovisas i sin helhet i bilaga, Oljebehandlingsanläggning. Under 2013 har uppsatta riktvärden på utgående vatten från oljestationen varit svåra att uppnå fram till dess att en polymeranläggning installerats. Den nya reningsanläggningen är så pass effektiv att den renar utgående vatten så det understiger begränsningsvärdena oavsett hur inkommande avfall sett ut. Polymeranläggningen utreds nu för att göras permanent. Emissioner till luft- och vatten Redovisas i Emissionsdeklarationen i SMP. 11. Åtgärder som vidtagits för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Hässleholms Kretsloppscenter följer rutiner för egenkontroll. Se bilagor Utsläppskontroll, Internkontroll lakvatten, Reningsverk, Deponigasmotor, Oljebehandlingsanläggning och Grundvattennivåer. Rutiner för brandskyddsdokumentation finns även

13 Åtgärder i samband med driftstörningar, avbrott eller olyckor Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Information om höga vattennivåer i samtliga lakvattenmagasin översändes den 18 januari Anmälan om överskridande av kvävehalter i utgående lakvatten under årets första månader översändes den 13 maj Incidentrapport med anledning av att täckduk blåst av deponin för icke farligt avfall under storm den 28 oktober Åtgärder för att hushålla med råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Hässleholms Kretsloppscenter bedöms använda det effektivaste sätt att hushålla med råvaror och energi som står till buds, i synnerhet då förnybara energikällor utnyttjas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt skäligt. Under året har kontorsbyggnaden har försetts med solceller som komplement till deponigasmotorn. 14. Åtgärder för att uppfylla produktvalsprincipen De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Vid eventuellt användande av kemiska produkter och biotekniska organismer sker val av sådana så att riskerna för människors hälsa och miljö minimeras. Då så är tekniskt möjligt och ekonomiskt skäligt använder HMAB produkter med minsta möjliga omgivningspåverkan. Bolagets förteckning över kemiska produkter sker med hjälp av ett internetbaserat verktyg, I- Chemistry. I detta genomför bolaget en översiktig granskning av riskerna med produkten. Vid nyanskaffning av en kemisk produkt skall denna godkännas av bolagets kemikaliegrupp. 15. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. De avfallsmängder som uppkommer i den egna verksamheten är mycket ringa. Häri ingår lysrör samt smörj- och hydrauloljor vilka krävs för driften av arbetsfordon och arbetsmaskiner. 16. Åtgärder för att minimera risker för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Arbete med förberedelser till sluttäckning av gamla IFA-deponin har fortgått, tex har en stor del av deponin försetts med avjämningsskikt. Vidare har den tidigare FA-deponicellen täckts helt för att minska påverkan på vatten och miljö. Ytterligare rening i oljebehandlingsanläggningen har införts för att klara uppsatta riktvärden. Under 2013 påbörjades en utbyggnation för att utöka reningskapaciteten i SBR-anläggningen

14 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Ej relevant då inga fysiska varor tillverkas För verksamheter som betecknats med 96/61 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (IPPC-verksamheter) ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas (med IED-verksamhet avses sådan verksamhet som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp.) a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IED-verksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av i vilken mån verksamheten uppfyller den. b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av huruvida åtgärderna kommer att föranleda krav på prövning eller anmälan. Även planerade dispensansökningar ska redovisas. c) I den eller de därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna fortskridit. d) När fyra år har gått efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IED-verksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade dispenser, uppfylls. I den mån dispens avseende alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. Verksamheten omfattas i dagsläget inte

15

16 MILJÖRAPPORT 2013 HÄSSLEHOLMS KRETSLOPPSCENTER RENINGSVERK SBR, satsvis biologisk rening Uppsamlat lakvatten omhändertas internt på anläggningen. För rening av lakvattnet används långtidsluftning med en uppehållstid på minst 20 dygn samt en SBR-anläggning för satsvis biologisk rening. Flödesschema för anläggningen finns redovisat i tidigare miljörapport. Mycket kort kan reningsprocessen beskrivas som följer. Biologisk rening med kväveavskiljning sker i en SBR-tank som drivs satsvis med cykler för aerob och anaerob behandling. Härefter fälls vattnet med järnklorid varefter flocken avskiljs i ett kontinuerligt sandfilter (dynasandfilter). Innan vattnet avleds till recipient, Prästabäcken, mäts flöde och kvalité. Även flödet i recipienten mäts kontinuerligt. Hela anläggningen kontrolleras via ett styr- och övervakningssystem som bl.a. registrerar alla mätdata. Om flödet i recipienten är mindre än 2 liter per sekund får bolaget inte släppa något vatten anlades därför en utjämningsdamm efter reningsanläggningen. Utjämningsdammens syfte är att vid lågt flöde lagra renat lakvattnet tills dess att flödet återigen är så högt att utsläpp är tillåtet. Drift I samarbete med externa konsulter har det arbetats mycket med att öka SBRanläggningens kapacitet de senaste åren. De olika stegen i rening har undersökts och optimerats för att kunna effektivisera processen så långt som möjligt. Under 2013 utreddes möjligheten att förvärma inkommande lakvatten till SBR för att kunna hålla en hög kapacitet på reningsverket även under vinterhalvåret. Utredningen ledde till att uppförandet av en ackumulatortank påbörjades under senhöst/vinter. Även förvärmningssteget effektiviseras med investeringar i bl.a. nya större och effektivare värmeväxlare. De befintliga övervakningssystemen med bl.a. online mätning på ammonium och nitrat som installerades i slutet av 2011 fungerar bra och används för att kunna göra justeringar i reningsprocessen i ett tidigt skede. Online mätningarna kompletteras och verifieras med vattenanalyser i bolagets egna enklare laboratorium samt på auktoriserade laboratorium. Kontinuerligt under året har aktivt slam från reningsverket i Hässleholm ympats in i SBRreaktorn. Tillsatsen av nytt slam bidrar till att hålla hög livsduglighet på det aktiva slammet i SBR-reaktorn. Ympning har i snitt skett en gång i månaden

17 I början av året var effekten i reningsverket nedsatt vilket resulterade i förhöjda utsläppsvärden av näringsämnen såsom kväve, BOD7 och fosfor. Det var även ett längre driftstopp under juli och augusti då pumparna till SBR krävde reperation och ingen ersättningspump fanns att tillgå. När pumparna återinstallerades startades SBR om från grunden dvs hela bassängen tömdes och reaktorn rengjordes och det ympades in nytt slam för att starta upp processen. Under perioden med driftstörningar, driftstopp och igångsättning var det ytterst lite vatten som kunde renas i SBR-anläggningen vilket ledde till att det under sommaren blev höga vattennivåer i lakvattenmagasinen. Detta samt att det var mycket låga flöden i recipienten under sommaren, då det är bäst effekt på SBR, ledde till mycket höga vattennivåer i slutet av A-betong A-betong cisternen, vilken används för att behandla speciellt problematiska lakvatten, har inte använts under Klorider Kloriderhalterna i lakvattnet, som har varit ett problem för anläggningen, har legat under 1000 mg/l hela året och ser ut att minska successivt framöver. Figur 1. Uppmätta kloridhalter i renat lakvatten under Utsläppskontroll Utsläpp till recipient regleras genom de provisoriska föreskrifter som meddelades i samband med tillståndet 1 för verksamheten, utsläppskraven gäller således som riktvärden under en prövotid. Under 2012 sammanställdes och skickades en 1 Dom , Mål M , Miljödomstolen

18 prövotidsutredning in för prövning till Mark- och miljödomstolen. Dom angående detta meddelades i maj Denna dom överklagades, överklagan avslogs dock i början av Således har de provisoriska föreskrifterna som meddelades i tillståndet gällt under hela det gångna året. De provosoriska föreskrifterna reglerar att endast utsläpp av renat lakvatten får ske då flödet i Prästabäcken överstiger 2 liter/s, vilket motsvarar 7,2 m 3 /h. En minsta utspädningsfaktor om 1:3 måste även hållas. Föreskriften anger även riktvärden för föroreningshalter i lakvatten som redogörs tillsammans med årets uppmätta halter i tabell 1. Tabell 1. Uppmätta halter i renat lakvatten under Fetmarkerade värden överstiger uppsatt riktvärde. Rapporteringsgräns står angiven på de parametrar där ett eller fler värden under året ligger under detektionsgränsen. Parameter Min 2013 Medel 2013 Max 2013 Riktvärde Enhet Arsenik 0,0020 0,0031 0,0056 0,01 mg/l Bly <0,0005 0,0009 0,0023 0,01 mg/l Kadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,005 mg/l Koppar 0,0016 0,0126 0,0280 0,5 mg/l Krom 0,0210 0,0295 0,0360 0,05 mg/l Kvicksilver <0,0001 0,0001 0,0002 0,001 mg/l Nickel 0,0450 0,0553 0,0740 0,02 mg/l Zink 0,0050 0,0421 0,0830 0,5 mg/l Bensen <0,2 <0,2 <0,2 10 µg/l PAH 1) <0,3 2) <0,3 2) <0,3 2) 0,1 1) µg/l PCB <0,01 <0,01 <0,01 0,01 µg/l Tetrakloreten och Trikloretylen <1 <1 <1 10 µg/l TOC mg/l Klorid mg/l Ammoniumkväve 0,04 6,58 58,00 0,5 mg/l Nitrit- och Nitratkväve <0,01 27,06 110,00 20 mg/l ph 7,0 7,7 8, BOD7 <3 17, mg/l Tot-P 0,13 0,54 1,40 0,3 mg/l Tot-N 8,9 49, mg/l Oljeindex <0,10 0,26 2,20 5 mg/l 1) Tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: Benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyen. 2) Summan av PAH med hög molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. Som ses i tabell 1 och figur 2 har nickel legat över uppsatt riktvärde (0,02 mg/l) under hela det gångna året. De högsta värdena uppmättes under sommaren. Det arbetas ständigt med att få ner nickelhalterna i lakvattnet. Sannolikt kommer halterna att sjunka till följd av sluttäckningen av den gamla deponin som ska påbörjas under 2014 och att första FA deponicellen är mellantäckt med plastduk. 2 Dom , Mål M och M , Mark- och miljödomstolen

19 Figur 2. Uppmätta nickelhalter i renat lakvatten under Utsläppen av BOD 7, fosfor, kväve och TOC har under året överskridit satta riktvärden. Kväve och fosfor översteg riktvärdena främst under första delen av året (se tabell 1 och figur 3). Figur 3. Uppmätta halter av BOD 7, TOC, kväve och fosfor i renat lakvatten under

20 Vad gäller övriga ämnen, undantaget nickel,uppfylls de satta riktvärden. Gällande PAH så har under året inga halter kunnat uppmätas, då samtliga värden ligger under rapporteringsgränsen. Kontrollprogram För att följa upp och på så sätt kunna trimma in reningsanläggningen finns ett kontrollprogram vilket reglerar såväl intern kontroll som utsläppskontroll kopplat till reningsverket. Kontrollprogrammet är daterad 11 december Utöver utsläppskontrollen som omfattar lakvatten ut från SBR-anläggningen tas också prov på inkomande lakvatten samt prover uppströms i lakvattensystemet för att få en bild över vilka delvattenströmmar som kan påverka reningsprocessen. På detta sätt kan avvikelser uppströms upptäckas innan påverkan på SBR-anläggningen sker. Utsläpp till recipient Under året har totalt m 3 lakvatten behandlats i SBR-anläggningen. Emissioner till recipient återfinns i emissionsdeklarationen i SMP m 3 renat lakvatten har avletts till bevattning av energiskog. Under året har inget lakvatten använts vid brandbekämpning. Kemikalieförbrukning Driften av anläggningen medför att ett antal kemiska produkter används. I tabell 2 redovisas kemikalieförbrukningen under de senaste tre åren. Under det senaste året har som tidigare järnklorid använts som fällningskemikalie. Som kolkälla används Sekundol. Som under föregående år har ingen natronlut använts under 2013, natronlut används annars för ph-justering. Skumdämpare tillförs i SBR-reaktorn för att minska risken för att skum ska störa processen eller att det ska svämma över i reaktorn. Tabell 2. Förbrukning av kemiska produkter till vattenrening (kg) 2012 (kg) 2011 (kg) 2010 (l) Kemisk produkt i reningsverk Järnklorid Skumdämpare Mosstanol Sekundol Fosforsyra Kemisk produkt, rening FoM-ytan ALS Kemisk produkt i A-betong Järnsulfat Polymer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2015 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2015 för Hässleholms Kretsloppscenter Verksamhetsutövare Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 MILJÖRAPPORT 2015 Organisationsnummer: 556555-0349 Kommun: Hässleholm Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering VÄXJÖ TINGSRÄTT Rotel 10 Mål nr Rättelse/komplettering Deldom, 2007-08-23 Rättelse och komplettering, 2007-09-13 Beslutat av: Klas Bergenstråhle 1. I domslutet angivna fastigheten Tågarp 21:145 skall rätteligen

Läs mer

Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel

Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel Allmänt för anläggningen Verksamhetsutövare Namn Jönköpings kommun Anläggningens namn Miljöhantering i Jönköping Org.nr 212000-0530 Länsstyrelsens

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

DOM 2014-03-03 Stockholm

DOM 2014-03-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2014-03-03 Stockholm Mål nr M 5706-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-27 i mål M 3147-04 och, se bilaga

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2011 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall Miljörapport 2012 Textdel Deponin för icke farligt avfall 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

DELDOM 2009-03-18 meddelad i VÄXJÖ

DELDOM 2009-03-18 meddelad i VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT DELDOM 2009-03-18 meddelad i VÄXJÖ Sid 1 (44) Mål nr Rotel 10 SÖKANDE Econova Biotech AB Box 90 616 21 ÅBY SAKEN Tillstånd till fortsatt verksamhet vid Häradsuddens avfallsbehandlingsanläggning,

Läs mer

DELDOM meddelad i Nacka Strand

DELDOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2014-11-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5717-07 SÖKANDE SRV återvinning AB, 556053-7515 Box 1173 141 24 Huddinge Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram 3330 Nr 341 Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram Bilaga 2 a 1. Geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologisk

Läs mer

Utvärdering av Ekobackens deponi

Utvärdering av Ekobackens deponi Utvärdering av Ekobackens deponi Uppdraget Svensk Ekologikonsult har fått i uppdrag av Värmdö kommun att utvärdera vilka föroreningar som kan förknippas med utgående vatten från Ekobackens deponi. Utredningen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Telge Återvinning. Miljörapport för

Telge Återvinning. Miljörapport för Miljörapport för Telge Återvinning 2002 2 (23) Innehållsförteckning 1.1 KORTFATTAD BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 3 2 TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION... 4 3 HUVUDSAKLIG PÅVERKAN PÅ MILJÖN... 4 4

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; NFS 2013:12 Utkom från trycket den 9 december 2013 beslutade

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Introduktion Sita Sverige marksanerings är verksam vid SÖRABs avfallsanläggning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 11149-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-16 i mål nr M 3604-11, se bilaga

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2011-03-23 Stockholm Mål nr M 3546-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-03-26 i mål nr M 2818-09, se bilaga A KLAGANDE Ragn-Sells

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om deponering av avfall; SFS 2001:512 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Syftet med denna förordning

Läs mer

Remissyttrande till länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd för Ragn-Sells AB:s avfallsanläggning vid Ägovägen i Borlänge

Remissyttrande till länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd för Ragn-Sells AB:s avfallsanläggning vid Ägovägen i Borlänge MILJÖNÄMNDENS BESLUT Datum Vårt diarienummer 2017-03-17 2016-177 1(6) Er beteckning 551-6541-2016 Vår adress Miljökontoret Länsstyrelsen Dalarna Borlänge kommun Miljöprövningsdelegationen 781 81 Borlänge

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer