Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561. Delkurs 2: Centrala och Autonoma Nervsystemen, HT 2013 NAMN (TEXTA LÄSLIGT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561. Delkurs 2: Centrala och Autonoma Nervsystemen, HT 2013 NAMN (TEXTA LÄSLIGT!"

Transkript

1 Apotekarprogrammet (APEX - MAPTY / F2 APO), T5 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561 Delkurs 2: Centrala och Autonoma Nervsystemen, HT 2013 D E L S K R I V N I N G 2 Fredag 8 november 2013, kl Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30 NAMN (TEXTA LÄSLIGT!): FÖDELSENUMMER: Skrivningen består av 25 st enpoängsfrågor av "flervalstyp". Antal givna svarsalternativ per fråga är fem st ("a" - "e") - men det är hela tiden endast ETT alternativ som utgör efterfrågat svar! INGA SÄRSKILDA HJÄLPMEDEL TILLÅTNA! För GK kräves 70%, d v s 17 poäng. OBS! - Rättningen sker på basis av ifylld svarstalong sist i häftet! Det är alltid en mycket klok planering att reservera lite tid mot slutet av skrivningen att fylla i sina svar här i lugn och ro! - Någon timme efter skrivningens slut kommer rätt tipsrad att finnas tillgänglig på kursens webbsida. Glöm heller inte att fylla i den interaktiva online-enkäten på webbsidan! - TIPS! Skriv gärna av din tipsrad på ett kladdpapper och ta med hem efter skrivningen så kan du jämföra med rätt rad på kursens webbsida! Lycka till! 1

2 "Flervalsfrågor". Endast ETT (1) alternativ utgör alltså hela tiden det eftersökta alternativet per fråga. Du får givetvis kladda hur mycket du vill i själva frågehäftet men SVAREN MARKERAS I SVARSTALONGEN SIST I HÄFTET! GLÖM ALLTSÅ INTE att markera dina svar på denna! Riv EJ av svarstalongen från häftet! Allt återlämnas intakt! - OBS: Det är svarsmarkeringens PLACERING (= "vilken ruta") i "tipskupongen" som räknas som svar! (- inte vilken markeringssymbol du använder - du kan alltså använda t ex "X" i de aktuella svarsrutorna om du vill - i stället för bokstäverna a, b, c, d eller e...) Fråga nr 1.) Av nedanstående fem påståenden är ett sant! Vilket? a.) Nervus trigeminus förmedlar lukter. b.) Antalet cervikala ryggmärgssegment är det samma som antalet cervikala ryggkotor. c.) Ryggmärgen sträcker sig från stora nackhålet (foramen occipitale magnum) ned till slutet av kotkanalen. d.) Ryggmärgssegmentet L5 ligger i höjd med ryggkotan L5. e.) Ryggmärgssegmentet S3 ligger i höjd med ryggkotan L1. 2.) På vilket sätt kan acetylkolin öka en nervcells retbarhet? a.) Genom sin nikotinreceptor stänga spänningskänsliga kaliumjonkanaler b.) Genom sin muskarinreceptor öppna upp kalciumjonkanaler c.) Genom sin nikotinreceptor blockera GABA:erg hämning d.) Genom sin muskarinreceptor blockera kalcium-känsliga kaliumjonkanaler e.) Genom sin muskarinreceptor öppna upp läck-kanaler 3.) I vilken del av hjärnan sitter den centrala rytmgeneratorn som ger upphov till de skiftande vågmönster som kan ses under vakenhet och sömn? a.) Cerebellum b.) Cortex c.) Thalamus d.) Hippocampus e.) Striatum 2

3 4.) Samtliga - utom en - av följande substanser utgör exempel på s k katekolaminer. Undantaget är en s k indolamin - vilken? a.) noradrenalin b.) serotonin c.) adrenalin d.) isoproterenol e.) dopamin 5.) Vilket av följande påståenden är felaktigt? a.) Amfetamin kan ge upphov till ett schizofreniliknande kliniskt tillsånd b.) Reserpin kan motverka amfetamininducerade tillstånd hos försöksdjur c.) Haloperidol och LSD ger upphov till mycket likartade kliniska effekter hos bade försöksdjur och människa d.) Dopamin omvandlas till noradrenalin av dopamin-beta-hydroxylas (DBH) e.) Nigrostriatala banan är ett viktigt bansystem för dopamin 6.) Vilket av nedanstående alternativ är felaktigt? a.) atropin blockerar muskarinreceptorer b.) curare blockerar nikotinreceptorer av m-typ c.) atropin hämmar sympatiskt utlöst svettsekretion d.) succinylkolin stimulerar nikotinreceptorer av m-typ e.) adrenalin är transmittor i adrenerga nerver och acetylkolin är transmittor i kolinerga nerver 7.) Vilket av nedanstående alternativ är felaktigt? a.) adrenalin stimulerar både alfa- och beta-adrenerga receptorer b.) acetykolin stimulerar både muskarinerga och nikotinerga receptorer c.) parasympatomimetika stimulerar muskarinerga receptorer d.) parasympatolytika ger mios e.) sympatomimetika ger ökad hjärtfrekvens via beta-1-receptorer 8.) Läkemedel ur en av följande läkemedelsgrupper är godkända för akutbehandling av stroke orsakad av trombos/emboli. Ange vilken! a.) Centralstimulerande medel b.) COX-hämmare c.) Medel som hämmar återupptaget av dopamin d.) Trombolytiska läkemedel e.) Blodtryckshöjande läkemedel 3

4 9.) Alla nedan angivna symtom, förutom ett, är typiska för Parkinsons sjukdom. Ange det felaktiga! a.) Balansproblem b.) Bradykinesi (långsamma rörelser) c.) Rigiditet (muskelstelhet) d.) Diarré e.) Tremor (darrningar) 10.) Läkemedel ur en av följande läkemedelsgrupper är godkända för behandling av demenssymtom vid Alzheimers sjukdom. Ange vilken! a.) Medel som stimulerar glutamatreceptorer b.) MAO-hämmare c.) Medel som hämmar återupptaget av noradrenalin d.) Centralstimulerande medel e.) Acetylkolinesterashämmare 11.) Vilket av följande påståenden om strukturen nedan är korrekt? a.) Läkemedlet antas underlätta den kolinerga nervtransmissionen genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin som frisätts av funktionellt intakta kolinerga neuron. b.) Läkemedlet metaboliseras huvudsakligen i levern till den aktiva metaboliten X, genom reduktiv deaminering. c.) Läkemedlet är en prodrug som oxideras till motsvarande karboxylsyra som är aktiv. d.) Läkemedlet har visats vara en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hämmare, som kan ge en ökning av extracellulära nivåer av dopamin i striatum. e.) Läkemedlet är en katekol-o-metyltransferas- (COMT-)hämmare. 4

5 12.) Vilket är inte en dosberoende biverkan hos antiepileptiska mediciner? - D v s vilken läkemedelsreaktion är av typ B? a.) Yrsel b.) Ataxi c.) Hudutslag d.) Dubbelseende e.) Trötthet 13.) Vilken behandling är inte etablerad för epilepsi? a.) Antiepileptiska mediciner b.) Vagusnervstimulering c.) Neurokirurgisk behandling d.) Stressreduktion e.) Ketogen kost 14.) Vilket av följande alternativ utgör inte exempel på av Läkemedelsverkets expertkommitté rekommenderade migränprofylaktika? a.) vissa betablockerare b.) syrgas på mask c.) vissa antiepileptika d.) vissa NSAID-preparat e.) vissa antidepressiva 15.) Man har sedan länge antagit att man vid psykoser har för hög aktivitet av signalämnet dopamin i hjärnan. Vilken typ av observation var det som först fick forskare att misstänka att dopamin har med psykos att göra? Ett alternativ är korrekt; övriga är felaktiga. Vilket påstående är korrekt? a.) Man noterade att personer med psykos har starkt förhöjda nivåer av dopamin i ryggmärgsvätskan. b.) Man lyckades tidigt konstatera att individer som har en viss variant av en gen som styr dopaminbildningen löper ökad risk att drabbas av psykos. c.) Man noterade att personer med Parkinsons sjukdom aldrig uppvisar psykotiska symptom och vice versa. d.) Man fann att farmaka som av en slump visats utöva antipsykotisk effekt hos patienter tycktes motverka dopaminerg aktivitet hos försöksdjur. e.) Man fann ökade nivåer av dopamin i hjärnan hos råttor och möss med psykotiska symptom. 5

6 16.) Vad sker vid applicering av ögondroppar innehållande en parasympatisk agonist i ögonen? a.) M. ciliaris slappnar av vilket gör att pupillen blir större b.) Muskarina receptorer stimuleras vilket gör att pupillen förminskas och linsen blir tjockare c.) M. ciliaris kontraherar vilket gör att pupillen blir större d.) Pupillen förstoras vilket medför sämre syn på långt håll e.) Kolinerga receptorer stimuleras vilket gör att pupillen förminskas och linsen blir tjockare 17.) Vad är sant avseende antidepressiva farmaka, litium och antipsykotiska farmaka vad gäller risken att de skall framkalla beroende? a.) Antidepressiva farmaka är beroendeframkallande, men ej de två andra grupperna. b.) Litium är beroendeframkallande, men ej de två andra grupperna. c.) Antipsykotiska farmaka är beroendeframkallande, men ej de två andra grupperna. d. Ingen av dessa tre läkemedelsgrupper är beroendeframkallande. e.) Samtliga dessa tre läkemedelsgrupper är beroendeframkallande. 18.) Medan äldre antipsykotiska läkemedel ofta kunde ge motoriska biverkningar är det en annan typ av bieffekt som anses utgöra den viktigaste nackdelen med flertalet nya, s k atypiska, antipsykotiska medel. Vilken? a.) Ökad risk för olika typer av cancer, bl a i CNS b.) Metabolt syndrom (dvs viktökning, ökad risk för diabetes etc) c.) Gastrit och magsår d.) Depression e.) Antikolinerga effekter (muntorrhet etc) 19.) Vilket av följande påståenden om preparatet nedan är korrekt?. a.) Klozapin tillhör gruppen tricykliska antidepressiva medel b.) Klozapin tillhör gruppen benzodiazepinderivat och används vid ångest och depression c.) Klozapin är ett smärtlindrande medel d.) Klozapin är en prodrug som måste hydroxyleras i aromatringen för att bli aktiv e.) Klozapin tillhör andra generationens antipsykotiska medel 6

7 20.) Av följande påståenden om analgetika är ett felaktigt. Ange det felaktiga! a.) NSAIDs verkar genom att hämma prostanoidbildningen (prostaglandiner och tromboxaner). b.) En biverkan av paracetamol är magsår. c.) Acetylsalicylsyra är en oselektiv COX-hämmare. d.) Om en gravid kvinna regelbundet tar NSAIDs under slutet av graviditeten kan tiden för partus förlängas (barnet blir överburet). e.) Överdos av paracetamol kan ge leverskada. 21.) Hur verkar en bensodiazepin på GABA-A-receptoren? Som en: a.) antagonist b.) partiell agonist c.) agonist d.) allosterisk modulator e.) invers agonist ) Ovanstående strukturer kategoriseras till en och samma läkemedelsklass, d v s triptaner, som beroende av struktur, metaboliseras till indolättiksyraderivat. Ange den av ovan strukturer som inte kan leda till det nämnda derivatet. a.) Molekyl 1 b.) Molekyl 2 c.) Molekyl 3 d.) Molekyl 4 e.) Molekyl 5 7

8 23.) Vem av följande blir rejält hård i magen? a.) Lina, 35, som får propranolol (= betablockerare) b.) Diana, 42, som får diazepam c.) Hugo, 65, som får morfin d.) Ernesto, 72, som får haloperidol e.) Laboratorieråttan Zsa-Zsa (7 veckor) som får reserpin 24.) Vilket av nedanstående alternativ blockeras av lokalanestetika? a.) GABA-A-receptorer b.) NMDA-receptorer c.) Spänningskänsliga natriumkanaler d.) Opioidreceptorer e.) Spänningskänsliga kloridkanaler 25.) Vilket påstående är korrekt avseende gasformiga narkosmedel? a.) tar lång tid innan de eliminerats b.) verkningsmekansimen är helt klarlagd och okomplicerad c.) leverskada är en speciellt vanlig biverkan för senare tids inhalationsanestetika d.) inhalationsanestetika med hög löslighet i plasma har därför längre tid till steady-state-koncentration e.) det gasformiga narkosmedlet är ofta det enda innehållet i narkosgasen. Lycka till! 8

9 Endast ETT (1) alternativ utgör alltså det eftersökta alternativet per fråga. GLÖM ALLTSÅ INTE att markera dina svar på denna! Riv EJ av svarstalongen från häftet! Allt återlämnas intakt! OBS: Det är svarsmarkeringens PLACERING (= "vilken ruta") i "tipskupongen" som räknas som svar! (- inte vilken markeringssymbol du använder - du kan alltså använda t ex "X" i de aktuella svarsrutorna om du vill - i stället för bokstäver...) - OBS! Skriv gärna av din tipsrad på ett kladdpapper och ta med hem efter skrivningen så kan du jämföra med rätt rad på kursens webbsida! Fråga nr A B C D E Namn: 9

B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens innervation

B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens innervation ÖVNINGSDUGGA DELKURS 2 Question 1 / 25 För primärt motoriskt centrum i cortex cerebri gäller A) Ligger i gyrus postcentralis B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet Block III: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning: (2.) Delkurs I: Introduktionsdel, 10 p, HT 2006 1 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Tentamen I, torsdag 18 januari 2007,

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi FSL 561, HT 2011 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Tisdag 14 februari 2012, kl 08.00-14.00 Lokal: Universitetets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2)

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Läkemedel i Äldrevården Revisionskontoret har på vårt uppdrag granskat

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 PSYKIATRI Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 Psykoser 806 Demens 815 Sömnstörningar RAGNAR ASPLUND LANDSTINGETS FOU-ENHET, JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING, ÖSTERSUND

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml injektionsvätska innehåller flufenazindekanoat 25 mg. Beträffande

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven av: Haifa Al-Nasir Handledare: Ulf Göransson Innefållsförteckning:

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet & behandling TS Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik. Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Utskrift för personligt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.00 2014 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer