FÖRSLAG TILL MODELL FÖR HUR DEN PALLIATIVA VÅRDEN I LIVETS SLUTSKEDE KAN MOTSVARA SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER I NORRA REGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL MODELL FÖR HUR DEN PALLIATIVA VÅRDEN I LIVETS SLUTSKEDE KAN MOTSVARA SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER I NORRA REGIONEN"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL MODELL FÖR HUR DEN PALLIATIVA VÅRDEN I LIVETS SLUTSKEDE KAN MOTSVARA SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER I NORRA REGIONEN Sammanfattning: Norra Regionens Förbundsdirektion gav i maj 2008 den regionala samordningsgruppen för palliativ vård i uppdrag att ta fram en modell för hur den palliativa vården i livets slutskede i norra regionen skulle kunna motsvara Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Nationella riktlinjer bröst-, kolorektal- och prostatacancer, april 2007). Samordningsgruppen har i sitt arbete med förslagen beaktat behoven ur ett patient/vårdtagarperspektiv och betonat rättvise- och valfrihetsaspekter oavsett diagnos, vårdnivå och bostadsort. Förutom Socialstyrelsens riktlinjer har även Prioriteringspropositionen (1996/97:60) och Riksdagens beslut i frågan april 1997, SOU 2001:6 (Värdig vård i livets slutskede döden angår oss alla), Europarådets rekommendationer (Rec 2003:24), Regeringens skrivelse (2004/05:166) och Socialstyrelsens rapport december 2006 (Vård i livets slutskede Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner) betonat vikten av förbättringar inom den palliativa vården i livets slutskede. Samordningsgruppen för palliativ vård anser, att för en väl fungerande palliativ vård i livets slutskede i den norra regionen måste följande viktiga förutsättningar gälla: att den föreslagna modellen gäller för palliativ vård i livets slutskede oavsett grundsjukdom. att palliativ vård i livets slutskede är en rättighet oavsett vårdnivå, tid på dygnet och bostads- eller tillfällig vistelseort. att palliativ vård i livets slutskede skall vara behovsbaserad. att det palliativa vårdinnehållet och patientens/vårdtagarens och dess närståendes behov är överordnade frågor om huvudmannaskap och organisationsform att alla som förmedlar palliativ vård i livets skutskede, oavsett om de arbetar inom kommunal-, primär-, sekundär- eller tertiär vård, har en god och för den aktuella vårdnivån relevant utbildning, kunskap och färdighet i palliativ vård. att vi använder oss av ett gemensamt språkbruk så att vi kan förstå varandra och varandras uppgifter inom den palliativa vården i den norra regionen. Vid en inventering av den palliativa vården i den norra regionen under vintern 2007/2008 har samordningsgruppen visat på stora lokala skillnader inom regionen (se bilaga 1) och att i dagsläget inget av de fyra länen kan leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer på centrala punkter. I det utförliga dokumentet finns dessa tillkortakommanden närmare beskrivna. I den norra regionen befinner sig varje år cirka människor i livets slutskede och behöver någon form av palliativ vård. Detta berör alla vårdformer: sjukhus, primärvård, hemsjukvård, kommunala boendeformer, sjukstugor och palliativa specialenheter. Den reella valfriheten var den sjuke vårdas är många gånger starkt begränsad. Hälsoekonomiskt bedömer vi att förslagen utifrån hela vårdkedjan är kostnadsneutrala. I livets slutskede är konsumtionen av sjukvård stor och dessa förslag innebär stora möjligheter att

2 2 minska antalet förflyttningar mellan olika vårdnivåer och utsiktslösa kostsamma åtgärder (operationer, intensivvård, cytostatikabehandlingar med mera). Dessutom torde förslagen öka andelen optimala insatser på rätt vårdnivå och resultera i bättre lindring och tryggare vård för patienter och närstående. Utifrån ovanstående vill den regionala samordningsgruppen för palliativ vård föreslå följande förslag till beslut inom den norra regionen: Generellt: 1. Samtliga vårdenheter inom regionen (vårdavdelningar på sjukhus, sjukstugor, vårdcentraler och kommunala enheter) som vårdar personer i livets slutskede ska senast under 2009 börja registrera samtliga dödsfall i det nationella kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret (www.palliativ.se). Detta möjliggör kontinuerlig uppföljning av vården i livets slutskede och registrering av de av Socialstyrelsen anbefallna kvalitetsindikatorerna. 2. Medicinsk journalinformation ska göras tillgänglig för ansvariga läkare och sjuksköterskor oavsett var i vårdkedjan personen vårdas, dvs vara tillgänglig även inom kommunala vårdformer för legitimerad personal. Detta sker enklast via behörighet till befintlig datajournal. 3. Begreppet Brytpunkt till vård i livets slutskede anammas och sprids i de lokala vårdkedjorna samt läggs in som ett sökord/rubrik i journalerna och i samordnad vårdplanering. Varje patient som lider av en obotlig sjukdom och som är på väg in i palliativ vård i livets slutskede och deras närstående har rätt till brytpunktssamtal med ansvarig läkare. Basal palliativ vård: 4. Tillgång till sjuksköterskekompetens i hemsjukvård och kommunala vårdformer säkerställs dygnet runt i hela regionen för människor som vårdas i livets slutskede. 5. Tillgång till läkarstöd per telefon och hembesök säkerställs dygnet runt i hela regionen för patienter som vårdas i livets slutskede. Jourhavande distriktsläkare har som del av sitt uppdrag skyldighet att vara tillgänglig för telefonkonsultation av ansvarig sjuksköterska och att kunna göra hembesök. Specialiserad palliativ vård: 6. En palliativmedicinsk telefonjourlinje skall finnas i varje län där ansvarig legitimerad personal kan få telefonkonsultation när palliativ specialkompetens behövs. 7. Tillgång till specialiserat palliativt kompetensstöd för såväl hemsjukvård, kommunala boendeformer och sjukhusvård säkerställs dagtid. 8. Varje landsting utser geografiskt heltäckande multiprofessionella team med specialiserad palliativ kompetens som åtminstone finns tillgängliga kontorstid. Dessa team består av läkare, sjuksköterska och psykosocial, sjukgymnastisk, arbetsterapeutisk och andlig kompetens. De fungerar som kompetensstöd till vårdkedjans olika delar, utbildare och vid behov har de medicinskt ansvar för de mer komplexa patienterna.

3 3 Utbildning: 9. Huvudmännen avkräver grundutbildningsinstitutionerna i regionen att tillhandahålla basal utbildning i palliativ vård för läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 10. Utbildningspaket för samtliga personalkategorier erbjuds inom de närmaste 2 åren för att sprida gemensamma palliativa begrepp, klargöra det palliativa vårdinnehållet, palliativt förhållningssätt, dokumentationsrutiner och registrering i Svenska palliativregistret. 11. Öronmärkta medel för forskning och utveckling inom det palliativa området avsätts under en 5-årsperiod. Lämpligen utnyttjas det befintliga palliativa nätverket i regionen med en sammanhållande funktion i form av ett Palliativt kompetenscentrum i anslutning till Onkologiskt centrum i Umeå. Detaljerade uppgifter om modellen finns i det utförliga dokumentet på de följande sidorna. Rapporten och förslaget till modellen har utfärdats av: Anne Andersson Bertil Axelsson Birgit Breitholtz Specialistläkare Överläkare Distriktsläkare Onkologkliniken Storsjögläntan Boden NUS Östersund Matthias Brian Pia Friberg Lisbet Gibson Medicinsk chef Medicinskt ansvarig Verksamhetschef Mellannorrlands Hospice sjuksköterska Område medicin Sundsvall Umeå kommun Östersund Elenor Granström Claes Lundgren Birger Sandzén Verksamhetschef Distriktsläkare Överläkare AHS-VIOOL Skellefteå Kirurgkliniken Skellefteå NUS Sven Söderberg Verksamhetschef (t o m ) rehab/reuma Sunderbyn För samrådsgruppen i palliativ vård, Östersund Bertil Axelsson Sammankallande Adj lektor i palliativ medicin, Inst f strålningsvetenskaper, Umeå Universitet Med Dr, Öl, Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam, Östersund

4 4 Innehåll: Sammanfattning av bakgrunden.. 1 Förslag till beslut. 2 Arbetsgruppens deltagare 3 Socialstyrelsens riktlinjer och kvalitetsindikatorer. 5 Grundantaganden i utredningsarbetet. 5 Definitioner av palliativa begrepp. 6 Socialstyrelsens palliativa rekommendationer: Basal vård dygnet runt.. 7 Sjukhusavdelningar 7 Sjukstugor/akutplatser 8 Kommunala boendeformer 8 Hemsjukvård. 9 Specialiserad vård dygnet runt 10 Sjukhusavdelningar.. 10 Sjukstugor/akutplatser.. 11 Kommunala boendeformer.. 12 Hemsjukvård 12 Palliativt kompetensstöd 13 Samordnad vårdplanering och dokumentation. 13 Brytpunktssamtal vid övergång till vård i livets slutskede 13 Växelvård.. 14 Närståendestöd. 14 Lindring av olika symtom 14 Övriga överväganden/tydliggöranden: Basal palliativ vård.. 15 Specialiserad palliativ kompetens 15 Brytpunktsamtal vid vård i livets slutskede. 15 Dokumentationstillgänglighet. 16 Sjuksköterskekompetens dygnet runt. 16 Ekonomiska överväganden 16 Goda exempel.. 17 Tabell: Nuläge i norra regionens fyra län 18

5 5 Bakgrund till modell för hur den palliativa vården i livets slutskede kan motsvara Socialstyrelsens nationella riktlinjer i den Norra regionen. Socialstyrelsen gav april 2007 ut nationella riktlinjer för vård av bröst-, prostata- och colorektal cancer. Ett avsnitt om palliativa, icke tumörspecifika, åtgärder togs fram som var gemensamt för dessa de tre största cancerformerna. De palliativa riktlinjerna lyfter fram vikten av tillgång till basal palliativ vård dygnet runt, tillgång till behovsanpassad multiprofessionell specialiserad palliativ kompetens dygnet runt, palliativt kompetensstöd oavsett vårdnivå, samordnad vårdplanering, brytpunktsamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede och möjlighet till växelvård. Dessutom betonas vikten av effektiv symtomlindring vid t ex smärta, illamående, aptitlöshet, blodbrist, andnöd, rosslighet, ångest, depression, förvirring och funktionsbortfall. Tre av de 10 föreslagna kvalitetsindikatorerna rör palliativ vård, nämligen: 1. Registrering i Svenska palliativregistret 2. NRS/VAS-skattning av smärta sista veckan i livet 3. Vidbehovsordination i injektionsform av stark opioid (t ex morfin) Den regionala samordningsgruppen för palliativ vård har vid en inventering av den palliativa vården i norra regionen vintern (tabell 1) visat på stora lokala skillnader inom regionen och att inget av de fyra länen lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer på centrala punkter. Efter formell framställan från gruppen beslöt förbundsdirektionen vid sitt möte i Luleå att uppdra till den regionala samordningsgruppen för palliativ vård att ta fram en modell för hur den palliativa vården i livets slutskede skulle kunna motsvara Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Socialstyrelsen har i sitt arbete om hjärtriktlinjer lyft fram behovet av palliativ vård för hjärtsviktspatienter och ett riktlinjearbete om lungcancer har startats där den palliativa vården får stort utrymme. Mest troligt kommer den palliativa vården finnas med oavsett vilken sjukdom som berörs i Socialstyrelsens riktlinjearbete framöver. I arbetet med föreslagen modell har gruppen försökt se behoven ur patient/vårdtagarperspektiv, betonat rättvise- och valfrihetsaspekter samt betonat att varken diagnos, bostadsort eller vårdform ska förmena patienten möjlighet till god palliativ vård. Vikten av ett förbättringsarbete inom den palliativa vården lyfts förutom i Socialstyrelsens riktlinjer fram i Prioriteringspropositionen (1996/97:60) och Riksdagens beslut april 1997, SOU 2001:6 (Värdig vård i livets slut), Europarådets rekommendation (Rec 2003: 24), Regeringens skrivelse (2004/05:166) och Socialstyrelsens rapport dec Den regionala samordningsgruppen för palliativ vård har gjort följande grundantaganden: 1. Modellen gäller palliativ vård i livets slutskede oavsett grundsjukdom. Förutom obotlig cancer innefattas även andra progredierande obotliga sjukdomar där palliativa behov föreligger, t ex KOL, hjärtsvikt, ALS, demens. 2. Palliativ vård i livets slutskede är en rättighet som ska vara tillgänglig på ett rättvist sätt, utifrån individens behov, för samtliga regionens invånare oberoende av bostadsort, vårdnivå och tid på dygnet.

6 6 3. Det centrala för den drabbade patienten/vårdtagaren och dess familj är i första hand det palliativa vårdinnehåll som kommer dem till del, inte frågor om huvudmannaskap och organisationsformer. 4. En % av befolkningen dör varje år (dvs. ca personer i norra regionen). Av dessa är det 80 % som dör den långsamma döden, dvs. av en känd obotlig sjukdom som de lidit av under kortare eller längre tid. Således behöver ca personer palliativ vård i livets slutskede i regionen varje år. Dessa regioninvånare tillbringar den sista tiden på olika vårdnivåer beroende på egen önskan, medicinska behov och lokala resurser. Mer än hälften dör utanför sjukhus i hemsjukvård, inom kommunala boenden (särskilt boende, korttidsplatser) och på sjukstugor. 5. Ett gemensamt språkbruk är av största vikt för att inblandade aktörer ska kunna förstå varandra och kunna föra meningsfulla diskussioner. Se därför nedanstående stycke om definitioner. Viktiga definitioner: Palliativ vård = Aktiv behandling med helhetssyn (fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter) av obotlig progredierande (=successivt försämrande) sjukdom med begränsad tidsmässig överlevnad. Målet är bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande för patienten och dennes familj. SoU 2001:6 betonar att Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas, som tidsmässigt är lång och en sen fas, som är kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad. Typexemplet utgör cancer, där den tidiga fasen vid bl.a. bröst- och prostatacancer kan omfatta flera år (trots tumörspridning) medan den sena fasen omfattar en mycket kort tid och rör sig om veckor till månader. (s ). Basal palliativ vård = Den grundläggande palliativa vården som ordinarie personal inom hemsjukvård, kommunala boendeformer, sjukstugor och sjukhus ska erbjuda sina patienter. Specialiserad palliativ vård = Behovsanpassad palliativ vård av ett multiprofessionellt/interdisciplinärt team med fördjupad kompetens i palliativ vård. Således personal med extra utbildning och erfarenhet inom palliativ vård och som arbetar mer eller mindre endast med palliativ vård. Förutom läkare och sjuksköterska innefattas både psykosocial kompetens, arbetsterapeut, sjukgymnast och vid önskemål en företrädare för patientens trosuppfattning. Palliativa insatser = Vårdåtgärder som minskar lidandet och ökar livskvaliteten, oavsett var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Under den period då patienten är obotligt sjuk men fortfarande inte är i livets slutskede, kan exempel på palliativa insatser vara kirurgisk åtgärd av tarmvred eller inläggande av stent (rör) i en förträngd gallgång, strålbehandling av smärtande dottertumör till skelettet, lindrande cytostatikabehandling, hjälpmedelsutprovning av arbetsterapeut, förflyttningsträning av sjukgymnast, stödjande krissamtal med kurator och smärtlindrande morfinbehandling. Brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede = En övergångsperiod då de livsförlängande åtgärderna inte längre bedöms ha effekt och livets slutskede påtagligt kommit

7 7 närmare. Efter denna brytpunkt syftar samtliga insatser till en så god livskvalitet som möjligt för patienten och de närstående. Situationen 2008 för den palliativa vården i Norra Regionen och synpunkter på hur en modell för att leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer bör se ut: I det följande avsnittet har varje rubrik hämtats från Socialstyrelsens palliativa prioriteringsdokument. Dessa rekommendationer har var och en prioriterats av Socialstyrelsens experter (dvs läkare, sjuksköterskor med specialkunskaper inom området) på en skala mellan 1 och 10 där 1 är absolut viktigast och 10 är lägst prioriterat. Dessutom har vissa rubricerats som icke göra och andra bör beforskas ytterligare ( FoU ). Varje rekommendation har tilldelats prioriteringar såväl före som efter brytpunkten till vård i livets slutskede. Under varje rekommendation har samrådsgruppen för palliativ vård i norra regionen formulerat minimikrav för att vården ska kunna leva upp till rekommendationen, gjort en bedömning av nuläget i regionen på olika vårdnivåer och dessutom gett förslag på hur vården i regionen skulle kunna uppnå kraven och därmed Socialstyrelsens rekommendationer. Rekommendation X.1.1: Tillgång till behovsanpassad basal palliativ vård dygnet runt (prioritet 4 före och prioritet 1 efter brytpunkt till vård i livets slutskede) Krav: 1. Tillgång till läkare dygnet runt oavsett vårdform 2. Tillgång till sjuksköterska dygnet runt oavsett vårdform 3. Tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt oavsett vårdform 4. Personer tillhörande ovanstående personalkategorier måste besitta en grundläggande kompetens inom palliativ vård utifrån sin profession. 5. Registrering av det vårdinnehåll som kommer patienten/vårdtagaren till del i det nationella kvalitetsregistret för palliativ vård (www.palliativ.se) Nuläge för sjukhusavdelningar gällande basal palliativ vård dygnet runt: Punkterna 1-3 (Tillgång till läkare, sjuksköterska, vårdpersonal dygnet runt): Uppfyllda Punkt 4 (Kompetens i palliativ vård): Varierande kompetens då det palliativa innehållet i de olika professionernas grundutbildningar oftast är otillräckligt. Ett gott exempel är dock Mittuniversitetets sjuksköterskeutbildning där det obligatoriskt ingår 7,5 poäng palliativ omvårdnad. Punkt 5 (Registrering i nationellt kvalitetsregister): De flesta sjukhusavdelningarna i regionen är i dagsläget inte med i det Svenska palliativregistret. Goda exempel här är avdelningarna för kirurgi, lungmedicin och gynekologi på Östersunds sjukhus samt onkologklinikens vårdavdelning i Sundsvall. Förslag till åtgärder för sjukhusavdelningar: Punkt 4: Landsting och kommuner ställer sådana krav på utbildningsinstitutionerna i regionen så att läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ska få med sig en adekvat kompetens inom palliativ vård från sin grundutbildning. Vårdpersonalen genomgår en basal utbildning inom palliativ vård i livets slutskede där grundläggande begrepp, förhållningssätt och åtgärder gås igenom. Föreslagen omfattning är minimum för läkare 2 dagar, för sjuksköterskor 1 dag och för omvårdnadspersonal ½ dag.

8 8 Punkt 5: Samtliga sjukhusavdelningar åläggs att gå med i Svenska palliativregistret före 2009 års utgång. Nuläge för landstingsdrivna sjukstugor/akutplatser gällande basal palliativ vård dygnet runt: Punkterna 1-3 Tillgång till läkare,sjuksköterska, vårdpersonal dygnet runt): Uppfyllda, med reservation för att läkarbedömning på plats kan variera under dygnets timmar. Punkt 4 (Kompetens i palliativ vård): Varierande kompetens då det palliativa innehållet i de olika professionernas grundutbildningar oftast är otillräckligt. Punkt 5 (Registrering i nationellt kvalitetsregister): De flesta enheterna med denna vårdform i regionen är i dagsläget inte med i det Svenska palliativregistret. Förslag till åtgärder för landstingsdrivna sjukstugor/akutplatser: Punkt 1: Garanterad tillgång på läkarmedverkan även under jourtid. Punkt 4: Landsting och kommuner ställer sådana krav på utbildningsinstitutionerna i regionen så att läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ska få med sig en adekvat kompetens inom palliativ vård från sin grundutbildning. Vårdpersonalen genomgår en basal utbildning inom palliativ vård i livets slutskede där grundläggande begrepp, förhållningssätt och åtgärder gås igenom. Föreslagen omfattning är minimum för läkare 2 dagar, för sjuksköterskor 1 dag och för omvårdnadspersonal ½ dag. Punkt 5: Samtliga landstingsdrivna sjukstugor/akutplatser åläggs att gå med i Svenska palliativregistret före 2009 års utgång. Nuläge för kommunala boendeformer gällande basal palliativ vård dygnet runt:: Punkt 1 (Tillgång till läkare dygnet runt): Möjligheten att få läkarbedömning på plats av vårdtagare i livets slutskede under jourtid är på många kommunala boenden i regionen obefintlig. Dessutom saknas även möjligheten till konsultationsstöd per telefon av distriktsläkare alltför ofta. Punkt 2 (Tillgång till sjuksköterska dygnet runt): På många boenden saknas tjänstgörande sjuksköterska på jourtid. Ibland har en sjuksköterska jourtidsansvar över flera boenden gemensamt. Om detta arbetssätt kan tillhandahålla behövlig sjuksköterskekompetens dygnet runt avgörs av bl.a. antalet behövande vårdtagare, avstånden mellan boendena och lokala vårdtraditioner. I vissa fall förlitar man sig på jourhavande ambulanssjuksköterska. Tillgången till reell sjuksköterskekompetens jourtid saknas då så fort ambulansen rycker ut på annat uppdrag. Punkt 3 (Tillgång till vårdpersonal dygnet runt): Uppfyllt Punkt 4 (Kompetens i palliativ vård): Varierande kompetens då det palliativa innehållet i de olika professionernas grundutbildningar oftast är otillräckligt. Punkt 5 (Registrering i nationellt kvalitetsregister): De flesta enheterna med denna vårdform i regionen är i dagsläget inte med i det Svenska palliativregistret. Goda exempel är dock den kommunala sjukvården i Östersund, Sundsvall och Umeå. Trenden är dock att allt fler går med i registret som ett led i det interna kvalitetsarbetet. Förslag till åtgärder för kommunala boendeformer: Punkt 1: Landstingsledningen ansvarar för att garantera läkaransvaret dygnets alla timmar för vårdtagare i kommunala boendeformer. Läkarbedömning av obotligt sjuk vårdtagare i livets

9 9 slutskede på plats anses ingå som en naturlig del av jourhavande läkares beredskapsuppdrag precis som att vid behov bistå tjänstgörande sjuksköterska med telefonordinationer rörande dessa patienter. (Helt jämställt med konstaterande av oväntade dödsfall, vårdintyg etc.). Behovet av läkarinsatser på jourtid kan minskas med god planering av PAL eller ansvarig läkare. Att sända en vårdtagare med obotlig sjukdom i livets slutskede till akutsjukhus som ersättning för utebliven läkarbedömning på plats är olämpligt. Olämpligt då åtgärden i sig negativt påverkar vårdtagarens livskvalitet och de möjliga lindrande åtgärderna nästan alltid lika väl kan utföras på boendet under förutsättning att läkaren gör sin bedömning och ger adekvata ordinationer. Punkt 2: Kommuner och/eller primärvård måste se över tillgången till sjuksköterskekompetens jourtid inom kommunala boenden. Vid behov måste en vårdtagare i livets slutskede ha möjlighet till täta besök av sjuksköterska. Man måste också ha en plan för hur man ska kunna möta behoven om flera vårdtagare har dessa behov samtidigt och inom geografiskt åtskilda boendeenheter. Möjlighet till samjour för hemsjukvård och kommunala boenden kan påtagligt öka möjligheterna till geografisk täckning av sjuksköterskekompetens efter kontorstid. Punkt 4: Kommunerna ställer sådana krav på utbildningsinstitutionerna i regionen så att läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ska få med sig en adekvat kompetens inom palliativ vård från sin grundutbildning. Befintlig personal genomgår basutbildning i palliativ vård i livets slutskede där grundläggande begrepp, förhållningssätt och åtgärder gås igenom. Föreslagen omfattning är minimum för läkare 2 dagar, för sjuksköterskor 1 dag och för omvårdnadspersonal ½ dag. Punkt 5: Samtliga kommuner åläggs att deras särskilda boenden och korttidsavdelningar ska gå med i Svenska palliativregistret före 2009 års utgång. Nuläge hemsjukvård gällande basal palliativ vård dygnet runt:: Punkt 1 (Tillgång till läkare dygnet runt): Möjligheten att få en läkarbedömning på plats av vårdtagare i livets slutskede under jourtid är i många kommuner obefintlig. Dessutom saknas även möjligheten till konsultationsstöd per telefon av distriktsläkare alltför ofta. Punkt 2 (Tillgång till sjuksköterska dygnet runt): I många kommuner saknas tjänstgörande distriktssköterska jourtid. I vissa fall förlitar man sig på jourhavande ambulanssjuksköterska. Tillgången till reell sjuksköterskekompetens jourtid saknas då så fort ambulansen rycker ut på annat uppdrag. En reell möjlighet för en person i livets slutskede att med trygghet välja att vårdas i det egna hemmet är saknas därför i många kommuner. Punkt 3 (Tillgång till vårdpersonal dygnet runt): Om vårdtagaren har behov av täta personalkontakter och bor långt från orten där nattpersonalen utgår ifrån är det praktiskt omöjligt att tillhandahålla erforderliga omvårdnadsinsatser i hemmet om inte personal sätts in som befinner sig i hemmet hela tiden. Punkt 4 (Kompetens i palliativ vård): Varierande kompetens då det palliativa innehållet i grundutbildningarna oftast är otillräckligt. Punkt 5 (Registrering i nationellt kvalitetsregister): Hemsjukvården registrerar inte i Svenska palliativregistret på de flesta ställen i norra regionen. Förslag till åtgärder för hemsjukvården: Punkt 1: Landstingsledningen ansvarar för att garantera läkaransvaret dygnets alla timmar för vårdtagare i hemsjukvård.. Läkarbedömning av obotligt sjuk vårdtagare i livets slutskede på plats anses ingå som en naturlig del av jourhavande läkares beredskapsuppdrag precis som att vid behov bistå tjänstgörande sjuksköterska med telefonordinationer rörande dessa patienter.

10 10 (Helt jämställt med konstaterande av oväntade dödsfall, vårdintyg etc.). Behovet av läkarinsatser på jourtid kan minskas med god planering av PAL eller på annat sätt ansvarig läkare. Att sända en vårdtagare med obotlig sjukdom i livets slutskede till akutsjukhus som ersättning för utebliven läkarbedömning på plats är olämpligt. Olämpligt då åtgärden i sig negativt påverkar vårdtagarens livskvalitet och de möjliga lindrande åtgärderna nästan alltid lika väl kan utföras i hemmet under förutsättning att läkaren gör sin bedömning och ger adekvata ordinationer. Om det finns ett stort behov av omvårdnadsåtgärder som inte kan tillgodoses i hemmet är en trygghetsplats på kommunalt boende eller sjukstuga adekvat åtgärd. Kommuner och primärvård måste se över tillgången av trygghetsplatser så att de på ett rimligt sätt motsvarar behovet. Punkt 2: Kommuner och/eller primärvård måste se över tillgången till sjuksköterskekompetens jourtid inom hemsjukvården. Vid behov måste en vårdtagare i livets slutskede ha möjlighet till täta besök av sjuksköterska. Man måste också ha en plan för hur man ska kunna möta behoven om flera vårdtagare har dessa behov samtidigt och på geografiskt åtskilda platser. Möjlighet till samjour för hemsjukvård och kommunala boenden kan påtagligt öka möjligheterna till geografisk täckning av sjuksköterskekompetens efter kontorstid. Punkt 3: Kommuner och/eller primärvård garanterar tillgång på erfoderlig omvårdnadspersonal oavsett bostadsort. Punkt 4: Kommunerna ställer sådana krav på utbildningsinstitutionerna i regionen så att läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ska få med sig en adekvat kompetens inom palliativ vård från sin grundutbildning. Befintlig personal genomgår basutbildning i palliativ vård i livets slutskede där grundläggande begrepp, förhållningssätt och åtgärder gås igenom. Föreslagen omfattning är minimum för läkare 2 dagar, för sjuksköterskor 1 dag och för omvårdnadspersonal ½ dag. Punkt 5: Ansvariga för hemsjukvården (kommun eller primärvård) åläggs att deras verksamheter ska gå med i Svenska palliativregistret före 2009 års utgång. Rekommendation X.1.2: Tillgång till specialiserad multiprofessionell palliativ vård dygnet runt (prioritet 6 före och prioritet 3 efter brytpunkt till vård i livets slutskede) Krav: 1.Tillgång till palliativt specialkompetent läkare dygnet runt oavsett vårdform 2.Tillgång till palliativt specialkompetent sjuksköterska dygnet runt oavsett vårdform 3.Tillgång dagtid till palliativt specialkompetent paramedicinsk personal som psykosocial kompetens, sjukgymnast, arbetsterapeut och ev. företrädare för patientens trosuppfattning 4.Personer tillhörande ovanstående personalkategorier måste besitta en professionell specialkompetens inom palliativ vård. Nuläge för sjukhusavdelningar gällande tillgång till specialiserad multiprofessionell palliativ vård dygnet runt: Punkt 1: Tillgång till specialiserad palliativ läkarkompetens saknas på de flesta sjukhus såväl dagtid som jourtid. I vissa fall har den specialiserade hemsjukvården läkare som kan anlitas dagtid (Östersund, Skellefteå) I de fall en palliativ vårdavdelning har fast läkarbemanning kan

11 11 dessa konsulteras (t ex Piteå). De läkare som tjänstgör vid Axlagårdens Hospice och Mellannorrlands Hospice är också, i mån av tid, resurser i detta avseende. Punkt 2: Tillgång till specialiserad palliativ sjuksköterskekompetens saknas på de flesta sjukhus såväl dagtid som jourtid.. Punkt 3 (Tillgång till specialiserad paramedicinsk kompetens): Saknas Punkt 4 (Professionell palliativ specialkompetens): Endast tre läkare i regionen har diplomerats av SFPM (Svensk förening för palliativ medicin, sektion i Läkarsällskapet som organiserar 400 läkare). De palliativt specialkompetenta sjuksköterskorna är framför allt knutna till team för palliativ hemsjukvård eller hospice. Förslag till åtgärder för sjukhusavdelningar: Punkt 1-3: På varje sjukhus i regionen inrättas ett internt konsultteam med läkare och sjuksköterska som besitter specialiserad palliativ kompetens. Till detta team knyts personer med olika paramedicinska kompetenser (kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och ev. företrädare för patientens trosuppfattning). Uppgiften för teamet blir att ge behovsanpassat specialiserat palliativt konsultstöd till inneliggande patienter på olika vårdavdelningar och deras ordinarie personal. Omfattningen av tjänsterna styrs av vårdplatsantal och det lokala sjukhusets basala palliativa kompetens. Ett sätt som delvis kan möta behovet av palliativ specialkompetens på sjukhus är att ett antal vårdplatser avsätts för palliativ vård, t ex Orkidén (4vpl) i Skellefteå, PAVA (8 vpl) i Piteå. Dock kan inte ett antal sådana platser lösa hela behovet av palliativ sjukhusvård i livets slutskede då antalet patienter är alldeles för stort för det. Dessutom förutsätter dessa lösningar att dessa vårdplatser bemannas av specialkompetenta läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal. Punkt 4: Vid nyanställning av specialkompetenta läkare efterfrågas läkare med SFPM: s diplom i palliativ medicin. Befintliga läkare stimuleras till att ansöka om diplomering. Förbundsdirektionen uppmanar Nationella rådet för palliativ vård (en sammanslutning av olika yrkesföreningar inom palliativ vård, att uppdra till de palliativa yrkesföreningarna för sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster att ta fram kravspecifikationer för specialkompetens i palliativ vård. Nuläge för landstingsdrivna sjukstugor/akutplatser gällande tillgång till specialiserad multiprofessionell palliativ vård dygnet runt: Punkt 1-4 (tillgång till palliativt specialkompetent läkare, sjuksköterska och paramedicinsk kompetens):. Kompetensen varierar stort mellan olika individer och beroende på bemanning, intresse och lokala förutsättningar. Enligt definitionen för specialiserad multiprofessionell vård ovan, saknas denna kompetens. Förslag till åtgärder för landstingsdrivna sjukstugor/akutplatser: Punkt 1-4: Varje landsting inrättar ett eller flera konsultteam med läkare och sjuksköterskor som besitter specialiserad palliativ kompetens som tillsammans täcker länets hela yta. Till detta team knyts personer med olika paramedicinska kompetenser. Uppgiften för teamet blir att ge behovsanpassat specialiserat palliativt konsultstöd till inneliggande patienter på olika sjukstugor och deras ordinarie personal. Omfattningen av tjänsterna styrs av invånarantal och reseavstånd. Uppgifterna blir att tillsammans med ordinarie personal på plats kunna göra patientbedömningar, ge förslag på palliativa insatser och handleda vid utförandet av tekniskt komplicerade åtgärder (t ex handhavande av pumpar, katetrar och andra hjälpmedel).

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Utvärdering av SLÖP-modellen

Utvärdering av SLÖP-modellen Utvärdering av SLÖP-modellen Integrerad sluten- och öppenvård i psykosvård Trygghet Tillgänglighet Meningsfullhet Nödvändighet Psykiatri Östra Annika Söderlund Utvärdering av SLÖP-modellen. Integrerad

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson 22 & Styrning mot samverkan Innehåll Sammanfattning 24 Inledning 25 Mot en sammanhållen vård och omsorg om äldre 25

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer