FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB 1997-10-20 >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:"

Transkript

1 GÖTEBORGS HAMN AB SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING FRÅGEFORMULÄR Ditt namn: Din befattning: Beskriv kortfattat Din befattning (t.ex. enhet, avdelning, arbetsområde): Datum för ifyllande av formuläret:... I... I.... Det ifyllda frågeformuläret har granskats av:.... >GÖTEBORGS HAMN AB

2 INNEHALLSFÖRTECKNING SID INTRODUKTION ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ 3 5 AM l AM2 AM3 ANSVAR FYSISK ANSTRÄNGNING ARBETSFÖRHÅLLANDEN FAROR OCH RISKER ANS l ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING 12 SAMT PLANERING OCH SAMORDNING ANS 2 ANSVAR FÖR EKONOMI OCH MATERIELLA RESURSER 15 ANS 3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET 19 KUNSKAP OCH FÄRDIGHET 20 KUN l KUN2 KUN3 KUN4 KUN 5 UTBILDNING OCH ERFARENHET FYSISKA FÄRDIGHETER KOMMUNIKA TIONSF ÄRDIGHETER SAMVERKAN TILLÄMPNING AV KUNSKAPER GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ~20 SID2

3 INTRODUKTION Avsikten med detta frågefonnulär är att få infonnation om vilka krav som ställs i Ditt arbete. Informationen skall sedan användas som underlag i Hamnens arbetsvärderingsprojekt. Genom frågeformuläret samlar vi in information om likheter och olikheter i de olika arbeten som förekommer i Hamnen. För att kunna jämföra på ett rättvisande sätt handlar frågorna bara om kraven i arbetet. Du kanske upplever att vissa aspekter av Ditt arbete inte lyfts fram i frågorna. Du har därför möjlighet att lämna kompletterande information i anslutning till frågorna. Frågorna är indelade i följande områden: Arbetsmiljö Ansvar, Kunskap och färdighet Varje område är i sin tur indelat i ett antal delområden. INSTRUKTION Bläddra först igenom fonnuläret för att få en uppfattning om vilka frågor som ställs. Du bör ta god tid på Dig och noga läsa igenom bakgrunden till frågan innan Du besvarar den. Du kan räkna med att det kommer att ta cirka 1,5 timmar att fylla i fonnuläret. Om något är oklart vid ifyllandet kan Du kontakta någon av de resurspersoner som finns tillgängliga. Fyll i med blyerts, så kan Du lätt ändra. ATT TÄNKA PÅ I fonnuläret används begrepp som "krav i arbetet" eller "krävs i arbetet". Fundera på följande innan Du svarar på en sådan fråga: "Har du blivit instruerad att arbeta på ett visst sätt eller har Du själv lagt upp Ditt arbete?" "Har Du blivit beordrad att genomgå en viss utbildning eller har Du själv tagit initiativet?" Regeln är att om Du har blivit instruerad eller beordrad ingår kraven eller kunskaperna i Ditt arbete. Detta gäller också om Du själv lagt upp arbetet på ett visst sätt och det har direkt eller indirekt accepterats av arbetsgivaren. Med andra ord skall Du tala om hur Du arbetar! Beskriv i Dina svar vad som är mest typiskt för Ditt arbete eller vad Du vanligen gör. Undvik att undervärdera eller övervärdera kraven i Ditt arbete. Svaret på en fråga avgör inte hur Ditt arbete värderas. Det är den samlade bilden som avgör hur arbetet värderas. Huvudregel: Tala om vad du gör, inte vad Du skulle vilja göra eller vad Du skulle kunna göra! OM FRÅGORNA Frågeformuläret innehåller ett stort antal frågor, var och en med flera svarsalternativ. Anledningen är att alla yrkeskategorier skall kunna beskriva sina arbeten i frågefonnuläret och finna ett svarsalternativ som beskriver den egna kravnivån. Du behöver endast ange den svåraste eller högsta nivån på kraven. Det är inte meningen att Du skall fylla i alla tänkbara svarsalternativ. I idrottssammanhang är man t.ex. endast intresserad av hur högt en höjdhoppare kan hoppa i en tävling, inte vilka lägre höjder som klarades under HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID3

4 Du kommer att finna att frågorna är av olika typ och skall besvaras på olika sätt. Uppgiften kan vara att: välja ett av flera uppräknade alternativ och sätta kryss i en ruta ange fler alternativ rangordna lämpliga alternativ fördela tiden mellan olika alternativ NOTERA: Vissa svarsalternativ är avsedda att endast besvaras av en kategori. Det är viktigt att Du är uppmärksam på vad som verkligen efterfrågas! Om Du inte förstår frågan eller har svårigheter att avgöra vilket alternativ Du skall välja, gör en markering och gå vidare med de andra frågorna. Ta sedan upp oklarheterna med den resursperson som finns tillgänglig och komplettera formuläret. Alla frågor skall besvaras. Om Du anser att frågan inte gäller Ditt arbete skall Du markera även detta. Vi hoppas att Du skall finna det intressant och meningsfullt att beskriva Ditt arbete genom att fylla i frågeformuläret. Du kommer att hållas informerad om vad som händer med informationen som Du lämnat. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

5 ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ (AM) AM 1. FYSISK ANSTRÄNGNING / I denna faktor mäts kraven på fysisk ansträngning eller hur tungt eller slitsamt kroppsarbete som ingår i arbetet, d.v.s. krav som förutsätter fysisk styrka och/eller uthållighet. Sådant arbete kan vara att lyfta, bära, flytta, skjuta, springa, gå, stå, sitta, krypa, klättra, sträcka sig, bqja sig, vrida sig, luta sig, huka sig eller arbete som utförs i obekväma eller onaturliga kroppsställningar. Fysisk ansträngning och därmed besvärande trötthet kan krävas i arbeten med stora inslag av monotona och/eller små rörelser som måste uföras i en enformig arbetsställning. Ansträngningen kan uppstå om en aktivitet måste upprepas många gånger under dagen och/eller om flera olika aktiviteter sker samtidigt, i följd eller under lång tid. NOTERA: I faktorn mäts inte hur uthålliga eller starka de anställda är, utan endast vilka krav ) som ställs. Det förutsätts således att de anställda har den styrka och uthållighet som krävs. "' ~ DEFINITIONER: 1. Sällan: Förekommer sällan eller aldrig 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1/1 0 av tiden) (ungefär 112 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 1/4 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM 1:1 FYSISKA AKTIVITETER Ingår det i Ditt arbete att utföra fysiska aktiviteter som förutsätter styrka och/eller uthållighet och som kan resultera i märkbar och besvärande trötthet.? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven och som beskriver hur ofta aktiviteterna förekommer under en arbetsdag! a. Stå b. Gå, springa c. Gå i trappor, klättra på stegar d. Arbeta i obekväma eller låsta ställningar, såsom böjd, vriden ~ knästående eller sträckt eller krypa eller kräla e. Arbete i trånga utrymmen som begränsar rörelsefriheten f. Bära eller lyfta tunga föremål eller ojämn belastning av kroppen g. Göra monotona rörelser eller enformig arbetsställning h. Skjuta eller dra föremål i. Hindra rörelse eller arbeta med krafter som gör motstånd (muskelspänning) j. Arbetsmoment som kräver små rörelser k. Arbete med ansiktsskydd eller andningshjälpmedel SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMUL.Ä.R SIDS

6 AM 1:2 ARBETE VID DATOR ELLER DATATERMINAL Använder Du en dator eller dataterminal i Ditt arbete? JaD NejD Om Du svarat ja, sätt kryss i den ruta i varje avsnitt som bäst beskriver Ditt arbete. HUR ANVÄNDS DATORN? a. I mitt arbete använder jag datorn huvudsakligen som ett hjälpmedel för ordbehandling, beräkningar eller för att ta fram och bearbeta information från t.ex. databaser. b. Mitt huvudsakliga arbete består i att inilira text eller siffror i en dator. HUR LÄNGE ARBETAR DU VID DATORN? c. I mitt arbete använder jag datorn endast i begränsad omfattning. d. Normala arbetsdagar arbetar jag sällan mer än 2 timmar i sträck utan avbrott för annat arbete. e. Jag arbetar regelmässigt mer än 4 timmar i sträck vid tangentbordet eller framilir dataskärmen med avbrott endast för normala raster. AM 1:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION <Cl GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

7 AM2 ARBETSFÖRHÅLLANDEN I denna faktor mäts i vilken utsträckning som de anställda utsätts förfy~iskf~~~es~~~ >>,' eller dåliga arbetsförhållanden. Påfrestande arbetsförhållanden är sådana, sommari utsätts <> för genom att vistas i en viss miljö. Miljön kan t.ex. vara dammig, kall, bullrig eller smutsig. NOTERA: Notera att faktorn rangar inte upp sådan förhållanden, som uppstår på grund av bristande underhåll t.ex. när ventilationssysternet inte fungerar. Man ska alltid jämföra med de förhållanden, som man normalt kan förvänta sig i vardagslivet. Om man t.ex. arbetar utomhus, men endast lika länge per dag som den tid det tar att t.ex. cykla till arbetet, är förhållandena inte mer påfrestande än förväntat. I den följ ande frågan ( AM 2: 1) efterfrågas sådana arbetsförhållanden som kan utgöra en påfrestning för de anställda. För varje aspekt efterfrågas hur ofta som de förekommer. DEFINITIONER: l. Sällan: Förekommer aldrig eller sällan 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1110 av tiden) (ungefär 1/2 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 114 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM2:1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Krävs det i Ditt arbete att Du arbetar under dåliga arbetsförhållanden? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. LUFT a. l dålig ventilation 1 som medför andningssvårigheter a.2 grovt damm, finfördelad sand, asbest a.3 obehagliga lukter t.ex. brunnar, mögel a.4 avgaser från fordon, bensingaser a.5 kemikalier b. LJUS b.l starkt ljus och påfrestningar på ögonen då jag använder sådan utrustning som terminalskärmar eller monitorer b.2 att arbeta under extrema ljusförhållanden, t.ex. svetsning b.3 att arbeta under dåliga ljusförhållanden, t.ex. bländande belysning, ljusflimmer eller mörker. c. TEMPERATUR c. l arbete under omväxlande värme och kyla c.2 extrema inomhustemperaturer somt ex över +30 eller under +50 c.3 utomhusarbete d.v.s. blåst, dimma, nederbörd, drag, fukt, kyla, hetta SÄLLAN 2 IBLAND 3 OFTA 4 ALLTID 2 Forts... 1 Med detta avses sådana rurhållanden som är sämre än t.ex. i den egna bostaden 2 Markering i denna ruta innebär ständi~t HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID?

8 Forts. AM 2: d. F VIBRA TIÖNER: SKAKNING.AR, BULLER '? SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID.. \\i4'+ ~ ~ d. l vibrationer, skakningar d.2 störande bakgrundsbuller 3 d.3 hög bullernivå 4 e. HANTERA SMUTS, AVFALL ETC.. e. l att hantera avfall, sopor, skräp, jord, gödsel m m e.2 bli nedsmutsad av fett eller olja e.3 att hantera ä!nnen som kolpulver, färse_atroner, lim f. ARBETE PÅ HÖG HÖJD f. l arbete på hög höjd g. ANNAT g. l bli utsatt för dåligt bemötande från kunder g.2 bli utsatt för klagomål från arbetskamrater AM2:2 KOMPLETTERANDE INFORMATION 3 Bullret måste vara så besvärande att det periodvis omöjliggör normalt arbete eller att det förutsätts att man använder hörselskydd. 4 Hög bullernivå förorsakas av de maskiner eller den utrustning som används i arbetet. ie> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SIDB

9 AM3 FAROR OCH RISKER I denna faktor mäts de faror och risker för personskador som de anställda utsätts' för.< ' ><;,; Skadorna kan uppstå om de anställda kommer i kontakt med giftiga kemikalier' eller ämnen, arbetar med maskiner och apparater, eller i samband med andra potentiellt riskfyllda situationer. Det är risken att drabbas av personskador som är avgörande; inte om den anställde faktiskt skadas. NOTERA: [ faktorn mäts endast om risken att skadas är större än i vardags livet. F aktom behandlar endast sådana faror som de anställda aktivt skyddar sig för och som är en del av arbetet, dvs arbetet kan inte utföras utan att de anställda utsätts för dem. Faktorn behandlar med andra ord de faror som företaget har vidtagit särskilda åtgärder för att minimera effekten av. Faror, som inte omfattas av särskilda säkerhetsföreskrifter eller som anses vara så små att det räcker att iaktta normal försiktighet, ingår inte heller i faktorn... AM3:1 FAROR OCH RISKER I denna fråga är den personskada de anställda riskerar att drabbas av markerad i fetstil och den arbetssituation eller de arbetsförhållanden som innebär en risk markerade med normal stil. Vilka faror eller risker att skadas finns i Ditt arbete? Sätt kryss i såväl de rutor som beskriver den situation som innebär en risk att skadas! a. ARM-, BENBROTT ELLER KROSSKADOR a. l halka på våta eller hala ytor a.2 fall från höga höjder a.3 nedfallande föremål a.4 flyttbara tunga föremål a.5 fall från fordon i rörelse a.6 trafiko lyckshände!ser b. BRÄNNSKADOR,SKÄRSÅR b.i frätande ämnen t.ex. batterisyra b.2 giftiga substanser, vätskor eller ämnen b.3 giftig eller skadlig rök eller gas b.4 heta vätskor eller föremål b.5 elektricitet b.6 vassa instrument/verktyg eller skarpa kanter b.7 farlig utrustning, maskiner eller material b.8 explosiva ämnen b.9 öppen eld c. BELASTNINGS- ELLER FÖRSLITNINGSSKADOR c. l tunga lyft (se AM 1) c.2 monotont arbete eller påfrestande arbetsställning (se AM 1) c.3 påfrestningar på leder (se AM 1) d. SJUKDOMAR d. I skador på andningsvägarna p.g.a. damm i inandningsluften eller farliga lösningsmedel. (Se AM 2:1) --- Forts... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID9

10 Forts. AM 3: 1 e. PSYKISKA SKADO~ t.ex. depressioner, sömnrubbni~gar:ehet.~~s!~2tit ~ - _;_, ' m e. l ofrivilligt mycket att göra (utbrändhet) e.2 oregelbundna arbetstider e.3 konflikter med kunder eller arbetskamrater (se AM 2:h2) e.4 bundenhet t.ex. vid datatenninal e.5 arbete i skrämmande miljö (överfall eller hot mot person) f. NEDSATT HÖRSEL f. l buller g ANDRA SKADOR g. l torr hud g.2 ögontrötthet AM3:2 SKADOR OCH SJUKDOMAR Vissa anställda utsätts i arbetet för faror och riskerar att drabbas av personskada. (Se tidigare fråga AM 3:1). Vissa skador är relativt vanliga i yrket, medan andra är synnerligen ovanliga eller osannolika även om risken att drabbas är ständigt närvarande. I denna fråga berörs hur allvarliga sådana personskador kan vara. Vid valet av svarsalternativ skall hänsyn även tas till hur stor risken är att drabbas av skadan. Hur allvarlig är den personskada eller sjukdom som Du riskerar att drabbas av i Ditt arbete? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver riskerna! a. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar invaliditet med åtföljande långvarig sjukskrivning eller sjukpension. b. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar partiell invaliditet med åtföljande längre tids sjukskrivning eller reducerad arbetstid. c. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som medför sjukskrivning under en kort period. d. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som kräver första hjälpen-behandling. e. I mitt arbete är risken liten att drabbas av personskada eller sjukdom. AM3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 10

11 ANSVAR (ANS) ANS 1 ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING SAMT PLANERING OCH SAMORDNING I denna faktor mäts det formella och faktiska ansvaret för ledning av personal. I detta ingår personalansvar och ansvar för arbetsledning. Med personalansvar menas det totala ansvaret för underställd personal, d.v.s. att anställa, utveckla, belöna och avveckla. I personalansvar ingår arbetsledning. Personalansvaret utövas av chefer på olika nivåer inom organisationen inom ramen för delegerat ansvar. Med ansvar för arbetsledning avses den aspekt av personalansvar som är begränsad till att leda och fördela arbetsuppgifter och att övervaka och följa upp d.v.s. att avgöra vad som behöver göras, vilka som skall göra arbetet och hur det skall genomföras samt att bedöma eller utvärdera individuella arbetsprestationer. Med arbetsledning avses normalt ledning av anställda eller praktikanter, men det omfattar även ledning av arbete som utförs av. uppdragstagare, konsulter, entreprenad- eller serviceföretag. I faktorn mäts även informell arbetsledning av personal, d.v.s. arbetsledning utan formell befogenhet. Med ansvar för projektledning avses ledning av permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper eller projekt utan att ha det formella personal- eller arbetsledningsansvaret för den till verksamheten knutna personalen. I denna faktor mäts likaså om de anställda har ansvar för planering och samordning av andras arbete inom ramen för en arbets-, nätverks- eller projektgrupp eller tillfälligt sammansatt organisation. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 1:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID PERSONALANSVAR Vilket grad av personalansvar och ansvar för arbetsledning ingår i Ditt arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete ingår det övergripande personalansvaret för hela hamnen. b. I mitt arbete ingår det direkta personalansvaret för en hamndel eller avdelning. c. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för en sektion eller stödfunktion d. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för ett team eller en grupp e. I mitt arbete ingår viss informell arbetsledning eftersom jag periodvis hjälper mindre erfarna arbetskamrater, praktikanter eller annan tillfällig personal. I mitt arbete kan även ingå att leda en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp eller projektgrupp. f. I mitt arbete ingår inga aspekter av personalansvar eller ansvar för arbetsledning... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 11

12 ANS 1:2 UNDERSTÄLLD PERSONAL Hur många anställda har Du ansvar för? Varje underställd skall endast "räknas" en gång. I antalet skall även inräknas chefer. Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. > l 00 anställda b anställda c anställda d anställda e. 1-4 anställda f. Ingen underställd _E_ersonal ANS 1:3 LEDARSKAPETS OMFATTNING Vilken variation av olika arbetsuppgifter bar Din personal? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! PERSONAL- ANSVAR 2 3 a. Ansvarsområdet täcker flera olika verksamhetsområden och på flera arbetsställen. Det främsta kravet som ställs på ledarskap är att se till att enheterna använder sina resurser på ett effektivt sätt inom ramen för överenskomna mål och strategier b. Personalens arbetsuppgifter spänner över flera breda verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har mycket varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. c. Personalens arbetsuppgifter är olika inom olika avgränsade verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och fårdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. d. Personalens arbetsuppgifter är olika inom närliggande verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Inga särskilda krav på samordning mellan verksamhetsområdena. e. Personalens arbetsuppgifter är olika inom ett klart avgränsat verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kräver an medarbetarna har delvis varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. f. Personalen har i stort sen likartade arbetsuppgifter och har samma eller liknande kunskaper och färdigheter. g. Jag har ingen underställd ~rsonal. ARBETS- LEDNING PROJEKT- LEDNING CC> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID12

13 ANS 1:4 PLANERING OCH SAMORDNIG På vilket sätt påverkar Ditt planeringsarbete andras arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete har jag mycket stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag har ansvaret för den långsiktiga och övergripande verksamhetsplaneringen. b. I mitt arbete har jag stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag ansvarar för uppföljning av andras verksamhet och/eller revision av mål, resultat och effektivitet inom mitt funktionella område. c. I mitt arbete påverkar jag andras arbete genom att jag är ansvarig för processen att upprätta verksamhe~aner och för den r~elbundna uppföljnin_g_en av verksamheten. d. I mitt arbete har jag direkt påverkan på komplicerade aktivitetsplaner och/eller arbetsprocesser genom att jag samordnar planeringen av ett flertal olika.e_rocesser/funktioner. e. Mitt arbete har någon påverkan på andras arbete och/eller arbetsprocesser genom attjag tar fram det planeringsunderlag som utgör arbetsinstruktioner och/eller direkt styr det arbete som skall utföras. Ex: Sekvensa f. Jag kan indirekt påverka andras arbete och/eller arbetsprocesser genom att jag samlar in och bearbetar information som andra använder i sitt planeringsarbete. g. I mitt arbete ingår ingen planering som påverkar aktiviteter som ligger utanför mitt eget arbete. ANS 1:5 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

14 ANS2 ANSVAR FÖR EKONOMI, MATERIELLA RESURSER OCH INFORMATION I denna faktor mäts det formella ekonomiska ansvaretlor att fastställdä. ~ verksamhetsmål nås inom ramen för angivna ekonomiska resuri>er. I resultatansvar ingår ansvar för planering, uppföljning och utfall. I faktorn mäts även indirekt ekonomiskt ansvar genom att delta i beslutprocessen, genom att sammanställa och granska information, svara för kontakter med berörda parter, d.v.s. handlägga ärenden och lämna rekommendation till beslut. I denna faktor mäts likaså det formella och faktiska ansvaret för underhåll, daglig tillsyn och service av materiella tillgångar tex. maskiner, utrustning, byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker liksom även ansvar för informationssystem, d.v.s. databaser, register och arkiv. NOTERA: Faktorn avser endast det ekonomiska ansvar som de anställda har för den oq~anisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en ekonomiavdelning som gäller ekonomiavdelningens egen budget; inte avnämarnas budgetar. Det åvilar samtliga anställda att handha materiella tillgångar och information på ett ansvarsfullt sätt utan att detta därmed anses vara ett särskilt ansvar. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 2:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID RESULTATANSVAR Det övergripande och direkta resultatansvaret utövas av chefer med egen budget. Det finns även ett begränsat resultatansvar, som kan innebära att man disponerar medel för särskilda ändamål, t.ex. inköp av produkter eller tjänster. Denna fråga handlar om det övergripande och direkta resultatansvaret såväl som det begränsade. Vilket resultatansvar har Du? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande resultatansvaret för hela Hamnen. b. Jag har det övergripande resultatansvaret för en hamndel eller avdelning. c. Jag har det övergripande resultatansvaret för ett sektion eller stödfunktion. d. Jag har resultatansvar för en mindre organisatorisk enhet t.ex. en grupp. e. Jag disponerar medel för särskilda ändamål inom ramen för tillfälliga projekt eller särskilda aktiviteter enligt uppdrag. f. Jag har inget resultatansvar. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 14

15 ANS2:2 BUDGET ARBETE Det övergripande budgetarbetet utf'örs av chefer på olika nivåer inom organisationen. I enhetens budgetarbetet medverkar även andra anställda på olika sätt utan direkt resultatansvar. Denna fråga gäller medverkan i enhetens budgetarbetet utan att ha det formella resultatansvaret. (Se fråga ANS 2: 1 ). Deltar Du i budgetarbetet? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag gör prognoser för utfall av aktuella budgetar och deltar i utvecklingen av nya både på kort och lång sikt. b. Jag övervakar och följer upp budgeten. c. Jag gör sammanställningar och bedömningar av budgetförslag. d. Jag deltar i budgetprocessen inom det egna arbetsområdet. e. Jag tar fram budgetinformation som andra använder. f. Jag deltar inte i budgetarbetet. ANS2:3 EKONOMISKA BESLUT När det formella beslutet fattas i ekonomiska frågor har ärendet som regel föregåtts av en beredning med flera anställda inblandade. Beslutet kan t.ex. ha handlagts av någon som lämnat ett förslag, som det formella beslutet bekräftar. Den som förberett ärendet har därmed påverkat det ekonomiska beslutet utan att ha formell beslutsrätt. En annan påverkan på det ekonomiska beslutet har alla som medverkat genom att sammanställa, undersöka eller granska den ekonomisk information som ingått i beslutsunderlaget. Denna fråga avser i vilken utsträckning som Du påverkar ekonomiska beslut i driftsfrågor och investeringar. I vilken grad påverkar Du ekonomiska beslut? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör hela hamnen. b. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör en hamndel eller avdelning. c. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör ett affiirsområde eller sektion. d. Medverkar i beslut om aktiviteter som berör ett team eller grupp. ÄR FORMELLT ANSVARIG FÖR EKONOMISKA BESLUT ANSVARAR FÖR ~AMMANSTÄLLER INGEN HANDLÄGGNING OCH FÖRSLAG TILL BESLUT. I GRANSKAR EKONOMISK INFORMATION. MEDVERKAN! EKONOMISKA BESLUT. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 15

16 ANS2:4 ANSVAR FÖR INKÖP Har Du ansvar för inköp av tjänster, produkter eller varor? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag fattar beslut om inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter som överstiger det belopp som förutsätter kontakt med hamnens inköpsfunktion innan inköpen görs. ( 1996 var beloppet kr ) b. Jag fattar beslut om inköp av mindre kostnadskrävande tjänster eller produkter, d.v.s. inköp som kan göras utan kontakt med hamnens inköpsfunktion. c. Jag ger förslag till inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter. d. Jag verkställer beslut om ink~ av varor av mindre ekonomiskt värde. e. Jag har inget ansvar för inköp. ANS2:5 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL, SERVICE OCH DAGLIG TILLSYN Med ansvar för underhåll av materiella tillgångar avses det övergripande ansvaret för att enhetens maskiner, utrustning byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker underhålls på rätt sätt. Detta omfattar såväl det övergripande ansvaret för service och daglig tillsyn. Med ansvar för service menas ansvar för att enhetens materiella tillgångarna vårdas, tillses och repareras enligt fastställd norm eller praxis. Med ansvar för daglig tillsyn av materiella tillgångar menas ett uttalat eller beordrat ansvar för att tillse att enhetens tillgångar är i funktionsdugligt skick och att det inte finns något behov av eventuell åtgärd. Notera: Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn avser enhetens materiella tillgångar; inte tillgångar som formellt tillhör andra enheter. Detta innebär t.ex. att detta ansvar på en enhet som reparerar andras maskiner begränsas till de maskiner och den utrustning som används vid reparationerna och omfattar således inte det som repareras. Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn är i första hand för att tillse att uppställda normer/instruktioner följs. En viktig aspekt är att säkerställa att tillgångarna är i funktionsdugligt skick så att människor inte kommer till skada. Har Du något ansvar för underhåll, service eller daglig tillsyn av materiella tillgångar? Om Du svarat ja, sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Maskiner b. Kontorsutrustning c. Annan utrustning d. Byggnader eller lokaler e. Varor eller lager f. Anläggningar, t.ex. vägar, kajer, belysning _g_. Informarionsmaterial och trycksaker 2 3 UNDERHÅLL SERVICE DAGLIG Tll.LSYN h. Annat: (vad?) Ange vilka materiella tillgångar Du haft i åtanke när Du satte kryss i rutorna: 4 INGET ANSVAR <O GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 16

17 ANS2:6 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSYSTEM Ett informationssystem kan vara en databas, ett register eller ett fysiskt arkiv. Med ansvar för informationssystem avses: Det övergripande ansvaret för alla aspekter på informationssystemet, det s.k. systemansvaret. Ansvaret för att systemet utvecklas i enlighet med användarnas behov och genom att tekniska landvinningar integreras i systemet, det s.k. utvecklingsansvaret. Ansvaret för att användarna har tillgång till informationen i systemet och är utbildade i att använda systemet, det s.k. serviceansvaret. Ansvaret för att informationen i systemet är uppdaterad och aktuell, det sk. ansvaret för daglig tillsyn. NOTERA: Faktorn avser endast ansvaret för informationssystem som de anställda har för den verksamhet som bedrivs av den organisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en dataavdelning som gäller dataavdelningens egen verksamhet; inte avnämarnas verksamhet. Har Du något ansvar för enhetelis informationssystem? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Infonnationssystem som berör hela hamnen. b. lnfonnationssystem som berör en hamndel eller avdelning c. lnfonnationssystem som berör ett affärsområde eller sektion. d. Infonnationssystem som berör ett team eller grupp. 2 Ai"'<SV ARSOMRÅDEN SYSTEM UTVECKLING SERVICE DAGLIG TILLSYN INGET ANSVAR Ange vilka informationssystem Du har haft i åtanke när Du satte kryss rutorna? ANS2:7 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ().20 SID 17

18 ANS3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET >1 denna faktor mäts ansv.året för människors säkerhet, d. v~s: ' sfydd lliij~f'tih.äjs~ c)..i \:~; olycksfall och faror (safety). Människors säkerhet omfattar alla som.befiiiner sig inom.... it hamnområdet (anställda, entreprenörer, speditörer, fartygsbesättningar och andra). t... ansvaret för människors säkerhet ingår även ansvaret för att handhavandet av maskfuer, i utrustning och material följer uppställda säkerhetskrav. NOTERA: Faktorn avser inte det viktiga arbete som utförs av anställda som har förtroende( att verka som skyddsombud... ANS 3:1 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET (SAFETY) I vilken utsträckning har Du ansvar för andras säkerhet? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i hela Hamnen. b. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i en hamndel eller avdelning genom att tillse att säkerhetsföreskrifterna är kända och efterföljs. c. Jag är ansvarig för den övergripande samordningen av säkerheten och för underhåll av säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa deras tillförlitlighet. d. I mitt arbete har jag det formella ansvaret för säkerheten för en sektion eller ett affärsområde. I arbetet ingår att ge råd till andra i säkerhetsfrågor och det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade. e. I mitt arbete har jag det direkta ansvaret för säkerheten för ett team eller grupp genom att jag är skyddsansvarig för ett objekt eller område. I arbetet ingår att ge råd till underställda i säkerhetsfrågor samt det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade f. I mitt arbete har jag periodvis det särskilda och delegerade ansvar som följer med arbetsuppgiften att övervaka någon aspekt på säkerheten för ett team eller grupp t.ex. genom att vara signalman. g. I mitt arbete är jag skyldig att vara skyddsmedveten och ständigt vara aktsam, omtänksam och uppmärksam på säkerheten för mig och mina arbetskamrater, så att ingen utsätts för fara. ANS 3:2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER I vilken utsträckning är Du ansvarig för säkerheten inom företaget? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag är ytterst ansvarig för säkerheten inom hela Hamnen. b. Jag testar och godkänner ny utrustning och maskiner ur säkerhetsaspekt. c. Jag genomför säkerhetsundersökningar i samband med olyckor. d. Jag kontrollerar konstruktionsritningar med avseende på säkerhet. e. Jag underhåller säkerhetsföreskriftema för att säkerställa deras tillförlitlighe.t f. Jag är ansvarig för utformningen av säkerhetsföreskrifter. g. Jag är ansvarig för att identifiera behov av nya föreskrifter eller uppdatering av existerande. h. Jag rekommenderar eller bidrar med underlag för utformning av nya föreskrifter. ANS 3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 18

19 KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER (KUN) KUN1 UTBILDNING OCH ERFARENHET I denna faktor mäts kraven på grundutbildning, specialistutbildning och erfar~rihet som krävs i arbetet. Kunskaperna kan ha förvärvats genom fonnell utbildning, intern- utbildning, genom lärande i arbetet eller genom arbetslivserfarenhet. KUN 1:1 GRUND- OCH SPECIALISTUTBILDNING Vilken utbildningsnivå krävs för Ditt arbete om det skulle utannonseras idag? Med grund- och specialistutbildning avses sådan utbildning som Du måste ha genomgått innan Du tillträder Din tjänst. Utbildning som krävs efter det att Du tillträtt Din tjänst skall noteras i fråga l :3. NOTERA: Frågan gäller kraven i Ditt arbete enligt funktions- eller arbetsbeskrivningen idag och inte vilken sorts utbildning Du har, oavsett om den är högre eller lägre än den nivå som idag krävs för Ditt arbete. Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Examen från högskola med minst 4 års utbildnin_g_(minst 160 poäng) eller motsvarande b. Examen från högskolat om 3,5 års utbildning (140 poäng) eller motsvarande c. Examen från högskolat om 3 års utbildning (120 poäng) eller motsvarande d. Examen från högskolat o m 2 års utbildning (80 poäng) eller annan motsvarande e. Examen från 3-årigt gymnasium eller motsvarande KUN 1:2 BEHÖRIGHET - LEGITIMATION För att få utöva yrket krävs i vissa yrken särskild auktorisation eller legitimation utfärdad av myndighet eller särskild organisation. Krävs särskild auktorisation, behörighet, legitimation eller tillstånd för att få utöva Ditt yrke? Sätt ett kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Körkort B (personbil och lätt lastbil) b. Truckkort c. Elektrikerbehörighet d. Skepparexamen (A) eller maskinistexamen (B) e. Licenssvetsning f. Annan behörighet. Ange vilken: GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 19

20 KUN 1:3 KOMPLETTERANDE UTBILDNING I denna fråga avses sådan kompletterande utbildning som krävs i Ditt arbete (Se "Att tänka på" sid 3) efter det att Du tillträtt Din tjänst. Frågan avser sådan yrkesutbildning som syftar till att komplettera eller fördjupa kunskaperna utöver de krav som gällde vid tillträdandet av tjänsten och som arrangerats efter det att tjänsten tillträtts. Frågan avser således inte kortare sk inkörnings- eller inskolning eller sådan utbildning som alla genomgått t.ex. affärsekonomi för alla eller LOTS. Sådan utbildning kan vara obligatorisk för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller vara ett led i individens långsiktiga utveckling inom organisationen. Utbildningen kan vara externt eller internt anordnad och är normalt beordrad, d.v.s. utbildningen har ett direkt samband med individens nuvarande tjänst eller är ett led i en av arbetsgivaren godkänd individuell utvecklingsplan. NOTERA: I detta begrepp ingår inte sådan kompletterande utbildning som individen tagit initiativet till men som inte är kopplad till nuvarande tjänst eller ett överenskommet utvecklingsprogram. Sådan utbildning kan öka individens möjlighet att söka en annan tjänst och skall räknas som krav i den nya eventuella tjänsten; inte i den nuvarande. Hur lång kompletterande utbildning utöver vanlig introduktion kräver arbetsgivaren att Du skall genomgå sedan Du tillträtt Din tjäust? Ange den kompletterande utbildning Du genomgått sedan Du tillträdde den tjänst Du har nu och antalet veckor som utbildningen tog. Om Du har genomgått flera utbildningar, summera den tid som Du har använt. UTBILDNING a. Introduktion hamnarbetare (1 vecka) b. Hamnarbetarutbildning (7 veckor) c. Utbildning för bilhamnsarbetare d. Maskinutbildning - kran e. Maskinutbildning - grensle f. Maskinutbildning - övriga maskiner g. ADR h. Administrativ utbildning HAU mötes teknik framträdandeteknik protokollskrivning svenska i. Företagsekonomi, t.ex., m m redovisning j ekonomistyrning Chefsutbildning M-gruppen produktions ledarutbildning ANfAL VECKOR Forts... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 1. Allmän del OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Checklista för en god arbetsmiljö. Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i samarbete med övervakande arbetarskyddsmyndigheter.

Checklista för en god arbetsmiljö. Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i samarbete med övervakande arbetarskyddsmyndigheter. Checklista för en god arbetsmiljö Denna checklista har utarbetats av Folksam Skadeförsäkring i sam med övervakande arbetarskyddsmyndigheter. 1 Checklista för en god arbetsmiljö En god arbetsmiljö finns

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer