FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB 1997-10-20 >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:"

Transkript

1 GÖTEBORGS HAMN AB SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING FRÅGEFORMULÄR Ditt namn: Din befattning: Beskriv kortfattat Din befattning (t.ex. enhet, avdelning, arbetsområde): Datum för ifyllande av formuläret:... I... I.... Det ifyllda frågeformuläret har granskats av:.... >GÖTEBORGS HAMN AB

2 INNEHALLSFÖRTECKNING SID INTRODUKTION ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ 3 5 AM l AM2 AM3 ANSVAR FYSISK ANSTRÄNGNING ARBETSFÖRHÅLLANDEN FAROR OCH RISKER ANS l ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING 12 SAMT PLANERING OCH SAMORDNING ANS 2 ANSVAR FÖR EKONOMI OCH MATERIELLA RESURSER 15 ANS 3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET 19 KUNSKAP OCH FÄRDIGHET 20 KUN l KUN2 KUN3 KUN4 KUN 5 UTBILDNING OCH ERFARENHET FYSISKA FÄRDIGHETER KOMMUNIKA TIONSF ÄRDIGHETER SAMVERKAN TILLÄMPNING AV KUNSKAPER GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ~20 SID2

3 INTRODUKTION Avsikten med detta frågefonnulär är att få infonnation om vilka krav som ställs i Ditt arbete. Informationen skall sedan användas som underlag i Hamnens arbetsvärderingsprojekt. Genom frågeformuläret samlar vi in information om likheter och olikheter i de olika arbeten som förekommer i Hamnen. För att kunna jämföra på ett rättvisande sätt handlar frågorna bara om kraven i arbetet. Du kanske upplever att vissa aspekter av Ditt arbete inte lyfts fram i frågorna. Du har därför möjlighet att lämna kompletterande information i anslutning till frågorna. Frågorna är indelade i följande områden: Arbetsmiljö Ansvar, Kunskap och färdighet Varje område är i sin tur indelat i ett antal delområden. INSTRUKTION Bläddra först igenom fonnuläret för att få en uppfattning om vilka frågor som ställs. Du bör ta god tid på Dig och noga läsa igenom bakgrunden till frågan innan Du besvarar den. Du kan räkna med att det kommer att ta cirka 1,5 timmar att fylla i fonnuläret. Om något är oklart vid ifyllandet kan Du kontakta någon av de resurspersoner som finns tillgängliga. Fyll i med blyerts, så kan Du lätt ändra. ATT TÄNKA PÅ I fonnuläret används begrepp som "krav i arbetet" eller "krävs i arbetet". Fundera på följande innan Du svarar på en sådan fråga: "Har du blivit instruerad att arbeta på ett visst sätt eller har Du själv lagt upp Ditt arbete?" "Har Du blivit beordrad att genomgå en viss utbildning eller har Du själv tagit initiativet?" Regeln är att om Du har blivit instruerad eller beordrad ingår kraven eller kunskaperna i Ditt arbete. Detta gäller också om Du själv lagt upp arbetet på ett visst sätt och det har direkt eller indirekt accepterats av arbetsgivaren. Med andra ord skall Du tala om hur Du arbetar! Beskriv i Dina svar vad som är mest typiskt för Ditt arbete eller vad Du vanligen gör. Undvik att undervärdera eller övervärdera kraven i Ditt arbete. Svaret på en fråga avgör inte hur Ditt arbete värderas. Det är den samlade bilden som avgör hur arbetet värderas. Huvudregel: Tala om vad du gör, inte vad Du skulle vilja göra eller vad Du skulle kunna göra! OM FRÅGORNA Frågeformuläret innehåller ett stort antal frågor, var och en med flera svarsalternativ. Anledningen är att alla yrkeskategorier skall kunna beskriva sina arbeten i frågefonnuläret och finna ett svarsalternativ som beskriver den egna kravnivån. Du behöver endast ange den svåraste eller högsta nivån på kraven. Det är inte meningen att Du skall fylla i alla tänkbara svarsalternativ. I idrottssammanhang är man t.ex. endast intresserad av hur högt en höjdhoppare kan hoppa i en tävling, inte vilka lägre höjder som klarades under HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID3

4 Du kommer att finna att frågorna är av olika typ och skall besvaras på olika sätt. Uppgiften kan vara att: välja ett av flera uppräknade alternativ och sätta kryss i en ruta ange fler alternativ rangordna lämpliga alternativ fördela tiden mellan olika alternativ NOTERA: Vissa svarsalternativ är avsedda att endast besvaras av en kategori. Det är viktigt att Du är uppmärksam på vad som verkligen efterfrågas! Om Du inte förstår frågan eller har svårigheter att avgöra vilket alternativ Du skall välja, gör en markering och gå vidare med de andra frågorna. Ta sedan upp oklarheterna med den resursperson som finns tillgänglig och komplettera formuläret. Alla frågor skall besvaras. Om Du anser att frågan inte gäller Ditt arbete skall Du markera även detta. Vi hoppas att Du skall finna det intressant och meningsfullt att beskriva Ditt arbete genom att fylla i frågeformuläret. Du kommer att hållas informerad om vad som händer med informationen som Du lämnat. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

5 ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ (AM) AM 1. FYSISK ANSTRÄNGNING / I denna faktor mäts kraven på fysisk ansträngning eller hur tungt eller slitsamt kroppsarbete som ingår i arbetet, d.v.s. krav som förutsätter fysisk styrka och/eller uthållighet. Sådant arbete kan vara att lyfta, bära, flytta, skjuta, springa, gå, stå, sitta, krypa, klättra, sträcka sig, bqja sig, vrida sig, luta sig, huka sig eller arbete som utförs i obekväma eller onaturliga kroppsställningar. Fysisk ansträngning och därmed besvärande trötthet kan krävas i arbeten med stora inslag av monotona och/eller små rörelser som måste uföras i en enformig arbetsställning. Ansträngningen kan uppstå om en aktivitet måste upprepas många gånger under dagen och/eller om flera olika aktiviteter sker samtidigt, i följd eller under lång tid. NOTERA: I faktorn mäts inte hur uthålliga eller starka de anställda är, utan endast vilka krav ) som ställs. Det förutsätts således att de anställda har den styrka och uthållighet som krävs. "' ~ DEFINITIONER: 1. Sällan: Förekommer sällan eller aldrig 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1/1 0 av tiden) (ungefär 112 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 1/4 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM 1:1 FYSISKA AKTIVITETER Ingår det i Ditt arbete att utföra fysiska aktiviteter som förutsätter styrka och/eller uthållighet och som kan resultera i märkbar och besvärande trötthet.? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven och som beskriver hur ofta aktiviteterna förekommer under en arbetsdag! a. Stå b. Gå, springa c. Gå i trappor, klättra på stegar d. Arbeta i obekväma eller låsta ställningar, såsom böjd, vriden ~ knästående eller sträckt eller krypa eller kräla e. Arbete i trånga utrymmen som begränsar rörelsefriheten f. Bära eller lyfta tunga föremål eller ojämn belastning av kroppen g. Göra monotona rörelser eller enformig arbetsställning h. Skjuta eller dra föremål i. Hindra rörelse eller arbeta med krafter som gör motstånd (muskelspänning) j. Arbetsmoment som kräver små rörelser k. Arbete med ansiktsskydd eller andningshjälpmedel SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMUL.Ä.R SIDS

6 AM 1:2 ARBETE VID DATOR ELLER DATATERMINAL Använder Du en dator eller dataterminal i Ditt arbete? JaD NejD Om Du svarat ja, sätt kryss i den ruta i varje avsnitt som bäst beskriver Ditt arbete. HUR ANVÄNDS DATORN? a. I mitt arbete använder jag datorn huvudsakligen som ett hjälpmedel för ordbehandling, beräkningar eller för att ta fram och bearbeta information från t.ex. databaser. b. Mitt huvudsakliga arbete består i att inilira text eller siffror i en dator. HUR LÄNGE ARBETAR DU VID DATORN? c. I mitt arbete använder jag datorn endast i begränsad omfattning. d. Normala arbetsdagar arbetar jag sällan mer än 2 timmar i sträck utan avbrott för annat arbete. e. Jag arbetar regelmässigt mer än 4 timmar i sträck vid tangentbordet eller framilir dataskärmen med avbrott endast för normala raster. AM 1:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION <Cl GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

7 AM2 ARBETSFÖRHÅLLANDEN I denna faktor mäts i vilken utsträckning som de anställda utsätts förfy~iskf~~~es~~~ >>,' eller dåliga arbetsförhållanden. Påfrestande arbetsförhållanden är sådana, sommari utsätts <> för genom att vistas i en viss miljö. Miljön kan t.ex. vara dammig, kall, bullrig eller smutsig. NOTERA: Notera att faktorn rangar inte upp sådan förhållanden, som uppstår på grund av bristande underhåll t.ex. när ventilationssysternet inte fungerar. Man ska alltid jämföra med de förhållanden, som man normalt kan förvänta sig i vardagslivet. Om man t.ex. arbetar utomhus, men endast lika länge per dag som den tid det tar att t.ex. cykla till arbetet, är förhållandena inte mer påfrestande än förväntat. I den följ ande frågan ( AM 2: 1) efterfrågas sådana arbetsförhållanden som kan utgöra en påfrestning för de anställda. För varje aspekt efterfrågas hur ofta som de förekommer. DEFINITIONER: l. Sällan: Förekommer aldrig eller sällan 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1110 av tiden) (ungefär 1/2 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 114 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM2:1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Krävs det i Ditt arbete att Du arbetar under dåliga arbetsförhållanden? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. LUFT a. l dålig ventilation 1 som medför andningssvårigheter a.2 grovt damm, finfördelad sand, asbest a.3 obehagliga lukter t.ex. brunnar, mögel a.4 avgaser från fordon, bensingaser a.5 kemikalier b. LJUS b.l starkt ljus och påfrestningar på ögonen då jag använder sådan utrustning som terminalskärmar eller monitorer b.2 att arbeta under extrema ljusförhållanden, t.ex. svetsning b.3 att arbeta under dåliga ljusförhållanden, t.ex. bländande belysning, ljusflimmer eller mörker. c. TEMPERATUR c. l arbete under omväxlande värme och kyla c.2 extrema inomhustemperaturer somt ex över +30 eller under +50 c.3 utomhusarbete d.v.s. blåst, dimma, nederbörd, drag, fukt, kyla, hetta SÄLLAN 2 IBLAND 3 OFTA 4 ALLTID 2 Forts... 1 Med detta avses sådana rurhållanden som är sämre än t.ex. i den egna bostaden 2 Markering i denna ruta innebär ständi~t HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID?

8 Forts. AM 2: d. F VIBRA TIÖNER: SKAKNING.AR, BULLER '? SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID.. \\i4'+ ~ ~ d. l vibrationer, skakningar d.2 störande bakgrundsbuller 3 d.3 hög bullernivå 4 e. HANTERA SMUTS, AVFALL ETC.. e. l att hantera avfall, sopor, skräp, jord, gödsel m m e.2 bli nedsmutsad av fett eller olja e.3 att hantera ä!nnen som kolpulver, färse_atroner, lim f. ARBETE PÅ HÖG HÖJD f. l arbete på hög höjd g. ANNAT g. l bli utsatt för dåligt bemötande från kunder g.2 bli utsatt för klagomål från arbetskamrater AM2:2 KOMPLETTERANDE INFORMATION 3 Bullret måste vara så besvärande att det periodvis omöjliggör normalt arbete eller att det förutsätts att man använder hörselskydd. 4 Hög bullernivå förorsakas av de maskiner eller den utrustning som används i arbetet. ie> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SIDB

9 AM3 FAROR OCH RISKER I denna faktor mäts de faror och risker för personskador som de anställda utsätts' för.< ' ><;,; Skadorna kan uppstå om de anställda kommer i kontakt med giftiga kemikalier' eller ämnen, arbetar med maskiner och apparater, eller i samband med andra potentiellt riskfyllda situationer. Det är risken att drabbas av personskador som är avgörande; inte om den anställde faktiskt skadas. NOTERA: [ faktorn mäts endast om risken att skadas är större än i vardags livet. F aktom behandlar endast sådana faror som de anställda aktivt skyddar sig för och som är en del av arbetet, dvs arbetet kan inte utföras utan att de anställda utsätts för dem. Faktorn behandlar med andra ord de faror som företaget har vidtagit särskilda åtgärder för att minimera effekten av. Faror, som inte omfattas av särskilda säkerhetsföreskrifter eller som anses vara så små att det räcker att iaktta normal försiktighet, ingår inte heller i faktorn... AM3:1 FAROR OCH RISKER I denna fråga är den personskada de anställda riskerar att drabbas av markerad i fetstil och den arbetssituation eller de arbetsförhållanden som innebär en risk markerade med normal stil. Vilka faror eller risker att skadas finns i Ditt arbete? Sätt kryss i såväl de rutor som beskriver den situation som innebär en risk att skadas! a. ARM-, BENBROTT ELLER KROSSKADOR a. l halka på våta eller hala ytor a.2 fall från höga höjder a.3 nedfallande föremål a.4 flyttbara tunga föremål a.5 fall från fordon i rörelse a.6 trafiko lyckshände!ser b. BRÄNNSKADOR,SKÄRSÅR b.i frätande ämnen t.ex. batterisyra b.2 giftiga substanser, vätskor eller ämnen b.3 giftig eller skadlig rök eller gas b.4 heta vätskor eller föremål b.5 elektricitet b.6 vassa instrument/verktyg eller skarpa kanter b.7 farlig utrustning, maskiner eller material b.8 explosiva ämnen b.9 öppen eld c. BELASTNINGS- ELLER FÖRSLITNINGSSKADOR c. l tunga lyft (se AM 1) c.2 monotont arbete eller påfrestande arbetsställning (se AM 1) c.3 påfrestningar på leder (se AM 1) d. SJUKDOMAR d. I skador på andningsvägarna p.g.a. damm i inandningsluften eller farliga lösningsmedel. (Se AM 2:1) --- Forts... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID9

10 Forts. AM 3: 1 e. PSYKISKA SKADO~ t.ex. depressioner, sömnrubbni~gar:ehet.~~s!~2tit ~ - _;_, ' m e. l ofrivilligt mycket att göra (utbrändhet) e.2 oregelbundna arbetstider e.3 konflikter med kunder eller arbetskamrater (se AM 2:h2) e.4 bundenhet t.ex. vid datatenninal e.5 arbete i skrämmande miljö (överfall eller hot mot person) f. NEDSATT HÖRSEL f. l buller g ANDRA SKADOR g. l torr hud g.2 ögontrötthet AM3:2 SKADOR OCH SJUKDOMAR Vissa anställda utsätts i arbetet för faror och riskerar att drabbas av personskada. (Se tidigare fråga AM 3:1). Vissa skador är relativt vanliga i yrket, medan andra är synnerligen ovanliga eller osannolika även om risken att drabbas är ständigt närvarande. I denna fråga berörs hur allvarliga sådana personskador kan vara. Vid valet av svarsalternativ skall hänsyn även tas till hur stor risken är att drabbas av skadan. Hur allvarlig är den personskada eller sjukdom som Du riskerar att drabbas av i Ditt arbete? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver riskerna! a. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar invaliditet med åtföljande långvarig sjukskrivning eller sjukpension. b. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar partiell invaliditet med åtföljande längre tids sjukskrivning eller reducerad arbetstid. c. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som medför sjukskrivning under en kort period. d. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som kräver första hjälpen-behandling. e. I mitt arbete är risken liten att drabbas av personskada eller sjukdom. AM3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 10

11 ANSVAR (ANS) ANS 1 ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING SAMT PLANERING OCH SAMORDNING I denna faktor mäts det formella och faktiska ansvaret för ledning av personal. I detta ingår personalansvar och ansvar för arbetsledning. Med personalansvar menas det totala ansvaret för underställd personal, d.v.s. att anställa, utveckla, belöna och avveckla. I personalansvar ingår arbetsledning. Personalansvaret utövas av chefer på olika nivåer inom organisationen inom ramen för delegerat ansvar. Med ansvar för arbetsledning avses den aspekt av personalansvar som är begränsad till att leda och fördela arbetsuppgifter och att övervaka och följa upp d.v.s. att avgöra vad som behöver göras, vilka som skall göra arbetet och hur det skall genomföras samt att bedöma eller utvärdera individuella arbetsprestationer. Med arbetsledning avses normalt ledning av anställda eller praktikanter, men det omfattar även ledning av arbete som utförs av. uppdragstagare, konsulter, entreprenad- eller serviceföretag. I faktorn mäts även informell arbetsledning av personal, d.v.s. arbetsledning utan formell befogenhet. Med ansvar för projektledning avses ledning av permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper eller projekt utan att ha det formella personal- eller arbetsledningsansvaret för den till verksamheten knutna personalen. I denna faktor mäts likaså om de anställda har ansvar för planering och samordning av andras arbete inom ramen för en arbets-, nätverks- eller projektgrupp eller tillfälligt sammansatt organisation. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 1:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID PERSONALANSVAR Vilket grad av personalansvar och ansvar för arbetsledning ingår i Ditt arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete ingår det övergripande personalansvaret för hela hamnen. b. I mitt arbete ingår det direkta personalansvaret för en hamndel eller avdelning. c. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för en sektion eller stödfunktion d. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för ett team eller en grupp e. I mitt arbete ingår viss informell arbetsledning eftersom jag periodvis hjälper mindre erfarna arbetskamrater, praktikanter eller annan tillfällig personal. I mitt arbete kan även ingå att leda en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp eller projektgrupp. f. I mitt arbete ingår inga aspekter av personalansvar eller ansvar för arbetsledning... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 11

12 ANS 1:2 UNDERSTÄLLD PERSONAL Hur många anställda har Du ansvar för? Varje underställd skall endast "räknas" en gång. I antalet skall även inräknas chefer. Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. > l 00 anställda b anställda c anställda d anställda e. 1-4 anställda f. Ingen underställd _E_ersonal ANS 1:3 LEDARSKAPETS OMFATTNING Vilken variation av olika arbetsuppgifter bar Din personal? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! PERSONAL- ANSVAR 2 3 a. Ansvarsområdet täcker flera olika verksamhetsområden och på flera arbetsställen. Det främsta kravet som ställs på ledarskap är att se till att enheterna använder sina resurser på ett effektivt sätt inom ramen för överenskomna mål och strategier b. Personalens arbetsuppgifter spänner över flera breda verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har mycket varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. c. Personalens arbetsuppgifter är olika inom olika avgränsade verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och fårdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. d. Personalens arbetsuppgifter är olika inom närliggande verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Inga särskilda krav på samordning mellan verksamhetsområdena. e. Personalens arbetsuppgifter är olika inom ett klart avgränsat verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kräver an medarbetarna har delvis varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. f. Personalen har i stort sen likartade arbetsuppgifter och har samma eller liknande kunskaper och färdigheter. g. Jag har ingen underställd ~rsonal. ARBETS- LEDNING PROJEKT- LEDNING CC> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID12

13 ANS 1:4 PLANERING OCH SAMORDNIG På vilket sätt påverkar Ditt planeringsarbete andras arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete har jag mycket stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag har ansvaret för den långsiktiga och övergripande verksamhetsplaneringen. b. I mitt arbete har jag stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag ansvarar för uppföljning av andras verksamhet och/eller revision av mål, resultat och effektivitet inom mitt funktionella område. c. I mitt arbete påverkar jag andras arbete genom att jag är ansvarig för processen att upprätta verksamhe~aner och för den r~elbundna uppföljnin_g_en av verksamheten. d. I mitt arbete har jag direkt påverkan på komplicerade aktivitetsplaner och/eller arbetsprocesser genom att jag samordnar planeringen av ett flertal olika.e_rocesser/funktioner. e. Mitt arbete har någon påverkan på andras arbete och/eller arbetsprocesser genom attjag tar fram det planeringsunderlag som utgör arbetsinstruktioner och/eller direkt styr det arbete som skall utföras. Ex: Sekvensa f. Jag kan indirekt påverka andras arbete och/eller arbetsprocesser genom att jag samlar in och bearbetar information som andra använder i sitt planeringsarbete. g. I mitt arbete ingår ingen planering som påverkar aktiviteter som ligger utanför mitt eget arbete. ANS 1:5 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

14 ANS2 ANSVAR FÖR EKONOMI, MATERIELLA RESURSER OCH INFORMATION I denna faktor mäts det formella ekonomiska ansvaretlor att fastställdä. ~ verksamhetsmål nås inom ramen för angivna ekonomiska resuri>er. I resultatansvar ingår ansvar för planering, uppföljning och utfall. I faktorn mäts även indirekt ekonomiskt ansvar genom att delta i beslutprocessen, genom att sammanställa och granska information, svara för kontakter med berörda parter, d.v.s. handlägga ärenden och lämna rekommendation till beslut. I denna faktor mäts likaså det formella och faktiska ansvaret för underhåll, daglig tillsyn och service av materiella tillgångar tex. maskiner, utrustning, byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker liksom även ansvar för informationssystem, d.v.s. databaser, register och arkiv. NOTERA: Faktorn avser endast det ekonomiska ansvar som de anställda har för den oq~anisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en ekonomiavdelning som gäller ekonomiavdelningens egen budget; inte avnämarnas budgetar. Det åvilar samtliga anställda att handha materiella tillgångar och information på ett ansvarsfullt sätt utan att detta därmed anses vara ett särskilt ansvar. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 2:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID RESULTATANSVAR Det övergripande och direkta resultatansvaret utövas av chefer med egen budget. Det finns även ett begränsat resultatansvar, som kan innebära att man disponerar medel för särskilda ändamål, t.ex. inköp av produkter eller tjänster. Denna fråga handlar om det övergripande och direkta resultatansvaret såväl som det begränsade. Vilket resultatansvar har Du? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande resultatansvaret för hela Hamnen. b. Jag har det övergripande resultatansvaret för en hamndel eller avdelning. c. Jag har det övergripande resultatansvaret för ett sektion eller stödfunktion. d. Jag har resultatansvar för en mindre organisatorisk enhet t.ex. en grupp. e. Jag disponerar medel för särskilda ändamål inom ramen för tillfälliga projekt eller särskilda aktiviteter enligt uppdrag. f. Jag har inget resultatansvar. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 14

15 ANS2:2 BUDGET ARBETE Det övergripande budgetarbetet utf'örs av chefer på olika nivåer inom organisationen. I enhetens budgetarbetet medverkar även andra anställda på olika sätt utan direkt resultatansvar. Denna fråga gäller medverkan i enhetens budgetarbetet utan att ha det formella resultatansvaret. (Se fråga ANS 2: 1 ). Deltar Du i budgetarbetet? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag gör prognoser för utfall av aktuella budgetar och deltar i utvecklingen av nya både på kort och lång sikt. b. Jag övervakar och följer upp budgeten. c. Jag gör sammanställningar och bedömningar av budgetförslag. d. Jag deltar i budgetprocessen inom det egna arbetsområdet. e. Jag tar fram budgetinformation som andra använder. f. Jag deltar inte i budgetarbetet. ANS2:3 EKONOMISKA BESLUT När det formella beslutet fattas i ekonomiska frågor har ärendet som regel föregåtts av en beredning med flera anställda inblandade. Beslutet kan t.ex. ha handlagts av någon som lämnat ett förslag, som det formella beslutet bekräftar. Den som förberett ärendet har därmed påverkat det ekonomiska beslutet utan att ha formell beslutsrätt. En annan påverkan på det ekonomiska beslutet har alla som medverkat genom att sammanställa, undersöka eller granska den ekonomisk information som ingått i beslutsunderlaget. Denna fråga avser i vilken utsträckning som Du påverkar ekonomiska beslut i driftsfrågor och investeringar. I vilken grad påverkar Du ekonomiska beslut? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör hela hamnen. b. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör en hamndel eller avdelning. c. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör ett affiirsområde eller sektion. d. Medverkar i beslut om aktiviteter som berör ett team eller grupp. ÄR FORMELLT ANSVARIG FÖR EKONOMISKA BESLUT ANSVARAR FÖR ~AMMANSTÄLLER INGEN HANDLÄGGNING OCH FÖRSLAG TILL BESLUT. I GRANSKAR EKONOMISK INFORMATION. MEDVERKAN! EKONOMISKA BESLUT. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 15

16 ANS2:4 ANSVAR FÖR INKÖP Har Du ansvar för inköp av tjänster, produkter eller varor? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag fattar beslut om inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter som överstiger det belopp som förutsätter kontakt med hamnens inköpsfunktion innan inköpen görs. ( 1996 var beloppet kr ) b. Jag fattar beslut om inköp av mindre kostnadskrävande tjänster eller produkter, d.v.s. inköp som kan göras utan kontakt med hamnens inköpsfunktion. c. Jag ger förslag till inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter. d. Jag verkställer beslut om ink~ av varor av mindre ekonomiskt värde. e. Jag har inget ansvar för inköp. ANS2:5 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL, SERVICE OCH DAGLIG TILLSYN Med ansvar för underhåll av materiella tillgångar avses det övergripande ansvaret för att enhetens maskiner, utrustning byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker underhålls på rätt sätt. Detta omfattar såväl det övergripande ansvaret för service och daglig tillsyn. Med ansvar för service menas ansvar för att enhetens materiella tillgångarna vårdas, tillses och repareras enligt fastställd norm eller praxis. Med ansvar för daglig tillsyn av materiella tillgångar menas ett uttalat eller beordrat ansvar för att tillse att enhetens tillgångar är i funktionsdugligt skick och att det inte finns något behov av eventuell åtgärd. Notera: Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn avser enhetens materiella tillgångar; inte tillgångar som formellt tillhör andra enheter. Detta innebär t.ex. att detta ansvar på en enhet som reparerar andras maskiner begränsas till de maskiner och den utrustning som används vid reparationerna och omfattar således inte det som repareras. Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn är i första hand för att tillse att uppställda normer/instruktioner följs. En viktig aspekt är att säkerställa att tillgångarna är i funktionsdugligt skick så att människor inte kommer till skada. Har Du något ansvar för underhåll, service eller daglig tillsyn av materiella tillgångar? Om Du svarat ja, sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Maskiner b. Kontorsutrustning c. Annan utrustning d. Byggnader eller lokaler e. Varor eller lager f. Anläggningar, t.ex. vägar, kajer, belysning _g_. Informarionsmaterial och trycksaker 2 3 UNDERHÅLL SERVICE DAGLIG Tll.LSYN h. Annat: (vad?) Ange vilka materiella tillgångar Du haft i åtanke när Du satte kryss i rutorna: 4 INGET ANSVAR <O GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 16

17 ANS2:6 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSYSTEM Ett informationssystem kan vara en databas, ett register eller ett fysiskt arkiv. Med ansvar för informationssystem avses: Det övergripande ansvaret för alla aspekter på informationssystemet, det s.k. systemansvaret. Ansvaret för att systemet utvecklas i enlighet med användarnas behov och genom att tekniska landvinningar integreras i systemet, det s.k. utvecklingsansvaret. Ansvaret för att användarna har tillgång till informationen i systemet och är utbildade i att använda systemet, det s.k. serviceansvaret. Ansvaret för att informationen i systemet är uppdaterad och aktuell, det sk. ansvaret för daglig tillsyn. NOTERA: Faktorn avser endast ansvaret för informationssystem som de anställda har för den verksamhet som bedrivs av den organisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en dataavdelning som gäller dataavdelningens egen verksamhet; inte avnämarnas verksamhet. Har Du något ansvar för enhetelis informationssystem? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Infonnationssystem som berör hela hamnen. b. lnfonnationssystem som berör en hamndel eller avdelning c. lnfonnationssystem som berör ett affärsområde eller sektion. d. Infonnationssystem som berör ett team eller grupp. 2 Ai"'<SV ARSOMRÅDEN SYSTEM UTVECKLING SERVICE DAGLIG TILLSYN INGET ANSVAR Ange vilka informationssystem Du har haft i åtanke när Du satte kryss rutorna? ANS2:7 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ().20 SID 17

18 ANS3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET >1 denna faktor mäts ansv.året för människors säkerhet, d. v~s: ' sfydd lliij~f'tih.äjs~ c)..i \:~; olycksfall och faror (safety). Människors säkerhet omfattar alla som.befiiiner sig inom.... it hamnområdet (anställda, entreprenörer, speditörer, fartygsbesättningar och andra). t... ansvaret för människors säkerhet ingår även ansvaret för att handhavandet av maskfuer, i utrustning och material följer uppställda säkerhetskrav. NOTERA: Faktorn avser inte det viktiga arbete som utförs av anställda som har förtroende( att verka som skyddsombud... ANS 3:1 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET (SAFETY) I vilken utsträckning har Du ansvar för andras säkerhet? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i hela Hamnen. b. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i en hamndel eller avdelning genom att tillse att säkerhetsföreskrifterna är kända och efterföljs. c. Jag är ansvarig för den övergripande samordningen av säkerheten och för underhåll av säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa deras tillförlitlighet. d. I mitt arbete har jag det formella ansvaret för säkerheten för en sektion eller ett affärsområde. I arbetet ingår att ge råd till andra i säkerhetsfrågor och det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade. e. I mitt arbete har jag det direkta ansvaret för säkerheten för ett team eller grupp genom att jag är skyddsansvarig för ett objekt eller område. I arbetet ingår att ge råd till underställda i säkerhetsfrågor samt det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade f. I mitt arbete har jag periodvis det särskilda och delegerade ansvar som följer med arbetsuppgiften att övervaka någon aspekt på säkerheten för ett team eller grupp t.ex. genom att vara signalman. g. I mitt arbete är jag skyldig att vara skyddsmedveten och ständigt vara aktsam, omtänksam och uppmärksam på säkerheten för mig och mina arbetskamrater, så att ingen utsätts för fara. ANS 3:2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER I vilken utsträckning är Du ansvarig för säkerheten inom företaget? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag är ytterst ansvarig för säkerheten inom hela Hamnen. b. Jag testar och godkänner ny utrustning och maskiner ur säkerhetsaspekt. c. Jag genomför säkerhetsundersökningar i samband med olyckor. d. Jag kontrollerar konstruktionsritningar med avseende på säkerhet. e. Jag underhåller säkerhetsföreskriftema för att säkerställa deras tillförlitlighe.t f. Jag är ansvarig för utformningen av säkerhetsföreskrifter. g. Jag är ansvarig för att identifiera behov av nya föreskrifter eller uppdatering av existerande. h. Jag rekommenderar eller bidrar med underlag för utformning av nya föreskrifter. ANS 3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 18

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

CHEFSINTRODUKTION SOM EN ANPASSNINGSPROCESS

CHEFSINTRODUKTION SOM EN ANPASSNINGSPROCESS CHEFSINTRODUKTION SOM EN ANPASSNINGSPROCESS Sofia Svensson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap Chefsintroduktion som en anpassningsprocess Sofia

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer