FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGEFORMULÄR SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING GÖTEBORGS HAMN AB 1997-10-20 >GÖTEBORGS HAMN AB. Ditt namn: Din befattning:"

Transkript

1 GÖTEBORGS HAMN AB SYSTEM FÖR ICKE-DISKRIMINERANDE ARBETS VÄRDERING FRÅGEFORMULÄR Ditt namn: Din befattning: Beskriv kortfattat Din befattning (t.ex. enhet, avdelning, arbetsområde): Datum för ifyllande av formuläret:... I... I.... Det ifyllda frågeformuläret har granskats av:.... >GÖTEBORGS HAMN AB

2 INNEHALLSFÖRTECKNING SID INTRODUKTION ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ 3 5 AM l AM2 AM3 ANSVAR FYSISK ANSTRÄNGNING ARBETSFÖRHÅLLANDEN FAROR OCH RISKER ANS l ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING 12 SAMT PLANERING OCH SAMORDNING ANS 2 ANSVAR FÖR EKONOMI OCH MATERIELLA RESURSER 15 ANS 3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET 19 KUNSKAP OCH FÄRDIGHET 20 KUN l KUN2 KUN3 KUN4 KUN 5 UTBILDNING OCH ERFARENHET FYSISKA FÄRDIGHETER KOMMUNIKA TIONSF ÄRDIGHETER SAMVERKAN TILLÄMPNING AV KUNSKAPER GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ~20 SID2

3 INTRODUKTION Avsikten med detta frågefonnulär är att få infonnation om vilka krav som ställs i Ditt arbete. Informationen skall sedan användas som underlag i Hamnens arbetsvärderingsprojekt. Genom frågeformuläret samlar vi in information om likheter och olikheter i de olika arbeten som förekommer i Hamnen. För att kunna jämföra på ett rättvisande sätt handlar frågorna bara om kraven i arbetet. Du kanske upplever att vissa aspekter av Ditt arbete inte lyfts fram i frågorna. Du har därför möjlighet att lämna kompletterande information i anslutning till frågorna. Frågorna är indelade i följande områden: Arbetsmiljö Ansvar, Kunskap och färdighet Varje område är i sin tur indelat i ett antal delområden. INSTRUKTION Bläddra först igenom fonnuläret för att få en uppfattning om vilka frågor som ställs. Du bör ta god tid på Dig och noga läsa igenom bakgrunden till frågan innan Du besvarar den. Du kan räkna med att det kommer att ta cirka 1,5 timmar att fylla i fonnuläret. Om något är oklart vid ifyllandet kan Du kontakta någon av de resurspersoner som finns tillgängliga. Fyll i med blyerts, så kan Du lätt ändra. ATT TÄNKA PÅ I fonnuläret används begrepp som "krav i arbetet" eller "krävs i arbetet". Fundera på följande innan Du svarar på en sådan fråga: "Har du blivit instruerad att arbeta på ett visst sätt eller har Du själv lagt upp Ditt arbete?" "Har Du blivit beordrad att genomgå en viss utbildning eller har Du själv tagit initiativet?" Regeln är att om Du har blivit instruerad eller beordrad ingår kraven eller kunskaperna i Ditt arbete. Detta gäller också om Du själv lagt upp arbetet på ett visst sätt och det har direkt eller indirekt accepterats av arbetsgivaren. Med andra ord skall Du tala om hur Du arbetar! Beskriv i Dina svar vad som är mest typiskt för Ditt arbete eller vad Du vanligen gör. Undvik att undervärdera eller övervärdera kraven i Ditt arbete. Svaret på en fråga avgör inte hur Ditt arbete värderas. Det är den samlade bilden som avgör hur arbetet värderas. Huvudregel: Tala om vad du gör, inte vad Du skulle vilja göra eller vad Du skulle kunna göra! OM FRÅGORNA Frågeformuläret innehåller ett stort antal frågor, var och en med flera svarsalternativ. Anledningen är att alla yrkeskategorier skall kunna beskriva sina arbeten i frågefonnuläret och finna ett svarsalternativ som beskriver den egna kravnivån. Du behöver endast ange den svåraste eller högsta nivån på kraven. Det är inte meningen att Du skall fylla i alla tänkbara svarsalternativ. I idrottssammanhang är man t.ex. endast intresserad av hur högt en höjdhoppare kan hoppa i en tävling, inte vilka lägre höjder som klarades under HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID3

4 Du kommer att finna att frågorna är av olika typ och skall besvaras på olika sätt. Uppgiften kan vara att: välja ett av flera uppräknade alternativ och sätta kryss i en ruta ange fler alternativ rangordna lämpliga alternativ fördela tiden mellan olika alternativ NOTERA: Vissa svarsalternativ är avsedda att endast besvaras av en kategori. Det är viktigt att Du är uppmärksam på vad som verkligen efterfrågas! Om Du inte förstår frågan eller har svårigheter att avgöra vilket alternativ Du skall välja, gör en markering och gå vidare med de andra frågorna. Ta sedan upp oklarheterna med den resursperson som finns tillgänglig och komplettera formuläret. Alla frågor skall besvaras. Om Du anser att frågan inte gäller Ditt arbete skall Du markera även detta. Vi hoppas att Du skall finna det intressant och meningsfullt att beskriva Ditt arbete genom att fylla i frågeformuläret. Du kommer att hållas informerad om vad som händer med informationen som Du lämnat. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

5 ANSTRÄNGNING OCH ARBETSMILJÖ (AM) AM 1. FYSISK ANSTRÄNGNING / I denna faktor mäts kraven på fysisk ansträngning eller hur tungt eller slitsamt kroppsarbete som ingår i arbetet, d.v.s. krav som förutsätter fysisk styrka och/eller uthållighet. Sådant arbete kan vara att lyfta, bära, flytta, skjuta, springa, gå, stå, sitta, krypa, klättra, sträcka sig, bqja sig, vrida sig, luta sig, huka sig eller arbete som utförs i obekväma eller onaturliga kroppsställningar. Fysisk ansträngning och därmed besvärande trötthet kan krävas i arbeten med stora inslag av monotona och/eller små rörelser som måste uföras i en enformig arbetsställning. Ansträngningen kan uppstå om en aktivitet måste upprepas många gånger under dagen och/eller om flera olika aktiviteter sker samtidigt, i följd eller under lång tid. NOTERA: I faktorn mäts inte hur uthålliga eller starka de anställda är, utan endast vilka krav ) som ställs. Det förutsätts således att de anställda har den styrka och uthållighet som krävs. "' ~ DEFINITIONER: 1. Sällan: Förekommer sällan eller aldrig 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1/1 0 av tiden) (ungefär 112 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 1/4 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM 1:1 FYSISKA AKTIVITETER Ingår det i Ditt arbete att utföra fysiska aktiviteter som förutsätter styrka och/eller uthållighet och som kan resultera i märkbar och besvärande trötthet.? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven och som beskriver hur ofta aktiviteterna förekommer under en arbetsdag! a. Stå b. Gå, springa c. Gå i trappor, klättra på stegar d. Arbeta i obekväma eller låsta ställningar, såsom böjd, vriden ~ knästående eller sträckt eller krypa eller kräla e. Arbete i trånga utrymmen som begränsar rörelsefriheten f. Bära eller lyfta tunga föremål eller ojämn belastning av kroppen g. Göra monotona rörelser eller enformig arbetsställning h. Skjuta eller dra föremål i. Hindra rörelse eller arbeta med krafter som gör motstånd (muskelspänning) j. Arbetsmoment som kräver små rörelser k. Arbete med ansiktsskydd eller andningshjälpmedel SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMUL.Ä.R SIDS

6 AM 1:2 ARBETE VID DATOR ELLER DATATERMINAL Använder Du en dator eller dataterminal i Ditt arbete? JaD NejD Om Du svarat ja, sätt kryss i den ruta i varje avsnitt som bäst beskriver Ditt arbete. HUR ANVÄNDS DATORN? a. I mitt arbete använder jag datorn huvudsakligen som ett hjälpmedel för ordbehandling, beräkningar eller för att ta fram och bearbeta information från t.ex. databaser. b. Mitt huvudsakliga arbete består i att inilira text eller siffror i en dator. HUR LÄNGE ARBETAR DU VID DATORN? c. I mitt arbete använder jag datorn endast i begränsad omfattning. d. Normala arbetsdagar arbetar jag sällan mer än 2 timmar i sträck utan avbrott för annat arbete. e. Jag arbetar regelmässigt mer än 4 timmar i sträck vid tangentbordet eller framilir dataskärmen med avbrott endast för normala raster. AM 1:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION <Cl GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

7 AM2 ARBETSFÖRHÅLLANDEN I denna faktor mäts i vilken utsträckning som de anställda utsätts förfy~iskf~~~es~~~ >>,' eller dåliga arbetsförhållanden. Påfrestande arbetsförhållanden är sådana, sommari utsätts <> för genom att vistas i en viss miljö. Miljön kan t.ex. vara dammig, kall, bullrig eller smutsig. NOTERA: Notera att faktorn rangar inte upp sådan förhållanden, som uppstår på grund av bristande underhåll t.ex. när ventilationssysternet inte fungerar. Man ska alltid jämföra med de förhållanden, som man normalt kan förvänta sig i vardagslivet. Om man t.ex. arbetar utomhus, men endast lika länge per dag som den tid det tar att t.ex. cykla till arbetet, är förhållandena inte mer påfrestande än förväntat. I den följ ande frågan ( AM 2: 1) efterfrågas sådana arbetsförhållanden som kan utgöra en påfrestning för de anställda. För varje aspekt efterfrågas hur ofta som de förekommer. DEFINITIONER: l. Sällan: Förekommer aldrig eller sällan 3. Ofta: Förekommer regelbundet (mindre än 1110 av tiden) (ungefär 1/2 tiden) 2. Ibland: Förekommer då och då 4. Alltid: Dominerande inslag i arbetet (ungefär 114 av tiden) (mer än 3/4 av tiden) AM2:1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Krävs det i Ditt arbete att Du arbetar under dåliga arbetsförhållanden? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. LUFT a. l dålig ventilation 1 som medför andningssvårigheter a.2 grovt damm, finfördelad sand, asbest a.3 obehagliga lukter t.ex. brunnar, mögel a.4 avgaser från fordon, bensingaser a.5 kemikalier b. LJUS b.l starkt ljus och påfrestningar på ögonen då jag använder sådan utrustning som terminalskärmar eller monitorer b.2 att arbeta under extrema ljusförhållanden, t.ex. svetsning b.3 att arbeta under dåliga ljusförhållanden, t.ex. bländande belysning, ljusflimmer eller mörker. c. TEMPERATUR c. l arbete under omväxlande värme och kyla c.2 extrema inomhustemperaturer somt ex över +30 eller under +50 c.3 utomhusarbete d.v.s. blåst, dimma, nederbörd, drag, fukt, kyla, hetta SÄLLAN 2 IBLAND 3 OFTA 4 ALLTID 2 Forts... 1 Med detta avses sådana rurhållanden som är sämre än t.ex. i den egna bostaden 2 Markering i denna ruta innebär ständi~t HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID?

8 Forts. AM 2: d. F VIBRA TIÖNER: SKAKNING.AR, BULLER '? SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID.. \\i4'+ ~ ~ d. l vibrationer, skakningar d.2 störande bakgrundsbuller 3 d.3 hög bullernivå 4 e. HANTERA SMUTS, AVFALL ETC.. e. l att hantera avfall, sopor, skräp, jord, gödsel m m e.2 bli nedsmutsad av fett eller olja e.3 att hantera ä!nnen som kolpulver, färse_atroner, lim f. ARBETE PÅ HÖG HÖJD f. l arbete på hög höjd g. ANNAT g. l bli utsatt för dåligt bemötande från kunder g.2 bli utsatt för klagomål från arbetskamrater AM2:2 KOMPLETTERANDE INFORMATION 3 Bullret måste vara så besvärande att det periodvis omöjliggör normalt arbete eller att det förutsätts att man använder hörselskydd. 4 Hög bullernivå förorsakas av de maskiner eller den utrustning som används i arbetet. ie> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SIDB

9 AM3 FAROR OCH RISKER I denna faktor mäts de faror och risker för personskador som de anställda utsätts' för.< ' ><;,; Skadorna kan uppstå om de anställda kommer i kontakt med giftiga kemikalier' eller ämnen, arbetar med maskiner och apparater, eller i samband med andra potentiellt riskfyllda situationer. Det är risken att drabbas av personskador som är avgörande; inte om den anställde faktiskt skadas. NOTERA: [ faktorn mäts endast om risken att skadas är större än i vardags livet. F aktom behandlar endast sådana faror som de anställda aktivt skyddar sig för och som är en del av arbetet, dvs arbetet kan inte utföras utan att de anställda utsätts för dem. Faktorn behandlar med andra ord de faror som företaget har vidtagit särskilda åtgärder för att minimera effekten av. Faror, som inte omfattas av särskilda säkerhetsföreskrifter eller som anses vara så små att det räcker att iaktta normal försiktighet, ingår inte heller i faktorn... AM3:1 FAROR OCH RISKER I denna fråga är den personskada de anställda riskerar att drabbas av markerad i fetstil och den arbetssituation eller de arbetsförhållanden som innebär en risk markerade med normal stil. Vilka faror eller risker att skadas finns i Ditt arbete? Sätt kryss i såväl de rutor som beskriver den situation som innebär en risk att skadas! a. ARM-, BENBROTT ELLER KROSSKADOR a. l halka på våta eller hala ytor a.2 fall från höga höjder a.3 nedfallande föremål a.4 flyttbara tunga föremål a.5 fall från fordon i rörelse a.6 trafiko lyckshände!ser b. BRÄNNSKADOR,SKÄRSÅR b.i frätande ämnen t.ex. batterisyra b.2 giftiga substanser, vätskor eller ämnen b.3 giftig eller skadlig rök eller gas b.4 heta vätskor eller föremål b.5 elektricitet b.6 vassa instrument/verktyg eller skarpa kanter b.7 farlig utrustning, maskiner eller material b.8 explosiva ämnen b.9 öppen eld c. BELASTNINGS- ELLER FÖRSLITNINGSSKADOR c. l tunga lyft (se AM 1) c.2 monotont arbete eller påfrestande arbetsställning (se AM 1) c.3 påfrestningar på leder (se AM 1) d. SJUKDOMAR d. I skador på andningsvägarna p.g.a. damm i inandningsluften eller farliga lösningsmedel. (Se AM 2:1) --- Forts... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID9

10 Forts. AM 3: 1 e. PSYKISKA SKADO~ t.ex. depressioner, sömnrubbni~gar:ehet.~~s!~2tit ~ - _;_, ' m e. l ofrivilligt mycket att göra (utbrändhet) e.2 oregelbundna arbetstider e.3 konflikter med kunder eller arbetskamrater (se AM 2:h2) e.4 bundenhet t.ex. vid datatenninal e.5 arbete i skrämmande miljö (överfall eller hot mot person) f. NEDSATT HÖRSEL f. l buller g ANDRA SKADOR g. l torr hud g.2 ögontrötthet AM3:2 SKADOR OCH SJUKDOMAR Vissa anställda utsätts i arbetet för faror och riskerar att drabbas av personskada. (Se tidigare fråga AM 3:1). Vissa skador är relativt vanliga i yrket, medan andra är synnerligen ovanliga eller osannolika även om risken att drabbas är ständigt närvarande. I denna fråga berörs hur allvarliga sådana personskador kan vara. Vid valet av svarsalternativ skall hänsyn även tas till hur stor risken är att drabbas av skadan. Hur allvarlig är den personskada eller sjukdom som Du riskerar att drabbas av i Ditt arbete? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver riskerna! a. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar invaliditet med åtföljande långvarig sjukskrivning eller sjukpension. b. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada eller sjukdom som orsakar partiell invaliditet med åtföljande längre tids sjukskrivning eller reducerad arbetstid. c. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som medför sjukskrivning under en kort period. d. I mitt arbete är risken stor att drabbas av skada som kräver första hjälpen-behandling. e. I mitt arbete är risken liten att drabbas av personskada eller sjukdom. AM3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 10

11 ANSVAR (ANS) ANS 1 ANSVAR FÖR PERSONAL, ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING SAMT PLANERING OCH SAMORDNING I denna faktor mäts det formella och faktiska ansvaret för ledning av personal. I detta ingår personalansvar och ansvar för arbetsledning. Med personalansvar menas det totala ansvaret för underställd personal, d.v.s. att anställa, utveckla, belöna och avveckla. I personalansvar ingår arbetsledning. Personalansvaret utövas av chefer på olika nivåer inom organisationen inom ramen för delegerat ansvar. Med ansvar för arbetsledning avses den aspekt av personalansvar som är begränsad till att leda och fördela arbetsuppgifter och att övervaka och följa upp d.v.s. att avgöra vad som behöver göras, vilka som skall göra arbetet och hur det skall genomföras samt att bedöma eller utvärdera individuella arbetsprestationer. Med arbetsledning avses normalt ledning av anställda eller praktikanter, men det omfattar även ledning av arbete som utförs av. uppdragstagare, konsulter, entreprenad- eller serviceföretag. I faktorn mäts även informell arbetsledning av personal, d.v.s. arbetsledning utan formell befogenhet. Med ansvar för projektledning avses ledning av permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper eller projekt utan att ha det formella personal- eller arbetsledningsansvaret för den till verksamheten knutna personalen. I denna faktor mäts likaså om de anställda har ansvar för planering och samordning av andras arbete inom ramen för en arbets-, nätverks- eller projektgrupp eller tillfälligt sammansatt organisation. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 1:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID PERSONALANSVAR Vilket grad av personalansvar och ansvar för arbetsledning ingår i Ditt arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete ingår det övergripande personalansvaret för hela hamnen. b. I mitt arbete ingår det direkta personalansvaret för en hamndel eller avdelning. c. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för en sektion eller stödfunktion d. I mitt arbete ingår ansvar för arbetsledning som en väsentlig del av mitt arbete eftersom jag har ansvar för ett team eller en grupp e. I mitt arbete ingår viss informell arbetsledning eftersom jag periodvis hjälper mindre erfarna arbetskamrater, praktikanter eller annan tillfällig personal. I mitt arbete kan även ingå att leda en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp eller projektgrupp. f. I mitt arbete ingår inga aspekter av personalansvar eller ansvar för arbetsledning... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 11

12 ANS 1:2 UNDERSTÄLLD PERSONAL Hur många anställda har Du ansvar för? Varje underställd skall endast "räknas" en gång. I antalet skall även inräknas chefer. Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. > l 00 anställda b anställda c anställda d anställda e. 1-4 anställda f. Ingen underställd _E_ersonal ANS 1:3 LEDARSKAPETS OMFATTNING Vilken variation av olika arbetsuppgifter bar Din personal? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! PERSONAL- ANSVAR 2 3 a. Ansvarsområdet täcker flera olika verksamhetsområden och på flera arbetsställen. Det främsta kravet som ställs på ledarskap är att se till att enheterna använder sina resurser på ett effektivt sätt inom ramen för överenskomna mål och strategier b. Personalens arbetsuppgifter spänner över flera breda verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har mycket varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. c. Personalens arbetsuppgifter är olika inom olika avgränsade verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och fårdighetsnivåer. Integration och samordning mellan verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. d. Personalens arbetsuppgifter är olika inom närliggande verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna har varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. Inga särskilda krav på samordning mellan verksamhetsområdena. e. Personalens arbetsuppgifter är olika inom ett klart avgränsat verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kräver an medarbetarna har delvis varierande kunskaps- och färdighetsnivåer. f. Personalen har i stort sen likartade arbetsuppgifter och har samma eller liknande kunskaper och färdigheter. g. Jag har ingen underställd ~rsonal. ARBETS- LEDNING PROJEKT- LEDNING CC> GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID12

13 ANS 1:4 PLANERING OCH SAMORDNIG På vilket sätt påverkar Ditt planeringsarbete andras arbete? Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. I mitt arbete har jag mycket stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag har ansvaret för den långsiktiga och övergripande verksamhetsplaneringen. b. I mitt arbete har jag stor påverkan på planering och samordning av aktiviteter och processer genom att jag ansvarar för uppföljning av andras verksamhet och/eller revision av mål, resultat och effektivitet inom mitt funktionella område. c. I mitt arbete påverkar jag andras arbete genom att jag är ansvarig för processen att upprätta verksamhe~aner och för den r~elbundna uppföljnin_g_en av verksamheten. d. I mitt arbete har jag direkt påverkan på komplicerade aktivitetsplaner och/eller arbetsprocesser genom att jag samordnar planeringen av ett flertal olika.e_rocesser/funktioner. e. Mitt arbete har någon påverkan på andras arbete och/eller arbetsprocesser genom attjag tar fram det planeringsunderlag som utgör arbetsinstruktioner och/eller direkt styr det arbete som skall utföras. Ex: Sekvensa f. Jag kan indirekt påverka andras arbete och/eller arbetsprocesser genom att jag samlar in och bearbetar information som andra använder i sitt planeringsarbete. g. I mitt arbete ingår ingen planering som påverkar aktiviteter som ligger utanför mitt eget arbete. ANS 1:5 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

14 ANS2 ANSVAR FÖR EKONOMI, MATERIELLA RESURSER OCH INFORMATION I denna faktor mäts det formella ekonomiska ansvaretlor att fastställdä. ~ verksamhetsmål nås inom ramen för angivna ekonomiska resuri>er. I resultatansvar ingår ansvar för planering, uppföljning och utfall. I faktorn mäts även indirekt ekonomiskt ansvar genom att delta i beslutprocessen, genom att sammanställa och granska information, svara för kontakter med berörda parter, d.v.s. handlägga ärenden och lämna rekommendation till beslut. I denna faktor mäts likaså det formella och faktiska ansvaret för underhåll, daglig tillsyn och service av materiella tillgångar tex. maskiner, utrustning, byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker liksom även ansvar för informationssystem, d.v.s. databaser, register och arkiv. NOTERA: Faktorn avser endast det ekonomiska ansvar som de anställda har för den oq~anisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en ekonomiavdelning som gäller ekonomiavdelningens egen budget; inte avnämarnas budgetar. Det åvilar samtliga anställda att handha materiella tillgångar och information på ett ansvarsfullt sätt utan att detta därmed anses vara ett särskilt ansvar. DEFINITIONER: Hela hamnen: Hamndel: Avdelning: Sektion Stödfunktion: Team: Grupp: ANS 2:1 Samtliga hamndelar och avdelningar Enhet bestående av flera sektioner t.ex. Skandiahamnen Enhet bestående av flera stödfunktioner t.ex. Ekonomi, Teknik Del av en hamndel t.ex. SK Terminal Del av avdelning, t.ex. Skandia Ekonomi, Truckteknik Del av en sektion, t.ex. ett team hamnarbetare i Skandiahamnen Del av en stödfunktion t.ex. SK ID RESULTATANSVAR Det övergripande och direkta resultatansvaret utövas av chefer med egen budget. Det finns även ett begränsat resultatansvar, som kan innebära att man disponerar medel för särskilda ändamål, t.ex. inköp av produkter eller tjänster. Denna fråga handlar om det övergripande och direkta resultatansvaret såväl som det begränsade. Vilket resultatansvar har Du? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande resultatansvaret för hela Hamnen. b. Jag har det övergripande resultatansvaret för en hamndel eller avdelning. c. Jag har det övergripande resultatansvaret för ett sektion eller stödfunktion. d. Jag har resultatansvar för en mindre organisatorisk enhet t.ex. en grupp. e. Jag disponerar medel för särskilda ändamål inom ramen för tillfälliga projekt eller särskilda aktiviteter enligt uppdrag. f. Jag har inget resultatansvar. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 14

15 ANS2:2 BUDGET ARBETE Det övergripande budgetarbetet utf'örs av chefer på olika nivåer inom organisationen. I enhetens budgetarbetet medverkar även andra anställda på olika sätt utan direkt resultatansvar. Denna fråga gäller medverkan i enhetens budgetarbetet utan att ha det formella resultatansvaret. (Se fråga ANS 2: 1 ). Deltar Du i budgetarbetet? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag gör prognoser för utfall av aktuella budgetar och deltar i utvecklingen av nya både på kort och lång sikt. b. Jag övervakar och följer upp budgeten. c. Jag gör sammanställningar och bedömningar av budgetförslag. d. Jag deltar i budgetprocessen inom det egna arbetsområdet. e. Jag tar fram budgetinformation som andra använder. f. Jag deltar inte i budgetarbetet. ANS2:3 EKONOMISKA BESLUT När det formella beslutet fattas i ekonomiska frågor har ärendet som regel föregåtts av en beredning med flera anställda inblandade. Beslutet kan t.ex. ha handlagts av någon som lämnat ett förslag, som det formella beslutet bekräftar. Den som förberett ärendet har därmed påverkat det ekonomiska beslutet utan att ha formell beslutsrätt. En annan påverkan på det ekonomiska beslutet har alla som medverkat genom att sammanställa, undersöka eller granska den ekonomisk information som ingått i beslutsunderlaget. Denna fråga avser i vilken utsträckning som Du påverkar ekonomiska beslut i driftsfrågor och investeringar. I vilken grad påverkar Du ekonomiska beslut? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör hela hamnen. b. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör en hamndel eller avdelning. c. Medverkar i beslut om aktiviteter och investeringar som berör ett affiirsområde eller sektion. d. Medverkar i beslut om aktiviteter som berör ett team eller grupp. ÄR FORMELLT ANSVARIG FÖR EKONOMISKA BESLUT ANSVARAR FÖR ~AMMANSTÄLLER INGEN HANDLÄGGNING OCH FÖRSLAG TILL BESLUT. I GRANSKAR EKONOMISK INFORMATION. MEDVERKAN! EKONOMISKA BESLUT. GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 15

16 ANS2:4 ANSVAR FÖR INKÖP Har Du ansvar för inköp av tjänster, produkter eller varor? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag fattar beslut om inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter som överstiger det belopp som förutsätter kontakt med hamnens inköpsfunktion innan inköpen görs. ( 1996 var beloppet kr ) b. Jag fattar beslut om inköp av mindre kostnadskrävande tjänster eller produkter, d.v.s. inköp som kan göras utan kontakt med hamnens inköpsfunktion. c. Jag ger förslag till inköp av kostnadskrävande tjänster eller produkter. d. Jag verkställer beslut om ink~ av varor av mindre ekonomiskt värde. e. Jag har inget ansvar för inköp. ANS2:5 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL, SERVICE OCH DAGLIG TILLSYN Med ansvar för underhåll av materiella tillgångar avses det övergripande ansvaret för att enhetens maskiner, utrustning byggnader, lokaler, varor, lager, kontanter eller värdesaker underhålls på rätt sätt. Detta omfattar såväl det övergripande ansvaret för service och daglig tillsyn. Med ansvar för service menas ansvar för att enhetens materiella tillgångarna vårdas, tillses och repareras enligt fastställd norm eller praxis. Med ansvar för daglig tillsyn av materiella tillgångar menas ett uttalat eller beordrat ansvar för att tillse att enhetens tillgångar är i funktionsdugligt skick och att det inte finns något behov av eventuell åtgärd. Notera: Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn avser enhetens materiella tillgångar; inte tillgångar som formellt tillhör andra enheter. Detta innebär t.ex. att detta ansvar på en enhet som reparerar andras maskiner begränsas till de maskiner och den utrustning som används vid reparationerna och omfattar således inte det som repareras. Ansvaret för underhåll, service och daglig tillsyn är i första hand för att tillse att uppställda normer/instruktioner följs. En viktig aspekt är att säkerställa att tillgångarna är i funktionsdugligt skick så att människor inte kommer till skada. Har Du något ansvar för underhåll, service eller daglig tillsyn av materiella tillgångar? Om Du svarat ja, sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Maskiner b. Kontorsutrustning c. Annan utrustning d. Byggnader eller lokaler e. Varor eller lager f. Anläggningar, t.ex. vägar, kajer, belysning _g_. Informarionsmaterial och trycksaker 2 3 UNDERHÅLL SERVICE DAGLIG Tll.LSYN h. Annat: (vad?) Ange vilka materiella tillgångar Du haft i åtanke när Du satte kryss i rutorna: 4 INGET ANSVAR <O GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 16

17 ANS2:6 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSYSTEM Ett informationssystem kan vara en databas, ett register eller ett fysiskt arkiv. Med ansvar för informationssystem avses: Det övergripande ansvaret för alla aspekter på informationssystemet, det s.k. systemansvaret. Ansvaret för att systemet utvecklas i enlighet med användarnas behov och genom att tekniska landvinningar integreras i systemet, det s.k. utvecklingsansvaret. Ansvaret för att användarna har tillgång till informationen i systemet och är utbildade i att använda systemet, det s.k. serviceansvaret. Ansvaret för att informationen i systemet är uppdaterad och aktuell, det sk. ansvaret för daglig tillsyn. NOTERA: Faktorn avser endast ansvaret för informationssystem som de anställda har för den verksamhet som bedrivs av den organisatoriska enhet man tillhör. Detta innebär därmed att faktorn endast avser det arbete på en dataavdelning som gäller dataavdelningens egen verksamhet; inte avnämarnas verksamhet. Har Du något ansvar för enhetelis informationssystem? Sätt kryss i de rutor som beskriver kraven! a. Infonnationssystem som berör hela hamnen. b. lnfonnationssystem som berör en hamndel eller avdelning c. lnfonnationssystem som berör ett affärsområde eller sektion. d. Infonnationssystem som berör ett team eller grupp. 2 Ai"'<SV ARSOMRÅDEN SYSTEM UTVECKLING SERVICE DAGLIG TILLSYN INGET ANSVAR Ange vilka informationssystem Du har haft i åtanke när Du satte kryss rutorna? ANS2:7 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR ().20 SID 17

18 ANS3 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET >1 denna faktor mäts ansv.året för människors säkerhet, d. v~s: ' sfydd lliij~f'tih.äjs~ c)..i \:~; olycksfall och faror (safety). Människors säkerhet omfattar alla som.befiiiner sig inom.... it hamnområdet (anställda, entreprenörer, speditörer, fartygsbesättningar och andra). t... ansvaret för människors säkerhet ingår även ansvaret för att handhavandet av maskfuer, i utrustning och material följer uppställda säkerhetskrav. NOTERA: Faktorn avser inte det viktiga arbete som utförs av anställda som har förtroende( att verka som skyddsombud... ANS 3:1 ANSVAR FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET (SAFETY) I vilken utsträckning har Du ansvar för andras säkerhet? Sätt kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i hela Hamnen. b. Jag har det övergripande ansvaret för säkerheten i en hamndel eller avdelning genom att tillse att säkerhetsföreskrifterna är kända och efterföljs. c. Jag är ansvarig för den övergripande samordningen av säkerheten och för underhåll av säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa deras tillförlitlighet. d. I mitt arbete har jag det formella ansvaret för säkerheten för en sektion eller ett affärsområde. I arbetet ingår att ge råd till andra i säkerhetsfrågor och det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade. e. I mitt arbete har jag det direkta ansvaret för säkerheten för ett team eller grupp genom att jag är skyddsansvarig för ett objekt eller område. I arbetet ingår att ge råd till underställda i säkerhetsfrågor samt det formella ansvaret för att de underställda är utbildade och instruerade f. I mitt arbete har jag periodvis det särskilda och delegerade ansvar som följer med arbetsuppgiften att övervaka någon aspekt på säkerheten för ett team eller grupp t.ex. genom att vara signalman. g. I mitt arbete är jag skyldig att vara skyddsmedveten och ständigt vara aktsam, omtänksam och uppmärksam på säkerheten för mig och mina arbetskamrater, så att ingen utsätts för fara. ANS 3:2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER I vilken utsträckning är Du ansvarig för säkerheten inom företaget? Sätt kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Jag är ytterst ansvarig för säkerheten inom hela Hamnen. b. Jag testar och godkänner ny utrustning och maskiner ur säkerhetsaspekt. c. Jag genomför säkerhetsundersökningar i samband med olyckor. d. Jag kontrollerar konstruktionsritningar med avseende på säkerhet. e. Jag underhåller säkerhetsföreskriftema för att säkerställa deras tillförlitlighe.t f. Jag är ansvarig för utformningen av säkerhetsföreskrifter. g. Jag är ansvarig för att identifiera behov av nya föreskrifter eller uppdatering av existerande. h. Jag rekommenderar eller bidrar med underlag för utformning av nya föreskrifter. ANS 3:3 KOMPLETTERANDE INFORMATION GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 18

19 KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER (KUN) KUN1 UTBILDNING OCH ERFARENHET I denna faktor mäts kraven på grundutbildning, specialistutbildning och erfar~rihet som krävs i arbetet. Kunskaperna kan ha förvärvats genom fonnell utbildning, intern- utbildning, genom lärande i arbetet eller genom arbetslivserfarenhet. KUN 1:1 GRUND- OCH SPECIALISTUTBILDNING Vilken utbildningsnivå krävs för Ditt arbete om det skulle utannonseras idag? Med grund- och specialistutbildning avses sådan utbildning som Du måste ha genomgått innan Du tillträder Din tjänst. Utbildning som krävs efter det att Du tillträtt Din tjänst skall noteras i fråga l :3. NOTERA: Frågan gäller kraven i Ditt arbete enligt funktions- eller arbetsbeskrivningen idag och inte vilken sorts utbildning Du har, oavsett om den är högre eller lägre än den nivå som idag krävs för Ditt arbete. Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver kraven! OBS! Markera endast i en ruta! a. Examen från högskola med minst 4 års utbildnin_g_(minst 160 poäng) eller motsvarande b. Examen från högskolat om 3,5 års utbildning (140 poäng) eller motsvarande c. Examen från högskolat om 3 års utbildning (120 poäng) eller motsvarande d. Examen från högskolat o m 2 års utbildning (80 poäng) eller annan motsvarande e. Examen från 3-årigt gymnasium eller motsvarande KUN 1:2 BEHÖRIGHET - LEGITIMATION För att få utöva yrket krävs i vissa yrken särskild auktorisation eller legitimation utfärdad av myndighet eller särskild organisation. Krävs särskild auktorisation, behörighet, legitimation eller tillstånd för att få utöva Ditt yrke? Sätt ett kryss i de rutor som bäst beskriver kraven! a. Körkort B (personbil och lätt lastbil) b. Truckkort c. Elektrikerbehörighet d. Skepparexamen (A) eller maskinistexamen (B) e. Licenssvetsning f. Annan behörighet. Ange vilken: GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR SID 19

20 KUN 1:3 KOMPLETTERANDE UTBILDNING I denna fråga avses sådan kompletterande utbildning som krävs i Ditt arbete (Se "Att tänka på" sid 3) efter det att Du tillträtt Din tjänst. Frågan avser sådan yrkesutbildning som syftar till att komplettera eller fördjupa kunskaperna utöver de krav som gällde vid tillträdandet av tjänsten och som arrangerats efter det att tjänsten tillträtts. Frågan avser således inte kortare sk inkörnings- eller inskolning eller sådan utbildning som alla genomgått t.ex. affärsekonomi för alla eller LOTS. Sådan utbildning kan vara obligatorisk för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller vara ett led i individens långsiktiga utveckling inom organisationen. Utbildningen kan vara externt eller internt anordnad och är normalt beordrad, d.v.s. utbildningen har ett direkt samband med individens nuvarande tjänst eller är ett led i en av arbetsgivaren godkänd individuell utvecklingsplan. NOTERA: I detta begrepp ingår inte sådan kompletterande utbildning som individen tagit initiativet till men som inte är kopplad till nuvarande tjänst eller ett överenskommet utvecklingsprogram. Sådan utbildning kan öka individens möjlighet att söka en annan tjänst och skall räknas som krav i den nya eventuella tjänsten; inte i den nuvarande. Hur lång kompletterande utbildning utöver vanlig introduktion kräver arbetsgivaren att Du skall genomgå sedan Du tillträtt Din tjäust? Ange den kompletterande utbildning Du genomgått sedan Du tillträdde den tjänst Du har nu och antalet veckor som utbildningen tog. Om Du har genomgått flera utbildningar, summera den tid som Du har använt. UTBILDNING a. Introduktion hamnarbetare (1 vecka) b. Hamnarbetarutbildning (7 veckor) c. Utbildning för bilhamnsarbetare d. Maskinutbildning - kran e. Maskinutbildning - grensle f. Maskinutbildning - övriga maskiner g. ADR h. Administrativ utbildning HAU mötes teknik framträdandeteknik protokollskrivning svenska i. Företagsekonomi, t.ex., m m redovisning j ekonomistyrning Chefsutbildning M-gruppen produktions ledarutbildning ANfAL VECKOR Forts... GÖTEBORGS HAMN AB FRÅGEFORMULÄR

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Faktorplan - förslag till Offentlig förvaltning

Faktorplan - förslag till Offentlig förvaltning Faktorplan - förslag till Offentlig förvaltning Faktor 1 Teoretisk grundutbildning Faktorn bedömer de teoretiska färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. Teoretisk färdighet mäts genom längden/omfattningen

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte HUSBYGGNAD Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1)

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) DEL 1. ALLMÄN DEL Del 2. Produktionsprocessen CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Umeå Universitet. Formulär för befattningsvärdering. Allmänt 3

Umeå Universitet. Formulär för befattningsvärdering. Allmänt 3 Umeå Universitet Formulär för befattningsvärdering Allmänt 3 KU Kunskap och färdigheter 3 KU 1 Utbildning...3 KU 1:1 Grundutbildning...3 KU 1:2 Kompletterande utbildning, yrkesinriktade kurser...3 KU 2

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Sven Lindblom 1

Sven Lindblom 1 2016-05-02 Sven Lindblom 1 Organisatorisk och social arbetsmiljö (kallas här OSA) AFS 2015:4 Syfte Kränkande särbehandling Tillämpningsområde Till vem föreskrifterna riktar sig Definitioner Systematiskt

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

ANLÄGGNINGSFÖRARE. Ämnets syfte

ANLÄGGNINGSFÖRARE. Ämnets syfte ANLÄGGNINGSFÖRARE Ämnet anläggningsförare behandlar olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Det behandlar även olika typer av anläggningsarbeten.

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

BELÄGGNING. Ämnets syfte

BELÄGGNING. Ämnets syfte BELÄGGNING Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt högre krav på vägars utformning och kvalitet.

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig Sida 1/8 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande inom Ålands gymnasium Behandlad i allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 17 juni 2010 Behandlad i allmänna förvaltningens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Observationsprotokoll för lektionsbesök

Observationsprotokoll för lektionsbesök Observationsprotokoll för lektionsbesök Datum och tidpunkt för observationen: Observerad lärare: Skola: Antal närvarande elever i klassen/gruppen: Årskurs/årskurser: Lektionens ämne: Lektionens huvudsakliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer