Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile"

Transkript

1 Sida 1 av 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen Rengöringsvätska för bränslesystemet 1. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör: Gatuadress: Stad: CTP-GmbH Saalfelder Straße 5 D-078 Leutenberg Telefon: /20-0 Telefax: /20-22 E-post: Kontaktperson: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Telefon: /20-19 Internet: Ytterligare information Article Number: 015 Importeur: PowerChem Scandinavia AB AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 2.2 Märkningsuppgifter Farobeteckningar: Mycket brandfarligt, Hälsoskadlig, Irriterande R-fraser: Mycket brandfarligt. Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen och huden. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Farosymboler: F - Mycket brandfarligt; Xn - Hälsoskadlig F - Mycket brandfarligt Xn - Hälsoskadlig Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten xylen R-fraser 11 Mycket brandfarligt. 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. 6/8 Irriterar ögonen och huden. 52/5 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. S-fraser 02 Förvaras oåtkomligt för barn. 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 6/7 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

2 Sida 2 av 10 AVSNITT : Sammansättning/information om beståndsdelar.2 Blandningar Kemisk benämning ytaaktiva additivförbindelser detergenzien, dispergenser synthetiska verkstoffkombinationer Antiförslitningsmedel inte klassificerat Ökning av ROZ-Oktanvärden Farliga komponenter EG nr CAS nr Index nr REACH nr X N/A Kemiskt namn Klassificering GHS-klassificering metyl-tert-butyleter F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R11-8 Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2; H225 H15 xylen Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande R10-20/21-8 Flam. Liq., Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H2 H12 H15 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 aceton; propan-2-on; propanon F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 fenoler, ethoxylerat Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig R Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H02 H18 H411 solvent naphtha Xn - Hälsoskadlig, N - Miljöfarlig R STOT SE, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H6 H04 H411 Polyolefin amide alkyleneamine R5 Aquatic Chronic 4; H41 1,2,4-trimetylbenzen Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig R /7/ Flam. Liq., Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H226 H2 H19 H5 H15 H411 Mängd/halt 0-5 % % % % 1-5 % 1-5 % 1-5 % < 1 % naftalen Carc. Cat., Xn - Hälsoskadlig, N - Miljöfarlig R Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H51 H02 H400 H410 Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt 16. < 1 % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

3 Sida av Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm. Vid inandning Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm. Vid andningsbesvär uppsök läkare. Vid risk för medvetslöshet skall patienten läggas/transporteras i sidoläge. Vid hudkontakt Nedsmutsad klädsel, även underkläder och skor, skall tas av omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket Vatten och tvål. Smörjs in med salva som innehåller fet. Vid ögonkontakt Spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Konsultera läkare. Vid nedsväjning Ge rikligt med vatten och låt dricka i små klunkar (förtunningseffekt). Konsultera läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. Ögonirritation: irritation möjlig. Vid förtäring: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. 4. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Varning för aspirationsrisk. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel ABC-pulver Sand. alkoholbeständigt skum. Koldioxid (CO2). Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl vattenfullstråle 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Uppstående av farliga nedbrytningsprodukter möjliga Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. 5. Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: använd andningsskydd Övrig information Vid brand kyl ner behållare i fara med vattten Kontaminerat släckningsvatten samlas separat. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 6.2 Miljöskyddsåtgärder gaser/ångor/dimmor bekämpas med vattenstråle Får inte släppas ut i kanalisationen eller grundvatten.

4 Sida 4 av 10 Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga myndigheterna. 6. Metoder och material för inneslutning och sanering Förhindra utvigdning (tex. genom indämning eller oljespärror) Torkas upp med material med hög uppsugningsförmåga (t.ex. trasa, fiberduk). AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering slutna anordningar. Ångor / aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Information om brand- och explosionsskydd Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Ytterligare information om lagringsförhållanden förpackningsmaterial: Metall. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar CAS nr Ämne ppm mg/m³ f/cm³ Kategori Ursprung ,2,4-Trimetylbensen Aceton Isopropanol; 2-Propanol; Isopropylalkohol Metyl-tert-butyleter Naftalen Xylen Begränsning av exponeringen Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Ät, drick eller rök inte på arbetsplatsen. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Andningsskydd Handskar Sörja för ventilation när ångor/ aerosoler uppstår. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kontrollerade skyddshandskar skall användas: Butylgummi. (EN 74)

5 Sida 5 av 10 Ögonskydd vid möjliga stänk i ögonen använd skyddsglasögon (EN 166) Hudskydd använd lämplig lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Färg: Lukt: Tillståndsväxlingar Kokpunkt/kokpunktsintervall: Flampunkt: Ångtryck: (vid 20 C) Densitet (vid 20 C): Vattenlöslighet: (vid 20 C) Löslighet i andra lösningsmedel: AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet flytande transparent aromatisk organiska lösningsmedel C < - 10 C 20 hpa g/cm³ olöslig Provnormer 10.4 Förhållanden som ska undvikas Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta Oförenliga material Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad. Alkaler (lut), koncentrerad Farliga sönderdelningsprodukter koloxid (CO) Koldioxid (CO2). AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

6 Sida 6 av 10 Akut toxicitet CAS nr Kemiskt namn Exponeringsväg metyl-tert-butyleter xylen Akut dermal toxicitet Metod Dos >2000 mg/kg >2000 mg/kg Akut inhalationstoxicitet LC50 120,-142 mg/l 4 Akut dermal toxicitet 400 mg/kg 200 mg/kg Akut inhalationstoxicitet ATE 1,5 mg/l propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol Akut dermal toxicitet 5280 mg/kg mg/kg Arter Kanin. Kanin. Akut inhalationstoxicitet LC50 47,5 mg/l aceton; propan-2-on; propanon Akut dermal toxicitet 5800 mg/kg mg/kg Akut inhalationstoxicitet LC50 76 mg/l Råtta fenoler, ethoxylerat solvent naphtha Akut dermal toxicitet ,2,4-trimetylbenzen naftalen 2000 mg/kg 5000 mg/kg >2000 mg/kg 5000 mg/kg Akut inhalationstoxicitet ATE 1,5 mg/l ATE 500 mg/kg Råtta Kanin Kanin. Råtta h Irritation och frätning Hudkontakt: Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. Ögonirritation: irritation möjlig. Vid förtäring: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. AVSNITT 12: Ekologisk information

7 Sida 7 av Toxicitet CAS nr Kemiskt namn Akvatisk toxicitet Metod Dos Arter metyl-tert-butyleter h Akut fisktoxicitet LC mg/l Pimephales promelas 96 Akuta algtoxicitet ErC50 >800 mg/l alger 72 Akuta crustaceatoxicitet EC mg/l Daphnia magna 48 xylen Akut fisktoxicitet LC50 26,7 mg/l Pimephales promelas 96 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol Akut fisktoxicitet LC mg/l Pimephales promelas 96 Akuta algtoxicitet ErC mg/l alger 72 Akuta crustaceatoxicitet EC mg/l Daphnia magna 48 aceton; propan-2-on; propanon Akut fisktoxicitet LC mg/l Onchorhynchus mykiss 96 Akuta crustaceatoxicitet EC mg/l Daphnia magna 48 fenoler, ethoxylerat Akut fisktoxicitet LC mg/l Brachydanio rerio 96 Akuta algtoxicitet ErC mg/l Scenedesmus subspicatus 72 solvent naphtha Akut fisktoxicitet LC mg/l fisk 96 Akuta algtoxicitet ErC50 1- mg/l alger 72 Akuta crustaceatoxicitet EC50-10 mg/l dafnier 48 1,2,4-trimetylbenzen Akut fisktoxicitet LC50 7,72 mg/l Pimephales promelas 96 Akuta crustaceatoxicitet EC50,6 mg/l Daphnia Bioackumuleringsförmåga simmar på vatten Ring bioakkumulationspotential. Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten CAS nr Kemiskt namn aceton; propan-2-on; propanon -0, ,2,4-trimetylbenzen,6 AVSNITT 1: Avfallshantering 1.1 Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Släng inte i hushållsavfall. Får inte släppas ut i kanalisationen eller grundvatten. Måste enligt myndigheternas föreskrifter tillföra en särbehandling. Precisera avfallsnyckeln med deponien. Förorenad förpackning Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt och kan efter återanvändas efter motsvarande rengöring. Orena behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsfara.) Log Pow

8 Sida 8 av 10 AVSNITT 14: Transport information Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: UN199 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. II Klassificeringskod: F1 Särskilda åtgärder: C Begränsad mängd (LQ): 1 L Transportkategori: 2 Faroklass nummer: Tunnelinskränkning: D/E Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: II Etiketter: UN199 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Klassificeringskod: Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ): Sjötransport/sjöfrakt (IMDG) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: F C 1 L UN199 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. II Marine pollutant: Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ): EmS: Flygtransport/flygfrakt (ICAO) UN/ID nr: 14.2 Officiell transportbenämning: L F-E, S-E UN199 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

9 Sida 9 av Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: II Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - fraktflyg: IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 14.5 Miljöfaror Miljöfarlig: AVSNITT 15: Gällande föreskrifter A 1 L nej 5 5 L L 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter Övrig information Innehåller: 15-0 % aromatiska kolväten < 5 % fenoler och Nationella bestämmelser Vattenförorenande-klass (D): AVSNITT 16: Annan information 1 - lågrisk för vattenkvaliteten Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 10 Brandfarligt. 11 Mycket brandfarligt. 20 Farligt vid inandning. 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. 22 Farligt vid förtäring. 6 Irriterar ögonen. 6/7/8 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 6/8 Irriterar ögonen och huden. 8 Irriterar huden. 40 Misstänks kunna ge cancer. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 51 Giftig för vattenlevande organismer. 52/5 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 5 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Fullständiga ordalydelsen med hänvisning till H-angivelse finns under avsnitt 2 och H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga.

10 Sida 10 av 10 H02 H04 H12 H15 H18 H19 H2 H5 H6 H51 H400 H410 H411 H41 Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna orsaka cancer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Ytterligare information Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar. (Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Radiator Oil Cleaner Comp. 1

Radiator Oil Cleaner Comp. 1 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Radiator Oil Cleaner Comp. 1 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FINOMOLL/ -CR Vidhäftning 0997 Ytterligare Handelsnamn Material-gruppe: CAS nr.: Index nr.: EG nr.: MEK Ketone

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: Zulieferprodukt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: :1026422; 1027595; 950136; 950137 Abbreviation:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Ecosal

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Ecosal Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Gastronet

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Gastronet Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Du väljer ditt växtskydd noggrant - men hur väl känner du till ditt vatten du blandar med? PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Skillnader i vattentemperaturer, olika saltinnehåll

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI Omarbetad 11/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11769 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer