SÄKERHETSDATABLAD Reviderad utgåva nr. : 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Reviderad utgåva nr. : 1"

Transkript

1 Sida : 1 / 6 óm Etikett 2.1 : brandfarlig gas. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn : Produktslag : Aerosolflaskor. Användningsområde : Iindustri. Företagsidentifikation : MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg HN Delft NETHERLANDS Telefonnummer i nödfall : +31 (0) FARLIGA EGENSKAPER Riskfraser Riskidentifiering : R66 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. : Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra bildandet av ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Farligt vid inandning. Extremt brandfarligt. : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/ medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 C. Får Symtomens ved bruk - Inandning : Inga särskilda tecken eller symptom på hälsorisker förväntas uppstå vid inandning. - Förtäring : Antas inte utgöra någon större risk vid förtäring under normala användningsförhållanden. 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämne / Framställning Komponenter : Framställning. : Denna produkt är farlig. Komponentnamn Innehåll CAS-nr EG-nr Index-nr Klassificering Destillat (petroleum), vätebehandlade : Xn; R65 lätta 2-butoxietanol : Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 Koldioxid : < Ingredienser i tvätt- och : Aliphatisk karbonhydrider. > 30% rengöringsmede Aromatic karbonhydrider % 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Första hjälpen - Inandning : Farligt vid inandning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

2 Sida : 2 / 6 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN /... Ta ut i friska luften. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Uppsök läkare. - Kontakt med hud : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. - Kontakt med ögonen : Fortsätt att skölja ögat med rent vatten minuter. Dra ofta tillbaka ögonlocken. - Förtäring : Framkalla inte kräkning. Uppsök omedelbart läkare. 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Specifika risker : Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan. Eldsläckningsmedel - Lämpliga släckningsmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas. - Icke lämpliga släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle. Ringa in branden : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Skyddas mot brand : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Särskil da brandbekämpningsrutiner : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Specifika metoder : Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet. Gå ifrån gasflaskan och kyl den med vatten från en skyddad plats. Släck inte brinnande gasutsläpp. Spontan/explosiv återantändning kan inträffa. Kyl eller skydda brandutsatt utrustning. Speciell skyddsutrustning : Använd tryckluftsapparat med egen behållare. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Miljöskyddsåtgärder Saneringsmetoder : Utrym området. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över. Avlägsna tändkällor. : Försök att stoppa utsläpp. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. : Ventilera området. Tvätta upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne. Använd lämpliga avfallsbehållare. 7 HANTERING OCH LAGRING Försiktighetsåtgärder Tekniska skyddsåtgärder Förvaring Hantering : Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 C. Får : Undvika all onödig avsnöring. Tillförsäkra snabb flyttande från öga, hud och beklädnad. : Både punktutsug och allmän rumsventilation krävs normalt. : Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50 C. Förvaras åtskild från oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen. : Undvik exponering, sök speciella instruktioner före användning. Använd inte olja eller fett. Öppna ventilen långsamt för att undvika tryckstötar. Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras. Förhindra tillbakaströmning in i flaskan. Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet. Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor. Får ej förvaras i

3 Sida : 3 / 6 7 HANTERING OCH LAGRING /... närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD = ó : Rök inte under hantering av produkten. Kontrollera att tillräcklig ventilation finns. Andningsapparat med egen behållare skall finnas tillgänglig för användning vid olyckstillfällen. - Andningsskydd : Inget speciellt skydd krävs, så länge ventilationen är tillräcklig. - Händernaskydd : Upprepad och längre hudkontakt : lampliga handskar. - Ögonskydd : Kemiska skyddsglasögon eller skyddsmask med skyddsglasögon. - Förtäring : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Gränsvärden för exponering på : 2-butoxietanol : TLV -TWA [ppm] : 20 arbetsplatsen 2-butoxietanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 25 2-butoxietanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 50 2-butoxietanol : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : ( 98 Hud. ) 2-butoxietanol : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : ( 20 Hud. ) 2-butoxietanol : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : ( 246 Hud. ) 2-butoxietanol : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : ( 50 Hud. ) 2-butoxietanol : TGG 15 min (nl) (mg/m³) : 246 ( H ) 2-butoxietanol : TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : 100 Koldioxid : TLV -TWA [ppm] : 5000 Koldioxid : TLV -STEL [ppm] : Koldioxid : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 5000 Koldioxid : OEL (UK)-STEL [ppm] : Koldioxid : MAK - Tyskland [ppm] : 5000 Koldioxid : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9000 Koldioxid : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000 Koldioxid : TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende : Aerosolerna apoteket. Fysikalisk tillstånd vid 20 C : Aerosolerna apoteket. Färg : Färglös. Lukt : Egenskap. Smältpunkt [ C] : Icke känd. Densitet : Vattenlöslighet : I vatten är ämnet närmast olösligt. Självantändningstemperatur [ C] : > STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet och reaktivitet Farliga sönderdelningsprodukter Farliga reaktioner : Stabil i normala förhållanden. : Kolmonoxid. CO2. : Inga under normala förhållanden.

4 Sida : 4 / 6 10 STABILITET OCH REAKTIVITET /... Material som bör undvikas : Starka oxidatorer. 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om toxicitet Akut toxicitet : Farligt vid inandning. Irriterande Angor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt EKOLOGISK INFORMATION Vid produkt Information om ekologiska effekter LC50-96 timmar - fisk [mg/l] WGK-klasse (Tyskland) : Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Farlig för dricksvatten. : Inga data tillgängliga. : Inga data tillgängliga. : 1D 13 AVFALLSHANTERING Allmän : Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Undvik utsläpp till luften. Kontakta leverantören om vägledningen behövs. Släpp inte ut gasen där det finns risk för bildning av explosiva blandningar i luften. Avfallsgas skall brännas i lämplig brännare med flamspärr. Industriell slösa antal : & TRANSPORTINFORMATION Transportnamn : AEROSOLER UN No : 1950 H.I. nr : -- ADR/RID : Group : F Klass : 2 - ADR Klass : 2 - ADR/RID Klassificeringsregler : 5 F ADR märkning m 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EG-Klassificering Symbol(er) R-Fras(er) S-Fras(er) : R66 : Ingen. : R66 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. : S23 : Undvik inandning av dimma. S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning elle etiketten. S51 : Sôrj för god ventilation. S56 : Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

5 Sida : 5 / 6 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER /... Varning Ytterligare : Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 C. Får Får ej förvaras i närheten av gnistbildning. Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Tillse att det finns tillräcklig ventilation för att minimera damm- och/eller ångkoncentrationer. Förvaras oåtkomligt för barn. : Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran. 16 ANNAN INFORMATION Text av R-Fraser av 3 : R20/21/22 : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36/38 : Irriterar ögonen och huden. R65 : Farlig : kan ge lungskador vid förtäring. Note : Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med relevanta europeiska direktiv och gäller i alla länder, som har översatt dessa direktiv till egna, nationella föreskrifter. FRISKRIVNINGSKLAUSUL : Då framställning av detta dokument gjordes med stor omsorg och detaljer i dokumentet tros vara korrekta vid tryckningen. Före användning av produkten i en ny proces eller försök bör en genomgång av materialkompatibilitet och säkerhetsstudie genomföras. Tas inget ansvar ifall en skada eller förlust förekommer som resultat av användning av detta dokument. Tryckdatumn : 8 / 12 / 2009 Utarbetas av : Authorized signature Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Slut på dokumentet

M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida : 1 óm 2.1 : Brandfarliga gaser Fara M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn Säkerhetsdatablad nr : SE 019 : Propan 1,81%, CO 9,01%, CO2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Senaste ändring: 2005-03-01 Internt nr: Ersätter datum: Pennzoil Z-4 Pennz-Guard, Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD. Senaste ändring: 2005-03-01 Internt nr: Ersätter datum: Pennzoil Z-4 Pennz-Guard, Aerosol 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN SYNONYMER ANVÄNDN.OMR. Pennzoil Z-4 Pennz-Guard, Aersol Smörjmedel i Aerosolförpackning Artikelnummer 1116 Leverantör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.: 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo Tel:puh:

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. SD-20 All Purpose Degreaser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 07-10-2008/ JST Distributör: Besta ApS Produktanvändning: Universalrengöringsmedel Fodbygårdsvej 107 4700 Næstved Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006 Art.31 Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer