Handlingsprogram för God vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för God vård"

Transkript

1 Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013

2 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård: Bo Hallin Jämlik vård: Sylvia Määttä Vård i rätt tid: Elisabeth Malmborg Selberg Effektiv vård: Gösta Carlsson

3 Innehållsförteckning God Vård - en introduktion Regionens kvalitetsmål...5 Det goda livet...6 Inriktningsmål...6 Mätbara kvalitetsmål...6 Förutsättningar...9 Åtgärder Ledningssystem Kunskapsstöd...12 Kompetensförsörjning...13 IS/IT-stöd Arbetssätt Handlingsprogrammets syfte Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och vara effektiv. Dessa övergripande kvalitetsmål sammanfattas i begreppet God Vård. Syftet med detta handlingsprogram är att ge vägledning och stöd för det fortsatta arbetet med God Vård i regionens hälso- och sjukvård. Det sker dels genom att ange den regiongemensamma inriktningen på arbetet, dels genom att ange och genomföra ett flertal åtgärder för att stödja arbetet. Handlingsprogrammet gäller för alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar (utförare och beställare) och regionkansliet samt i tillämpliga delar för Habilitering & Hälsa, Tandvårdsförvaltningen och alla andra offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård. Programmet gäller under 2013 och ska årligen följas upp och revideras. Regionstyrelsen beslutade om genomförande av handlingsprogrammet 2013 vid sitt möte den 24 april. 1

4 God Vård De övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård är enligt regionstyrelsens beslut i april 2007 att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och att den är effektiv. Regionstyrelsen har i Ägaruppdrag ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i april 2007 givit utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder i uppdrag att genomföra ägaruppdraget. I ägaruppdraget fastställer regionstyrelsen de sex övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård.* Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2008 godkänt förslag till Strategi för regiongemensam kvalitets och verksamhetsutveckling och ställt sig bakom den fortsatta inriktningen av arbetet.* I strategin anges ansvarsfördelning, grundläggande principer för kvalitets- och verksamhetsutveckling och en modell för systematiskt kvalitetsarbete. Vidare anges att strategin ska konkretiseras i handlingsprogram och att en grupp bildas Utvecklingsrådet för att samordna och stödja det fortsatta regiongemensamma arbetet. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har från och med reviderats i grunden och på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsutskottet utarbetas ett förslag till nytt ledningssystem som skall införas med början. Begreppet God Vård med sina sex perspektiv skall enligt utskottets beslut även i fortsättningen utgöra basen för ledningssystemet. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård och integreras i arbetet med de sex övergripande målen. En hälsoinriktad hälso- och sjukvård fokuserar på hur verksamhetens samlade insatser bidrar till en bättre hälsa. Med bättre hälsa avses minskning av för tidig död, sjuklighet och nyinsjuknande, förbättrad funktionsförmåga, välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Kunskap och erfarenhet ska finnas för att möta och stödja människor i deras strävan att ta ansvar för sin egen hälsa och att samtal om levnadsvanor och motiv för förändring av dessa ges samma plats i samtalet med patienten som läkemedel och annan behandling. Kvalitetsmålen för hälso- och sjukvården är gemensamma för ägare, beställare och utförare i regionen. Utförarna har huvudansvaret för att inom regiongemensamma policys och riktlinjer utveckla och tillhandahålla God Vård. Ägare och beställare ska vägleda och stödja utförarnas arbete och följa upp vårdens resultat. En fortsatt satsning på God Vård kräver långsiktighet och uthållighet. Utförare, beställare och ägare ska fördela tillgängliga resurser så att de stödjer utvecklingen av God Vård. Handlingsprogrammets genomförande ska integreras i det årliga arbetet med verksamhetsplanering, budget och uppföljning på alla nivåer i regionen. Ett centralt arbetssätt för att uppnå kvalitetsmålen är att ur ett patientperspektiv systematiskt och fortlöpande utveckla vårdprocesserna över organisatoriska gränser. Samordnat med utvecklingen av vårdprocesserna behövs en utveckling av vårdens IT-stöd för att möta kraven på både gränsöverskridande informationsåtkomst och lokala/processpecifika beslutsstöd. Verksamhetsutveckling bygger på en kombination av professionell kunskap och förbättringskunskap. När dessa kunskaper kombineras ökar möjligheterna att skapa värde för patienter och att förbättra diagnos och behandling samt vårdens processer och system. * För mer information om God Vård gå in på 2

5 3

6 Vad menar vi med God Vård? God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex kvalitetsområden: Säker vård, Patientfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rätt tid och Effektiv vård. Arbete inom ett av dessa områden påverkar ofta även andra områden och det är viktigt att God Vård ses som en helhet. I regionen har dessa kvalitetsområden följande innebörd: Säker vård Patienterna ska inte drabbas av vårdskador. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Patientfokuserad vård Vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa ska vägas in i de kliniska besluten. Patienten ska bli bemött och bekräftad som individ och ett hälsofrämjande förhållningssätt ska ingå i arbetet med patienter och anhöriga. Information ska ges med respekt för patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. Kunskapsbaserad vård Vården, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Verksamheten ska fortlöpande kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patientens förutsättningar och önskemål. De vårdmetoder ska användas som bäst främjar patienternas hälsa och livskvalitet och som en följd därav innebär att över- och underbehandling minimeras. Jämlik vård Alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vård i rätt tid Ingen patient ska behöva vänta oskäligt länge på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Vårdgarantierna och de mål och måltal som satts upp för tillgängligheten inom olika vårdområden ska följas och även utvecklas över tiden. Patienterna ska uppfatta väntetiden som rimlig. Effektiv vård Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål såsom att främja god hälsa och bättre livskvalitet. Vården ska utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Inom regionala skillnader i vård identifieras i hela vårdkedjan från första till sista kontakt och kvalitetsbristkostnader i form av väntetider, omarbetningar, felbehandlingar med mera ska minimeras genom systematiskt arbete. Handlingsprogrammet innehåller mål och åtgärder för God Vård samt uppföljning av handlingsprogrammet. Programmet utmynnar i uppdrag till utförare, beställare och ägare att genomföra redovisade åtgärder. Alla förvaltningschefer får i uppdrag att kommunicera handlingsprogrammet i sina förvaltningar. 4

7 Regionens kvalitetsmål God Vård är vård som är säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och är effektiv. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård. 5

8 Det goda livet Regionens gemensamma uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livkraftigt Västra Götaland nu och i framtiden. All verksamhet och utveckling i regionen ska präglas av den gemensamma värdegrunden. Gotalandsregion-en/personalfokus /vardegrundsfragor/ Regionens kvalitetsmål som sammanfattas i begreppet God Vård ska medverka till det goda livet för regionens invånare. Kvalitetsmålen består av inriktningsmål och mätbara kvalitetsmål. Inriktningsmålen är mer långsiktiga medan de mätbara kvalitetsmålen är mer kortsiktiga och gäller normalt för en period på 1-3 år. Inriktningsmål En förbättrad kvalitet ska uppnås genom att vårdskadorna i hälso- och sjukvården i regionen ska minska i omfattning och långsiktigt minimeras. alla patienter ska få ett respektfullt och individuellt bemötande, en individuell information och kunskapsöverföring, samt möjlighet till delaktighet i den egna vården. vård och behandling ska ges på jämlika villkor. hälso- och sjukvården i regionen ska vara lättillgänglig och köfri. effektiviteten i hälso- och sjukvården i regionen ska vara bäst bland sjukvårdshuvudmännen i landet. de medicinska åtgärder som tillämpas i hälso- och sjukvården i regionen ska i ökad utsträckning baseras på god evidens. God Vård ska medverka till det goda livet för regionens invånare 6

9 Mätbara kvalitetsmål En förbättrad kvalitet ska uppnås genom bland annat att: Andelen patienter i sluten somatisk vård med vårdrelaterade infektioner ska minskas till högst åtta procent. Andelen patienter med ST-höjningsinfarkt som fått reperfusionsbehandling ska uppgå till minst 85 procent. Andelen patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar ska vara minst 75 procent. Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen ska minska med 10 procent jämfört med nivån 1 oktober 2011 PUK-värdet 1 för patienter som enligt nationella patientenkäten: anser sig vara respektfullt bemötta som individer ska vara minst 90 anser att de fått individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling ska vara minst 90 anser att de varit delaktiga i den egna vårdens planering ska vara minst 80 anser att tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska vara minst 90 Andel patienter med stroke som fått trombolysbehandling ska uppgå till minst 11 procent. Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garanti- och ledtiderna. Minst 90 procent av samtalen till Sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter. 1 PUK-värdet är ett viktat värde för patientupplevd kvalitet där högre siffra innebär högre patientupplevd kvalitet. Skala Källa: Socialstyrelsen 7

10 8

11 Förutsättningar Åtgärderna i detta handlingsprogram syftar till att vidareutveckla God Vård, förbättra uppfyllelse av angivna mål och därmed öka hälso- och sjuvårdens värde för patienter och invånare i regionen. Föreslagna åtgärder redovisas under fem rubriker: Ledningssystem Kunskapsstöd Kompetensförsörjning IS/IT-stöd Arbetssätt De regionala samordnarna svarar gemensamt för att erforderlig samordning sker. Åtgärdsförslagen redovisas på sidorna tillsammans med ansvariga för genomförandet, tidplan för genomförandet och ansvar för uppföljning. Chefer och medarbetares uppdrag Chefer på alla nivåer i regionen ska leda och stödja arbetet med att vidareutveckla God Vård i sina verksamheter. Chefer ska med utgångspunkt från regionens övergripande mål för den egna versamheten, skapa förutsättningar för ett fortlöpande och systematiskt förbättringsarbete, stödja det praktiska genomförandet samt efterfråga och följa upp resultaten av arbetet. Medarbetarna ska aktivt delta i verksamhetsuppföljning, kunskapsutveckling och förbättringsarbete och genom sin kompetens och sitt engagemang medverka till att målen uppfylls. Ekonomiska och personella resurser ska avsättas för att genomföra åtgärderna i handlingsprogrammet. Uppföljning Uppföljningen av handlingsprogrammet inriktas på angivna mål, som i flera fall är baserade på nationella indikatorer för God Vård, samt genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Utförare och beställare följer upp handlingsprogrammet i sina verksamheter och ägaren svarar för den regiongemensamma uppföljningen. De regionala samordnarna svarar gemensamt för att regiongemensam uppföljning sker. Detta handlingsprogram kommer att kompletteras med en uppföljningsplan där uppföljningen specificeras. Hälso- och sjukvårdsavdelningen kommer att utarbeta en årlig uppföljningsrapport där implementeringen av handlingsprogrammet redovisas. Utförarna, hälso- och sjukvårdskanslierna och regionkansliet ska regelbundet kunna redovisa genomförandet av åtgärderna i handlingsprogrammet och dess resultat bland annat vid controllermöten och som underlag för den årliga uppföljningsrapporten om God Vård. Genomgångar av rapporten görs i hälso- och sjukvårdsutskottet, regiondirektörens sjukvårdsgrupp, hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp, program- och prioriteringsrådet, utvecklingsrådet, ordförandekonferensen, regionala läkemedelskommittén, det regionala nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och de regionala samverkansgrupperna för God Vård. Dessa genomgångar ska ge underlag för revidering och vidareutveckling av det regiongemensamma handlingsprogrammet för God Vård. 9

12 Ledningssystem Åtgärd: Ledningssystem Införa ett ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller Socialstyrelsens krav i SOSFS 2011:9. 1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ett förslag till ledningssystem utarbetas under första halvåret, beslut om införande fattas under hösten Hälso- och sjukvårdsdirektören Åtgärd: Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning ska användas i vårdöverenskommelser och avtal för att stimulera ett systematiskt utvecklingsarbete med God Vård. Beställare och utförare ska använda regionala måltal. 2 Hälso- och sjukvårdskanslierna och alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård. Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 10

13 Ledningssystem Åtgärd: Produktions- och kapacitetsplaner Använda regiongemensamma system för produktions- och kapacitetsplaner inom sjukhusen, med syfte att uppnå fastställda vårdgarantier och ledtider samt ett effektivt utnyttjande av slutenvårdsplatser utan överbeläggningar. 3 Regionkansliet och alla sjukhusförvaltningar Regional samordnare för Vård i rätt tid och regional samordnare Effektiv vård Åtgärd: Mål och tillgänglighet för tandvård Måltal för tillgänglighet inom tandvården skall formuleras. 4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Strategiska utvecklingsavdelningen Ett förslag till ledningssystem utarbetas under första halvåret, beslut om införande fattas under hösten Regional samordnare för Vård i rätt tid 11

14 Kunskapsstöd Åtgärd: Patientsäkerhet Genomföra regiongemensamma patientsäkerhetsutbildningar och seminarier inom patientsäkerhetsområdet. 5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Patientsäkerhetsenheten, Centrum för Verksamehetsutveckling Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Kunskapsbank En regional kunskapsbank för God Vård etableras. I ett första steg utarbetas en kunskapsbank för jämlik vård som en pilotmodell. 6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling, Kunskapscentrum för Jämställd vård Regional samordnare för Jämlik vård Åtgärd: Funktioner för kunskapsbaserad vård Varje utförare i regionens hälso- och sjukvård ska ha kapacitet att ta emot nya beslutade kunskapsunderlag och omsätta dessa i ett ordnat införande i den egna verksamheten. Regionens utförarförvaltningar ska etablera funktioner för kunskapsbaserad vård på förvaltningsnivå med hög kompetens, som stödjer och vägleder förvaltningens verksamheter i arbetet med att implementera nya kunskapsunderlag och som följer upp genomförande och dess resultat. 7 Alla utförarförvaltningar av hälso- och sjukvård 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 12

15 Kompetensförsörjning Åtgärd: Vårdutbildningar Regionen ska arbeta för att grundläggande utbildning i patientsäkerhet, bemötande, evidensbaserad vård, jämlik vård och förbättringskunskap ska ingå i alla vårdutbildningar inklusive AT- och ST-utbildningar. 8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Personalstrategiska avdelningen 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Kartläggning av forskning Genomföra en kartläggning och identifiera förbättringsområden inom forskningsområdet God Vård. 9 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 13

16 IS/IT-Stöd Åtgärd: Nationell patientenkät Beställarna ska i överenskommelse och avtal med utförare både i offentlig och privat regi ställa krav på att systematiska mätningar görs med Nationell patientenkät med start hösten 2009 i primärvården och därefter årliga mätningar, samt i den specialiserade vården 2010 och därefter vartannat år. Vårdgivarna ska beskriva hur resultaten har lett till åtgärder och förbättringar. 10 Hälso- och sjukvårdskanslierna och alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård 2013 Regional samordnare för Patientfokuserad vård Åtgärd: Automatisk mätning av vårdrelaterade infektioner inom slutenvård Regiongemensamt IT-system (Infektionsverktyget) för uppföljning av vårdrelaterade infektioner/antibiotikaanvändning införs vid samtliga sjukhus. 11 Alla sjukhusförvaltningar och Patientsäkerhetsenheten Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Nationell patientöversikt (NPÖ) Förutsättningar skapas för en bred användning av NPÖ genom att väsentliga delar av patienters vårdinformation görs tillgängliga via NPÖ och att funktioner för att ta del av uppgifter från NPÖ införs på samtliga sjukhus och vårdcentraler. 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och regional IT-organisation 2013 Regional samordare för Säker vård 14

17 IS/IT-Stöd Åtgärd: Kliniskt beslutsstöd Ett kliniskt beslutsstöd för hjärtsjukvården ska implementeras på berörda sjukhus och en utvärdering genomförs för att lära mer om framgångsrik implementering och effekter av kliniska beslutsstöd. 13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och IT-stategiska enheten 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Vårdaktörsportal Nya regionala vårdprogram och andra regionala medicinska riktlinjer ska bli mer lättillgängliga genom publicering under en gemensam portal i anslutning till webbplatsen Hälso- och sjukvårdsavdelningen och IT-strategiska enheten 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Tidbokning Akutmottagningarna ska använda den tekniska lösningen för att boka besökstider till offentliga och privata jourmottagningar och vårdcentraler. 15 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Vård i rätt tid 15

18 IS/IT-Stöd Åtgärd: Regiongemensam tidbokning för röntgen Regiongemensam tidbokning över förvaltningsgränser ska prövas inom sjukhusens röntgenmottagningar. 16 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Vård i rätt tid Åtgärd: Remiss och svar Ett regionalt IT-stöd för enhetlig och sammanhållen remiss- och svarshantering utvecklas och införs. Stödet skall, utgående från remissregelverket, vara ett effektivt arbetsredskap för både remittent och remissmottagare samt garantera full spårbarhet och effektiv bevakning genom hela remissflödet. 17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2013 Regional samordnare för Säker vård 16

19 Arbetssätt Åtgärd: Patientmedverkan i utvecklingsarbete Metod för utvecklingsarbete med patientmedverkan som utvecklats av Centrum för Verksamhetsutveckling ( Tänk om i 4 steg ) skall användas inom utförarförvaltningarna. 18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Centrum för Verksamhetsutveckling Regional samordnare för Effektiv vård Åtgärd: Strukturerad journalgranskning för identifiering av vårdskador Samtliga sjukhus skall arbeta systematiskt med strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Tool)-modellen. Minst 20 slumpvis utvalda journaler skall granskas varje månad vid alla sjukhus. 19 Samtliga sjukhusförvaltningar och framåt Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Vårdprocesser Den årliga verksamhetsanalysen i Västra Götalandsregionen påvisar en stor variation i kliniska resultat, konsumtion samt produktionsrelaterad resursåtgång av undvikbar slutenvård. För de identifierade områdena behöver regionala vårdprocesser utvecklas enligt best practice. Analysarbete sker med stöd från Analysenheten inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Medicinska sektorsråden ansvarar för framtagande av regionala standardvårdplaner för utvalda diagnoser/vårdprogram utifrån best practice. 20 Regionkansliet Förslag till konkreta och uppföljningsbara åtgärder och aktiviteter ska presenteras i februari. Med utgångspunkt i dessa förslag görs ställningstagande till fortsatt arbete och tidplan Regional samordnare för Effektiv vård 17

20 Arbetssätt Åtgärd: Plan för bemötande Planen för bemötande och förhindrande av diskriminering ska vara känd och användas för att förbättra det goda bemötandet. 21 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Patientfokuserad vård och regional samordnare för Jämlik vård Åtgärd: Åtgärder för bättre patientsäkerhetskultur På basen av utförda mätningar ( ) av patientsäkerhetskulturen skall handlingsplaner för bättre patientsäkerhetskultur upprättas, nya mätningar skall göras Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Patientsäkerhetsenheten och samtliga utförarförvaltningar Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Åtgärder för minskad förekomst av tryckskador inom slutenvård Förekomst av tryckskador skall mätas årligen genom SKL:s punktprevalensmätning och handlingsplaner för minskad förekomst av tryckskador skall upprättas och förbättringsarbete påbörjas. 23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Regional samordnare för Effektiv vård 18

21 Arbetssätt Åtgärd: Åtgärder för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 24 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler skall mätas med SKL:s punktprevalensmätning minst två gånger årligen vid varje sjukhus och samtliga utförare skall ha upprättat handlingsplaner för ökad följsamhet. Samtliga utförarförvaltningar Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Kvalitetsindikator i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen Första steget är att i samverkan med Försäkringskassan utarbeta förslag på kvalitetsmål i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 25 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tid för genomförande : Regional samordnare Vård i rätt tid 19

22

23 Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg Tel:

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Ärende 5 HSS 2014-10-20

Ärende 5 HSS 2014-10-20 5 kvalitetsarbete på kort och lång sikt. Slutrapport HSS14119 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antecknar en till protokollet för beaktande i pågående förändringsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

I II landstinget. ~fkclå /f~ S 10. Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 UPPDRAG

I II landstinget. ~fkclå /f~ S 10. Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 UPPDRAG ~fkclå /f~ S 10 Hälso- och sjukvårcfoalarna Verksamhetsplan 2012-2013 Ur Land stingsplan 2012-2015 Politikens inriktning och uppdrag Hälso- och sjukvårdens insatser ska genomiöras och planeras u tiirån

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland RSK 698-2006 Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Bengt Kron Bakgrund... 3

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Revisionsrapport Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Efterlevnad av patiensäkerhetslagen - uppföljning Sammanfattning Hösten 2011 genomförde

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Cecilia Björkelund, dl, professor Birgitta Wickberg, psykolog, doc Anniqa Foldemo, ssk, med dr Kjell Lindström, dl, universitetslektor Socialstyrelsen Riktlinjearbete

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Informationsteknologi Högskolan Skövde Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor i Datavetenskap med

Läs mer