Handlingsprogram för God vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för God vård"

Transkript

1 Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013

2 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård: Bo Hallin Jämlik vård: Sylvia Määttä Vård i rätt tid: Elisabeth Malmborg Selberg Effektiv vård: Gösta Carlsson

3 Innehållsförteckning God Vård - en introduktion Regionens kvalitetsmål...5 Det goda livet...6 Inriktningsmål...6 Mätbara kvalitetsmål...6 Förutsättningar...9 Åtgärder Ledningssystem Kunskapsstöd...12 Kompetensförsörjning...13 IS/IT-stöd Arbetssätt Handlingsprogrammets syfte Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och vara effektiv. Dessa övergripande kvalitetsmål sammanfattas i begreppet God Vård. Syftet med detta handlingsprogram är att ge vägledning och stöd för det fortsatta arbetet med God Vård i regionens hälso- och sjukvård. Det sker dels genom att ange den regiongemensamma inriktningen på arbetet, dels genom att ange och genomföra ett flertal åtgärder för att stödja arbetet. Handlingsprogrammet gäller för alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar (utförare och beställare) och regionkansliet samt i tillämpliga delar för Habilitering & Hälsa, Tandvårdsförvaltningen och alla andra offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård. Programmet gäller under 2013 och ska årligen följas upp och revideras. Regionstyrelsen beslutade om genomförande av handlingsprogrammet 2013 vid sitt möte den 24 april. 1

4 God Vård De övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård är enligt regionstyrelsens beslut i april 2007 att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och att den är effektiv. Regionstyrelsen har i Ägaruppdrag ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i april 2007 givit utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder i uppdrag att genomföra ägaruppdraget. I ägaruppdraget fastställer regionstyrelsen de sex övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård.* Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2008 godkänt förslag till Strategi för regiongemensam kvalitets och verksamhetsutveckling och ställt sig bakom den fortsatta inriktningen av arbetet.* I strategin anges ansvarsfördelning, grundläggande principer för kvalitets- och verksamhetsutveckling och en modell för systematiskt kvalitetsarbete. Vidare anges att strategin ska konkretiseras i handlingsprogram och att en grupp bildas Utvecklingsrådet för att samordna och stödja det fortsatta regiongemensamma arbetet. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har från och med reviderats i grunden och på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsutskottet utarbetas ett förslag till nytt ledningssystem som skall införas med början. Begreppet God Vård med sina sex perspektiv skall enligt utskottets beslut även i fortsättningen utgöra basen för ledningssystemet. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård och integreras i arbetet med de sex övergripande målen. En hälsoinriktad hälso- och sjukvård fokuserar på hur verksamhetens samlade insatser bidrar till en bättre hälsa. Med bättre hälsa avses minskning av för tidig död, sjuklighet och nyinsjuknande, förbättrad funktionsförmåga, välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Kunskap och erfarenhet ska finnas för att möta och stödja människor i deras strävan att ta ansvar för sin egen hälsa och att samtal om levnadsvanor och motiv för förändring av dessa ges samma plats i samtalet med patienten som läkemedel och annan behandling. Kvalitetsmålen för hälso- och sjukvården är gemensamma för ägare, beställare och utförare i regionen. Utförarna har huvudansvaret för att inom regiongemensamma policys och riktlinjer utveckla och tillhandahålla God Vård. Ägare och beställare ska vägleda och stödja utförarnas arbete och följa upp vårdens resultat. En fortsatt satsning på God Vård kräver långsiktighet och uthållighet. Utförare, beställare och ägare ska fördela tillgängliga resurser så att de stödjer utvecklingen av God Vård. Handlingsprogrammets genomförande ska integreras i det årliga arbetet med verksamhetsplanering, budget och uppföljning på alla nivåer i regionen. Ett centralt arbetssätt för att uppnå kvalitetsmålen är att ur ett patientperspektiv systematiskt och fortlöpande utveckla vårdprocesserna över organisatoriska gränser. Samordnat med utvecklingen av vårdprocesserna behövs en utveckling av vårdens IT-stöd för att möta kraven på både gränsöverskridande informationsåtkomst och lokala/processpecifika beslutsstöd. Verksamhetsutveckling bygger på en kombination av professionell kunskap och förbättringskunskap. När dessa kunskaper kombineras ökar möjligheterna att skapa värde för patienter och att förbättra diagnos och behandling samt vårdens processer och system. * För mer information om God Vård gå in på 2

5 3

6 Vad menar vi med God Vård? God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex kvalitetsområden: Säker vård, Patientfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rätt tid och Effektiv vård. Arbete inom ett av dessa områden påverkar ofta även andra områden och det är viktigt att God Vård ses som en helhet. I regionen har dessa kvalitetsområden följande innebörd: Säker vård Patienterna ska inte drabbas av vårdskador. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Patientfokuserad vård Vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa ska vägas in i de kliniska besluten. Patienten ska bli bemött och bekräftad som individ och ett hälsofrämjande förhållningssätt ska ingå i arbetet med patienter och anhöriga. Information ska ges med respekt för patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. Kunskapsbaserad vård Vården, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Verksamheten ska fortlöpande kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patientens förutsättningar och önskemål. De vårdmetoder ska användas som bäst främjar patienternas hälsa och livskvalitet och som en följd därav innebär att över- och underbehandling minimeras. Jämlik vård Alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vård i rätt tid Ingen patient ska behöva vänta oskäligt länge på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Vårdgarantierna och de mål och måltal som satts upp för tillgängligheten inom olika vårdområden ska följas och även utvecklas över tiden. Patienterna ska uppfatta väntetiden som rimlig. Effektiv vård Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål såsom att främja god hälsa och bättre livskvalitet. Vården ska utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Inom regionala skillnader i vård identifieras i hela vårdkedjan från första till sista kontakt och kvalitetsbristkostnader i form av väntetider, omarbetningar, felbehandlingar med mera ska minimeras genom systematiskt arbete. Handlingsprogrammet innehåller mål och åtgärder för God Vård samt uppföljning av handlingsprogrammet. Programmet utmynnar i uppdrag till utförare, beställare och ägare att genomföra redovisade åtgärder. Alla förvaltningschefer får i uppdrag att kommunicera handlingsprogrammet i sina förvaltningar. 4

7 Regionens kvalitetsmål God Vård är vård som är säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rätt tid och är effektiv. Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård. 5

8 Det goda livet Regionens gemensamma uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livkraftigt Västra Götaland nu och i framtiden. All verksamhet och utveckling i regionen ska präglas av den gemensamma värdegrunden. Gotalandsregion-en/personalfokus /vardegrundsfragor/ Regionens kvalitetsmål som sammanfattas i begreppet God Vård ska medverka till det goda livet för regionens invånare. Kvalitetsmålen består av inriktningsmål och mätbara kvalitetsmål. Inriktningsmålen är mer långsiktiga medan de mätbara kvalitetsmålen är mer kortsiktiga och gäller normalt för en period på 1-3 år. Inriktningsmål En förbättrad kvalitet ska uppnås genom att vårdskadorna i hälso- och sjukvården i regionen ska minska i omfattning och långsiktigt minimeras. alla patienter ska få ett respektfullt och individuellt bemötande, en individuell information och kunskapsöverföring, samt möjlighet till delaktighet i den egna vården. vård och behandling ska ges på jämlika villkor. hälso- och sjukvården i regionen ska vara lättillgänglig och köfri. effektiviteten i hälso- och sjukvården i regionen ska vara bäst bland sjukvårdshuvudmännen i landet. de medicinska åtgärder som tillämpas i hälso- och sjukvården i regionen ska i ökad utsträckning baseras på god evidens. God Vård ska medverka till det goda livet för regionens invånare 6

9 Mätbara kvalitetsmål En förbättrad kvalitet ska uppnås genom bland annat att: Andelen patienter i sluten somatisk vård med vårdrelaterade infektioner ska minskas till högst åtta procent. Andelen patienter med ST-höjningsinfarkt som fått reperfusionsbehandling ska uppgå till minst 85 procent. Andelen patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar ska vara minst 75 procent. Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen ska minska med 10 procent jämfört med nivån 1 oktober 2011 PUK-värdet 1 för patienter som enligt nationella patientenkäten: anser sig vara respektfullt bemötta som individer ska vara minst 90 anser att de fått individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling ska vara minst 90 anser att de varit delaktiga i den egna vårdens planering ska vara minst 80 anser att tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska vara minst 90 Andel patienter med stroke som fått trombolysbehandling ska uppgå till minst 11 procent. Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garanti- och ledtiderna. Minst 90 procent av samtalen till Sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter. 1 PUK-värdet är ett viktat värde för patientupplevd kvalitet där högre siffra innebär högre patientupplevd kvalitet. Skala Källa: Socialstyrelsen 7

10 8

11 Förutsättningar Åtgärderna i detta handlingsprogram syftar till att vidareutveckla God Vård, förbättra uppfyllelse av angivna mål och därmed öka hälso- och sjuvårdens värde för patienter och invånare i regionen. Föreslagna åtgärder redovisas under fem rubriker: Ledningssystem Kunskapsstöd Kompetensförsörjning IS/IT-stöd Arbetssätt De regionala samordnarna svarar gemensamt för att erforderlig samordning sker. Åtgärdsförslagen redovisas på sidorna tillsammans med ansvariga för genomförandet, tidplan för genomförandet och ansvar för uppföljning. Chefer och medarbetares uppdrag Chefer på alla nivåer i regionen ska leda och stödja arbetet med att vidareutveckla God Vård i sina verksamheter. Chefer ska med utgångspunkt från regionens övergripande mål för den egna versamheten, skapa förutsättningar för ett fortlöpande och systematiskt förbättringsarbete, stödja det praktiska genomförandet samt efterfråga och följa upp resultaten av arbetet. Medarbetarna ska aktivt delta i verksamhetsuppföljning, kunskapsutveckling och förbättringsarbete och genom sin kompetens och sitt engagemang medverka till att målen uppfylls. Ekonomiska och personella resurser ska avsättas för att genomföra åtgärderna i handlingsprogrammet. Uppföljning Uppföljningen av handlingsprogrammet inriktas på angivna mål, som i flera fall är baserade på nationella indikatorer för God Vård, samt genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Utförare och beställare följer upp handlingsprogrammet i sina verksamheter och ägaren svarar för den regiongemensamma uppföljningen. De regionala samordnarna svarar gemensamt för att regiongemensam uppföljning sker. Detta handlingsprogram kommer att kompletteras med en uppföljningsplan där uppföljningen specificeras. Hälso- och sjukvårdsavdelningen kommer att utarbeta en årlig uppföljningsrapport där implementeringen av handlingsprogrammet redovisas. Utförarna, hälso- och sjukvårdskanslierna och regionkansliet ska regelbundet kunna redovisa genomförandet av åtgärderna i handlingsprogrammet och dess resultat bland annat vid controllermöten och som underlag för den årliga uppföljningsrapporten om God Vård. Genomgångar av rapporten görs i hälso- och sjukvårdsutskottet, regiondirektörens sjukvårdsgrupp, hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp, program- och prioriteringsrådet, utvecklingsrådet, ordförandekonferensen, regionala läkemedelskommittén, det regionala nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och de regionala samverkansgrupperna för God Vård. Dessa genomgångar ska ge underlag för revidering och vidareutveckling av det regiongemensamma handlingsprogrammet för God Vård. 9

12 Ledningssystem Åtgärd: Ledningssystem Införa ett ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller Socialstyrelsens krav i SOSFS 2011:9. 1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ett förslag till ledningssystem utarbetas under första halvåret, beslut om införande fattas under hösten Hälso- och sjukvårdsdirektören Åtgärd: Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning ska användas i vårdöverenskommelser och avtal för att stimulera ett systematiskt utvecklingsarbete med God Vård. Beställare och utförare ska använda regionala måltal. 2 Hälso- och sjukvårdskanslierna och alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård. Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 10

13 Ledningssystem Åtgärd: Produktions- och kapacitetsplaner Använda regiongemensamma system för produktions- och kapacitetsplaner inom sjukhusen, med syfte att uppnå fastställda vårdgarantier och ledtider samt ett effektivt utnyttjande av slutenvårdsplatser utan överbeläggningar. 3 Regionkansliet och alla sjukhusförvaltningar Regional samordnare för Vård i rätt tid och regional samordnare Effektiv vård Åtgärd: Mål och tillgänglighet för tandvård Måltal för tillgänglighet inom tandvården skall formuleras. 4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Strategiska utvecklingsavdelningen Ett förslag till ledningssystem utarbetas under första halvåret, beslut om införande fattas under hösten Regional samordnare för Vård i rätt tid 11

14 Kunskapsstöd Åtgärd: Patientsäkerhet Genomföra regiongemensamma patientsäkerhetsutbildningar och seminarier inom patientsäkerhetsområdet. 5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Patientsäkerhetsenheten, Centrum för Verksamehetsutveckling Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Kunskapsbank En regional kunskapsbank för God Vård etableras. I ett första steg utarbetas en kunskapsbank för jämlik vård som en pilotmodell. 6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling, Kunskapscentrum för Jämställd vård Regional samordnare för Jämlik vård Åtgärd: Funktioner för kunskapsbaserad vård Varje utförare i regionens hälso- och sjukvård ska ha kapacitet att ta emot nya beslutade kunskapsunderlag och omsätta dessa i ett ordnat införande i den egna verksamheten. Regionens utförarförvaltningar ska etablera funktioner för kunskapsbaserad vård på förvaltningsnivå med hög kompetens, som stödjer och vägleder förvaltningens verksamheter i arbetet med att implementera nya kunskapsunderlag och som följer upp genomförande och dess resultat. 7 Alla utförarförvaltningar av hälso- och sjukvård 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 12

15 Kompetensförsörjning Åtgärd: Vårdutbildningar Regionen ska arbeta för att grundläggande utbildning i patientsäkerhet, bemötande, evidensbaserad vård, jämlik vård och förbättringskunskap ska ingå i alla vårdutbildningar inklusive AT- och ST-utbildningar. 8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Personalstrategiska avdelningen 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Kartläggning av forskning Genomföra en kartläggning och identifiera förbättringsområden inom forskningsområdet God Vård. 9 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård 13

16 IS/IT-Stöd Åtgärd: Nationell patientenkät Beställarna ska i överenskommelse och avtal med utförare både i offentlig och privat regi ställa krav på att systematiska mätningar görs med Nationell patientenkät med start hösten 2009 i primärvården och därefter årliga mätningar, samt i den specialiserade vården 2010 och därefter vartannat år. Vårdgivarna ska beskriva hur resultaten har lett till åtgärder och förbättringar. 10 Hälso- och sjukvårdskanslierna och alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård 2013 Regional samordnare för Patientfokuserad vård Åtgärd: Automatisk mätning av vårdrelaterade infektioner inom slutenvård Regiongemensamt IT-system (Infektionsverktyget) för uppföljning av vårdrelaterade infektioner/antibiotikaanvändning införs vid samtliga sjukhus. 11 Alla sjukhusförvaltningar och Patientsäkerhetsenheten Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Nationell patientöversikt (NPÖ) Förutsättningar skapas för en bred användning av NPÖ genom att väsentliga delar av patienters vårdinformation görs tillgängliga via NPÖ och att funktioner för att ta del av uppgifter från NPÖ införs på samtliga sjukhus och vårdcentraler. 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och regional IT-organisation 2013 Regional samordare för Säker vård 14

17 IS/IT-Stöd Åtgärd: Kliniskt beslutsstöd Ett kliniskt beslutsstöd för hjärtsjukvården ska implementeras på berörda sjukhus och en utvärdering genomförs för att lära mer om framgångsrik implementering och effekter av kliniska beslutsstöd. 13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och IT-stategiska enheten 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Vårdaktörsportal Nya regionala vårdprogram och andra regionala medicinska riktlinjer ska bli mer lättillgängliga genom publicering under en gemensam portal i anslutning till webbplatsen Hälso- och sjukvårdsavdelningen och IT-strategiska enheten 2013 Regional samordnare för Kunskapsbaserad vård Åtgärd: Tidbokning Akutmottagningarna ska använda den tekniska lösningen för att boka besökstider till offentliga och privata jourmottagningar och vårdcentraler. 15 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Vård i rätt tid 15

18 IS/IT-Stöd Åtgärd: Regiongemensam tidbokning för röntgen Regiongemensam tidbokning över förvaltningsgränser ska prövas inom sjukhusens röntgenmottagningar. 16 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Vård i rätt tid Åtgärd: Remiss och svar Ett regionalt IT-stöd för enhetlig och sammanhållen remiss- och svarshantering utvecklas och införs. Stödet skall, utgående från remissregelverket, vara ett effektivt arbetsredskap för både remittent och remissmottagare samt garantera full spårbarhet och effektiv bevakning genom hela remissflödet. 17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2013 Regional samordnare för Säker vård 16

19 Arbetssätt Åtgärd: Patientmedverkan i utvecklingsarbete Metod för utvecklingsarbete med patientmedverkan som utvecklats av Centrum för Verksamhetsutveckling ( Tänk om i 4 steg ) skall användas inom utförarförvaltningarna. 18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Centrum för Verksamhetsutveckling Regional samordnare för Effektiv vård Åtgärd: Strukturerad journalgranskning för identifiering av vårdskador Samtliga sjukhus skall arbeta systematiskt med strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Tool)-modellen. Minst 20 slumpvis utvalda journaler skall granskas varje månad vid alla sjukhus. 19 Samtliga sjukhusförvaltningar och framåt Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Vårdprocesser Den årliga verksamhetsanalysen i Västra Götalandsregionen påvisar en stor variation i kliniska resultat, konsumtion samt produktionsrelaterad resursåtgång av undvikbar slutenvård. För de identifierade områdena behöver regionala vårdprocesser utvecklas enligt best practice. Analysarbete sker med stöd från Analysenheten inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Medicinska sektorsråden ansvarar för framtagande av regionala standardvårdplaner för utvalda diagnoser/vårdprogram utifrån best practice. 20 Regionkansliet Förslag till konkreta och uppföljningsbara åtgärder och aktiviteter ska presenteras i februari. Med utgångspunkt i dessa förslag görs ställningstagande till fortsatt arbete och tidplan Regional samordnare för Effektiv vård 17

20 Arbetssätt Åtgärd: Plan för bemötande Planen för bemötande och förhindrande av diskriminering ska vara känd och användas för att förbättra det goda bemötandet. 21 Alla offentligt finansierade utförare av hälso- och sjukvård Regional samordnare för Patientfokuserad vård och regional samordnare för Jämlik vård Åtgärd: Åtgärder för bättre patientsäkerhetskultur På basen av utförda mätningar ( ) av patientsäkerhetskulturen skall handlingsplaner för bättre patientsäkerhetskultur upprättas, nya mätningar skall göras Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Patientsäkerhetsenheten och samtliga utförarförvaltningar Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Åtgärder för minskad förekomst av tryckskador inom slutenvård Förekomst av tryckskador skall mätas årligen genom SKL:s punktprevalensmätning och handlingsplaner för minskad förekomst av tryckskador skall upprättas och förbättringsarbete påbörjas. 23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Regional samordnare för Effektiv vård 18

21 Arbetssätt Åtgärd: Åtgärder för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 24 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler skall mätas med SKL:s punktprevalensmätning minst två gånger årligen vid varje sjukhus och samtliga utförare skall ha upprättat handlingsplaner för ökad följsamhet. Samtliga utförarförvaltningar Regional samordnare för Säker vård Åtgärd: Kvalitetsindikator i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen Första steget är att i samverkan med Försäkringskassan utarbeta förslag på kvalitetsmål i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 25 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tid för genomförande : Regional samordnare Vård i rätt tid 19

22

23 Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg Tel:

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland RSK 698-2006 Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Bengt Kron Bakgrund... 3

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer