AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Lim & Tjärborttagning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Lim o tjärlösare 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag KombiDelta AB Teknikvägen STAFFANSTORP Telefon E-post 1.4 Telefonnummer för nödsituationer I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112 Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel ; AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 1272/2008 Flam. Liq. 3; H226, Asp.tox 1; H304, Acute Tox.4; H , STOT SE3; STOT RE Märkningsuppgifter 1272/2008 Faropiktogram Signalord: Fara Faroangivelser H226 H304 H312 + H332 H411 EUH 066 Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner I luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser: P210 Får inte utsättas för värme/gnisor/öppna lågor och andra antändnigskällor. Rökning förbjuden. P243 Vidtag åtgärder moto statisk elektricitet. P271 Används endast utomhus eller I väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar I en ställning som underlätta andningen. 2.3 Andra faror Ej relevant. Säkerhetsdatablad för Lim & Tjär. Edition blad 1

2 AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Ämnen Beståndsdel Klassificering Koncentration XYLENE CAS nr EG nr Flam Liq.3-H226; Acute Tox.4-H312; Skin Irrit.2-H315; Acute Tox 4-H332 60,00% LACKNAFTA CAS nr EG nr Flam Liq 3-H226; Asp Tox 1-H304 EUH066;STOT SE 3-H336; Aquatic Chronic 2- H411 EUH 66 H226, H304 40,00% AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Ring GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare / läkare vid illamående. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Kan orsaka skada på mag-tarmkanalen vid förtäring Fara vid aspiration Kan orsaka skada på ögon och hud Kan orsaka skada på slemhinnorna. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om du måste söka läkarvård ha förpackningen eller etiketten till hands. Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten. AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel I händelse av brand: använd skum, kolsyra eller pulver. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand. Ångor kan röra sig över stora avstånd till en antändningskälla och utvecka ett explosivt förlopp. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: Stoppa läckage om det är möjligt utan risk. Bär full skyddsutrustning inklusive kemisk skyddsdräkt Bekämpa elden med normala försiktighetsåtgärder från ett rimligt avstånd. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Sörj för god ventilation. Stoppa läckage om det är möjligt utan risk. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljön. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Ventilera området och rengör spillområdet efter det att allt material har bortförts. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se Avsnitt 3,8 och 13 för vidare information. Säkerhetsdatablad för Lim & Tjär. Edition blad 2

3 AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Skyddas från värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden. Jorda / behållare och mottagarutrustning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Andas inte in gaser / dimma / ångor / sprej. Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förpackningen förvaras väl tillsluten. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Behållare och kopplingar skall jordas för att undvika gnistor av statisk elektricitet. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. 7.3 Specifik slutanvändning Ej angivet. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Nationella gränsvärden, Sverige XYLENE Nivågränsvärde 50 ppm / 220 mg/m³ Korttidsgränsvärde 600 mg/m³ LACKNAFTA Nivågränsvärde 50 ppm / 275 mg/m 3 Korttidsgränsvärde 60 ppm / 600 mg/m Begränsning av exponeringen Ventilation skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning I anslutning till arbetsplatsen. Andningsskydd: Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2 Handskydd: Använd skyddshandskar. Kemikalieresistenta handskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt. Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas. Ögon-/anskitsskydd: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk. Hudskydd: Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Hygien / miljö: Tvätta händerna efter kontakt. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Vätska Färg Färglöst Lukt Lösningsmedel Kommentarer, ph Inte relevant Smältpunkt/smältpunktsintervall Kokpunt/kokpunktsintervall Flampunkt Värde; 34ºC Säkerhetsdatablad för Lim & Tjär. Edition blad 3

4 Explosionsgräns Värde; 0,6-7% Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet Värde; 822 kg/m³ Beskrivning av lösningsförmåga Olöslig i vatten Löslighet I fett Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Termisk tändtemperatur Viskositet Kommentarer, Viskositet 9.2 Annan information Innehåller 100 % aromater AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål Förhållanden som ska undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor Oförenliga material Ej tillgänglig Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga nedbrytningsprodukter kända. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inandning av ångor från lösningsmedel kan ge upphov till illamående, huvudvärk och yrsel Fara vid aspiration AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Kan orsaka akuta effekter på vattenmiljön 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt nedbrytbar 12.3 Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända Rörlighet I jord Produkten är olöslig I vatten 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ämnet klassificeras inte som PBT enligt RAECH Annex XIII Andra skadliga effekter Inga kända. Säkerhetsdatablad för Lim & Tjär. Edition blad 4

5 AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshantering för produkten Töm ej i avloppet. Återanvänd inte tomma behållare utan kommersiell rengöring eller rekonditionering Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Produkten är klassificerad som farligt avfall. Förpackningen är klassificerad som farligt avfall. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer ADR Officiell transportbenämning TÄCKLÖSNING 14.3 Faroklass för transport Klass ADR Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöfara Marine Pollutant Miljöfarligt 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Etiketter 14.8 Övrig transportinformation AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordningen (EG) nr 1907/2006 med ändringar. Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar. Avfallsförordningen (2011:927) Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION Lista över relevant Faroangivelse/H-fraser (I avsnitt 2 och 3) H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner I luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt H315 Irriterar huden H332 Skadligt vid inandning H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Säkerhetsdatablad för Lim & Tjär. Edition blad 5

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare Omarbetad 24/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11942 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12057 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent Omarbetad 05/09/2012 Revision 4 Ersätter datum 27/07/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11642 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG Omarbetad 31/08/2012 Revision 2 Ersätter datum 31/08/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11504, 11505, 11508,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett Omarbetad 05/02/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Smörjfett Produktnr. 4106-400 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray Omarbetad 01/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11846 Optimum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare Omarbetad 25/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12116 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Intern identifiering 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton Omarbetad 23/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 23/11/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12003 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax GRAFITLÅSOLJA (1700)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax GRAFITLÅSOLJA (1700) Omarbetad 05/06/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax GRAFITLÅSOLJA (1700) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Grafitlåsolja

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 20/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 04/06/2012 SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER UNIVERSALOLJA

Läs mer