1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. Klassificeringsförfarandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. Klassificeringsförfarandet"

Transkript

1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Produktnamn 12 Relevanta identifierade användnr av ämnet eller blandningen och användnr som det avråds från Användnr från vilka avrådas Anmärkning ingen känd Rekommenderad(e) / avsedd (a) användningsområden Cleaner för att lösa olja, fett och andra förorenr från metalldelar av alla slag 13 Närmare upplysnr om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare / distributör Rådgivning 14 Telefonnummer för nödsituationer Nödrådgivning Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30-42, D Duisburg Box , D Duisburg Telefonnummer +49(0)203/99230, Fax +49(0)203/ Internet wwwbremer-leguilde Telefonnummer +49(0)203/ (behöriga person): Giftinformationszentrale Mainz Telefonnummer +49(0)-6131/19240! AVSNITT 2: Farliga egenskaper 21 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering - 67/548/EEG eller 1999/45/EG R53 Xn; R65 R66 R-fraser 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Klassificering - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] Klasser och kategorier av faror Hänvisnr på faror Klassificeringsförfarandet Asp Tox 1 H304 Hänvisnr på faror H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 22 Märkningsuppgifter Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 1/7

2 Märkning /45/EG Anmärkning om produktmärkning Produkten är klassificerad och märkt enligt EU:s direktiv/miljöbalken, kap 14 Xn Hälsoskadlig R-fraser 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor S-fraser 24 Undvik kontakt med huden 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten Farliga ämne/n för etikett isoparaffin blandning 23 Andra faror Särskild information om risker för människa och miljö AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar 31 Ämnen 32 Blandnr Farliga ämnen CAS-nr EG-nr Beteckning [vikts-%] Klassificering - 67/548/EEG isoparaffin blandning Xn R 53, 65, 66 CAS-nr EG-nr Beteckning [vikts-%] Klassificering - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] REACH isoparaffin blandning Asp 1, H304 / Aquatic Chronic 4, H413 CAS-nr Beteckning REACH registreringsnummer isoparaffin blandning ! Beskrivning Blandning baserad på syntetiska isoparaffiner AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 41 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information Tag genast av nedstänkta kläder Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 2/7

3 Vid inandning Sörj för frisk luft Vid hudkontakt Lipid kräm användning Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten Vid kontakt med ögon Vid kontakt med ögon, skölj med mycket vatten försiktigt Kontakta läkare vid ihållande besvär Vid förtäring Framkalla inte kräkning Doktor att söka 42 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 43 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 51 Släckmedel Lämpliga släckmedel ABC pulver, koldioxid, skum, pulver Olämpligt släckningsmedel vatten 52 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 53 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild utrustning vid brandbekämpning Ytterligare information Behållare i närheten av brand kyles med sprid vattenstråle AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 61 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Sörj för god ventilation Förvaras åtskilt från antändningskällor 62 Miljöskyddsåtgärdar Får ej släppas ut i avloppet/ ytvatten /grundvattnet 63 Metoder och material för inneslutning och sanering Tag upp med absorberande material (tex sand, sågspån, universalabsorbent, kiselgur) Behandla upptaget material enligt föreskrift 64 Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 71 Försiktighetsmått för säker hantering Råd om säker hantering Sörj för god ventilation Dessutom när man arbetar i trånga passager mäter utsugssystem Råd om skydd mot brand och explosion Vid pumpning jordning Spraya inte nära antändningskällor I händelse av brand, håll behållare kyl med vatten Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 3/7

4 72 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Ytterligare information om lagringsvillkor Förvaras väl tillsluten Förvara i rumstemperatur i väl ventilerade utrymmen Information om lagerstabilitet Lagringstid: 5 år 73 Specifik slutanvändning AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 81 Kontrollparametrar Ämnen med hygieniska gränsvärden som behöver övervakas CAS-nr Beteckning Typ [mg/m3] [ppm] Anmärkning syntetiska isoparaffiner 8 timmar 600 2(II) AGS Ytterligare råd 82 Begränsning av exponeringen Andningsskydd Vid sprutning i trånga utrymmen i luften andningsskydd med filter A (brun färgad) och vid mycket höga koncentrationer (ca 1 vol%) använder sluten andningsapparat Handskydd Handskar (lösningsmedel resistent), tex Nitrilgummi (genomträngning 480> min / 0,33 mm tjocklek enligt DIN / EN 374) Ögonskydd Fullt ögonskydd vid sprutning Hygieniska åtgärder Rök, ät och drick ej under hanteringen! AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 91 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Färg vätska färglös, klar Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation ph-värde vid leverans Lukt luktlös Värde Temperatur vid Metod Anmärkning kokpunkt (start) 175 C stelningspunkt < -50 C Flampunkt > 61 C DIN EN ISO 2719 Tändtemperatur ca 265 C DIN Självantändningstempe ratur Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 4/7

5 Värde Temperatur vid Metod Anmärkning Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck 0,6 Vol-% 6,5 Vol-% < 1 hpa Relativ densitet 0,758 g/cm3 20 C Löslighet i vatten olöslig Oxiderande egenskaper Produkten är brandfarlig 92 Annan information Avdunstningshastighet: 60 DIN AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kemisk stabilitet Materialet är stabilt under normala förhållanden 103 Risken för farliga reaktioner ingen känd 104 Förhållanden som skall undvikas 105 Oförenliga material Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel 106 Farliga sönderdelningsprodukter Termiskt sönderfall Anmärkning! AVSNITT 11: Toxikologisk information 111 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet/irritation / Sensibilisering Värde/Validering Art Metod Anmärkning LD50 Akut oral toxicitet LD50 Akut dermal toxicitet LC50 Akut inhalativ toxicitet > 5000 mg/kg råtta OECD 401 Det kan orsaka magbesvär och diarré orsakar Kan ge lungskador > 5000 mg/kg kanin OECD 402 > 5000 mg/m3 (8 h) råtta OECD 403 Höga koncentrationer kan orsaka irritation i luftvägarna Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 5/7

6 Värde/Validering Art Metod Anmärkning Irritation hud Irritation ögon Tar bort fett i direkt och långvarig kontakt Kan orsaka lätt irritation Inga skador på ögonvävnaden Sensibilisering hud! Ytterligare information Toxikologiska data refererar till huvudkomponenterna! AVSNITT 12: Ekologisk information 121 Toxicitet Ekotoxikologiska effekter Värde Art Metod Validering Fisk LC50 > 1000 mg/l (96 h) Regnbågslax OECD 203 Detaljerna i den toxiska effekten avser huvudkomponenten Daphnia EC50 > 1000 mg/l (48 h) Dafnia magna OECD 202 Detaljerna i den toxiska effekten avser huvudkomponenten Alg EC50 > 1000 mg/l (72 h) Pseudokirchnerella subcaptitata OECD 201 Detaljerna i den toxiska effekten avser huvudkomponenten 122 Persistens och nedbrytbarhet Biologisk eliminerbarhet Produkten svårlöslig i vatten Genom abiotiska processer, tex mekanisk avskiljning, kan den i stor utsträckning avskiljas från vatten 123 Bioackumuleringsförmåga 124 Rörligheten i jord 125 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII 126 Andra skadliga effekter ingen känd Generella föreskrifter Produkten är fri från halogenerade kolväten, aromatiska förenr, PCB och PCT! AVSNITT 13: Avfallshantering 131 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallskod Avfallsslag * Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandnr Avfall som markeras med en asterisk är att betrakta som farligt avfall i enlighet med direktiv 91/689/EEG om farligt avfall! Rekommendationer för produkten Kontakta kommunen Följ gällande regler Förbränning i avfallsugn Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 6/7

7 Rekommendationer för förpackning 60L behållare: EWC Metal Packaging 10l och 30L behållare: Avfallskod plastförpacknr Produkten lämnar rester Behållare utan bilagor kan levereras av skrotning av materialet cykeln Allmän information För kollin med restmaterial är: EWC-Nr Förpacknr som innehåller rester av farliga ämnen I det här fallet leverans till auktoriserad destruktion företag för omhändertagande 200L behållare kan matas med ett fat rekonditionering av återvinning! AVSNITT 14: Transportinformation Transport / ytterligare information Ej farligt gods enligt transportreglerna - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR Särskilda försiktighetsåtgärder Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Es liegen keine Informationen vor! AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 151 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 152 Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för den inkluderade isoparaffins! AVSNITT 16: Annan information! Rekommenderad användning och begränsnr Dessa uttalanden speglar vår kunskap och erfarenhet vid den angivna tiden De är inte skadeståndsansvar för produktegenskaper Produkten är avsedd för användning inom livsmedelsindustrin, både släpptes av tysk livsmedelslagstiftning samt amerikanska NSF K1 riktlinjer som lösningsmedel rengöringsmedel NSF Registration Nr Ytterligare information Stora förändrr jämfört med föregående upplaga är på vänster sida med "!" märkt Följande riskfraser inte märka produkten som helhet igen, men hänvisar till de som nämns i punkt 3 ingredienser i ren form Ordalydelse för R/H-fraser som anges i kapitel 3 (ej klassificeringen av blandningen!) R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor H304 H413 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer Bremer&Leguil GmbH, Am Burgacker 30-42, Duisburg Sida 7/7

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare Omarbetad 25/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12116 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12057 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett Omarbetad 05/02/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Smörjfett Produktnr. 4106-400 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Omarbetad 07/12/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 25491 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI Omarbetad 11/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11769 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer