SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T"

Transkript

1 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn Turtle Wax Extreme Prewash-T Artikelnr. 260, Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Avfettningsmedel Relevanta identifierade användningar SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter) SU22 Professionell användning Allmänt tillgängligt (administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare) PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter) PROC7 Industriell sprutning PROC10 Påförande med rulle eller borste PROC11 Icke-industriell sprutning ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna system ERC8D Bred dispersiv utomhus användning av processhjälpmedel i öppna system 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Nedströmsanvändare Företagsnamn SEAB AB Postadress Box 116 Postnr. SE Postort Sigtuna Land SVERIGE Telefon +46 (0) Fax +46 (0) E-post Webbadress Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] R66 Eye Dam. 1; H318 EUH 066 ts / blandningens farliga För ytterligare information, se sektion 11.

2 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 2 av 10 egenskaper 2.2. Märkningsuppgifter Faropiktogram (CLP) Signalord Faroangivelser Skyddsangivelser 2.3. Andra faror Beskrivning av risk Hälsoeffekt Miljöeffekter Fara H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ej brand- eller explosionsfarlig produkt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Orsakar allvarliga ögonskador. Produkten är klassificerad som ej miljöfarlig. Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Identifiering Klassificering Innehåll Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt, lösning EG-nr.: Registreringsnummer: CAS-nr.: EG-nr.: Registreringsnummer: C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) CAS-nr.: EG-nr.: - (polymer) Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter CAS-nr.: EG-nr.: Registreringsnummer: Propylenkarbonat CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Beskrivning av blandningen Produkten är en vattenlösning., kommentar Xn; R65, R66 > 30 % Acute tox. 1; H304 EUH 066 Anmärkning: H Met. Corr. 1; H290 < 5 % Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Xi; R38, R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 < 5 % < 5 % < 5 % H304 är inte tillämpligt för slutprodukten p g a viskositetskriterierna. Kinematisk viskositet vid 40 C: >20,5 mm²/s Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

3 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 3 av 10 Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen Tvätta huden med tvål och vatten. Smörj därefter in huden med fet creme. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skölj munnen ordentligt. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare om större mängd förtärts. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Information till hälsovårdspersonal Behandla symptomatiskt. Akuta symptom och effekter Inandning: kan irritera andningsvägarna, överexponering kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och berusningssymptom. Hudkontakt: kan ge torr hud eller hudsprickor. Ögonkontakt: kan ge irrititation, rodnad och sveda. Förtäring: kan ge irritation på slemhinnor, illamående, kräkningar och diarré. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Farliga förbränningsprodukter 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Personlig skyddsutrustning Brandsläckningsmetoder Produkten är inte brandfarlig. Vid upphettning och brand kan bildas hälsoskadliga ångor/gaser. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Kolmonoxid (CO). Använd friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8. Ingen särskild brandbekämpningsmetod angiven. Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder För annan personal än räddningspersonal Personliga skyddsåtgärder För räddningspersonal Sörj för god ventilation. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. För räddningspersonal 6.2. Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetod Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart

4 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 4 av 10 material. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken. Angående avfallshantering, se punkt Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Skyddsåtgärder Förebyggande åtgärder för att skydda miljön Råd om allmän arbetshygien Följ god kemikaliehygien. Undvik inandning av sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Det rekommenderas att det finns tillgång till tvättställ med tillhörande tvål, rengörings,- skydds- och fet kräm. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Skyddas mot frost och direkt solljus. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden Identifiering Värde År Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater Övrig information om gränsvärden DNEL / PNEC Sammanfattning av ämnets riskhanteringsåtgärder, människor Sammanfattning av riskhanteringsåtgärder, miljö 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Andningsskydd Handskydd Handskydd Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd EG-nr.: Registreringsnummer: Nivågränsvärde (NGV): 50 ppm Nivågränsvärde (NGV): 300 mg/m3 KTV: 100 ppm KTV: 600 mg/m Sörj för god ventilation. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Det skall finnas tillgång till ögonspolning. Vid sprutning: Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2. Använd skyddshandskar av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk.

5 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 5 av 10 Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Begränsning av miljöexponeringen Begränsning av miljöexponeringen Ingen. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Tjockflytande oklar vätska. Färg Grå. / Beige. Lukt Organiska lösningsmedel. Kommentarer, Luktgräns Ej fastställt. Kommentarer, ph (leverans) Inte relevant. Kommentarer, Smältpunkt / Ej fastställt. smältpunktsintervall Kommentarer, Kokpunkt / Ej fastställt. kokpunktsintervall Flampunkt Värde: 76 C Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej fastställt. Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant. Kommentarer, Ångtryck Ej fastställt. Kommentarer, Ångdensitet Ej fastställt. Relativ densitet Värde: ~ 0,79 kg/dm³ Beskrivning av lösningsförmåga Delvist lösligt i vatten. Kommentarer, Fördelningskoefficient: Inte relevant. n-oktanol / vatten Kommentarer, Ej fastställt. Självantändningstemperatur Kommentarer, Sönderfallstemperatur Ej fastställt. Viskositet Värde: > 20,5 20,5 mm2/s Testtemperatur: 40 C Kommentarer, Viskositet Kinematisk viskositet. Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. 9.2 Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Kommentar Data gäller koncentrerad lösning. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Stabilitet 10.3 Risk för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner 10.4 Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor Oförenliga material Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

6 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 6 av 10 Farliga sönderdelningsprodukter Inga data. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologiska data för ämnen Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater LD50 oral Värde: > 5000 mg/kg kroppsvikt Testreferens: OECD 401 LD50 dermal Värde: > 3160 mg/kg kroppsvikt Försöksdjursart: Kanin Testreferens: OECD 402 LC50 inandning Värde: > 4950 mg/l (ångor) Försöksdjursart: Kanin Varaktighet: 4h Testreferens: OECD 403 Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)-trinatriumsalt, lösning LD50 oral Värde: > 4000 mg/kg Kommentar: Directiv 92/69/EEG, B.1 LD50 dermal Värde: > 4000 mg/kg Testreferens: OECD-riktlinje 402 Akut toxicitet Hud: Inte irriterande. (OECD Guideline 404) Ögon: Inte irriterande. (OECD Guideline 405) C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) LD50 oral Värde: > 2000 mg/kg Akut toxicitet Inandning: Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvärmning kan irriterande ångor bildas. Aerosoler irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Hud: Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation. Ögon: Verkar starkt irriterande. Orsakar allvarliga ögonskador. CMR-effekter Cancerframkallande: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter LD50 oral Värde: > 5000 mg/kg Testreferens: OECD Guideline 401 LD50 dermal Värde: > 2000 mg/kg Testreferens: OECD-riktlinje 402 Akut toxicitet Hud: Irriterande och avfettande. (OECD Guideline 404) Ögon: Verkar starkt irriterande. (OECD Guideline 405) Propylenkarbonat LD50 oral Värde: mg/kg Akut toxicitet Inandning: Kan irritera andningsorganen. Hud: Hudirriterande. Ögon: Irriterande. Förtäring: Mage-tarmsymptom, känsla av uppblåst mage.

7 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 7 av 10 Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Potentiella akuta effekter Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Fara vid aspiration Fördröjda effekter / upprepad exponering Sensibilisering Kroniska effekter Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk Cancerframkallande Ärftlighetsskador Egenskaper skadliga för fostret Reproduktionstoxicitet AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. Aerosoler irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem. Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. Orsakar allvarliga ögonskador. Förtäring kan dock orsaka illamående, magsmärtor och kräkningar. Inte känt. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Långvarig eller upprepad inandning av ångor i höga koncentrationer kan medföra permanent skada på nervsystemet, inklusive hjärnan. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Ekotoxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. Klassificeras inte som miljöfarligt. Toxikologiska data för ämnen Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)-trinatriumsalt, lösning Akut vattenlevande, fisk Akut vattenlevande, alg Akut vattenlevande, Daphnia Akut vattenlevande, fisk Värde: > 200 mg/l Testmetod: LC50 Art: Brachydanio rerio Varaktighet: 96 h Test referens: (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEG, C.1) Värde: > 200 mg/l Testmetod: EC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varaktighet: 72 h. Test referens: Directiv 92/69/EEG, C.3, statiskt. Värde: > 200 mg/l Testmetod: LC50 Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h Test referens: OECD Guideline 202, del 1 Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter Värde: > mg/l Testmetod: LC50 Art: Leuciscus idus Varaktighet: 96 h. Test referens: Screening (OECD 203)

8 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 8 av 10 Akut vattenlevande, alg Akut vattenlevande, Daphnia Persistens och nedbrytbarhet Akut vattenlevande, fisk Akut vattenlevande, alg Akut vattenlevande, Daphnia, LCLo Mobilitetsbeskrivning Persistens och nedbrytbarhet Bioackumulering 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Värde: > mg/l Testmetod: EC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varaktighet: 72 h. Test referens: OECD Guideline 201 Värde: > mg/l Testmetod: EC50 Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h. Test referens: OECD Guideline 202, del 1 Produkten är lätt bionedbrytbar. Propylenkarbonat Värde: 5300 mg/l Testmetod: LC50 Varaktighet: 96 h. Värde: > 500 mg/l Testmetod: IC50 Varaktighet: 72 h. Värde: > 500 mg/l Testmetod: EC50 Varaktighet: 48 h. Mobilitetsbeskrivning: Produkten är löslig i vatten. Produkten är lätt bionedbrytbar. Produkten innehåller inte ämnen som anses vara bioackumulativa. Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande Rörligheten i jord Rörlighet Produkten är delvis vattenlöslig. Flyter på vatten Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT-bedömning, resultat Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / Anmärkning AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Återanvänd eller återvinn om möjligt. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Relevant avfallsförordning Avfallsförordning (SFS 2011:927). Produkten är klassificerad som Ja farligt avfall Förpackningen är klassificerad som Nej farligt avfall EWC-kod EWC: Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast. Produktens tillverkare är registrerad hos REPAregistret för omhändertagande av tömda förpackningar. Information kan fås från REPAs kundtjänst tel eller på hemsidan

9 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 9 av 10 AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer Kommentar Klassificeras ej som farligt gods Officiell transportbenämning Anmärkning Klassificeras ej som farligt gods Faroklass för transport Anmärkning Inte relevant Förpackningsgrupp Anmärkning Inte relevant Miljöfaror Anmärkning Inte relevant Särskilda försiktighetsåtgärder Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Annan relevant information. Annan relevant information. Inte relevant. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EG-direktiv Lagar och förordningar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. MSBFS 2014:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare. EG 648/2004 och EG 907/2006- Tvätt och rengöringsförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. AFS 2011:18- Hygieniska gränsvärden. Avfallsförordningen (2011:927). Kommentar Innehållsförteckning enligt förordning (EG) nr 648/2004: > 30% alifatiska kolväten, < 5% nonjoniska tensider, anjoniska tensider Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts CSR krävs Exponeringsscenarier för blandningen Nej Nej Nej AVSNITT 16: Annan information

10 Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 10 av 10 Leverantörens anmärkningar Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3). Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Använda förkortningar och akronymer Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Version 4 Ansvarig för säkerhetsdatablad SEAB AB Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. ; EUH 066; Eye Dam. 1; H318; R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R36 Irriterar ögonen. R38 Irriterar huden. H290 Kan vara korrosivt för metaller. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande) Säkerhetsdatabladet är utformat enligt EG 1907/2006 (Reach) inkl. EG 453/2010 Ändring i följande rubriker: 2, 3,4, 11.

SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse

SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse OPL Stärkelse Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus Storm Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM NILA BADRUM Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.04.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. NILA BADRUM 62555470

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM NILA BADRUM Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. NILA BADRUM 62555470

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biofix

SÄKERHETSDATABLAD Biofix Biofix Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Biofix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Biofix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple Good Apple Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Apple AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Apple 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon Good Lemon Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Lemon 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen R

SÄKERHETSDATABLAD Aspen R Aspen R Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Aspen R SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer