Trebolit Asfaltprimer Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: Användningsområde: För behandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras. Leverantör, namn adress och telefonnummer: Kontaktperson: Telefonnummer vid nödsituation: Trebolit Box Trelleborg Tel Catharina Svenningsson Tel e-post: KEMIAKUTEN 2. FARLIGA EGENSKAPER Hälsofara: Fara för brand/explosion: Inandning av ånga kan ge trötthet, yrsel och medföra skador på nervsystemet vid påverkan under längre tid. Upprepad hudkontakt kan orsaka torr hud och hudsprickor. Långvarig och upprepad hudkontakt med upplöst bitumen kan möjligtvis medföra hudcancer. Brandfarligt. Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor. 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Kemiskt namn CAS-nr EG-nr halt % Symboler, R- fraser Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% bensen) Xn, N; R10, R65, R66 Bitumen Sida 1 av 7

2 R10 Brandfarligt, R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R66 Upprepad hud kan ge torr hud eller hudsprickor. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Hudkontakt: Frisk luft och vila under uppsyn. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid medvetslöshet tillkallas ambulans. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Om patienten andas, lägg den skadade i framstupa sidoläge. Håll patienten varm. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden grundligt med tvål och vatten. Efter rengöringen smörjes huden med en fet hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Vid hudutslag eller andra hudbesvär, kontakta läkare. Brännskada: Skölj med stora mängder vatten tills smärtorna upphör. Låt fastbränd bitumen sitta kvar. Kläder som inte bränt fast avlägsnas under fortsatt sköljning. Kontakta läkare och fortsätt att skölja tills läkare övertar behandlingen. Kontakt med ögon: Förtäring: Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast munnen grundligt och drick vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Släckmedel: Släckmedel som inte får användas: Särskilda risker vid exponering: Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO 2 ), skum eller vattendimma. Vatten i sluten stråle, risk för överkokning och våldsam ångbildning. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten om detta kan ske utan risk. Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas vid golv eller i lågt belägna utrymmen. Skydd mot bildade gaser, bl. a. koloxider och svaveldioxid ska anpassas till omständigheterna.vid större brand används dock normalt hel skyddsdräkt och andningsapparat försedd med friskluft. Se även punkt 8, Personlig skyddsutrustning. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Allmänt: Åtgärder till skydd för människor: Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor, t. ex. vid spill. Observera därför risken för antändning och explosion. Avlägsna alla antändningskällor. Se till att luftväxlingen är god. Kontakta räddningskåren/brandförsvar vid större spill. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8 Sida 2 av 7 Utfärdat:

3 Åtgärder till skydd för miljön: Saneringsmetoder: Förhindra utsläpp i avlopp, sjöar/vattendrag eller grundvatten. Underrätta vattenverk/reningsverk om det skett. Samla upp spillet med absorberande material, t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande, och lägg i lämpligt kärl med tätslutande lock. Avfall skall tas om hand som farligt avfall, se avsnitt HANTERING OCH LAGRING Hantering: Lagring: Se till att luftväxlingen är god. Ångor kan samlas i lågt belägna utrymmen. Undvik inandning och direkt kontakt med hud och ögon. Får ej användas vid öppen eld eller vid risk för gnistbildning, t ex på grund av statisk elektricitet eller vid användning av elektrisk utrustning som inte är explosionsskyddad. Rök ej under hanteringen. Rekommenderad hanteringstemperatur: 5-30 C Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna originalbehållare, i väl ventilerat utrymme, avskilt från livsmedel, drycker, djurfoder och liknande. Följ föreskrifter för lagring av brandfarliga vätskor, brandfarlighetsklass II-1. Ångor kan samlas vid golv och lågt belägna utrymmen, ventilationen bör ske i golvhöjd. Skyddas för antändningskällor (ex. gnistor, statisk elektricitet, öppen eld). 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Hygieniskt gränsvärde: Namn Nivågränsvärde Anmärkning Nafta (petroleum) 25ppm - vätebehandlad tung 145mg/m³ Begränsning av exponeringen: Personlig skyddsutrustning Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Rinnande vatten och ögonsköljningsvätska ska finnas lätt tillgängligt. Rök inte inom arbetsområdet. Ät och drick inte samtidigt som Trebolit Asfaltprimer hanteras. Tag omedelbart av nedstänkta kläder. Tvätta genast nedstänkt hud med tvål och vatten. Tvätta huden efter hanteringen och före måltider, rökning och toalettbesök. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor. - andningsskydd: Använd andningsskydd med gasfilter A2 eller andningsapparat vid otillräcklig ventilation (behandling av stora ytor, trånga och slutna utrymmen). Vid arbete med små ytor utomhus eller om ångorna genom effektiv naturlig ventilation blåses bort från ansiktet är inte andningsskydd nödvändigt. - handskydd: Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt. Använd skyddshandskar av t.ex. nitril med tjocklek 0,38mm och genombrottstid > 8 timmar och eventuellt med underhandskar av bomull. Tvätta huden efter Sida 3 av 7 Utfärdat:

4 hanteringen och före måltider, rökning och toalettbesök. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor - ögonskydd: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. - hudskydd: Använd skyddskläder om nedsmutsning sker i sådan grad att vanliga arbetskläder inte skyddar mot hudkontakt med produkten. Vid stänkande arbete ska dessutom huva, hjälm eller keps med stor skärm användas. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende och lukt: Flampunkt ( C): c:a +40 Explosionsgränser: 0,6-6 vol % Densitet (g/cm 3 ): 0,862 Löslighet i vatten: Löslighet i organiskt lösningsmedel: Svart vätska med karakteristisk lukt. Olösligt Kokpunkt ( C): >150 Brandfarlighetsklass: II-1 Antändningstemperatur : Viskositet: Lösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedlen. Ca cp 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Reaktivitet: Förhållanden som skall undvikas: Material och kemiska produkter som skall undvikas: Farliga omvandlingsprodukter: Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar. Ångorna kan antändas vid temperaturer över flampunkten och bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna kan antändas av t.ex. en gnista, en varm yta eller glöd. Värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Starkt oxiderande ämnen. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. Hälsoskadliga nedbrytningsprodukter kan bildas vid upphettning och brand. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Sida 4 av 7 Utfärdat:

5 Inandning: Förtäring: Hudkontakt: Ögonkontakt: Inandning kan irritera andningsvägarna och kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel, minnes- och koncentrationssvårigheter, försämrad reaktionsförmåga och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig, upprepad inandning av ångor kan medföra skador på centrala nervsystemet inklusive hjärnskador med symtom som trötthet, huvudvärk, minnes- och koncentrationssvårigheter. Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Avfettar huden och kan ge rodnad och hudsprickor. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och eksem. Långvarig och upprepad hudkontakt kan möjligtvis medföra hudcancer. IARC (International Agency for Research on Cancer) bedömer att bitumenlösningar i några djurförsök har verkat cancerframkallande vid pensling på hud. Stänk i ögonen ger sveda. Ångor verkar irriterande. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Vattenlevande organismer: Rörlighet: Persistens och nedbrytbarhet: Bioackumulering: Endast vid större lokala utsläpp kan lösningsmedlet utgöra en risk för vattenlevande organismer. Bitumen anses inte vara skadligt för miljön. Produkten flyter på vatten. Lösningsmedlet avdunstar. Bitumen bryts ner mycket långsamt. Lösningsmedlet är biologiskt nedbrytbart. I atmosfären bryts lösningsmedlet ner fotokemiskt. Det bedöms att lösningsmedlet kan bioackumuleras i organismer. Log Pow: Bedömt värde för lösningsmedlet är AVFALLSHANTERING Omhändertagande av produkten: Rester och förpackningar skall tas om hand som farligt avfall. Det får inte deponeras eller släppas ut i kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Föreslagen avfallstyp: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten omfattas inte av bestämmelserna i ADR för emballage < 450 liter enligt avsnitt Produkten omfattas inte av bestämmelserna rörande emballage och märkning i IMDG för emballage < 30 liter enligt avsnitt UN-nummer: 1268 Förpackningsgrupp: III Sida 5 av 7 Utfärdat:

6 Officiell transportbenämning / Proper Shipping Name: PETROLEUM PRODUKTER, N.O.S. (petroleumnafta) / PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) Klass enl. ADR/RID: 3 Etikett: 3 Klass enligt IMDG: 3 Etikett: Label of class 3 EmS: Marine pollutant: Klass enligt IATA/DGR: Etikett: F-E, S-E Nej 3 Flammable liquid 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Hälsofarlig kemisk produkt: Nej Faroklass/er: - Miljöfarlig kemisk produkt: Nej Brandfarlig vara: Ja, brandfarlig vätska, klass 2b. Farosymbol/er: - R - fraser: R 10 Brandfarligt. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. S fraser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 23 Undvik inandning av ånga. S 24 Undvik kontakt med huden. S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. VOC-märkning: VOC-gränsvärde (kat A/h): 750g/l (2010) Produktens VOC-innehåll: max 537g/l. 16. ÖVRIG INFORMATION Trebolit är anslutet till REPAREGISTRET AB. Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon eller via Internet eller Sida 6 av 7 Utfärdat:

7 Utfärdat: Följande avsnitt har ändrats: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Referenser/källor: Gällande svensk miljö- och farligt godslagstiftning. Säkerhetsdatablad från tillverkaren. Sida 7 av 7 Utfärdat:

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10

ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10 SÄKERHETSDATABLAD ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Ico Takmassa Svart 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: METANOL Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 I nödsituationer ring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. 1.3 - Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Båtlack uretanalkyd

SÄKERHETSDATABLAD. Båtlack uretanalkyd SÄKERHETSDATABLAD Båtlack uretanalkyd AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 2/25/2015 2:19:33 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Båtlack uretanalkyd Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art.

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. 1.3 - Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AMOIL Avfettning Maxi Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.11.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn AMOIL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer