VAL databaserna Exportfiler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL databaserna Exportfiler"

Transkript

1 SLLIT VAL databaserna Exportfiler Exportfiler ur VAL databaserna för vårdgivare som vill följa upp den egna vårdproduktionen Ändrad GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att ladda hem exportfiler som innehåller de besök/ vårdtillfällen som vårdgivaren rapporterat in till GVR. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen-, slutenvård samt debiteringar.

2 Innehållsförteckning 1 Övergripande beskrivning av tjänsten Hur du gör för att få åtkomst Ansökan om konto Filöverföringsprogram Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Innehåll, variabelförteckning Specifikation Slutenvårdsfil Specifikation Öppenvårdsfil Specifikation DEB fil (faktureringar från HEJ) Öppna filerna i Excel Övergripande beskrivning av tjänsten GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att via en SFTP tjänst ladda hem exportfiler från GUPS plattformen med den egna vårdproduktionen produktionen. Urvalet av vårdhändelser (besök, vårdtillfällen och fakturaunderlagsposter) till exportfilerna styrs av vårdgivarens företagskod enligt tabellen Foretag i Codeserver. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen- och slutenvård samt debiteringar. VAL har i sin tur hämtat informationen från GVR (Gemensamt VårdRegister) dit vårdgivaren rapporterar vårdtillfällen och besök samt från HEJ systemet. Filer finns för vårdhändelser under innevarande och föregående år. Alla filer uppdateras med nya / ändrade vårdhändelser direkt efter VAL körningarna ungefär en vecka efter varje månadsskifte, se VAL handboken för exakt tidsschema. Exportfilerna lagras som komprimerade, tabbavgränsade textfiler och är främst till för att någon datakunnig person hos respektive producent skall kunna hantera informationen och förädla den genom att t ex läsa in filerna i Excel. I öppenvårdsfilen lagras varje besök som en rad, som sedan beskrivs av ett antal kolumner, i slutenvårdsfilen motsvarar en rad ett vårdtillfälle (se filspecifikationerna nedan). I DEB filen motsvarar en rad en debitering/kreditering per produkt. Det innebär att t ex ett besök med

3 flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB (en rad per produkt). Mer detaljerad information om kolumnerna finns i VAL handboken, se GUPS plattportalen: Observera att filerna bara innehåller koder, inga klartexter. För översättningar hänvisas till Codeserverns tabeller: 2 Hur du gör för att få åtkomst För att kunna utnyttja tjänsten måste du ha tillgång till SLLnet samt göra tre saker 1. Ansöka om konto 2. Installera ett filöverföringsprogram (om det inte redan finns på din dator) 3. Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern 2.1 Ansökan om konto Ansökan om åtkomst (användarid och lösenord) görs till: Ange: Åtkomst till VAL databasens exportfiler. Kontaktperson (namn, telefon, e-postadress) Företagskod (dvs selekteringsvillkor för den egna produktionen). Endast besök och vårdtillfällen med angiven företagskod hämtas till exportfilerna, se tabellen Foretag i Codeserver) Efter inkommen ansökan kontaktar VAL/GUPS förvaltningen kontaktpersonen för vidare diskussioner. 2.2 Filöverföringsprogram För att kunna ladda hem filerna från GUPS plattformen måste du förutom ett användar id ha ett filöverföringsprogram installerat som använder sig av protokollet SFTP (WinSCP, Filezilla eller liknande). Eventuellt finns redan något användbart program installerat på er dator, annars finns möjlighet att ladda ner programvara från nätet. För punkt 2 och 3 rekommenderas att ni tar hjälp av er IT-resurs. 2.3 Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Filerna ligger på: SFTP server: Port: 22 sftp:// / Exempel på uppkoppling/inloggning via WinSCP

4 Användarnamn och lösenord ska du fått av GUPS/VAL förvaltningen enligt punkt 2.1 ovan.

5 3 Innehåll, variabelförteckning Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken Information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: 3.1 Specifikation Slutenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: SLV_ÅÅÅÅ (Det finns två stycken filer, en för innevarande år och en för föregående). Om filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av ett vårdtillfälle. Vårdtillfället beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filen innehåller alla pågående samt avslutande vårdtillfällen under filnamns året. Observera att ett vårdtillfälle med inskrivningsdatum under t ex 2012 och ett utskrivningsdatum under 2013 förekommer i både 2012 och 2013 års fil. I 2012 års databas visas vårdtillfället som pågående vid årsskiftet 2012/13 (UTDAT= ). I 2013 års fil visas samma vårdtillfälle också som pågående tills patienten skrivs ut då UTDAT uppdateras med faktiskt utskrivningsdatum. Det innebär att ni måste hantera de dubbletter av vårdtillfällen som uppstår om ni slår ihop flera årsfiler. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid inskrivning. ANTAL N Alltid 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller ATG1 C 5 Operations- och åtgärdskod 1 ATG2 C 5 Se ovan. ATG3 C 5 Se ovan. ATG4 C 5 Se ovan. ATG5 C 5 Se ovan. ATG6 C 5 Se ovan. ATG7 C 5 Se ovan. ATG8 C 5 Se ovan. ATG9 C 5 Se ovan. ATG10 C 5 Se ovan. Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ- 97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod AVD C 3 Del av kombikakod Tecken 9-11 i kombikakoden t ex M01.

6 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell Avdtyp BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL. DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), tilläggskod till diagnos, eller läkemedelskod (ATC). (Tom 1996: diagnoskod enligt ICD-9.) Värden, se Codeservers tabeller Diagnos och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DIAG9 C 7 Diagnoskod 9 Se ovan. DIAG10 C 7 Diagnoskod 10 Se ovan. DRG C 5 DRG-kod Diagnosrelaterad grupp Fr o m 2013 enligt kodförteckningen DRG-CC. Värden, se Codeservers tabell Produkt DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp för DRG-ersättning i kronor, beräknat enligt basprislistan. DRGTYP C 1 Typ av DRG-kod (DRG-grupperare) Exempel K = Kostnadsytterfall Nord-DRG Värden, se Codeservers tabell ProduktTyp DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt (poäng) för DRG-produkten. Fyra decimaler visas. DRIFTFORM C 3 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempe 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform EJDEBORSAK C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel : ULP = Utomlänspatient EXTKOD1 C 5 Extradebitering1, kod Produktkod för tilläggsdebitering (exempelvis ET603), dvs en produkt som inte redovisas i någon av de specialiserade produktvariablerna ovan. EXTKOD2 C 5 Extradebitering 2, kod Dito för tilläggsprodukt 2. EXTKOD3 C 5 Extradebitering 3, kod Dito för tilläggsprodukt 3.

7 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning EXTKOD4 C 5 Extradebitering 4, kod Dito för tilläggsprodukt 4. EXTKOD5 C 5 Extradebitering 5, kod Dito för tilläggsprodukt 5. FMANAD C 6 Födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. FTG C 4 Producerande företag Enligt SLL:s kodsystem. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för vårdtillfället har överförts till HEJ. N = vårdtillfället är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas). E = vårdtillfället är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Ett unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INDAT C 8 Inskrivningsdatum Inklusive sekel. INFORM C 1 Inskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Iform INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. ISAETT C 1 Inskrivningssätt Kallas även inskrivningskod. Värden, se Codeservers tabell Ikod KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Motsvarar sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD. Utskrivande avdelning för avslutade vårdtillfällen, inskrivande avdelning för inneliggande patienter. Värden, se Codeservers tabell AVD KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd KYKOST N 8 Kostnadsytterfallsbelopp Belopp i kronor för kostnadsytterfallsersättning. KYVIKT N 8 Kostnadsytterfallsvikt LKF C 6 Län-kommunförsamling LKST C 30 Kommun / stadsdel i klartext Vikt (poäng) för kostnadsytterfallsersättningen, beräknad utifrån baspoängpriset. Patientens församling vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Lkf Patientens boende vid besöks- inskrivningsdatum MANAD C 2 Månad Månad för utskrivning. 99 = inneliggande eller utskriven efter den aktuella månadens slut.

8 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning MODELL C 3 Ersättningsmodell Ny kolumn 2007 OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde RAVD C 3 Remitterande avd/mottagning Typ av ersättningsmodell, t ex 008 = Slutenvård med produktrapportering. Värden, se Codeservers tabell Modell Gruppering av basområden. Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny Del av kombika kod (tecken 9-11) Se codeservers tabell AVD för värden kombikakod RINR C 5 Remitterande Del av kombika kod (tecken 1-5) inrättning RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6-8) SKADEORS C 5 Skadeorsak Skadeorsakskod enligt ICD-10, kapitlen V-W-X-Y. Värden, se Codeservers tabell Diagnos STADSDEL C 2 Stadsdel Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel STATUS C 1 Status för vårdtillfället U=utskriven P=pågående psykiatriskt S=pågående somatiskt. TOTDEB N 8 Totalt debiterat belopp Summa belopp som har debiterats för vårdtillfället, enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp för alla debiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTKOSTODEB N 8 Kostnad Summa belopp (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. TOTVIKTODEB N 8 Vikt Summa vikt (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ(gruppering) av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp USAETT C 1 Utskrivningssätt Kallas även utskrivningskod. Exempel 01 = Till hemmet. Värden, se Codeservers tabell Ukod UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Inklusive sekel. UTFORM C 1 Utskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Uform VDAG N 8 Vårdagsersättning Antal dagar som debiteras med vårddagsersättning. VDAGKOST N 8 Vårddagsersättning, belopp Belopp som debiteras med vårddagsersättning. VELAK C 5 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad hos).

9 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning Hämtas från Huslval (ListOn). Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Kombikakod Vårdenhet för patient inskriven i särskilt boende. Hämtas från Huslval Värden, se Codeservers tabell Avd VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för vårdtillfället. VDAGI N 8 Antal vårddagar inom kalenderåret VDAGH N 8 Antal vårddagar för hela vårdtillfället VTIDH N 8 Vårdtid för hela vårdtillfället VTIDI N 8 Vårdtid inom kalenderåret Endast de vårddagar som faller inom det aktuella året räknas (utdatum - indatum + 1). Utdatum - indatum + 1 YTTER N 8 Ytterfallsdagar Antal ytterfallsdagar Vårdtid för vårdtillfället räknas (utdat - indat). Endast den vårdtid som faller inom det aktuella året räknas. YTTKOST N 8 Ytterfallskostnad Belopp för ersättning för ytterfallsdagar, beräknat enligt basprislistan. YTTVIKT N 8 Ytterfallsvikt Vikt (poäng) för ytterfallsdagarna.

10 3.2 Specifikation Öppenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: Filnamn: OVR_ÅÅÅÅ.zip (Det finns två stycken öppenvårdsfiler, en för innevarande år och en för föregående) Om filen öppnas i t ex Excel kommer rad motsvaras av ett besök. Besöket beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filerna innehåller de besök som gjort under filnamnsåret. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid besöket. ANTAL N Antal är alltid = 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller. ATG1 C 7 Åtgärds- /operationskod Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ-97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod ATG2 C 7 ATG3 C 7 ATG4 C 7 ATG5 C 7 ATG6 C 7 ATG7 C 7 ATG8 C 7 ATG9 C 7 ATG10 C 7 AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BDAT C 8 Besöksdatum Inklusive sekel. BTYP C 1 Besökstyp 0-9, A P Exempel 0 = Nybesök Värden, se Codeservers tabell Btyp BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL.

11 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), primärvårdsdiagnos. Värden, se Codeservers tabeller Diagnos, Diaprim (tom september 2013) och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp i kronor enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. 4 decimaler. DRIFTFOR M EJDEBORS AK C 2 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempel 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel: FEL = Fel har påträffats vid behandling i Ersmo VUN = Uppdraget är 0000 EMN = Modellen är 000 ULP = Utomlänspatient Värdet hämtas från Ersmo FMANAD C 6 Födelsemånad Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. Behörighetsskyddad kolumn. FTG C 4 Producerande företag Den vårdande enhetens företagskod hos SLL. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för besöket har överförts till HEJ N = besöket är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas) E = besöket är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Et unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. Värden, se Codeservers tabell Inr KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOKS1 C 4 Produktkod 1 Så långt möjligt redovisas besökets produkter i variablerna KOKS1 KOKS4 i ordning så att huvudersättningen redovisas före tilläggen. Värden, se Codeservers tabell Produkt KOKS2 C 4 Produktkod 2 Se ovan. KOKS3 C 4 Produktkod 3 Se ovan.

12 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning KOKS4 C 4 Produktkod 4 Se ovan. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD Värden, se Codeservers tabell Avd KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd LKF C 6 Län-kommun- och församlingskod LKST C30 Kommun-stadsdel i klartext Patientens församling vid besöket enligt folkbokföringen. Värden, se Codeservers tabell LKF Patient boende i kommun/stadsdel vid besöket enligt folkbokföringen MANAD C 2 Månad Månad för besöket MODELL 3 Ersättningsmodell Typ av ersättningsmodell, t ex 106 = Husläkare vårdval med KVÅrapportering Värden, se Codeservers tabell Modell OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde Patientens betjäningsområde vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny ORGNR 11 Organisationsnumm Utförarens (vårdenhetens) organisationsnummer. er PRODTYP C 1 Produkttyp Produkttyp för den första produkten (variabeln KOKS1). Värden, se Codeservers tabell Produkttyp RINR C 5 Remitterande inrättning Del av kombika kod (tecken 1 5) Se Codeservers tabell AVD för värden kombikakod RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6 8) Värden, se Codeservers tabell klinik RMOTT C 3 Remitterande avd/mottagning Del av kombika kod (tecken 9 11). Endast användbar i kombination med RINR och RKLIN STADSDEL C 5 Stadsdel Patientens boende stadsdel (inom Stockholms kommun) vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel TAXA C 2 Taxekod Avser patientavgift. Exempel: 008 = SLL frikort Värden, se Codeservers tabell TOTDEB N 8 Totalt debiterat Summa debiterat belopp för besöket enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla debiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. TOTKOSTO DEB N 8 Kostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla odebiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. Inklusive samtliga produkter på odebiterbara besök. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. 4 decimaler. TOTVIKTO DEB N 8 Vikt Summa vikt (poäng) för alla odebiterbara produkter, dvs alla produkter som ingår i TOTKOSTODEB. 4 decimaler. TYP C 2 Variabeln grupperar besöken i ett antal grupper beroende på om produkter har rapporterats in eller genererats av Ersmo. Exempel PS = Produktsatt EJ = Ersätts ej

13 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ/gruppering av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp VDG1 C 2 Vårdgivarkod 1 Vårdgivarkod = yrkeskategori. Värden, se Codeservers tabell Vdg VDG2 C 2 Vårdgivarkod 2 VDG3 C 2 Vårdgivarkod 3 VDG4 C 2 Vårdgivarkod 4 VDG5 C 2 Vårdgivarkod 5 VELAK C 11 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad på). Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Vårdenhet särskilt boende VHNR C 10 Vårdhändelsenumme r Kombikakod för vårdenhet där patienten är inskriven i särskilt boende. Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för besöket.

14 3.3 Specifikation DEB fil (faktureringsposter från HEJ systemet) Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: DEB_ÅÅÅÅ.zip. Observera skillnad mot OVR- och SLV filen. Om DEB filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av en kreditering/debitering av en produkt. Det innebär att t ex ett besök med flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB, en eller flera rader per produkt,. Det kan också vara så att ett besök som i OVR endast har en produkt i DEB visas på flera rader om t ex produkten för besöket ändrats. DEB VAL kommer då att visa - en rad för den första debiteringen - en rad för kreditering av första debiteringen - en rad för ny debitering osv. Inga rader/poster tas bort eller uppdateras i DEB, alla sparas så att debiterings- och krediteringsflödet kan följas. Innehållet i exportfilen för DEB styrs av debiteringsperioden (DEBPER = debiteringar/krediteringar under filnamnsåret ). Det innebär t ex att för ett besök (produkt) som gjort under 2012 men debiterats under 2013 så kommer debiteringsposten att ligga i DEB_2013 filen (dock med förbrukningsår FBAAR=2012), till skillnad mot besöksposten som kommer att ligga i OVR_2012. Variabel Format Innehåll Kommentar AKUT C 1 Akut J = akut N = ej akut (förplanerad). ALDER N 8 Patientens ålder Patientens ålder (fyllda år) vid datumet HDAT, dvs normalt (utom vid dagersättning) vid inskrivningen/besöket. ANTAL N 8 Antal Antal av produkten. Heltal. Negativt för krediteringar och avdragsposter. APRIS N 8+2 Apris Kr och ören. Positivt eller 0. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören. AVTAL C 7 Avtalskod Det vårdavtal som uppdraget tillhör enligt kodservern. AVTALSTYP C 2 Avtalstyp Hämtas från kodservertabellen AVTAL. Värden, se Codeservers tabell AVTALSTYP. AVTORGNR C 10 Organisationsnummer Producentens organisationsnummer enligt vårdavtalet enligt ADA. Värden, se Codeservers tabell ORGNR för SLL interna enheter. Variabeln hette tidigare bara ORGNR. BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BELOPP N 8+2 Belopp (kostnad) Kr och ören. Negativt för krediteringar och avdragsposter. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören.

15 Variabel Format Innehåll Kommentar BTYP C 1 Besökstyp Värden, se Codeservers tabell Btyp. DEBKRED C 1 Debitering/kreditering D= debitering K = kreditering eller annan avdragspost (negativt antal och belopp). DEBNR C 10 Debiteringsnummer Inledande bokstav D (Debiteringsuppgifter) för alla icke-manuella debiteringsposter från HEJ. Blankt för manuella debiteringar i HEJ. Blankt för debiteringsposter från Unilabs mammografi på S:t Göran. DEBPER C 6 Debiteringsperiod ÅÅÅÅMM. DEBTILLF C 1 Debiteringstillfälle Ny kolumn Tills vidare alltid = 4. Andra värden kan förekomma i framtiden om veckofakturering i HEJ skulle införas. DEBTYP C 1 Manuell/maskinell A = automatisk (via försystem till HEJ, dvs Ersmo eller Sectra RIS). M = manuell (direkt i HEJ). FAKSYS C 8 Faktureringssystem Anger vilket faktureringssystem som gjort debiteringen. För HEJ: HEJ. För Unilabs mammografi : CDIFAKT. FAKTMOTT C 5 Fakturamottagare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. FAKTUTST C 5 Fakturautställare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Varje sjukhus och varje privat vårdcentral är upplagda som en egen fakturautställare. SLSO har en gemensam fakturautställare (10806) för alla sina vårdcentraler. FBAAR C 4 Förbrukningsår Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsår. Öppenvård: besöksår. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: året som denna dagersättningsprodukt gäller för (dagersättningsprodukter går inte över månads- och årsgränser). Kan användas av användaren för matchning mot rätt SLV/OVR-databas. FBASOMR C 7 Fysisk avd, basområde Det basområde där enheten är belägen. Hämtas från kodservertabellen FAVD FBMAAN C 2 Förbrukningsmånad Slutenvård (utom dagersättning): utskrivningsmånad. Öppenvård: besöksmånad. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: månaden som denna dagersättningsprodukt gäller för. FMANAD C 6 Patientens födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Hämtas ur personnumret. Saknar värde för reservnummer (eftersom deras födelsedatum inte lagras i HEJ). Variabeln hette tom 2007 FMAAN. FTG C 4 Fakturautställarens företag Hämtas från HEJ. Kan vara 0000 för leverantörer utanför SLL. FTGTYP C 1 Företagstyp Hämtas från kodservertabellen FORETAG. Anger bland annat om företaget är en SLLförvaltning, ett SLL-bolag eller en privat vårdgivare.

16 Variabel Format Innehåll Kommentar HDAT C 8 Händelsedatum Slutenvård (utan dagersättning): inskrivningsdatum. Öppenvård: besöksdatum. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: första dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för. Uppgiften kan teoretiskt saknas för vissa manuella debiteringar av besök, men är i praktiken alltid ifylld. HKLASS C2 Händelseklass Ny kolumn 2010 IDNR C 20 Krypterat person- eller reservnummer Slutenvård och öppenvård: VK (vårdkontakt). Vårdperioder inom ASIH: VA (vårdansvar). I framtiden kan det tillkomma andra former av vårdansvar som vårdgivaren ersätts för. Kan saknas för manuella debiteringar. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. KOEN C 1 Patientens kön K = Kvinna M = Man KREDAVPER C 6 Debiteringsperiod som krediteringen avser Ny kolumn 2008 ÅÅÅÅMM. Saknas för debiteringar och avdragsposter och vissa krediteringar. Nya HEJ knyter så långt möjligt varje kreditering till dess föregående debitering. Variabeln anger i vilken period den föregående debiteringen gjordes. Därigenom kan i princip en kreditfaktura referera till motsvarande debetfaktura. KREDAVTILLF C 1 Debiteringstillfälle som krediteringen avser Ny kolumn Se föregående kommentarer. KUND C 10 Kundnummer Anges med kundkod enligt HEJ och enligt patientens bosättning: 2 siffror områdestyp (01 = betjäningsområde, 91 = restområde för utrikespatienter mm) följd av 2 7 siffror område LAEN C 2 Patientens län Enligt folkbokföringen. LEV C 5 Leverantör Leverantör, anges med en kod bestående av S + de fyra sista (unika) tecknen i enhetens HSA-id enligt EK, exempelvis S3XL2. LKF C 2 Patientens län-kommunförsamling Enligt folkbokföringen. LKOMM C 4 Patientens län-kommun Enligt folkbokföringen. MODELL C 3 Ersättningsmodell Ersättningsmodell som gäller för vårdhändelsen. Värden, se Codeservers tabell Modell. Härleds av Ersmo, i första hand utifrån uppdragets uppgifter i kodservertabellen SAMVERKS. ORGNR C 10 Fakturautställarens organisationsnummer Hämtas från HEJ för SLL-enheter. PRISLEV C 5 Prisleverantör Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Kan exempelvis avse en klinik.

17 Variabel Format Innehåll Kommentar PRISTYP C 1 Pristyp Uppgiften anger hur produktpriset hämtats av HEJ: F = fast pris för produkten K = kreditering där priset hämtats från motsvarande debitering M = manuellt ändrat pris S = specialpris V = produktens vikt * fakturautställarens poängpris W = produktens vikt * prisleverantörens poängpris Y = produktens vikt * uppdragets poängpris PRODOMG C 1 Prouktomgång. Värden, se Codeservers tabell ProdOmgTyp. Anger vilken roll fakturautställaren i denna post har: U = utförare H = huvudleverantör (men inte själv utförare) R = ansvarig (för vårdperiod-asih eller för en MVC-period) (men inte nödvändigt utförare) M = remitterande enhet (vid obstetriska ultraljud) A = områdesansvarig (förekom tom 2012 inom geriatriken) Det kan finnas flera produktomgångar, oftast med samma produkter, för samma vårdhändelse. Se vidare avsnittet om Underleverantörer nedan. PRODTYP C 1 Produkttyp Hämtas från kodservertabellen PRODUKT, egenskap Produkttyp Värden, se Codeservers tabell Produkttyp För närvarande normalt = det första tecknet i produktkoden. PRODUCENT C 11 Producent Vårdenhet och motsvarande. Kombikakod. PRODUKT C 10 Produkt Värden, se Codeservers tabell PRODUKT. HEJ hanterar produktkoder på upp till 10 tecken. GVR och många lokala PAS-system kan dock bara hantera produktkoder på 5 tecken, så i praktiken är koden inte längre än så. Eventuellt kan längre produktkoder komma att användas vid manuella debiteringar direkt i HEJ. STADSDEL C 5 Stadsdel Patienten bor i stadsdel UPPDRAG C 7 Vårduppdrag Hämtas i första hand från Ersmo, i andra hand från kodserverns AVD utifrån producentens kombika. Värden, se Codeservers tabell SAMVERKS. UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Hämtas från kodservertabellen SAMVERKS. Värden, se Codeservers tabell UPPDRAGSTYP. UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsdatum. Öppenvård: blankt. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: sista dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för.

18 Variabel Format Innehåll Kommentar VARDVAL C 1 Vårdval (auktoriserad vårdgivare) Anger om vårdgivaren auktoriserats enligt Vårdval Stockholm. Uppgiften härleds utifrån uppdragstypen. J eller N VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn G + 9 siffror för vårdtillfällen och besök från GVR (som i SLV och OVR). E + 9 siffror för ASIH-vårdperioder från GVR. G + blanktecken + punkt för cellprovtagningar från FUMS. Blankt för mammografiposter från Sectra RIS och för manuella debiteringar i HEJ. VIKT N 3+4 Vikt 4 decimaler. VTYP C 1 Vårdtyp S = sluten vård och vårdperioder-asih O = öppen vård.

19 4 Öppna filerna i Excel (Visas endast som exempel, detta supportas ej av SLLIT.) Filerna lagras komprimerade (xx.zip). Använd t ex komprimeringsprogrammet WinZip för att avkoda till ursprungligt textformat. Därefter: 1. OBS, starta Excel först 2. Öppna därefter exportfilen i Excel Klicka på Arkiv, öppna, välj Filformat Alla filer och därefter filnamn 2.1 Därefter, tänk på att: Avgränsade fält ska vara markerad 2.2 Kryssa för Tabb som avgränsare

20 2.3 Ändra dataformat från Allmänt till Text för vissa kolumner När filen öppnas på detta sätt bör du göra några förändringar i Kolumndataformatet. Datatypen för alla kolumner kommer troligtvis att vara förkryssad som Allmänt. För vissa av kolumnerna bör du byta till text som exemplet nedan. Detta bl a pga att inledande nollor inte kommer att visas i Allmänt läget. Exempel: KSO = 03 kommer att visas som KSO=3, UPPDRAG=0000 kommer att visas som UPPDRAG=0 vilket kan bli missvisande. Kolumnen LKST (kommun stadsdel) kommer att visa LKST= #NAMN? istället för t ex LKST= -Enskede-Årsta-Vantör.

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

mobil KASSA Copyright Joliv AB 2012 Joliv AB Linslagargränd 1 721 30 Västerås Tel: 021-470 89 00 info@joliv.se www.joliv.se

mobil KASSA Copyright Joliv AB 2012 Joliv AB Linslagargränd 1 721 30 Västerås Tel: 021-470 89 00 info@joliv.se www.joliv.se mobil KASSA Grundbegrepp Patienters väg genom vården delas in i vad som i GVR kallas vårdperioder som kopplas till en patientkategori, t ex Målgrupp 1 Byte av målgrupp innebär att en vårdperiod avslutas

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi

Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi 1 (10) Frågor och svar om vårdval ryggkirurgi Är det någon teknisk förändring i GVR-filen som krävs för Vårdval eller är det samma specifikation som tidigare? Det är samma specifikation. Hur håller ni

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Ansvariga författare: Caroline Mårdh, Lena Andersson och Susanne Wickberg Version: 3.0 Fastställd: 2014-01-01 Gäller från: 2014-01-01 Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Intensivvårdstillfällen

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Grupp/Center-statistik. Terminologi/ordlista...2 Urval...3 Analystyper...4

Grupp/Center-statistik. Terminologi/ordlista...2 Urval...3 Analystyper...4 Terminologi/ordlista...2...3 Analystyper...4 1 Terminologi/ordlista Gruppering Patientinformationsvariabel Besöksvariabel Patientstatus En/flervalsvariabel Numerisk variabel Fritextvariabel Standardbesök

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Hur gör jag för att ladda ner kemidata och använda dem i MS Excel?

Hur gör jag för att ladda ner kemidata och använda dem i MS Excel? Hur gör jag för att ladda ner kemidata och använda dem i MS Excel? Tänk på att de olika momenten kan se lite annorlunda ut eller heta olika saker i olika versioner av MS Excel, men principerna är de samma.

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA.

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 1 av 10 Fönstret i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 2 av 10 1 Fönstret 3 2 Beskrivning av Uppgifter 3 3 Beskrivning av kolumner 4 4 Användning 5 4.1 Sortering... 5 4.2 Visning... 5 4.3

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (17) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Information till administratörer Allmänt Västfolket är ett personregister

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Hälsoval Mödrahälsovården

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Hälsoval Mödrahälsovården 1(21) Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Hälsoval Mödrahälsovården Innehållsförteckning Inloggning... 3 Besöksregistrering... 5 Aktuell besökslista... 8 Vårdkontakter... 11 Medicinsk registrering...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Manual till ADADnet s statistikmodul

Manual till ADADnet s statistikmodul Manual till ADADnet s statistikmodul Råbe & Kobberstad AB Februari 2004 Innehållsförteckning Sida 1. Första sidan 3 1.1 Val av variabler 4 1.2 Hämta sparat urval 8 1.3 Avbryt 8 1.4 Ok 8 2. Huvudsidan 9

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer