VAL databaserna Exportfiler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL databaserna Exportfiler"

Transkript

1 SLLIT VAL databaserna Exportfiler Exportfiler ur VAL databaserna för vårdgivare som vill följa upp den egna vårdproduktionen Ändrad GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att ladda hem exportfiler som innehåller de besök/ vårdtillfällen som vårdgivaren rapporterat in till GVR. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen-, slutenvård samt debiteringar.

2 Innehållsförteckning 1 Övergripande beskrivning av tjänsten Hur du gör för att få åtkomst Ansökan om konto Filöverföringsprogram Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Innehåll, variabelförteckning Specifikation Slutenvårdsfil Specifikation Öppenvårdsfil Specifikation DEB fil (faktureringar från HEJ) Öppna filerna i Excel Övergripande beskrivning av tjänsten GUPS (Gemensam Uppföljnings Plattform SLL) tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att via en SFTP tjänst ladda hem exportfiler från GUPS plattformen med den egna vårdproduktionen produktionen. Urvalet av vårdhändelser (besök, vårdtillfällen och fakturaunderlagsposter) till exportfilerna styrs av vårdgivarens företagskod enligt tabellen Foretag i Codeserver. Alla vårdhändelser i exportfilerna hämtas från VAL databaserna för öppen- och slutenvård samt debiteringar. VAL har i sin tur hämtat informationen från GVR (Gemensamt VårdRegister) dit vårdgivaren rapporterar vårdtillfällen och besök samt från HEJ systemet. Filer finns för vårdhändelser under innevarande och föregående år. Alla filer uppdateras med nya / ändrade vårdhändelser direkt efter VAL körningarna ungefär en vecka efter varje månadsskifte, se VAL handboken för exakt tidsschema. Exportfilerna lagras som komprimerade, tabbavgränsade textfiler och är främst till för att någon datakunnig person hos respektive producent skall kunna hantera informationen och förädla den genom att t ex läsa in filerna i Excel. I öppenvårdsfilen lagras varje besök som en rad, som sedan beskrivs av ett antal kolumner, i slutenvårdsfilen motsvarar en rad ett vårdtillfälle (se filspecifikationerna nedan). I DEB filen motsvarar en rad en debitering/kreditering per produkt. Det innebär att t ex ett besök med

3 flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB (en rad per produkt). Mer detaljerad information om kolumnerna finns i VAL handboken, se GUPS plattportalen: Observera att filerna bara innehåller koder, inga klartexter. För översättningar hänvisas till Codeserverns tabeller: 2 Hur du gör för att få åtkomst För att kunna utnyttja tjänsten måste du ha tillgång till SLLnet samt göra tre saker 1. Ansöka om konto 2. Installera ett filöverföringsprogram (om det inte redan finns på din dator) 3. Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern 2.1 Ansökan om konto Ansökan om åtkomst (användarid och lösenord) görs till: Ange: Åtkomst till VAL databasens exportfiler. Kontaktperson (namn, telefon, e-postadress) Företagskod (dvs selekteringsvillkor för den egna produktionen). Endast besök och vårdtillfällen med angiven företagskod hämtas till exportfilerna, se tabellen Foretag i Codeserver) Efter inkommen ansökan kontaktar VAL/GUPS förvaltningen kontaktpersonen för vidare diskussioner. 2.2 Filöverföringsprogram För att kunna ladda hem filerna från GUPS plattformen måste du förutom ett användar id ha ett filöverföringsprogram installerat som använder sig av protokollet SFTP (WinSCP, Filezilla eller liknande). Eventuellt finns redan något användbart program installerat på er dator, annars finns möjlighet att ladda ner programvara från nätet. För punkt 2 och 3 rekommenderas att ni tar hjälp av er IT-resurs. 2.3 Koppla filöverföringsprogrammet till GUPS servern Filerna ligger på: SFTP server: Port: 22 sftp:// / Exempel på uppkoppling/inloggning via WinSCP

4 Användarnamn och lösenord ska du fått av GUPS/VAL förvaltningen enligt punkt 2.1 ovan.

5 3 Innehåll, variabelförteckning Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken Information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: 3.1 Specifikation Slutenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: SLV_ÅÅÅÅ (Det finns två stycken filer, en för innevarande år och en för föregående). Om filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av ett vårdtillfälle. Vårdtillfället beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filen innehåller alla pågående samt avslutande vårdtillfällen under filnamns året. Observera att ett vårdtillfälle med inskrivningsdatum under t ex 2012 och ett utskrivningsdatum under 2013 förekommer i både 2012 och 2013 års fil. I 2012 års databas visas vårdtillfället som pågående vid årsskiftet 2012/13 (UTDAT= ). I 2013 års fil visas samma vårdtillfälle också som pågående tills patienten skrivs ut då UTDAT uppdateras med faktiskt utskrivningsdatum. Det innebär att ni måste hantera de dubbletter av vårdtillfällen som uppstår om ni slår ihop flera årsfiler. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid inskrivning. ANTAL N Alltid 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller ATG1 C 5 Operations- och åtgärdskod 1 ATG2 C 5 Se ovan. ATG3 C 5 Se ovan. ATG4 C 5 Se ovan. ATG5 C 5 Se ovan. ATG6 C 5 Se ovan. ATG7 C 5 Se ovan. ATG8 C 5 Se ovan. ATG9 C 5 Se ovan. ATG10 C 5 Se ovan. Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ- 97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod AVD C 3 Del av kombikakod Tecken 9-11 i kombikakoden t ex M01.

6 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell Avdtyp BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL. DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), tilläggskod till diagnos, eller läkemedelskod (ATC). (Tom 1996: diagnoskod enligt ICD-9.) Värden, se Codeservers tabeller Diagnos och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DIAG9 C 7 Diagnoskod 9 Se ovan. DIAG10 C 7 Diagnoskod 10 Se ovan. DRG C 5 DRG-kod Diagnosrelaterad grupp Fr o m 2013 enligt kodförteckningen DRG-CC. Värden, se Codeservers tabell Produkt DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp för DRG-ersättning i kronor, beräknat enligt basprislistan. DRGTYP C 1 Typ av DRG-kod (DRG-grupperare) Exempel K = Kostnadsytterfall Nord-DRG Värden, se Codeservers tabell ProduktTyp DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt (poäng) för DRG-produkten. Fyra decimaler visas. DRIFTFORM C 3 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempe 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform EJDEBORSAK C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel : ULP = Utomlänspatient EXTKOD1 C 5 Extradebitering1, kod Produktkod för tilläggsdebitering (exempelvis ET603), dvs en produkt som inte redovisas i någon av de specialiserade produktvariablerna ovan. EXTKOD2 C 5 Extradebitering 2, kod Dito för tilläggsprodukt 2. EXTKOD3 C 5 Extradebitering 3, kod Dito för tilläggsprodukt 3.

7 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning EXTKOD4 C 5 Extradebitering 4, kod Dito för tilläggsprodukt 4. EXTKOD5 C 5 Extradebitering 5, kod Dito för tilläggsprodukt 5. FMANAD C 6 Födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. FTG C 4 Producerande företag Enligt SLL:s kodsystem. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för vårdtillfället har överförts till HEJ. N = vårdtillfället är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas). E = vårdtillfället är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Ett unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INDAT C 8 Inskrivningsdatum Inklusive sekel. INFORM C 1 Inskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Iform INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. ISAETT C 1 Inskrivningssätt Kallas även inskrivningskod. Värden, se Codeservers tabell Ikod KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Motsvarar sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD. Utskrivande avdelning för avslutade vårdtillfällen, inskrivande avdelning för inneliggande patienter. Värden, se Codeservers tabell AVD KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd KYKOST N 8 Kostnadsytterfallsbelopp Belopp i kronor för kostnadsytterfallsersättning. KYVIKT N 8 Kostnadsytterfallsvikt LKF C 6 Län-kommunförsamling LKST C 30 Kommun / stadsdel i klartext Vikt (poäng) för kostnadsytterfallsersättningen, beräknad utifrån baspoängpriset. Patientens församling vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Lkf Patientens boende vid besöks- inskrivningsdatum MANAD C 2 Månad Månad för utskrivning. 99 = inneliggande eller utskriven efter den aktuella månadens slut.

8 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning MODELL C 3 Ersättningsmodell Ny kolumn 2007 OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde RAVD C 3 Remitterande avd/mottagning Typ av ersättningsmodell, t ex 008 = Slutenvård med produktrapportering. Värden, se Codeservers tabell Modell Gruppering av basområden. Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny Del av kombika kod (tecken 9-11) Se codeservers tabell AVD för värden kombikakod RINR C 5 Remitterande Del av kombika kod (tecken 1-5) inrättning RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6-8) SKADEORS C 5 Skadeorsak Skadeorsakskod enligt ICD-10, kapitlen V-W-X-Y. Värden, se Codeservers tabell Diagnos STADSDEL C 2 Stadsdel Patientens boende vid inskrivningen. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel STATUS C 1 Status för vårdtillfället U=utskriven P=pågående psykiatriskt S=pågående somatiskt. TOTDEB N 8 Totalt debiterat belopp Summa belopp som har debiterats för vårdtillfället, enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp för alla debiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTKOSTODEB N 8 Kostnad Summa belopp (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. Vilka produkter som ingår beror på vilken ersättningsmodell som gäller. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. TOTVIKTODEB N 8 Vikt Summa vikt (enligt kodservern) för alla odebiterbara produkter. UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ(gruppering) av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp USAETT C 1 Utskrivningssätt Kallas även utskrivningskod. Exempel 01 = Till hemmet. Värden, se Codeservers tabell Ukod UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Inklusive sekel. UTFORM C 1 Utskrivningsform Används endast inom psykiatrin. Värden, se Codeservers tabell Uform VDAG N 8 Vårdagsersättning Antal dagar som debiteras med vårddagsersättning. VDAGKOST N 8 Vårddagsersättning, belopp Belopp som debiteras med vårddagsersättning. VELAK C 5 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad hos).

9 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning Hämtas från Huslval (ListOn). Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Kombikakod Vårdenhet för patient inskriven i särskilt boende. Hämtas från Huslval Värden, se Codeservers tabell Avd VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för vårdtillfället. VDAGI N 8 Antal vårddagar inom kalenderåret VDAGH N 8 Antal vårddagar för hela vårdtillfället VTIDH N 8 Vårdtid för hela vårdtillfället VTIDI N 8 Vårdtid inom kalenderåret Endast de vårddagar som faller inom det aktuella året räknas (utdatum - indatum + 1). Utdatum - indatum + 1 YTTER N 8 Ytterfallsdagar Antal ytterfallsdagar Vårdtid för vårdtillfället räknas (utdat - indat). Endast den vårdtid som faller inom det aktuella året räknas. YTTKOST N 8 Ytterfallskostnad Belopp för ersättning för ytterfallsdagar, beräknat enligt basprislistan. YTTVIKT N 8 Ytterfallsvikt Vikt (poäng) för ytterfallsdagarna.

10 3.2 Specifikation Öppenvårdsfil Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Mer detaljerad kolumninformation finns i VAL handboken, se GUPS portalen under fliken information För översättningar, kod till klartext, hänvisas till kodservern: Filnamn: OVR_ÅÅÅÅ.zip (Det finns två stycken öppenvårdsfiler, en för innevarande år och en för föregående) Om filen öppnas i t ex Excel kommer rad motsvaras av ett besök. Besöket beskrivs sedan av den information som finns rapporterad i nedanstående kolumner. Observera att vissa kolumner kommer att sakna värden. Filerna innehåller de besök som gjort under filnamnsåret. Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning AKUT C 1 Akut J, N. ALDER N 8 Ålder Ålder vid besöket. ANTAL N Antal är alltid = 1 Används för beräkningar i t ex pivottabeller. ATG1 C 7 Åtgärds- /operationskod Operationer/åtgärder kodas enligt kodsystemet KKÅ-97 (Klassifikation av Kirurgiska Åtgärder, 1997) eller fr o m 2006 även enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Värden, se Codeservers tabell Opkod ATG2 C 7 ATG3 C 7 ATG4 C 7 ATG5 C 7 ATG6 C 7 ATG7 C 7 ATG8 C 7 ATG9 C 7 ATG10 C 7 AVDTYP C 2 Avdelningstyp Den vårdande enhetens avdelningstyp enligt Kombika. Värden, se Codeservers tabell BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BDAT C 8 Besöksdatum Inklusive sekel. BTYP C 1 Besökstyp 0-9, A P Exempel 0 = Nybesök Värden, se Codeservers tabell Btyp BUDOMR C 2 Budgetområde Uppdragets budgetområde utifrån uppdragstypen. Exempel: 02 = Närsjukvård geriatrik Värden, se Codeservers tabell Budomr DEBPER C 6 Senaste debiteringsperiod Senaste period som vårdtillfället debiterades (år, månad). Hämtas från HEJ-systemet via DEB VAL.

11 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning DIAG1 C 7 Diagnoskod 1 Diagnoskod (enligt ICD-10), primärvårdsdiagnos. Värden, se Codeservers tabeller Diagnos, Diaprim (tom september 2013) och Atc DIAG2 C 7 Diagnoskod 2 Se ovan. DIAG3 C 7 Diagnoskod 3 Se ovan. DIAG4 C 7 Diagnoskod 4 Se ovan. DIAG5 C 7 Diagnoskod 5 Se ovan. DIAG6 C 7 Diagnoskod 6 Se ovan. DIAG7 C 7 Diagnoskod 7 Se ovan. DIAG8 C 7 Diagnoskod 8 Se ovan. DRGKOST N 8 DRG-kostnad Belopp i kronor enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. DRGVIKT N 10 DRG-vikt Vikt enligt kodservern för den produkt som visas i variabeln DRG. 4 decimaler. DRIFTFOR M EJDEBORS AK C 2 Driftform Den vårdande enhetens driftform enligt Kombika. Exempel 02 = Privat. Värden, se Codeservers tabell driftform C 3 Orsak till ej debitering via HEJ Exempel: FEL = Fel har påträffats vid behandling i Ersmo VUN = Uppdraget är 0000 EMN = Modellen är 000 ULP = Utomlänspatient Värdet hämtas från Ersmo FMANAD C 6 Födelsemånad Inklusive sekel. Möjliggör beräkning av ålder i månader för (framför allt) små barn. Behörighetsskyddad kolumn. FTG C 4 Producerande företag Den vårdande enhetens företagskod hos SLL. Värden, se Codeservers tabell Foretag HEJ C 1 Överfört till HEJ J = åtminstone någon produkt för besöket har överförts till HEJ N = besöket är debiterbart men har ännu inte överförts till HEJ (produkter saknas) E = besöket är ej debiterbart. HSAID C 17 Identifikationskod Den vårdande enhetens HSA-id (Hälso- och sjukvårdens adressregister) IDNR C 20 Identitetsnummer Et unikt löpnummer för varje individ (patient). I praktiken en kryptering av personnumret. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. INR C 5 Inrättning Vårdande inrättning. Värden, se Codeservers tabell Inr KLIN C 3 Klinik Vårdande klinik. Värden, se Codeservers tabell Klinik Exempel 201 = Barnmedicin KOEN C 1 Kön K = kvinna, M = man. KOKS1 C 4 Produktkod 1 Så långt möjligt redovisas besökets produkter i variablerna KOKS1 KOKS4 i ordning så att huvudersättningen redovisas före tilläggen. Värden, se Codeservers tabell Produkt KOKS2 C 4 Produktkod 2 Se ovan. KOKS3 C 4 Produktkod 3 Se ovan.

12 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning KOKS4 C 4 Produktkod 4 Se ovan. KOMBIKA C 11 Kombikakod Verksamhetsidentifiering. Sammanslagning av kolumnerna INR, KLIN och AVD Värden, se Codeservers tabell Avd KSO C 2 Konsumerande SO Patientens beställarområde baserat på bosättning vid inskrivningen. Exempel 03 = Stockholm / Ekerö Värden, se Codeservers tabell Bestavd LKF C 6 Län-kommun- och församlingskod LKST C30 Kommun-stadsdel i klartext Patientens församling vid besöket enligt folkbokföringen. Värden, se Codeservers tabell LKF Patient boende i kommun/stadsdel vid besöket enligt folkbokföringen MANAD C 2 Månad Månad för besöket MODELL 3 Ersättningsmodell Typ av ersättningsmodell, t ex 106 = Husläkare vårdval med KVÅrapportering Värden, se Codeservers tabell Modell OMRKOD C 7 Områdeskod, betjäningsområde Patientens betjäningsområde vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Omrkodny ORGNR 11 Organisationsnumm Utförarens (vårdenhetens) organisationsnummer. er PRODTYP C 1 Produkttyp Produkttyp för den första produkten (variabeln KOKS1). Värden, se Codeservers tabell Produkttyp RINR C 5 Remitterande inrättning Del av kombika kod (tecken 1 5) Se Codeservers tabell AVD för värden kombikakod RKLIN C 3 Remitterande klinik Del av kombika kod (tecken 6 8) Värden, se Codeservers tabell klinik RMOTT C 3 Remitterande avd/mottagning Del av kombika kod (tecken 9 11). Endast användbar i kombination med RINR och RKLIN STADSDEL C 5 Stadsdel Patientens boende stadsdel (inom Stockholms kommun) vid besöket. Värden, se Codeservers tabell Stadsdel TAXA C 2 Taxekod Avser patientavgift. Exempel: 008 = SLL frikort Värden, se Codeservers tabell TOTDEB N 8 Totalt debiterat Summa debiterat belopp för besöket enligt vårdgivarens prislistor. Hämtas från HEJ-systemet via DEB. TOTKOST N 8 Totalkostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla debiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. TOTKOSTO DEB N 8 Kostnad Summa belopp enligt basprislistan för alla odebiterbara produkter utom eventuella avdragsprodukter. Inklusive samtliga produkter på odebiterbara besök. TOTVIKT N 8 Totalvikt Summa vikt (poäng) för alla debiterbara produkter, dvs alla som ingår i TOTKOST. 4 decimaler. TOTVIKTO DEB N 8 Vikt Summa vikt (poäng) för alla odebiterbara produkter, dvs alla produkter som ingår i TOTKOSTODEB. 4 decimaler. TYP C 2 Variabeln grupperar besöken i ett antal grupper beroende på om produkter har rapporterats in eller genererats av Ersmo. Exempel PS = Produktsatt EJ = Ersätts ej

13 Variabel Typ Ant Innehåll Beskrivning UPPDRAG C 7 Uppdrag Det vårduppdrag från beställaren som detta vårdtillfälle hör till. Ett uppdrag är en väldefinierad mängd arbetsuppgifter för en viss verksamhet, t ex 7101 = Barnläkarmottagning Österåker. Värden, se Codeservers tabell Samverks UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Typ/gruppering av uppdrag, t ex 133=Husläkarverksamhet, basåtagande Värden, se Codeservers tabell Uppdragstyp VDG1 C 2 Vårdgivarkod 1 Vårdgivarkod = yrkeskategori. Värden, se Codeservers tabell Vdg VDG2 C 2 Vårdgivarkod 2 VDG3 C 2 Vårdgivarkod 3 VDG4 C 2 Vårdgivarkod 4 VDG5 C 2 Vårdgivarkod 5 VELAK C 11 Husläkarmottagning Kombikakod för patientens valda husläkarmottagning (listad på). Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd VESSB C 11 Vårdenhet särskilt boende VHNR C 10 Vårdhändelsenumme r Kombikakod för vårdenhet där patienten är inskriven i särskilt boende. Hämtas från HUSLVAL (ListOn) Värden, se Codeservers tabell Avd Behörighetsskyddad kolumn. En unik kod för besöket.

14 3.3 Specifikation DEB fil (faktureringsposter från HEJ systemet) Specifikationen sorterad på variabelnamn i alfabetisk ordning. Filnamn: DEB_ÅÅÅÅ.zip. Observera skillnad mot OVR- och SLV filen. Om DEB filen öppnas i t ex Excel kommer en rad motsvaras av en kreditering/debitering av en produkt. Det innebär att t ex ett besök med flera produkter (en rad i OVR) förekommer som flera rader i DEB, en eller flera rader per produkt,. Det kan också vara så att ett besök som i OVR endast har en produkt i DEB visas på flera rader om t ex produkten för besöket ändrats. DEB VAL kommer då att visa - en rad för den första debiteringen - en rad för kreditering av första debiteringen - en rad för ny debitering osv. Inga rader/poster tas bort eller uppdateras i DEB, alla sparas så att debiterings- och krediteringsflödet kan följas. Innehållet i exportfilen för DEB styrs av debiteringsperioden (DEBPER = debiteringar/krediteringar under filnamnsåret ). Det innebär t ex att för ett besök (produkt) som gjort under 2012 men debiterats under 2013 så kommer debiteringsposten att ligga i DEB_2013 filen (dock med förbrukningsår FBAAR=2012), till skillnad mot besöksposten som kommer att ligga i OVR_2012. Variabel Format Innehåll Kommentar AKUT C 1 Akut J = akut N = ej akut (förplanerad). ALDER N 8 Patientens ålder Patientens ålder (fyllda år) vid datumet HDAT, dvs normalt (utom vid dagersättning) vid inskrivningen/besöket. ANTAL N 8 Antal Antal av produkten. Heltal. Negativt för krediteringar och avdragsposter. APRIS N 8+2 Apris Kr och ören. Positivt eller 0. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören. AVTAL C 7 Avtalskod Det vårdavtal som uppdraget tillhör enligt kodservern. AVTALSTYP C 2 Avtalstyp Hämtas från kodservertabellen AVTAL. Värden, se Codeservers tabell AVTALSTYP. AVTORGNR C 10 Organisationsnummer Producentens organisationsnummer enligt vårdavtalet enligt ADA. Värden, se Codeservers tabell ORGNR för SLL interna enheter. Variabeln hette tidigare bara ORGNR. BASOMR C 7 Basområdeskod Behörighetsskyddad kolumn. Geografiskt område (basområde) inom vilket patientens bor vid inskrivningen. Exempel = Sergels Torg Värden, se Codeservers tabell Basomrny BELOPP N 8+2 Belopp (kostnad) Kr och ören. Negativt för krediteringar och avdragsposter. Fasta produktpriser är normalt i hela kronor, men belopp beräknade via produktvikten har normalt ören.

15 Variabel Format Innehåll Kommentar BTYP C 1 Besökstyp Värden, se Codeservers tabell Btyp. DEBKRED C 1 Debitering/kreditering D= debitering K = kreditering eller annan avdragspost (negativt antal och belopp). DEBNR C 10 Debiteringsnummer Inledande bokstav D (Debiteringsuppgifter) för alla icke-manuella debiteringsposter från HEJ. Blankt för manuella debiteringar i HEJ. Blankt för debiteringsposter från Unilabs mammografi på S:t Göran. DEBPER C 6 Debiteringsperiod ÅÅÅÅMM. DEBTILLF C 1 Debiteringstillfälle Ny kolumn Tills vidare alltid = 4. Andra värden kan förekomma i framtiden om veckofakturering i HEJ skulle införas. DEBTYP C 1 Manuell/maskinell A = automatisk (via försystem till HEJ, dvs Ersmo eller Sectra RIS). M = manuell (direkt i HEJ). FAKSYS C 8 Faktureringssystem Anger vilket faktureringssystem som gjort debiteringen. För HEJ: HEJ. För Unilabs mammografi : CDIFAKT. FAKTMOTT C 5 Fakturamottagare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. FAKTUTST C 5 Fakturautställare Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Varje sjukhus och varje privat vårdcentral är upplagda som en egen fakturautställare. SLSO har en gemensam fakturautställare (10806) för alla sina vårdcentraler. FBAAR C 4 Förbrukningsår Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsår. Öppenvård: besöksår. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: året som denna dagersättningsprodukt gäller för (dagersättningsprodukter går inte över månads- och årsgränser). Kan användas av användaren för matchning mot rätt SLV/OVR-databas. FBASOMR C 7 Fysisk avd, basområde Det basområde där enheten är belägen. Hämtas från kodservertabellen FAVD FBMAAN C 2 Förbrukningsmånad Slutenvård (utom dagersättning): utskrivningsmånad. Öppenvård: besöksmånad. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: månaden som denna dagersättningsprodukt gäller för. FMANAD C 6 Patientens födelsemånad Behörighetsskyddad kolumn. Hämtas ur personnumret. Saknar värde för reservnummer (eftersom deras födelsedatum inte lagras i HEJ). Variabeln hette tom 2007 FMAAN. FTG C 4 Fakturautställarens företag Hämtas från HEJ. Kan vara 0000 för leverantörer utanför SLL. FTGTYP C 1 Företagstyp Hämtas från kodservertabellen FORETAG. Anger bland annat om företaget är en SLLförvaltning, ett SLL-bolag eller en privat vårdgivare.

16 Variabel Format Innehåll Kommentar HDAT C 8 Händelsedatum Slutenvård (utan dagersättning): inskrivningsdatum. Öppenvård: besöksdatum. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: första dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för. Uppgiften kan teoretiskt saknas för vissa manuella debiteringar av besök, men är i praktiken alltid ifylld. HKLASS C2 Händelseklass Ny kolumn 2010 IDNR C 20 Krypterat person- eller reservnummer Slutenvård och öppenvård: VK (vårdkontakt). Vårdperioder inom ASIH: VA (vårdansvar). I framtiden kan det tillkomma andra former av vårdansvar som vårdgivaren ersätts för. Kan saknas för manuella debiteringar. Obs, ej samma IDNR som används i VAL databaserna. KOEN C 1 Patientens kön K = Kvinna M = Man KREDAVPER C 6 Debiteringsperiod som krediteringen avser Ny kolumn 2008 ÅÅÅÅMM. Saknas för debiteringar och avdragsposter och vissa krediteringar. Nya HEJ knyter så långt möjligt varje kreditering till dess föregående debitering. Variabeln anger i vilken period den föregående debiteringen gjordes. Därigenom kan i princip en kreditfaktura referera till motsvarande debetfaktura. KREDAVTILLF C 1 Debiteringstillfälle som krediteringen avser Ny kolumn Se föregående kommentarer. KUND C 10 Kundnummer Anges med kundkod enligt HEJ och enligt patientens bosättning: 2 siffror områdestyp (01 = betjäningsområde, 91 = restområde för utrikespatienter mm) följd av 2 7 siffror område LAEN C 2 Patientens län Enligt folkbokföringen. LEV C 5 Leverantör Leverantör, anges med en kod bestående av S + de fyra sista (unika) tecknen i enhetens HSA-id enligt EK, exempelvis S3XL2. LKF C 2 Patientens län-kommunförsamling Enligt folkbokföringen. LKOMM C 4 Patientens län-kommun Enligt folkbokföringen. MODELL C 3 Ersättningsmodell Ersättningsmodell som gäller för vårdhändelsen. Värden, se Codeservers tabell Modell. Härleds av Ersmo, i första hand utifrån uppdragets uppgifter i kodservertabellen SAMVERKS. ORGNR C 10 Fakturautställarens organisationsnummer Hämtas från HEJ för SLL-enheter. PRISLEV C 5 Prisleverantör Anges med HEJ:s kod, 5 siffror. Kan exempelvis avse en klinik.

17 Variabel Format Innehåll Kommentar PRISTYP C 1 Pristyp Uppgiften anger hur produktpriset hämtats av HEJ: F = fast pris för produkten K = kreditering där priset hämtats från motsvarande debitering M = manuellt ändrat pris S = specialpris V = produktens vikt * fakturautställarens poängpris W = produktens vikt * prisleverantörens poängpris Y = produktens vikt * uppdragets poängpris PRODOMG C 1 Prouktomgång. Värden, se Codeservers tabell ProdOmgTyp. Anger vilken roll fakturautställaren i denna post har: U = utförare H = huvudleverantör (men inte själv utförare) R = ansvarig (för vårdperiod-asih eller för en MVC-period) (men inte nödvändigt utförare) M = remitterande enhet (vid obstetriska ultraljud) A = områdesansvarig (förekom tom 2012 inom geriatriken) Det kan finnas flera produktomgångar, oftast med samma produkter, för samma vårdhändelse. Se vidare avsnittet om Underleverantörer nedan. PRODTYP C 1 Produkttyp Hämtas från kodservertabellen PRODUKT, egenskap Produkttyp Värden, se Codeservers tabell Produkttyp För närvarande normalt = det första tecknet i produktkoden. PRODUCENT C 11 Producent Vårdenhet och motsvarande. Kombikakod. PRODUKT C 10 Produkt Värden, se Codeservers tabell PRODUKT. HEJ hanterar produktkoder på upp till 10 tecken. GVR och många lokala PAS-system kan dock bara hantera produktkoder på 5 tecken, så i praktiken är koden inte längre än så. Eventuellt kan längre produktkoder komma att användas vid manuella debiteringar direkt i HEJ. STADSDEL C 5 Stadsdel Patienten bor i stadsdel UPPDRAG C 7 Vårduppdrag Hämtas i första hand från Ersmo, i andra hand från kodserverns AVD utifrån producentens kombika. Värden, se Codeservers tabell SAMVERKS. UPPDRTYP C 3 Uppdragstyp Hämtas från kodservertabellen SAMVERKS. Värden, se Codeservers tabell UPPDRAGSTYP. UTDAT C 8 Utskrivningsdatum Slutenvård (utan dagersättning): utskrivningsdatum. Öppenvård: blankt. Slutenvård och vårdperioder med dagersättning: sista dagen i tidsperioden som denna dagersättningsprodukt gäller för.

18 Variabel Format Innehåll Kommentar VARDVAL C 1 Vårdval (auktoriserad vårdgivare) Anger om vårdgivaren auktoriserats enligt Vårdval Stockholm. Uppgiften härleds utifrån uppdragstypen. J eller N VHNR C 10 Vårdhändelsenummer Behörighetsskyddad kolumn G + 9 siffror för vårdtillfällen och besök från GVR (som i SLV och OVR). E + 9 siffror för ASIH-vårdperioder från GVR. G + blanktecken + punkt för cellprovtagningar från FUMS. Blankt för mammografiposter från Sectra RIS och för manuella debiteringar i HEJ. VIKT N 3+4 Vikt 4 decimaler. VTYP C 1 Vårdtyp S = sluten vård och vårdperioder-asih O = öppen vård.

19 4 Öppna filerna i Excel (Visas endast som exempel, detta supportas ej av SLLIT.) Filerna lagras komprimerade (xx.zip). Använd t ex komprimeringsprogrammet WinZip för att avkoda till ursprungligt textformat. Därefter: 1. OBS, starta Excel först 2. Öppna därefter exportfilen i Excel Klicka på Arkiv, öppna, välj Filformat Alla filer och därefter filnamn 2.1 Därefter, tänk på att: Avgränsade fält ska vara markerad 2.2 Kryssa för Tabb som avgränsare

20 2.3 Ändra dataformat från Allmänt till Text för vissa kolumner När filen öppnas på detta sätt bör du göra några förändringar i Kolumndataformatet. Datatypen för alla kolumner kommer troligtvis att vara förkryssad som Allmänt. För vissa av kolumnerna bör du byta till text som exemplet nedan. Detta bl a pga att inledande nollor inte kommer att visas i Allmänt läget. Exempel: KSO = 03 kommer att visas som KSO=3, UPPDRAG=0000 kommer att visas som UPPDRAG=0 vilket kan bli missvisande. Kolumnen LKST (kommun stadsdel) kommer att visa LKST= #NAMN? istället för t ex LKST= -Enskede-Årsta-Vantör.

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Manual. Administration och användning

Manual. Administration och användning Manual Administration och användning 0 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 UTGÅVOR... 2 MODUL: ORGANISATION... 3 Avdelningar... 3 Mallar... 3 Kompetenser... 3 PORTFÖLJHANTERING... 4 BEMANNINGSPLANERING...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Ansvariga författare: Caroline Mårdh, Lena Andersson och Susanne Wickberg Version: 3.0 Fastställd: 2014-01-01 Gäller från: 2014-01-01 Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Intensivvårdstillfällen

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer