En tupp i hönsgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tupp i hönsgården"

Transkript

1 En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och frågeställningar 3 Rapportens disposition 3 Genusperspektiv 4 Vad har gjorts för att öka andelen män i vården? 5 2. Tillvägagångssätt 7 3. Yrkesvalet 8 Sammanfattning Att vara en manlig brytare 13 Sammanfattning Arbetssituationen 19 Sammanfattning Vad tillför männen? 26 Sammanfattning 32

3 7. Varför så få män? 33 Sammanfattning Hur kan fler män bli intresserade? 38 Sammanfattning Diskussion 42 Källförteckning Bilagor Bilaga 1. Projektpresentation inför intervju Bilaga 2. Intervjuguide (männen) Bilaga 3. Intervjuguide (kvinnorna) Bilaga 4. Intervjuguide (arbetsledarna) Bilaga 5. Fiktiva namn till intervjupersonerna

4 1 Inledning Bakgrund Enligt Nordberg (2001) har Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa. De män som börjar arbeta i kvinnodominerade yrken avancerar ofta till högre befattningar eller så slutar de och börjar arbeta på mansdominerade arbetsplatser. Historiskt har det varit kvinnor som har tagit hand om vården av sjuka, gamla och barn, men en sjuksköterskebrist under 1930-talet gjorde att frågan om manliga sjuksköterskor började debatteras under 1940-talet (Zetterström Lagervall et al, 1985, i Jansson, 1994:2) Vårdbehovet i Sverige har ökat samtidigt som det blivit svårare att rekrytera ungdomar till omvårdnadsprogrammen. Det har skapat ett ökat rekryteringsbehov, som till stor del beror på att många som arbetar inom vården närmar sig pensionsåldern (SOU 2004:19). Dessutom finns det en obalans mellan män och kvinnor som arbetar inom vården utgjorde kvinnorna i vård- och omsorgsarbete 88 %. I Halland var andelen kvinnor 92 % (SCB, 2006). Vård- och omsorgsarbete värderas lågt i vårt samhälle, vilket bland annat visar sig i låga löner. I kvinnodominerade branscher som vård och undervisning har lönerna fallit under hela perioden mellan och 1990-talen. Mellan 1991 och 2000 tappade anställda inom offentlig förvaltning och vård ca 10 % i lönenivå jämfört med verkstadsindustrin (Nyberg, 2003). Många har uppfattningen att kan man inte bli något annat, så kan man alltid jobba inom vården (Jansson, 1994). En anledning till att få fler män att intressera sig för vårdyrket är tillgången till en större grupp att rekrytera ifrån. En annan anledning till att öka andelen män i vården är att ge vårdtagarna 1

5 valfrihet, genom att få möjlighet att bli omhändertagna av såväl kvinnliga som manliga skötare/sköterskor (Sörensdotter, 2005). Genom en jämnare fördelning av män och kvinnor inom vården anses vårdtagarnas behov kunna tillgodoses bättre. Andra argument är att det även behövs ett manligt synsätt i vården, att arbetsklimatet blir bättre och att könsblandade arbetsplatser sägs vara mer stimulerande och kreativa (Pingel 2002). Enligt Dufwa (2004) har forskningen till största delen undersökt kvinnors inträde i utpräglat manliga yrken. Därför är det intressant att vända på perspektivet och istället undersöka mannens arbetssituation inom ett typiskt kvinnligt yrke. När det gäller män i kvinnodominerade branscher har det skrivits en del om manliga sjuksköterskor, medan endast ett fåtal har riktat in sig på manliga vårdbiträden och undersköterskor. Därför kan denna studie ge ett bidrag, genom att det är männens arbetssituation inom äldreomsorgen som hamnar i fokus. 2

6 Syfte och frågeställningar För att få fler män att söka sig till vårdyrket krävs en ökad kunskap om hur männen upplever sin yrkesroll. Syftet med studien är att ta reda på hur män som arbetar i det direkta vårdarbetet upplever sin arbetssituation, vad som lockade dem till yrket, vad männen tillför och hur man kan få fler män att intressera sig för vårdyrket, speciellt äldreomsorgen. Frågeställningar: Vilka faktorer påverkade männens yrkesval? Hur upplever män i vården sin arbetssituation? Vad tillför männen i vårdarbetet? Hur kan man få fler män intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen? Rapportens disposition Studien har ett genusperspektiv som kommer att beskrivas i nästa avsnitt. Därefter följer exempel på vad som har gjorts för att få in fler män i vården. I kapitel 2 beskrivs hur studien har gått till och vilket urval som har gjorts. Sedan har resultaten från intervjuerna delats in i olika teman som redovisas i kapitel 3 till 8. Kapitel 3 handlar om männens yrkesval och hur omgivningen har reagerat på deras val. Hur det är att vara en manlig brytare och vilka föroch nackdelar det bär med sig behandlas i kapitel 4. Sedan berättar intervjupersonerna om arbetssituationen och hur arbetsuppgifterna i äldreomsorgen upplevs (kap. 5). I kapitel 6 diskuteras om männen tillför något nytt i vården och vad det i så fall är. Därefter behandlas frågan om varför det är så få män som söker sig till äldreomsorgen och varför de inte stannar kvar (kap. 7). Hur man ska kunna få fler män intresserade av att arbeta i äldreomsorgen tas upp i kapitel 8. Rapporten avslutas med en diskussion om de frågor som kommit upp i studien (kap. 9). 3

7 Genusperspektiv Studien kommer att ha ett genusperspektiv genom att belysa de förväntningar och attityder som finns när det gäller män som arbetar med omsorgsarbete. Könsmaktsordningen blir extra tydlig för dem som väljer att arbeta inom kvinno- eller mansdominerade yrken och därmed bryter mot den traditionella föreställningen vad det gäller kön och yrke (Robertsson, 2003). Genus är något som formas i samspelet med andra människor och delas av flera personer (Ekstrand, 2005). Det är alltså inte ett statiskt tillstånd utan påverkas även av strukturen i samhället. Det är både genusnormer, historiska och kulturella normer som påverkar ett yrkes status (Westberg-Wohlgemuth, 1996). En förklaring till att utbildning väljs utifrån vilket kön man har betecknas som könsrollssocialisation. Med det menas det att individerna bl.a. väljer utifrån uppväxtmiljön, massmedia och den rådande könssegregeringen på arbetsmarknaden. Valen speglar då hur individen bör välja beroende på dess kön (Jonsson, J. I Persson & Wadensjö, 1997). Det finns både en vertikal och horisontell segregering mellan män och kvinnor i arbetslivet. Horisontell segregering innebär att det finns en snedfördelning av män och kvinnor inom olika sektorer och yrken på arbetsmarknaden. Vertikal segregering betyder att fördelningen av män och kvinnor på olika positioner inom sektorer och yrken är ojämn (Persson & Wadensjö, 1997). Dessa strukturella fenomen anses bidra till att män förväntas gå vidare i karriären och inte bara nöja sig med att vara undersköterska eller sjuksköterska. Många killar har stött på frågan om varför de inte vidareutbildar sig till läkare och flera av dem klättrar också vidare eller byter bransch (Robertsson, 2003). Det kan vara en förklaring till varför andelen män inom vård- och omsorgsyrket ökar ju högre upp i hierarkin man kommer. 4

8 Manliga sökande till vård och omsorg ökade under när feminismen växte fram och det talades om jämställdhet. På 80- talet skulle dock männen passa sig för att bli mjukisar och om de skulle börja arbeta i vården så var det för att tillföra det typiskt manliga och inte för att utveckla sig själva (Eriksson, ). Männens inbrytningar på kvinnodominerade områden under 90-talet har varit färre än kvinnors inbrytande på mansdominerade områden (SOU 2004:43). Vad har gjorts för att öka andelen män i vården? Arbetsmarknadsstyrelsen har arbetat med flera olika brytprojekt och det är de lokala brytprojekten med inriktning mot vård och omsorg för män, som har varit mest framgångsrika. Efter projekten var det 47 procent av deltagarna som sökte ett annat yrke än före och 19 procent bytte från ett traditionellt manligt till ett traditionellt kvinnligt yrke (Arbetsmarknadsstyrelsen, 1999:3). Länsarbetsnämnden har under många år arbetat med olika brytprojekt som har syftat till att få arbetslösa män och kvinnor att bli mer otraditionella i sina yrkesval. Resultaten har varit olika och Wetterberg (2002) anser att det behövs en genomtänkt strategi för att det ska fungera. Bland annat behöver de mottagande arbetsplatserna fundera över bemötandet och introduktionen för personerna som kommer. Samtidigt som de som ska komma ut på arbetsplatserna behöver de en god förberedelse. Wetterberg skriver att det startats en del nätverk för män som arbetar i vården. Han menar att det är bra med forum där män kan träffas och resonera kring angelägna frågor, men att de inte får bli genuskonserverande. Örebro läns landsting genomförde ett projekt som hette Män i hälso- och sjukvård och som riktade sig till män som arbetade i det direkta arbetet med patienter vid region- 5

9 sjukhuset i Örebro. Syftet var att utveckla en större medvetenhet om genusfrågor och öka mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet för att därigenom förändra strukturerna och öka antalet män i hälso- och sjukvård. Tyvärr ledde inte projektverksamheten till några synbara organisatoriska förändringar, men var till viss del utvecklande för den enskilde individen (Pingel, 2002). Flera kommuner har utbildat så kallade kommunambassadörer, som är ute på skolorna och berättar om hur det är att arbeta i kommunen. De brukar även delta på arbetsmarknadsmässor och rekryteringsdagar. Det behövs eftersom kommunerna står inför ett stort rekryteringsbehov. Många gånger finns det representanter även från äldreomsorgen. Hittills har det inte funnits några riktigt bra lösningar för att få fler män att börja arbeta inom vården. Röger ( ) på JämO anser att det har varit svårt att få både fack och arbetsgivare att engagera sig frågan. De saknar en gemensam lösning för hur de ska gå tillväga. 6

10 2 Tillvägagångssätt För att få ökad kunskap om männens upplevelser och attityder användes en kvalitativ metod i form av djupintervjuer, vilket är nödvändigt för en djupare förståelse av situationen. Fokus har varit män som arbetar inom äldreomsorgens hemtjänst och boende. Det genomfördes nio djupintervjuer med män som arbetar i det direkta vårdarbetet som vårdbiträden eller undersköterskor, fyra intervjuer med kvinnliga medarbetare, två intervjuer med arbetsledare och en telefonintervju med en manlig undersköterska, som även verkar som kommunambassadör. Inför intervjuerna med männen och arbetsledarna så skickades det ut ett brev med information om studien (se bilaga 1). Kvinnorna som deltog vid intervjuerna fick jag kontakt med genom männen eller deras arbetsledare. Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2, 3, 4). Det innebär att guiden bestod av ett antal teman och förslag till frågor, men ordningsföljden var flexibel och intressanta frågeställningar följdes upp under tiden (Kvale, 1997). Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 2 timmar. Alla intervjuer bandades (förutom telefonintervjun) och transkriberades för att öka materialets tillförlitlighet. Intervjupersonerna arbetar inom olika kommuner i Halland och det har varit en blandning av både nyanställda och de som varit yrkesverksamma inom vården en längre tid. Åldern på intervjupersonerna har skiftat mellan 24 och 56 år. Intervjupersonerna behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de har fiktiva namn i rapporten (se bilaga 5). Materialet har sedan analyserats med hjälp av artiklar och forskningsrapporter som tar upp hur det är att arbeta som man i vården, hur framtiden ser ut och vad som har gjorts för att få fler män att intressera sig för att arbeta i vården. 7

11 3 Yrkesvalet Vad är det som har gjort att männen i studien har valt att arbeta i äldreomsorgen och vilka reaktioner har de mött från omgivningen? Anledningarna till att männen har börjat i äldreomsorgen är flera. Vissa menar att de bara halkade in på ett bananskal och att det var en bransch där det fanns jobb. Jag var arbetslös och man fick ta vad som fanns. Jag trodde absolut inte att jag skulle trivas utan tänkte usch vilket jobb, men det var jättekul. (Elias, vårdbiträde) Andra visste redan från början att de ville jobba med människor och sökte sig därför till vården direkt efter skolan. Sedan finns det personer som jobbat inom typiskt mansdominerade yrken, som till exempel åkeri, träindustrin och verkstadsarbete. Olle, som arbetar som vårdbiträde, är en av dem som har bytt bransch. Det var egentligen min syster som påverkade mig i någon riktning, när jag inte riktigt orkade med det på andra arbetsplatser. Det hade jag väl tänkt långt innan att jag ville sadla om. Som Nordberg lyfter fram så straffas män som väljer kvinnodominerade yrken lönemässigt och de får sämre karriärmöjligheter jämfört med dem som väljer traditionellt ( ). Olle, som tidigare arbetat inom ett traditionellt manligt yrke, berättar att det är ett kämpande att få ekonomin att gå ihop med hjälp av olika extraarbeten. Därför blir också steget att gå in i ett kvinnoyrke svårare att ta. Trots olika skäl till att börja i äldreomsorgen så har de vissa saker gemensamt. De flesta har någon i sin närmaste bekantskapskrets 8

12 som arbetar inom vården. Även om de inte alltid tror att det har någon betydelse för deras yrkesval, så har det ändå gjort att de har mer kunskap om området än de som inte har någon bekant som arbetar inom vården. Enligt Ekstrand (2005) så har goda förebilder stor betydelse för vilket yrke man väljer. Det finns fördomar om vården som bygger på okunskap berättar Jörgen som är undersköterska och även arbetar som ambassadör för kommunen. Synen på äldreomsorgen är att det mest handlar om personlig hygien, laga mat och städa. Många män ser det som ett typiskt kvinnojobb. Även Ekstrand (2005) nämner att vårdyrket betraktas som ett feminint yrke av samhället, vilket i sin tur påverkar männens val. att det då bland människor i allmänhet fortfarande finns den inställningen att det fortfarande är ett typiskt kvinnoyrke. (Lars, undersköterska) Eftersom arbetet i äldreomsorgen har en stämpel på sig att vara ett kvinnoyrke ses det sällan som ett naturligt val för män. För Andreas, som arbetar som undersköterska, var jobbet i äldreomsorgen bara en nödlösning när han blev tillfrågad, men upptäckte att han trivdes riktigt bra. Jag gick in med inställningen att detta är bara en kort tid. Det är en nödlösning, det är över sommaren sen ska jag tillbaka till barnomsorgen eller börja läsa till förskollärare, fritidspedagog, lärare eller något sånt. Nej, nej, äldreomsorgen är ju bara en hållplats. Det blev la inte riktigt så. Jag har stannat rätt länge vid den hållplatsen. Det finns alltså många negativa förväntningar som även de manliga intervjupersonerna burit med sig in i arbetet. Fördomar som har förändrats när de fått mer kunskap och ett annat perspektiv på vad äldreomsorgen faktiskt innebär. Trots olika 9

13 fördomar när det handlar om att arbeta i äldreomsorgen, så har de flesta mestadels mött positiva reaktioner när det gäller deras yrkesval. Reaktionerna är väl att de tycker att det är bra gjort. De skulle inte vilja jobba med detta. (Magnus, vårdbiträde) Enligt Jonsson (1997) måste män som går in i kvinnodominerade yrken förbereda sig på att bli ifrågasatta och misstänkliggjorda i sin yrkesroll och en del av intervjupersonerna har också fått stå ut med spydiga kommentarer. Åh mina kompisar flabbade första veckan. De tyckte jag var helt korkad med mitt val. Men jag flabbade åt dem. Jag är så nöjd med mitt val så det är inget problem. (Kristoffer, undersköterska) Nordberg (2001) anser att det sällan förekommer positiva beskrivningar av män som trivs och som inte hotas av att deras maskulinitet ifrågasätts. Det är inte något som framkommer i denna studie, eftersom de flesta männen verkar trivas bra. Trots att några av männen har fått negativa reaktioner på grund av sitt yrkesval, så verkar de inte bry sig särskilt mycket över det. De säger att det är deras val, vilket tyder på en inre styrka. De flesta kompisarna har senare ändrat åsikt och har tyckt att det är bra att de jobbar inom vården. Det är inte bara den närmaste omgivningen som kan reagera på ens yrkesval. Även vårdtagarna kan tycka att det är märkligt när det kommer en manlig undersköterska. Jag tror inte jag har fått en enda negativ kommentar angående då alltså att läsa inom vården och sedan jobba inom vården. Det var bara brukarna i äldrevården som tyckte det var 10

14 konstigt. I äldre människors ögon är det att män är läkare och kvinnor är sköterskor. (Lars) Dessutom har han fått kommentarer från kvinnor, där de ifrågasätter hur han står ut med att arbeta som ensam karl bland en massa kvinnor. Han menar att kvinnorna själva kan skrämma iväg männen med sitt eget prat. Enligt Jansson (1994) finns det en uppfattning att kan man inte bli något annat så kan man alltid jobba inom vården. Detta bekräftas även av en arbetsledare i äldreomsorgen. En typisk fördom är ju liksom det här att, nä men kommer jag inte in på den linjen eller kan jag inte jobba med det så kan jag i alla fall jobba inom vården. (Sven) Så lätt är det dock inte och Kristoffer anser att du måste vara en viss typ av människa för att passa för arbetet i vården. Man ska vara en speciell person en speciell karaktär för att bli undersköterska. Vem som helst kan inte bli det. / / Sina tankar rent humanistiskt och etiskt och såna saker. Hur lugn man är, tålamodig. 11

15 Sammanfattning Männen kommer från skilda bakgrunder. Vissa har arbetat lång tid inom typiskt mansdominerade yrken, medan andra kommer direkt från skolan. De flesta har någon i sin bekantskapskrets som arbetar i vården, vilket kan ha betydelse för deras kunskap om vad det innebär. Reaktionerna från omgivningen har mestadels varit positiva och de tycker att det har varit bra gjort. Det finns dock en hel del fördomar om hur det är att arbeta i äldreomsorgen. Även äldre vårdtagare har svårt att se männen i den rollen. Några har också fått höra negativa kommentarer. Fast de män som intervjuats verkar inte bry sig så mycket om det, de står för sina val. Trots att vårdyrket fortfarande anses vara ett kvinnoyrke. 12

16 4 Att vara en manlig brytare Hur är det att vara i minoritet på sin arbetsplats? Hur bemöts du och finns det både fördelar och nackdelar? Män som arbetar i kvinnodominerade yrken benämns många gånger av forskare som manliga brytare. De bryter mot den rådande normen. Enligt Robertsson hotar killar som går in i dessa områden det skrangliga manlighetsprojektet och deras manlighet kan ifrågasättas ( ). Det finns dock fördelar med att vara en manlig brytare. Enligt Pingel ( ) åker männen snålskjuts på sitt kön i kvinnodominerade yrken. Hon anser att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser måste kämpa för att ta sig in, medan männen bemöts med öppna armar. Enligt Henrik, som är undersköterska, stämmer det: Det har aldrig varit några problem, snarare tvärtom, det har varit positivt att man kommit som kille inom vården, helt klart. På så vis kan det ske en positiv särbehandling av de män som kommer in. Speciellt inom sjukvården upplever många män att de får mer uppmärksamhet och att en del patienter vänder sig till dem bara för att de är män (Jansson, 1994). Man har faktiskt ett plus att vara man i vården. / / Först och främst hos vårdtagarna. De flesta, både damer och herrar, tycker att det är de blir glada faktiskt. Och även bland personalen har det bara varit positivt. (Magnus) Bland vårdtagarna finns det vissa förväntningar om vad en man ska göra och inte göra. Det medför att de får extra uppmärksamhet när de gör typiskt kvinnliga saker. Det är något som Eva, undersköterska, känner igen: 13

17 Oja, det är synd om xxx om han står vid spisen, men det är inte synd om jag står där, så är det. All denna uppmärksamhet skulle kunna upplevas som ett hot av de kvinnliga medarbetarna, men som man i ett kvinnodominerat yrke måste du även bevisa att du faktiskt klarar av de arbetsuppgifter som ingår. Enligt Elias har många äldre vårdtagare föreställningen om att män inte klarar av traditionella hushållsuppgifter. Då när du överbevisade att du kunde städa, du kunde laga mat, du kunde laga, fixa allting och du var hyfsat trevlig också då blev det ju så här att du tog bort mycket fördomar hos de äldre. När männen kommer in i kvinnodominerade yrken återskapas vissa könsrollsmönster och bland annat finns en kvinnlig pass opp-stil bland en del kvinnliga kollegor (Robertsson, ). Speciellt i början kan en del äldre kollegor ta på sig en mammaroll. Erik, undersköterska, berättar följande: Det var nog mer de äldre, det ska inte du behöva göra som är kille. De tog på sig mammarollen mer, ah det fixar jag det ska inte du göra, rulla inte håret och gör inte det och såna saker. Nordberg (2001) beskriver att männen har ögonen på sig och att det inte går att försvinna i mängden. Genom att vara i minoritet så får männen en speciell uppmärksamhet, men det är inte alltid att det ses som positivt. Första halvåret, fram till i våras tyckte jag det var jobbigt att jag var så älskvärd, att jag var saknad. Nu får ni lugna ner er, tjejerna gör ett precis lika bra jobb som jag gör om inte 14

18 bättre ibland faktiskt. Man blev liksom höjd på en piedestal bara för att man är kille. Jag tycker inte om det. (Kristoffer) Kristoffer försöker alltså minska ner själva betydelsen av att vara man, genom att lyfta fram sina kvinnliga kollegor som gör samma jobb. Eftersom männen märks i mängden så blir det också väldigt tydligt när de misslyckas med något. Som ensam kille så har man ju ögonen på sig från alla håll va, från arbetskamrater också. / / Skulle man göra något fel eller något sånt där så kan det ju synas väldigt väl liksom va. Alltså hos vårdtagare och sånt där va. (Olle) Jansson (1994) berättar om olika aspekter som är viktiga för hur de i minoritet bemöts. Den som är i minoritet syns mer och uppmärksammas om de avviker. Som beskrivits ovan så får männen extra mycket uppmärksamhet, vilket kan var både positivt och negativt. Det gör också, som i det här fallet, att kvinnorna verkar mer lika på grund av den kontrast som männen utgör. Personer i minoritetsställning har också större risk att bli förbisedda. I denna studie nämns det att du som man lätt kan bli nedröstad, men i vissa sammanhang verkar det som om kvinnorna lyssnar mer på dem bara för att de är män. Om det finns problem i arbetsgruppen berättar Olle att det är väldigt lätt att man som ensam kille hamnar mitt emellan två läger. Därför är det av stor betydelse vilken arbetsgrupp man hamnar i. Några intervjupersoner drar liknelsen med att vara i minoritet till att vara en tupp i en hönsgård. David, undersköterska, är ensam kille bland 17 kvinnliga medarbetare. När han skulle börja på den nuvarande arbetsplatsen skulle alla presentera sig. Efteråt var det en äldre kvinna som frågade honom följande: Hur känns det nu egentligen att sitta där som en tupp bland oss hönor? Jo det känns jättebra (svarade David). Ja det 15

19 sitter du och säger nu, hur tror du det känns om två månader? Förhoppningsvis så känns det lika bra om inte bättre (sa David) Det finns alltså en inställning hos kvinnorna att det måste vara jobbigt att vara ensam man, men David ser det inte som ett problem att jobba med kvinnor. Inte heller Erik anser att det är svårt att jobba med kvinnor, även om han skulle vilja ha någon manlig kollega. Det kan vara jobbigt ibland att vara ensam kille. För som jag sa innan så blir man en tupp i en hönsgård. Sen kan jag ju vända på det och säga att jag jobbar hellre med kvinnor än med män. Många av männen anser att det är ganska skönt att slippa den jargong som finns på många manliga arbetsplatser och säger sig trivas att arbeta med kvinnor. En arbetsledare menar dock att den jargong som finns på kvinnodominerade arbetsplatser också kan vara ganska rå. Att komma in som ung kille i en grupp medelålders kvinnor, där det är en ganska tuff jargong, då gäller det nog att om man inte har lite skinn på näsan så får man skaffa sig det alltså. (Sven) Enligt Nordberg (2003) har många män valt ett kvinnligt yrke för att manliga yrken kan upplevas negativa. Trots det märks det att de skulle önska att det blev några fler män på arbetsplatsen. David som har jobbat med flera andra män i vården berättar med glädje om hur de hade sina speciella killsnack. vi hade ju alltid på morgonen innan vi började nej fan, kom nu här xxx så få vi köra lite killsnack. Så hade vi fem minuter killsnack och sen var det bra då va och vi höll på att 16

20 skoja och skämta och det var högt i tak och det var rått ibland Enligt Ekstrand (2005) söker sig männen i kvinnodominerade yrken till varandra och i vissa situationer utesluts de kvinnliga medarbetarna från gemenskapen. Det kan vara ett sätt att forma sin yrkesidentitet, men kan också ses som en möjlighet till en frizon i en påtagligt kvinnlig miljö (Andersson & Gunnarsson, 2003). Precis som männen har sitt killsnack så har även kvinnorna sitt kvinnosnack. Som ensam man kan de ha lite svårt för det, speciellt de yngre. Det märks, det är så mycket tantspråk. Det är det vanliga om sina förhållanden och om sina barn och sina sjukdomar och trallala. Jag är lite less på det nu, men jag går runt med en MP3 spelare i bakfickan så det är bara att ta upp den och lyssna på musik så fort det blir för jobbigt på lunchtimmen. (Kristoffer) Man kan dock fråga sig varför männens killsnack uttalas i positiva termer, medan kvinnornas diskussioner benämns i negativa termer, av både män och kvinnor. 17

21 Sammanfattning Att vara en manlig brytare på en kvinnodominerad arbetsplats kan ha både sina för- och nackdelar. Som man får de mycket positiv uppmärksamhet och uppskattning just för att de är män. Samtidigt så blir det väldigt tydligt när de gör något fel. Några gjorde jämförelsen att vara en tupp i en hönsgård. De måste också bevisa att de faktiskt klarar av att städa och rulla hår. Männen säger sig inte sakna den jargong som finns på manliga arbetsplatser, men de uppskattar när de får någon manlig kollega som de kan ha killsnack med. 18

22 5 Arbetssituationen Hur upplever männen sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter. Finns det situationer som är jobbigare än andra och vad är det bästa med att arbeta i äldreomsorgen? Intervjupersonerna verkar trivas bra med att arbeta i äldreomsorgen och framhåller gärna hur stimulerande kontakten med de äldre är. Även i Nordbergs studie (2003) framhålls vikten av att umgås med, i deras fall, patienterna. Sen så är det ju jättekul att möta jättemånga otroligt intressanta människor. (Elias) Jag har alltid tyckt att det är väldigt intressant att umgås med äldre människor för de har så mycket att berätta. Det ger mig väldigt mycket. Det är aldrig tyst när jag är hemma hos en gammal människa för vi har alltid så mycket att prata om. (Lars) De flesta anser att det är viktigt att även kunna sätta sig ner en stund hos de äldre och prata med dem. Därför försöker de skynda sig med andra bestyr, så som städning för att kunna få lite tid över. Alltså att kommer jag hem till någon för att städa så tänker jag alltid så här att jag försöker skynda mig lite extra med städningen så kan jag i slutändan kanske få fem minuter då jag bara kan sätta mig ner på en stol och prata och vara social och umgås. (Lars) och så finns det en del som är jättesnabba så att det är bara in och ut nästan bara. Gör de där snabba grejerna och sen sticker man igen. Det är inte min grej, lite engagemang måste man ha när man jobbar med människor tycker jag. (Olle) 19

23 Det är ett problem som Blomberg (2006) tar upp att de äldre många gånger ser personalen i hemtjänsten snabbt komma in och göra sina bestyr, för att sedan snabbt ge sig av igen. Mest av allt längtar de äldre efter samtal och umgänge, medan städningen har en mer underordnad betydelse. De skulle önska att personalen vågade vara mer spontana. Rent krasst skulle man kunna säga att det syns att du gjort ditt jobb om det är rent och snyggt, men det märks inte om du har suttit ner och pratat. Även om det har stor betydelse för de äldre. Elias berättar att det finns många regler för vad de får göra och inte göra, men att han ibland struntar i det bara för att det är roligt att hjälpa vårdtagaren. Han skulle önska att arbetsgivaren hade mer tillit till sin personal. Det skulle beviljas fler arbetsuppgifter för man blir frustrerad av att man inte får göra vissa grejer. Även i Blombergs (2006) berättelse så är det en manlig personal som bortser från reglerna. Han hjälper till att hänga ut mattor, trots att han egentligen inte får det. Att män och kvinnor kan prioritera olika saker berättar Henrik: Det är bl.a. det här med städning, det här med soptunna det är väl inte så jättenoga tycker jag om det är mycket. Måste tömma som här ser ut (kan kvinnliga medarbetare säga). Mycket såna här smågrejor, om det är ordning, det är inte jätteviktigt tycker jag. Det är viktigare att patienten mår bra. Så det skiljer nog rätt så mycket där. Även Lena, som är arbetsledare, har märkt att det skiljer sig mellan män och kvinnor när det kommer till städningen. Det finns ju kvinnor som påpekar att det är dåligt städat och det har jag aldrig hört en man säga. Men sen tror jag inte att 20

24 männen städar sämre generellt, utan jag tror det ligger i personligheten. Just det här med städning verkar inte vara någon favoritsyssla bland männen. Utbilda en undersköterska till en städkärring. Det finns städfirmor som tar hand om sånt. Det kan jag känna. Jag vill lägga kraften på det jag är utbildad till. (Andreas) Några intervjupersoner ger exempel på andra kommuner som lagt ut städningen på entreprenad vilket gjort att de kan ägna mer tid åt omvårdnadsarbetet. Många upplever det frustrerande när inte tiden räcker till. Man har kanske inte så mycket tid som man egentligen skulle vilja ge. Så ibland kan man väl känna sig otillräcklig när man lämnar någon och känner att man egentligen inte är färdig. (Erik) Något som flera utav männen pratar sig varma för är de sjukvårdande uppgifterna och sårvård. En kvinna är kanske lite mer kramande och ömmande. Okej det varierar ju från person till person. Medan en kille kanske mer vill ha det där med omläggningar, lyssna lite, ta blodtryck, ta blodsocker och såna grejer. Det tror jag är lite mer som en killes... för då upplevs det lite som mer sjukvård i det. (David) Männen verkar också ha lättare att ta för sig när de vill något och säga ifrån. att nu vill jag lära mer om sårvård eller nu kan jag ta ansvar för det här såret. / / Vi har då framför allt män då 21

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer