Hantering av utjämningsbuffert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av utjämningsbuffert"

Transkript

1 Fakultet Ekonomi, kommunikation och IT Göran Ljungberg David Nordberg Hantering av utjämningsbuffert Management of leveling buffer Examensarbete 30 hp Civilingenjör Industriell Ekonomi Datum/Termin: Handledare: Berndt Andersson Examinator: Berndt Andersson Patrik Gottfridsson Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Detta projekt gick ut på studera huruvida Outokumpu, Degerfors, kunde använda sig av modeller som representerar strategier från Lean production med tillhörande flödesverktyg och hur dessa kunde appliceras i företaget. Outokumpu, Degerfors, är specialister inom rostfritt stål och levererar produkter till slutanvändare världen över. Uppgiftens utgångspunkt är att försöka få en bättre och smidigare hantering av materialet och samtidigt sänka kostnaderna för produkter i arbete. Modellen som användes kallas lära sig att se och baseras på att kartlägga flöden inom produktionen. Syftet med detta var dels att skapa sig en bild av ett nuvarande produktionsflöde men också fastställa eventuella slöserier i värdekedjan. Detta kartläggningsarbete var tyngdpunkten i projektet, eftersom det fortsatta arbetet med att konstruera ett framtida flöde innehållande en utjämningsbuffert krävde en djup förståelse kring det nuvarande styrsättet i produktionen. Arbetet med flödeskartläggningar samt förståelse kring produktionen benämndes internt av projektmedlemmarna som en förstudie, vilket var nödvändigt för att förstå och börja bearbeta projektuppgiften, som bestod av att skapa ett rakare flöde nedströms emot kunden. Genom att skapa ett nytt framtida flöde i produktionen med hänsyn till JITfilosofin, rätt mängd material vid rätt tidpunkt, krävdes det ett nytt framtagande av regelverk mellan de olika operationerna i produktionen. Detta på grund av att rätt mängd material vid rätt tidpunkt skulle dras framåt i värdekedjan för att skapa ett jämnare flöde. Tidigare trycktes materialet framåt i kedjan oberoende av när materialet skulle levereras till kund. Regelverket bygger på sortering av olika slags material så det krävdes en utredning om hur mycket material det rörde sig om vid olika veckor för att kunna fastställa hur mycket som skulle lagras i en buffert. Dessa beräkningar baserades på faktiska veckor med tillhörande mängd (styck) och tonnage (vikt) för att konstatera hur stor bufferten skulle bli. Det konstruerades även en beräkningsmodell för att fastställa om det framtagna regelverket och placeringen av bufferten stoppade för ett högre kundbehov. Resultatet av vårt projekt blev ett nytt regelverk samt ett förslag på en eventuell placering av utjämningsbufferten. I rapporten framkommer även resultat på hur olika slags material baserat på regelverket kommer att delas upp på olika sorteringsrutor för att detta styrsätt ska kunna fungera ute i verket. Det visar sig att med de förändringar som detta innebär kommer kostnaderna för produkter i arbete att minska, vilket är ett effektivt argument för företaget att försöka införliva detta förslag. Sammanfattningsvis måste nämnas att det kvarstår en del arbete för att detta förslag ska kunna fungera smärtfritt ute i verket. Som ett exempel måste det befintliga styrsystemet uppdateras med vissa styrbegrepp som inte funnits tidigare och samtidigt måste operatörerna ute i produktionen börja arbeta efter nya rutiner vilket måste beaktas i införandet av detta förslag. i

3 Abstract This project went on to study how Outokumpu, Degerfors, could make use of models that represents strategies of Lean production and related flow tools and how these could be applied in the company. Outokumpu, Degerfors, are specialists in stainless steel and deliver products to end users worldwide. The task starting point is to try to get a better and smoother handling of the material while lowering the cost of work in progress. The model used is called "Learning to See" and based on the identification of flows in production. The purpose of this exercise was to create an image of a current production flow, but also identify any wastage in the value chain. This mapping work was the heavy thing in the project as it continued efforts to construct a future flow containing a smoothing buffer required a deep understanding of the current control mode of production. Work Stream Mapping and to understand the production naming internally by project members that a feasibility study, which was necessary to understand and begin to process the project task, which consisted of creating a "straighter" flow downstream to the customer. By creating a "new" future flow of production with regards to JIT philosophy, right amount of material at the right time, it took a new development of regulatory frameworks between the various operations of production. This is because the right amount of material at the right time would be pulled forward in the value chain to create a smoother flow. Previously the materials push forward in the chain irrespective of where the material was delivered to the customer. Framework is based on the sorting of different types of materials so it took an investigation on how much material they were on at different weeks in order to determine how much that would be stored in a buffer. These calculations were based on actual weeks with the associated quantity (pc) and tonnage (weight) to ascertain how much the buffer would be. There were also constructed a computational model to determine if they developed the regulatory framework and the location of the buffer stopped for a higher customer need. The results of our project were a new framework and a proposal for a possible placement of equalization buffer. The report will also result in the different types of materials based on the regulatory framework will be split into various sorting boxes to the control mode to work around the plant. It turns out that with the changes that this entails, the cost of work in progress to reduce, which is a powerful argument for the company to try to implement this proposal. In summary, must be mentioned that there remains some work to this proposal to function painless in the work plant. As an example, the existing control system is updated with some control concept did not exist before and at the same time, operators must be out of production start working for new procedures which must be taken into account in the implementation of this proposal. ii

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Företagsbeskrivning Projektbakgrund Förutsättningar Problemdiskussion Syfte och mål Omfattning och avgränsning Metod och genomförande Litteraturstudier Värdesflödesanalys Datainsamling Dataanalys Modellering Kostnadsberäkning för produkter i arbete Tidigare genomförda studier Teori Design av värdeflöde Framtidsbeskrivning Utjämningsbuffert Lagerteori Lagringskostnad Kapitalkostnad Materialstyrning Empiri Nulägesbeskrivning Framtidsbeskrivning Lagersituation Lagringskostnader Nutida regelverk med befintliga sorteringsytor Utrustningsbegränsningar Valsverkstaden Stegbalksugn Rullugn Västra Delningsstation Rullsax och Betline Nuvarande sorteringsregler Sorteringsregler Valsverk till delning Sorteringsregler Delning till betning iii

5 6.8 Framtida regelverk med nya sorteringsytor Utrustningsbegränsning Betline Utjämningsbuffert Framtida sorteringsregler Analys Värmningsgrupp vs betgrupp Lagerpositioner Resultat Slutsatser Diskussion Avslutning och rekommendationer Referenslista Bilaga 1 - Karta över befintligt produktionsflöde Bilaga 2 - Karta över framtida produktionsflöde Bilaga 3 - Körning Valsverk vecka Bilaga 4 - Körning Valsverk vecka Bilaga 5 - Körning Valsverk med färdigställt årstonnage: ton Bilaga 6 - Körning Valsverk med färdigställt årstonnage: ton iv

6 1 Inledning Inledningsvis presenteras de inblandade parterna och deras projektroller. Projektbeställare: Projektledare: Anna Arnvig Göran Ljungberg David Nordberg Projektnamn: Företag: Ort: Kontaktperson: Handledare: Lagerhantering utjämningsbuffert, flödesstyrning QPE Outokumpu Stainless AB Degerfors, Sverige Erik Ozols Berndt Andersson På uppdrag av Anna Arnvig, logistikchef, Outokumpu Stainless AB i Degerfors har Göran Ljungberg och David Nordberg genomfört projektet Hantering av utjämningsbuffert. Projektet är ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi (270 högskolepoäng) och omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet berör området logistik med inriktning mot Lean production på Karlstad universitet. Uppdraget är samordnat och upprättat av logistikutvecklaren Erik Ozols och handledare på Karlstad universitet är universitetslektor Berndt Andersson. 1

7 2 Företagsbeskrivning I detta fristående avsnitt beskrivs Outokumpu som koncern samt ges en mer ingående beskrivning av industriverksamheten i Degerfors. Outokumpu är ett finskt internationellt företag som tillverkar rostfritt stål. Företagets vision är att bli obestridd nummer ett inom rostfritt, med framgångar baserade på Operational Excellence. Många kunder i olika branscher använder Outokumpus produkter och teknologier som är allt från process- och tillverkningsindustrier till byggnation, transporter, elektronik och informationsteknik. Outokumpus produkter och tjänster är världsomfattande och de hjälper sina kunder målmedvetet att bli extra konkurrenskraftiga. Outokumpu är verksamt i nästan 30 länder och har ungefär anställda. År 2007 omsatte koncernen 6.9 miljarder euro varav 95 procent var utanför Finland. Huvudkontoret är lokaliserat i Espoo, Finland. Moderbolaget, Outokumpu Oyj, har varit börsnoterat på Helsingforsbörsen sedan år På den rostfria stålmarknaden är Outokumpu en av de fyra största tillverkarna och är välkänt som världsledande i teknisk support, forskning och utveckling. Fabrikerna i Finland, Sverige, Storbritannien och USA erbjuder ett stort utbud av rostfritt stål, till exempel varm- och kallvalsade produkter, precisionsband, rör- och rördelar, långa produkter samt ett omfattande utbud av tillbehör, flänsar och svetsprodukter. Produkterna finns i olika stålsorter, dimensioner och ytbehandlingar. De utmärkta egenskaperna för rostfritt stål gör materialet idealiskt för olika typer av användningsområden, från bestick och rakblad till livsmedelsprodukter och kemiska processindustrier och oljeplattformar (Outokumpu 2008). I dagsläget finns det två huvudverksamheter inom Outokumpu i Degerfors, vilket är tillverkning av kvartovalsad rostfri plåt, Quarto Plate Europe (QPE) som detta projekt berörs utav, och tillverkning av valsad rostfri stång, Degerfors Stainless (DS). 2

8 Råmaterial för att producera QPE är stålämnen, så kallat slabs, som tillverkas vid något av Outokumpu Stainless stålverk. Tillverkningsprocessen börjar med att slabsen slipas och skärs och anpassas till rätt längd och vikt utifrån orderbeställningen. Hela tillverkningskedjan kan studeras i figur 1. Därefter skickas materialet till nästkommande operationssteg som är valsverket. I valsverket värms slabsen till rätt valsningstemperatur, vilket är cirka 1100 grader, och det uppvärmda materialet valsas till plåt i kvartovalsverket som är en av världens största och effektivaste. I valsverket valsas ämnet till den dimension som kunden har beställt. Efter valsning sker värmebehandling där plåtarna genom en kontrollerad värmnings- och kylprocess får sina slutliga mekaniska egenskaper och detta steg avslutas med planing av plåten. Nästa operationssteg innebär att plåten ska skäras eller klippas till färdigt kundformat. Detta görs antingen i plasmaskärmaskinen eller i saxlinjen, då dimensionen och stålsorten avgör operationssteget. Det nästsista steget i tillverkningsprocessen är betline, där oxider blästras bort från plåten. Därefter sker en slutplaning innan plåten går vidare till bettunneln, där en syrasammansättning sprays på för att ta bort restoxider. Här ändras även färgen på plåten från svart till vitt. Sista steget i produktionsprocessen är packning och därefter levereras den färdiga plåten vid transportterminalen i Degerfors. Den färdiga plåten som levereras till kund har flera användningsområden som inom pappers- och massatillverkning, reningsanläggningar och kemikalietankers. Figur 1. Visar tillverkningsprocessen av kvartovalsad rostfriplåt. 3

9 Huvuddelen av Degerfors Stainless produktion består av färdiga stångprodukter och ämnen, billets, som är ett slags halvfabrikat för smides- och rörkunder. DS utvecklar även egna grova, rund stångprodukter, så kallade heavy bar. Dessa säljs via distributörer till tillverkningsindustrin som i sin tur tillverkar till exempel axlar till vattenkraftsaggregat och detaljer till oljeindustrin. Som utgångsmaterial för tillverkningen av rostfria långa ämnen används gjutna stålämnen med rektangulärt tvärsnitt, så kallade blooms, som gjuts vid ett av Outokumpu Stainless stålverk. Vid processtart värms ämnena upp i gropugnar och därefter valsas alla ämnena genom valsverkets förpar och slutligen, beroende på slutdimension, sker valsningen i kombination av valsparen nummer två och tre. Hela processen är noggrant kontrollerad och slutar med en svalningsprocess som fastställer de mekaniska egenskaperna. De sista justeringar utförs i färdigställningen där material synas och ytbehandlas. Ytan styrs av kundkrav och DS kan erbjuda antingen slipad eller svarvad yta, därefter packas materialet och skickas till någon av kunderna (Outokumpu Quarto Plate Europe (QPE) & Degerfors Stainless 2008). 4

10 3 Projektbakgrund I detta kapitel beskrivs förutsättningarna till projektet och vidare presenteras en diskussion som följs av syfte, mål och avgränsningar. 3.1 Förutsättningar Koncernens övergripande strategi är att reducera variationen i de finansiella resultaten genom att minska exponeringen mot distributörer och öka andelen försäljning mot slutförbrukare. Avsikten är att minska sårbarheten mot marknadscykliska svängningar som råder inom denna marknad. För att kunna uppnå denna intention krävs en förbättrad leveranssäkerhet gentemot kund, samt kortare ledtider. Att klara av dessa förutsättningar samtidigt som ett eventuellt ökat flöde uppstår krävs en utveckling mot ett mer Lean flow genom verket. Outokumpu i Degerfors har som målsättning att verka för en ökad leveranssäkerhet och genom ledtidsreduktion reducera kapitalkostnaderna. Projektets syfte är att fastställa ett förslag för en sorteringsstation som ska utjämna belastningen i produktionen, se kapitel 5.3, och på så sätt samla lagerplatserna på ett fåtal ställen och skapa ett rakt flöde i övriga operationer. I dagens marknadsläge, våren 2009, kommer Outokumpu att använda sig av reducerad bemanning i produktionen. Utifrån detta är det viktigt att fastställa volymerna i utjämningsbufferten vid några alternativa kundbehov. 5

11 3.2 Problemdiskussion Studeras produktionen och dess flöde på Outokumpu i Degerfors kan detta delas upp i ett varmt och ett kallt flöde, se figur 2. Det varma flödet har en takt som i nuläget styrs ifrån stegbalken, samt valsverkets sekvensering, cykeltider och omställningar och det kalla flödet styrs med samma parametrar, fast utifrån betningen. Dessa två materialflöden studeras tydligt i figur 2. Sliphall Rullugn Stegbalk/ Färdigvals Betning Packning Avsändning Delning Västra Rullsax Varma flödet Kalla flödet Figur 2. Visar det totala materialflödet som beskrivs genom Outokumpus produktionsprocess. Eftersom valsverket planerar körningen efter ämnenas temperaturer är det viktigt att samla ihop ämnen inom samma temperaturgrupp för att skapa en optimal körning. Detta för att minska omställningskostnader och luckor i produktionen, vilket benämns enligt Liker (2004) som batchtillverkning. Denna ihopsamling av material hämtas från kommande veckor, vilket resulterar i att ämnena behandlas för tidigt enligt optimal tid. Tidigt material är sådant som inte efterfrågas för den planerade veckan i operationerna nedström. Resultatet är en överproduktion, vilket skapar problem för operationerna nedströms, då betlinen styr resten av flödet med avseende på betgrupp och när plåtarna ska levereras till kund. Betgrupperna är uppdelade efter stålsort och hastighet som krävs för behandling i linen. Detta innebär att med dagens produktionsplanering trycks materialet nedströms i produktionsprocessen, vilket skapar en rad olika problem som orsakar en nedsatt effektivitet i operationerna och medför extra kostnader. Bristerna med detta produktionssätt är att det förekommer osorterat material beroende på att det finns två olika typer av regelverk för sortering av plåt. Ett regelverk från valsverk till delning och ett från delning till betning, se kapitel 6.7. Det förekommer även material med olika leveransdatum som skickas från valsningsoperationen på samma bocklast till nästkommande operation. Detta anses också vara osorterat och medför trafikkork vid plasmorna som saknar utrymme för sortering. Konsekvensen blir en tappad effektivitet i hanteringsarbetet och det planerade tonnaget går ej att säkerställa. Dagens efterfrågan av plåt orsakar ibland bockbrist, vilket kan resultera i att produktionen ställs då materialet inte kan hanteras. Problemet orsakar på så sätt extra transporter och hantering som vanligtvis inte skulle vara nödvändigt. I och med andra prioriteringar sänks effektiviteten för det övriga flödet, vilket påverkar det totala flödet. 6

12 Studeras flödet med fokus på Lean flow som beskrivs enligt författare återfinns en genomgående push-funktion mellan de olika produktionsavsnitten. Ett tydligare fokus på sortering och en eventuell sorteringsstation skulle ge processen ett dragande flöde från det sorterande lagret utifrån principen FIFO, som beskrivs enligt författaren Liker (2004) som en förflyttning av en styrd mängd material mellan processer enligt sekvensen first-in first-out. Ett verktyg som möjliggör en resurssnål produktion är Just-in-time som förklaras enligt författaren Shingo (1992) som ett japanskt uttryck som i det närmaste betyder tidsmässigt välplanerat. Toyotas tolkning är att varje process skall försörjas med rätt detalj i rätt kvantitet vid exakt rätt tidpunkt. Genom att köra rätt material vid rätt tid ökar produktiviteten genom en ökad utnyttjandegrad av utrustningen samt minskas ledtiden (Womack 2003). För att kunna uppnå och komma tillrätta med de olika delproblemen planeras en utjämningsbuffert efter valsning, se figur 3. Detta för att skapa ett bättre flöde nedströms och samtidigt få en samsyn gällande regelverket för sortering av plåt. En annan viktig aspekt är att kunna hantera olika efterfrågan av material som orsakas av fluktrationer i kundbehovet. Stegbalksugn/ Färdigvals Rullugn Västra O X O X Rullsax Betning Packning Avsändning OXOX =Utjämningsbuffert Figur 3. Visar placeringen av utjämningsbufferten i det framtida flödet. 3.3 Syfte och mål Att på uppdrag av Outokumpu fastställa ett förslag hur materialet mellan det varma och kalla flödet i en utjämningsbuffert kan hanteras och sorteras. Syftet är att dra ut materialet enligt JIT-principen och låta det få ett FIFO-flöde nedströms i produktionsprocessen. Projektmålet är att arbeta fram en modell som beskriver takttiden. Ur tabellen ska det på ett tydligt sätt framgå hur effekten av olika skiftformer, samt alternativa kundbehov påverkar hanterings- och sorteringsarbetet i utjämnings- och sorteringsbufferten. 7

13 3.4 Omfattning och avgränsning Projektet ska avgränsa sig till processen från lager mellan delning och valsning till flödet ut från betlinen. Leveransobjektet ska vara ett dokument som beskriver: Funktion i ett utjämningslager Placering av utjämningsbuffertar Vid några olika skiftgångar Vid låg och medels kundbehov 8

14 4 Metod och genomförande Här beskrivs vilka metoder som använts samt hur de kommer att tillämpas i genomförandet av projektet. 4.1 Litteraturstudier Litteraturstudier insamlades kontinuerligt under arbetes gång främst via universitetsbiblioteket vid Karlstad universitet. Sökningar i databasen Ebrary gjordes för att komplettera de tryckta källorna vid universitetsbiblioteket. Litteraturstudierna syftade till att ge ett stöd för analys och fastställda resultat genom att knyta an projektet till befintliga teorier inom problemområdet. 4.2 Värdesflödesanalys Genomförandet och användandet av värdeflödeskartläggning i projektet syftade till att tydliggöra och förstå flödet inom verksamheten. Eftersom uppdraget var ett logistiskt problem och produktionsprocessen relativt främmande konstaterades betydelsen av att förstå materialets och informationens flödesvägar, samt hur materialet förflyttas mellan operationerna. Utifrån att skapa det framtida dragande flödet efter valsning krävdes en analys av den nuvarande situationen i produktionen. Keyte och Locher (2008) beskriver för att utveckla en karta över det nuvarande tillståndet krävs inte bara förståelse av de fysiska stegen. Det behövs även mått och mätetal som väljs för att mäta verksamhetens effektivitet, vilket är användbart för den kommande datainsamlingen. Kartläggningen började med att en snabb rundvandring längs värdeflödet, där en enkel skiss upprättades av produktionsflödet. Metoden flödeskartläggning är ett användbart verktyg för att tydliggöra mer än enstaka tillverkningsprocesser, då hela flödet synliggörs. Den är mycket mer användbar än de kvantitativa verktyg och flödesdiagram som gör beräkningar i tillverkningssteg, men som inte adderar värde, ledtider, transportlängder och storlek på mellanlager. Kartläggning av värdeflöden är en kvalitativ metod som beskriver i detalj hur anläggningen ska fungera för att få ett bra flöde. Resultatmätning är bra för att skapa en känsla av tvingande nödvändighet eller för att visa resultat före och efter förändringar (Rother & Shook 2004, s.2). Kartläggningen är på så sätt en process som gör det möjligt att identifiera slöserier i produktions- och orderflöden och metoden framhäver även orsaker till att det förekommer slöserier. Detta innebär att verktyget kan ses som grunden till en förbättringsplan. För att skapa sig en övergripande och förtydligande bild av produktionsflödet som verkar inom problemområdet har två värdeflödeskartor upprättats, ett nutida tillstånd enligt bilaga 1 och ett framtida tillstånd enligt bilaga 2. 9

15 4.3 Datainsamling Då projektmålet var att arbeta fram en modell som beskriver takttiden genomfördes en datainsamling baserat på 2008 års produktion. Då sista halvåret i 2008 års resultat kunde liknas med det önskade låg- och medel kundbehovet användes detta som grund för datainsamlingen. Kundefterfrågan har baserats på ett färdigställt årstonnage som är uppdelat på årets produktionsveckor. Eftersom efterfrågan av rostfri plåt med tillhörande kvalitet följer en jämn fördelning under året kunde denna uppdelning antas trovärdig. Data samlades in från de olika operationerna i syfte att framställa takttiden för produktionsavsnitten, detta för att kunna analysera hur materialet kommer att fördela sig över de olika operationerna samt fastslå en takttid, ton/timme, för varje operation i produktionskedjan. Med hjälp av modellering som beskrivs närmare i avsnitt 4.5 och analys av olika scenarier kunde det fastslås hur den kommande utjämningsbufferten skulle fungera vid de olika utfallen. Funktionaliteten i bufferten styrs även av det nya upprättande regelverket som genomfördes beroende problemet med osorterat material. Parametrar som undersöktes var antal arbetstimmar som beskrivs i form av skiftform. Skiftform är arbetssätt för att tillmötesgå produktionsbehovet, vilket betyder att personalen jobbar olika tider på dygnet. Även tillgängligheten noterades då den beskriver maskinens sannolikhet för att den är i produktion. En annan parameter som användes var fördelningarna över operationsstegen som hämtades från produktionsåret Flödet innefattar även en extra operation som innebär att ett antal plåt varje år förflyttas och bearbetas mer än en gång i kedjan. Denna extra operation kommer det inte tas hänsyn till när flödet analyseras vidare. Detta på grund av att det representerar försumbar del av tonnaget. Vidare behandlades även data för utbytesförluster av materialet, det vill säga material som försvinner vid t.ex. skärning och klippning. Insamlingen av sekundärdata har skett genom rundvandring och kontakt med de olika linjecheferna. Informationen användes för att studera olika utfall i produktionen, vilket applicerades i modelleringen. För att få en uppfattning om hur mycket plåt och hanteringsarbete som förekommer och som kommer att krävas vid ett införande av en utjämningsbuffert skedde en nedbrytning av valsverksoperationen, se figur 4. Detta gjordes för att konstatera vilka typer av material innehållande stålsort och dimension som passerar operationen. Just denna nedbrytning skedde för att den tänkta bufferten är planerad efter Rullugn och det Västra flödet. Denna operation kallas 301 och är steget precis innan ämnena ska förflyttas till delningen. Stegbalk/ Färdigvals Rullugn Västra Rullsax Betning Figur 4. Visar nedbrytningen av valsverksoperationen, samt hur materialet fördelar sig efter denna operation. 10

16 Vid insamlingen av data användes programmet Microsoft Access för att länka samman information från Outokumpus olika databaser, vilka mestadels är baserade på logglistor som personalen fyllt i vid de olika operationsavsnitten under produktionsåret 2008, samt delar av år Informationen som länkades samman var ämnenas dimensioner, samt temperatur- och betgrupp. Ett annat viktigt antagande att ta hänsyn till var att jämföra den verkliga körningen gentemot den optimala tiden. Den optimala tiden är styrsystemets tidsbegrepp där tiden är baserad på när varje deloperation i produktionsprocessen är planerad att genomföras beroende på det utlovade leveransdatumet. Syftet med datainsamlingen var att konstatera hur många plåtar som hanteras och sorteras efter färdigvalsoperationen och som sedermera fördelar sig på Rullsax respektive. 4.4 Dataanalys Vid dataanalysen användes ett kraftfullt verktyg i Microsoft Excel 2007 som benämns pivottabell. Pivottabeller beskrivs enligt författare Jelen (2006) som interaktiva tabeller för snabb summering, eller korstabulering, av stora datamängder. Med hjälp av dessa tabeller kan rader och kolumner roteras för att visa olika summeringar av den behandlade ingångsdatan. Författaren beskriver även fördelen med att kunna filtrera data och på så sätt kunna granska intressanta områden. De olika parametrarna som hade hämtats från datainsamlingen lades in som radetikett i verktyget pivottabeller medans produktionsvecka var fördelad som kolumnetikett. Parametern som beskriver antalet plåt och vikt för respektive plåt genom valsoperationen användes som värdesummering av den angivna källdatan. Inledningsvis analyserades ämnenas flödesväg från valsverket till betningen. Detta innebar att fördelningen över rullugnen och det västra flödet synliggjordes för att studera vilka volymer som hanteras efter värmebehandlingen, där en kommande sorteringen kan komma att ske. Uppdelningen av ämnena i respektive flöde är styrt efter plåtens ugnstemperatur och tjocklek. Därefter styrs värmebehandlingen av ett angivet recept som hämtas från MPS-systemet innehållande ugnstemperatur, hastighet, samt kylsätt för den aktuella plåten. Styrsystemet ser till att plåten värmebehandlas vid rätt recept. 11

17 Vidare innebar även dataanalysen att fördelningen över plasma och rullsax studerades för att uppskatta hur mycket material som kommer att behöva sorteras. Att en sortering av plåt till delningsstationerna måste göras beror på utrustningsbegränsningar, se kapitel 6.6, gällande dimensionerna och stålets hårdhet i rullsaxen. n har däremot inga direkta begränsningar när det gäller ämnets dimension. Här återfinns istället en begränsning gällande utrymmet i lokalen på grund av denna operations skrothantering. Det kommande mellanlagret kommer även att fungera som en utjämning av överproduktionen. Eftersom betlinen kommer att styra det framtida flödet efter valsningen med fokus på Lean flow är det viktigt att materialet sorteras med hänsyn på när plåten ska betas. Därför undersöktes ämnenas utförandedatum i valsningsoperationen gentemot den optimala tiden hämtat från MPS-systemet. Eftersom sorteringen av plåt till delningen sker enligt ett regelverk som är baserat på stålsort utreddes sambandet mellan värmningsgrupp och betgrupp som förklaras vidare i avsnitt 7.1. Utredningen syftade till att visualisera fördelningen av varje betgrupp i respektive temperaturgrupp över ett antal produktionsveckor. Detta för att fastställa hur valsverkets batchtillverkning kommer påverka hanteringen och fördelningen av material i en eventuell buffert. 4.5 Modellering Modellen som utformades i Excel konstruerades så att taktiden fastställdes vid varje operation i syfte att kunna påvisa mängden plåt som kräver hantering och sortering. Innan undersökningarna påbörjades verifierades och validerades modellen för att försäkra resultatens korrekthet. Enligt författaren Robinson (2004) definieras verifiering som en försäkran om att dataprogrammet för modellen och dess implementeringar är korrekta. Författaren beskriver vidare att validering av modellen definieras som en bekräftelse att en modell, inom sitt applicerbara område, besitter en tillfredställande noggrannhet. Detta innebär att simuleringsmodellen är tillräckligt noggrann och snarlik verkligheten. Verifiering av modellen genomfördes av en deterministisk modellering av momentet. Vid verifieringen kontrollerades att den skissade modellen med tillhörande data hade översatts till en datormodell i Excel med tillräcklig noggrannhet. Detta gjordes för att verkligen se att modellen hängde ihop och byggde på efterföljande operationssteg. Då modellen validerades jämfördes data med de verkliga produktionsvärdena och samtidigt gjordes en kontroll att dessa stämde överens med verkligheten. Därefter skedde även en visuell validering genom att materialets flödesvägar kontrollerades för att se att modellen fungerade på rätt sätt. Verifiering kontrollerar att varje del i modellen är korrekt, medan validering kontrollerar helheten. De fortsatta simuleringarna berörde endast operationen mellan det varma och kalla flödet, valsningsoperationen, i enlighet med det uppsatta målet. Vidare analyserades olika scenarier där olika årstonnage uppskattades efter låg- och medel kundbehov. Detta verkställdes för att sedermera kunna kalkylera hanteringsoch sorteringsarbetet vid utjämningsbufferten, se kapitel 8. Modellen är konstruerad på ett budgeterat årstonnage som är fördelat på antalet produktionsveckor. Tonnaget är jämnt fördelat över de 48 produktionsveckorna beroende på att efterfrågan är relativt kontinuerlig över hela året. Det förekommer givetvis fluktuationer i efterfrågan som påverkar takten vissa veckor. Dessa veckor 12

18 behandlades separat för att studera om denna veckokörning hade påverkbara skillnader gentemot de normala fastställda principerna i utjämningsbufferten. Modellen antar även antagna värden som är baserade på en medelplåt ut ifrån Rullugn och Västra, samt hur många plåtar som får plats på respektive bocklast. Dessa antagande gjordes för att kunna reda ut hanterings- och sorteringsarbetet för simuleringsutfallen. Varje operation i produktionsprocessen styrs utav föregående operation nedströms gällande efterfrågan av material. Eftersom materialet mäts på utgående tonnage måste hänsyn tas till utbytesförluster i form av förlorat material vid de berörda operationerna. Vid slipningen är ämnena fördelat på tre stycken liknande maskiner, vilket ger en jämn fördelning över de olika maskinerna. I operationen värmebehandling styrs fördelningen av ämnena efter olika temperaturgrupper som är baserat på stålsort och tjocklek. Delningsstationen är uppdelad på två skärmaskiner, samt en klippsax där flödena över dessa styrs av ämnenas dimensioner. Produktionstiden är baserad på arbetslagets skiftform samt tillgängligheten vid maskinerna. Datan som användes för att konstruera denna simuleringsmodell är baserad på 2008 års utfall. 4.6 Kostnadsberäkning för produkter i arbete För att på ett mätbart sätt kunna påvisa effekterna med ett införande av en utjämningsbuffert ur jämförelsesynpunkt värdesattes produkterna i arbete, PIA. Detta genomfördes genom att analysera produkternas totala kostnad. Detta motsvarar kapitalkostnaden samt konverteringskostnaden för produkterna. Konverteringskostnaderna motsvarar den värdehöjande kostnad som produkterna antar när de genomgår en operation. Dessa värden är konfidentiellt ur företagssynpunkt och kommer inte att redovisas i rapporten. Hänsyn kommer endast att tas till den totala kostnad för PIA, där denna kostnad ingår. De nuvarande lagerposterna uppskattades utifrån ett genomsnittslager, vilket innebär det material som trycks fram i kedjan utan intern efterfrågan. Lagerplatserna som beaktades var de poster efter värmebehandling. Detta för att kunna göra ett rimligt fastställande av värdet för PIA som möjligt. I den framtida situationen uppskattades lagret till endast det material som ska frysas i bufferten. Genomsnittslagren uppskattades i kronor och tonnage. Kontentan är att kunna fastslå kapitalkostnaden för de två olika utförandena. Värdet av genomsnittslagret bestämdes via en bedömning av ett materialpris, vilket grundas i ett genomsnittligt värde på inköpsmaterialet. 13

19 4.7 Tidigare genomförda studier McNair et al (1988) studerade i fem företag de förändringar som genomförts som en följd av införandet av JIT-filosofin. Ett antal undersökningshypoteser om förväntade förändringar ställdes upp och testades verbalt. Resultaten var blandade. Författarna fann ett starkt stöd för att företag i JIT-miljö överger standards till förmån för verkliga kostnader. Detta på grund av att det finns större möjligheter att spåra kostnader till tillverkningscellerna och förenklade tillverkningsprocesser samt att ickevärdeskapande kostnader isoleras och insatser sätts in för att eliminera dem. Swenson och Cassidy (1993) studerande via både postenkät och intervjuer 22 amerikanska tillverkande företag hur implementeringen av JIT påverkat ett flertal aspekter på den interna redovisningen. De fann bland annat att 16 av företagen förenklat sitt kalkylsystem. Förenklingarna inkluderar eliminering av registreringar vid förflyttning av råmaterial till PIA och övergivandet av order-/kundorienterade system till förmån för mer processorienterade. 14

20 5 Teori I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen till projektets kommande empiri och analys. Kapitlet syftar till att frambringa en fördjupad förståelse kring de metoder som används. 5.1 Design av värdeflöde Enligt författarna Rother och Shook (2004) är ett värdeflöde alla aktiviteter som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt, såväl sådana som skapar mervärden samt de som inte gör det. Metoden värdesflödesanalys är ett användbart verktyg för att tydliggöra mer än enstaka tillverkningsprocesser, då hela flödet synliggörs. Varje kartläggning innefattar en ny utformning och en arbetsplan för en specifik process eller serie process som kallas produktfamilj. Vare sig uppdraget i företaget är att omforma hela verksamheten eller en viss del måste företagets produktfamiljer definieras. En familj är en grupp produkter som har liknande processteg fast de behöver dock inte vara identiska. Företaget identifierar dessa familjer utifrån ett kundperspektiv, intern eller extern, i värdeflödet. Denna produktfamilj representerar allt arbete och alla transaktioner som ska förbättras genom att använda verktyget värdeflödeskartläggning, se figur 5. En nulägeskarta är en startpunkt för företagets förbättringsarbete och visar på hur arbetet fortskrider och hur det är organiserat i dess utgångsläge. Kartan över det framtida tillståndet syftar till att leda förändringen mot en ny utformning av värdeflödet genom att upprätta ett Lean flow. Det sista och viktigaste steget är att utveckla en detaljerad handlingsplan för företaget. Handlingsplanen ska beskriva de nödvändiga förbättringsprojekt som behövs för att uppnå det framtida tillståndet, eller det som Leanpraktiker kallar kaizen (Keyte & Locher 2008, s.21-23). Produkt /servicefamilj Besluta om de praktiska begränsningar som ska gälla för kartläggningen. Karta över nuvarande tillstånd Förstå hur det fungerar idag. Underlag för framtida tillstånd. Karta över framtida tillstånd Utforma ett Lean flöde. Handlingsplan och genomförande Målet för kartläggningen! Figur 5. Steg för värdeflödeskartläggning och införandet av en förbättrad design: Ur Rother & Shook (2004). s.7 15

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 spelet Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 Production En filosofi hur man bör hantera resurser Eliminera faktorer (muda) i produktionsprocessen som inte skapar värde för slutkunden Mer värde för mindre

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden 4. Operationer

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster

Teracoms kalkylmodell för prissättning av tjänster s kalkylmodell för prissättning av tjänster Datum 12 januari 2004 Till Från 1 Introduktion 1.1 Bakgrund s avtal för utsändning upphör vid utgången av 2003. En diskussion har uppstått beträffande s kalkylmodeller

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 18 Liggtid i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager i väntan på

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt definieras

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning Logistik Fö: Materialflöden Logistisk lönsamhet Effektivitet Resultatmässigt: Lönsamhet Ordermässigt: Styrning 2007-08-27 Godstransporter Källa: Lumsden (2006) 2 Du Pont schema Nedbrytning av visioner

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Beer game 722A29 Grupp 5 Denise Niemi Jennie Östh Martin Andersson Amanda Svensson 2014-11- 04 Innehållsförteckning Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Resultat... 4 Lagerhållning...

Läs mer

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI Lean Production Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI LEAN PRODCUTION 2 Kort historik av Lean Production (Repetition) Vad är Lean? Lean Principer Vanliga Lean-verktyg HISTORIK Masstillverkning Mekaniserat

Läs mer

Hur skapas effektiva flöden i vårdprocesser?

Hur skapas effektiva flöden i vårdprocesser? Hur skapas effektiva flöden i vårdprocesser? Logistiker 2015-08-25 Den komplexa vårdprocessen Ett exempel från verkligheten Skånes Universitetssjukhus, One stop breast clinic 2004-2009 Exempel på rapport:

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

Line & Design Workshop

Line & Design Workshop The Worldwide Leader in Automotive Safety Line & Design Workshop Autoliv Sverige AB Presentation 2007-03-14 Thomas Andersson 1 Autoliv Autoliv Sverige AB ingår i Autoliv Inc, vilken är en av världens ledande

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Stålfiberarmerad betongplatta

Stålfiberarmerad betongplatta Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggteknik Stefan Lilja Erik Rhodiner Stålfiberarmerad betongplatta En jämförelse mellan nätarmerad och fiberarmerad betongplatta vid Konsum i Sunne Steel fiber

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se 1 Vad tänker du på när du hör ordet Lean? 2 Kundfokus Flöde Kompetens Toyota Production System Värdeskapande / förluster Ständiga Förbättringar Resurssnål verksamhetsutveckling

Läs mer

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden.

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 1 2 Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 3 4 5 6 Standardisera arbetet: Det finns ett bästa sätt att arbeta sök efter det genom att mäta och följa upp, utveckla

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Att reducera ledtiden i en produktion med hög variation och låg volym En casestudie på Lab.gruppen

Att reducera ledtiden i en produktion med hög variation och låg volym En casestudie på Lab.gruppen Att reducera ledtiden i en produktion med hög variation och låg volym En casestudie på Lab.gruppen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik LINNEA EDESPONG MATILDA GREEN

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer