Hantering av utjämningsbuffert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av utjämningsbuffert"

Transkript

1 Fakultet Ekonomi, kommunikation och IT Göran Ljungberg David Nordberg Hantering av utjämningsbuffert Management of leveling buffer Examensarbete 30 hp Civilingenjör Industriell Ekonomi Datum/Termin: Handledare: Berndt Andersson Examinator: Berndt Andersson Patrik Gottfridsson Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Detta projekt gick ut på studera huruvida Outokumpu, Degerfors, kunde använda sig av modeller som representerar strategier från Lean production med tillhörande flödesverktyg och hur dessa kunde appliceras i företaget. Outokumpu, Degerfors, är specialister inom rostfritt stål och levererar produkter till slutanvändare världen över. Uppgiftens utgångspunkt är att försöka få en bättre och smidigare hantering av materialet och samtidigt sänka kostnaderna för produkter i arbete. Modellen som användes kallas lära sig att se och baseras på att kartlägga flöden inom produktionen. Syftet med detta var dels att skapa sig en bild av ett nuvarande produktionsflöde men också fastställa eventuella slöserier i värdekedjan. Detta kartläggningsarbete var tyngdpunkten i projektet, eftersom det fortsatta arbetet med att konstruera ett framtida flöde innehållande en utjämningsbuffert krävde en djup förståelse kring det nuvarande styrsättet i produktionen. Arbetet med flödeskartläggningar samt förståelse kring produktionen benämndes internt av projektmedlemmarna som en förstudie, vilket var nödvändigt för att förstå och börja bearbeta projektuppgiften, som bestod av att skapa ett rakare flöde nedströms emot kunden. Genom att skapa ett nytt framtida flöde i produktionen med hänsyn till JITfilosofin, rätt mängd material vid rätt tidpunkt, krävdes det ett nytt framtagande av regelverk mellan de olika operationerna i produktionen. Detta på grund av att rätt mängd material vid rätt tidpunkt skulle dras framåt i värdekedjan för att skapa ett jämnare flöde. Tidigare trycktes materialet framåt i kedjan oberoende av när materialet skulle levereras till kund. Regelverket bygger på sortering av olika slags material så det krävdes en utredning om hur mycket material det rörde sig om vid olika veckor för att kunna fastställa hur mycket som skulle lagras i en buffert. Dessa beräkningar baserades på faktiska veckor med tillhörande mängd (styck) och tonnage (vikt) för att konstatera hur stor bufferten skulle bli. Det konstruerades även en beräkningsmodell för att fastställa om det framtagna regelverket och placeringen av bufferten stoppade för ett högre kundbehov. Resultatet av vårt projekt blev ett nytt regelverk samt ett förslag på en eventuell placering av utjämningsbufferten. I rapporten framkommer även resultat på hur olika slags material baserat på regelverket kommer att delas upp på olika sorteringsrutor för att detta styrsätt ska kunna fungera ute i verket. Det visar sig att med de förändringar som detta innebär kommer kostnaderna för produkter i arbete att minska, vilket är ett effektivt argument för företaget att försöka införliva detta förslag. Sammanfattningsvis måste nämnas att det kvarstår en del arbete för att detta förslag ska kunna fungera smärtfritt ute i verket. Som ett exempel måste det befintliga styrsystemet uppdateras med vissa styrbegrepp som inte funnits tidigare och samtidigt måste operatörerna ute i produktionen börja arbeta efter nya rutiner vilket måste beaktas i införandet av detta förslag. i

3 Abstract This project went on to study how Outokumpu, Degerfors, could make use of models that represents strategies of Lean production and related flow tools and how these could be applied in the company. Outokumpu, Degerfors, are specialists in stainless steel and deliver products to end users worldwide. The task starting point is to try to get a better and smoother handling of the material while lowering the cost of work in progress. The model used is called "Learning to See" and based on the identification of flows in production. The purpose of this exercise was to create an image of a current production flow, but also identify any wastage in the value chain. This mapping work was the heavy thing in the project as it continued efforts to construct a future flow containing a smoothing buffer required a deep understanding of the current control mode of production. Work Stream Mapping and to understand the production naming internally by project members that a feasibility study, which was necessary to understand and begin to process the project task, which consisted of creating a "straighter" flow downstream to the customer. By creating a "new" future flow of production with regards to JIT philosophy, right amount of material at the right time, it took a new development of regulatory frameworks between the various operations of production. This is because the right amount of material at the right time would be pulled forward in the value chain to create a smoother flow. Previously the materials push forward in the chain irrespective of where the material was delivered to the customer. Framework is based on the sorting of different types of materials so it took an investigation on how much material they were on at different weeks in order to determine how much that would be stored in a buffer. These calculations were based on actual weeks with the associated quantity (pc) and tonnage (weight) to ascertain how much the buffer would be. There were also constructed a computational model to determine if they developed the regulatory framework and the location of the buffer stopped for a higher customer need. The results of our project were a new framework and a proposal for a possible placement of equalization buffer. The report will also result in the different types of materials based on the regulatory framework will be split into various sorting boxes to the control mode to work around the plant. It turns out that with the changes that this entails, the cost of work in progress to reduce, which is a powerful argument for the company to try to implement this proposal. In summary, must be mentioned that there remains some work to this proposal to function painless in the work plant. As an example, the existing control system is updated with some control concept did not exist before and at the same time, operators must be out of production start working for new procedures which must be taken into account in the implementation of this proposal. ii

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Företagsbeskrivning Projektbakgrund Förutsättningar Problemdiskussion Syfte och mål Omfattning och avgränsning Metod och genomförande Litteraturstudier Värdesflödesanalys Datainsamling Dataanalys Modellering Kostnadsberäkning för produkter i arbete Tidigare genomförda studier Teori Design av värdeflöde Framtidsbeskrivning Utjämningsbuffert Lagerteori Lagringskostnad Kapitalkostnad Materialstyrning Empiri Nulägesbeskrivning Framtidsbeskrivning Lagersituation Lagringskostnader Nutida regelverk med befintliga sorteringsytor Utrustningsbegränsningar Valsverkstaden Stegbalksugn Rullugn Västra Delningsstation Rullsax och Betline Nuvarande sorteringsregler Sorteringsregler Valsverk till delning Sorteringsregler Delning till betning iii

5 6.8 Framtida regelverk med nya sorteringsytor Utrustningsbegränsning Betline Utjämningsbuffert Framtida sorteringsregler Analys Värmningsgrupp vs betgrupp Lagerpositioner Resultat Slutsatser Diskussion Avslutning och rekommendationer Referenslista Bilaga 1 - Karta över befintligt produktionsflöde Bilaga 2 - Karta över framtida produktionsflöde Bilaga 3 - Körning Valsverk vecka Bilaga 4 - Körning Valsverk vecka Bilaga 5 - Körning Valsverk med färdigställt årstonnage: ton Bilaga 6 - Körning Valsverk med färdigställt årstonnage: ton iv

6 1 Inledning Inledningsvis presenteras de inblandade parterna och deras projektroller. Projektbeställare: Projektledare: Anna Arnvig Göran Ljungberg David Nordberg Projektnamn: Företag: Ort: Kontaktperson: Handledare: Lagerhantering utjämningsbuffert, flödesstyrning QPE Outokumpu Stainless AB Degerfors, Sverige Erik Ozols Berndt Andersson På uppdrag av Anna Arnvig, logistikchef, Outokumpu Stainless AB i Degerfors har Göran Ljungberg och David Nordberg genomfört projektet Hantering av utjämningsbuffert. Projektet är ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi (270 högskolepoäng) och omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet berör området logistik med inriktning mot Lean production på Karlstad universitet. Uppdraget är samordnat och upprättat av logistikutvecklaren Erik Ozols och handledare på Karlstad universitet är universitetslektor Berndt Andersson. 1

7 2 Företagsbeskrivning I detta fristående avsnitt beskrivs Outokumpu som koncern samt ges en mer ingående beskrivning av industriverksamheten i Degerfors. Outokumpu är ett finskt internationellt företag som tillverkar rostfritt stål. Företagets vision är att bli obestridd nummer ett inom rostfritt, med framgångar baserade på Operational Excellence. Många kunder i olika branscher använder Outokumpus produkter och teknologier som är allt från process- och tillverkningsindustrier till byggnation, transporter, elektronik och informationsteknik. Outokumpus produkter och tjänster är världsomfattande och de hjälper sina kunder målmedvetet att bli extra konkurrenskraftiga. Outokumpu är verksamt i nästan 30 länder och har ungefär anställda. År 2007 omsatte koncernen 6.9 miljarder euro varav 95 procent var utanför Finland. Huvudkontoret är lokaliserat i Espoo, Finland. Moderbolaget, Outokumpu Oyj, har varit börsnoterat på Helsingforsbörsen sedan år På den rostfria stålmarknaden är Outokumpu en av de fyra största tillverkarna och är välkänt som världsledande i teknisk support, forskning och utveckling. Fabrikerna i Finland, Sverige, Storbritannien och USA erbjuder ett stort utbud av rostfritt stål, till exempel varm- och kallvalsade produkter, precisionsband, rör- och rördelar, långa produkter samt ett omfattande utbud av tillbehör, flänsar och svetsprodukter. Produkterna finns i olika stålsorter, dimensioner och ytbehandlingar. De utmärkta egenskaperna för rostfritt stål gör materialet idealiskt för olika typer av användningsområden, från bestick och rakblad till livsmedelsprodukter och kemiska processindustrier och oljeplattformar (Outokumpu 2008). I dagsläget finns det två huvudverksamheter inom Outokumpu i Degerfors, vilket är tillverkning av kvartovalsad rostfri plåt, Quarto Plate Europe (QPE) som detta projekt berörs utav, och tillverkning av valsad rostfri stång, Degerfors Stainless (DS). 2

8 Råmaterial för att producera QPE är stålämnen, så kallat slabs, som tillverkas vid något av Outokumpu Stainless stålverk. Tillverkningsprocessen börjar med att slabsen slipas och skärs och anpassas till rätt längd och vikt utifrån orderbeställningen. Hela tillverkningskedjan kan studeras i figur 1. Därefter skickas materialet till nästkommande operationssteg som är valsverket. I valsverket värms slabsen till rätt valsningstemperatur, vilket är cirka 1100 grader, och det uppvärmda materialet valsas till plåt i kvartovalsverket som är en av världens största och effektivaste. I valsverket valsas ämnet till den dimension som kunden har beställt. Efter valsning sker värmebehandling där plåtarna genom en kontrollerad värmnings- och kylprocess får sina slutliga mekaniska egenskaper och detta steg avslutas med planing av plåten. Nästa operationssteg innebär att plåten ska skäras eller klippas till färdigt kundformat. Detta görs antingen i plasmaskärmaskinen eller i saxlinjen, då dimensionen och stålsorten avgör operationssteget. Det nästsista steget i tillverkningsprocessen är betline, där oxider blästras bort från plåten. Därefter sker en slutplaning innan plåten går vidare till bettunneln, där en syrasammansättning sprays på för att ta bort restoxider. Här ändras även färgen på plåten från svart till vitt. Sista steget i produktionsprocessen är packning och därefter levereras den färdiga plåten vid transportterminalen i Degerfors. Den färdiga plåten som levereras till kund har flera användningsområden som inom pappers- och massatillverkning, reningsanläggningar och kemikalietankers. Figur 1. Visar tillverkningsprocessen av kvartovalsad rostfriplåt. 3

9 Huvuddelen av Degerfors Stainless produktion består av färdiga stångprodukter och ämnen, billets, som är ett slags halvfabrikat för smides- och rörkunder. DS utvecklar även egna grova, rund stångprodukter, så kallade heavy bar. Dessa säljs via distributörer till tillverkningsindustrin som i sin tur tillverkar till exempel axlar till vattenkraftsaggregat och detaljer till oljeindustrin. Som utgångsmaterial för tillverkningen av rostfria långa ämnen används gjutna stålämnen med rektangulärt tvärsnitt, så kallade blooms, som gjuts vid ett av Outokumpu Stainless stålverk. Vid processtart värms ämnena upp i gropugnar och därefter valsas alla ämnena genom valsverkets förpar och slutligen, beroende på slutdimension, sker valsningen i kombination av valsparen nummer två och tre. Hela processen är noggrant kontrollerad och slutar med en svalningsprocess som fastställer de mekaniska egenskaperna. De sista justeringar utförs i färdigställningen där material synas och ytbehandlas. Ytan styrs av kundkrav och DS kan erbjuda antingen slipad eller svarvad yta, därefter packas materialet och skickas till någon av kunderna (Outokumpu Quarto Plate Europe (QPE) & Degerfors Stainless 2008). 4

10 3 Projektbakgrund I detta kapitel beskrivs förutsättningarna till projektet och vidare presenteras en diskussion som följs av syfte, mål och avgränsningar. 3.1 Förutsättningar Koncernens övergripande strategi är att reducera variationen i de finansiella resultaten genom att minska exponeringen mot distributörer och öka andelen försäljning mot slutförbrukare. Avsikten är att minska sårbarheten mot marknadscykliska svängningar som råder inom denna marknad. För att kunna uppnå denna intention krävs en förbättrad leveranssäkerhet gentemot kund, samt kortare ledtider. Att klara av dessa förutsättningar samtidigt som ett eventuellt ökat flöde uppstår krävs en utveckling mot ett mer Lean flow genom verket. Outokumpu i Degerfors har som målsättning att verka för en ökad leveranssäkerhet och genom ledtidsreduktion reducera kapitalkostnaderna. Projektets syfte är att fastställa ett förslag för en sorteringsstation som ska utjämna belastningen i produktionen, se kapitel 5.3, och på så sätt samla lagerplatserna på ett fåtal ställen och skapa ett rakt flöde i övriga operationer. I dagens marknadsläge, våren 2009, kommer Outokumpu att använda sig av reducerad bemanning i produktionen. Utifrån detta är det viktigt att fastställa volymerna i utjämningsbufferten vid några alternativa kundbehov. 5

11 3.2 Problemdiskussion Studeras produktionen och dess flöde på Outokumpu i Degerfors kan detta delas upp i ett varmt och ett kallt flöde, se figur 2. Det varma flödet har en takt som i nuläget styrs ifrån stegbalken, samt valsverkets sekvensering, cykeltider och omställningar och det kalla flödet styrs med samma parametrar, fast utifrån betningen. Dessa två materialflöden studeras tydligt i figur 2. Sliphall Rullugn Stegbalk/ Färdigvals Betning Packning Avsändning Delning Västra Rullsax Varma flödet Kalla flödet Figur 2. Visar det totala materialflödet som beskrivs genom Outokumpus produktionsprocess. Eftersom valsverket planerar körningen efter ämnenas temperaturer är det viktigt att samla ihop ämnen inom samma temperaturgrupp för att skapa en optimal körning. Detta för att minska omställningskostnader och luckor i produktionen, vilket benämns enligt Liker (2004) som batchtillverkning. Denna ihopsamling av material hämtas från kommande veckor, vilket resulterar i att ämnena behandlas för tidigt enligt optimal tid. Tidigt material är sådant som inte efterfrågas för den planerade veckan i operationerna nedström. Resultatet är en överproduktion, vilket skapar problem för operationerna nedströms, då betlinen styr resten av flödet med avseende på betgrupp och när plåtarna ska levereras till kund. Betgrupperna är uppdelade efter stålsort och hastighet som krävs för behandling i linen. Detta innebär att med dagens produktionsplanering trycks materialet nedströms i produktionsprocessen, vilket skapar en rad olika problem som orsakar en nedsatt effektivitet i operationerna och medför extra kostnader. Bristerna med detta produktionssätt är att det förekommer osorterat material beroende på att det finns två olika typer av regelverk för sortering av plåt. Ett regelverk från valsverk till delning och ett från delning till betning, se kapitel 6.7. Det förekommer även material med olika leveransdatum som skickas från valsningsoperationen på samma bocklast till nästkommande operation. Detta anses också vara osorterat och medför trafikkork vid plasmorna som saknar utrymme för sortering. Konsekvensen blir en tappad effektivitet i hanteringsarbetet och det planerade tonnaget går ej att säkerställa. Dagens efterfrågan av plåt orsakar ibland bockbrist, vilket kan resultera i att produktionen ställs då materialet inte kan hanteras. Problemet orsakar på så sätt extra transporter och hantering som vanligtvis inte skulle vara nödvändigt. I och med andra prioriteringar sänks effektiviteten för det övriga flödet, vilket påverkar det totala flödet. 6

12 Studeras flödet med fokus på Lean flow som beskrivs enligt författare återfinns en genomgående push-funktion mellan de olika produktionsavsnitten. Ett tydligare fokus på sortering och en eventuell sorteringsstation skulle ge processen ett dragande flöde från det sorterande lagret utifrån principen FIFO, som beskrivs enligt författaren Liker (2004) som en förflyttning av en styrd mängd material mellan processer enligt sekvensen first-in first-out. Ett verktyg som möjliggör en resurssnål produktion är Just-in-time som förklaras enligt författaren Shingo (1992) som ett japanskt uttryck som i det närmaste betyder tidsmässigt välplanerat. Toyotas tolkning är att varje process skall försörjas med rätt detalj i rätt kvantitet vid exakt rätt tidpunkt. Genom att köra rätt material vid rätt tid ökar produktiviteten genom en ökad utnyttjandegrad av utrustningen samt minskas ledtiden (Womack 2003). För att kunna uppnå och komma tillrätta med de olika delproblemen planeras en utjämningsbuffert efter valsning, se figur 3. Detta för att skapa ett bättre flöde nedströms och samtidigt få en samsyn gällande regelverket för sortering av plåt. En annan viktig aspekt är att kunna hantera olika efterfrågan av material som orsakas av fluktrationer i kundbehovet. Stegbalksugn/ Färdigvals Rullugn Västra O X O X Rullsax Betning Packning Avsändning OXOX =Utjämningsbuffert Figur 3. Visar placeringen av utjämningsbufferten i det framtida flödet. 3.3 Syfte och mål Att på uppdrag av Outokumpu fastställa ett förslag hur materialet mellan det varma och kalla flödet i en utjämningsbuffert kan hanteras och sorteras. Syftet är att dra ut materialet enligt JIT-principen och låta det få ett FIFO-flöde nedströms i produktionsprocessen. Projektmålet är att arbeta fram en modell som beskriver takttiden. Ur tabellen ska det på ett tydligt sätt framgå hur effekten av olika skiftformer, samt alternativa kundbehov påverkar hanterings- och sorteringsarbetet i utjämnings- och sorteringsbufferten. 7

13 3.4 Omfattning och avgränsning Projektet ska avgränsa sig till processen från lager mellan delning och valsning till flödet ut från betlinen. Leveransobjektet ska vara ett dokument som beskriver: Funktion i ett utjämningslager Placering av utjämningsbuffertar Vid några olika skiftgångar Vid låg och medels kundbehov 8

14 4 Metod och genomförande Här beskrivs vilka metoder som använts samt hur de kommer att tillämpas i genomförandet av projektet. 4.1 Litteraturstudier Litteraturstudier insamlades kontinuerligt under arbetes gång främst via universitetsbiblioteket vid Karlstad universitet. Sökningar i databasen Ebrary gjordes för att komplettera de tryckta källorna vid universitetsbiblioteket. Litteraturstudierna syftade till att ge ett stöd för analys och fastställda resultat genom att knyta an projektet till befintliga teorier inom problemområdet. 4.2 Värdesflödesanalys Genomförandet och användandet av värdeflödeskartläggning i projektet syftade till att tydliggöra och förstå flödet inom verksamheten. Eftersom uppdraget var ett logistiskt problem och produktionsprocessen relativt främmande konstaterades betydelsen av att förstå materialets och informationens flödesvägar, samt hur materialet förflyttas mellan operationerna. Utifrån att skapa det framtida dragande flödet efter valsning krävdes en analys av den nuvarande situationen i produktionen. Keyte och Locher (2008) beskriver för att utveckla en karta över det nuvarande tillståndet krävs inte bara förståelse av de fysiska stegen. Det behövs även mått och mätetal som väljs för att mäta verksamhetens effektivitet, vilket är användbart för den kommande datainsamlingen. Kartläggningen började med att en snabb rundvandring längs värdeflödet, där en enkel skiss upprättades av produktionsflödet. Metoden flödeskartläggning är ett användbart verktyg för att tydliggöra mer än enstaka tillverkningsprocesser, då hela flödet synliggörs. Den är mycket mer användbar än de kvantitativa verktyg och flödesdiagram som gör beräkningar i tillverkningssteg, men som inte adderar värde, ledtider, transportlängder och storlek på mellanlager. Kartläggning av värdeflöden är en kvalitativ metod som beskriver i detalj hur anläggningen ska fungera för att få ett bra flöde. Resultatmätning är bra för att skapa en känsla av tvingande nödvändighet eller för att visa resultat före och efter förändringar (Rother & Shook 2004, s.2). Kartläggningen är på så sätt en process som gör det möjligt att identifiera slöserier i produktions- och orderflöden och metoden framhäver även orsaker till att det förekommer slöserier. Detta innebär att verktyget kan ses som grunden till en förbättringsplan. För att skapa sig en övergripande och förtydligande bild av produktionsflödet som verkar inom problemområdet har två värdeflödeskartor upprättats, ett nutida tillstånd enligt bilaga 1 och ett framtida tillstånd enligt bilaga 2. 9

15 4.3 Datainsamling Då projektmålet var att arbeta fram en modell som beskriver takttiden genomfördes en datainsamling baserat på 2008 års produktion. Då sista halvåret i 2008 års resultat kunde liknas med det önskade låg- och medel kundbehovet användes detta som grund för datainsamlingen. Kundefterfrågan har baserats på ett färdigställt årstonnage som är uppdelat på årets produktionsveckor. Eftersom efterfrågan av rostfri plåt med tillhörande kvalitet följer en jämn fördelning under året kunde denna uppdelning antas trovärdig. Data samlades in från de olika operationerna i syfte att framställa takttiden för produktionsavsnitten, detta för att kunna analysera hur materialet kommer att fördela sig över de olika operationerna samt fastslå en takttid, ton/timme, för varje operation i produktionskedjan. Med hjälp av modellering som beskrivs närmare i avsnitt 4.5 och analys av olika scenarier kunde det fastslås hur den kommande utjämningsbufferten skulle fungera vid de olika utfallen. Funktionaliteten i bufferten styrs även av det nya upprättande regelverket som genomfördes beroende problemet med osorterat material. Parametrar som undersöktes var antal arbetstimmar som beskrivs i form av skiftform. Skiftform är arbetssätt för att tillmötesgå produktionsbehovet, vilket betyder att personalen jobbar olika tider på dygnet. Även tillgängligheten noterades då den beskriver maskinens sannolikhet för att den är i produktion. En annan parameter som användes var fördelningarna över operationsstegen som hämtades från produktionsåret Flödet innefattar även en extra operation som innebär att ett antal plåt varje år förflyttas och bearbetas mer än en gång i kedjan. Denna extra operation kommer det inte tas hänsyn till när flödet analyseras vidare. Detta på grund av att det representerar försumbar del av tonnaget. Vidare behandlades även data för utbytesförluster av materialet, det vill säga material som försvinner vid t.ex. skärning och klippning. Insamlingen av sekundärdata har skett genom rundvandring och kontakt med de olika linjecheferna. Informationen användes för att studera olika utfall i produktionen, vilket applicerades i modelleringen. För att få en uppfattning om hur mycket plåt och hanteringsarbete som förekommer och som kommer att krävas vid ett införande av en utjämningsbuffert skedde en nedbrytning av valsverksoperationen, se figur 4. Detta gjordes för att konstatera vilka typer av material innehållande stålsort och dimension som passerar operationen. Just denna nedbrytning skedde för att den tänkta bufferten är planerad efter Rullugn och det Västra flödet. Denna operation kallas 301 och är steget precis innan ämnena ska förflyttas till delningen. Stegbalk/ Färdigvals Rullugn Västra Rullsax Betning Figur 4. Visar nedbrytningen av valsverksoperationen, samt hur materialet fördelar sig efter denna operation. 10

16 Vid insamlingen av data användes programmet Microsoft Access för att länka samman information från Outokumpus olika databaser, vilka mestadels är baserade på logglistor som personalen fyllt i vid de olika operationsavsnitten under produktionsåret 2008, samt delar av år Informationen som länkades samman var ämnenas dimensioner, samt temperatur- och betgrupp. Ett annat viktigt antagande att ta hänsyn till var att jämföra den verkliga körningen gentemot den optimala tiden. Den optimala tiden är styrsystemets tidsbegrepp där tiden är baserad på när varje deloperation i produktionsprocessen är planerad att genomföras beroende på det utlovade leveransdatumet. Syftet med datainsamlingen var att konstatera hur många plåtar som hanteras och sorteras efter färdigvalsoperationen och som sedermera fördelar sig på Rullsax respektive. 4.4 Dataanalys Vid dataanalysen användes ett kraftfullt verktyg i Microsoft Excel 2007 som benämns pivottabell. Pivottabeller beskrivs enligt författare Jelen (2006) som interaktiva tabeller för snabb summering, eller korstabulering, av stora datamängder. Med hjälp av dessa tabeller kan rader och kolumner roteras för att visa olika summeringar av den behandlade ingångsdatan. Författaren beskriver även fördelen med att kunna filtrera data och på så sätt kunna granska intressanta områden. De olika parametrarna som hade hämtats från datainsamlingen lades in som radetikett i verktyget pivottabeller medans produktionsvecka var fördelad som kolumnetikett. Parametern som beskriver antalet plåt och vikt för respektive plåt genom valsoperationen användes som värdesummering av den angivna källdatan. Inledningsvis analyserades ämnenas flödesväg från valsverket till betningen. Detta innebar att fördelningen över rullugnen och det västra flödet synliggjordes för att studera vilka volymer som hanteras efter värmebehandlingen, där en kommande sorteringen kan komma att ske. Uppdelningen av ämnena i respektive flöde är styrt efter plåtens ugnstemperatur och tjocklek. Därefter styrs värmebehandlingen av ett angivet recept som hämtas från MPS-systemet innehållande ugnstemperatur, hastighet, samt kylsätt för den aktuella plåten. Styrsystemet ser till att plåten värmebehandlas vid rätt recept. 11

17 Vidare innebar även dataanalysen att fördelningen över plasma och rullsax studerades för att uppskatta hur mycket material som kommer att behöva sorteras. Att en sortering av plåt till delningsstationerna måste göras beror på utrustningsbegränsningar, se kapitel 6.6, gällande dimensionerna och stålets hårdhet i rullsaxen. n har däremot inga direkta begränsningar när det gäller ämnets dimension. Här återfinns istället en begränsning gällande utrymmet i lokalen på grund av denna operations skrothantering. Det kommande mellanlagret kommer även att fungera som en utjämning av överproduktionen. Eftersom betlinen kommer att styra det framtida flödet efter valsningen med fokus på Lean flow är det viktigt att materialet sorteras med hänsyn på när plåten ska betas. Därför undersöktes ämnenas utförandedatum i valsningsoperationen gentemot den optimala tiden hämtat från MPS-systemet. Eftersom sorteringen av plåt till delningen sker enligt ett regelverk som är baserat på stålsort utreddes sambandet mellan värmningsgrupp och betgrupp som förklaras vidare i avsnitt 7.1. Utredningen syftade till att visualisera fördelningen av varje betgrupp i respektive temperaturgrupp över ett antal produktionsveckor. Detta för att fastställa hur valsverkets batchtillverkning kommer påverka hanteringen och fördelningen av material i en eventuell buffert. 4.5 Modellering Modellen som utformades i Excel konstruerades så att taktiden fastställdes vid varje operation i syfte att kunna påvisa mängden plåt som kräver hantering och sortering. Innan undersökningarna påbörjades verifierades och validerades modellen för att försäkra resultatens korrekthet. Enligt författaren Robinson (2004) definieras verifiering som en försäkran om att dataprogrammet för modellen och dess implementeringar är korrekta. Författaren beskriver vidare att validering av modellen definieras som en bekräftelse att en modell, inom sitt applicerbara område, besitter en tillfredställande noggrannhet. Detta innebär att simuleringsmodellen är tillräckligt noggrann och snarlik verkligheten. Verifiering av modellen genomfördes av en deterministisk modellering av momentet. Vid verifieringen kontrollerades att den skissade modellen med tillhörande data hade översatts till en datormodell i Excel med tillräcklig noggrannhet. Detta gjordes för att verkligen se att modellen hängde ihop och byggde på efterföljande operationssteg. Då modellen validerades jämfördes data med de verkliga produktionsvärdena och samtidigt gjordes en kontroll att dessa stämde överens med verkligheten. Därefter skedde även en visuell validering genom att materialets flödesvägar kontrollerades för att se att modellen fungerade på rätt sätt. Verifiering kontrollerar att varje del i modellen är korrekt, medan validering kontrollerar helheten. De fortsatta simuleringarna berörde endast operationen mellan det varma och kalla flödet, valsningsoperationen, i enlighet med det uppsatta målet. Vidare analyserades olika scenarier där olika årstonnage uppskattades efter låg- och medel kundbehov. Detta verkställdes för att sedermera kunna kalkylera hanteringsoch sorteringsarbetet vid utjämningsbufferten, se kapitel 8. Modellen är konstruerad på ett budgeterat årstonnage som är fördelat på antalet produktionsveckor. Tonnaget är jämnt fördelat över de 48 produktionsveckorna beroende på att efterfrågan är relativt kontinuerlig över hela året. Det förekommer givetvis fluktuationer i efterfrågan som påverkar takten vissa veckor. Dessa veckor 12

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri En studie över arbetsfördelningen vid innerväggsmontage på Tuve Bygg AB:s projekt Stapelbädden etapp 3 Construction logistical work to reduce waste A study

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet VICTOR OLSSON JONATAN SALLÉN Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Nicklas Bengtsson Charlotte Johansson EXAMENSARBETE 2010 INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI Lean Produktion på mjölkföretag fungerar det? Lean Production

Läs mer

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling The use of Lean principles in Product development David Måhede Maria Collin Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i

Läs mer

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion UPTEC STS09 009 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi Jon Granath

Läs mer

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta Simon Bosnjakovic Andreas Nevby Rebecca Vang Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer

En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv

En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv TMT 2013:48 En analys av vagnparksplaneringen i ett hyrbilsföretag utifrån ett leanperspektiv TEVFIK EKTAS FARSHID DALIR Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör,

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun

Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun Akademin för Innovation, Design, och Teknik Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun Examensarbete Kandidatuppsats 15 HP Produkt- och processutveckling Anton Horn Per

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Lean Ledarskap Analys av kraven på effektivt ledarskap när Toyotas managementprinciper tillämpas

Lean Ledarskap Analys av kraven på effektivt ledarskap när Toyotas managementprinciper tillämpas Lean Ledarskap Analys av kraven på effektivt ledarskap när Toyotas managementprinciper tillämpas Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik TONI HASTENPFLUG, OLA KARLSSON, CARL SJÖLUND,

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne

Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp- En fallstudie av ICA- Rottne 1 Författare: Linus Alm Författare: Hampus Nilsson Författare: Jesper Rylander Handledare:

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2004-06-01 Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer