Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows"

Transkript

1 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 1 Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows För att kunna använda SPSS är kännedom om de två huvudfönstren Data Editor och Output Navigator en förutsättning. Du finner nedan en översiktlig presentation av de två fönstren. Kunskaper om Windows fönsterhantering underlättar arbetet 1. Det kan underlätta en hel del att känna till grundläggande förfaringssätt med dialogrutor och hjälpfunktioner vilket som avhandlas i slutet av detta kapitel. Starta SPSS För att kunna starta SPSS måste programmet vara installerat på den maskin du tänker använda. Om detta krav är uppfyllt gör du på följande sätt: 1. Klicka på -knappen på aktivitetsraden i nedre vänstra hörnet av Windows, så presenteras Startmenyn. 2. Välj sedan alternativet Program i Startmenyn, så kommer en undermeny (se Figur 1.1) med ett antal nya alternativ. 3. Klicka på alternativet SPSS for Windows, så får du fram det första fönstret i SPSS nämligen Data Editor (se Figur 1.2). Figur 1.1 Startmenyn i Windows Alternativt kan SPSS startas genom att dubbelklicka på: N SPSS programikon i Programfönstret 2. N en datafil med extentionen.sav. 1 Följer den standard, som fönsterhantering har i Windows 2 För att komma till Programfönstret se manualen för Windows

2 Örebro den , 08:14 2 N en syntaxfil med extentionen.sps. N resultatfil med extentionen.spo. En mjukstart till SPSS får du i kapitel 7. En översikt av SPSS Figur 1.2 Översiktsbild av Data Editor- och Output Navigator-fönstren. Ett aktivt fönster har mörkare ton i titelraden. Klicka i fönstret för att aktivera det. 1. DATA EDITOR, som visas automatiskt när SPSS startas. Det innehåller förutom en menylist och en verktygslist även en datamatris, där innehållet i datafilen visas, dvs. variabler, cases och värden. I ett kommande avsnitt behandlas Data Editor och dess funktioner mera ingående (se kap 2). I nedre vänstra hörnet av Data editor finns två flikar. Fliken för data view leder till Data editor medan fliken för variable view leder till ett nytt fönster, där bland annat etiketter till variabler och variabelvärden kan redigeras (se kap 2). 2. OUTPUT NAVIGATOR visas automatiskt första gången då en begärd bearbetningsprocedur skall redovisas. Det är ett fönster där all output presenteras t.ex. programmeddelanden, statistiska beräkningar, Pivot

3 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 3 tabeller, diagram, m.m. Det mesta av output kan redigeras och omstruktureras. Output Navigator behandlas mera ingående i ett särskilt avsnitt (se kap 3). Några av SPSS' fönster som inte framgår i Figur 1.2 är Pivot Table Editor, som är ett fönster i vilket tabeller kan redigeras. Kolumner och rader kan byta plats, text redigeras, etc. Det aktiveras i Output Navigator då du dubbelklickar i en Pivot Tabell. En mera ingående beskrivning finns i det avsnitt som behandlar Pivot Tabell (se kap 3.). Chart Editor och Interactive Chart Editor är fönster för redigering av diagram. Det aktiveras i Output Navigator-fönstret genom dubbelklickning i ett diagram (se kap 3). Syntax Editor är ett fönster där SPSS kan manövreras med hjälp av skrivna instruktioner och kommandon i enlighet med SPSS eget språk. Instruktionskoden kan klistras in i Syntax fönstret från en dialogruta genom att klicka på Paste-knappen. Koden kan sedan redigeras. I flertalet fall underlättas arbetet i SPSS särskilt då det gäller att sätta etiketter på variabler och variabelvärden. En introduktion med exempel ges i ett senare avsnitt (se kap 4). Det finns också en hel del andra egenskaper och funktioner markerade i Figur 1.2 t.ex.: aktivt fönster, titelrad, menyalternativ, statusfält, verktygsrad, fönsterstorlek och rullningslister. Något som avhandlas nedan. Aktivt fönster Om flera olika fönster är öppna samtidigt, talar färgen på rubriklisten om ifall fönstret är aktivt eller ej. Vanligen visar mörk kontrastrik färg att fönstret är aktivt. (Se Figur 1.2) Vill du aktivera ett icke-aktivt fönster, så klickar du bara någonstans i det förslagsvis i kanten. Titelrad Titelraden är fönstrets första rad och finns överst i alla fönster och dialogrutor och upplyser oss om fönstrens namn eller dialogrutornas procedurer. I Figur 1.3 finns tre olika titelrader. Den översta är typisk för fönster. Vi ser i figurens exempel att fönsternamnet är Data Editor och namnet på den datafil som är öppen: DAGIS. Det till synes obetydliga märket till vänster om filnamnet är en knapp för att aktivera en systemmenyruta med vars hjälp fönstret kan flyttas, ändra storlek eller stängas, men dessa funktioner är mer lättillgängliga på andra sätt. Längst till höger på titelraden finns tre knappar. N Om du klickar på den vänstra knappen, dvs. den med ett streck i nederkanten minimeringsknappen så minimeras hela fönstret och du får en indikator i aktivitetsfältet längst ner på skärmen. Klickar du på indikatorn i aktivitetsfältet återgår fönstret till sin ursprungliga storlek. N Med mellanknappen kan du maximera fönstret till att täcka hela skärmen, dvs. då knappen har ett streck i överkanten minimerings-/återställningsknappen. Men om knappen påminner om två fyrkanter återställes fönstret till den ursprungliga storleken. N Funktionen hos tredje knappen skiljer sig betydligt från de två föregående. Klickar du på den kryssade knappen avslutas SPSS men först tillfrågas du om du vill spara stänga-program-kanppen. När du svarat på frågan stängs fönstren.

4 Örebro den , 08:14 4 Figur 1.3 Titelrader i Data Editor-fönstret och dialogrutor Den mellersta och understa titelraden i Figur 1.3 är typiska för dialogrutor 3. Dialogrutans namn - i vårt exempel Crosstabs - anger att proceduren ifråga är Crosstabs. På den titelraden därunder får vi dessutom reda på att det är en under-dialogruta som vi fått fram genom att klicka på knappen Statistics. Till skillnad från titelrader hos fönster har dialogrutor bara två knappar längst till vänster. N Ett frågetecken är knuten till en hjälpfunktion (se avsnitt om Hjälpfunktion). N Den andra knappen har ett kryss som kännetecken. Klickar vi på den stängs dialogrutan. Menyalternativ Under titelraden hittar vi fönstrets menyalternativ. Menyraden är alltid placerad under titelraden i varje fönster. Menyalternativen varierar mellan fönstren. Klickar vi på dem visas en rullgardin med alternativ, som i sin tur kan innehålla underrubriker. Vill vi exempelvis ta fram en korstabell klickar vi på Statistics i huvudmenyn så finns Descriptive Statistics bland underalternativen. Klickar vi på detta alternativ får vi upp ytterligare valmöjligheter bland dem Crosstabs (se Figur 1.4). Figur 1.4 Val av menyalternativ utifrån Data Editor fönstrets menyrad 4. 3 Övrig information om dialogrutor, se sid ff. 4 Menyalternativen i Figur 1.4 AnswerTree på menyraden och Survival, Timeseries samt Missing Value Analysis på rullgardinsmenyn är hänvisningar till statistiska procedurer som finns i tilläggsmoduler. De ingår inte i SPSS basmodul

5 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 5 För denna kedja av val används följande beteckningssätt: ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS Statusrad I nederkanten av ett aktivt SPSS fönster finns en statusrad (se Figur 1.5), där meddelanden från SPSS kan läsas. Statusraden är indelad i fyra sektorer: N I den första - Information area - skrivs allmänna meddelanden från SPSS t.ex. knappbeskrivningar från verktygsraden. T.ex. i Figur 1.2 kan vi läsa att Pivot Table is visible vilket är en upplysning som SPSS lämnar om tabellen. N I det andra sektorn - SPSS Processor area - finner vi meddelanden som avser procedurer eller begärda bearbetningar t.ex.: Running Get, Running Crosstabs, SPSS Processor is ready, mfl. Figur 1.5 Statusrad. N Det tredje sektorn - Case counter area - talar om hur många cases som läses/lästs in för bearbetning. N I det fjärde sektorn lämnas upplysning om olika saker beroende på vilket fönster som är aktivt: Data Editor eller Output Navigator. I Data Editor fönstrets statusmeny får vi upplysning om filterstatus, dvs. om ett filter har satts, om viktstatus, dvs om värden viktats och om Split File status, dvs. att bearbetningar skall utföras på en datafil, som uppdelats i separata analysgrupper utifrån någon variabel eller annat kriterium. I Output Navigator får vi uppgift på t.ex. tabellens storlek. Om vi ser efter i Figur 1.2 finner vi att det står H:5.00; W:9.45 cm vilket betyder att höjden (H= Height ) är 5 cm och bredden (W= Width ) 9,45 cm på den aktuella tabellen. N Statusraden kan visas eller döljas genom att med hjälp av (Figur 1.6): VIEW / STATUS BAR Figur 1.6 Menyalternativ för visning av statusrad, verktygsrad (eng. Toolbar ), stilar, referenslinjer och etiketter för värden i datamatrisen. Genom att klicka på ett alternativ aktiveras eller avaktiveras det. Bocken framför alternativet anger att det är aktivt. Verktygsrad I raden under menyraden (se Figur 1.2) finns verktygsraden 5 (eng. toolbars ), dvs. en rad med knappar som är genvägar till olika alternativ på menyer och undermenyer. En del av knapparna känns igen från andra Windows program t.ex. Word, Excel, mfl. Lägg märke till att de tre första Öppna fil, Spara och Skriv ut - har samma funktioner och ser lika dana ut som i andra program för Windows t.ex. Word för Windows, 5 Kan vara fler än en

6 Örebro den , 08:14 6 Excel, m.fl. Övriga är specifika för SPSS. I Figur 1.7 ser vi den verktygsrad som finns i Data Editor fönstret. (I Figur 1.2 är verktygsraden dold i Output Navigator fönstret.). Pekar vi på en knapp visas en knappbeskrivning. Den anger knappens funktion dels i en liten ruta alldeles under knappen och dels i den information area av statusfältet (se Figur 1.5). Knappbeskrivningen i Figur 1.7 talar om att den aktiverade knappen har funktionen att visa eller dölja variabelvärde etiketter ( Value labels ) i datamatrisen. Vi kan se att knappen är aktiverad genom att den är ljusare i färgtonen än andra knappar och tycks nedtryckt. Figur 1.7 Data Editor fönstrets verktygsrad N Verktygsraden kan visas eller döljas med hjälp av (jfr Figur 1.6): VIEW / TOOLBAR N Vissa knappar är fönsterspecifika. I Output Navigator fönstret är det möjligt att aktivera två verktygsrader: Standard Toolbar och Outlining Toolbar. N Verktygsraderna kan flyttas. Genom att klicka någonstans i verktygslisten alldeles utanför verktygsknapparna och hålla vänster mustangenten nertryckt kan vi dra listen dit där vi vill placera den. Fönsterstorlek och rullningslister Fönsterstorleken kan ökas eller minskas genom att vi drar ut eller skjuter in det till önskad storlek. När markören förs till fönsterkanten eller ett hörn ändrar den form och blir en liten dubbelriktad pil. Då håller du vänster mustangent nedtryckt och drar fönstret till önskad storlek. Rullningslisterna användes då du vill förflytta dig vertikalt eller horisontellt i ett dokument eller fönster. Klicka i rullningslisten håll vänster mustangent nedtryckt och dra upp eller ner till bilden fått önskat läge. En annan beteckning för rullningslist är bläddringsfält. Förändring av fönsterstorlek och användning av rullningslister följer Windows standard, varför vi hänvisar läsaren till Windows manualen för ytterligare information. Dialogrutor Val av variabler, beställning av statistiska mått och beräkningar, m.m. äger rum i dialogrutor. I dialogrutor finns en källförteckning över de variabler som ingår i datamatrisen i Data Editor fönstret. Det finns en ruta (2 eller fler i vissa andra dialogrutor) dit variabler som valts ut för aktuell bearbetning skall föras. Kommandoknapparna är standard i alla dialogrutor, medan antalet knappar för s.k. under-dialogrutor 6 kan variera. Dialogrutor varierar mycket i utseende beroende på vilken funktion de skall uppfylla. Vissa tycks enkla andra komplicerade att hantera. Det som förmodligen gör att vi tycker vissa är svåra, är kravet på vissa metodologiska och statistiska för att förstå varför vi skall välja den bearbetningen eller det statistiska måttet etc. 6 En annan benämning vore att använda termen: subdialogruta

7 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 7 Figur 1.8 Beskrivning av dialogruta med källförteckning av variabler samt val av variabler för bearbetning. 1. När vi har en dialogruta framför oss på skärmen bör den första frågan vi ställer oss avse valet av dialogruta. Vilken bearbetning, beräkning eller analys kan genomföras m.hj.a. just denna dialogruta? Det finns olika möjligheter att söka svaret på frågan, om vi inte redan känner till det. Att gå till SPSS manualen eller annan lämplig litteratur på området - förslagsvis läses lämpligt avsnitt i föreliggande bok. Det går även bra att klicka på Help-knappen (se även Hjälpfunktion nedan, t.ex. What s This ). Det tredje sättet är att pröva sig fram genom att göra en eller flera provkörningar. 2. Från källförteckningen över variabler, som är en lista över alla variabler som ingår i datamatrisen väljs de variabler, som är föremål för analys. De som skall bearbetas markeras och sedan klickar vi på pilknappen mellan de två rutorna för att föra över dem till den högra. Det är möjligt att markera flera variabler på en gång och föra över dem till variabellistan i en klump. Ligger variablerna som skall markeras efter varandra i källförteckningen, klickar du på den översta, håller vänstra mustangenten nedtryckt, drar markeringen neråt tills du fått med dem du vill ha. Önskar du markera variabler, som ligger lite spridda i källförteckningen markerar du variablerna genom att samtidigt hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på de variabler du vill ha. 3. Klickar du på knappen/-arna för under-dialogrutorna får du upp ytterligare en dialogruta med olika valmöjligheter. T.ex. Options knappen i Figur 1.8 ger följande under-dialogruta Figur 1.9 Under-dialogruta för Descriptives: Options

8 Örebro den , 08: Genom att klicka i de alternativ vi önskar skall ingå, placeras en bock i den lilla vita rutan framför alternativet. Avsluta genom att klicka på Continue-knappen. 5. Slutligen klickar vi på OK-knappen och avvaktar bearbetnings resultatet i Output Navigator Hjälpfunktion Genom att välja (se Figur 1.10): HELP från menyraden får vi upp en ruta med flera olika valmöjligheter. N Det första alternativet - Topics - leder till en dialogruta där vi kan skriva in ett ord, ett kommando, namnet på en instruktion, eller vad du vill. SPSS söker i hjälpfunktionens databas efter ett svar. Det påminner om att slå upp ett ord i manualens sakregister (eller index). Hjälptexten, som kommer upp är mycket instruktiv och hjälpsam. N Alternativet Tutorial är egentligen ett instruktionsprogram med vars hjälp du kan lära dig handgreppen i SPSS. Figur 1.10 Menyalternativ för Hjälp. N SPSS Home page hänvisar till SPSS hemsida, som har internetadressen N Ett hjälpmedel för dem som vill arbeta med syntaxfönstret genom att själva skriva instruktioner, kommandon och procedurer får snabbhjälp av Syntax Guide N Statistics Coach är en vägledning till hur resultatet från gjorda analyser kan tolkas. N I dialogrutor kommer vi åt hjälpfuktionen genom att klicka på Help-knappen (se t.ex. figurerna 1.8, 1.9, 1.11 eller 1.12) N I dialogrutornas titelrad finns näst längst till höger en liten knapp med ett frågetecken på. Klickar man på den följer ett frågetecken med markören. Du pekar med markören på t.ex. den text du vill ha förklarad och klickar med vänster mustangent, så dyker en förklarande text upp. Pop-up hjälp i dialogrutor 1. Markera en variabel, som du vill ha information om. 2. Klicka på den markerade variabeln med höger mustangent. Du upp en ruta där du kan välja mellan alternativen:

9 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 9 Figur 1.11 Pop-up ruta med information om variabelvärden. 3. a) Klickar du på alternativet What s This kommer du att få upplysning om proceduren ifråga. b) Klickar du på alternativet Variable information, så får du informationen om variabeln och variabelvärden i en pop-up ruta. (Se Figur 1.11) I under-dialogrutor kan vi få Pop-up information genom att peka på t.ex. ett statistiskt mått och klicka med höger mustangent. I Figur 1.12 har vi klickat med höger mustangent på Chi-square. Vi får en kortfattad beskrivning av associationsmåttet Chi-square. Figur 1.12 Peka på ett ord t.ex Chi-square och klicka med höger mustangent så erhålles Pop-up information.

10 Örebro den , 08:14 10 Hjälp och vägledning vid statistisk analys Figur 1.13 För att få hjälp med tolkning av korrelationsmatrisen: aktivera först Pivot Editor genom att dubbelklicka i tabellen/matrisen. Klicka sedan på Help / Results Coach Antag att vi i samband med tolkning av korrelationer i en korrelationsmatris behöver hjälp. 1. Vi dubbelklickar i tabellen/matrisen så att Pivot Editor aktiveras. 2. Sedan klickar vi på HELP i menyraden. 3. Rullgardinsmenyn, som då uppenbarar sig, innehåller alternativet RESULTS COACH, som vi klickar på. Det ger en dialogruta som beskriver den valda analysmetoden. I vårt exempel erhålles först en beskrivning av bivariata korrelationer (se Figur 1.14). 4. Därefter får vi mer detaljerade upplysningar om vi klickar på Next-knappen, som finns överst till höger i rutan. (Vi kan alltid backa till föregående bild genom att klicka på Previous-knappen).

11 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 11 Figur 1.14 Vägledning med hjälp av Results Coach. Klicka på Next-knappen så visas nästa informationsruta som innehåller ytterligare information. I figuren visas bara några av de informationsrutor, som finns för bivariata korrelationer.

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader.

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader. VIKINGEN Program för analys av finansiella marknader. 1 Den allra första Vikingen skapades 1986. Skaparna av analysprogrammet Vikingen är Erland och Per Holmlund. Vikingen har skrivits och utvecklats i

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Word för Översättarutbildningen, del 0.5

Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Victoria Johansson it-pedagog@sol.lu.se 24 november 2005 Innehåll 1 Inledning 1 2 Förberedelser 2 2.1 Den här datorn............................ 2 2.2 Flytta en

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Hett97 Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................1 Figurförteckning.........................................................

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer