Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows"

Transkript

1 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 1 Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows För att kunna använda SPSS är kännedom om de två huvudfönstren Data Editor och Output Navigator en förutsättning. Du finner nedan en översiktlig presentation av de två fönstren. Kunskaper om Windows fönsterhantering underlättar arbetet 1. Det kan underlätta en hel del att känna till grundläggande förfaringssätt med dialogrutor och hjälpfunktioner vilket som avhandlas i slutet av detta kapitel. Starta SPSS För att kunna starta SPSS måste programmet vara installerat på den maskin du tänker använda. Om detta krav är uppfyllt gör du på följande sätt: 1. Klicka på -knappen på aktivitetsraden i nedre vänstra hörnet av Windows, så presenteras Startmenyn. 2. Välj sedan alternativet Program i Startmenyn, så kommer en undermeny (se Figur 1.1) med ett antal nya alternativ. 3. Klicka på alternativet SPSS for Windows, så får du fram det första fönstret i SPSS nämligen Data Editor (se Figur 1.2). Figur 1.1 Startmenyn i Windows Alternativt kan SPSS startas genom att dubbelklicka på: N SPSS programikon i Programfönstret 2. N en datafil med extentionen.sav. 1 Följer den standard, som fönsterhantering har i Windows 2 För att komma till Programfönstret se manualen för Windows

2 Örebro den , 08:14 2 N en syntaxfil med extentionen.sps. N resultatfil med extentionen.spo. En mjukstart till SPSS får du i kapitel 7. En översikt av SPSS Figur 1.2 Översiktsbild av Data Editor- och Output Navigator-fönstren. Ett aktivt fönster har mörkare ton i titelraden. Klicka i fönstret för att aktivera det. 1. DATA EDITOR, som visas automatiskt när SPSS startas. Det innehåller förutom en menylist och en verktygslist även en datamatris, där innehållet i datafilen visas, dvs. variabler, cases och värden. I ett kommande avsnitt behandlas Data Editor och dess funktioner mera ingående (se kap 2). I nedre vänstra hörnet av Data editor finns två flikar. Fliken för data view leder till Data editor medan fliken för variable view leder till ett nytt fönster, där bland annat etiketter till variabler och variabelvärden kan redigeras (se kap 2). 2. OUTPUT NAVIGATOR visas automatiskt första gången då en begärd bearbetningsprocedur skall redovisas. Det är ett fönster där all output presenteras t.ex. programmeddelanden, statistiska beräkningar, Pivot

3 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 3 tabeller, diagram, m.m. Det mesta av output kan redigeras och omstruktureras. Output Navigator behandlas mera ingående i ett särskilt avsnitt (se kap 3). Några av SPSS' fönster som inte framgår i Figur 1.2 är Pivot Table Editor, som är ett fönster i vilket tabeller kan redigeras. Kolumner och rader kan byta plats, text redigeras, etc. Det aktiveras i Output Navigator då du dubbelklickar i en Pivot Tabell. En mera ingående beskrivning finns i det avsnitt som behandlar Pivot Tabell (se kap 3.). Chart Editor och Interactive Chart Editor är fönster för redigering av diagram. Det aktiveras i Output Navigator-fönstret genom dubbelklickning i ett diagram (se kap 3). Syntax Editor är ett fönster där SPSS kan manövreras med hjälp av skrivna instruktioner och kommandon i enlighet med SPSS eget språk. Instruktionskoden kan klistras in i Syntax fönstret från en dialogruta genom att klicka på Paste-knappen. Koden kan sedan redigeras. I flertalet fall underlättas arbetet i SPSS särskilt då det gäller att sätta etiketter på variabler och variabelvärden. En introduktion med exempel ges i ett senare avsnitt (se kap 4). Det finns också en hel del andra egenskaper och funktioner markerade i Figur 1.2 t.ex.: aktivt fönster, titelrad, menyalternativ, statusfält, verktygsrad, fönsterstorlek och rullningslister. Något som avhandlas nedan. Aktivt fönster Om flera olika fönster är öppna samtidigt, talar färgen på rubriklisten om ifall fönstret är aktivt eller ej. Vanligen visar mörk kontrastrik färg att fönstret är aktivt. (Se Figur 1.2) Vill du aktivera ett icke-aktivt fönster, så klickar du bara någonstans i det förslagsvis i kanten. Titelrad Titelraden är fönstrets första rad och finns överst i alla fönster och dialogrutor och upplyser oss om fönstrens namn eller dialogrutornas procedurer. I Figur 1.3 finns tre olika titelrader. Den översta är typisk för fönster. Vi ser i figurens exempel att fönsternamnet är Data Editor och namnet på den datafil som är öppen: DAGIS. Det till synes obetydliga märket till vänster om filnamnet är en knapp för att aktivera en systemmenyruta med vars hjälp fönstret kan flyttas, ändra storlek eller stängas, men dessa funktioner är mer lättillgängliga på andra sätt. Längst till höger på titelraden finns tre knappar. N Om du klickar på den vänstra knappen, dvs. den med ett streck i nederkanten minimeringsknappen så minimeras hela fönstret och du får en indikator i aktivitetsfältet längst ner på skärmen. Klickar du på indikatorn i aktivitetsfältet återgår fönstret till sin ursprungliga storlek. N Med mellanknappen kan du maximera fönstret till att täcka hela skärmen, dvs. då knappen har ett streck i överkanten minimerings-/återställningsknappen. Men om knappen påminner om två fyrkanter återställes fönstret till den ursprungliga storleken. N Funktionen hos tredje knappen skiljer sig betydligt från de två föregående. Klickar du på den kryssade knappen avslutas SPSS men först tillfrågas du om du vill spara stänga-program-kanppen. När du svarat på frågan stängs fönstren.

4 Örebro den , 08:14 4 Figur 1.3 Titelrader i Data Editor-fönstret och dialogrutor Den mellersta och understa titelraden i Figur 1.3 är typiska för dialogrutor 3. Dialogrutans namn - i vårt exempel Crosstabs - anger att proceduren ifråga är Crosstabs. På den titelraden därunder får vi dessutom reda på att det är en under-dialogruta som vi fått fram genom att klicka på knappen Statistics. Till skillnad från titelrader hos fönster har dialogrutor bara två knappar längst till vänster. N Ett frågetecken är knuten till en hjälpfunktion (se avsnitt om Hjälpfunktion). N Den andra knappen har ett kryss som kännetecken. Klickar vi på den stängs dialogrutan. Menyalternativ Under titelraden hittar vi fönstrets menyalternativ. Menyraden är alltid placerad under titelraden i varje fönster. Menyalternativen varierar mellan fönstren. Klickar vi på dem visas en rullgardin med alternativ, som i sin tur kan innehålla underrubriker. Vill vi exempelvis ta fram en korstabell klickar vi på Statistics i huvudmenyn så finns Descriptive Statistics bland underalternativen. Klickar vi på detta alternativ får vi upp ytterligare valmöjligheter bland dem Crosstabs (se Figur 1.4). Figur 1.4 Val av menyalternativ utifrån Data Editor fönstrets menyrad 4. 3 Övrig information om dialogrutor, se sid ff. 4 Menyalternativen i Figur 1.4 AnswerTree på menyraden och Survival, Timeseries samt Missing Value Analysis på rullgardinsmenyn är hänvisningar till statistiska procedurer som finns i tilläggsmoduler. De ingår inte i SPSS basmodul

5 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 5 För denna kedja av val används följande beteckningssätt: ANALYZE / DESCRIPTIVE STATISTICS / CROSSTABS Statusrad I nederkanten av ett aktivt SPSS fönster finns en statusrad (se Figur 1.5), där meddelanden från SPSS kan läsas. Statusraden är indelad i fyra sektorer: N I den första - Information area - skrivs allmänna meddelanden från SPSS t.ex. knappbeskrivningar från verktygsraden. T.ex. i Figur 1.2 kan vi läsa att Pivot Table is visible vilket är en upplysning som SPSS lämnar om tabellen. N I det andra sektorn - SPSS Processor area - finner vi meddelanden som avser procedurer eller begärda bearbetningar t.ex.: Running Get, Running Crosstabs, SPSS Processor is ready, mfl. Figur 1.5 Statusrad. N Det tredje sektorn - Case counter area - talar om hur många cases som läses/lästs in för bearbetning. N I det fjärde sektorn lämnas upplysning om olika saker beroende på vilket fönster som är aktivt: Data Editor eller Output Navigator. I Data Editor fönstrets statusmeny får vi upplysning om filterstatus, dvs. om ett filter har satts, om viktstatus, dvs om värden viktats och om Split File status, dvs. att bearbetningar skall utföras på en datafil, som uppdelats i separata analysgrupper utifrån någon variabel eller annat kriterium. I Output Navigator får vi uppgift på t.ex. tabellens storlek. Om vi ser efter i Figur 1.2 finner vi att det står H:5.00; W:9.45 cm vilket betyder att höjden (H= Height ) är 5 cm och bredden (W= Width ) 9,45 cm på den aktuella tabellen. N Statusraden kan visas eller döljas genom att med hjälp av (Figur 1.6): VIEW / STATUS BAR Figur 1.6 Menyalternativ för visning av statusrad, verktygsrad (eng. Toolbar ), stilar, referenslinjer och etiketter för värden i datamatrisen. Genom att klicka på ett alternativ aktiveras eller avaktiveras det. Bocken framför alternativet anger att det är aktivt. Verktygsrad I raden under menyraden (se Figur 1.2) finns verktygsraden 5 (eng. toolbars ), dvs. en rad med knappar som är genvägar till olika alternativ på menyer och undermenyer. En del av knapparna känns igen från andra Windows program t.ex. Word, Excel, mfl. Lägg märke till att de tre första Öppna fil, Spara och Skriv ut - har samma funktioner och ser lika dana ut som i andra program för Windows t.ex. Word för Windows, 5 Kan vara fler än en

6 Örebro den , 08:14 6 Excel, m.fl. Övriga är specifika för SPSS. I Figur 1.7 ser vi den verktygsrad som finns i Data Editor fönstret. (I Figur 1.2 är verktygsraden dold i Output Navigator fönstret.). Pekar vi på en knapp visas en knappbeskrivning. Den anger knappens funktion dels i en liten ruta alldeles under knappen och dels i den information area av statusfältet (se Figur 1.5). Knappbeskrivningen i Figur 1.7 talar om att den aktiverade knappen har funktionen att visa eller dölja variabelvärde etiketter ( Value labels ) i datamatrisen. Vi kan se att knappen är aktiverad genom att den är ljusare i färgtonen än andra knappar och tycks nedtryckt. Figur 1.7 Data Editor fönstrets verktygsrad N Verktygsraden kan visas eller döljas med hjälp av (jfr Figur 1.6): VIEW / TOOLBAR N Vissa knappar är fönsterspecifika. I Output Navigator fönstret är det möjligt att aktivera två verktygsrader: Standard Toolbar och Outlining Toolbar. N Verktygsraderna kan flyttas. Genom att klicka någonstans i verktygslisten alldeles utanför verktygsknapparna och hålla vänster mustangenten nertryckt kan vi dra listen dit där vi vill placera den. Fönsterstorlek och rullningslister Fönsterstorleken kan ökas eller minskas genom att vi drar ut eller skjuter in det till önskad storlek. När markören förs till fönsterkanten eller ett hörn ändrar den form och blir en liten dubbelriktad pil. Då håller du vänster mustangent nedtryckt och drar fönstret till önskad storlek. Rullningslisterna användes då du vill förflytta dig vertikalt eller horisontellt i ett dokument eller fönster. Klicka i rullningslisten håll vänster mustangent nedtryckt och dra upp eller ner till bilden fått önskat läge. En annan beteckning för rullningslist är bläddringsfält. Förändring av fönsterstorlek och användning av rullningslister följer Windows standard, varför vi hänvisar läsaren till Windows manualen för ytterligare information. Dialogrutor Val av variabler, beställning av statistiska mått och beräkningar, m.m. äger rum i dialogrutor. I dialogrutor finns en källförteckning över de variabler som ingår i datamatrisen i Data Editor fönstret. Det finns en ruta (2 eller fler i vissa andra dialogrutor) dit variabler som valts ut för aktuell bearbetning skall föras. Kommandoknapparna är standard i alla dialogrutor, medan antalet knappar för s.k. under-dialogrutor 6 kan variera. Dialogrutor varierar mycket i utseende beroende på vilken funktion de skall uppfylla. Vissa tycks enkla andra komplicerade att hantera. Det som förmodligen gör att vi tycker vissa är svåra, är kravet på vissa metodologiska och statistiska för att förstå varför vi skall välja den bearbetningen eller det statistiska måttet etc. 6 En annan benämning vore att använda termen: subdialogruta

7 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 7 Figur 1.8 Beskrivning av dialogruta med källförteckning av variabler samt val av variabler för bearbetning. 1. När vi har en dialogruta framför oss på skärmen bör den första frågan vi ställer oss avse valet av dialogruta. Vilken bearbetning, beräkning eller analys kan genomföras m.hj.a. just denna dialogruta? Det finns olika möjligheter att söka svaret på frågan, om vi inte redan känner till det. Att gå till SPSS manualen eller annan lämplig litteratur på området - förslagsvis läses lämpligt avsnitt i föreliggande bok. Det går även bra att klicka på Help-knappen (se även Hjälpfunktion nedan, t.ex. What s This ). Det tredje sättet är att pröva sig fram genom att göra en eller flera provkörningar. 2. Från källförteckningen över variabler, som är en lista över alla variabler som ingår i datamatrisen väljs de variabler, som är föremål för analys. De som skall bearbetas markeras och sedan klickar vi på pilknappen mellan de två rutorna för att föra över dem till den högra. Det är möjligt att markera flera variabler på en gång och föra över dem till variabellistan i en klump. Ligger variablerna som skall markeras efter varandra i källförteckningen, klickar du på den översta, håller vänstra mustangenten nedtryckt, drar markeringen neråt tills du fått med dem du vill ha. Önskar du markera variabler, som ligger lite spridda i källförteckningen markerar du variablerna genom att samtidigt hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på de variabler du vill ha. 3. Klickar du på knappen/-arna för under-dialogrutorna får du upp ytterligare en dialogruta med olika valmöjligheter. T.ex. Options knappen i Figur 1.8 ger följande under-dialogruta Figur 1.9 Under-dialogruta för Descriptives: Options

8 Örebro den , 08: Genom att klicka i de alternativ vi önskar skall ingå, placeras en bock i den lilla vita rutan framför alternativet. Avsluta genom att klicka på Continue-knappen. 5. Slutligen klickar vi på OK-knappen och avvaktar bearbetnings resultatet i Output Navigator Hjälpfunktion Genom att välja (se Figur 1.10): HELP från menyraden får vi upp en ruta med flera olika valmöjligheter. N Det första alternativet - Topics - leder till en dialogruta där vi kan skriva in ett ord, ett kommando, namnet på en instruktion, eller vad du vill. SPSS söker i hjälpfunktionens databas efter ett svar. Det påminner om att slå upp ett ord i manualens sakregister (eller index). Hjälptexten, som kommer upp är mycket instruktiv och hjälpsam. N Alternativet Tutorial är egentligen ett instruktionsprogram med vars hjälp du kan lära dig handgreppen i SPSS. Figur 1.10 Menyalternativ för Hjälp. N SPSS Home page hänvisar till SPSS hemsida, som har internetadressen N Ett hjälpmedel för dem som vill arbeta med syntaxfönstret genom att själva skriva instruktioner, kommandon och procedurer får snabbhjälp av Syntax Guide N Statistics Coach är en vägledning till hur resultatet från gjorda analyser kan tolkas. N I dialogrutor kommer vi åt hjälpfuktionen genom att klicka på Help-knappen (se t.ex. figurerna 1.8, 1.9, 1.11 eller 1.12) N I dialogrutornas titelrad finns näst längst till höger en liten knapp med ett frågetecken på. Klickar man på den följer ett frågetecken med markören. Du pekar med markören på t.ex. den text du vill ha förklarad och klickar med vänster mustangent, så dyker en förklarande text upp. Pop-up hjälp i dialogrutor 1. Markera en variabel, som du vill ha information om. 2. Klicka på den markerade variabeln med höger mustangent. Du upp en ruta där du kan välja mellan alternativen:

9 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 9 Figur 1.11 Pop-up ruta med information om variabelvärden. 3. a) Klickar du på alternativet What s This kommer du att få upplysning om proceduren ifråga. b) Klickar du på alternativet Variable information, så får du informationen om variabeln och variabelvärden i en pop-up ruta. (Se Figur 1.11) I under-dialogrutor kan vi få Pop-up information genom att peka på t.ex. ett statistiskt mått och klicka med höger mustangent. I Figur 1.12 har vi klickat med höger mustangent på Chi-square. Vi får en kortfattad beskrivning av associationsmåttet Chi-square. Figur 1.12 Peka på ett ord t.ex Chi-square och klicka med höger mustangent så erhålles Pop-up information.

10 Örebro den , 08:14 10 Hjälp och vägledning vid statistisk analys Figur 1.13 För att få hjälp med tolkning av korrelationsmatrisen: aktivera först Pivot Editor genom att dubbelklicka i tabellen/matrisen. Klicka sedan på Help / Results Coach Antag att vi i samband med tolkning av korrelationer i en korrelationsmatris behöver hjälp. 1. Vi dubbelklickar i tabellen/matrisen så att Pivot Editor aktiveras. 2. Sedan klickar vi på HELP i menyraden. 3. Rullgardinsmenyn, som då uppenbarar sig, innehåller alternativet RESULTS COACH, som vi klickar på. Det ger en dialogruta som beskriver den valda analysmetoden. I vårt exempel erhålles först en beskrivning av bivariata korrelationer (se Figur 1.14). 4. Därefter får vi mer detaljerade upplysningar om vi klickar på Next-knappen, som finns överst till höger i rutan. (Vi kan alltid backa till föregående bild genom att klicka på Previous-knappen).

11 Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 11 Figur 1.14 Vägledning med hjälp av Results Coach. Klicka på Next-knappen så visas nästa informationsruta som innehåller ytterligare information. I figuren visas bara några av de informationsrutor, som finns för bivariata korrelationer.

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ

Datainmatning TÄNKTA BETECKNINGAR. Variabelnamn/kolumnbeteckning, Dummyvärden, som matas in beroende på aktuellt svarsalternativ Åke Aronsson och Studentlittertur Att komma igång med SPSS 1 Kapitel 7: Att komma igång med SPSS Syftet med detta avsnitt är att ge en introduktion till SPSS 9.0 för Windows 95/98/NT. I det här avsnittet

Läs mer

Data Editor, datainmatning och dataredigering

Data Editor, datainmatning och dataredigering Åke Aronsson och Studentlittertur Kap 2 Data Editor, datainmatning och dataredigering 1 Kapitel 2: Data Editor, datainmatning och dataredigering Data Editor När SPSS startas öppnas automatiskt ett blankt

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488

Idiotens guide till. Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008. Av: Markus Ederwall, 21488 Idiotens guide till Håkan Lyckeborgs SPSS-föreläsning 4/12 2008 Av: Markus Ederwall, 21488 1. Starta SPSS! 2. Hitta din datamängd på Kurs 601\downloads\datamängd A på studentwebben 3. När du hittat datamängden

Läs mer

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811)

Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1 Intro till SPSS Kimmo Sorjonen (0811) 1. Att mata in data i SPSS 1. Klicka på ikonen för SPSS. 2. Välj alternativet Type in data och klicka på OK. 3. Databladet har två flikar: Data view och Variable

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Office. Innehållsförteckning

Office. Innehållsförteckning Office Innehållsförteckning Skriv ett brev i word 2 Spara 3 Öppna brevet du redan skrivit 4 Spara som 4 Skrivbordet 5 Aktivitetsfältet 6 Starta miniräknaren 6 Starta Microsoft Word och mappen Dokument

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn.

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 4 Sammanställd

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter Nerladdning typsnitt Ladda 2 Ladda fonter 2 Menyn Skrivare 3 Avsluta programmet 3 Menyn teckensnitt 3 Välj Teckensnitt 4 Ladda ner ett teckensnitt 7 Ta bort teckensnitt 7 Teckensnitt Information 8 Menyn

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

SPSS En guidad tur. Vad ska jag göra idag? Följ instruktioner som följer, om du behöver hjälp det är bara att fråga en lärare!

SPSS En guidad tur. Vad ska jag göra idag? Följ instruktioner som följer, om du behöver hjälp det är bara att fråga en lärare! SPSS En guidad tur Mål: På den här introduktionen kommer du att lära dig de elementäraste funktionerna i SPSS, dels genom att mata in eget datamaterial och dels genom en analys av en studentundersökning

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Handbok Visning leverantörsfakturor. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Visning leverantörsfakturor. Å-DATA Infosystem AB Handbok Visning leverantörsfakturor Å-DATA Infosystem AB Visning faktura 1 1. INLEDNING... 2 2 SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Visningssida... 3 3. ARKIVFUNKTIONER... 7 3.1 Utskrift... 7 3.2 Avsluta... 8 4. REDIGERA...

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

LABEL PRINTER TUTORIAL

LABEL PRINTER TUTORIAL TUTORIAL LABEL PRINTER Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt

Läs mer

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen SIDNUMRERING I WORD IT-avdelningen Hur man skapar sidnumrering i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion för dig som vill förstå varför och inte bara hur Tyvärr är sidnumrering i Word

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet.

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Snabbguide till GC160203 Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Delar som ska finnas i kartongen tillsammans med Craft ROBO skärplotter.

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Mittuniversitetet 2006-08-31 1 Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Laborationsanvisningar Genomförande Gå igenom laborationen i basgruppen och diskutera vilka lärandemål ni eventuellt behöver tillföra

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet. SPSS (PASW) 18 for Windows - a guided tour

Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet. SPSS (PASW) 18 for Windows - a guided tour Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet SPSS (PASW) 18 for Windows - a guided tour VT 2010 2 Introduktion till SPSS (PSAW) Denna övning kommer steg för steg att lära oss de grundläggande

Läs mer

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade SÖKORDSREGISTER A Active Desktop 17 -Lägg till ett Active Desktop-objekt 18 -Lägg till ett Active Desktop-objekt direkt från webbläsaren 20 -Flytta ett Active Desktop-objekt 21 -Låsa position på ett Active

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5 digital bildbehandling Del 2 redigera bilder 14. Redigeraren... 52 15. Snabbkorrigering... 58 16. Övrga färgjusteringar... 64 17. Manuell färgkorrigering...

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer