Seminarium om Åldrande och död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om Åldrande och död"

Transkript

1 Seminarium om Åldrande och död Läkarprogrammet, termin

2 Basgrupp 1 Fysiologiska förändringar vid normalt åldrande Hud Epidermis: förnyelsen av skivepitelceller går långsammare och vattenhalten minskar vilket ger torrare hud. Antalet pigmentceller minskar också vilket ger en blekare hud. Dermis: blir tunnare, mängden bindväv halveras vilket lätt ger blåmärken. Antalet svettkörtlar minskar liksom antalet talgkörtlar vilket gör att huden blir torrare. Underhudsfettet och hudelasticiteten minskar och rynkor bildas då lättare. Effekter som solen framkallar, det s.k. fotoåldrandet, kan påskynda det normala åldrandet. Sinnesorganen Synen: Näthinnan blir tunnare då nervceller förloras. Förändringar i linsen (genomsläppligheten för vissa ljus minskar) och iris (blir mer stel) gör att det blir svårare att läsa på nära håll. Minskad elasticitet i linsen och atrofi i ciliarmuskeln gör att det blir svårare att fokusera på nära objekt. Andra förändringar är svårigheter att se föremål i rörelse och adaptera till ljus. Synfältet minskar. Hörseln: Hörselkanalen tillbakabildas, trumhinnan blir tjockare. Hörselbenen degenereras. I innerörat sker en förlust av hörselceller (hårceller och neuron). I basalmembranet inlagras kalcium och det blir mer styvt. Detta ger försämring av hög- och lågfrekventa toner men allra mest av de högfrekventa. Balans: Celler dör i balansorganen, nervcellerna från dessa organ till högre centra blir också färre. Antalet celler i lillhjärnan reduceras. Tillsammans ger detta en sämre balans hos äldre. Lukt: Förluster av nervceller i luktepitelet i näsan och av neuron som för impulserna vidare. Hjärnans bearbetning av dessa impulser blir sämre. Smak: Tröskelvärdet för att känna sött stiger något. Styrkan upplevs mindre intensiv för samtliga fyra grundsmaker (salt, sött, surt, beskt) troligt p.g.a. förändringar i dessa cellers egenskaper ( inte minskat antal). Beröring: Antalet känselceller i huden blir färre. Vibrationssinnet påverkas negativt. Förmågan att känna mekaniskt tryck blir också sämre liksom förmågan att hålla kroppstemperaturen. Hjärta, kärl och blod Med ökande ålder så inlagras fett och bindväv i hjärtmuskulaturen. Detta tillsammans med att väggarna blir stelare leder till sämre pumpförmåga hos hjärtat och sämre prestationsförmåga. Ålderspigmentet lipofuscin anrikas i hjärtmuskelfibrerna, vilket har betydelse för hjärtats färg men ej dess funktion. Fett, bindväv och kalk ansamlas i klaffarna som blir stelare. De åldersrelaterade kärlförändringarna är alltid mer uttalade på artär- än på vensidan, beroende på att trycket är mycket högre på artärsidan. De elastiska fibrerna i kärlväggen försvinner och istället inlagras kollagena fibriller i ökad mängd, vilket leder till ökad stelhet. Fortledningen av pulsvågen blir snabbare och pulstrycket ökar. Den blodkroppsbildande cellmassan i benmärgen minskar successivt under livet. Reservkapaciteten för bildning av erytrocyter minskar med åldern och formbarheten förändras vilket gör det svårare för dem att tränga igenom kapillärer. Antalet blodplättar minskar med åren medan flera av koagulationsfaktorerna ökar i koncentration hos äldre. Andningsvägar Alveolerna i lungorna får tunnare väggar och antalet kapillärer på utsidan minskar under livet. Detta leder till försämrat gasutbyte. Bronkiolerna ökar i diameter, vilket leder till att mer luft stannar kvar i de finare luftrören och en mindre mängd ny luft kommer fram till alveolerna för gasutbyte. I de små luftrören tillbakabildas successivt de elastiska fibrerna och den elastiska återfjädringen försämras. Förlust av elastiska fibrer gör att väggarna pressas samman vid en utandning. Residualvolymen ökar med åldern medan vitalkapaciteten minskar. Lever, njure, urinblåsa och reproduktionsorgan Leverns storlek minskar med ungefär en tredjedel och blodtillförseln avtar med stigande ålder. Lipofuscin ansamlas och mängden bindväv ökar. Proteinsyntesen minskar samt leverns förmåga att metabolisera och utsöndra främmande ämnen. Risken för gallstenar ökar p.g.a. ökad kolesterolansamling i gallblåsan och minskad utsöndring av gallsyror. Njurfunktionen avtar tidigt i livet, men stor reservkapacitet gör att tillräcklig funktion kan bibehållas under normala omständigheter. Antalet nefron minskar med nästan hälften och förmågan till cellregeneration avtar. Regleringen av den extracellulära vätskevolymen försämras. Njurartärena förkalkas och blodflödet till njurarna försämras. Detta leder till minskad glomerulär filtration vilket i kombination med minskad känslighet för ADH ger en oförmåga att koncentrera urinen. Dehydrering kan uppstå. Eftersom GFR sjunker minskar också förmågan att öka natriumutsöndringen vid övervätskningstillstånd. Urinblåsans volym minskar p.g.a. stelhet i väggarna och dess glattmuskulatur försvagas. Residualurin blir kvar efter miktion. Detta kan leda till täta trängningar. Muskulaturen i bäckenbotten tillbakabildas vilket ökar risk för urinläckage. Infektionsrisken ökar p.g.a. att urinledarnas ventilmekanism i blåsväggen blir mindre effektiv samt att urethraslemhinnan atrofierar efter menopaus. Prostatahypertrofi kan leda till försvårad urinpassage.

3 Den minskade östrogeninsöndringen efter klimakteriet leder till att livmodern krymper, brösten minskar i storlek, vaginas slemhinna blir tunn och skör, huden blir tunnare och benmassan minskar. Hos männen minskar testosteroninsöndringen, vilket resulterar i en gradvis funktionsnedsättning av reproduktionsorganen. Hjärnans och ryggmärgens åldrande När människan blir äldre bryts kroppen ner. Detta gäller även CNS. Till skillnad från övriga organsystem blir degenerationen i CNS påtaglig först runt 60års ålder. Hjärnans volym minskar. Detta kan ses makroskopiskt genom att vindlingarna blir smalare och fårorna bredare och ventrikelsystemet blir något större. Sett till hela hjärnans volym är minskningen i ordningen g (ca 10%). Förlusten av vävnad är dock inte jämt fördelad över hjärnan, t ex förlorar vissa delar av hippocampus upp till 50% av sina neuron. Syn och hörselcentra förlorar däremot knappt några neuron alls. Förlusten av volym beror inte enbart på minskat antal celler utan även på att de celler som finns kvar minskar i volym. Detta sker pga. en förlust utav dendritiska utskott. Denna förlust utav celler och kopplingar märks först efter lång tid då det finns ett stort antal extra banor (redundancy). Neuronal plasticitet bidrar också till att funktionen bibehålls. Nervcellernas förmåga att producera transmittorsubstanser minskar med tiden. Detta kompenserar neuronerna för genom att öka receptortätheten. Hjärncellerna ansamlar lipofuscin, lipofuscinet i sig är inte farligt men till slut har så mycket ansamlats att cellens normala funktioner blockeras. Samma fenomen gäller för tau-proteiner, de bildar neurofibrillära trassel. Plack bildas också med tiden. De består av beta-amyloid. De två sistnämnda förekommer vid Alzheimers sjukdom. Immunförsvaret Munhålans slemhinna bli mindre effektiv och tarmens slemhinna förändras så den inte kan hålla kvar de nyttiga bakterierna lika bra. Efter menopausen minskar även mängden slem och ph stiger i slidans slemhinna vilket medför att patogena bakterier lättare kan få grogrund. Urinblåsans slemhinna förändras också vilket leder till att patogena bakterier kan fästa. Det är främst det specifika immunförsvaret som förändras med åldern, jämfört med det medfödda. Makrofagernas funktion är i det närmaste oförändrad, dess fagocyterande förmåga kan snarare öka vilket medför en ökad risk för vävnadsskada vid inflammation. Deras förmåga att ta hand om åldrande erytrocyter minskar dock liksom dess förmåga att angripa tumörceller. Förmåga att signalera till andra celler i immunförvaret minskar vilket ger minskad motståndskraft och minskad feber. Komplementsystemets proteiner i cirkulationen ökar men däremot ökar inte mängden lika dramatiskt som hos unga vid infektion vilket antingen beror på minskad produktion el. ökad åtgång. Naiva B- och T-celler minskar vilket bl.a. visar sig i förmågan att reagera på nya vacciner. Däremot ger ett tidigare använt vaccin ett lika bra antikroppssvar. Dessa AK är dock inte riktigt lika effektiva och försvinner på kortare tid. En av anledningarna till detta kan vare tymus tillbakabildning samt ökad tid för celldelning i benmärgen. Rörelseapparaten Mellan 30 och 90 års ålder tappar en människa ca halva muskelmassan. Det är huvudsakligen antalet muskelfibrer som minskar. En teori är att minskningen orsakas av förlust av motoriska nervceller i ryggmärgen, vilket leder till att grupper av muskelfibrer blir utan nervförsörjning och atrofierar. Det är även tänkbart att atrofin orsakas av minskad mängd androgener och minskad fysisk aktivitet. De muskelfibrer som drabbas hårdast är typ II-fibrerna. Kring medelåldern, då mängden androgener minskar, kommer benresorptionen överstiga depositionen i skelettet vilket ger minskande benmassa. Detta är mest uttalat hos kvinnor. Åldrandet av skelettet har två huvudsakliga effekter: förlust av benmassa och benskörhet. Förlust av benmassa sker genom förlust av kalcium och andra mineraler. Skörheten orsakas av minskad proteinsyntes, som minskad kollagensyntes. Den minskade syntesen beror bl.a. på minskad GH-produktion. Vid stigande ålder minskar oftast sekretionen av synovialvätska. Samtidigt tappar proteoglykanerna i det hyalina ledbrosket sin vattenbindande förmåga, vilket leder till minskad elasticitet. Vid artros förloras broskvävnad och slutligen återstår bara naket kompakt ben. Förekomsten av artros ökar långsamt fram till årsåldern och därefter snabbare för varje år, ökningen är mer tydlig hos kvinnor. Många leder blir stelare med åren, huvudorsaken är att ledkapslar och omkringliggande bindväv blir stelare, eventuellt sker detta främst p.g.a. begränsad fysisk aktivitet. Referenser: Viidik, Andrus; Boken om kroppens åldrande, Liber 2002 Grimby, Agneta och Gunnar; Åldrandets villkor, Studentlitteratur 2001 Tortora et al; Principles of anatomy and physiology, Biological Sciences Textbooks 2005 Web path via HUB, , kl 17:02

4 Basgrupp 2 Mekanismer vid cellens åldrande och död Den vanligaste dödsorsaken i världen är åldersrelaterade sjukdomar. Genom cellåldrande får vi en påverkan på cellulär och genetisk nivå som kan leda till utvecklandet av en mängd olika sjukdomar tex cancer (Fossel 2002). För närvarande finns två teorier om vad som påverkar cellens åldrande. Den ena innefattar de genetiska aspekterna och den andra beror på yttre påverkan på cellen, den så kallade wear and tear processen (Kumar et al, 2003). Celler utsätts konstant för slitage främst i form av fria radikaler (både externt och internt bildade), glukos och strålning. Glukosen i cellen leder till glykosylering av proteiner vilket bildar så kallade AGEs (advanced glycosylated end products) vilka skapar ett dysfunktionellt protein som har negativa effekter på cellen till exempel korsbindning till andra proteiner (Kumar et al, 2003). De fria radikalerna är skadliga för cellen. De skadar bland annat lipiderna i cellmembranet genom att bryta upp dubbelbindningarna och bilda nya peroxidaser. Det ger en kaskadeffekt som kan resultera i skada på cellens olika membran. Fria radikaler skadar även DNA (både i kärnan och i mitokondrien) genom att binda till tyminbasen vilket orsakar DNA-strängsbrott och telomerförkortning. De fria radikalerna kan även skapa korsbindningar mellan proteiner (Kumar et al. 2003). Det har visats att när tillväxtfaktorer som insulin och IGF-1 binder in till en cell och aktiverar receptorn samt hela signalvägen leder det även till en samtidig nedreglering av skyddet från antioxidanter som leder till fler fria syreradikaler vilket påverkar cellens åldrande negativt (Colavitti et al.2005). Lipofuscin är en icke-nedbrytbar substans som finns i cellens lysosomer. Den bildas vid oxidation och polymerisation av proteiner och lipider. En ökad mängd ackumulerad lipofuscin korrelerar negativt med längden på livet. Lipofuscin interfererar med autofagiska processer i cellen, det vill säga nedbrytning av skadat cell-eget material, vilket leder till att cellen med tiden innehåller en ökad mängd skadade cellkomponenter. Lipofuscin gör att celler och lysosomer blir mer mottagliga för oxidativ stress (Terman et al. 2004). När cellen åldras så försvinner även transportproteiner och förvaringsproteinerna för järn. Järnet kommer då att ackumuleras i cellen och Fe 3+ kommer då att öka vilket i sig är oxidativt vilket snabbar på processen (Kumar et al, 2003). Ett exempel på hur ett organ åldras är huden som påverkas av både kronologiskt åldrande och av yttre påverkan framför allt från UV-strålning, så kallad photo aging. UV-strålningen leder till elastos och heliodermatit vilket leder till en oorganiserad struktur i epidermis och dermis. Detta kan ses som fina rynkor såväl som djupa fåror i huden (Hashizume 2004). För att skydda sig mot angreppen så har cellen ett försvarssystem bestående av transportproteiner, ubiquitin, p53, vissa enzymer och antioxidanter. I cytosolen finns SOD (superoxid dismutas), vitamin C, glutationperoxidas, ferritin, ceruloplasmin och i alla membran finn vitamin A, E och beta-karroten. Mitokondrien innehåller SOD och glutationperoxidas och peroxisomen innehåller peroxidas. Alla dessa verkar för att neutralisera fria radikaler. Vid åldrande förlorar celler gradvis sin förmåga att bilda antioxidanter vilket leder till att balansen mellan fria radikaler och antioxidanter förskjuts och då uppkommer skador lättare. Cellen tillverkar vissa HSP (Heat Shock Proteins) som veckar

5 om proteiner som felveckats och defekta protein destrueras genom att först märkas av ubiquitin och sedan degraderas i en proteasom (Kumar et al, 2003). När cellerna får en skada på DNA:t startar processer som via TP53 antingen reparerar eller destruerar cellen. Om skadan är reparerbar uppregleras generna p21och GADD45 som arresterar cellen i G1 och reparerar den. Går skadan inte ett reparera går cellen i apoptos. Dessa mekanismer fungerar inte alltid perfekt och allt eftersom cellen åldras ackumuleras fler och fler skador (Kumar et al, 2003). Telomerer är den upprepade sekvensen TTAGGG i slutet på DNA-kromosomerna. Dessa förkortas vid varje mitos och efter ett bestämt antal delningar tar sekvensen slut och cellen slutar dela på sig eller går i apoptos. Förkortningen av telomererna påverkas även negativt av mängden fria syreradikaler. Stamceller och cancerceller producerar telomeras, ett enzym som bygger på telomererna efter behov. Det finns även en teori om att cellens livslängd styrs utav clock-genes. Dessa gener ska på olika sätt snabba på åldrandet vilket man kunnat se genom att mutationer i dessa gör så att cellens livslängd ökar. Det är dock inte helt säkert hur stor inverkan dessa har i den normala människan (Kumar et al, 2003). Referenser Colavitti R Finkel, T Critical Review Reactive Oxygen Species as Mediators of Cellular Senescence Cardiovascular Branch, NHLBI NIH Bethesda 2005, Maryland, USA. Fossel M, Cell senescence in human aging and disease, Ann NY Acad Sci Apr;959:14-23.) Hashizume H Skin aging and dry skin J Dermatol Aug;31(8): Kumar V, Cotran R, Robbins, S L Robbins Basic Pathology 7 th ed Saunders. Philadelphia USA Terman A, Brunk UT. Lipofuscin Int J Biochem Cell Biol Aug;36(8):

6 Basgrupp 3- Teorier om åldrande Många teorier florerar kring orsaken till åldrande och någon vedertagen indelning finns inte. Därför kan det rika teoriutbudet upplevas som ogreppbart, men misströsta inte, här nedan följer en redogörelse, från molekylnivå till individnivå. En teori är att celler har ett begränsat antal delningar och därefter dör då telomererna förkortas vid varje delning. De celler som besitter enzymet telomeras har förmågan att undvika denna form av åldrande. Man har dock inte kunnat visa att telomerlängden har någon roll för en individs livslängd. Ansamling av DNA-skada är en möjlig mekanism bakom åldrande. Mitokondriellt DNA och kromosom Y har lättare att ackumulera skador vilket bland annat leder till apoptos och defekter i energiproduktion och elektrontransport. En anledning till för tidigt åldrande-syndrom hos människor är mutationer i gener för DNA-reparation. Flera teorier utgörs av att det finns specifika gener som påverkar åldrande och livslängd. Om de inaktiveras ändras livslängden. Klock-genen reglerar åldrandeprocesser hos maskar, men det är oklart om samma gen finns hos däggdjur. Andra gener sägs skydda mot miljöfaktorer och därmed ge celler en ökad livslängd. En viktig del av åldrande anses bildandet av fria syreradikaler vara. Detta sker som en biprodukt av normal oxidativ fosforylering. De fria syraradikalerna kan orsaka peroxidation av lipider i cellmembran, skador på proteiner och olika typer av skador på DNA. Man har till exempel sett att Drosophila som överuttrycker ett enzym som bryter ner dessa radikaler lever längre. Även det faktum att högt energiintag leder till snabbare åldrande kan ses som ett bevis för en viktig roll för oxidativ stress i åldrande men det kan också bero på annat. Glykeringar av proteiner som gör att dessa inte kan fungera korrekt kan även ha en del i åldrandeprocessen. En åldrandeteori bygger på att olika system i kroppen successivt sviktar i sin kapacitet. Kroppen har initialt en stor reservkapacitet, normalt 4-10 gånger mer än det som är nödvändigt för livsduglighet och funktionalitet. Efter trettio års ålder ses ett konstant avtagande av kapacitet och cellulär komplexitet. Detta manifesteras bland annat som minskad epidermal cellproliferation och därmed tunnare hud med sämre barriärfunktion. En annan förändring är immuncellernas förmåga till cytokinproduktion, vilket leder till ett försämrat immunsystem. Andra påtagliga homeostasförändringar berör neuroendokrina system exempelvis ses en minskad pulsatil frisättning av reglerande hormoner från HPA- axeln, vilket bland annat ger en minskad produktion av tillväxthormon och könshormon. Sammantaget ger dessa förändringar en minskad

7 adaptionsförmåga till olika stressorer och därmed oförmåga att upprätthålla livsduglighet. Studier har visat att kalorirestriktion kan förlänga livet hos ryggradsdjur, i studien möss. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att individen får i sig nödvändiga näringsämnen trots minskat kaloriintag. Man tror att ett lågt energiintag bromsar genetiska förändringar i cellerna. Allt för mycket kalorier är kopplat till höga blodfetter, det metabola syndromet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar, vilka förkortar livslängden. Även andra miljöfaktorer påverkar livslängden. Vi utsätts ständigt för joniserande strålning och skadliga ämnen som till exempel tungmetaller. De skadliga ämnena ackumuleras i exempelvis lungorna och ger cellskador som på sikt leder till organsvikt. Referenser Webpath Dermatology in general medicine, Fitzpatrick s Developmental biology Scott F. Gilbert Basic Pathology, Robbins Mitochondrial theory of ageing, Vina J et al Somatic mutations and ageing in silico, Kirkwood TB et al A neutral theory predicts multigenic ageing and increased concentrations of deleterious mutations on the mitochondrial and Y chromosomes, Cortopassi GA

8 Basgrupp 4 - Kan man påverka livslängd genom livsstil? Frågan om en enskild individ kan påverka sin livslängd genom sin livsstil kan både besvaras med ja och nej. Den genetiska konstitutionen ger vid vissa sjukdomstillstånd en tydlig begränsning av livslängden oavsett livsstil, medan variabiliteten i livslängd vid en given genetisk konstitution hos de flesta individer förefaller samvariera med multipla omgivningsfaktorer som i varierande grad kan påverkas av individen själv. Kausalsambanden mellan faktorer som fysisk inaktivitet och övervikt, och förkortad livslängd till följd av ökad mortalitet i kardiovaskulära händelser, liksom sambandet mellan rökning och ökad mortalitet i lungcancer är idag tydligt klarlagda. Utöver dessa klara samband, pågår idag diskussioner om kopplingen mellan livslängd och näringsintag. Exempel på detta är hypotesen om kalorirestriktion, för vilken redogörs nedan. I senare forskning har stor tonvikt också kommit att fästas vid interaktionen mellan psykosocial makromiljö och cellulär mikromiljö, vilket nedan berörs utifrån några aktuella studier på området. Den nutritionella stress som uppkommer till följd av kalorirestriktion tros ge en optimering av flera metabola system, vilket ger en ökad metabol effektivitet, som i sin tur leder till förlängd överlevnad för individen [1]. Vissa studier menar att den koppling man sett mellan kalorirestriktion och ökad livslängd gäller en generell minskning av näringsintaget, oavlåtet kostens sammansättning. De mekanismer som kartlagts leder längs olika vägar till en reduktion av cellulär senescens och telomerförkortning samt motståndskraft mot systemisk stress. Exempel på mekanismer är minskad peroxidering av lipider, vilket i sin tur ger en ökad motståndskraft mot oxidativ stress inducerad av såväl endogena som exogena källor. Vidare leder reducerat näringsintag enligt dessa studier till en minskad känslighet för de skadliga effekterna av en med åldern naturligt stigande halt av glukokortikoider, vilka annars har visats kunna inducera neuronal celldöd i hippocampus [2]. Generellt har även kunnat ses en ökad resistens mot bildande av mitokondriella högkonduktanskanaler och minskad frekvens av celldöd [3]. Förutom hur mycket man äter, visar en del studier att innehållet i födan påverkar livslängden. I populationer som följer medelhavsdiet kan man under en flerårig uppföljningsperiod se en lägre dödlighet jämfört med kontrollgrupp, trots att dieten varken ger minskning av BMI eller midja-stuss-kvot. Desto bättre följsamhet, desto tydligare är kopplingen [4]. Japanska studier visar å sin sida ett samband mellan kost innefattande fisk, soya, grönsaker samt sjögräs, och en positiv inverkan på livslängd [5]. Även sociala faktorer föreslås inverka på den förväntade livslängden. I exemplet med japansk kost, kan nämnas ett japanskt ordspråk som säger att man aldrig ska äta sig mer än till fyra femtedelar mätt, dvs. en form av kalorirestriktion [6]. Också genom gradering av social aktivitet och socialt nätverk har det påvisats att social situation har betydelse för livslängd [7]. En annan studie visar att det för båda föräldrarna finns ett linjärt samband mellan ökad förväntad livslängd och större antal barn, för modern dock med begränsningen upp 14 (!) barn [8]. Flera kopplingar mellan psykosocial stress och förkortad livslängd har föreslagits, däribland att kronisk psykosocial kronisk stress skulle leda till en ökad oxidativ stress på det cellulära planet. Denna ökning av oxidativ stress har vid undersökningar utförda på cirkulerande, perifera mononukleära celler visat sig leda till en minskad telomerasaktivitet genom direkt toxicitet. Den minskning av telomerlängd som följer härav ger accelererad cellulär scenescens och därmed förkortad cellulär livslängd. Det bör påpekas att steget till generalisering till

9 organismnivå är långt, och att mycket återstår innan cellulära mekanismer som kopplar psykosocial stress till förkortad livslängd är tillräckligt kartlagda [9,10]. [1] Yu BP, Chung HY. Stress resistance by caloric restriction for longevity. Annals of the New York Academy of Sciences Apr;928: [2] Sabatino F, Masoro EJ, McMahan CA, Kuhn RW. Assessment of the role of the glucocorticoid system in aging processes and in the action of food restriction. Journal of gerontology Sep;46(5):B [3] Kristal BS, Yu BP. Dietary restriction augments protection against induction of the mitochondrial permeability transition. Free radical biology & medicine May;24(7-8): [4] Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. The New England journal of medicine Jun 26;348(26): [5] Yamori Y, Miura A, Taira K. Implications from and for food cultures for cardiovascular diseases: Japanese food, particularly Okinawan diets. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2001;10(2): [6] Grossman T. Latest advances in antiaging medicine. The Keio journal of medicine Jun;54(2): [7] Wahlqvist ML, Darmadi-Blackberry I, Savige GS, Kouris-Blazos A, Trichopoulos D. Age-fitness. How achievable with food? Forum of nutrition. 2003;56: [8] McArdle PF, Pollin TI, O'connell JR, Sorkin JD, Agarwala R, Schaffer AA, Streeten EA, King TM, Shuldiner AR, Mitchell BD. Does having children extend life span? A genealogical study of parity and longevity in the amish. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences Feb;61(2): [9] Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE, Morrow JD, Cawthon RM. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Dec 7;101(49): [10] Sapolsky RM. Organismal stress and telomeric aging: an unexpected connection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Dec 14;101(50):

10 Basgrupp 5 - Konstaterande av dödsfall Fram till mitten av förra århundradet var uppfattningen hos den medicinska professionen, allmänheten och rättssystemet att döden var ekvivalent med upphörande av cirkulation och respiration. I och med tekniska framsteg, som möjliggjorde extrakorporalt upprätthållande av dessa två processer, komplicerades definitionen av död. 1 Den rådande dödsdefinitionen i Sverige, detta vårt avlånga land, enligt 1 Lagen om kriterier för bestämmande av människans död, står stadgat att död inträffat när samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar, dvs. total hjärnifarkt. 2 Hjärnan har en särställd position jämfört med andra vitala organ i två avseenden. För det första kan inte hjärnan transplanteras eller dess funktion artificiellt upprätthållas, till skillnad från exempelvis njure och hjärta. Hjärnans andra unika roll är den som koordinator för integrering av underordnade funktioner, samt som styrande organ för somatisk funktion. 3 En naturlig fråga att ställa sig, med bakgrund i lagtexten, är varför dödsfall så specifikt behöver konstateras. Svaret är dock enkelt, främst så är dödstidpunkten lika viktig som födseln för kompletta journaler och register över vår befolkning. Utöver det så måste naturligtvis döden konstateras vara naturlig för att utesluta eventuella brott. En tredje och viktig anledning är specifik information om dödsfallet utifall att en organtransplantation ska genomföras. Det finns nämligen noggrann lagtext som definierar när och hur transplantation får ske. En människas död skall enligt socialstyrelsen fastställas med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier skall göras genom en klinisk undersökning. De indirekta kriterierna är: ingen palpabel puls inga hörbara hjärtljud vid auskultation ingen spontanandning ljusstela, oftast vida, pupiller Kriterierna är kännetecken som visar på ett varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt. Vid undersökning av en människa med konstaterad eller misstänkt förgiftning eller ett nyfött barn skall det finnas en observationstid på minst 20 minuter efter avslutad livsuppehållande 1 Defining death: when physicians and families differ J M Appel: J. Med. Ethics 2005;21; Socialstyrelsens författningssamling: Kriterier för bestämmande av människans död SOSFS 2005:10 (M) 3 Nursing practice and the definition of human death; Nursing Inquiry 2003: 10(4) p : Edwards/Forbes

11 behandling för att dödsfallet skall kunna fastställas. Man ska även komplettera med EKGregistrering. Om dödsfallet skall fastställas enligt tidigare kriterier hos en nedkyld människa skall den centrala kroppstemperaturen vara minst 33 o C. Dödsfallet får även fastställas enligt tidigare kriterier om man försökt värma upp kroppen till 33 o C men misslyckats eller om det finns andra uppenbara dödstecken. Vid misstanke om total hjärninfarkt, oavsett orsak, skall man under pågående respiratorbehandling fastsälla dödsfallet med hjälp av direkta kriterier. Kriterierna är kännetecken som visar total hjärninfarkt. Det ska göras med minst två kliniska neurologiska undersökningar. De direkta kriterierna är: medvetslöshet utan reaktion på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverat område (spinala reflexer kan finnas), avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga eller svalg ljusstela, oftast vida, pupiller bortfall av korneal-, blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid vridning av huvudet (sk. doll s eye movements) ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulb eller vid massage av sinus caroticus ingen spontanandning När dessa punkter är uppfyllda ska även ett apnétest göras. Hela undersökningen skall upprepas efter tidigast två timmar. De här kliniska neurologiska undersökningarna skall bekräftas med konventionell angiografiundersökning med kateterteknik av hjärnans blodkärl om patientens hjärnfunktioner är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade, om patienten har en lägre kroppstemperatur än 33 o C eller om patienten har en misstänkt total hjärninfarkt av oklar orsak. 4 Rigor mortis Några timmar efter att en människa dör stelnar kroppens leder och blir därmed svåra att röra eller manipulera. Fenomenet orsakas av att skelettmusklerna till del eller helt kontraherar. Musklerna blir vidare, på grund av ATP-brist, oförmögna att relaxera, vilket medför att lederna blir fixerade på plats. Denna förstelning kallas rigor mortis. Förutsatt att det är en relativt hög temperatur sätter rigor mortis ofta in 3-4 timmar efter klinisk död, med full effekt efter 12 timmar, och försvinner bort efter timmar. Tiden för rigor mortis kan variera från ett par minuter till flera timmar beroende på den omgivande temperaturen där kroppen hittas. Den biokemiska orsaken till rigor mortis är att cellerna blir mer permeabla för kalciumjoner. Den höga intracellulära kalciumnivån ger kontraktion av musklerna och är ATP-beroende. Musklerna dras ihop mer och mer tills det är helt kontraherade eller tills ATP eller acetylkolin 4 Socialstyrelsens författningssamling: Kriterier för bestämmande av människans död SOSFS 2005:10 (M)

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD... 4 1. 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Det lokala vårdprogrammet för Palliativ vård i livets slut (personal

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS

SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS Hälsa och samhälle SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS EN LITTERATURSTUDIE JOSEFINE BOGREN SOFIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj Dialys RNj informerar Riksförbundet för Njursjuka - RNj 2 Dialys Innehållsförteckning Förord 5 Modern dialysbehandling och dess bakgrund 6 Kort historik 6 Hur vanligt är det med dialys 7 Orsaker till njursvikt

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Den åldrande katten The geriatric cat Helene Dahlvid Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 234 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR GENOM MOTIVERANDE SAMTAL

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR GENOM MOTIVERANDE SAMTAL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR GENOM MOTIVERANDE SAMTAL FÖRFATTARE PROGRAM Annika Olsson Thérèse Stiernstedt Sjuksköterskeprogrammet, 120 p Omvårdnad Eget arbete VT 2007 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR 10 p Ingegerd

Läs mer

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING

Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Simon Granlund MUSKELSPÄNNINGARS INVERKAN PÅ SÅNG OCH SÅNGINLÄRNING Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukukuu 2013 Yksikkö Kokkola-Pietarsaari Aika Toukukuu 2013 Tekijä/tekijät

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

"Det kan aldrig bli som förr"

Det kan aldrig bli som förr Masters of Science Gestalt in organisations "Det kan aldrig bli som förr" En studie av äldre personer med diabetes och deras upplevelse av vård i hemmet av Ann-Christine Wretman 018 Januari 2007 Handledare:

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling Patienters förväntningar och upplevelser samt sjuksköterskans roll FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Olivia Gougeon Ulrika Östlund Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Malmö stad 2008 Andra upplagan Följande personer har sammanställt materialet: Jeanette Gren, Ann-Kristin

Läs mer