SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommendation beträffande användning Effektivt industritvättmedel som löser olja, asfalt, skärvätskor och annan fet 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör ORAPI NORDIC OY AB, Normax Gatuadress Vaksala Eke, Hus C Postnummer och postkontor UPPSALA Telefon Telefax Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress Giftinformationscentralen: 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt) vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid). 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 67/548/EEC /45/EC Xn; R Märkningsuppgifter Alkaner, C /548/EEC /45/EC Xn Hälsoskadlig R-fras(er) R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. S-fras(er) S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S51 S Andra faror Inga kända. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Farliga komponenter

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / 6 CAS/EG och EINECS Ämnets kemiska namn Koncentration Klassificering reg.nummer Alkaner, C10-13 (alifatiska kolväten) > 30 % Xn; R65; R66 Asp.Tox.1; H304; EUH Amid polyglykoleter < 5 % Xi; R38 Skin Irrit.2; H Dietylenglykolmonobutyleter < 5 % Xi; R36; Eye Irrit. 2, H Annan information Innehåller även 5-15 % kokosfettsyraester (CAS etylhexyl laurate) och < 5 % tallfettsyra (CAS ). Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser och H-faroangivelser nämnda under detta avsnitt. 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna råd: Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Inandning För den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Hudkontakt Avlägsna/ta av alla förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel. Kontakta läkare om symptom uppstår. Stänk i ögon Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Avlägsna kontaktlinser om sådana finns och det är lätt att göra. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om symptom uppstår. Förtäring Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Skölj ur munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Aspirationsfara: Minsta mängd som når lungorna genom sväljning eller efterföljande kräkning kan resultera i lungödem eller lunginflammation. Inandning, Förtäring : Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Långvarig och upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation. Stänk i ögonen kan ge sveda och rodnad. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Medicinsk behandling behövs omedelbart efter förtäring. Kan även behövas om besvär kvarstår efter hudoch/eller ögonkontakt. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Skum, koldioxid, pulver. Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Inga kända. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ånga/luft-blandningar är explosiva vid kraftig uppvärmning. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vattenkylning är lämplig åtgärd. Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / 6 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Ventilera området. Andas ej in ångor. Undvik kontakt med huden och ögonen. Täta läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det är riskfritt. Rökning förbjuden. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Töm inte avfall i avloppet. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarriärer). Ta upp spill genom att suga upp det med icke-brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och för över det till en behållare och ta hand om det enligt lokala/nationella föreskrifter (se avsnitt 13). Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av dimma/ångor. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvara i originalbehållare. Förvara på torr, sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. 7.3 Specifik slutanvändning Produkten används som avfettningsmedel. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Tröskelvärden Dietylenglykolmonobutyleter 15 ppm (8 h) 30 ppm (15 min) 100 mg/m 3 (8 h) 200 mg/m 3 (15 min) Organiskt damm och dimma 5 mg/m 3 (8 h) Annan information om gränsvärden Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. SS-EN 689: Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi. 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Där praktiskt lämpligt kan detta åstadkommas med punktutsug och god allmänventilation. Huden skall tvättas ren efter kontakt. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används på nytt. Använd endast rena och underhållade syddsutrustningar. Förvara skyddsutrustningar på ett rent ställe. Ögonskjöljflaska med rent vatten. Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. Rekommenderad filtertyp: A (vid dimma: A/P3). Handskydd Gummi- eller plasthandskar som uppfyller kraven i EN 374. PVC, neopren. Ögonskydd/ansiktsskydd Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN 166. Hudskydd

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 6 Arbetskläder. Vid behov skyddskläder i enlighet med standard EN mot kemikalier med begränsat stänkskydd (typ 6), eller i enlighet med standard EN med vätsketäta (typ 3) eller stänktäta (typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnanden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (typ PB 3] och PB 4]). Gummi eller plaststövlar. Begränsning av miljöexponeringen Se under sektion FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Utseende Klar ljusgul vätska. Lukt Lukttröskel ph-värde Smältpunkt/fryspunkt svag Initial kokpunkt och kokpunktsintervall C Flampunkt Avdunstningshastighet Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck Relativ densitet Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2 Annan information Termisk tändtemperatur : ca 200 C. ca 75 C 0,6 %vol 6,5 %vol < 1 kpa (20 C) ca 760 kg/m³ ångor kan bilda explosiv blandning med luft inga oxiderande egenskaper 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Inga kända reaktioner för produkten i sig och inga för de betydande råvarorna Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Exotermisk reaktion Möjlig med oxiderande ämnen Förhållanden som ska undvikas Höga temperaturer. Ånga/luft-blandningar är explosiva vid kraftig uppvärmning Oförenliga material Oxiderande ämnen (starkt) Farliga sönderdelningsprodukter Ingen information tillgänglig. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / 6 Akut toxicitet Alkaner C10-13: LD50, oralt, råtta > 200 mg/kg. LC50, inhalation, råtta > 4000 mg/m³. LD50, dermalt, kanin > 2000 mg/kg. Amid polyglykoleter: LD50, oralt, råtta > 2000 mg/kg, OECD TG 401. Dietylenglykolmonobutyleter: LD50, oralt, råtta > 2000 mg/kg (5660 mg/kg lev uppg). LD50,dermalt, kanin > 2000 mg/kg (2700 mg/kg lev uppg). Oleinsyra: LD50, oralt: mg/kg. Linolensyra: LD50, oralt > 3200 mg/kg. Fara vid aspiration Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Minsta mängd som når lungorna genom sväljning eller efterföljande kräkning kan resultera i lungödem eller lunginflammation. 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akvatisk toxicitet Alkaner, C10-13: LD50,96h,fisk > 1000 mg/l. EC50,48h, Daphnia magna > 1000 mg/l. Amid polyglykoleter: LC50,96g, fisk: 13 mg/l. EC50,96h,Daphnia magna: 7 mg/l. EC50,72h,alg: 22 mg/l. Dietylenglykolmonobutyleter: LC50,48h,fisk:1805 mg/l. EC50,24h,Daphnia magna: 3200 mg/l. Tallfettsyra: NOEC,96h, guldid > 1000 mg/l. NOEC,48h,Daphnia magna > 1000 mg/l. NOEC,72h,alg > 1000 mg/l Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytning Alkaner C10-13: Lätt biologiskt nedbrytbar enlig OECD 301D. Amid polyglykoleter: Lätt biologiskt nedbrytbar. Tallfettsyra: >74 % enligt OECD 301D Bioackumuleringsförmåga Möjlighet för bioackumulering. Alkaner, C10-13: Log Pow = 7,2. BCF = 2,16. Dietylenglykolmonobutyleter: Log Pow = 0,56. Tallfettsyra: Log Pow = 4,89-5, Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten och dess ämnen bedöms inte vara PBT och/eller vpvb Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Helt tömda behållare som är droppfria och utan innehåll kan behandlas som industrisopor och möjligen återvinnas Avfall från överskott/oanvända produkter Hanteras som farligt avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Följande avfallskoder är endast förslag: Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer inte tillämpligt 14.2 Officiell transportbenämning Ej farligt gods enligt ADR/RID eller IMDG-kod Faroklass för transport inte tillämpligt 14.4 Förpackningsgrupp inte tillämpligt

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / Miljöfaror Produkten har inte klassats som miljöfarlig Särskilda försiktighetsåtgärder Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ei kuljeteta irtolastina. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG. Klassificering och märkning enligt Direktiv 67/548/EEG. Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och anpassningar till den (Bilaga VI, del 3, tabell 3.2). Hänsyn har tagits till Europaparlamentets och rådets Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, samt ändringsförordning (EG) nr 907/ Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Inga specifika föreskrifter kända Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har gjorts för produkten. 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Tillägg, Borttag, Omarbetad Uppdaterat SDB-avsnitt PP. Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. IATA: International Air Transport Association. ICAO: International Civil Aviation Organisation RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. HGV: Hygieniska gränsvärden. BCF: Biological concentration factor. NOEC: No Observed Effect Concentration. PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Information och säkerhetsdatablad från tillverkaren En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser R36 Irriterar ögonen. R38 Irriterar huden. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Rekommenderade begränsningar Endast för yrkesmässigt bruk. Ytterligare information: Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation.

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning Säkerhetsdatablad Omarbetad: 01-10-2013 Ersätter: 01-11-2012 Version: 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Cellulosaförtunning 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa)

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-11-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) 12 Relevanta

Läs mer

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 9 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod (ID 10561), 7555, 135168, 896200 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Omarbetad 07/12/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 25491 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 609 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2006-10-25 Revisionsdatum: 2011-05-30 Tryckdatum: 2011-05-30 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(9) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ACO Sense & Care Nail Polish Remover Art Nr 101642 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer 31541 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20012012 Ersätter: 12102009 Version: 0100 / SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: AJAX Universal Spray Produktkod:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer