NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion."

Transkript

1 Tekniskt datablad för NOVATHERM 1FR PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion. EGENSKAPER NOVATHERM 1FR omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt vär me flö det till underlaget. NOVATHERM 1FR skall alltid användas i kom bi na tion med KLARLACK 84F som skyddslack. KLARLACK 84F kan erhållas i glans 7 (matt) eller 20 (halv matt). NOVATHERM 1FR och KLARLACK 84F är ett tek niskt målningssystem som inte kan jämföras med mö bel lack el ler liknande. Fina skjuvsprickor kan upp stå i färgskiktet beroende på rörelser i underlaget. Detta på ver kar inte brand skyd det. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Inomhus i system för brandisolering av bärande trä kon - struk tio ner samt ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al och spånskiva. APPLICERING Underlaget måste vara obehandlat och fritt från damm och fett. Vid feta träslag såsom teak bör prov stryk ning göras. Arbeten bör undvikas vid lägre om giv nings - tem pe ra tur än +10 C. Fuktigheten i un der la get får inte överstiga 10%. Applicering kan göras med roller, pen sel, luft eller luft lös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare för val av verktyg. Färgen skall omröras väl före an vänd ning. Verktyg ren görs i vat ten. TORKTID Vid temperatur av min +23 C och en re la tiv luft fuk tig het av max 50% gäller följande riktvärden: - 8 tim för varje skikt. - Övermålningsbar med KLARLACK 84F efter 48 tim. FÖRPACKNING Plastspann innehållande 12,5 kg. Palleteras med 44 spannar per pall. SKYDDSÅTGÄRDER Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av sprutdimma. Undvik långvarig hudkontakt. Personlig skyddsutrustning: Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller hel mask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se vidare produktens säkerhetsdatablad ÖVRIGA DATA Viskositet: ca 750 mpas efter omrörning Flampunkt: Icke brännbar Spec. vikt: 1,3 Torrhalt: ca. 65% Färgfi lm: 500 g/m 2 ger 380 µm våt och 220 µm torr film. Förtunning: Vatten Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. SKALL SKYDDAS MOT FROST GODKÄNNANDE SITAC, Godkännandebevis nr 0086/99 för ytskikt klass I och Godkännandebevis nr 0087/99 för brandisolering av bärande träkonstruktioner. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 02/08

2 Tekniskt datablad för KLARLACK 84F PRODUKTBESKRIVNING KLARLACK 84F är en klar skyddslack av typ vinylkloridsampolymer. ANVÄNDNINGSOMRÅDE KLARLACK 84F används som skyddslack för NOVATHERM 1FR och NOVATHERM 2FR i sys tem för flamsäkert ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al eller spånskiva. KLARLACK 84F finns som matt och halvmatt. Utförlig beskrivning finns i resp. systems datablad. APPLICERING Underlaget måste vara fritt från damm och fett. Arbeten med KLARLACK 84F bör undvikas vid läg re om giv nings tem pe ra tur än +10 C. Applicering av KLARLACK 84F kan göras med rol ler, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare vid val av spruta. Verktyg rengörs i lacknafta. TORKTID Vid en temperatur av min +23 C och en relativ luftfuk tig het av max 50% gäller följande rikt vär den: - Dammtorr efter 2 tim. - Genomtorr efter 8 tim. FÖRPACKNING Plåtspann innehållande 5 liter. Palleteras med 48 spannar per pall. GODKÄNNANDE Se resp. systems datablad. SKYDDSÅTGÄRDER Innehåller: Lacknafta 20-25%, 1- metoxi propanol 20-25%, 2 - metoxi, 1- metylacetat 20-25%. Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av ångorna. Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med hud och ögon. Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skydds hand skar vid risk för di rekt kon takt och stänk. And nings skydd bestående av halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot ånga och dammfilter IIb (St) mot sprut dim ma. Kom bi na tions fil ter vid sprut ning. Se vidare produktens säkerhetsdatablad. ÖVRIGA DATA Flampunkt: +29 C Spec. vikt: 0,95 Torrhalt: 27% Förtunning: Lacknafta. Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras svalt i torrt och väl ven ti le rat utrymme. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga hand ha van de. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 06/07

3

4

5 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn NOVATHERM 1FR Produkt nr Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI Godkänd av B.Wettermark Rev. 4 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: NOVATHERM 1FR Produktnummer: Kemisk/teknisk produktbenämning: Brandskyddsprodukt Användningsområde: Brandskyddsfärg Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Beredningen är inte klassificerad som miljö och hälsofarlig. Produkten är inte brandfarlig. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser Etanol <5% F 11 Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning. 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med mycket vatten. Sörj för god ventilation.

6 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida 2 7. Hantering och lagring Hantering Inget särskilt utöver normal hänsyn. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Lagring Lagra vid en temperatur över + 5 C. Skydda från värme och direkt soljlus. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. Personlig skyddsutrustning: Andningsystem: God ventilation. Vid sprutmålning användning av andningsskydd. Hud, kropp och händer: Använd alltid skyddshandskar. Ögonskydd: Använd alltid skyddsglasögon. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Lukt: Trögflytande vätska Karaktäristisk Färg: Färglös ph: ca.4,5 Densitet: 1320 kg/m Torrhalt: % Viskositet: 750 mpas Löslighet: Dispergerbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 10 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Produkten är stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden. 11. Toxikologisk information Hudkontakt: Ögonkontakt: Irriterar huden och slemhinnor. Irriterar ögonen. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten har EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

7 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida Transportinformation Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 15. Gällande föreskrifter Produkten är inte märkningspliktig. 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R11 Mycket brandfarligt Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

8 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn KLARLACK 84F Produkt nr /20 Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI /20-1 Godkänd av B.Wettermark Rev. 6 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KLARLACK 84F Produktnummer: /20 Kemisk/teknisk produktbenämning: Färgprodukt Användningsområde: Skyddslack för brandskyddssystem Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Klassificering: Hälsorisker: R36/38 Irriterar ögonen och huden. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. Miljörisker: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Brandrisker: R10 Brandfarligt Fysikaliska/Kemiska risker: Kan skada packningar, vissa lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser 1-metoxi-2-propanol < metoxi-1-metyletylacetat <15 Xi Nafta (petroleum) väteavsvavlad tung (14-17%) aromater <25 Xn, N /53 (innehåller bensen <0,01 vol%) Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Inandning: Frisk luft och vila, ev andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontakt linser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, Kontakta (ögon) läkare om besvär kvarstår. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

9 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 2 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Håll avskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. Valla in med icke brännbart material t.ex. sand och jord och samla ihop i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet. 7. Hantering och lagring Hantering: Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften. Undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Ventilera väl. Öppen låga eller andra antändningskällor får inte förekomma. Produkten kan laddas upp statiskt. Jorda all utrustning. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder. Håll behållaren stängd och förvara alltid produkten i behållaren av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Personlig skyddsutrustning se punkt 8. Lagring: Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Lagras mellan 5-25ºC på en torr och väl ventilerad plats. Hålls åtskilt från antändningskällor, oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Beakta gällande hygieniska gränsvärden: Ämnen: Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m ppm mg/m 1-metoxi-2-propanol metoxi-1-metyletylacetat Lacknafta: Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet och vid sprutmålning måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd skyddshandskar av t ex nitril eller PVA. Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.

10 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 3 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Vätska med lukt av lösningsmedel Färg: Färglös Flampunkt: 29 C Explosionsområde: 1,4-14 vol% Densitet: 1030 kg/m Torrhalt: 46 % Viskositet: ca 4400 mpa s, Brookfield RV, spindle 5, 30 r/min, 23 C Löslighet: Ej blandbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 560 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden (se punkt 7). Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. 11. Toxikologisk information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från kemikalieinspektionen. Se punkt 3 och 15 för detaljer. Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Inandning kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Långvarig och upprepad exponering för lösningsmedelsångor som överskrider gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och kan ev. orsaka bestående nervskador. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta och irritera huden och kan ge upphov till torr hud eller torrsprickor. Stänk i ögonen ger irritation. Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor. På grund av nafta (se punkt 3) finns risk för lungskador vid förtäring. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Beredningen har bedömts enligt KIFS 2005:5 och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper. Se rubrik 3 och 15 för detaljer. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063) med EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

11 14. Transportinformation Produktnamn KLARLACK 84F FN Förpackningsgrupp: III UN-Nr.: 1263 ADR (land): Klass: 3 EmS Nr. F-E, S-E IMDG (sjö): Klass: 3 DGR (flyg): Klass: 3 Marine pollutant: Ja Proper shipping name: Färg 15. Gällande föreskrifter Klassificering/märkning: Farokod: Xn Farosymbol Andreaskors Farobeteckning: Hälsoskadlig Artikel nr /20 Sida 4 Innehåller: 1-metoxi-2-propanol 2-metoxi-1-metyletylacetat Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (14-17% aromater) R-fraser: 10 Brandfarligt. 36/38 Irriterar ögonen och huden. 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. 65 Kan ge lungskador vid förtäring. S-fraser: 23 Undvik inandning av ånga. 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta. omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Endast för yrkesmässigt bruk 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R10 Brandfarligt. 36 Irriterar ögonen. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

12 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* NOVATHERM 1FR 2%0&31"(*% "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. *+,-./ ).-(&)* ":$";$"< +),-(*%-( ()$%%%"$""$% /0&1$*&(' ).- 56&' # % Produktnamn: ( ( ( Produktnummer:???ABAA( ( ( ( Miljömärkning: 7)C( ( ( ( 1. Företagsinformation Leverantör: 2%0"),'(:D 9)%1E"'&E,'"'*(FD( ( ( ( GH?(FF(;%)II)J0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: KKFHGFBLMNL( ( ( ( Kontaktperson: DCO%*(P)"")%4'%1()II)%(=44'(70%&)*J)%, Telefon: AQ?ABKFL(NA( ( ( ( Fax: AQ?ABKFL(NM( ( ( ( ( E-post: 6*#0RS%0"),'-E)( ( ( ( ( Hemsida: TTT-S%0"),'-E)( ( ( ( ( Miljöpolicy: U'( ( ( ( Miljöledningssystem: U'( ( ( ( Typ: V58(?QAA?( ( ( ( Certifikat: U'( ( ( ( Registreringsnr: GH(LN(>( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % 4=1/070/0B &"$;" C-AD860. C?BB70/0B %"$&" E.08 C?BB70/0B %"$&" F6G.90BA0 C?BB70/0B '$%" H01680.?6.=6-B C?BB70/0B %%'$<<$' %$' I86601 JKA1=13A70/0B <<;&$%:$' %"$&" L8.2-M?BA?.8 N=BBA86A70/0B %$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg L-B C8A68P8.6=9B8. TU & O I86601 TU) TU O UBV8 4U) FUM O W8A H,UM O *B %""X, F6-D6 O 4=-2.G1AB0 NY137068BB0. Z77-1=89 O *301 IUT %"3_B [L-9P+\&'"]T^OO N-68B010.3=81`G1/1=13DK.81BG331=1301DK./0B86P0.93DG.3S O*V.0B0`816DK.DG.3=1/YA6.= OOCB?96= =A98G Råvaruskede SS,6#"(E'1*'E(#O%(%W.'%'-(<$*.6E'E("6II(V9XB%'SS0%"(D?HHNB:Y(I6.EZ[1)I'*'I[E('.(#$%,-(

13 "#$%&'()*( NOVATHERM 1FR +"',&-./(" ,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01.))&,'(2+345 Norden % Övriga Europa % Övrigt % Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HK/ 6 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: L)((<-,*:/MN4&.)($/ O)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/PQR>// S,.>/HIIQ/ ST'>// D.N;>// MT;>// U5",;'>// V,4'",W%',#(4?#"*-">/ V,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ S%.&>// 1'#"?X"3>// U5",;)>// Emballage Förekommande materialslag: #.N-'-(/ YE+ K A%($(%**-">/ZZ[\K[]^J]/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: D"#4'?",'' / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?X"/$",?'/#B</%($-"<T..0/ Livslängd:/ / _,54.=(;$-(/5)",-")"/W-"#-($-/3T/%($-"/5,.&)/?X"<T..)($-(/3"#$%&'-(/W"%&)40/ Egenemission: MN3/)5/-*,44,#(/ L=(;$/`;a* K </ / / L='*-'#$/ / b/5-b&#"/ K[/5-B&#"/ c005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/T';="$-"/?X"/<=.4)/#B</*,.8X6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?X"#"$(,(;-(>/7-8/ db&-/%'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?x"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46e/ / 11. Övrig Information UUUJ,'(4.-&J*.

14 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* KLARLACK 84F 2%0&31"(*% /20 "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. +,-./01231/4 +).-(&)* ";$"#$&< +),-(*%-( ()$&&&"$%"*&"$% /0&1$*&('. +).- # 5,61771/89/: 56&' % Produktnamn: ( :7(;<=( ( ( ( ( ( Produktnummer: ( ( ( ( (( ( Miljömärkning: ( C)D( ( ( ( 1. Företagsinformation Tillverkare: 2%0"),'(9E F)%1G"'&G,'"'*(HE( ( ( ( >IA(HH(J%)KK)L0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: ( ( ( Kontaktperson: EDP%*(Q)"")%4'%1()KK)%(R44'(C0%&)*L)%, ( ( ( ( ( ( ( E-post: 6*#0ST%0"),'-G)( ( ( ( ( Hemsida: UUU-T%0"),'-G)( ( ( ( ( Miljöpolicy: V'( ( ( ( Miljöledningssystem: V'( ( ( ( Typ: W5X(A<??A( ( ( ( Certifikat: V'( ( ( ( Registreringsnr: >I(N;(Y( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % #"$'" %"F$<;$& G%' %";$I'$I J>KL//>71/9201M G%' D9H:29N79 I#F#&$;&$% G&' FIT%$;I$< &U'$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg \] & V =97712 \]) \] V 5]) ^]C V _9A ` -]C V %""a - ^7.N7 V R88.2>9: V +412 =]\ KW.:B,G&'"c\MVV 4. Råvaruskede

15 "#$%&'()*( KLARLACK 84F +"',&-./(" /20 1,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01(2&32%/4 2/33%.'5)/)-*.)6.2.)7 Norden % Övriga Europa % Övrigt % 89 :9 ;9 6. Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HH/ ; 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: +((-.K5:/15-",;-/ L)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/MNO>// P,.>/HIIN/ PQ'>// D.R;>// SQ;>// T5",;'>// U,4'",V%',#(4?#"*-">/ U,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ P%.&>// 1'#"?K"3>// T5",;)>// Emballage Förekommande materialslag:.q'/ WE+ X A%($(%**-">/YYZ[XZ\]J\/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: E(.,;'/.);-(/MH]JJ>JZJO/#*/V")($?)".,;)/^/-_3.#4,5)/5)"#"0 / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?K"/$",?'/#B</%($-"<Q..0/ Livslängd:/ / `,54.=(;$-(/5)",-")"/V-"#-($-/3Q/%($-"/5,.&)/?K"<Q..)($-(/3"#$%&'-(/V"%&)40/ Egenemission: SR3/)5/-*,44,#(/ a=(;$/b;c* X </ / / a='*-'#$/ / d/5-b&#"/ XZ/5-B&#"/ e005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/Q';="$-"/?K"/<=.4)/#B</*,.8K6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?K"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46g/ / L=B'J'M))/)-JB'*5.+)4.'5()2'(33.'&4.A('I.'?2K.NK/.)AB'M)4&I$3.2&%*.44AB'J'M))/)-*&)3M--)/)-K 11. Övrig Information O.))&I/3PB4.53&'&2/()M'+2A('I&4.)3/-2QR--*.52(')*S'.2*3(,,*'$4*(H6<%.AA*0<%.'/-.*=M'-A&J'/5&)2.'* =B'.)/)-7'/523/)P.'AB'I/3PB4.53&'&2/().'KT)A('I&2/().)J&*.'&'*/-,$J'&)*H6B%.'.)*5(II.3*.'? 4(5+I.)2&)%M)4*KS()2'(335&)-B'&*,$%$'6.I*/4&UUUK,'(2.-&K*.

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - -

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - - SÄKERHETSDATABLAD 1Produktnamn: Vinylglans Tillverkare: Uniol Produkter AB Varola Solvik 541 93 SKÖVDE Tele 0500-42 12 40 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Ämne CAS-nr Halt Farosymbol R-fraser

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Zinkfosfatprimer. Zinkfosfatprimer. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation

Zinkfosfatprimer. Zinkfosfatprimer. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. YMA543 YACHT LINE TEAK BRIGHTENER Versions nr. 3 Revision Date 05/01/00. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Säkerhetsdatablad. YMA543 YACHT LINE TEAK BRIGHTENER Versions nr. 3 Revision Date 05/01/00. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International Farg AB Holmedalen 3 Aspereds Industriomrade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-88 OXYFLON NY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-88 OXYFLON NY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: OFF EMBLA Produktkod: 168101 Leverantör: MPE International AB Adress: MPE International AB Russinvägen 22 123 59 Farsta Tel: 08-522

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten:

SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD. SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK-8800 Viborg, Tlf: Fax: Namnet på produkten: SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex Siloxanfärg Fasadfärg Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej 20 B, DK8800 Viborg, Tlf: + 45

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell anv ändning Appliceringsmetod Se Tekniskt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Colorfill Solvent LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PLASTIC SPRAY PRF 202 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2008-02-19 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se Vid olycksfall ring 112

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Företagsnamn Se Tekniskt Data Blad. Watski AB Kantyxegatan

Läs mer

VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5)

VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Datum 2003-11-27 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Kemisk/teknisk produktbenämning: Användningsområde: Leverantör: Tillverkare: Telefon vid olycksfall:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HABiol LG Collection AB 1(8) POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (1) Vulklösning Utfärdat: 2003-01-26 Ersätter: 2000-11-01

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (1) Vulklösning Utfärdat: 2003-01-26 Ersätter: 2000-11-01 SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (1) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Vulklösning (9-505-903, 9-505-905, 9-505-912, 9-505-914, 9-505-919, 9-505-924) Leverantör: Kontaktperson: Continova AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass 0 Reg. nr. 0 Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell anv ändning Appliceringsmetod Se Tekniskt

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT Lube20404, Lube20404pk Tillsätts i styrservooljan.

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN

SÄKERHETSDATABLAD HÅGEREN enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1(5) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166381 (1 liter), 166383 (5 liter) Leverantör

Läs mer

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget International Farg AB 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell användning Appliceringsmetod

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD No. 3 Förtunning

SÄKERHETSDATABLAD No. 3 Förtunning 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET / BOLAGET Produktnamn Användningsområde Rengöring och förtunning av färg. Företagsnamn, adress och telefonnummer NordenPaint AB Badhusgatan 30 534 50 VARA

Läs mer

Lim- och Klotterborttagaren. Villa Färg Reback Box 6062 Odengatan Stockholm

Lim- och Klotterborttagaren. Villa Färg Reback Box 6062 Odengatan Stockholm Utfärdandedatum: 08-01-01 Version: 4 Omarbetad: Sida 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Lim- och Klotterborttagaren Användningsområde: Leverantör: Rengöringsmedel Villa Färg Reback

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANTISTATIC SPRAY PRF 8-88 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2007-03-30 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 437972-3 Utarbetad den: 01-03-2011/ USAB Produktanvändning: Pigmenterad specialolja till träbehandling av möbler och liknande, utomhus.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Box 1003 231 25 Trelleborg. telefon:... 0410-592 00 (vx) telefax:... 0410-428 89. Lito-Cid P AA300109

Säkerhetsdatablad. Box 1003 231 25 Trelleborg. telefon:... 0410-592 00 (vx) telefax:... 0410-428 89. Lito-Cid P AA300109 1 Namn på produkten och företaget Leverantör:... Akzo Nobel Inks AB Box 1003 231 25 Trelleborg telefon:... 0410-592 00 (vx) telefax:... 0410-428 89 Produktnamn... Produktkod... Kemisk teknisk produktbenämning...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2 VARUINFORMATION Utfärdandedatum... :2005-10-10 Versionsnummer... :3 ändr 02-07-01 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: SONAX Låsolja med MoS2 Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Special Cement BL Utfärdat: Ersätter:

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Special Cement BL Utfärdat: Ersätter: SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Special Cement BL (9-515-933, 9-515-936, 9-515-938, 9-515-939) Leverantör: Kontaktperson: Continova AB Kungsparksvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Ruggvätska Spray Utfärdat: Ersätter:

SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) Ruggvätska Spray Utfärdat: Ersätter: SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Ruggvätska Spray (9-505-969) Leverantör: Kontaktperson: Continova AB Kungsparksvägen 31 434 39 KUNGSBACKA Thomas Nummelin

Läs mer

MEKONOMEN Avfettning 2012-03-02. Säkerhetsdatablad

MEKONOMEN Avfettning 2012-03-02. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Producent MEKONOMEN Avfettning Avfettningsmedel Agro Oil Box 30192 104 25 Stockholm Telefon 08-657

Läs mer

Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent A

Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent A Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent A Omarbetad: 2007-04-10 Internt nr: Ersätter datum: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN POOL Specialfärg, komponent A KEMISKT NAMN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D Pentur Kultur

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D Pentur Kultur S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Liwa Gruppen AB Vretenborgsvägen 19 126 30 Hägersten Tel: 08-39 01 15 Fax: 08-39 34 32 Hemsida: www.liwagruppen.se Vid olycksfall

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. SAICOS Träimpregnering Utomhus. E-post: per.rickard@saicos.se Tel: +46 (0) 8 29 27 96

SÄKERHETSDATABLAD. SAICOS Träimpregnering Utomhus. E-post: per.rickard@saicos.se Tel: +46 (0) 8 29 27 96 SÄKERHETSDATABLAD 9001 SAICOS Träimpregnering Utomhus 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn och/eller kod: Tillverkare: Kontaktperson: Vid nödsituation: Användningsområde: SAICOS Träimpregnering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 487619 PRIMER HANDELSNAMN. Artikelnummer 487619. Tillverkare/leverantör

SÄKERHETSDATABLAD 487619 PRIMER HANDELSNAMN. Artikelnummer 487619. Tillverkare/leverantör 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Artikelnummer 487619 Tillverkare/leverantör Företag Scania CV AB Postnr/Ort 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Silikonbaserad flänstätning Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

V A R U I N F O R M A T I O N S B L A D Industriprimer

V A R U I N F O R M A T I O N S B L A D Industriprimer V A R U I N F O R M A T I O N S B L A D 1. Namnet på produkten och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Akvalin Möbellasyr Guld och Silver (utgår)

Säkerhetsdatablad Akvalin Möbellasyr Guld och Silver (utgår) Säkerhetsdatablad Akvalin Möbellasyr Guld och Silver (utgår) Omarbetad: 2002-09-01 Internt nr: Ersätter datum:2001-11-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Akvalin Möbellasyr

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta STARTA Lacknafta Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 11.05.2002 Produktnamn STARTA Lacknafta EG-nr. 265-185-4 Artikelnr.

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

Lars Kjellberg, (lars.kjellberg@introteknik.se) Vid olycksfall telefonnummer: 112 (Begär Giftinformationscentralen)

Lars Kjellberg, (lars.kjellberg@introteknik.se) Vid olycksfall telefonnummer: 112 (Begär Giftinformationscentralen) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn ISOTROL GRUND Linoljealkydfärg, opigmenterad Användningsområde: Rostskyddsgrundfärg. Leverantör Företagsnamn Introteknik AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :LRB 125 ISOLERPLAST

SÄKERHETSDATABLAD :LRB 125 ISOLERPLAST Revisionsdatum: 2008-05-15 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2008-05-15 Producent, importör Land Ansvarig E-post CAS-nr Användning Utarbetad av BERNOLPRODUKTER

Läs mer

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 VARUINFORMATION Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt: ProtoxSvamp Anv. område: Träskyddsmedel. Sanering av äkta hussvamp,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Fönsterfärg VIT / Ljus gråton Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg förtunnad med lågaromatisk lacknafta Utomhus/Inomhus Artikelnummer 04209,04210,04309,04310 Deklarationsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Leverantör: BALSAMTERPENTIN Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. Swed Handling

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Hagmans Kemi AB Omarbetad: 2007-09-03 Internt nr: 60451 Ersätter datum: Stålplast Epoxiprimer CA-V, B-komp.

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Hagmans Kemi AB Omarbetad: 2007-09-03 Internt nr: 60451 Ersätter datum: Stålplast Epoxiprimer CA-V, B-komp. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Handelsnamn Användningsområde Härdare för färg Rostskyddsfärg 2-komp Artikelnummer 60451 60456 Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Säkerhetsdatablad. YMA449 LAGO RACING II BLACK Versions nr. 9 Revision Date: 12/08/10. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. YMA449 LAGO RACING II BLACK Versions nr. 9 Revision Date: 12/08/10. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn

Läs mer

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 / 92 21 00 Fax: 08 / 92 22 12 ======================================================================== Säkerhetsdatablad ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20040314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Stabiliseringsvätska för borrhål Leverantör: Gruv Entreprenad Anläggning Welltech

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Kontaktlim

VARUINFORMATIONSBLAD PP Kontaktlim 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 126,128 Produkttyp/användning: Limning Leverantör: LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750 54 00 Telefax: 031-750 53

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Superspackel Elastic

VARUINFORMATIONSBLAD Superspackel Elastic 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 25, 26, 27, 28 Produkttyp/användning: Polyesterspackel Leverantör: LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750 54 00 Telefax:

Läs mer

2210-10/20. Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: 0410-567 80 Fax: 0410-567 89

2210-10/20. Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: 0410-567 80 Fax: 0410-567 89 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Produkt nr. Utfärdad den 2012-07-02 Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den 2015-06-01 Reg. nr. VI--1 Godkänd av B.Wettermark Rev. 2 1(7) 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer