NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion."

Transkript

1 Tekniskt datablad för NOVATHERM 1FR PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion. EGENSKAPER NOVATHERM 1FR omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt vär me flö det till underlaget. NOVATHERM 1FR skall alltid användas i kom bi na tion med KLARLACK 84F som skyddslack. KLARLACK 84F kan erhållas i glans 7 (matt) eller 20 (halv matt). NOVATHERM 1FR och KLARLACK 84F är ett tek niskt målningssystem som inte kan jämföras med mö bel lack el ler liknande. Fina skjuvsprickor kan upp stå i färgskiktet beroende på rörelser i underlaget. Detta på ver kar inte brand skyd det. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Inomhus i system för brandisolering av bärande trä kon - struk tio ner samt ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al och spånskiva. APPLICERING Underlaget måste vara obehandlat och fritt från damm och fett. Vid feta träslag såsom teak bör prov stryk ning göras. Arbeten bör undvikas vid lägre om giv nings - tem pe ra tur än +10 C. Fuktigheten i un der la get får inte överstiga 10%. Applicering kan göras med roller, pen sel, luft eller luft lös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare för val av verktyg. Färgen skall omröras väl före an vänd ning. Verktyg ren görs i vat ten. TORKTID Vid temperatur av min +23 C och en re la tiv luft fuk tig het av max 50% gäller följande riktvärden: - 8 tim för varje skikt. - Övermålningsbar med KLARLACK 84F efter 48 tim. FÖRPACKNING Plastspann innehållande 12,5 kg. Palleteras med 44 spannar per pall. SKYDDSÅTGÄRDER Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av sprutdimma. Undvik långvarig hudkontakt. Personlig skyddsutrustning: Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller hel mask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se vidare produktens säkerhetsdatablad ÖVRIGA DATA Viskositet: ca 750 mpas efter omrörning Flampunkt: Icke brännbar Spec. vikt: 1,3 Torrhalt: ca. 65% Färgfi lm: 500 g/m 2 ger 380 µm våt och 220 µm torr film. Förtunning: Vatten Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. SKALL SKYDDAS MOT FROST GODKÄNNANDE SITAC, Godkännandebevis nr 0086/99 för ytskikt klass I och Godkännandebevis nr 0087/99 för brandisolering av bärande träkonstruktioner. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 02/08

2 Tekniskt datablad för KLARLACK 84F PRODUKTBESKRIVNING KLARLACK 84F är en klar skyddslack av typ vinylkloridsampolymer. ANVÄNDNINGSOMRÅDE KLARLACK 84F används som skyddslack för NOVATHERM 1FR och NOVATHERM 2FR i sys tem för flamsäkert ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al eller spånskiva. KLARLACK 84F finns som matt och halvmatt. Utförlig beskrivning finns i resp. systems datablad. APPLICERING Underlaget måste vara fritt från damm och fett. Arbeten med KLARLACK 84F bör undvikas vid läg re om giv nings tem pe ra tur än +10 C. Applicering av KLARLACK 84F kan göras med rol ler, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare vid val av spruta. Verktyg rengörs i lacknafta. TORKTID Vid en temperatur av min +23 C och en relativ luftfuk tig het av max 50% gäller följande rikt vär den: - Dammtorr efter 2 tim. - Genomtorr efter 8 tim. FÖRPACKNING Plåtspann innehållande 5 liter. Palleteras med 48 spannar per pall. GODKÄNNANDE Se resp. systems datablad. SKYDDSÅTGÄRDER Innehåller: Lacknafta 20-25%, 1- metoxi propanol 20-25%, 2 - metoxi, 1- metylacetat 20-25%. Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av ångorna. Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med hud och ögon. Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skydds hand skar vid risk för di rekt kon takt och stänk. And nings skydd bestående av halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot ånga och dammfilter IIb (St) mot sprut dim ma. Kom bi na tions fil ter vid sprut ning. Se vidare produktens säkerhetsdatablad. ÖVRIGA DATA Flampunkt: +29 C Spec. vikt: 0,95 Torrhalt: 27% Förtunning: Lacknafta. Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras svalt i torrt och väl ven ti le rat utrymme. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga hand ha van de. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 06/07

3

4

5 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn NOVATHERM 1FR Produkt nr Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI Godkänd av B.Wettermark Rev. 4 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: NOVATHERM 1FR Produktnummer: Kemisk/teknisk produktbenämning: Brandskyddsprodukt Användningsområde: Brandskyddsfärg Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Beredningen är inte klassificerad som miljö och hälsofarlig. Produkten är inte brandfarlig. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser Etanol <5% F 11 Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning. 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med mycket vatten. Sörj för god ventilation.

6 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida 2 7. Hantering och lagring Hantering Inget särskilt utöver normal hänsyn. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Lagring Lagra vid en temperatur över + 5 C. Skydda från värme och direkt soljlus. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. Personlig skyddsutrustning: Andningsystem: God ventilation. Vid sprutmålning användning av andningsskydd. Hud, kropp och händer: Använd alltid skyddshandskar. Ögonskydd: Använd alltid skyddsglasögon. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Lukt: Trögflytande vätska Karaktäristisk Färg: Färglös ph: ca.4,5 Densitet: 1320 kg/m Torrhalt: % Viskositet: 750 mpas Löslighet: Dispergerbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 10 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Produkten är stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden. 11. Toxikologisk information Hudkontakt: Ögonkontakt: Irriterar huden och slemhinnor. Irriterar ögonen. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten har EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

7 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida Transportinformation Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 15. Gällande föreskrifter Produkten är inte märkningspliktig. 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R11 Mycket brandfarligt Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

8 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn KLARLACK 84F Produkt nr /20 Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI /20-1 Godkänd av B.Wettermark Rev. 6 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KLARLACK 84F Produktnummer: /20 Kemisk/teknisk produktbenämning: Färgprodukt Användningsområde: Skyddslack för brandskyddssystem Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Klassificering: Hälsorisker: R36/38 Irriterar ögonen och huden. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. Miljörisker: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Brandrisker: R10 Brandfarligt Fysikaliska/Kemiska risker: Kan skada packningar, vissa lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser 1-metoxi-2-propanol < metoxi-1-metyletylacetat <15 Xi Nafta (petroleum) väteavsvavlad tung (14-17%) aromater <25 Xn, N /53 (innehåller bensen <0,01 vol%) Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Inandning: Frisk luft och vila, ev andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontakt linser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, Kontakta (ögon) läkare om besvär kvarstår. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

9 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 2 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Håll avskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. Valla in med icke brännbart material t.ex. sand och jord och samla ihop i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet. 7. Hantering och lagring Hantering: Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften. Undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Ventilera väl. Öppen låga eller andra antändningskällor får inte förekomma. Produkten kan laddas upp statiskt. Jorda all utrustning. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder. Håll behållaren stängd och förvara alltid produkten i behållaren av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Personlig skyddsutrustning se punkt 8. Lagring: Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Lagras mellan 5-25ºC på en torr och väl ventilerad plats. Hålls åtskilt från antändningskällor, oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Beakta gällande hygieniska gränsvärden: Ämnen: Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m ppm mg/m 1-metoxi-2-propanol metoxi-1-metyletylacetat Lacknafta: Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet och vid sprutmålning måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd skyddshandskar av t ex nitril eller PVA. Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.

10 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 3 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Vätska med lukt av lösningsmedel Färg: Färglös Flampunkt: 29 C Explosionsområde: 1,4-14 vol% Densitet: 1030 kg/m Torrhalt: 46 % Viskositet: ca 4400 mpa s, Brookfield RV, spindle 5, 30 r/min, 23 C Löslighet: Ej blandbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 560 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden (se punkt 7). Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. 11. Toxikologisk information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från kemikalieinspektionen. Se punkt 3 och 15 för detaljer. Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Inandning kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Långvarig och upprepad exponering för lösningsmedelsångor som överskrider gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och kan ev. orsaka bestående nervskador. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta och irritera huden och kan ge upphov till torr hud eller torrsprickor. Stänk i ögonen ger irritation. Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor. På grund av nafta (se punkt 3) finns risk för lungskador vid förtäring. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Beredningen har bedömts enligt KIFS 2005:5 och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper. Se rubrik 3 och 15 för detaljer. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063) med EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

11 14. Transportinformation Produktnamn KLARLACK 84F FN Förpackningsgrupp: III UN-Nr.: 1263 ADR (land): Klass: 3 EmS Nr. F-E, S-E IMDG (sjö): Klass: 3 DGR (flyg): Klass: 3 Marine pollutant: Ja Proper shipping name: Färg 15. Gällande föreskrifter Klassificering/märkning: Farokod: Xn Farosymbol Andreaskors Farobeteckning: Hälsoskadlig Artikel nr /20 Sida 4 Innehåller: 1-metoxi-2-propanol 2-metoxi-1-metyletylacetat Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (14-17% aromater) R-fraser: 10 Brandfarligt. 36/38 Irriterar ögonen och huden. 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. 65 Kan ge lungskador vid förtäring. S-fraser: 23 Undvik inandning av ånga. 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta. omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Endast för yrkesmässigt bruk 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R10 Brandfarligt. 36 Irriterar ögonen. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

12 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* NOVATHERM 1FR 2%0&31"(*% "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. *+,-./ ).-(&)* ":$";$"< +),-(*%-( ()$%%%"$""$% /0&1$*&(' ).- 56&' # % Produktnamn: ( ( ( Produktnummer:???ABAA( ( ( ( Miljömärkning: 7)C( ( ( ( 1. Företagsinformation Leverantör: 2%0"),'(:D 9)%1E"'&E,'"'*(FD( ( ( ( GH?(FF(;%)II)J0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: KKFHGFBLMNL( ( ( ( Kontaktperson: DCO%*(P)"")%4'%1()II)%(=44'(70%&)*J)%, Telefon: AQ?ABKFL(NA( ( ( ( Fax: AQ?ABKFL(NM( ( ( ( ( E-post: 6*#0RS%0"),'-E)( ( ( ( ( Hemsida: TTT-S%0"),'-E)( ( ( ( ( Miljöpolicy: U'( ( ( ( Miljöledningssystem: U'( ( ( ( Typ: V58(?QAA?( ( ( ( Certifikat: U'( ( ( ( Registreringsnr: GH(LN(>( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % 4=1/070/0B &"$;" C-AD860. C?BB70/0B %"$&" E.08 C?BB70/0B %"$&" F6G.90BA0 C?BB70/0B '$%" H01680.?6.=6-B C?BB70/0B %%'$<<$' %$' I86601 JKA1=13A70/0B <<;&$%:$' %"$&" L8.2-M?BA?.8 N=BBA86A70/0B %$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg L-B C8A68P8.6=9B8. TU & O I86601 TU) TU O UBV8 4U) FUM O W8A H,UM O *B %""X, F6-D6 O 4=-2.G1AB0 NY137068BB0. Z77-1=89 O *301 IUT %"3_B [L-9P+\&'"]T^OO N-68B010.3=81`G1/1=13DK.81BG331=1301DK./0B86P0.93DG.3S O*V.0B0`816DK.DG.3=1/YA6.= OOCB?96= =A98G Råvaruskede SS,6#"(E'1*'E(#O%(%W.'%'-(<$*.6E'E("6II(V9XB%'SS0%"(D?HHNB:Y(I6.EZ[1)I'*'I[E('.(#$%,-(

13 "#$%&'()*( NOVATHERM 1FR +"',&-./(" ,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01.))&,'(2+345 Norden % Övriga Europa % Övrigt % Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HK/ 6 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: L)((<-,*:/MN4&.)($/ O)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/PQR>// S,.>/HIIQ/ ST'>// D.N;>// MT;>// U5",;'>// V,4'",W%',#(4?#"*-">/ V,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ S%.&>// 1'#"?X"3>// U5",;)>// Emballage Förekommande materialslag: #.N-'-(/ YE+ K A%($(%**-">/ZZ[\K[]^J]/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: D"#4'?",'' / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?X"/$",?'/#B</%($-"<T..0/ Livslängd:/ / _,54.=(;$-(/5)",-")"/W-"#-($-/3T/%($-"/5,.&)/?X"<T..)($-(/3"#$%&'-(/W"%&)40/ Egenemission: MN3/)5/-*,44,#(/ L=(;$/`;a* K </ / / L='*-'#$/ / b/5-b&#"/ K[/5-B&#"/ c005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/T';="$-"/?X"/<=.4)/#B</*,.8X6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?X"#"$(,(;-(>/7-8/ db&-/%'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?x"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46e/ / 11. Övrig Information UUUJ,'(4.-&J*.

14 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* KLARLACK 84F 2%0&31"(*% /20 "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. +,-./01231/4 +).-(&)* ";$"#$&< +),-(*%-( ()$&&&"$%"*&"$% /0&1$*&('. +).- # 5,61771/89/: 56&' % Produktnamn: ( :7(;<=( ( ( ( ( ( Produktnummer: ( ( ( ( (( ( Miljömärkning: ( C)D( ( ( ( 1. Företagsinformation Tillverkare: 2%0"),'(9E F)%1G"'&G,'"'*(HE( ( ( ( >IA(HH(J%)KK)L0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: ( ( ( Kontaktperson: EDP%*(Q)"")%4'%1()KK)%(R44'(C0%&)*L)%, ( ( ( ( ( ( ( E-post: 6*#0ST%0"),'-G)( ( ( ( ( Hemsida: UUU-T%0"),'-G)( ( ( ( ( Miljöpolicy: V'( ( ( ( Miljöledningssystem: V'( ( ( ( Typ: W5X(A<??A( ( ( ( Certifikat: V'( ( ( ( Registreringsnr: >I(N;(Y( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % #"$'" %"F$<;$& G%' %";$I'$I J>KL//>71/9201M G%' D9H:29N79 I#F#&$;&$% G&' FIT%$;I$< &U'$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg \] & V =97712 \]) \] V 5]) ^]C V _9A ` -]C V %""a - ^7.N7 V R88.2>9: V +412 =]\ KW.:B,G&'"c\MVV 4. Råvaruskede

15 "#$%&'()*( KLARLACK 84F +"',&-./(" /20 1,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01(2&32%/4 2/33%.'5)/)-*.)6.2.)7 Norden % Övriga Europa % Övrigt % 89 :9 ;9 6. Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HH/ ; 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: +((-.K5:/15-",;-/ L)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/MNO>// P,.>/HIIN/ PQ'>// D.R;>// SQ;>// T5",;'>// U,4'",V%',#(4?#"*-">/ U,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ P%.&>// 1'#"?K"3>// T5",;)>// Emballage Förekommande materialslag:.q'/ WE+ X A%($(%**-">/YYZ[XZ\]J\/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: E(.,;'/.);-(/MH]JJ>JZJO/#*/V")($?)".,;)/^/-_3.#4,5)/5)"#"0 / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?K"/$",?'/#B</%($-"<Q..0/ Livslängd:/ / `,54.=(;$-(/5)",-")"/V-"#-($-/3Q/%($-"/5,.&)/?K"<Q..)($-(/3"#$%&'-(/V"%&)40/ Egenemission: SR3/)5/-*,44,#(/ a=(;$/b;c* X </ / / a='*-'#$/ / d/5-b&#"/ XZ/5-B&#"/ e005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/Q';="$-"/?K"/<=.4)/#B</*,.8K6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?K"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46g/ / L=B'J'M))/)-JB'*5.+)4.'5()2'(33.'&4.A('I.'?2K.NK/.)AB'M)4&I$3.2&%*.44AB'J'M))/)-*&)3M--)/)-K 11. Övrig Information O.))&I/3PB4.53&'&2/()M'+2A('I&4.)3/-2QR--*.52(')*S'.2*3(,,*'$4*(H6<%.AA*0<%.'/-.*=M'-A&J'/5&)2.'* =B'.)/)-7'/523/)P.'AB'I/3PB4.53&'&2/().'KT)A('I&2/().)J&*.'&'*/-,$J'&)*H6B%.'.)*5(II.3*.'? 4(5+I.)2&)%M)4*KS()2'(335&)-B'&*,$%$'6.I*/4&UUUK,'(2.-&K*.

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV Snabbfixerande lim för enkel limning och kontaktlimning för

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktkod: 77008 Användningsområde: Rostlösare och smörjspray Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 Nödtelefonnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Midland Synthetic K7 Chain Spray Användningsområde: Kedjesmörjning Produktkod: 77009 Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 PQ Motorolja 15W-40 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.06.2009 Produktnamn PQ Motorolja 15W-40 Artikelnr. 709 Användningsområde

Läs mer