NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOVATHERM 1FR. Tekniskt datablad för. PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion."

Transkript

1 Tekniskt datablad för NOVATHERM 1FR PRODUKTBESKRIVNING NOVATHERM 1FR är en färglös, ha lo gen fri, vat ten bu ren hartsdispersion. EGENSKAPER NOVATHERM 1FR omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt vär me flö det till underlaget. NOVATHERM 1FR skall alltid användas i kom bi na tion med KLARLACK 84F som skyddslack. KLARLACK 84F kan erhållas i glans 7 (matt) eller 20 (halv matt). NOVATHERM 1FR och KLARLACK 84F är ett tek niskt målningssystem som inte kan jämföras med mö bel lack el ler liknande. Fina skjuvsprickor kan upp stå i färgskiktet beroende på rörelser i underlaget. Detta på ver kar inte brand skyd det. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Inomhus i system för brandisolering av bärande trä kon - struk tio ner samt ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al och spånskiva. APPLICERING Underlaget måste vara obehandlat och fritt från damm och fett. Vid feta träslag såsom teak bör prov stryk ning göras. Arbeten bör undvikas vid lägre om giv nings - tem pe ra tur än +10 C. Fuktigheten i un der la get får inte överstiga 10%. Applicering kan göras med roller, pen sel, luft eller luft lös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare för val av verktyg. Färgen skall omröras väl före an vänd ning. Verktyg ren görs i vat ten. TORKTID Vid temperatur av min +23 C och en re la tiv luft fuk tig het av max 50% gäller följande riktvärden: - 8 tim för varje skikt. - Övermålningsbar med KLARLACK 84F efter 48 tim. FÖRPACKNING Plastspann innehållande 12,5 kg. Palleteras med 44 spannar per pall. SKYDDSÅTGÄRDER Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av sprutdimma. Undvik långvarig hudkontakt. Personlig skyddsutrustning: Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller hel mask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se vidare produktens säkerhetsdatablad ÖVRIGA DATA Viskositet: ca 750 mpas efter omrörning Flampunkt: Icke brännbar Spec. vikt: 1,3 Torrhalt: ca. 65% Färgfi lm: 500 g/m 2 ger 380 µm våt och 220 µm torr film. Förtunning: Vatten Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. SKALL SKYDDAS MOT FROST GODKÄNNANDE SITAC, Godkännandebevis nr 0086/99 för ytskikt klass I och Godkännandebevis nr 0087/99 för brandisolering av bärande träkonstruktioner. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 02/08

2 Tekniskt datablad för KLARLACK 84F PRODUKTBESKRIVNING KLARLACK 84F är en klar skyddslack av typ vinylkloridsampolymer. ANVÄNDNINGSOMRÅDE KLARLACK 84F används som skyddslack för NOVATHERM 1FR och NOVATHERM 2FR i sys tem för flamsäkert ytskikt klass I på trä, trä fi ber ma te ri al eller spånskiva. KLARLACK 84F finns som matt och halvmatt. Utförlig beskrivning finns i resp. systems datablad. APPLICERING Underlaget måste vara fritt från damm och fett. Arbeten med KLARLACK 84F bör undvikas vid läg re om giv nings tem pe ra tur än +10 C. Applicering av KLARLACK 84F kan göras med rol ler, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Konsultera Protega AB eller återförsäljare vid val av spruta. Verktyg rengörs i lacknafta. TORKTID Vid en temperatur av min +23 C och en relativ luftfuk tig het av max 50% gäller följande rikt vär den: - Dammtorr efter 2 tim. - Genomtorr efter 8 tim. FÖRPACKNING Plåtspann innehållande 5 liter. Palleteras med 48 spannar per pall. GODKÄNNANDE Se resp. systems datablad. SKYDDSÅTGÄRDER Innehåller: Lacknafta 20-25%, 1- metoxi propanol 20-25%, 2 - metoxi, 1- metylacetat 20-25%. Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av ångorna. Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med hud och ögon. Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skydds hand skar vid risk för di rekt kon takt och stänk. And nings skydd bestående av halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot ånga och dammfilter IIb (St) mot sprut dim ma. Kom bi na tions fil ter vid sprut ning. Se vidare produktens säkerhetsdatablad. ÖVRIGA DATA Flampunkt: +29 C Spec. vikt: 0,95 Torrhalt: 27% Förtunning: Lacknafta. Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras svalt i torrt och väl ven ti le rat utrymme. Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga hand ha van de. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax E-post 06/07

3

4

5 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn NOVATHERM 1FR Produkt nr Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI Godkänd av B.Wettermark Rev. 4 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: NOVATHERM 1FR Produktnummer: Kemisk/teknisk produktbenämning: Brandskyddsprodukt Användningsområde: Brandskyddsfärg Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Beredningen är inte klassificerad som miljö och hälsofarlig. Produkten är inte brandfarlig. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser Etanol <5% F 11 Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning. 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med mycket vatten. Sörj för god ventilation.

6 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida 2 7. Hantering och lagring Hantering Inget särskilt utöver normal hänsyn. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Lagring Lagra vid en temperatur över + 5 C. Skydda från värme och direkt soljlus. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. Personlig skyddsutrustning: Andningsystem: God ventilation. Vid sprutmålning användning av andningsskydd. Hud, kropp och händer: Använd alltid skyddshandskar. Ögonskydd: Använd alltid skyddsglasögon. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Lukt: Trögflytande vätska Karaktäristisk Färg: Färglös ph: ca.4,5 Densitet: 1320 kg/m Torrhalt: % Viskositet: 750 mpas Löslighet: Dispergerbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 10 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Produkten är stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden. 11. Toxikologisk information Hudkontakt: Ögonkontakt: Irriterar huden och slemhinnor. Irriterar ögonen. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten har EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

7 Produktnamn NOVATHERM 1FR Artikel nr Sida Transportinformation Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 15. Gällande föreskrifter Produkten är inte märkningspliktig. 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R11 Mycket brandfarligt Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

8 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn KLARLACK 84F Produkt nr /20 Utfärdad den Utfärdad av E.Nordenberg Rev. den Reg. nr. VI /20-1 Godkänd av B.Wettermark Rev. 6 Sida 1 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KLARLACK 84F Produktnummer: /20 Kemisk/teknisk produktbenämning: Färgprodukt Användningsområde: Skyddslack för brandskyddssystem Företag: Protega AB Verkstadsgatan 6B TRELLEBORG Kontaktperson: Björn Wettermark eller Emma Nordenberg Telefon: Fax: Telefon vid olycksfall, dagtid: annan tid: Farliga egenskaper Klassificering: Hälsorisker: R36/38 Irriterar ögonen och huden. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. Miljörisker: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Brandrisker: R10 Brandfarligt Fysikaliska/Kemiska risker: Kan skada packningar, vissa lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. 3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser 1-metoxi-2-propanol < metoxi-1-metyletylacetat <15 Xi Nafta (petroleum) väteavsvavlad tung (14-17%) aromater <25 Xn, N /53 (innehåller bensen <0,01 vol%) Fullständig text till R-fraserna återfinns under punkt Första hjälpen Inandning: Frisk luft och vila, ev andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Hudkontakt: Förtäring: Tag bort kontakt linser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, Kontakta (ögon) läkare om besvär kvarstår. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Om produkten av misstag har svalts, sök läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

9 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 2 5. Brandbekämpningsåtgärder Rekommenderade brandsläckningsmedel: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Håll avskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. Valla in med icke brännbart material t.ex. sand och jord och samla ihop i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet. 7. Hantering och lagring Hantering: Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften. Undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Ventilera väl. Öppen låga eller andra antändningskällor får inte förekomma. Produkten kan laddas upp statiskt. Jorda all utrustning. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder. Håll behållaren stängd och förvara alltid produkten i behållaren av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Personlig skyddsutrustning se punkt 8. Lagring: Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Lagras mellan 5-25ºC på en torr och väl ventilerad plats. Hålls åtskilt från antändningskällor, oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Beakta gällande hygieniska gränsvärden: Ämnen: Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) ppm mg/m ppm mg/m 1-metoxi-2-propanol metoxi-1-metyletylacetat Lacknafta: Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet och vid sprutmålning måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd skyddshandskar av t ex nitril eller PVA. Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.

10 Produktnamn KLARLACK 84F Artikel nr /20 Sida 3 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Vätska med lukt av lösningsmedel Färg: Färglös Flampunkt: 29 C Explosionsområde: 1,4-14 vol% Densitet: 1030 kg/m Torrhalt: 46 % Viskositet: ca 4400 mpa s, Brookfield RV, spindle 5, 30 r/min, 23 C Löslighet: Ej blandbar med vatten VOC (Kokp.<250ºC): 560 g/l 10. Stabilitet och reaktivitet Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden (se punkt 7). Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. 11. Toxikologisk information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från kemikalieinspektionen. Se punkt 3 och 15 för detaljer. Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Inandning kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Långvarig och upprepad exponering för lösningsmedelsångor som överskrider gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och kan ev. orsaka bestående nervskador. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta och irritera huden och kan ge upphov till torr hud eller torrsprickor. Stänk i ögonen ger irritation. Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor. På grund av nafta (se punkt 3) finns risk för lungskador vid förtäring. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Beredningen har bedömts enligt KIFS 2005:5 och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper. Se rubrik 3 och 15 för detaljer. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 13. Avfallshantering Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063) med EWC-kod (European Waste Catalogue): alternativt

11 14. Transportinformation Produktnamn KLARLACK 84F FN Förpackningsgrupp: III UN-Nr.: 1263 ADR (land): Klass: 3 EmS Nr. F-E, S-E IMDG (sjö): Klass: 3 DGR (flyg): Klass: 3 Marine pollutant: Ja Proper shipping name: Färg 15. Gällande föreskrifter Klassificering/märkning: Farokod: Xn Farosymbol Andreaskors Farobeteckning: Hälsoskadlig Artikel nr /20 Sida 4 Innehåller: 1-metoxi-2-propanol 2-metoxi-1-metyletylacetat Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (14-17% aromater) R-fraser: 10 Brandfarligt. 36/38 Irriterar ögonen och huden. 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. 65 Kan ge lungskador vid förtäring. S-fraser: 23 Undvik inandning av ånga. 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta. omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Endast för yrkesmässigt bruk 16. Annan information Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3: R-fraser R10 Brandfarligt. 36 Irriterar ögonen. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida

12 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* NOVATHERM 1FR 2%0&31"(*% "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. *+,-./ ).-(&)* ":$";$"< +),-(*%-( ()$%%%"$""$% /0&1$*&(' ).- 56&' # % Produktnamn: ( ( ( Produktnummer:???ABAA( ( ( ( Miljömärkning: 7)C( ( ( ( 1. Företagsinformation Leverantör: 2%0"),'(:D 9)%1E"'&E,'"'*(FD( ( ( ( GH?(FF(;%)II)J0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: KKFHGFBLMNL( ( ( ( Kontaktperson: DCO%*(P)"")%4'%1()II)%(=44'(70%&)*J)%, Telefon: AQ?ABKFL(NA( ( ( ( Fax: AQ?ABKFL(NM( ( ( ( ( E-post: 6*#0RS%0"),'-E)( ( ( ( ( Hemsida: TTT-S%0"),'-E)( ( ( ( ( Miljöpolicy: U'( ( ( ( Miljöledningssystem: U'( ( ( ( Typ: V58(?QAA?( ( ( ( Certifikat: U'( ( ( ( Registreringsnr: GH(LN(>( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % 4=1/070/0B &"$;" C-AD860. C?BB70/0B %"$&" E.08 C?BB70/0B %"$&" F6G.90BA0 C?BB70/0B '$%" H01680.?6.=6-B C?BB70/0B %%'$<<$' %$' I86601 JKA1=13A70/0B <<;&$%:$' %"$&" L8.2-M?BA?.8 N=BBA86A70/0B %$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg L-B C8A68P8.6=9B8. TU & O I86601 TU) TU O UBV8 4U) FUM O W8A H,UM O *B %""X, F6-D6 O 4=-2.G1AB0 NY137068BB0. Z77-1=89 O *301 IUT %"3_B [L-9P+\&'"]T^OO N-68B010.3=81`G1/1=13DK.81BG331=1301DK./0B86P0.93DG.3S O*V.0B0`816DK.DG.3=1/YA6.= OOCB?96= =A98G Råvaruskede SS,6#"(E'1*'E(#O%(%W.'%'-(<$*.6E'E("6II(V9XB%'SS0%"(D?HHNB:Y(I6.EZ[1)I'*'I[E('.(#$%,-(

13 "#$%&'()*( NOVATHERM 1FR +"',&-./(" ,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01.))&,'(2+345 Norden % Övriga Europa % Övrigt % Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HK/ 6 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: L)((<-,*:/MN4&.)($/ O)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/PQR>// S,.>/HIIQ/ ST'>// D.N;>// MT;>// U5",;'>// V,4'",W%',#(4?#"*-">/ V,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ S%.&>// 1'#"?X"3>// U5",;)>// Emballage Förekommande materialslag: #.N-'-(/ YE+ K A%($(%**-">/ZZ[\K[]^J]/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: D"#4'?",'' / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?X"/$",?'/#B</%($-"<T..0/ Livslängd:/ / _,54.=(;$-(/5)",-")"/W-"#-($-/3T/%($-"/5,.&)/?X"<T..)($-(/3"#$%&'-(/W"%&)40/ Egenemission: MN3/)5/-*,44,#(/ L=(;$/`;a* K </ / / L='*-'#$/ / b/5-b&#"/ K[/5-B&#"/ c005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/T';="$-"/?X"/<=.4)/#B</*,.8X6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?X"#"$(,(;-(>/7-8/ db&-/%'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?x"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46e/ / 11. Övrig Information UUUJ,'(4.-&J*.

14 MILJÖDEKLARATION 2%0&31"*'4* KLARLACK 84F 2%0&31"(*% /20 "#$%&'&(&)* "#$%&$%' "#$%&'&('. +,-./01231/4 +).-(&)* ";$"#$&< +),-(*%-( ()$&&&"$%"*&"$% /0&1$*&('. +).- # 5,61771/89/: 56&' % Produktnamn: ( :7(;<=( ( ( ( ( ( Produktnummer: ( ( ( ( (( ( Miljömärkning: ( C)D( ( ( ( 1. Företagsinformation Tillverkare: 2%0"),'(9E F)%1G"'&G,'"'*(HE( ( ( ( >IA(HH(J%)KK)L0%,( ( ( ( ( Organisationsnr: ( ( ( Kontaktperson: EDP%*(Q)"")%4'%1()KK)%(R44'(C0%&)*L)%, ( ( ( ( ( ( ( E-post: 6*#0ST%0"),'-G)( ( ( ( ( Hemsida: UUU-T%0"),'-G)( ( ( ( ( Miljöpolicy: V'( ( ( ( Miljöledningssystem: V'( ( ( ( Typ: W5X(A<??A( ( ( ( Certifikat: V'( ( ( ( Registreringsnr: >I(N;(Y( ( ( ( 2. Innehållsdeklaration Ingående material/ämnen Typ CAS-nr Miljöfarlighet* Hälsofarlighet* vikt % #"$'" %"F$<;$& G%' %";$I'$I J>KL//>71/9201M G%' D9H:29N79 I#F#&$;&$% G&' FIT%$;I$< &U'$' 3. Miljöpåverkan (produktionsskedet) Energislag Utsläpp till vatten per liter färg Utsläpp till luft per liter färg \] & V =97712 \]) \] V 5]) ^]C V _9A ` -]C V %""a - ^7.N7 V R88.2>9: V +412 =]\ KW.:B,G&'"c\MVV 4. Råvaruskede

15 "#$%&'()*( KLARLACK 84F +"',&-./(" /20 1,$) " 5. Ursprung av råvaror #$%&'(')&*+'*,'+)-*'.-/() 01(2&32%/4 2/33%.'5)/)-*.)6.2.)7 Norden % Övriga Europa % Övrigt % 89 :9 ;9 6. Produktionsskede 233&#**-"/"-4'3"#$%&'-"/5,$/3"#$%&',#(6/ 7-8/ 9*/8):/)(;-/<%"/$-44)/#*<=($-"')4>/ / / 233&#**-"/)5?)../5,$/3"#$%&',#(6/ 9*/8)/)(;-/<%"/$-'/#*<=($-"')4>/ / +5?)..4<)('-",(;/5,)/A-*,)5?)../#B</C)"./D/ EFCG&#$ H >/ IJ/IH/HH/ ; 7. Distribution av produkt Produktionsort och land: +((-.K5:/15-",;-/ L)(.,;)4'-/'")(43#"'4=''/MNO>// P,.>/HIIN/ PQ'>// D.R;>// SQ;>// T5",;'>// U,4'",V%',#(4?#"*-">/ U,"-&'/',../&%($/ 13-B,-..)/.-5-")(4?#"*-">/ P%.&>// 1'#"?K"3>// T5",;)>// Emballage Förekommande materialslag:.q'/ WE+ X A%($(%**-">/YYZ[XZ\]J\/ " 8. Byggskede Produkten ska förvaras: E(.,;'/.);-(/MH]JJ>JZJO/#*/V")($?)".,;)/^/-_3.#4,5)/5)"#"0 / 9. Bruksskede Drift/Underhåll:/ "#$%&'-(/&"=5-"/,(;)/43-B,-..)/,(4)'45)"#"/?K"/$",?'/#B</%($-"<Q..0/ Livslängd:/ / `,54.=(;$-(/5)",-")"/V-"#-($-/3Q/%($-"/5,.&)/?K"<Q..)($-(/3"#$%&'-(/V"%&)40/ Egenemission: SR3/)5/-*,44,#(/ a=(;$/b;c* X </ / / a='*-'#$/ / d/5-b&#"/ XZ/5-B&#"/ e005-b&#"/ / / / / / 10. Rivning/Demontering A"=5-"/5)")(/4="4&,.$)/Q';="$-"/?K"/<=.4)/#B</*,.8K6/ / 7-8/ 9*/8)/)(;-/<%">/ / / / / 2'<="$)$/3"#$%&'/<)('-")4/-(.,;'/)5?)..4?K"#"$(,(;-(>/ 7-8/ A)(/3"#$%&'-(/-(-";,%'5,(()46g/ / L=B'J'M))/)-JB'*5.+)4.'5()2'(33.'&4.A('I.'?2K.NK/.)AB'M)4&I$3.2&%*.44AB'J'M))/)-*&)3M--)/)-K 11. Övrig Information O.))&I/3PB4.53&'&2/()M'+2A('I&4.)3/-2QR--*.52(')*S'.2*3(,,*'$4*(H6<%.AA*0<%.'/-.*=M'-A&J'/5&)2.'* =B'.)/)-7'/523/)P.'AB'I/3PB4.53&'&2/().'KT)A('I&2/().)J&*.'&'*/-,$J'&)*H6B%.'.)*5(II.3*.'? 4(5+I.)2&)%M)4*KS()2'(335&)-B'&*,$%$'6.I*/4&UUUK,'(2.-&K*.

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - -

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - - SÄKERHETSDATABLAD 1Produktnamn: Vinylglans Tillverkare: Uniol Produkter AB Varola Solvik 541 93 SKÖVDE Tele 0500-42 12 40 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Ämne CAS-nr Halt Farosymbol R-fraser

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget

Material Safety Data Sheet. 1. Namnet på produkten och företaget International Farg AB 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell användning Appliceringsmetod

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Leverantör: BALSAMTERPENTIN Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. Swed Handling

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800100

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800100 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit rengöringsvätska Kemisk teknisk produktbenämning: Lösning av THF och aceton Produkttyp/användning: Rengöringsmedel för hård PVC Leverantör/Tillverkare:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget International Farg AB Säkerhetsdatablad YMA884 VC 17M ECO BLACK Versions nr. 8 Revision Date: 26/08/05 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn VC 17M ECO BLACK ProduktKod YMA884 Bekämpningsmedel

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn eller beskrivning: n-hexan Hexan, n-hexane Kemiskt formel: C 6 H 14 CAS-nr./EG-nr.: 110-54-3 / 203-777-6 Användningsområde:

Läs mer

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2

VARUINFORMATION. Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning: Molybdendisulfid i avaromatiserad petroleum och mineralolja /aerosol, drivgas CO2 VARUINFORMATION Utfärdandedatum... :2005-10-10 Versionsnummer... :3 ändr 02-07-01 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: SONAX Låsolja med MoS2 Produktkod: 339000 Kemiskteknisk produktbenämning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20040314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Stabiliseringsvätska för borrhål Leverantör: Gruv Entreprenad Anläggning Welltech

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se. Reparationspasta för laminatgolv

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se. Reparationspasta för laminatgolv SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR ColorFill LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 VARUINFORMATION Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt: ProtoxSvamp Anv. område: Träskyddsmedel. Sanering av äkta hussvamp,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-MACS Komponent B LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Saphir Miljöförtunning Art. Nr: 066

SÄKERHETSDATABLAD Saphir Miljöförtunning Art. Nr: 066 Datum: 2011-06-29 Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Lösningsmedel, Förtunning av färg och lack Leverantör: ERNST P. AB Postadress: Box 160

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 08.03.2006 Sida: 1/6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Icosit HM primer Komp. A

Läs mer

Handelsnamn: Protim Träolja Omarbetad 2003-02-18. Lilla Garnisonsgatan 36 254 67 HELSINGBORG Telefon 042-26 25 80 Telefax 042-26 05 25

Handelsnamn: Protim Träolja Omarbetad 2003-02-18. Lilla Garnisonsgatan 36 254 67 HELSINGBORG Telefon 042-26 25 80 Telefax 042-26 05 25 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Leverantör: Telefonnummer vid nödsituation: Protim Träolja Olja för underhåll av trä. Osmose Sweden AB Lilla Garnisonsgatan 36 254 67

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR ECLIPSE Sida 1 Utfärdat: 14/05/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: ECLIPSE Produktkod: 5884 Användning / beskr. av prod: Diesel fuel additive Namnet på

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA HP 15 Datum: 2010-11-15 Version 3 Säkerhetsdatablad Sid 1(6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. INNO Multicleaner A7020 Utfärdat: 1998-10-26 Versionsnummer: 0.0.4 Omarbetad: 2005-05-19 Sida: 1

Säkerhetsdatablad. INNO Multicleaner A7020 Utfärdat: 1998-10-26 Versionsnummer: 0.0.4 Omarbetad: 2005-05-19 Sida: 1 Utfärdat: 1998-10-26 Versionsnummer: 0.0.4 Omarbetad: 2005-05-19 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Rengöringsvätska i lösvikt / 5 liter Leverantör:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Framtaget den: 07-06-2005/ KLN Produktanvändning: Ytdesinfektion med korrosionsinhibitor. Leverantör: Opus Health

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN GRUPPNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus Artikelnummer

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: XYLEN Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 I nödsituationer ring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker:

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker: VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-19 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11.Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Produkttyp: Cement H14 Gummi limhärdare LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g... Seite 1 von 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16 1118503, 118510 Datum: 20090216 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: 118503, 118510 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Alkaliskt rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig. HÄLSA Irriterar ögonen. Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig. HÄLSA Irriterar ögonen. Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Avfettningsmedel Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs nr. CAS nr. Ämnen Klassificering w/w% 203-448-7 265-150-3 200-661-7 200-827-9

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs nr. CAS nr. Ämnen Klassificering w/w% 203-448-7 265-150-3 200-661-7 200-827-9 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Utarbetad den: 11-02-2005/ JR Produkttyp / användning: Bladglans till alla tjockbladiga gröna växter. Importör/distributör/leverantör:

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Clean Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Clean Användningsområde Effektivt rengöring/desinfektionsmedel för alla underlag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Leverantör: E-mail: SPISBRÄNSLE Spisbränsle Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET AMINOSOL Användningsområde/Funktion: Leverantör: Gödselmedel AB Lennart Månsson International,, 256 69 HELSINGBORG Telefon: 04229 20 05 Telefax:

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utgivningsdatum 2012-09-25 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Träolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62577401 1 liter 62577409 250ml. http://www.nilfisk-advance.se Örjan Carlsson Telefon vid nödsituation

08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62577401 1 liter 62577409 250ml. http://www.nilfisk-advance.se Örjan Carlsson Telefon vid nödsituation Sida 1 / 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Luktförbättrare Box 44045 SE-100 73 Stockholm Användningsområde Städning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Gelomat Utfärdat: 2003-10-29 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2004-09-18 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Gelomat Utfärdat: 2003-10-29 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2004-09-18 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2003-10-29 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2004-09-18 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Matteringsmedel för färg och lack. Leverantör: Le Tonkinois

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 LOCTITE 8065 Sidan 1 / 5 SDB-nr : 153550 V001.2 Reviderat den: 25.07.2008 Utskriftsdatum: 11.05.2010 Handelsnamn: LOCTITE 8065 Avsedd användning:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD (2001/58/CE)

SÄKERHETSDATABLAD (2001/58/CE) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTEN Handelsnamn Kemiskt namn Fysisk form Användningsområde PH MINUS Natriumbisulfat Fast, granulat Som ph-regulator för vatten i swimming pool LEVERANTÖR Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig

SÄKERHETSDATABLAD. Hälsoskadlig 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av A Clean Partner HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Microemulsionskoncentrat Inhemsk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 10103 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete Produktbenämning: Polyuretanfärg. 1.3

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sportrent Användning: Specialmedel för borttagning av handbollsklister på idrottsgolv. Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Pate de Luxe

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Pate de Luxe Datum: 2010-02-12 1/7 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Saphir Pate de Luxe Produkttyp: Skokräm Produktkod: 0002/SPPATE Tillverkare/leverantör: Avel, Frankrike Svensk leverantör:

Läs mer

Säkerhetstdatablad. Utarbetad efter REACH förordning (EF) nr. 1907/2006

Säkerhetstdatablad. Utarbetad efter REACH förordning (EF) nr. 1907/2006 Säkerhetstdatablad Utarbetad efter REACH förordning (EF) nr. 1907/2006 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: GALVEX FÖRTUNNARE Användningsområde: Förtunningsmedel av doppmålning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer