Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg"

Transkript

1 Ura 2002:3 ISSN Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ann-Christin Johnreden Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING...3 SAMMANFATTNING METOD VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN HISTORIK OCH NULÄGE...11 Sysselsättningsutvecklingen under 90-talet...11 Primärkommunala sektorn...13 Landstingssektorn...24 Vården och omsorgen mot nya tider FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TILLGODOSE DET FRAMTIDA PERSONAL- OCH KOMPETENSBEHOVET...27 Förutsättningar för tillväxt...27 Åtgärder för en god personalförsörjning UTBUD OCH EFTERFRÅGAN PER YRKESGRUPP...45 Hälso- och sjukvårdsyrken...45 Paramedicinska yrkesgrupper...61 Tandvårdspersonal...76 Administrativ personal...82 Omvårdnadspersonal VÅRD OCH OMSORG UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV...98 Åldersavgångar bland yrkesutbildade länsvis VÅRD OCH OMSORG UR ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Det framtida rekryteringsbehovet en svår ekvation att lösa Framtida konsekvenser av bristen på utbildad arbetskraft De viktigaste frågorna för en god framtida personalförsörjning TABELLBILAGA REFERENSER...131

3 2

4 Inledning Rapporten Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 syftar till att ge en beskrivning av aktuella tendenser/trender på arbetsmarknaden kopplat till utbud och efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg. Ett problem som blir allt mer framträdande på dagens arbetsmarknad är att tillgången på arbetskraft krymper inom allt fler branscher och yrken, vilket om denna tendens består, allvarligt kan försvåra möjligheterna att rekrytera efterfrågad arbetskraft, något som också försämrar möjligheten till att uppnå en långsiktig stark ökning av sysselsättningen. I rapporten analyseras efterfrågan och utbud av arbetskraft i ett 15-årigt perspektiv fram till år Resultaten i denna analys skall ge en indikation på i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller eventuella underskott eller överskott på arbetskraft inom olika studerade branschoch yrkesområden. Det relativt långa tidsperspektivet är nödvändigt mot bakgrund av att det tar lång tid att utbilda sig till ett yrke, att förändra utbildningsdimensioneringen inom utbildningsväsendet, att ändra attityder till yrken och att uppnå långsiktiga förändringar i ungdomars utbildnings- och yrkesval. Inom vård och omsorg är resultaten i föreliggande utbuds- och efterfrågeanalys entydiga. Med de förutsättningar som vi känner till visar våra framskrivningar att utvecklingen går mot ett allt större underskott på utbildad arbetskraft under loppet av den undersökta tidsperioden. Analysen utgår ifrån de mönster som gäller för olika arbetsmarknadsrelaterade variabler och som påverkar arbetskraftsläget, t.ex. åldersavgångar, utbildningsdimensionering och utbildningsval. Det skall understrykas att denna rapport är ingen prognos att så här kommer det att bli utan ett scenario om vad som inträffar om inga ytterligare åtgärder vidtas i arbetskraftsfrågan, dvs om nuvarande mönster på arbetsmarknaden består. Resultaten i rapporten är en signal till olika aktörer som kan påverka utvecklingen inom arbetskraftsförsörjningsområdet om att vidta insatser för att förändra denna bild. Förhoppningen är att olika insatser vidtas i syfte att eliminera beskrivna underskott på utbildad arbetskraft inom vård och omsorg med dess olika yrken, vilket i sådana fall leder till att detta scenario inte blir verklighet. Ann-Christin Johnreden har utarbetat kapitel 2-4 samt 7. Kapitel 6, internationell utblick har skrivits av Tord Strannefors. Kapitel 5 avseende vård och omsorg ur ett regionalt perspektiv har utarbetats av Torbjörn Israelsson. Gun Westberg har svarat för rapportens layout. Stockholm i maj

5 4

6 Sammanfattning högskoleutbildade behövs under de kommande 15 åren Det samlade rekryteringsbehovet av högskoleutbildad personal inom vårdyrkena pekar på en volym på sammanlagt personer till och med år 2015 eller årligen personer. Mot detta kan ställas tillskottet till arbetsmarknaden i form av examinerade från vårdutbildningarna. Antalet utbildade med adekvat högskolekompetens bedöms vara cirka examinerade enligt dagens utbildningsdimensionering, vilket tydligt illustrerar den kommande obalansen om nuvarande utbildningsdimensionering består. De allvarligaste rekryteringssvårigheterna gäller sjuksköterskegruppen, främst till den kommunala vården och omsorgen, där det även krävs några års erfarenhet. Intresset är stort för utbildningen men utbildningsdimensioneringen är otillräcklig trots den utökning som ligger till grund till och med år Framöver kommer behovet att bli mycket stort av specialistutbildade sköterskor på grund av den höga åldersstrukturen. En liknande situation är att vänta för specialistläkare, då främst allmänläkare i takt med att primärvården byggs ut. Störst rekryteringsbehov av omvårdnadsutbildade Fler måste söka sig till vård- och omsorgsyrkena, men det handlar inte endast om kvalificerad vårdkompetens som innebär studier inom långa högskoleutbildningar. Det största rekryteringsproblemet finns inom den kommunala sektorn avseende omvårdnadspersonal. Redan idag ökar andelen outbildade inom den kommunala vården och omsorgen som en konsekvens av bristen på omvårdnadsutbildad personal, vilket kan leda till en rad negativa konsekvenser framöver. Detta ställer krav på alternativa utbildningsmöjligheter i form av påbyggnadsutbildningar inför de kommande åren personer är idag sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn, varav är verksamma inom omsorgen om äldre och funktionshindrade och övriga finns inom omsorgen om psykiskt sjuka samt övrig social omsorg. Sett på yrke utgör undersköterskorna den största gruppen på verksamma följt av vårdbiträden och personliga assistenter med sysselsatta. Det totala arbetsmarknadsbehovet av omvårdnadsutbildad personal pekar på en sammanlagd volym på personer eller i snitt per år till och med år Samtidigt beräknas tillskottet från gymnasiets omvårdnadsprogram endast 5

7 vara eller i snitt personer per år. Även om antalet personer som utbildar sig inom ramen för vuxenutbildningen inkluderas i beräkningarna blir det sammanlagda bidraget av omvårdnadsutbildade för litet. Om dessutom ytterligare utbildas årligen från komvux (baserat på Vårdkommissionens förslag på 7 000), skulle det ge ett totalt tillskott på endast cirka 30 procent av det totala arbetsmarknadsbehovet. I de beräkningar som ligger till grund av det samlade arbetsmarknadsbehovet av de olika yrkeskategorierna har gjorts en försiktig bedömning av en genomsnittlig sysselsättningstillväxt på 0,5 procent för de flesta yrkeskategorier. För omvårdnadsgruppen har antagits en något högre ökning, 1 procent, och för sjuksköterskor 2 procent. Det samlade rekryteringsbehovet är på personer personer är idag sysselsatta inom hälso- och sjukvårdssektorn samt vården och omsorgen. Sammantaget innebär det ett samlat rekryteringsbehov på personer till och med år 2015 varav handlar om vårdyrken på högskolenivå. Underskottet av högskoleutbildade beräknas vara personer utifrån dagens utbildningsdimensionering. Motsvarande behov av vårdutbildade på gymnasienivå beräknas vara personer, vilket ger ett underskott på personer enligt det beräknade tillskottet från gymnasieskolans omvårdnadsprogram och i synnerhet vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens betydelse Intresset är lågt hos ungdomar att välja gymnasiets omvårdnadsprogram med ett för varje år sjunkande antal förstahandssökande till utbildningen. Som en följd av detta har utbildningsvolymen hos landets gymnasieskolor minskat stort till dagens nivå på examinerade per år. Hälften av dessa är sysselsatta efter avslutad utbildning och en fjärdedel går vidare till högskolestudier. Samtidigt ökar kraven i verksamheten vad gäller specialistkompetenser och arbetslivserfarenhet. Vuxenutbildningen är därför en avgörande ingångskanal till omvårdnadsyrket. En övervägande majoritet av de vård- och omsorgsanställda har fått omvårdnadsutbildning från komvux. Den är också i större utsträckning kopplad till den kommunala verksamheten sett till utbildningsinnehåll. Slutsatsen blir att vuxentubildningen har en avgörande betydelse för den framtida personalförsörjningen inom vården och omsorgen, eftersom det inte är möjligt att täcka upp det kommande rekyteringsbehovet med nytillträdande ungdomar. Ett enkelt räkneexempel visar att var tredje ungdom skulle behöva välja vårdyrket för att täcka upp de framtida rekryteringsbehoven. De regionala skillnaderna är påtagliga 6

8 när det gäller nytillflödet av arbetskraft till vården och omsorgen. Behovet av nyutbildade är störst i Jämtland och Norrbotten och uppgår till cirka 60 procent av den tillströmning av unga som sker till arbetslivet. Andelen är lägst i Stockholms län, som avviker kraftigt från övriga län, med knappt 20 procent. Nya vårdkompetenser efterfrågas Vårdyrket blir alltmer komplext med utgångspunkt från kommunernas sjukvårdsansvar med mer kvalificerad vård och sjukvård i hemmet, där baskunskaper i medicin är nödvändiga. Likaså ökar de angränsande arbetsuppgifterna mellan sjukvård och social service med tyngdpunkt på vårdboende i hemmet med stöd. Detta kan innebära behov av ny vårdkompetens kopplad till angränsande områden och nya samverkansformer mellan olika vårdaktörer för att bibehålla en kvalificerad vård. Ett exempel kan vara läkarbemanning inom den kommunala verksamheten. När det gäller den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade är vidare efterfrågan mycket stor på kompetenser inom främst demensvård och rehabilitering. Men minst lika viktigt framöver är kunskaper inom omvårdnad, kvalitet, ledarskap och handledningsmetodik för att upprätthålla en väl fungerande verksamhet och garantera vårdbrukarna en god omvårdnad. Nya verksamheter som växer i betydelse är kopplade till information inom t.ex. medicinsk information, konsulthjälp och hälsoupplysning. Några exempel på nya kompetensområden och vårdutbildningar kopplade till IT och teknik är medicinsk informatik, hälsoinformatik och telematik i hälso- och sjukvård. I takt med att förebyggande hälsovård och kunskaper om äldres hälsa blir allt viktigare för att klara det framtida vårdbehovet ökar dessa kompetenser i betydelse. De framtida personalförsörjningsfrågorna Den kraftiga efterfrågan på omvårdnadspersonal kommer tillsammans med kommande pensionsavgångar för flertalet vårdyrken att leda till stora personalförsörjningsproblem. Dessutom innebär den ökande personalrörligheten på arbetsmarknaden att kommunerna inte kan räkna med att vårdpersonalen stannar kvar på samma arbetsplats. Arbetsorganisationen måste troligen anpassas utifrån denna förutsättning. Då uppstår den grundläggande personalförsörjningsfrågan som samtliga kommuner brottas med: hur bibehålls kompetensen och kvaliteten inom vården och omsorgen under sådana förutsättningar? Eller framför allt: vilka åtgärder behövs för att rekrytera och samtidigt behålla personalen? 7

9 Dessa frågor ställs mot bakgrund av bland annat de senaste årens ökade sjukfrånvaro, vilken omfattar samtliga vårdgrupper. Det finns för närvarande inga entydiga faktorer som direkt förklarar utvecklingen, men 90-talets kraftiga nedskärningar är en starkt bidragande bakgrundsorsak. De viktigaste frågorna avseende den framtida kompetens- och personalförsörjningen kan sammanfattas med följande tre områden: förändringar i den egna arbetsorganisationen inom ramen för statushöjande åtgärder, den avgörande betydelsen av utbildning efter verksamhetens kompetensbehov samt frågor gällade det rådande regelverket kring i första hand behörighetsreglerna för vårdutbildningar på högskolan. Statushöjande åtgärder a och o för personalförsörjningen Det främsta sättet att öka intresset för arbete inom vården och omsorgen är att genomföra förändringar i den egna arbetsorganisationen enligt flertalet vårdarbetsgivare. Detta kan ske via införande av nya former av ledarskap och renodling av arbetsuppgifterna för de olika yrkesgrupperna, främst genom att frigöra administrativa uppgifter från den kvalificerade vårdpersonalen. Att höja lönen för vård- och omsorgsanställda är ytterligare en viktig statushöjande åtgärd enligt flertalet vårdaktörer. De ekonomiska ramarna är dock snäva då kraven på balans i ekonomin prioriteras först. Vidare måste det finnas möjligheter för kompetensutveckling i form av kvalificerad påbyggnadsutbildning samt karriärvägar för vårdpersonalen. Behörighetsreglerna till högre vårdutbildningar måste ses över Ett centralt problem idag är de starkt begränsade möjligheterna till karriärväg inom vårdutbildningen. Vad gäller sjuksköterskeutbildningen måste man enligt de nuvarande reglerna läsa om hela sjuksköterskeblocket om validering från den tidigare tvååriga sköterskeutbildningen saknas, likaså gäller det sjuksköterskekompetens förvärvad utanför EU-området. För att lösa detta bör ges möjlighet till en förkortad utbildningsvariant för till exempel undersköterskor med lång arbetslivserfarenhet som leder till yrkesexamen. Andra utbildningsalternativ som kan vara aktuella är de inom ramen av den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) eller den nya yrkeshögskolan. Då måste dock utbildningen vara konstruerad i form av påbyggnadsmöjligheter med möjligheten att tillgodoräkna sig delar av utbildningen för vidare högskolestudier. Nära samverkan med högskolan nödvändig En långsiktig planering av högskoleutbildningar vad gäller dimensionering och innehåll är grundläggande för att täcka delar det framtida personalbehovet. De största svårigheterna framöver ligger i att antalet specialistutbildade inom läkar- och sköterske- 8

10 gruppen väntas bli för lågt, vilket förklaras av 90-talets låga dimensionering av platser till grundutbildningen. Att etablera nya, kortare utbildningar upplevs emellanåt av flera vårdarbetsgivare som svårt att genomföra på grund av att det råder olika uppfattning om kompetensbehov och behörighetsregler. Här efterlyses ett nära fungerande samarbete kring utbildningens innehåll som överensstämmer med den framtida vården och den kommunala omsorgsverksamheten. Stora regionala skillnader Vårdsektorns betydelse på den regionala arbetsmarknaden är i allmänhet större i skogslänen än i syd- och mellansvenska län. Andelen sysselsatta inom vård och omsorg i respektive län varierar inte bara beroende på befolkningsstrukturen utan även på grund av andra branschers storlek och tyngd på den regionala arbetsmarknaden. Andelen personer som lämnar vårdyrken (äldreavgångar samt rena yrkesbyten) varierar från 52 procent till 58 procent mellan länen. Den stora avgångsfrekvensen medför stora behov av arbetskraft i samtliga län. För att få en proportion av hur stort behovet av utbildade är, kan detta ställas i relation till tillströmningen av ungdomar in i arbetslivet i respektive län. Med ett antagande om en årlig sysselsättningstillväxt på 1 procent av vård och omsorgssektorn, hamnar rekryteringsbehovet av nyutbildade på mer än 50 procent av gruppen av nytillträdande ungdomar i flera län år Bilden för år 2015 visar bland annat att många skogslän når mycket höga andelar. 9

11 1. Metod Materialet har inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). Det innefattar uppgifter från bl.a. Arbetskraftsundersökningen (AKU), Regional Arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och befolknings- och utbildningsstatistik. Utbildningsstatistik har även hämtats från Skolverket. Uppgifter om arbetssökande härrör från Arbetsmarknadsstyrelsens arbetsmarknadsstatistik och därutöver har uppgifter hämtats från olika rapporter om arbetsmarknaden i Sverige. Analysunderlaget har dessutom underbyggts med intervjuer med branschförbunden samt en rad arbetsgivare inom detta verksamhetsfält. Utbuds- och efterfrågebedömningen har utarbetats enligt gängse analysmetodik när det gäller att bedöma långsiktiga utvecklingstendenser avseende tillgången på utbildad arbetskraft inom branscher och yrken. Kommande arbetskraftsbehov har skattats utifrån en antagen sysselsättningsökning. Vi har i vår bedömning utgått ifrån Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets antaganden om möjlig tillväxt under den studerade perioden. Åldersavgångar har räknats fram utifrån statistik över sysselsatta per ålder och utifrån känt mönster över när personer i realiteten lämnar arbetsmarknaden. Beräkningarna över åldersavgångar i föreliggande rapport bygger på senast redovisade data över i vilken grad personer lämnar arbetsmarknaden före och fram till 65 års ålder. Därutöver sker en viss andel avgångar av andra skäl (andelen varierar beroende på yrke och utbildningsnivå), t.ex. att personer byter yrke. Den totala efterfrågan ställs slutligen mot det totala utbudet av utbildade som lämnar utbildningsväsendet (enligt SCB:s utbildningsstatistik). Tillskottet av nyutbildade härrör både från högskoleutbildningar och från olika former av utbildningar på gymnasial nivå (gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning m.m.). Utbildningar inom ramen för arbetsmarknadspolitiken ingår inte. Arbetsmarknadspolitiken ansvarar i den mån det är möjligt (utifrån vårt regelverk) för att bedriva utbildningar som ska korrigera missöverensstämmelser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, men den har inget ansvar för att stå för den huvudsakliga och långsiktiga utbildningsförsörjningen inom branscher och yrken. Dessutom ingår högskoleyrken vars utbildningstid är så lång att det inte är rimligt att bedriva dem inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. 10

12 2. Vård- och omsorgssektorn historik och nuläge Sysselsättningsutvecklingen under 90-talet Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning var personer sysselsatta inom hälsooch sjukvården samt vården och omsorgen under Det motsvarar 15 procent av de sysselsatta inom hela arbetsmarknaden. Under 1990-talet har antalet yrkesverksamma minskat med personer, vilket är en fjärdedel av den totala nedgången i sysselsättningen på hela arbetsmarknaden. Sysselsättningen har årligen ökat sedan 1998, vilket beror på de ökade statsbidragen till skola, vård och omsorg från 1997 samt ökade skatteintäkter genererat från en snabbt ökad sysselsättning på arbetsmarknaden. Dessutom har kostnaderna minskat genom minskad arbetslöshet. Jämfört med 1990 års sysselsättning är det dock fortfarande en minskning inom vården och omsorgen med personer. Detta kan ställas i relation till befolkningsutvecklingen bland gruppen 80 år och äldre, som har ökat med 25 procent mellan 1990 och Landstingets personalvolym, inklusive andra verksamheter utöver vård, minskade med så många som personer mellan 1990 och Av dessa har personer omfattats av reformförändringarna i huvudmannaskapet. Övriga har berörts av strukturförändringar och ekonomiska neddragningar. Flertalet gällde vårdpersonal, däribland yrkesgrupperna undersköterskor och vårdbiträden. Däremot har antalet anställda läkare och sjuksköterskor ökat under perioden. Under 2000 ökade antalet heltids- och deltidsanställda med cirka 1 procent eller personer följt av en fortsatt uppgång med cirka 2 procent under Nyrekryteringarna är dock inte på långa vägar ikapp 90-talets kraftiga personalnedskärningar. Enligt Kommunförbundet har antalet heltids- och deltidsanställda ökat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg med mellan 1990 och Under samma period lämnade emellertid personer äldreomsorgen i samband med privatiseringarna och bortsett från detta samt huvudmannaskapsförändringarna har antalet anställda minskat med personer. Däremot har antalet årsarbeten (inklusive timanställda) ökat med inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. 2 Sett på antalet arbetade timmar visar statistik från Socialstyrelsen att den genomsnittliga arbetstiden inom sjukvården har ökat med fem procent under 90-1 Landstingens ekonomi december 2001, Landstingsförbundet, Äldreomsorg i förändring, SOU 2000:38. 11

13 talet, 3 vilket innebär att antalet årsarbeten tycks ha minskat i en något mindre takt än antalet sysselsatta. Den ekonomiska utvecklingen De kraftiga neddragningarna förklaras av att den primärkommunala och landstingskommunala verksamheten till stor del är beroende av ekonomiska förutsättningar. De största utgiftsposterna utgörs av personalkostnader i form av löner och pensioner. 90-talets kärva ekonomiska läge blev därmed särskilt kännbart för kommunerna och landstingen. Lågkonjunkturen på arbetsmarknaden skapade ett minskande skatteunderlag samtidigt som antalet socialbidragstagare ökade stort. Det svåra läget i statsfinanserna ledde till minskade statsbidrag och höjda egenavgifter och för att uppnå balanskravet i kommunernas budgetar till år 2000 genomfördes en rad omfattande förändringar i de offentliga verksamheterna med rationaliseringar och personalnedskärningar som följd. Den förbättrade svenska ekonomin under andra hälften av 90-talet, i form av stora inkomstförstärkningar, har kommit både landstingen och kommunerna till del. Tillskottet har dock främst gått till att täcka de underskott som uppstod under i början av 90-talet och till löneökningar för de anställda. De ökade behoven på grund av demografiska förändringar och nya lagar har därmed varit marginellt tillgodosedda och kraven på ekonomisk balans har fått gå före möjligheterna till förbättrad verksamhet. Den ekonomiska situationen idag varierar påtagligt mellan kommunerna, men två av tre kommuner uppfyllde balanskravet Nedbrutet på verksamheter ser bilden dock kärvare ut. Det är framför allt anslagen för äldre- och handikappomsorgen som inte kommer att hålla. Som de främsta orsakerna till att budgeten överskrids ses ökade behov i de kommunala verksamheterna samt högre löner. Inom äldreomsorgen är behovet av extra resurser påtagligt, framför allt då verksamheten genomgår stora förändringar. Reformerna som genomfördes under 90-talet har lett till ökat ansvar för kommunerna inom vården och omsorgen. De ekonomiska ramarna har krympt trots både ekonomiska och personella förstärkningar, och har inte följt befolkningsökningarna och de förändringar som genomfördes under 90-talet. Likaså är behovet stort av resurstillskott vad gäller personalens kompetens för att kunna möta behovet av kvalificerad vård och omsorg. 3 Sjukvården i Sverige 1998, Socialstyrelsen, Kommunernas ekonomiska läge oktober 2001, Svenska Kommunförbundet,

14 Primärkommunala sektorn Den kommunala sektorn har därmed kännetecknats av en osäker ekonomisk situation under stora delar av 90-talet, som en följd av lågkonjunkturen i början av 90- talet. Under perioden minskade den samlade sysselsättningen i Sverige med mer än personer, varav huvuddelen i den privata sektorn. Detta förde med sig en kraftig försämring av statens finanser med ett stort underskott. Minskande statsbidrag, lägre skatteinkomster och växande socialbidragskostnader är några av de viktigaste konsekvenserna för kommunerna. Mellan 1991 och 1995 minskade kommunernas personalstyrka med omkring personer, om man bortser från de ökningar som beror på att kommunerna tagit över personal och uppgifter från landstingen. Antalet kommunanställda minskade också i samband med att delar av den kommunala verksamheten lades ut på privata entreprenörer. Den negativa utvecklingen vändes dock till en förbättring av statens finanser efter 1998 och under andra hälften av 90-talet öronmärktes bidrag från staten genom de s.k. Perssonpengarna med följden att kommunernas rekryteringar av personal ökat något. Totalt rekryterades personer mellan 1996 och 1999, men det främsta skälet har varit ersättningsrekrytering av personal som slutat, totalt personer under samma period. Det är en återhämtning av lågkonjunkturen i början av 90-talet, då antalet anställda minskade efter Nedgången fortsatte fram till Året därpå vände utvecklingen med en utbyggnad av personalstyrkan och mellan 1996 och 1999 ökade rekryteringarna från till sammanlagt anställda. Under år 2000 var anställda som årsarbetare inom kommunerna. 5 Anställningsformer Det främsta skälet till rekryteringsökningarna har alltså varit kommunernas förbättrade ekonomiska läge som en följd av den konjunkturella uppgången med ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. De ersättningsrekryteringar som har genomförts har varit en effekt av att fler anställda gjort studieuppehåll men också att antalet långtidssjukskrivna har ökat. I samband med detta har antalet visstidsanställningar ökat kraftigt. Under perioden var omfattningen av tillsvidareanställningar lika stor som den av visstidsanställningar vid rekryteringar. Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) från 2000 innebär dock att antalet vikariat bedöms minska framöver. Inom kommunernas vård och omsorg är andelen heltidsanställda så låg som endast 34 procent. Det finns därmed betydligt fler som vill arbeta heltid. I november Personalen i fokus 2000, Svenska Kommunförbundet,

15 bildades på Vårdkommissionens uppdrag ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, offentliga arbetsgivare samt fackliga organisationer med målet om en halvering av deltidsarbetslösheten på två år inom vissa vård- och omsorgsyrken. Minskningen av deltidsarbetslösheten har dock inte skett i den takt som är önskvärd och resultatet har varit en måttfullare nedgång med 36 procent till personer. Det finns en stor grupp bland vårdpersonalen som är undersysselsatt, det vill säga arbetar mindre än de skulle vilja på grund av arbetsmarknadsskäl. I antal handlar det om personer inom vård- och omsorgspersonalen med motsvarande gymnasiekompetens som bakgrund. Dessa utgör en tredjedel av samtliga deltidsarbetande. 6 När det gäller rekryteringskanaler kommer drygt en tredjedel av den baspersonal som rekryterades 1999 direkt från utbildning. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 10 procent. Detta är till stor del en återspegling av svårigheterna att hitta utbildad personal. 30 procent av alla nyanställningar inom baspersonalen kommer från en annan arbetsgivare, att jämföra med 70 procent för sjuksköterskor. Utbildningsnivå Utbildningsnivån har ökat inom den kommunala verksamheten under 90-talet, vilket förklaras genom bland annat förändringar i huvudmannaskapet och en rad reformer inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, såsom Ädelreformen 1992 och Psykiatrireformen Andelen kommunanställda med någon form av eftergymnasial utbildning har ökat något i slutet av 90-talet. Uppgången förklaras till största delen av förändringar i yrkesstrukturer, på grund av kompetensförskjutningar mellan och inom kommunala verksamheter. Däremot har utbildningsnivån inom respektive yrke endast ökat marginellt och i en del fall även sänkts. Med utgångspunkt från de senaste årens starka efterfrågan på personal inom vården och omsorgen anställs alltfler outbildade personer till den kommunala vården och omsorgen. Personalavgångar Av de rekryteringar som kommunerna genomförde 1999 stod närmare 80 procent för personalavgångar, främst av åldersskäl. Anställda över 54 år stod för cirka 45 procent av dessa. De övriga rekryteringarna som genomfördes skedde för dem som var studielediga och sjukskrivna. Det faktiska tillskottet i sysselsättningen var därmed sammanlagt personer. Personalrörligheten är störst bland 6 Enligt AKU för år

16 yngre i åldersgruppen år, där de ofta tar ett tillfälligt arbete inom vården för avbrott i vidare studier. Därutöver har kravet på utbildning höjts både i kommunerna och på arbetsmarknaden, vilket förklarar ökningen av antalet lediga för studier i kunskapslyftets regi. Ökad sjukfrånvaro efter 1997 Under 1997 skedde ett trendbrott i sjukfrånvaroutvecklingen mot en ökande sjukfrånvaro på hela arbetsmarknaden efter en period med minskande sjuktal. Sjukpenningtalet har ökat kraftigt sedan dess, och förklaringen för den kommunala verksamheten och landstingen är komplex, men står huvudsakligen att finna i 90-talets kraftiga rationaliseringar bland personalen samt kraven på en ekonomi i balans. Ansvarsområdena har ökat för den befintliga personalen samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna har krympt. Köns-, ålders- samt utbildningsstrukturen har haft en avgörande betydelse för vilka som har drabbats. Sjukfrånvaron är störst bland äldre kvinnor med låg utbildning, men en delvis annan bild börjar bli aktuell. Sjuktalen ökar för andra grupper såsom högutbildad personal, däribland socialsekreterare och lärare och liksom tidigare generellt för verksamheter med underrepresenterat kön. Inom den kommunala vården och omsorgen fanns närmare lediga och sjukskrivna år 2000, varvid framför allt långtidssjukskrivningar har ökat. 15

17 Omsorg om äldre och funktionshindrade Strukturella förändringar under 90-talet Det har skett en rad stora förändringar i omsorgen om äldre och funktionshindrade under 90-talet. Dessa förändringar har inneburit nya reformer och ekonomistyrsystem samt en utveckling mot privata aktörer. De reformer som drevs igenom, bland annat Ädelreformen och Psykiatrireformen, har gett kommunerna utökat ansvar för hälso- och sjukvården som tidigare var landstingets ansvarsområde. Genom Ädelreformen övertog kommunerna även betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhusen med syfte att få ned antalet personer som blev kvar på sjukhusen på grund av att frågorna om boendet och eftervården inte var lösta. Totalt handlade det om drygt sjukhems- och långvårdsplatser, vilket har inneburit att vårdköerna har minskat och att en allt större del av vården sker i det egna hemmet, i ordinärt eller särskilt boende. Genom Psykiatrireformen omfattades kommunernas ansvar till att också omfatta psykiatrisk vård. En av grundidéerna med Ädelreformen var att sammanlänka hälso- och sjukvårdsoch socialtjänstinsatser i det dagliga arbetet och i den kommunala organisationen, vilket också har genomförts. Således fick samtliga av landets kommuner ett visst hälso- och sjukvårdsansvar. Landstinget har möjlighet att överlåta skyldigheten att bedriva hemsjukvård till kommunen, vilket också har skett i drygt hälften av landets kommuner. 7 Kommunernas ansvar gäller inte sådan hälso- och sjukvård som inkluderar läkarbemanning, däremot omfattar det bland annat habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. Färre äldre får hjälp Hälso- och sjukvårdens förändringar, med minskad personalstyrka, färre sjukhusplatser, kraftigt förkortade vårdtider samt en ökande äldre befolkning, medför ökad press på den kommunala äldreomsorgen. Samtidigt har inte kommunernas resurstilldelning ökat i samma omfattning. Detta har inneburit att kommunerna har fått prioritera de mest vårdbehövande personerna, och det totala antalet äldre som får hjälp från äldreomsorgen har därmed minskat stort. Under andra hälften av 90-talet minskade antalet vårdplatser från till vid landets akutsjukhus. 8 Sjukhusens roll blir allt mer att specialisera sig på diagnostik 7 Den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, Socialstyrelsen, Äldreomsorg i förändring knappare resurser och nya organisationsformer, SOU 2000:38. 16

18 och behandling. Däremot är det kommunerna som ger omvårdnad och i allt större utsträckning medicinsk vård i den egna bostaden. De som idag får vård inom den kommunala omsorgen har ofta fler komplexa sjukdomar och funktionshinder. Samtidigt leder den medicin-tekniska utvecklingen till att allt fler kan få behandling med förbättrad hälsa till högt upp i åldrarna. Det innebär att allt färre äldre behöver kommunens insatser idag. Samtidigt ökar vårdinsatserna för den del som får kommunalt vårdstöd, vilket kan utläsas i kommunernas statistik över antalet vårdtimmar. De som får vård och omsorg idag är till största delen personer över 80 år, och de mest omfattande insatserna går till personer 85 år eller äldre. Den omställning som har skett påverkar även behovet av personal inom andra yrkesgrupper. Omdaningen inom den kommunala äldreomsorgen har medfört att medicinsk kompetens efterfrågas alltmer. Sedan 1995 har antalet anställda sjuksköterskor i kommunerna ökat med 20 procent. Även andra yrkesgrupper efterfrågas såsom arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det beror på att ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna har inneburit att en del av kommunernas vård och omsorg om äldre genomförs av hälso- och sjukvårdslagen, där det i allt större utsträckning satsas på förebyggande verksamhet, t.ex. i form av bostadsanpassning, dagverksamhet och rehabilitering. Under 90-talet har också påtalats behovet av rehabiliteringsresurser för att klara av att förbättra kvaliteten inom vården och omsorgen av äldre. Under fanns ett särskilt statligt stimulansbidrag till kommuner och landsting för att stärka rehabiliteringsinsatserna. Kommunerna har därefter rekryterat rehabiliteringspersonal, men effekterna av det riktade stödet har inte slagit igenom fullt ut. Kunskaperna har inte kunnat nyttjas mycket beroende av att t.ex. arbetsterapeuter och sjukgymnaster inte involveras i vården av äldre i den inledande fasen som till exempel vid biståndsbedömningen eller vårdplaneringen, utan de kopplas först in i ett senare skede. Denna svårighet är särskilt vanlig i de kommuner som inte övertagit ansvaret för hemsjukvården, då rehabiliteringspersonalen får en konsultroll till den kommunala äldreomsorgen. 17

19 Förändringar i arbetsorganisationen Under 90-talet har arbetsorganisationen genomgått stora förändringar inom äldreomsorgen. Framför allt övergången till en så kallad delad organisation har haft stor betydelse. Då har ansvaret för behovsbedömning och biståndsbeslut separerats från ansvaret för utförande och verkställighet. Den delade organisationen utgör idag den vanligaste formen inom äldreomsorgen. Detta har medfört att delningen av handläggarfunktionen skedde samtidigt med en centralisering i utförarledet. Sett ur ett personalperspektiv ger det vid handen ett mindre antal arbetsledare/enhetschefer skulle leda till större personalgrupper. Som en orsak till den nya organisationsstrukturen påtalades att arbetsledarnas arbetsbelastning skulle minska då ansvaret för behovsbedömning fördes över. Dock har de många ekonomiskt-administrativa förändringarna istället upptagit alltmer av deras arbetstid, på bekostnad av tillgängligheten som handledare för personalen. Äldreomsorgens olika verksamheter Den största delverksamheten inom äldreomsorgen är hemtjänsten till äldre samt yngre personer med funktionshinder, och den omfattar både omsorg och mer renodlade servicetjänster som dock minskar i omfattning på bekostnad av omsorg om personer på grund av sjukdom. I samband med Ädelreformens införande 1992 ändrades benämningen för de tidigare olika boendeformerna ålderdomshem, långtidsvård, sjukhem och gruppbostäder till samlingsnamnet särskilt boende för äldre och funktionshindrade, där kommunens ansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Inom denna beteckning ryms både traditionell institutionsvård med heldygnsomsorg och servicehuslägenheter där hjälp erbjuds i form av hemtjänst och där servicebehovet varierar stort bland de boende. De som idag bor i särskilda boenden har en hög genomsnittsålder och stora vårdbehov. Den största förändringen inom vården och omsorgen för äldre sker just inom denna boendeform, som i allt större utsträckning blir hemvist för allt sjukare och mer vårdberoende personer och därmed förändras vad gäller arbetsinnehåll och personalstruktur. Genom att fler människor vårdas i det egna hemmet blir de nytillkomna vårdbrukarna allt mer beroende av vård och omsorg. En konsekvens därav blir att boende- och vårdtiderna minskar undan för undan. Enligt Socialstyrelsens studie av olika strukturella faktorer inom det särskilda boendet 9, framkommer tydliga skillnader mellan olika former som gruppboende, service- 9 Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen. En litteraturstudie. Socialstyrelsen,

20 hus, sjukhem, ålderdomshem samt äldreboende. Denna uppdelning beskrivs till stora delar som oförändrad från tiden före Äldrereformens införande Däremot finns stora skillnader på den lokala nivån. Mellan boendeformerna sjukhem och servicehus finns stora skillnader vad gäller till exempel bemanning och de boendes funktionsförmåga. Personalinsatserna var störst inom gruppboendeformen och lägst i servicehusen. Samma mönster gäller för baspersonalgruppen (vårdbiträden, undersköterskor, skötare) samt enhetschefer och föreståndare. Däremot sker de mest omfattande insatserna inom sjuksköterskegruppen på sjukhemmen, och för paramedicinsk personal var insatserna mindre vid äldreboende och servicehus. Korttidsvård/boende omfattar olika former av tidsbegränsande insatser där syftet är rehabilitering, växelvård 10 eller en tillfällig avlastning för anhöriga till svårt sjuka som annars vårdas i ordinärt boende. Denna delverksamhet till särskilt boende växer kontinuerligt och som bidragande orsak anges det kommunala betalningsansvaret tillsammans med brist på platser och ett ökat behov av att ge avlastning för anhöriga. Dagverksamhet är en annan kommunal tjänst för äldre och funktionshindrade med behov av aktivering, behandling och rehabilitering. Antalet personer som är i behov av verksamheten har ökat stort mellan 1999 och Den kommunala hemsjukvården i ordinärt boende erbjuds de personer med stora vårdbehov, som befinner sig högt uppe i åldrarna eller i livets slutskede. Denna delverksamhet ökar allt mer i betydelse, eftersom den äldre befolkningen ökar. Men framför allt ställs högre krav på vården och omsorgen och inte minst personal med medicinska kunskaper. I och med Ädelreformen kan kommunerna erbjuda hälsooch sjukvård i det egna hemmet, i överenskommelse med landstinget. Idag kvarstår dock läkarinsatserna inom landstingets ansvarsområde. Närmare personer var brukare av kommunal hemsjukvård under 2000, varav två tredjedelar var över 80 år Med växelvård avses medicinsk behandling under några veckor varvat med boende i den egna bostaden. 11 Äldre vård och omsorg år 2000, Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen,

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer