SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Larsmo, sessionssalen Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson Anna-Maja,sfm.ordf. Richard Sjölund, från kl Mikael Jakobsson, SD Ulla Hellén Cc Dahlvik, kfm.v.ordf Lindgren Hans-Erik, kst.ordf. Djupsjöbacka Mikael,KD Greta Näs, sfm.ordf. Högdahl Jjan-Erik, sst.ordf Willman Gösta,SD Sandberg Henrik, kfge.ordf Hjulfors Torvald, kst.ordf. Sandås Mikael, KD LARSMO LARSMO LARSMO JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD KRONOBY KRONOBY KRONOBY NYKARLEBY NYKARLEBY NYKARLEBY PEDERSÖRE PEDERSÖRE PEDERSÖRE Margita Lukkarinen, Concordia Maria Nybäck, Concordia Carola Löf, sekr. Juhani Kuusilehto 23 Leena Uotila 23 Frånvarande Peter Boström, Marketta Widjeskog Paragrafer Underskrift Ordförande Gun Kapténs Protokollförare Carola Löf Justering, plats och tid Protokolljusterare Gösta Willman Protokolljusterare Jan-Erik Högdahl Till påseende, ort och tid Till påseende på samt i medlemskommunerna Intygar, underskrift tjänsteställning Carola Löf Förvaltningschef ort, tid och tjänsteställning

2 KALLELSESIDA Utfärdat den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 21 Laglighet och beslutförhet 22 Protokolljustering 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen 25 Utvecklingsplan för barnskyddet 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp 27 KOKO ansökan 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete 29 Närvaro- och yttranderätt Social- och hälsovårdsnämnden 30 Övriga ärenden, tid och plats samt i kommunerna Ordförande GUN KAPTÉNS Gun Kapténs Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser

3 21 Laglighet och beslutförhet 3 Kd:s förslag: Samarbetsnämnden konstaterar sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet. Konstaterades. 22 Protokolljustering Kd:s förslag: Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt bestämmer tid och plats för justeringen. Till protokolljusterare utsågs Gösta Willman och Jan-Erik Högdahl från Nykarleby.

4 4 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram Kommunala samarbetsnämnden Regionens andel i programmet uppgår till euro euro för Concordia. Jakobstad faktureras och fördelar kostnaderna på regionens kommuner enligt invånarantal. Enligt stadsdirektör Mikael Jakobsson pågår projektet fram till år Beslut gällande år 2008 har inte tagits men fakturor har blivit sända. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen 2008 samt Samarbetsnämnden beslöt att man deltar i finansieringen av projektet för år 2008 enligt samma villkor som tidigare. Ketek:s Vd Juhani Kuusilehto inbjuds till nästa möte för rapportering, presentation och utvärdering av års verksamhet. Därefter tar samarbetsnämnden ställning till finansiering och medverkan i 2009 års program. Kommunala samarbetsnämnden Juhani Kuusilehto presenterar planerade åtgärder , bilaga 1. Leena Uotila som är utvecklingschef på Ketek var också närvarande. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom samt beslöt finansiera projektet för åren med / år. Noteras att stödet till Merinova är /år. Kuusilehtos presentation bifogas protokollet som bilaga 1.

5 5 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen Kommunala samarbetsnämnden Samarbetsnämnden beslöt den att uppgöra en gemensam klimatstrategi för regionen med betoning på lokala och konkreta åtgärder. Ärendet överfördes till miljösekreterarna för uppgörande av projektplan. Jakobstads miljösekretare utsågs att fungera som sammankallare. Miljösekreterarna har tagit fram en projektplan och konsulterat bl.a. Else-Maj Boström samt kommunicerat med Margita Lukkarinen kring planen. Förslag till projektplan bifogas som bilaga 1. Enligt förslaget skulle klimatstrategiprocessen integreras med processen kring uppdatering av den regionala strategin. Strategin implementeras i kommunerna på samma sätt som den regionala strategin i övrigt. En klimatarbetsgrupp tillsätts med representanter för kommuner (tekniska sektorn och miljöförvaltningen), Concordia, Katternö-gruppen och industrin (UPM-Kymmene Oyj). Kommunernas representanter bör ha sakkunskap i planläggning och trafikplanering, energiförsörjning, byggande, samhällsteknik och miljövård. Därtill kan sakkunniga höras samt specialutredningar beställas. Arbetsgruppen kan även göra studiebesök. Enligt förslaget sköter Concordia sekreteraruppgifterna i arbetsgruppen samt upphandling av konsulttjänster. Kostnaderna för strategiprocessen är max Miljösekreterarna förslag till arbetsgrupp framgår av bilaga 2. Samarbetsnämnden besluter att genomföra strategiprocessen enligt förslaget till plan samt tillsätter en arbetsgrupp för klimatstrategin. Samarbetsnämnden beslöt att kommunernas insats är maximalt euro och att kostnaderna fördelas enligt antalet invånare. Samtliga miljösekreterare engageras i arbetet. Ärendet bordläggs till den del det gäller att utse en arbetsgrupp och behandlas på nytt vid nästa möte.

6 6 Kommunala samarbetsnämnden Miljösekreterarna har diskuterat upplägget av strategiarbetet efter samarbetsnämndens möte och konstaterat att det mest ändamålsenliga och effektiva sättet att driva processen är att staden Jakobstads miljöchef Curt Nyman fungerar som koordinator. Den uppskattade arbetsmängden är ca 1 dag/vecka och kostnaderna max Staden Jakobstad fakturerar de övriga kommunerna för använd arbetstid enligt invånarantalet. Samarbetsnämnden godkänner förfarandet samt utser arbetsgrupp Samarbetsnämnden godkände förfarandet. Till arbetsgruppen utsågs Martin Granholm, Heimo Toivianen, Sofia Zittra-Bärsund, Curt Nyman, Christina Lind-Kangas, Gun Kapténs, Michael Djupsjöbacka, Else-Maj Boström, Olle Domars, Jari A. Vainio, Tony Eklund, Stefan Storholm, Mats Nylund, Mattias Kanckos, Saini Heikkuri- Alborzi samt en representant från Merinova. Gruppen utser ordförande och sekreterare inom sig och till sammankallare utsågs Curt Nyman.

7 7 25 Utvecklingsplan för barnskyddet Smn Projektledaren för utvecklingsenheten i Österbotten, Britt-Helen Tuomela-Holtti, kommer till samarbetsnämndens möte för att informera om behovet av en barnskyddsplan, eller egentligen en plan för barns och ungas välfärd ur ett bredare perspektiv. Planen borde uppgöras gemensamt för hela Jakobstadsregionen och uppdateras en gång per mandatperiod. Ordf: Samarbetsnämnden tar del av informationen och beslutar om fortsättningen. Samarbetsnämnden utser en arbetsgrupp med uppgift att uppgöra en för Jakobstadsområdet (Nykarleby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby) regional välfärdsplan för barns och ungdom i enlighet med barnskyddslagen. Samarbetsnämnden uppmanar sektorerna (social- och hälsovården, fritidsväsendet, bildningsväsendet, mentalvården + övriga) att utse en ordinarie medlem och en suppleant till arbetsgruppen samt kalla representanter för polisen i Pedersöre härad, finska och svenska församlingar, missbrukarvården och arbetskraftsmyndigheterna som medlemmar i arbetsgruppen). Smn Följande förslag till medlemmar har meddelats. Efter gruppens första möte gjordes även vissa förslag till ändringar i gruppens sammansättning enligt följande: Tomas Knuts med Carola Lindén som ersättare för Nykarleby stad Annika Snellman ordinarie med Sirpa Verkkapuro som ersättare från Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Frej Stenman, med ersättare Ove Storvall från Mellersta Österbotten och Pedersöre polisinrättning Yrkesvalspsykolog Anita Jansson med Elisabeth King som ersättare från Arbets- och näringsbyrån Fritidssekreterare Arne Böhling med socialchef Eivor Back som ersättare för Larsmo kommun Dagvårdsledare Carina Ahlström med fritidskoordinator Kaisa Karlström med som ersättare för Kronoby kommun Utbildningschef Rolf Sundqvist från Pedersöre kommun med Catarina Hermans som ersättare Inger Bjon med Maria Strömberg som ersättare för staden Jakobstad.

8 8 Arbetsgruppen kompletteras ännu med en representant för A-kliniken och hälsovården. Hälsovårdens ordinarie utses av MHSO och Nykarleby hvc utser ersättaren. Samarbetsnämnden konstaterar sammansättningen enligt ovanstående. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga och personalen vid utvecklingsenheten för barnskydd deltar i arbetsgruppen som externa experter. En plan för arbetet presenteras samarbetsnämnden. Samarbetsnämnden beslöt i enlighet med förslaget.

9 9 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp After Eights ansökan om projektmedel för det regionala projektet IMMI (integrering av invandrare) har godkänts av Inrikesministeriet. En projektledare har valts efter en öppen rekryteringsprocess och projektet kan starta inom april månad. Samarbetsnämndens har godkänt medfinansiering till projektet för En styrgrupp skall tillsättas för projektet och samarbetsnämnden har ombetts att utse sin representant i styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknar beslutet för kännedom samt utser representant till styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom och utsåg Gun Kapténs till styrgruppen med Carola Löf som ersättare.

10 27 KOKO ansökan 10 Jakobstadsregionen har genom samarbetsnämnden meddelat Arbets- och Näringsministeriet att regionen har för avsikt att lämna in ansökan om Kohesions- och konkurrenskraftsprogram för åren Ansökan bör lämnas in den 29 maj En beredningsprocess har pågått i regionen sedan augusti Ansökan skall långt baseras på definierade eller potentiella styrkor i regionen och ett förslag har utarbetats för Jakobstadsregionens del vid en regional workshop arrangerad av ANM under konsultföretaget Synocus ledning. Bilaga 1 Stads- och kommunstyrelserna bereds möjlighet att ta del av presentationen samt styrkorna och förväntas diskutera samt ta ställning till prioriteringar som kommer att beaktas i ansökan. Samarbetsnämnden diskuterar upplägget och prioriteringarna och ger vägkost till den fortsatta beredningen. Samarbetsnämnden antecknade presentationen för kännedom samt diskuterade upplägget och gav vägkost till den fortsatta beredningen. Förslag till ansökan samt budget ges vid nästa möte

11 11 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete I den regionala strategin för Jakobstadsregionen som godkänts år 2007 ingår som en central målsättning att söka samarbete inom regionen och mellan regioner i syfte att förbättra och trygga regionens konkurrenskraft och för att åstadkomma god service för regionens invånare och företag. I regioncentrumprogrammets handlingsplan för 2009 ingår som en konkret åtgärd att göra utredningar över möjligheter till utvidgat samarbete i Jakobstadsregionen. Ett anslag på har reserverats i köptjänstbudgeten för ändamålet. En genomgång av liknande utredningar som gjorts i andra regioner och intervjuer med tjänstemän, förtroendevalda och konsulter som varit engagerade ligger som grund för denna beredning. Utredningen Omfattning Utredningen föreslås omfatta övriga kommunala förvaltningssektorer med undantag av social- och hälsovårdssektorn: - bildningssektorn (inkl. fritt bildningsarbete, kultur och fritid samt idrott) - tekniska sektorn - landsbygdssektorn - utvecklingsverksamhet (inkl. näringslivsutveckling, regional utveckling, turism, projektverksamhet) - stödfunktioner Målsättning Den övergripande målsättningen för utredningen är att ta fram basfakta om nuvarande funktioner till stöd för beslutsfattandet gällande utvidgat samarbete i regionen samt presentera alternativa lösningsmodeller för kommande verksamhet inom respektive sektor. Förutom att leverera konkret basfakta skall utredningen pejla situationen i kommunerna i Jakobstadsregionen mot de förändringar som sker i omvärlden och förväntas ske inom en nära framtid. isering av utredningsarbetet På basen av erfarenheter från andra regioner där liknande utredningsarbete gjorts presenteras två alternativa lösningar: Alternativ 1: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Konsulten samverkar med en av samarbetsnämnden tillsatt projektgrupp (4-6 personer). Konsulten levererar en rapport med konklusioner samt alternativa lösningar. Resursbehov: för konsultarbete

12 12 - Projektgruppens medlemmar använder arbetstid för 2-4 projektgruppsmöten 82-4 timmar/möte) Fördelar: - konsultens processkunnande effektiverar och strukturerar arbetet - kräver mindre tidsresurs av lokala tjänstemän och förtroendevalda - snabb leverans - objektiviteten säkras Nackdelar - främjar inte en regional process Alternativ 2: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Samarbetsnämnden tillsätter sektorvisa arbetsgrupper som får till uppgift att analysera basfakta och ta fram alternativa lösningsmodeller. Arbetsgrupperna består av tjänstemän som vid behov kan inkalla konsulten/konsulter. Resursbehov: för basutredning + reservation för extern sakkunskap - 5 arbetsgrupper med 6-10 personer som reserverar arbetstid för att analysera materialet samt kommer med förslag till lösningsmodeller - Arbetet bör koordineras av därtill utsedd person/organisation Fördelar: - främjar en regional process då tjänstemännen och förtroendevalda engageras - lokalkännedomen säkras Nackdelar: - kräver mera ekonomiska och tidsresurser - kräver koordination av person/organisation i regionen - objektiviteten kan inte garanteras Eftersom anbudsförfrågan överskrider det nationella gränsvärdet läggs den ut på HILMA, vilket innebär att vilket bolag/företag som helst kan lämna in anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Samarbetsnämnden väljer alternativ för begäran om anbud för utredning om utvidgat regionalt samarbete.

13 13 Samarbetsnämnden beslöt välja alternativ 1 för begäran om anbud och omfattningen definierades enligt följande: Omfattning Utredningen föreslås omfatta övriga kommunala förvaltningssektorer med undantag av social- och hälsovårdssektorn: - bildningsarbetet (inkl. fritt bildningsarbete, kultur och fritid samt idrott) - tekniska sektorn - utvecklingsverksamhet (inkl. näringslivsutveckling, regional utveckling, turism, projektverksamhet) - övriga stödfunktioner Tidtabellen för arbetet är år 2009 och en arbetsgrupp utses senare.

14 14 29 Närvaro- och yttranderätt Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämnden önskar att dess ordförande skulle ha närvaro- och yttranderätt vid kommunala samarbetsnämndens i Pedersörenejden möten. Samarbetsnämnden beviljar social- och hälsovårdsnämndens ordförande närvaro och yttranderätt vid nämndens möten. Samarbetsnämnden beslöt att ordföranden har rätt att närvaro- och yttranderätt vid samarbetsnämndens möten.

15 30 Övriga ärenden 15 Föreslås att ett extra möte för samarbetsnämnden hålls kl för att kunna godkänna KOKO ansökan. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

16 16 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: Enligt 3 1 mom. FörvBesvL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet Anmälningsärenden: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: n Norra Larsmo Larsmo Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

17 17 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunal- besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, PB 204, Vasa Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Paragrafer: Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 80. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Larsmo, sessionssalen Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson Anna-Maja,sfm.ordf. Richard Sjölund, från kl Mikael Jakobsson, SD Ulla Hellén Cc Dahlvik, kfm.v.ordf Lindgren Hans-Erik, kst.ordf. Djupsjöbacka Mikael,KD Greta Näs, sfm.ordf. Högdahl Jjan-Erik, sst.ordf Willman Gösta,SD Sandberg Henrik, kfge.ordf Hjulfors Torvald, kst.ordf. Sandås Mikael, KD LARSMO LARSMO LARSMO JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD KRONOBY KRONOBY KRONOBY NYKARLEBY NYKARLEBY NYKARLEBY PEDERSÖRE PEDERSÖRE PEDERSÖRE Margita Lukkarinen, Concordia Maria Nybäck, Concordia Carola Löf, sekr. Juhani Kuusilehto 23 Leena Uotila 23 Frånvarande Peter Boström, Marketta Widjeskog Paragrafer Underskrift Ordförande Gun Kapténs Protokollförare Carola Löf Justering, plats och tid Protokolljusterare Gösta Willman Protokolljusterare Jan-Erik Högdahl Till påseende, ort och tid Till påseende på samt i medlemskommunerna Intygar, underskrift tjänsteställning Carola Löf Förvaltningschef ort, tid och tjänsteställning

19 KALLELSESIDA Utfärdat den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 21 Laglighet och beslutförhet 22 Protokolljustering 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen 25 Utvecklingsplan för barnskyddet 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp 27 KOKO ansökan 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete 29 Närvaro- och yttranderätt Social- och hälsovårdsnämnden 30 Övriga ärenden, tid och plats samt i kommunerna Ordförande GUN KAPTÉNS Gun Kapténs Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser

20 21 Laglighet och beslutförhet 3 Kd:s förslag: Samarbetsnämnden konstaterar sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet. Konstaterades. 22 Protokolljustering Kd:s förslag: Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt bestämmer tid och plats för justeringen. Till protokolljusterare utsågs Gösta Willman och Jan-Erik Högdahl från Nykarleby.

21 4 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram Kommunala samarbetsnämnden Regionens andel i programmet uppgår till euro euro för Concordia. Jakobstad faktureras och fördelar kostnaderna på regionens kommuner enligt invånarantal. Enligt stadsdirektör Mikael Jakobsson pågår projektet fram till år Beslut gällande år 2008 har inte tagits men fakturor har blivit sända. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen 2008 samt Samarbetsnämnden beslöt att man deltar i finansieringen av projektet för år 2008 enligt samma villkor som tidigare. Ketek:s Vd Juhani Kuusilehto inbjuds till nästa möte för rapportering, presentation och utvärdering av års verksamhet. Därefter tar samarbetsnämnden ställning till finansiering och medverkan i 2009 års program. Kommunala samarbetsnämnden Juhani Kuusilehto presenterar planerade åtgärder , bilaga 1. Leena Uotila som är utvecklingschef på Ketek var också närvarande. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom samt beslöt finansiera projektet för åren med / år. Noteras att stödet till Merinova är /år. Kuusilehtos presentation bifogas protokollet som bilaga 1.

22 5 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen Kommunala samarbetsnämnden Samarbetsnämnden beslöt den att uppgöra en gemensam klimatstrategi för regionen med betoning på lokala och konkreta åtgärder. Ärendet överfördes till miljösekreterarna för uppgörande av projektplan. Jakobstads miljösekretare utsågs att fungera som sammankallare. Miljösekreterarna har tagit fram en projektplan och konsulterat bl.a. Else-Maj Boström samt kommunicerat med Margita Lukkarinen kring planen. Förslag till projektplan bifogas som bilaga 1. Enligt förslaget skulle klimatstrategiprocessen integreras med processen kring uppdatering av den regionala strategin. Strategin implementeras i kommunerna på samma sätt som den regionala strategin i övrigt. En klimatarbetsgrupp tillsätts med representanter för kommuner (tekniska sektorn och miljöförvaltningen), Concordia, Katternö-gruppen och industrin (UPM-Kymmene Oyj). Kommunernas representanter bör ha sakkunskap i planläggning och trafikplanering, energiförsörjning, byggande, samhällsteknik och miljövård. Därtill kan sakkunniga höras samt specialutredningar beställas. Arbetsgruppen kan även göra studiebesök. Enligt förslaget sköter Concordia sekreteraruppgifterna i arbetsgruppen samt upphandling av konsulttjänster. Kostnaderna för strategiprocessen är max Miljösekreterarna förslag till arbetsgrupp framgår av bilaga 2. Samarbetsnämnden besluter att genomföra strategiprocessen enligt förslaget till plan samt tillsätter en arbetsgrupp för klimatstrategin. Samarbetsnämnden beslöt att kommunernas insats är maximalt euro och att kostnaderna fördelas enligt antalet invånare. Samtliga miljösekreterare engageras i arbetet. Ärendet bordläggs till den del det gäller att utse en arbetsgrupp och behandlas på nytt vid nästa möte.

23 6 Kommunala samarbetsnämnden Miljösekreterarna har diskuterat upplägget av strategiarbetet efter samarbetsnämndens möte och konstaterat att det mest ändamålsenliga och effektiva sättet att driva processen är att staden Jakobstads miljöchef Curt Nyman fungerar som koordinator. Den uppskattade arbetsmängden är ca 1 dag/vecka och kostnaderna max Staden Jakobstad fakturerar de övriga kommunerna för använd arbetstid enligt invånarantalet. Samarbetsnämnden godkänner förfarandet samt utser arbetsgrupp Samarbetsnämnden godkände förfarandet. Till arbetsgruppen utsågs Martin Granholm, Heimo Toivianen, Sofia Zittra-Bärsund, Curt Nyman, Christina Lind-Kangas, Gun Kapténs, Michael Djupsjöbacka, Else-Maj Boström, Olle Domars, Jari A. Vainio, Tony Eklund, Stefan Storholm, Mats Nylund, Mattias Kanckos, Saini Heikkuri- Alborzi samt en representant från Merinova. Gruppen utser ordförande och sekreterare inom sig och till sammankallare utsågs Curt Nyman.

24 7 25 Utvecklingsplan för barnskyddet Smn Projektledaren för utvecklingsenheten i Österbotten, Britt-Helen Tuomela-Holtti, kommer till samarbetsnämndens möte för att informera om behovet av en barnskyddsplan, eller egentligen en plan för barns och ungas välfärd ur ett bredare perspektiv. Planen borde uppgöras gemensamt för hela Jakobstadsregionen och uppdateras en gång per mandatperiod. Ordf: Samarbetsnämnden tar del av informationen och beslutar om fortsättningen. Samarbetsnämnden utser en arbetsgrupp med uppgift att uppgöra en för Jakobstadsområdet (Nykarleby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby) regional välfärdsplan för barns och ungdom i enlighet med barnskyddslagen. Samarbetsnämnden uppmanar sektorerna (social- och hälsovården, fritidsväsendet, bildningsväsendet, mentalvården + övriga) att utse en ordinarie medlem och en suppleant till arbetsgruppen samt kalla representanter för polisen i Pedersöre härad, finska och svenska församlingar, missbrukarvården och arbetskraftsmyndigheterna som medlemmar i arbetsgruppen). Smn Följande förslag till medlemmar har meddelats. Efter gruppens första möte gjordes även vissa förslag till ändringar i gruppens sammansättning enligt följande: Tomas Knuts med Carola Lindén som ersättare för Nykarleby stad Annika Snellman ordinarie med Sirpa Verkkapuro som ersättare från Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Frej Stenman, med ersättare Ove Storvall från Mellersta Österbotten och Pedersöre polisinrättning Yrkesvalspsykolog Anita Jansson med Elisabeth King som ersättare från Arbets- och näringsbyrån Fritidssekreterare Arne Böhling med socialchef Eivor Back som ersättare för Larsmo kommun Dagvårdsledare Carina Ahlström med fritidskoordinator Kaisa Karlström med som ersättare för Kronoby kommun Utbildningschef Rolf Sundqvist från Pedersöre kommun med Catarina Hermans som ersättare Inger Bjon med Maria Strömberg som ersättare för staden Jakobstad.

25 8 Arbetsgruppen kompletteras ännu med en representant för A-kliniken och hälsovården. Hälsovårdens ordinarie utses av MHSO och Nykarleby hvc utser ersättaren. Samarbetsnämnden konstaterar sammansättningen enligt ovanstående. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga och personalen vid utvecklingsenheten för barnskydd deltar i arbetsgruppen som externa experter. En plan för arbetet presenteras samarbetsnämnden. Samarbetsnämnden beslöt i enlighet med förslaget.

26 9 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp After Eights ansökan om projektmedel för det regionala projektet IMMI (integrering av invandrare) har godkänts av Inrikesministeriet. En projektledare har valts efter en öppen rekryteringsprocess och projektet kan starta inom april månad. Samarbetsnämndens har godkänt medfinansiering till projektet för En styrgrupp skall tillsättas för projektet och samarbetsnämnden har ombetts att utse sin representant i styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknar beslutet för kännedom samt utser representant till styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom och utsåg Gun Kapténs till styrgruppen med Carola Löf som ersättare.

27 27 KOKO ansökan 10 Jakobstadsregionen har genom samarbetsnämnden meddelat Arbets- och Näringsministeriet att regionen har för avsikt att lämna in ansökan om Kohesions- och konkurrenskraftsprogram för åren Ansökan bör lämnas in den 29 maj En beredningsprocess har pågått i regionen sedan augusti Ansökan skall långt baseras på definierade eller potentiella styrkor i regionen och ett förslag har utarbetats för Jakobstadsregionens del vid en regional workshop arrangerad av ANM under konsultföretaget Synocus ledning. Bilaga 1 Stads- och kommunstyrelserna bereds möjlighet att ta del av presentationen samt styrkorna och förväntas diskutera samt ta ställning till prioriteringar som kommer att beaktas i ansökan. Samarbetsnämnden diskuterar upplägget och prioriteringarna och ger vägkost till den fortsatta beredningen. Samarbetsnämnden antecknade presentationen för kännedom samt diskuterade upplägget och gav vägkost till den fortsatta beredningen. Förslag till ansökan samt budget ges vid nästa möte

28 11 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete I den regionala strategin för Jakobstadsregionen som godkänts år 2007 ingår som en central målsättning att söka samarbete inom regionen och mellan regioner i syfte att förbättra och trygga regionens konkurrenskraft och för att åstadkomma god service för regionens invånare och företag. I regioncentrumprogrammets handlingsplan för 2009 ingår som en konkret åtgärd att göra utredningar över möjligheter till utvidgat samarbete i Jakobstadsregionen. Ett anslag på har reserverats i köptjänstbudgeten för ändamålet. En genomgång av liknande utredningar som gjorts i andra regioner och intervjuer med tjänstemän, förtroendevalda och konsulter som varit engagerade ligger som grund för denna beredning. Utredningen Omfattning Utredningen föreslås omfatta övriga kommunala förvaltningssektorer med undantag av social- och hälsovårdssektorn: - bildningssektorn (inkl. fritt bildningsarbete, kultur och fritid samt idrott) - tekniska sektorn - landsbygdssektorn - utvecklingsverksamhet (inkl. näringslivsutveckling, regional utveckling, turism, projektverksamhet) - stödfunktioner Målsättning Den övergripande målsättningen för utredningen är att ta fram basfakta om nuvarande funktioner till stöd för beslutsfattandet gällande utvidgat samarbete i regionen samt presentera alternativa lösningsmodeller för kommande verksamhet inom respektive sektor. Förutom att leverera konkret basfakta skall utredningen pejla situationen i kommunerna i Jakobstadsregionen mot de förändringar som sker i omvärlden och förväntas ske inom en nära framtid. isering av utredningsarbetet På basen av erfarenheter från andra regioner där liknande utredningsarbete gjorts presenteras två alternativa lösningar: Alternativ 1: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Konsulten samverkar med en av samarbetsnämnden tillsatt projektgrupp (4-6 personer). Konsulten levererar en rapport med konklusioner samt alternativa lösningar. Resursbehov: för konsultarbete

29 12 - Projektgruppens medlemmar använder arbetstid för 2-4 projektgruppsmöten 82-4 timmar/möte) Fördelar: - konsultens processkunnande effektiverar och strukturerar arbetet - kräver mindre tidsresurs av lokala tjänstemän och förtroendevalda - snabb leverans - objektiviteten säkras Nackdelar - främjar inte en regional process Alternativ 2: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Samarbetsnämnden tillsätter sektorvisa arbetsgrupper som får till uppgift att analysera basfakta och ta fram alternativa lösningsmodeller. Arbetsgrupperna består av tjänstemän som vid behov kan inkalla konsulten/konsulter. Resursbehov: för basutredning + reservation för extern sakkunskap - 5 arbetsgrupper med 6-10 personer som reserverar arbetstid för att analysera materialet samt kommer med förslag till lösningsmodeller - Arbetet bör koordineras av därtill utsedd person/organisation Fördelar: - främjar en regional process då tjänstemännen och förtroendevalda engageras - lokalkännedomen säkras Nackdelar: - kräver mera ekonomiska och tidsresurser - kräver koordination av person/organisation i regionen - objektiviteten kan inte garanteras Eftersom anbudsförfrågan överskrider det nationella gränsvärdet läggs den ut på HILMA, vilket innebär att vilket bolag/företag som helst kan lämna in anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Samarbetsnämnden väljer alternativ för begäran om anbud för utredning om utvidgat regionalt samarbete.

30 13 Samarbetsnämnden beslöt välja alternativ 1 för begäran om anbud och omfattningen definierades enligt följande: Omfattning Utredningen föreslås omfatta övriga kommunala förvaltningssektorer med undantag av social- och hälsovårdssektorn: - bildningsarbetet (inkl. fritt bildningsarbete, kultur och fritid samt idrott) - tekniska sektorn - utvecklingsverksamhet (inkl. näringslivsutveckling, regional utveckling, turism, projektverksamhet) - övriga stödfunktioner Tidtabellen för arbetet är år 2009 och en arbetsgrupp utses senare.

31 14 29 Närvaro- och yttranderätt Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämnden önskar att dess ordförande skulle ha närvaro- och yttranderätt vid kommunala samarbetsnämndens i Pedersörenejden möten. Samarbetsnämnden beviljar social- och hälsovårdsnämndens ordförande närvaro och yttranderätt vid nämndens möten. Samarbetsnämnden beslöt att ordföranden har rätt att närvaro- och yttranderätt vid samarbetsnämndens möten.

32 30 Övriga ärenden 15 Föreslås att ett extra möte för samarbetsnämnden hålls kl för att kunna godkänna KOKO ansökan. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

33 16 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: Enligt 3 1 mom. FörvBesvL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet Anmälningsärenden: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: n Norra Larsmo Larsmo Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

34 17 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunal- besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, PB 204, Vasa Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Paragrafer: Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 80. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Larsmo, sessionssalen Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson Anna-Maja,sfm.ordf. Richard Sjölund, från kl Mikael Jakobsson, SD Ulla Hellén Cc Dahlvik, kfm.v.ordf Lindgren Hans-Erik, kst.ordf. Djupsjöbacka Mikael,KD Greta Näs, sfm.ordf. Högdahl Jjan-Erik, sst.ordf Willman Gösta,SD Sandberg Henrik, kfge.ordf Hjulfors Torvald, kst.ordf. Sandås Mikael, KD LARSMO LARSMO LARSMO JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD JAKOBSTAD KRONOBY KRONOBY KRONOBY NYKARLEBY NYKARLEBY NYKARLEBY PEDERSÖRE PEDERSÖRE PEDERSÖRE Margita Lukkarinen, Concordia Maria Nybäck, Concordia Carola Löf, sekr. Juhani Kuusilehto 23 Leena Uotila 23 Frånvarande Peter Boström, Marketta Widjeskog Paragrafer Underskrift Ordförande Gun Kapténs Protokollförare Carola Löf Justering, plats och tid Protokolljusterare Gösta Willman Protokolljusterare Jan-Erik Högdahl Till påseende, ort och tid Till påseende på samt i medlemskommunerna Intygar, underskrift tjänsteställning Carola Löf Förvaltningschef ort, tid och tjänsteställning

36 KALLELSESIDA Utfärdat den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 21 Laglighet och beslutförhet 22 Protokolljustering 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen 25 Utvecklingsplan för barnskyddet 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp 27 KOKO ansökan 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete 29 Närvaro- och yttranderätt Social- och hälsovårdsnämnden 30 Övriga ärenden, tid och plats samt i kommunerna Ordförande GUN KAPTÉNS Gun Kapténs Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser

37 21 Laglighet och beslutförhet 3 Kd:s förslag: Samarbetsnämnden konstaterar sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet. Konstaterades. 22 Protokolljustering Kd:s förslag: Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt bestämmer tid och plats för justeringen. Till protokolljusterare utsågs Gösta Willman och Jan-Erik Högdahl från Nykarleby.

38 4 23 OSKE- Kunskapscentrumprogram Kommunala samarbetsnämnden Regionens andel i programmet uppgår till euro euro för Concordia. Jakobstad faktureras och fördelar kostnaderna på regionens kommuner enligt invånarantal. Enligt stadsdirektör Mikael Jakobsson pågår projektet fram till år Beslut gällande år 2008 har inte tagits men fakturor har blivit sända. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen 2008 samt Samarbetsnämnden beslöt att man deltar i finansieringen av projektet för år 2008 enligt samma villkor som tidigare. Ketek:s Vd Juhani Kuusilehto inbjuds till nästa möte för rapportering, presentation och utvärdering av års verksamhet. Därefter tar samarbetsnämnden ställning till finansiering och medverkan i 2009 års program. Kommunala samarbetsnämnden Juhani Kuusilehto presenterar planerade åtgärder , bilaga 1. Leena Uotila som är utvecklingschef på Ketek var också närvarande. Samarbetsnämnden tar ställning till finansieringen Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom samt beslöt finansiera projektet för åren med / år. Noteras att stödet till Merinova är /år. Kuusilehtos presentation bifogas protokollet som bilaga 1.

39 5 24 Klimatstrategi för Jakobstadsregionen Kommunala samarbetsnämnden Samarbetsnämnden beslöt den att uppgöra en gemensam klimatstrategi för regionen med betoning på lokala och konkreta åtgärder. Ärendet överfördes till miljösekreterarna för uppgörande av projektplan. Jakobstads miljösekretare utsågs att fungera som sammankallare. Miljösekreterarna har tagit fram en projektplan och konsulterat bl.a. Else-Maj Boström samt kommunicerat med Margita Lukkarinen kring planen. Förslag till projektplan bifogas som bilaga 1. Enligt förslaget skulle klimatstrategiprocessen integreras med processen kring uppdatering av den regionala strategin. Strategin implementeras i kommunerna på samma sätt som den regionala strategin i övrigt. En klimatarbetsgrupp tillsätts med representanter för kommuner (tekniska sektorn och miljöförvaltningen), Concordia, Katternö-gruppen och industrin (UPM-Kymmene Oyj). Kommunernas representanter bör ha sakkunskap i planläggning och trafikplanering, energiförsörjning, byggande, samhällsteknik och miljövård. Därtill kan sakkunniga höras samt specialutredningar beställas. Arbetsgruppen kan även göra studiebesök. Enligt förslaget sköter Concordia sekreteraruppgifterna i arbetsgruppen samt upphandling av konsulttjänster. Kostnaderna för strategiprocessen är max Miljösekreterarna förslag till arbetsgrupp framgår av bilaga 2. Samarbetsnämnden besluter att genomföra strategiprocessen enligt förslaget till plan samt tillsätter en arbetsgrupp för klimatstrategin. Samarbetsnämnden beslöt att kommunernas insats är maximalt euro och att kostnaderna fördelas enligt antalet invånare. Samtliga miljösekreterare engageras i arbetet. Ärendet bordläggs till den del det gäller att utse en arbetsgrupp och behandlas på nytt vid nästa möte.

40 6 Kommunala samarbetsnämnden Miljösekreterarna har diskuterat upplägget av strategiarbetet efter samarbetsnämndens möte och konstaterat att det mest ändamålsenliga och effektiva sättet att driva processen är att staden Jakobstads miljöchef Curt Nyman fungerar som koordinator. Den uppskattade arbetsmängden är ca 1 dag/vecka och kostnaderna max Staden Jakobstad fakturerar de övriga kommunerna för använd arbetstid enligt invånarantalet. Samarbetsnämnden godkänner förfarandet samt utser arbetsgrupp Samarbetsnämnden godkände förfarandet. Till arbetsgruppen utsågs Martin Granholm, Heimo Toivianen, Sofia Zittra-Bärsund, Curt Nyman, Christina Lind-Kangas, Gun Kapténs, Michael Djupsjöbacka, Else-Maj Boström, Olle Domars, Jari A. Vainio, Tony Eklund, Stefan Storholm, Mats Nylund, Mattias Kanckos, Saini Heikkuri- Alborzi samt en representant från Merinova. Gruppen utser ordförande och sekreterare inom sig och till sammankallare utsågs Curt Nyman.

41 7 25 Utvecklingsplan för barnskyddet Smn Projektledaren för utvecklingsenheten i Österbotten, Britt-Helen Tuomela-Holtti, kommer till samarbetsnämndens möte för att informera om behovet av en barnskyddsplan, eller egentligen en plan för barns och ungas välfärd ur ett bredare perspektiv. Planen borde uppgöras gemensamt för hela Jakobstadsregionen och uppdateras en gång per mandatperiod. Ordf: Samarbetsnämnden tar del av informationen och beslutar om fortsättningen. Samarbetsnämnden utser en arbetsgrupp med uppgift att uppgöra en för Jakobstadsområdet (Nykarleby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby) regional välfärdsplan för barns och ungdom i enlighet med barnskyddslagen. Samarbetsnämnden uppmanar sektorerna (social- och hälsovården, fritidsväsendet, bildningsväsendet, mentalvården + övriga) att utse en ordinarie medlem och en suppleant till arbetsgruppen samt kalla representanter för polisen i Pedersöre härad, finska och svenska församlingar, missbrukarvården och arbetskraftsmyndigheterna som medlemmar i arbetsgruppen). Smn Följande förslag till medlemmar har meddelats. Efter gruppens första möte gjordes även vissa förslag till ändringar i gruppens sammansättning enligt följande: Tomas Knuts med Carola Lindén som ersättare för Nykarleby stad Annika Snellman ordinarie med Sirpa Verkkapuro som ersättare från Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Frej Stenman, med ersättare Ove Storvall från Mellersta Österbotten och Pedersöre polisinrättning Yrkesvalspsykolog Anita Jansson med Elisabeth King som ersättare från Arbets- och näringsbyrån Fritidssekreterare Arne Böhling med socialchef Eivor Back som ersättare för Larsmo kommun Dagvårdsledare Carina Ahlström med fritidskoordinator Kaisa Karlström med som ersättare för Kronoby kommun Utbildningschef Rolf Sundqvist från Pedersöre kommun med Catarina Hermans som ersättare Inger Bjon med Maria Strömberg som ersättare för staden Jakobstad.

42 8 Arbetsgruppen kompletteras ännu med en representant för A-kliniken och hälsovården. Hälsovårdens ordinarie utses av MHSO och Nykarleby hvc utser ersättaren. Samarbetsnämnden konstaterar sammansättningen enligt ovanstående. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga och personalen vid utvecklingsenheten för barnskydd deltar i arbetsgruppen som externa experter. En plan för arbetet presenteras samarbetsnämnden. Samarbetsnämnden beslöt i enlighet med förslaget.

43 9 26 Representant till integrationsprojektets (IMMI) styrgrupp After Eights ansökan om projektmedel för det regionala projektet IMMI (integrering av invandrare) har godkänts av Inrikesministeriet. En projektledare har valts efter en öppen rekryteringsprocess och projektet kan starta inom april månad. Samarbetsnämndens har godkänt medfinansiering till projektet för En styrgrupp skall tillsättas för projektet och samarbetsnämnden har ombetts att utse sin representant i styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknar beslutet för kännedom samt utser representant till styrgruppen. Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom och utsåg Gun Kapténs till styrgruppen med Carola Löf som ersättare.

44 27 KOKO ansökan 10 Jakobstadsregionen har genom samarbetsnämnden meddelat Arbets- och Näringsministeriet att regionen har för avsikt att lämna in ansökan om Kohesions- och konkurrenskraftsprogram för åren Ansökan bör lämnas in den 29 maj En beredningsprocess har pågått i regionen sedan augusti Ansökan skall långt baseras på definierade eller potentiella styrkor i regionen och ett förslag har utarbetats för Jakobstadsregionens del vid en regional workshop arrangerad av ANM under konsultföretaget Synocus ledning. Bilaga 1 Stads- och kommunstyrelserna bereds möjlighet att ta del av presentationen samt styrkorna och förväntas diskutera samt ta ställning till prioriteringar som kommer att beaktas i ansökan. Samarbetsnämnden diskuterar upplägget och prioriteringarna och ger vägkost till den fortsatta beredningen. Samarbetsnämnden antecknade presentationen för kännedom samt diskuterade upplägget och gav vägkost till den fortsatta beredningen. Förslag till ansökan samt budget ges vid nästa möte

45 11 28 Utredning om utvidgat regionalt samarbete I den regionala strategin för Jakobstadsregionen som godkänts år 2007 ingår som en central målsättning att söka samarbete inom regionen och mellan regioner i syfte att förbättra och trygga regionens konkurrenskraft och för att åstadkomma god service för regionens invånare och företag. I regioncentrumprogrammets handlingsplan för 2009 ingår som en konkret åtgärd att göra utredningar över möjligheter till utvidgat samarbete i Jakobstadsregionen. Ett anslag på har reserverats i köptjänstbudgeten för ändamålet. En genomgång av liknande utredningar som gjorts i andra regioner och intervjuer med tjänstemän, förtroendevalda och konsulter som varit engagerade ligger som grund för denna beredning. Utredningen Omfattning Utredningen föreslås omfatta övriga kommunala förvaltningssektorer med undantag av social- och hälsovårdssektorn: - bildningssektorn (inkl. fritt bildningsarbete, kultur och fritid samt idrott) - tekniska sektorn - landsbygdssektorn - utvecklingsverksamhet (inkl. näringslivsutveckling, regional utveckling, turism, projektverksamhet) - stödfunktioner Målsättning Den övergripande målsättningen för utredningen är att ta fram basfakta om nuvarande funktioner till stöd för beslutsfattandet gällande utvidgat samarbete i regionen samt presentera alternativa lösningsmodeller för kommande verksamhet inom respektive sektor. Förutom att leverera konkret basfakta skall utredningen pejla situationen i kommunerna i Jakobstadsregionen mot de förändringar som sker i omvärlden och förväntas ske inom en nära framtid. isering av utredningsarbetet På basen av erfarenheter från andra regioner där liknande utredningsarbete gjorts presenteras två alternativa lösningar: Alternativ 1: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Konsulten samverkar med en av samarbetsnämnden tillsatt projektgrupp (4-6 personer). Konsulten levererar en rapport med konklusioner samt alternativa lösningar. Resursbehov: för konsultarbete

46 12 - Projektgruppens medlemmar använder arbetstid för 2-4 projektgruppsmöten 82-4 timmar/möte) Fördelar: - konsultens processkunnande effektiverar och strukturerar arbetet - kräver mindre tidsresurs av lokala tjänstemän och förtroendevalda - snabb leverans - objektiviteten säkras Nackdelar - främjar inte en regional process Alternativ 2: En konsult engageras för att ta fram basfakta. Samarbetsnämnden tillsätter sektorvisa arbetsgrupper som får till uppgift att analysera basfakta och ta fram alternativa lösningsmodeller. Arbetsgrupperna består av tjänstemän som vid behov kan inkalla konsulten/konsulter. Resursbehov: för basutredning + reservation för extern sakkunskap - 5 arbetsgrupper med 6-10 personer som reserverar arbetstid för att analysera materialet samt kommer med förslag till lösningsmodeller - Arbetet bör koordineras av därtill utsedd person/organisation Fördelar: - främjar en regional process då tjänstemännen och förtroendevalda engageras - lokalkännedomen säkras Nackdelar: - kräver mera ekonomiska och tidsresurser - kräver koordination av person/organisation i regionen - objektiviteten kan inte garanteras Eftersom anbudsförfrågan överskrider det nationella gränsvärdet läggs den ut på HILMA, vilket innebär att vilket bolag/företag som helst kan lämna in anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Samarbetsnämnden väljer alternativ för begäran om anbud för utredning om utvidgat regionalt samarbete.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Larsmo, sessionssalen Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.08.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 44 Laglighet och beslutförhet 45 Protokolljustering

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo KALLELSESIDA Utfärdat den 8.9.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Ärendets nr Ärende 53 Laglighet och beslutförhet 54 Protokolljustering 55 Ansökan om finansiering

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011

KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011 KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011 8/87 Sammanträdestid Måndagen den 14 november 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola Ärendets nummer Ärende 66. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 67. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27.5.2015 Nr 3/2015 3/28 Sammanträdestid Onsdagen den 27 maj 2015, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 Beslutande: Ersättare: Hästö, Jan-Erik Svartsjö,

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2015 4/45 Sammanträdestid Torsdagen den 26 november 2015, kl. 18:30 19.00 Sammanträdesplats Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Lerbacka,

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 13.11.2013

Sammanträdesdatum 13.11.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9/2013 9/137 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 20.00 Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Kvarnbo daghem Tranubäckståget 18

Sammanträdesdatum Kvarnbo daghem Tranubäckståget 18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26.3.2015 Nr 2/2015 2/19 Sammanträdestid Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 19:10 20.50 Sammanträdesplats Kvarnbo daghem Tranubäckståget 18 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Lerbacka,

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 28.5.2012 3/27 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 22. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 23. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 20.5.2015

Sammanträdesdatum 20.5.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20.5.2015 Nr 4/2015 4/45 Sammanträdestid Onsdagen den 20.5.2015, kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Nedervetil brandstation Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 06.09.2015 Socialnämnden 06.09.2015 113- Sammanträdestid Torsdag 10.09.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.2.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen den 2 februari 2017, kl. 19:00 20:45 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Hästö, Jan-Erik Svartsjö,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie Nr 6/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer