Sjukgymnastik i palliativ vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukgymnastik i palliativ vård"

Transkript

1 en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg

2 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN Handboken kan laddas ner som pdf-fil från Projektledare: Sylvia Sauter Kontakt: Grafisk form: AB Huset Makalösa Tryck: Åkessons Tryckeri, Emmaboda 2009

3 Innehåll 3 Förord 5 Inledning 6 Definition av palliativ vård 8 Patientens livskvalitet 9 Palliativ rehabilitering 9 Sjukgymnastens roll i palliativ vård 10 Utvärdering 11 Kunskapsbasen 12 Psykologiska aspekter 13 Kris 13 Oro/Ångest 13 Nedstämdhet/Depression 15 Vanliga problem för patienter med cancer i palliativa skeden 16 Skelettmetastaser 16 Patologiska frakturer 16 Kotkompressioner med påverkan på ryggmärgen 17 Andra svåra symtom som behandlas av sjukgymnast 18 Fatigue 18 Fysisk svaghet 19 Smärta 21 Olika behandlingsmetoder mot smärta 22 Ödem - Lymfödem 25 Andnöd 27 Illamående 28 Förstoppning 29 Övriga sjukgymnastiska åtgärder 30 Ortopediska hjälpmedel samt tekniska hjälpmedel 30 Instruktion och handledning 30 Patientfall som underlag för diskussion och reflektion 31 Till sist 33 Referenser 34 Tips 38

4

5 Förord 5 Förord Palliativ vård ska vara god vård i livets slutskede och har som mål att under livets sista tid ge patient och närstående så god livskvalitet som möjligt. Vi som arbetar inom den palliativa vården tycker att detta är en självklarhet. Men vad är det som kännetecknar god vård i livets slutskede? Vad finns det för kriterier? Hur kan man veta att det vi gör för patienter och närstående är det som är mest adekvat och även kostnadseffektivt? De flesta patienter som är i livets slutskede vårdas inom primärvården, kommunala omsorgsboenden och på sjukhusen. Många vårdas också inom den specialiserade palliativa vården, på hospice och palliativa enheter och i specialiserad hemsjukvård. Den specialiserade palliativa vården är teambaserad och består av läkare och sjuksköterskor men ofta ingår även undersköterska, sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut. Ibland finns det tillgång till präst och dietist. Sjukgymnastens särskilda kompetens i det palliativa teamet träder tydligt fram i den här handboken som i första hand vänder sig till sjukgymnaster som vårdar svårt sjuka och döende patienter. Men den kommer även att ge viktig information till andra professioner om vad sjukgymnasten arbetar med i den palliativa vården. Så långt vi vet är det den första svenska läroboken om sjukgymnastik i den palliativa vården. De flesta av de symtom och problem som sjukgymnasten stöter på i sin kliniska vardag tas upp. I handboken beskrivs den kunskap, vetenskaplig och erfarenhetsbaserad, som ligger till grund för föreslagna interventioner och behandlingar. Vi vet att det ofta saknas vetenskapligt robusta studier bakom många vanliga sjukgymnastiska behandlingar, framför allt inom palliativ vård. En inventering av var de viktigaste kunskapsluckorna finns bör utgöra grunden för att planera framtida forskning inom sjukgymnastik som rör patienter i den palliativa vården. Vår förhoppning är att den här boken ska vara till nytta i grund- och vidareutbildningar för sjukgymnaster och kunna tjäna som uppslagsbok för sjukgymnaster som möter och behandlar patienter i livets slutskede. Stockholm i september 2009 Carl Johan Fürst Överläkare Palliativt Centrum Sylvia Sauter Leg. Sjukgymnast Koordinator Palliativt Centrum

6 6 Inledning Inledning Patienter i ett palliativt sjukdomsskede finns och vårdas idag inom samtliga vårdformer. Specialiserad palliativ hemsjukvård och slutenvård, akutsjukvård och kommunala boenden, och även inom primärvården, då ett stort antal patienter bor kvar och vårdas hemma. Flertalet sjukgymnaster kommer därför att komma i kontakt med dessa patienter samt deras närstående, även om de flesta sjukgymnaster inte arbetar på specialiserade palliativa enheter. Det innebär att alla som går igenom sjukgymnastutbildningen behöver ha kunskap om vad sjukgymnaster kan bidra med till patienter som befinner sig i ett palliativt skede. I december 2006 utkom Socialstyrelsens rapport Vård i livets slutskede Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner (1). Där fastslogs det angelägna i att palliativ vård uppmärksammas i högre utsträckning än idag när kursplanerna fastställs vid medicinska fakulteter, högskolor och andra lärosäten för blivande vårdpersonal. En enkät hade skickats ut för att undersöka omfattningen på utbildningen i palliativ vård på grundnivå. I Socialstyrelsens rapport framkom stora skillnader mellan lärosätena. Undervisning i palliativ vård omfattade allt från några timmar till flera veckor på de olika utbildningarna. Vid tillfället för undersökningen var det inom sjukgymnastutbildningarna ingen som hade palliativ vård på sitt program i grundutbildningen. I dagsläget finns det inget utbildningsmaterial som behandlar sjukgymnastik inom palliativ vård. Det som erbjuds är enskilda kapitel i böcker i palliativ medicin.

7 Inledning 7 Denna handbok om sjukgymnastiska insatser i palliativ vård riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i sjukgymnastik, men saknar erfarenheter av sjukgymnastik för patienter i ett palliativt skede. Handboken bygger på 25 års samlade erfarenheter från sjukgymnastisk verksamhet vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Ett arbete med patienter främst i ett sent palliativt skede av sin cancersjukdom. Till grund för handboken ligger den statistik som fördes, under våren och hösten 2006, över de sjukgymnastiska insatserna som genomfördes i verksamheten. Alla åtgärder bokfördes och tidsåtgången noterades för varje enskild åtgärd. Det visade sig att fysisk aktivitet i form av mobilisering och träning var de vanligaste åtgärderna, följt av lymfterapi, massage och TENS-behandling. Därefter gjordes en litteraturstudie för att ta reda på vad som finns nedskrivet om de metoder en sjukgymnast använder och för att utreda vilken evidens som finns för dessa. Stockholms Sjukhem Kungsholmen har en specialiserad palliativ sektion med två slutenvårdsavdelningar och avancerad sjukvård i hemmet. Från början var det en palliativ onkologisk enhet som endast tog emot patienter med en cancerdiagnos. Idag omfattar den palliativa vården även patienter med andra kroniska sjukdomar, i första hand hjärt- och kärlsjukdomar, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) men även ALS (Amyotrofisk Lateral Skleros) och andra neurologiska sjukdomar. Vi har ändå valt att i denna handbok fokusera på patienter med cancer i ett palliativt skede då denna patientkategori utgör vår största erfarenhetsbas. Det mesta går att överföra till patienter med andra diagnoser i ett palliativt skede. Idag omfattar den palliativa vården även patienter med andra kroniska sjukdomar. Ovanstående utgångspunkter ligger till grund för handboken och förhoppningen är att denna ska komma till god användning för patientens bästa. Handboken bygger på ett levande material som kommer att ses över och utvecklas över tid. Stockholm september 2009 Ulla Frymark, Lilian Hallgren, Ann-Charlotte Reisberg

8 8 Definition Definition av palliativ vård Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel eller täckelse, något att svepa runt sig själv eller runt en annan människa. Manteln symboliserar omsorgen om den döende människan. Palliativ medicin omfattar vård av och forskning om patienter med obotlig sjukdom och kort förväntad överlevnad. Målet med behandlingen är att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes närstående under den återstående tiden. För att kunna ge en god helhetsvård behövs teamets alla medlemmar. Världshälsoorganisationens (WHO) definition på palliativ vård lyder: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (2). Den palliativa vården är en helhetsvård där de fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven ska tillgodoses. Vården kan sägas vila på de fyra hörnstenarna symtomkontroll, teamarbete dygnet runt, kontinuitet och stöd till närstående. Närstående kan vara familjen, en partner och vänner och utgörs av de personer som patienten definierat som närstående. Teamet kan bestå av olika yrkesgrupper som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. För att kunna ge en god helhetsvård behövs teamets alla medlemmar. Tillgång till präst/diakon är också av värde. Genom att använda de olika yrkesspecifika kompetenserna blir överblicken bättre och möjligheten förbättras att hjälpa patienten till en ökad symtomlindring och en förbättrad livskvalitet. Man kan dela in den palliativa vården i en tidig och en sen fas. I den tidiga fasen har patienten spridning av sin cancersjukdom men svarar på den tumörspecifika behandlingen. Målet är då livskvalitet och livsförlängning. Patienterna kan i vissa fall leva i flera år med sin sjukdom, till exempel vid bröst- och prostatacancer. I den sena fasen har den tumörspecifika behandlingen avslutats och denna fas handlar ofta bara om veckor, ibland månader. Målet i denna fas är livskvalitet men inte livsförlängning (3). Man kan även i denna fas ge strålbehandling, till exempel mot smärta. Den palliativa vården har sina rötter i den moderna hospicerörelsen som grundades av Cicely Saunders. Hon var en engelsk sjuksköterska, kurator och sedermera läkare som i sitt arbete med döende patienter fann att många hade,

9 livskvalitet 9 inte bara fysisk smärta, utan även psykiska, sociala och existentiella problem. Hon grundade St Christophers Hospice i London 1967 som vid sidan av hospiceverksamheten blev den första undervisnings- och forskningsenheten inom detta område. Målet var att förbättra den döende människans livsvillkor. Cicely Saunders arbete inspirerade andra att följa efter och idag finns liknande verksamheter runt om i världen liksom i Sverige. Patientens livskvalitet Då bot inte längre är möjlig kan patienten få hjälp att på olika sätt bevara och om möjligt förbättra livskvaliteten. Sjukgymnasten har en viktig roll att komplettera med olika symtomlindrande åtgärder och därmed bibehålla/förbättra funktioner. Målet var att förbättra den döende människans livsvillkor. Vid svår sjukdom ökar medvetenheten om hur viktig den fysiska kroppen är för alla upplevelser och känslor. Kroppens tillstånd bestämmer vad patienten kan delta i och göra i det dagliga livet. Tillståndet för patienten kan variera mycket från dag till dag. Patienter vittnar om hur påfrestande det är att se kroppen förändras och hur sjukdomen medfört en ökad känslighet för hur den egna kroppen bemöts och behandlas av andra (4). Att bli berörd på sin kropp på ett empatiskt sätt kan ge en tillfredställelse och bekräftelse av den egna kroppen. När patienten försämras kan sjukgymnastens insatser fortfarande vara betydelsefulla och kontakten i det skedet kan underlättas av att man tidigare skapat en relation till patienten. Exempel på behandlingar är passiva rörelser och massage samt åtgärder som avlastande vilolägen, rådgivning och stöd till närstående och personal. Palliativ rehabilitering Patienter lever i ett palliativt skede längre idag tack vare förbättringar i den medicinska behandlingen. Många av dessa patienter får kroniska funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomen i sig eller av medicinska eller kirurgiska behandlingar, som gör rehabilitering och sjukgymnastik mycket viktigt (5). Palliativ rehabilitering är ett förhållandevis nytt begrepp som används allt oftare inom den palliativa vården, även om den finns beskriven redan på 1960-talet (5). Syftet med att ha ett rehabiliterande synsätt i behandlingen av patienter i

10 10 Sjukgymnastens roll ett palliativt skede är att sätta målet så att patienten så långt det är möjligt kan upprätthålla eller förbättra sina funktioner och minska konsekvenserna av sin sjukdom. Att förlora funktioner medför en förändrad självbild för patienten och ofta en minskad självständighet vilket är påfrestande för patienten och de närstående. Det är viktigt att som mål för träningen sträva efter en så stor självständighet som möjligt för att underlätta, för patienten, viktiga aktiviteter (6). För att kunna bedöma vilken sjukgymnastisk behandling som är aktuell behövs information om patientens primära diagnos, vid cancer var tumören är lokaliserad och om det finns metastaser. Vidare hur prognosen ser ut och vilken medicinsk behandling som är aktuell samt om patienten har andra diagnoser. Vilka eventuella kontraindikationer som finns för den sjukgymnastiska behandlingen och om patienten har sjukdomsinsikt, är också betydelsefull information (7). Fokus på kroppens fysiska förmåga och resurser. Sjukgymnastens roll i palliativ vård Den övergripande målsättningen för sjukgymnastik i palliativ vård är att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet under återstoden av livet, att tillvarata det friska, såväl det fysiska som det psykiska, så länge som möjligt. Vid obotlig sjukdom kan det lätt bli så att patienten själv, närstående och vårdpersonal accepterar en förlust av funktion som en ofrånkomlig del av sjukdomen och inte tillvaratar de funktioner som förblivit intakta (8). Sjukgymnasten med sin inriktning mot rehabilitering och med fokus på människokroppens fysiska förmåga och resurser har här en viktig roll att fylla. Att träffa sjukgymnasten framstår för patienten ofta som något mycket positivt och ger en paus i vetskapen att döden är nära ett slags andrum (4). Vid en cancersjukdom blir de kroppsliga förändringarna oftast mycket tydliga och många lider av att utseendet förändrats, att rörligheten minskat och funktioner försämrats. Flera medicinska insatser som nålsättning, blodprovstagningar och insättande av kateter kan vara obehagliga eller smärtsamma. Den beröring och hudkontakt som sjukgymnasten ger genom behandling kan vara en av de få positiva kroppskontakterna patienten upplever. Att som sjukgymnast arbeta med svårt sjuka och döende patienter innebär oftast användandet av sedvanliga sjukgymnastiska behandlingsmetoder, men kunskap om sjukdomen behövs liksom ett annat förhållningssätt, då målet för behandlingen är annorlunda i arbetet med denna patientgrupp. Målen för behandlingarna måste vara kortsiktiga och flexibla, då de kan behöva ändras i

11 utvärdering 11 takt med att patientens tillstånd förändras. En ny bedömning kan behöva göras vid varje patientmöte eftersom allmäntillståndet kan växla från dag till dag. Man kan också behöva arbeta mot ett mål som kanske inte är realistiskt, men väsentligt för patienten för klara av att hantera sin situation. Sjukgymnasten kan hjälpa till att dosera de aktiviteter som är realistiska att utföra och att tillsammans med patienten sätta upp mål. Att minimera symtom och optimera funktionsförmågan, att bevara patientens autonomi är exempel på mål i behandlingen, förutsatt att detta är vad patienten önskar (9). Patient och närstående eller vårdare kan behöva instrueras i tekniker för att hjälpa till att upprätthålla funktioner (6). Till exempel vid uppresning till sittande i säng eller förflyttning mellan säng och rullstol. Palliativ vård är en helhetsvård och sjukgymnasten måste även ta hänsyn till patientens övriga behov utöver de fysiska. Att visa empati och lyssna på patienten i hennes många gånger svåra situation är också en viktig del av behandlingen. Patienterna har olika behov och olika sätt att hantera livshotande problem och som behandlare är lyhördhet för olikheterna mycket väsentligt. Det är viktigt att som behandlare kunna acceptera patientens förestående död som en realitet utan att beröva patienten hoppet. Det är inte ovanligt att patienter förnekar det allvarliga i sin situation och även förnekar sin sjukdom. Det kan vara ett sätt att hantera situationen, en copingstrategi, för att minska rädslan och ångesten inför sjukdomens förväntade utgång, döden. Vissa patienter kan växla mellan att ha en god insikt om sitt tillstånd till att en stund senare prata om vad de ska göra när de är friska. Det kan vara en svår balansgång att hitta ett sätt att tillsammans med patienten vara sanningsenlig samtidigt som patienten får ha kvar sina försvarsmekanismer (7). Utvärdering Tydliga sjukgymnastiska mål är en förutsättning för utvärdering av sjukgymnastiska insatser. I en tidig palliativ fas där målet kan vara att träna sig tillbaka till en tidigare funktion kan gång- och balanstester vara relevanta utvärderingsinstrument. När patienten är i ett sent palliativt skede är ofta försämringar av funktioner att vänta. Sjukgymnastik inom palliativ vård handlar ofta om att bibehålla funktioner, mål som ändras då försämringar uppstår. Vanliga kvantitativa utvärderingar av fysisk funktion kan då bli en bekräftelse på försämring och fångar inte heller patientens upplevelser av trygghet och tillfredsställelse (9).

12 12 kunskapsbasen Patientspecifik Funktionell Skala (PSFS) är ett utvärderingsinstrument som graderar förmågan att utföra för patienten viktiga aktiviteter. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig i de sjukgymnastiska insatserna och att det ska vara en positiv upplevelse. I sjukgymnastik inom palliativ vård är det väsentligt att visa på de resurser som patienten har kvar. Visuell Analog Skala (VAS), Borg-RPE skalan eller Borg-CR10 skalan kan användas då man vill mäta patientens grad av upplevda symtom. Intensiteten mäts före och efter insatt behandling eller åtgärd. För patienter i sent palliativt skede med svårigheter att skatta sina symtom kan man använda skalan verbalt eller ställa ja och nej frågor. All vård och behandling så även den sjukgymnastiska ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskapsbasen All vård och behandling så även den sjukgymnastiska ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att integrera kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål med bästa tänkbara forskningsunderlag, innebär att arbeta på ett evidensbaserat sätt, något sjukgymnaster idag strävar efter. Evidensbaserad vård innebär en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens). Evidens innebär bästa tillgängliga bevis, på effekt eller värde av en behandling eller annan insats. Grunden för evidensbaserad medicin och vård är den systematiska översikten av tillgängliga forskningsresultat. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering SBU har som sin uppgift att utvärdera hälso- och sjukvårdens metoder genom att analysera metodernas nytta, risker och kostnader och jämföra vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. SBU använder sig för närvarande av fyra nivåer för gradering av evidens. Starkt vetenskapligt underlag Måttligt starkt vetenskapligt underlag Begränsat vetenskapligt underlag Otillräckligt eller motsägande vetenskapligt underlag (10) Sökning av artiklar har gjorts i de stora databaserna MEDLINE, PEDro och Cochrane library (Cochrane Database of Systematic Reviews). I första hand har större studier och översiktsartiklar valts ut, i de fall där sådana inte funnits har mindre studier använts.

13 Psykologiska aspekter 13 Psykologiska aspekter Kris Att drabbas av en livshotande sjukdom innebär ett hot mot existensen, mot välbefinnandet, mot självuppfattningen och framtidsplanerna, mot invanda sociala roller i familjen och yrkeslivet. Detta utlöser hos de flesta personer ett kristillstånd. Flera faktorer påverkar hur krisen hanteras, som hur lång tid patienten haft kunskap om sin sjukdom, bemötandet i samband med diagnostiseringen, vid vilken ålder sjukdomen debuterade. Vidare i vilken fas i livet patienten är, hur svåra situationer tidigare hanterats och vilket socialt stöd som finns (7). När en människa drabbas av svår sjukdom leder det ofta till att också de närstående hamnar i kris. Patienter i ett sent palliativt skede har inte sällan under sjukdomstiden drabbats av återkommande hot och förluster, som exempelvis vid behandlingar där effekten uteblivit. Det gör att patienten upprepade gånger hamnar i kris. Krisen väcker ofta starka känslor som vrede, skuld, självförebråelser, ångest, ensamhet och sorg (7). Oro/Ångest Oro är en känsla av att något obehagligt ska hända. När oron är stark benämns den som ångest. Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och vid stora påfrestningar och kan yttra sig i form av ängslan, oro, rädsla och panik. Ofta upplevs också kroppsliga symtom som andnöd, hjärtklappning, svettning, yrsel, illamående och muskelspänningar. Rastlöshet och apati kan också vara uttryck för ångest (7). Bedömning: Hur svår är oron eller ångesten? Patientens upplevelse av hur svåra symtom hon har kan graderas med Visuell Analog Skala (VAS) före och efter insatt åtgärd. Medicineras patienten för sin oro/ångest? Är den avledbar? Vilket skede är patienten i? Bedömning om en sjukgymnastisk åtgärd kan vara till hjälp mot ångesten görs i samråd med övrig personal.

14 14 Psykologiska aspekter Behandling: Genom att påverka fysiska symtom som muskelspänningar men också genom andra aktiviteter som avleder de oroliga tankarna kan sjukgymnasten lindra symtom hos patienter som har lindrigare ångest och oro. Aktuella behandlingsalternativ är avslappningsövningar, massage och fysiska aktiviteter som exempelvis promenader. Val av behandling beror på i vilket skede av sjukdomen patienten befinner sig. I tidigt palliativ skede kan fysisk aktivitet och avslappningsövningar vara användbara. I det senare palliativa skedet kan massage vara en lämplig behandling. Den kliniska erfarenheten av mjuk massage vid oro är god. Patienter i ett sent palliativt skede, som får mjuk massage kan uppleva känslor av tillfredsställelse av att känna sig bekräftade och fria från sjukdomskänsla såväl under massagestunden som omedelbart efteråt (11). Det finns begränsad vetenskaplig dokumentation om hur fysisk aktivitet påverkar ångest. Det går att se en tillfällig minskning av situationsångest efter fysisk aktivitet (12).

15 Psykologiska aspekter 15 Nedstämdhet/Depression Att patienten känner sig nedstämd och sorgsen över att livet håller på att ta slut är vanligt. När nedstämdheten blir svår benämns den som depression. Depression orsakas både av biologiska, psykologiska, och sociala faktorer. Vid en svår somatisk sjukdom kan flera faktorer påverka och utlösa en depression. Diagnosen depression kan vara svår att ställa då det är naturligt att vara nedstämd när man är sjuk och många av symtomen vid depression är också vanliga vid allvarlig sjukdom eller som biverkan till behandling. Vanliga symtom vid depression är nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, minskad aptit, rastlöshet, trötthet och koncentrationssvårigheter (7). Det händer att patienter i en tidig palliativ fas, som troligen har en längre tid kvar att leva men där sorgen över sjukdomen gör att de tror att döden kommer snart, blir inaktiva och helt sängliggande. Förutom medicinsk behandling kan dessa patienter behöva aktiveras/ mobiliseras för att inte få sekundära komplikationer till följd av inaktivitet och för att, om möjligt, förbättra livskvaliteten den tid de har kvar. Depression orsakas både av biologiska, psykologiska, och sociala faktorer. Bedömning: Bedömning av eventuell depression görs av läkare. Vilket palliativt skede är patienten i? Hur djup är depressionen? Orkar patienten med en sjukgymnastisk behandling samt vill hon delta? Behandling: För den patient som är i ett tidigt eller sent palliativt skede och som orkar och vill kan promenader, bassängträning eller lätt styrketräning vara aktuellt. Den fysiska aktiviteten måste som alltid anpassas till vad patienten vill och klarar av. Fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt vid depression. Fysisk aktivitet sker med fördel i kombination med medicinsk behandling och samtal (12).

16 16 Vanliga problem för patienter med cancer i palliativa skeden Vanliga problem för patienter med cancer i palliativa skeden Skelettmetastaser Skelettmetastaser är den vanligaste orsaken till smärta vid cancer. Skelettmetastaser kan uppträda vid alla former av cancer men är vanligast vid bröst- och prostatacancer. Det är också vanligt med skelettmetastaser vid lung-, njur- och thyroideacancer. En patologisk fraktur är en spontanfraktur som kan uppstå utan föregående trauma. De vanligaste lokalisationerna för metastaser är kotpelare, skallbenet, bäcken, överdelen av humerus samt övre delen av femur. Vid skelettmetastaser sker oftast en större nedbrytning (osteolys) än uppbyggnad (osteoskleros) och skelettet kommer därför successivt att urholkas och urkalkas. Skelettet kring metastasen blir på sikt mycket skört och därmed blir frakturrisken hög. Vid smärta på grund av skelettmetastaser ges ofta strålbehandling i syfte att lindra smärta, förebygga patologiska frakturer och kotkompressioner samt för att förebygga eller minska kompression av ryggmärgen (13,14). Patologiska frakturer En patologisk fraktur är en spontanfraktur som kan uppstå utan föregående trauma i skelett som är skört, exempelvis på grund av metastaser. I extremiteterna drabbas nästan uteslutande femur och humerus. Vid patologiska frakturer sker inte en normal frakturläkning. Kirurgisk behandling med insättning av protes alternativt märgspik kan behövas för att göra leden stabil, smärtfri och funktionsduglig. Strålbehandling kan ges för att minska smärtan och för att öka stabiliteten i skelettet. Den postoperativa mobiliseringen av patienter skiljer sig inte från mobiliseringen av patienter vid andra frakturer, dock kan annan smärtproblematik, grundsjukdomen eller behandlingen påverka allmäntillståndet och hindra mobiliseringen (14).

17 Vanliga problem för patienter med cancer i palliativa skeden 17 Det är vanligt att patienter som haft en spontanfraktur i höft eller lår, trots att de fått kirurgisk behandling och får mobiliseras fritt, är mycket rädda för att komma upp och stå. Genom att informera om frakturens stabilitet, stötta och uppmuntra patienterna så att de kan känna sig trygga och våga stå på benet igen, kan man återfå funktion och förhindra sänglägeskomplikationer. Kotkompressioner med påverkan på ryggmärgen Kotmetastaser kan ge problem med tryck mot ett nervrotsutskott samt med kompression av ryggmärgen. Sker det en spontan kotkompressionsfraktur förvärras ofta kompressionen av ryggmärgen med pareser som följd. Behandlingen som är kirurgisk syftar till att minska trycket mot medulla genom att kotkroppen skrapas ur eller genom laminektomi, avlägsnande av taggutskott och bakre bågdel, varefter ryggraden stabiliseras med ett stag. Det vanligaste symtomet på kotkompression är smärta lokalt i ryggen där metastasen sitter. Smärtan kan också vara utstrålande från nervrötterna på det segment som är skadat, smärtan följer då det dermatom som segmentet har. Andra symtom kan vara ataxi, motoriska nedsättningar och sensibilitetsbortfall. Det är viktigt att patienten mobiliseras tidigt efter den kirurgiska behandlingen för att undvika sänglägeskomplikationer. Träningen utgörs av bålstabilitetsträning, ortostatisk träning samt förflyttningsträning och anpassas efter vilken nivå skadan ligger på samt efter vilken funktion patienten har efter operationen (14). Mycket av den träning som gäller för andra ryggmärgsskadade kan användas även för dessa patienter. Skillnaden är, som vid mobilisering efter en patologisk fraktur, att det finns en annan smärtproblematik och att grundsjukdomen samt pågående behandlingar kan påverka allmäntillståndet och hindra mobiliseringen. Smärtlindrande behandling som t.ex. TENS och akupunktur kan också vara till god hjälp vid smärta från skelettmetastaser (14).

18 18 Fatigue Andra svåra symtom som behandlas av sjukgymnast Fatigue Alla kan relatera till trötthet. De flesta har någon gång känt sig helt utpumpade och orkeslösa, och det har oftast kunnat botas med vila och en natts god sömn. Människor med cancer kan beskriva en ovanlig, extrem trötthet de inte kan vila eller sova bort. De känner sig lika trötta när de vaknar som då de gick till sängs. Tröttheten upplevs som en kronisk obehagskänsla, brist på energi, kraftlöshet, dålig koncentration och glömska. Inom vården används ett samlingsbegrepp för denna upplevelse, fatigue, ett ord som återfinns i engelskan och franskan, men som saknar motsvarighet i svenska språket. Vid samtal med patienten används ofta ordet trötthet eller svaghet (15). Fatigue har definierats som en subjektiv känsla av trötthet, kraftlöshet och brist på energi (16). Detta är ett mycket vanligt förekommande symtom och 80 % av alla cancerpatienter upplever det som besvärande. Under cytostatikabehandling uppger 99% av patienterna att de besväras av fatigue. Fatigue har en mycket negativ inverkan på dessa patienters livskvalitet. En av de senaste definitionerna (2007) av cancerrelaterad fatigue har utarbetats av National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Cancer-related fatigue is a distressing, persistent, subjective sense of tiredness or exhaustion related to cancer or cancer treatment that is not proportional to recent activity and interferes with usual functioning (17). Cancerrelaterad fatigue är en plågsam, ihållande subjektiv känsla av trötthet eller utmattning relaterad till cancer eller cancerbehandling som inte står i proportion till just utförd aktivitet och som hindrar den vardagliga verksamheten. (Författarnas översättning) Orsaken till fatigue är inte klarlagd. Olika faktorer tros spela in såsom sjukdomen i sig, konsekvenser av sjukdomen som blodbrist, infektioner, avmagring liksom ångest, stress och depression (15). Bedömning: Ett samtal med patienten kan skapa en uppfattning om hur svår tröttheten är, hur den påverkar det dagliga livet, om det ser olika ut under dagen osv. Ett användbart utvärderingsinstrument här kan vara Borg-CR10 skalan.

19 fysisk svaghet 19 Behandling: Fysisk aktivitet kan leda till att patienten får energi till andra aktiviteter. Goda råd är att vila ofta, men korta stunder, att planera sina aktiviteter och använda krafterna till det som är viktigt för patienten. Promenader kan till exempel vara en bra aktivitet och det är viktigt att kontrollera att patienten har en bra nutrition och vätskeintag. Både forskning och klinisk erfarenhet visar att fysisk aktivitet är det som visat sig ha bäst effekt när det gäller åtgärder för att motverka fatigue (18,19,20,21,22). De flesta studier om fatigue och träning har genomförts då patienten är under behandling eller efter behandling. Olika typer av träning inkluderades som gymnastik, styrketräning och rörlighetsträning. Det finns få studier med patienter i ett skede där sjukdomen inte längre är botbar, men de som finns visar även dessa att symtomen av fatigue minskar vid fysisk aktivitet (23). Fysisk svaghet Nedsatt muskelstyrka och uthållighet är vanligt hos patienter med en avancerad kronisk sjukdom. Orsakerna kan vara inaktivitet på grund av andra symtom som fatigue, smärta och andnöd samt olust inför att äta som gör att energibehovet inte täcks. Patienter med långt framskriden cancer har ofta en synbar förlust av muskelmassa beroende på ökad proteinnedbrytning och minskning av proteinsyntesen i skelettmuskulaturen. Vissa mediciner som cortison ger också en förlust av muskelmassa, vilket blir påfallande framför allt i quadricepsmuskulaturen (7). Att förlora sina fysiska förmågor upplevs av de flesta patienter som en oerhörd påfrestning. Trötthet och oro bidrar till svårigheter att ta initiativ till aktivitet och rörelse på egen hand och många patienter upplever en osäkerhet inför sin egen kropp. Hur mycket kan man göra, får man anstränga sig osv. Det finns en rädsla för att belasta sin familj och sin omgivning med ett ökat hjälpbehov. En viktig roll som sjukgymnast är att uppmuntra patienten att själv genomföra aktivitet eller träning. En viktig roll som sjukgymnast är att uppmuntra patienten att själv genomföra aktivitet eller träning. Att träna funktionellt för att kunna vara självständig i sitt dagliga liv, att till exempel kunna gå på toaletten själv, är av stort värde. Inspirera patienten genom att visa på de resurser som patienten har. Se möjligheter! En förbättrad fysik kan ge patienten en känsla av kontroll, oberoende och självrespekt. Detta ökade självförtroende kan resultera i förbättrade sociala relationer och en reducering av oro och ängslan (24).

20 20 fysisk svaghet Bedömning: Ger sjukdomen några restriktioner, om ja i så fall vilka? Hur klarar patienten sin vardag, förflyttningar, trappor, trösklar etc. Hur mycket orkar patienten och vad vill hon uppnå med träningen? Behandling: Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och resulterar i energiförbrukning. När fysisk aktivitet är planerad, strukturerad och återkommande benämns den fysisk träning och har som syfte att förbättra eller behålla en viss fysisk funktion (18). Dosering av träningen är viktig och den ser olika ut för olika individer. Fysisk aktivitet ger minskad risk för tromboser, stressnivåerna sjunker, fungerar som profylax mot trycksår, förbättrar andningen, håller magen igång osv. Träningen kan utföras i grupp eller individuellt. Det kan vara funktionell träning med specifika aktiviteter, eller mer allmän konditions- och rörelseträning. Målet för den fysiska träningen för cancerpatienter i palliativa skeden är att uppnå positiva effekter på kondition, muskelstyrka, balans, psykisk välmående, ängslan/oro, depression och livskvalitet. Fokus bör ligga på att bevara rörlighet och funktion. Dosering av träningen är viktig och den ser olika ut för olika individer. Människors bakgrund varierar, några har aldrig tränat tidigare medan andra sedan länge haft fysisk träning som livsstil. En person som tidigare sprungit flera mil i veckan kanske inte tycker att en promenad är träning, även om den fysiska förmågan inte tillåter löpning i nuläget. Det är därför viktigt att uppmuntra patienten, och att utgå från här och nu och inte jämföra med vad patienten kunde före sin sjukdom. Tillgång till bassäng kan vara av stort värde. Att träna rörlighet, styrka, balans och koordination i vatten är avlastande och patienter kan ofta utföra rörelser de inte orkar göra på land. Med flythjälpmedel kan rörelserna utföras även i liggande. Många patienter kan använda träningsapparater. Välj ut några funktionsmässigt lämpliga maskiner och börja på en låg nivå både med vikter och med antalet repetitioner, det är viktigt att patienten inte tar ut sig. Styrketräning med hantlar, viktmanschetter eller gummiband är ett bra alternativ om patienten är hemma eller inte har tillgång till annan utrustning. Qi gong eller yoga är andra träningsformer som kan vara värdefulla och kan även utföras i sittande. Tillgång till passivt cyklande, tippbräda och ståstöd kan underlätta mobilisering av patienten. Även sängliggande patienter kan ha fördelar av fysisk träning. Att få hjälp att ta ut rörligheten mot manuellt motstånd, aktivt avlastande eller helt passivt upplevs ofta som välgörande.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Det är NU som räknas Handbok i medicinsk omvårdnad av barn och ungdomar med svåra flerfunktionshinder

Det är NU som räknas Handbok i medicinsk omvårdnad av barn och ungdomar med svåra flerfunktionshinder Handbok i medicinsk omvårdnad av barn och ungdomar med svåra flerfunktionshinder Framtagen av AMOR Nätverksgrupp inom barnhabilitering kring barn med flerfunktionshinder TACK ALLA BARN OCH FÖRÄLDRAR som

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335 Nyhetsbrev 335 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Smärta och obehag hos demenssjuka

Smärta och obehag hos demenssjuka Smärta och obehag hos demenssjuka Hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig Betty Spjuth Sara Lundell Ingrid Bergh

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer