Handbok till InterAct. Del 1 InterAct som modell. Del 2 The projektet. Del 3 Utprovade script. Del 4 - Artiklar och presentationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok till InterAct. Del 1 InterAct som modell. Del 2 The projektet. Del 3 Utprovade script. Del 4 - Artiklar och presentationer"

Transkript

1 Handbok till InterAct startsida Del 1 InterAct som modell Bakgrund Ett instrument för motivation Hur fungerar det? InterAct i ett nötskal Beskrivning av delstegen Hur Interact kan användas i den egna verksamheten Hur man skapar ett script Organisation Fallgropar och utmaningar Handledarens roll Del 2 The projektet InterAct-projektet Validering av scripten Lärdomar Möjligheter för framtida projekt Partnerskap: Kontaktinformation för vägledning Del 3 Utprovade script Del 4 - Artiklar och presentationer Del 1 - InterAct som modell Bakgrund De nya basfärdigheterna, eller på engelska The New Basic Skills, som har förklarats som nödvändiga för att vi skall kunna fungera i det moderna samhället, består av traditionella färdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna, men också nya färdigheter som exempelvis färdigheter inom IKT- informations- och kommunikationsteknik, förmågan att kunna tala främmande språk, entreprenörskap samt sociala färdigheter som bland annat omfattar möjligheter att kunna kommunicera väl, arbeta i arbetslag, driva förhandlingsteknik etc. Det finns ett behov av mera kvalificerade kunskaper inom IKT-området på arbetsplatserna i många europeiska länder, särskilt bland lågutbildade och äldre arbetstagare samt bland invandrare. Dessa är grupper av arbetstagare som ofta inte är förtrogna med informationsteknologi, eftersom många av dem inte behöver denna kunskap i sin nuvarande arbetsroll. De riskerar emellertid att inom en nära framtid förlora sina arbeten, eftersom teknologins utveckling tillsammans med ett växande behov av dokumentation av arbetsrutiner, inför (1 av 12) :11:07

2 IKT-rutiner inom nästan alla arbeten i det moderna Europa. Men behovet av fortsatt förstärkning av de nya basfärdigheterna gäller inte enbart området IKT-färdigheter. På de flesta arbetsplatser pågår just nu många förändringar och detta kommer att fortsätta även i framtiden. Detta skapar ett ökat behov av en flexibel och mycket entrepenörsinriktad arbetskraft som även kommer att behöva vara kompetent inom mjuka färdigheter, såsom kommunikation och social interaktion. Detta för att kunna anpassa sig till de framtida förändringarna. Entrepenörskap inkluderar även förmågan att kunna delta i problemlösning och på så sätt bidra till utveckling av arbetsplatsen. Detta kräver initiativförmåga, såväl som kommunikativa och sociala färdigheter, för att kunna uttrycka sina uppfattningar och idéer samt delta i diskussioner. Viljan och förmågan att kunna anpassa sig till nuvarande och framtida förändringar är också en nödvändig kvalifikation för att kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden och på detta sätt minimera risken för utanförskap och marginalisering. Ett instrument för motivation Många av arbetstagarna som tillhör målgruppen för projektet är kanske inte motiverade att delta i traditionella kurser, som exempelvis hur man använder informationsteknologi. Anledningen till detta kan vara att de inte har varit i en traditionell undervisningssituation under många år, att de har dåliga erfarenheter från tidigare möten med formell undervisning, eller att de känner ett utanförskap avseende traditionell undervisning och inlärning. Själva idén om att delta i en kurs kan också kännas skrämmande för många och till och med leda till en rädsla för att prestera dåligt, vilket naturligtvis också bidrar till att reducera resultatet av utbildningen. Det är också möjligt att några arbetstagare har blivit anmälda till en kurs i IKT-kunskap och/eller andra baskunskaper inom ramen för de nya basfärdigheterna, utan att själva vara riktigt motiverade. InterAct-projektet har som mål att utveckla en modell för inlärning som är motiverande även för arbetstagare som känner ett utanförskap i traditionell undervisning och inlärning. Modellen har en lekfull uppläggning och visar att inlärning är möjlig tillsammans med arbetskamraterna, i en informell och trygg atmosfär, samtidigt som man har roligt. 1 EU-kommissionen framlade i december 2005 ett förslag gällande rekommendationer avseende färdigheter för ett livslångt lärande. De kompetenser som identifierats var: kommunikationsförmåga avseende modersmålet; kommunikationsförmåga avseende främmande språk; matematisk kompetens och grundläggande kompetens i naturvetenskap och teknik; kunskap om datorer; kunskap om hur man tillgodogör sig nya färdigheter lära sig att lära; interpersonell kompetens, interkulturell kompetens, social kompetens samt medborgarkompetens om det att vara medborgare i ett land, entreprenörskap samt slutligen kunskap om kulturella uttryck. EU-parlamentet antog detta förslag i November 2006 Hur fungerar det InterAct i ett nötskal InterAct är en modell för utbildningsaktiviteter under kort tid, som inkluderar kommunikation och förhandling mellan små lag av deltagare, där man använder sig av en Internetbaserad lärplattform som bas. De olika lagen ställs inför ett problem som måste lösas av alla lagen tillsammans. Konceptet erbjuder på så sätt stor flexibilitet vad gäller aktivitetens längd, temat för aktiviteten, målgrupperna samt antalet deltagare. Genom modellens flexibilitet, finns det många olika sätt att genomföra aktiviteterna på, men några grundläggande punkter återfinns i de flesta InterAct-tillämpningar: Deltagare är indelade i små grupper eller lag vid varje plats och varje lag får en uppgift eller roll i simuleringen. Varje lag samverkar via Internet med andra lag på olika geografiska platser. Uppgiften (på engelska script ), berör ett särskilt problem som behöver lösas genom förhandling. Scriptet är indelat i tydliga delsteg (vanligtvis fem eller sex) med tydliga mål och deadlines. Uppläggningen är lekfull, uppgifterna är realistiska men samtidigt fiktiva, och kreativitet presenteras som en fördel för att kunna hantera problemen. Olika uppgifter där man får lära sig hur man: söker på Internet efter tillförlitlig information producerar passande skrivna texter i varierande kontexter och stilar använder standardiserad mjukvara förhandlar fram en lösning arbetar i ett lag för att nå ett mål. (2 av 12) :11:07

3 Den centrala och nödvändigaste förutsättningen för att kunna skapa ett lyckat script är att skapa ett problem som presenteras för alla deltagare och som inte kan lösas om inte lagen arbetar tillsammans för att hitta en lösning. Beskrivning av stegen De grundläggande stegen för modellen presenteras nedan. Modellen är emellertid mycket flexibel och kan organiseras på många olika sätt, vilket också betyder att olika delsteg och uppgifter kan läggas till beroende på målgrupp, syftet med rollspelet samt den tänkta längden för aktiviteten. Steg 1 Man bildar små lag (mellan två och fem deltagare) vid varje plats där simuleringen ska ske. I den första fasen ges grupperna en roll som till viss del är relevant för deltagarnas arbete men dessutom innehåller påhittade inslag. Grupperna ombeds vidareutveckla sin roll och att göra en mer detaljerad beskrivning av rollerna de tilldelats. I steg 2 arbetar deltagarna tillsammans i sina lag, diskuterar ansikte mot ansikte och lägger ut sin beskrivning av rollfiguren på den lärplattform de använder. Under hela rollspelet kommer det att vara ett lag bakom varje rollfigur. Steg 2 Här ges lagen ett problem baserat på en fallstudie eller uppgift och de ombeds visa hur deras rollfigur reagerar på denna utmaning. Under den här fasen kommer deltagarna åter att arbeta ansikte mot ansikte i sina lag och de lägger ut sina gemensamma svar på det aktuella problemet på den Internetbaserade lärplattformen så att de andra lagen kan läsa dem. Steg 3 Ett oväntat problem förs in i bilden ett problem som gör det omöjligt att bara acceptera de tre lösningar som lagen föreslagit i Steg 2. De måste komma fram till en gemensam lösning på problemet och detta kan bara göras genom förhandlingar mellan lagen/rollerna. Steg 4 Simuleringarna följs vanligen upp av ett fjärde fas som är en summering och utvärdering av aktiviteterna, strax efter det senaste problemet har lösts. I denna fas kan deltagarna berätta för varandra om problem som uppstått under simuleringen och diskutera sina erfarenheter. Hur man genomför projektet i den egna verksamheten Syftet med InterAct-projektet har varit att utveckla en modell för att stärka de nya basfärdigheterna på arbetsplatserna och testa den i två utvalda sektorer. Ett annat mål för projektet är att testa modellens hållbarhet sedan projekttiden och EU-finansieringen har gått ut. Detta är en utmaning i alla EU-projekt. Den modell som har utvecklats och säkerställts i projektet är främst en idé eller ett koncept som kan anpassas till olika behov och situationer. För dem som skulle vilja använda denna modell blir den första uppgiften att hitta ett lämpligt ämne och att utveckla och strukturera det till ett script. Hur man skapar ett script När man bestämt sig för att ett webbaserat rollspel för problemlösning ska vara en del av kursen, måste man först finna ett tema som är relevant för både målgruppen och målet med kursen och som dessutom är motiverande för deltagarna. För att finna ett bra tema är det troligen bra att diskutera detta med representanter för målgruppen. Den tid som finns tillgänglig för genomförandet av simuleringen är också viktig för val av ämne även om deltagarna skall förväntas söka mycket information på Internet för att delta i rollspelet. Detta kommer också att bero på deltagarnas färdigheter inom IKT och deras erfarenheter av att söka information. Eftersom det är ett centralt krav i ett script att det finns ett kärnproblem som behöver lösas genom förhandling, bör man överväga alternativ till ämnen i ljuset av om det kan vara möjligt att skapa ett problem som går att lösa genom förhandling eller inte. När ämnet har bestämts är nästa steg att skapa ett script. Detta betyder att ämnet ska organiseras, struktureras och utvecklas till ett rollspel eller simulering som kan genomföras av deltagarna. Även om InterAct-modellen har ett lekfullt angreppssätt till lärande och fastän kreativitet uppmuntras kräver aktiviteten noggrann planering, en stram struktur och klara instruktioner för deltagarna och handledarna för att bli framgångsrikt. Scriptet måste delas in två steg eller faser som bygger på varandra så att det blir en utveckling och en progression i simuleringen. När scriptet organiseras på lärplattformen måste man bestämma sig för om grupperna ska få se alla steg eller bara det som de verkligen håller på med medan de andra är dolda tills de börjar arbeta med dem. Om de kan se scriptets alla steg finns det en risk att några grupper fortsätter med ett nytt steg innan det är tänkt att de skall börja med detta. Det kan vara bra att hålla scriptet enkelt eftersom detta gör arbetet med att skapa och organisera uppgifterna enklare. Den teatraliska aspekten i rollspelet kan framhållas genom att man skapar en påhittad situation eller (3 av 12) :11:07

4 sammanhang för simuleringen. Genom detta menar vi att man kan ge en kort bakgrundshistoria för uppgifterna och aktiviteterna i scriptet, något som förklarar och reflekteras i rollerna som grupperna förväntas utveckla ytterligare. Denna bakgrundshistoria ska speglas i de olika stegen i rollspelet. Ett exempel: Ett av de validerade InterAct-scripten börjar med att man deklarerar att Europeiska Unionens hälsovårdsorganisation har ett en specifik uppgift till grupper om fyra länder. Rollerna och de följande stegen skapas i överensstämmelse med denna påhittade uppgift. Detta påhittade sammanhang kan också användas när man introducerar kärnproblemet som ska lösas genom förhandlingar. Instruktionerna för varje steg bör presenteras så klart som möjligt och även ange hur grupperna ska arbeta när uppgifterna genomförs. Det kan innebära att de ska arbeta ansikte mot ansikte i grupper eller att de ska kommunicera online, eller bådadera. Alla uppgifter har en deadline som både deltagare och handledare måste respektera. Instruktionerna bör tydligt ange var grupperna ska redovisa resultatet av sitt arbete, till exempel presentationen av sin rollfigur och också vilken e-postkonferens eller forum som ska användas för olika diskussioner och förhandlingar. Nyhetsfora som ska redovisa gruppens resultat bör skapas i förväg och benämnas på ett sådant sätt att det är lätt att identifiera dem/hitta dem. Alla inblandade handledare bör läsa scriptet och säga om de tycker att instruktionerna är tillräckligt klara. Möjliga fallgropar kan vara en för stor komplexitet i de alternativ som presenteras som val, brist på klarhet om vilket som kommer att bli det slutliga beslutet, för lite konflikt i förhandlingsfasen på grund av en alltför tydlig lösning av problemet mm. Om simuleringen kommer att vara ett samarbete mellan grupper på olika arbetsplatser med flera lokala handledare inblandade bör dessa handledare involveras i skapandet av scriptet. På så sätt blir det bättre återkoppling till innehållet om instruktionerna är tillräckligt klara. Därtill kommer att de inblandade handledarna har mycket lättare att förklara instruktionerna för deltagarna, när det är nödvändigt, vilket ökar chansen för en framgångsrik simulering. Om det är flera länder inblandade är det viktigt ta i beaktande olika tidszoner, olika lunchtider och när arbetsdagen slutar i de olika länderna. Kanske tycker man att det är mycket lite gemensam tid och det betyder att dagens aktiviteter kan behöva organiseras med flera olika del-deadlines för att säkerställa genomförandet av de gemensamma uppgifterna. Det är även viktigt att ställa kritiska frågor om huruvida det är möjligt att genomföra scriptet och uppgiften. Vad finns det för möjliga hinder för en framgångsrik simulering? Tid i jämförelse med uppgiften i fråga är viktigt och arbetsbördan bör vara rimlig. Vad som är en rimlig arbetsbörda beror på deltagarnas kompetens och tidigare erfarenheter samt på hur mycket tid de har till förfogande. Om de till exempel inte har några eller endast bristfälliga IKT-kunskaper kan man inte förvänta sig att de producerar mycket skrivet material. Det kan ofta visa sig förståndigt att sänka svårhetsgraden på uppgifterna. Den mest kritiska delen av scriptet och således även av simuleringen är förhandlingsfasen. Ett gott råd är att själv vara kritisk, ställa sig frågan om det är genomförbart och vad som kan gå fel. Förhandlingssteget och uppgifterna måste vara formulerade på ett sätt som säkerställer att det blir förhandling eller diskussion. Om uppgifterna uppmanar till ja- eller nej-svar finns risken att det inte blir någon förhandling och att diskussionen inte blir långvarig på grund av att vissa grupper ger upp för lätt och låter en grupp vinna det hela. Detta betyder att denna grupps lösning på problemet är accepterad av de andra grupperna. Samma sak händer förmodligen om uppgiften är formulerad som en inbjudan till en generell diskussion. Erfarenhet visar att deltagarna inte kan hålla uppe en generell diskussion alltför länge och att den dör ut efter en stund. Det är viktigt att försäkra sig om att det verkligen finns något att förhandla om, något som står på spel och något att slåss för. Förhandlingarna måste vara organiserade på ett sätt som gör att alla grupper både vinner och förlorar och så att de måste komma överens om en lösning genom att kompromissa. Detta betyder att alla grupper måste engagera sig för att nå denna kompromiss. En annan sak att tänka på är hur man avslutar förhandlingarna. Kommer det vara möjligt att låta grupperna själva bestämma att de har kommit fram till en kompromiss som alla är överens om? En möjlig lösning kan vara att sätta en tidsgräns för när förhandlingarna ska vara över och att då ge en grupp i uppgift att summera resultaten av förhandlingarna. Detta gjordes i simuleringarna som gjordes i Interact-projektet, men gruppen som fick uppdraget att summera var alltid diskret och informerade om detta innan förhandlingarna började. De var förberedda på det när det var dags för summering. Om denna lösning väljs måste instruktionerna för detta steg vara att grupperna måste avbryta diskussionen vid en viss tid och att en grupp har blivit vald eller blir vald att summera resultaten från förhandlingarna. Även om en simulering måste vara välstrukturerad och organiserad finns det fortfarande mycket utrymme för kreativitet. Simuleringarna är elevcentrerade på så sätt att deltagarna skapar innehållet, men inom de ramar som i förväg har skapats och lagrats i en lärplattform. I simuleringarna som har validerats i InterAct-projektet har vi fokuserat på den lekfulla och glada aspekten i rollspelen, och scripten skapades med målsättning att låta deltagarna vara uppfinningsrika. Den sceniska aspekten uppmuntrar till kreativitet. Erfarenheter från simuleringarna visar att deltagarna glömmer att de är i en lärande situation och övervinner sin scenskräck när de har roligt. De lär sig mycket, nästan utan att vara medvetna om det. Organisation (4 av 12) :11:07

5 Det finns flera viktiga faktorer att tänka på när man organiserar en simulering på sin arbetsplats. Först och främst måste det finnas ett tillgängligt rum för gruppen att arbeta i, eller flera om simuleringen genomförs som en samarbetsövning mellan flera grupper. Att låta flera grupper arbeta i samma rum är inte att rekommendera, eftersom brainstorming och diskussioner lätt kan störa mellan grupperna. Att kommunicera över Internet med en person som befinner sig i samma rum gör att simuleringen känns extra konstlad, och bör undvikas till varje pris. Det behövs också datorer med stabil internetanslutning. Antalet datorer som behövs varierar med antalet deltagare, men beror också på hur många grupper som deltar. Om en grupp består av 3-5 deltagare klarar de sig med en dator, men två datorer gör arbetet mer effektivt och flexibelt. Desutom får varje gruppmedlem mer datortid, vilket alltid ökar motivationen hos gruppdeltagarna. Datortid är av särskild vikt om målet med övningen helt eller delvis är utveckling av IKT-kunskaper. Handledaren bör också om möjligt ha tillgång till en egen dator för att kunna övervaka aktiviteten, kommunicera med andra övningsledare och lösa problem som uppstår. Vad gäller lärplattform så är InterAct-modellen plattformsoberoende dvs. man kan använda vilken plattform som helst på marknaden förutsatt att den är lämplig för användarnas digitala kompetens. Se till att plattformen tillåter delad dokumenthantering, att man kan lägga upp olika mappar, att man kan skilja områden för arbete med statiska dokument från arbete områden för kommunikation och att man kan tillåta skillnader mellan rätt att läsa och skriva i dokumenten. Hur det pedagogiska innehållet i samarbetet inom varje grupp organiseras bestämmer övningsledaren. Han eller hon kanske vill kanske lägga tonvikten på mjuka färdigheter som kommunikation och teamwork. Då blir gruppdynamik viktig och upplägget måste utformas med betoning på kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Om gruppen verka fungera bra kan den tillåtas arbeta för sig själv med övningsledaren i bakgrunden som inspiratör och också som teknisk hjälp med lärplattformen. Oavsett vilket kan gruppmedlemmarna ha tankar och idéer om vilket som är det bästa sättet att organisera arbetet på och ska ges möjligheten att påverka. Huruvida det är nödvändigt att organisera en introduktionsomgång för att gruppmedlemmarna ska kunna bli bekanta med lärplattformen måste också övervägas. Arbetsuppgifterna i scriptet måste ges deadlines. Detta är viktigt i aktiviteter som omfattar samarbetsbaserat lärande eftersom grupperna är beroende av varandra för att kunna lösa uppgifterna men också därför att det man gjort under ett steg är beroende av resultatet från tidigare steg. Detta innebär att om uppgifterna i ett steg inte fullföljs inom utsatt tid kan hela övningen blockeras. Om en grupp har problem med att avsluta uppgiften av någon anledning, måste andra grupper och handledare bli informerade om detta. I sämsta fall, när gruppen inte klarar av att fullfölja uppgiften innan nästa steg påbörjas måste handledaren göra uppgiften så att simuleringen kan fortsätta. När rollspelet pågår är det viktigt att läsa instruktionerna noga steg för steg. Deltagarna ska vara övertygade om nödvändigheten av att läsa instruktionerna en sista gång innan de tar itu med uppgiften, även om de läst dem kvällen innan. Ett simuleringsscript är ofta en dynamisk helhet och logiska fel eller oklara instruktioner kan ha upptäckts i sista minuten och ändringar införts. Efter det att ett delmoment påbörjats bör ändringar undvikas. Instruktionerna bör då tryckas ut och göras tillgängliga i pappersversion för deltagarna, så att det är lättare för dem att hålla sig till instruktionerna när de arbetar och undvika avvikelser från den tänkta vägen. Detta gäller också för innehållet i uppgiften i fråga men också för frågor som var exakt i lärplattformen som resultatet av gruppens arbete ska placeras. Om det råder oklarhet om detta och grupperna till exempel inte kan hitta och läsa varandras svar och lösningar på de givna problemställningarna eller inte hitta meddelanden i nyhetsfora, uppstår irritation och stress i grupperna och resultaten blir magra. Detsamma blir fallet om en av grupperna missuppfattar eller glömmer avsikten med uppgiften och gör något annat än det skulle göra. Fallgropar och utmaningar Det finns många fallgropar och utmaningar och några av dem har redan nämnts ovan. Under en simulering kan problem uppstå som inte förutsågs när scriptet skapades, så det kan vara nödvändigt att improvisera lösningar under resans gång. De vanligaste fallgroparna och utmaningarna som upplevts under InterAct kan sammanfattas i dessa punkter: Grupperna kan vara för stora vilket kan göra det svårt för alla att vara aktiva under simuleringen Några medlemmar har kanske blivit sjuka och/eller kan inte delta av andra skäl och detta gör att de andra deltagarna blir överbelastade Oklara instruktioner i scriptet leder till missförstånd och förvirring Handledaren och/eller deltagarna har inte läst instruktionerna ordentligt och gruppen börjar göra något annat än de blivit ombedda att göra Den som organiserar simuleringen inser att något är fel i instruktionen eller att de är oklara och inför ändringar i sista minuten. De andra handledarna uppmärksammar kanske inte detta utan agerar enligt de instruktioner de läst tidigare Arbetsbördan blir för stor och en eller flera grupper kan inte fullfölja uppgiften på utsatt tid Uppgifterna i ett steg är inte tillräckliga för att hålla deltagarna sysselsatta tiden ut (5 av 12) :11:07

6 Förhandlingarna går för långsamt och tar inte fart Det blir ingen riktig förhandling och den verkar bli färdig alldeles för tidigt i jämförelse med deadline Internet ligger nere och några av grupperna har inte tillgång till någon lärplattform Man har inte tagit hänsyn till olika tidszoner i en simulering över nationsgränser vilket lett till att grupperna inte är online samtidigt Det är alltid svårt när problem uppstår under ett rollspel, men här delar vi med oss av några råd om hur man kan göra sig beredd för utmaningar och problem. Om det är nödvändigt att göra ändringar i instruktionerna under pågående simulering är det viktigt att se till att de lokala handledarna är medvetna om dem i god tid för att kunna göra lämplig anpassning. Detta kan göras genom att man har ett handledarforum som handledarna går in på regelbundet eller när de ser att det finns nya meddelande eller via telefon, chatfunktionen i lärplattformen eller genom att sända ett sms. Det är också en god rutin att handledarna alltid läser instruktionerna (tillsammans med gruppdeltagarna) i lärplattformen en sista gång alldeles innan man startar uppgifterna i ett steg, även om de läst dem dagen innan. Som handledare eller övervakare av en simulering, ska man tänka ut en extra uppgift om det är tveksamt om en uppgift är tillräcklig för att hålla en grupp sysselsatt hela den utsatta tiden. Denna extra uppgift kan introduceras medan grupperna arbetar med steget i fråga. Om förhandlingen går långsamt eller om grupperna verkar sluta uppgiften för tidigt i förhållande till tidsgränsen, blir det nödvändigt att vidta åtgärder. Dessa åtgärder ska vara planerade i förväg eller också måste de improviseras. Det är viktigt att handledaren eller den som är ansvarig för rollspelet håller uppmärksamheten på vad som händer för att kunna ingripa om något tyder på att något håller på att gå fel. Det är en fördel om handledaren kan följa rollspelets förlopp på sin egen dator. Om en grupp inte hinner göra klar sin uppgift inom utsatt tid, måste handledaren se till så att uppgiften på ett eller annat sätt blir gjord. I värsta fall kanske han eller hon måste göra uppgiften själv. Beträffande tekniska problem som att Internet ligger nere, är det ett svårt problem och där finns det inga enkla lösningar. Men den tekniska utrustningen måste kontrolleras före varje simulering, till exempel genom att kontrollera att man lätt kan ta sig in i lärplattformen. Detta ökar i alla fall chansen att hitta en lösning i tid om tekniska problem uppstått. Handledarens roll Handledarna ska vara involverade och bidra med sina erfarenheter när scripten för rollspelen diskuteras och utvecklas. Detta är viktigt för att man ska hitta ett relevant och motiverande ämne, men också för att mäta arbetsinsats och för att scriptet ska kunna struktureras och organiseras på bästa sätt. Handledarna är också viktiga under simuleringen eftersom de följer grupperna nära och kan se när en pågående simulering behöver förbättras antingen eftersom instruktionerna inte är tillräckligt bra eller för att en uppgift saknas eller att en av faserna i arbetet leder till problem. Handledaren måste också ha kontakt med de andra handledarna om rollspelets förlopp och utveckling, särskilt om det finns något akut problem som kräver en omedelbar och snabb lösning. Det kan vara ett tekniskt problem eller problem som hänger ihop med fullföljandet av uppgiften. Även om struktur i hög grad är viktig i ett rollspel, är flexibilitet genom modifieringar och problemslösning i realtid i en pågående simulering lika viktig. Här är handledarens roll avgörande. Handledaren är den som först och främst har ansvaret för att gruppen fullgör sin uppgift i tid. Detta innefattar att hjälpa deltagarna att läsa och förstå instruktionerna och hjälpa dem att organisera arbetet på det mest rationella sättet. I denna typ av samarbetsbaserat lärande är grupperna ömsesidigt beroende av varandra och om en grupp inte fullgör sina åtaganden i tid påverkar detta hela övningen. Handledaren är också mycket betydelsefull som påhejare och kan hjälpa gruppen med idéer och förslag på hur man ska fortsätta om de verkar fastna. Simuleringarna följs vanligen direkt upp av ett eftersnack och denna utvärdering av aktiviteterna ska omfatta även handledarna. För en deltagare kan en förflyttning från en del av lärplattformen till en annan innebära en stor utmaning om han/hon inte är digitalt kompetent. Det är då bra att förse handledaren med tillgång till deltagarens dator så att det blir möjligt att övervaka aktiviteterna i den egna och i de andra grupperna. Detta innebär att man följer kommunikationen i nyhetsfora och - om det är nödvändigt - hjälper deltagarna med denna kommunikation. Handledarna ska också delge deltagarna några elementära umgängesregler på Internet (netikett) som till exempel artighet, vänlighet och att vara försiktig med ironi som kan missförstås. Allmänt ska handledaren se till att deltagarna inser att det som skrivs och sänds till ett nyhetsforum kan av mottagaren uppfatta på ett helt annat sätt än avsett. Om förhandlingarna är hetsiga kan handledaren behöva uppmana deltagarna att tolka uppenbart oartiga och arga uttalanden, som dåliga språkkunskaper eller tidsbrist, svårigheter med nyanser etc, hellre än att se på dem som ett uttryck för ilska. Ibland kan handledarens roll vara att lösa tekniska problem och ha kontakt med de andra handledarna och övningsledaren, om problem och överhängande saker, både tekniska och andra, för att få simuleringarna att fortgå så smidigt som möjligt. Utöver tekniska problem och att få simuleringarna att fortgå så smidigt som möjligt kan det också finnas utmaningar som hänger ihop med interaktionen i grupperna. Deltagarna i en grupp kan utveckla olika roller. En del kan vara mer dominanta eller för dominanta, andra för passiva, de deltar inte mycket. Det är också (6 av 12) :11:07

7 handledarens ansvar att försöka få alla involverade och att uppmuntra de mindre datorsäkra att skriva dokument och meddelanden, men också att föreslå idéer för att uppgifterna ska bli gjorda. Del 2 - InterAct-projektet InterAct-projektet syftade till utveckling av en modell som kunde hjälpa arbetstagare att höja sina nya basfärdigheter genom lärande på arbetsplatsen, användning av rollspel som ett motivationsinstrument inom ett tematiskt ramverk som deltagarna kunde uppfatta som relevant för sin arbetssituation. Den modell som har validerats i projektet utvecklades ursprungligen i projekt där Internetbaserade rollspel användes i klassrumssituationer. I de tidigare projekten användes modellen av varierande grupper i formell och icke formell vuxenutbildning för att förstärka språkutbildning. En av grupperna anpassade modellen för deltagare som läste affärsengelska och genom detta experiment blev det uppenbart att modellen hade en stor potential för yrkesutbildning oavsett om den innehöll främmande språk eller inte. Projektet hade två huvudsakliga målgrupper. I den första fanns arbetstagare med låg formell utbildning eller arbetstagare som saknade färdigheter i IKT. Den andra målgruppen utgjordes av instruktörer och lärare på arbetsplatsen som sökte efter ett motiverande och inspirerande verktyg för att stärka de nya basfärdigheterna bland arbetarna. InterAct-projektet syftade till att anpassa modellen till två speciella behov av yrkesutbildning på arbetsplatsen, anpassning av scripten för två speciella sektorer: hälso- och sjukvårdssektorn och turism och inkvarteringssektorn. Detta betydde att modellen måste utvecklas i nära samarbete med ledningen på arbetsplatsen och/eller med handledare och instruktörer ansvariga för utbildning i speciella yrkesmiljöer. Både script, struktur och didaktiskt och organisatoriskt angreppssätt måste utvecklas i nära samarbete mellan projektpartners, vilka omfattade såväl utbildningsanordnare som representanter för arbetsplatser i de två nämnda yrkessektorerna. Valididering av scripten förberedelsefasen Simuleringarna kördes två gånger i varje sektor och utvärderades efter varje omgång. Simuleringsaktiviteterna varade i fem veckor, med möjlighet till "debriefing" efter varje steg och en utvärdering strax efter slutet på simuleringen. Varje omgång byggde på erfarenheterna och resultaten av utvärderingen från den föregående omgången. Den första omgången simuleringar gjordes i hälso- och sjukvårdssektorn. Som en förberedelse av den första omgången simuleringar, organiserades endagsworkshops på de berörda arbetsplatserna. Syftet var att handledare och deltagare skulle få göra sig bekanta med den Internetbaserade lärplattform som användes i projektet. Ett särskilt script skapades för dessa workshops. Varje script skapades som en teambuildingaktivitet för deltagarna samtidigt som de, tillsammans med de lokala handledarna, lärde sig att använda plattformen och fick insikt om vad simuleringen handlade om. Ett annat mål var att öka motivationen bland deltagarna. För att uppnå detta, organiserades samtidigt två workshops en i Pamplona i Spanien och den andra i Iasi i Rumänien. Därefter organiserades två veckor senare två workshops på samma dag i London och Oslo. Deltagarna i båda dessa workshops var online samtidigt och kunde kommunicera med varandra på den Internetbaserade lärplattform de arbetade i och läste och kommenterade varandras arbete. När de följande simuleringsomgångarna organiserades, ansågs inte fler workshops behövas. Anledningen till detta var att handledarna nu var bekanta med upplägget och plattformen. De kände sig säkra och kunde motivera deltagarna. Det fanns också ett mer pragmatiskt skäl till att inte organisera fler workshops och det var brist på tid. Under den återstående projekttiden integrerades workshops i simuleringarna, vilket betydde att simuleringstiden utökades från fyra till fem veckor. Den femte veckan lades till eftersom det tog tid för deltagarna att lära sig plattformen. Simuleringen i hälso- och sjukvård Projektets första simulering genomfördes inom hälso- och sjukvården med grupper av deltagare från ett vårdhem i Norge, sjukhus i England och Spanien och ett socialtjänstkontor i Rumänien. Det var inte helt lätt att hitta ett tema som intresserade dessa partners eftersom de var mycket olika, men till slut blev temat Hälsa och kost för minieuropéer. Ämnet var relevant för hälso- och sjukvården och dessutom ett angeläget ämne i de flesta europeiska länderna idag, på grund av att fetma bland barn är ett växande problem som oroar mycket i många länder. Samtidigt var ämnet tillräckligt allmänt för alla att ha en åsikt om utan att behöva söka information. Även om syftet med simuleringen var att se om modellen kunde användas för att stärka de ny basfärdigheterna var det viktigt att deltagarna såg ämnet som angeläget och motiverande. Detta var fallet med alla script som skapades i projektet. Det påhittade elementet i simuleringen var att grupperna på de olika ställena hade utsetts av den europeiska hälsovårdskommittéen att föreslå De tio budorden om barns livsstil och kost - de tio nyckelbudskapen var (7 av 12) :11:07

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Deklarera med SMS. - från skatteverkets synvinkel. Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik. Framlagd: Maj, 2005

Deklarera med SMS. - från skatteverkets synvinkel. Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik. Framlagd: Maj, 2005 Deklarera med SMS - från skatteverkets synvinkel Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik Framlagd: Maj, 2005 Författare: Ibrahim Rajabi 680220 Andreas Lundqvist 810418 Handledare:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer