Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30"

Transkript

1 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande Ingemar Johansson (C) Monika Bréti (S) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD) Björn Jönsson (S) Övriga förtroendevalda - Tjänstemän Rolf Landholm, kommunchef Barbro Odelberg, informatör Frida Bergman, utredningssekreterare Lars Bengtsson, gatuingenjör 1 Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef 1-5 Johan Risholm, planarkitekt 1-4 Anna Vaide Persson, plansekreterare Jörgen Högdin, exploateringsingenjör 2-4 Julia Anding, planarkitekt 1-3 Samer Mahra, upphandlingssamordnare 5 Lina Henriksson, upphandlare 5 Jan-Olof Andersson, samordnare agenda Susanne Gustafsson, controller 5-6 Paragrafer 1-19 Justering Ordföranden samt Gerry Norberg Underskrifter Sekreterare... Frida Bergman

2 Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Gerry Norberg Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Frida Bergman 2 (21)

3 1 Information om snöröjningen. Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. I Falkenbergs kommun är det enligt avtal entreprenören Skanska som sköter all väghållning året om. Under vinterhalvåret har Skanska ständig beredskap från och med 1/11 till 31/3. Enligt gällande avtal är 15 snöröjningsinsatser planerade till en grundkostnad av 1, 2 miljoner kronor. För varje insats därutöver debiteras kommunen kronor. Snöröjningen för år 2010 kommer att kosta ca 6,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med kostnaden för år 2001 på 1,78 miljoner kronor. 2 Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m. Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillsvidare flytta detaljplan för industrispår till tredje prioritet, i avvaktan på övergripande hamnutredning som ska göras under året, samt lyfta ärende Vesslunda 5:4 till andra prioritet, då planen medför anslutning av befintliga fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 2 I övrigt godkänna prioriteringslistan. sunderlag Förslag till prioriteringslista, daterad sförslag (yttrande), daterat Tjänsteskrivelse, daterad , reviderad Ärende Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden m m föreligger. Sammanfattning Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden, översiktsplaneärenden m fl utredningar har utarbetats av stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående detaljplanärenden i första, andra och tredje prioritet. Föreslagna förändringar i prioriteringslistan, jämfört med tidigare prioriteringslista, redovisas under rubriken kommentarer. 3 (21)

4 Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, d v s hur resurserna skall fördelas, samt vilka ärenden som skall igångsättas den närmaste tiden. Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som givits och vilka planarbeten som pågår. Arbete pågår eller föreslås inledas för planärenden som är placerade i i första, andra respektive tredje prioritet. Skillnaden ligger i vilken hastighet arbetet förväntas fortskrida, hur resurser skall prioriteras. Den redovisning som ges angående tidplaner, antagande mm skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet. I särskild tjänsteskrivelse, daterad , reviderad , redovisas bl a principer för stadsbyggnadskontorets förslag till prioritering av ärenden. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att detaljplan för industrispår flyttas till prioritet 3 samt att ärendet Vesslunda 5:3 flyttas till prioritet 2. Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet gentemot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernersson yrkande. 3 Del av Hjortsberg 4:1 m.fl. (bussgata Slätten- Hjortsberg) - hemställan om planläggning. Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m.fl. (bussgata Hjortsberg-Slätten). 2 Inleda planarbetet snarast. sunderlag tekniska nämnden sförslag från stadsbyggnadskontoret, daterat I delöversiktsplanen för Falkenbergs Centralområde beskrivs möjligheten till en bussförbindelse mellan Slätten och Hjortsberg (mellan Slättenvägen/Simmens väg och Nabolagets väg), objekt 509. Detta skulle ge förutsättningar för omläggning av lokaltrafikens linjekarta så att Slätten kan integreras i Hjortsbergs/Skrea- trafiken och på så sätt effektivisera kollektivtrafiken i de södra stadsdelarna. Bussgatan skulle med hjälp av till exempel förhöjningar eller andra fysiska hinder, eliminerar allmän biltrafik. 4 (21)

5 De gällande detaljplanerna för det aktuella området (detaljplan för Slättenområdet, ; detaljplan för STG 1773, Hjortsbergsområdet II, och detaljplan för del av Hjortsberg 4:1, ) anger natur- och järnvägsområde. Ekonomi Planarbetet förväntas innebära kostnader för kommunen. Tekniska nämnden föreslår att dessa utgifter ska täckas av investeringsanslag, Bussgata Slätten- Hjortsberg. En detaljplan skulle ge förutsättningar till att kunna skapa en bussförbindelse mellan Slätten och Hjortsberg och på så sätt effektivisera och förtäta busslinjerna inom de södra stadsdelarna. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett planarbete inleds som syftar till att ge möjlighet till att anlägga en bussgata mellan dessa två områden och att planarbetet bedrivs enligt reglerna kring så kallat enkelt planförfarande utan inledande planprogram. Planområdet bör begränsas till att om möjligt endast omfatta föreslagen åtgärd. Ärendet bör inledas snarast då medel för utbyggnad är avsatta i budget Ramavtal med Fiberettan i Falkenberg AB inför planläggning KS av fastigheten Fibern 1 samt delar av Herting 2:1. Dnr KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna förslag till ramavtal med Fiberettan i Falkenberg AB rörande mark inom fastigheten Fibern 1 samt delar av Herting 2:1. sunderlag Förslag till ramavtal- upprättat av stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontorets yttrande daterat Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att upprätta och samråda kring förslag till detaljplan för Fibern 1, Herting 2:1 m fl (Södra Åstranden). Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ramavtal med Fiberettan i Falkenberg AB (FFAB) som företräder fastigheten Fibern 1 för att ge övergripande riktlinjer för genomförande av detaljplanen. Enligt ramavtalet ger kommunen FFAB en optionsrätt på kommunal mark som blir planlagd för flerbostads-/handels-/kontorsändamål. Markpriset för sådan mark är satt till 600 kr/kvm. FFAB skall dessutom bekosta och utföra erforderliga åtgärder på allmän platsmark och även kostnadsfritt överlämna allmän platsmark till kommunen. I övrigt innehåller ramavtalet sedvanliga villkor. Ramavtalet skall ersättas av exploateringsavtal i samband med att detaljplanen antages. Om ramavtalet inte är ersatt av exploateringsavtal senast upphör det automatiskt och utan förpliktelser att gälla. 5 (21)

6 Ekonomi Om exploateringsprojektet fullföljs kommer delar av det berörda området att säljas till FFAB som planlagd kvartersmark för bostäder/kontor/handel till köpeskilling som anges i ramavtalet. Då kommer även kostnader att hamna på kommunen för drift och underhåll av nya anläggningar inom allmän platsmark (gator, gång- och cykelvägar, kaj och grönområden) då Falkenbergs kommun är huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen. Dessa kostnader bör beaktas i budgetarbetet för tekniska nämndens respektive kultur- och fritidskontorets verksamhet. Kostnaden för anläggandet av eventuell ny förskola inom exploateringsområdet måste hanteras som en separat post i tekniska nämndens investeringsbudget om anläggandet ska ske i kommunal regi. Driftskostnader för iordningställd kommunal förskola drabbar barn- och utbildningsnämnden såsom ökad internhyreskostnad. Inom kajområdet finns flera kommunala arrende- och hyresupplåtelser. För att genomföra detaljplanen finns behov av att flera av dessa omlokaliseras eller upphör. Exploatören ska ansvara och bekosta detta enligt ramavtalet men kommunen måste såsom markägare medverka i detta arbete. Kostnader för utredning eller sanering av vattenområdet (som ägs av kommunen) åvilar enligt ramavtalet inte exploatören. Enligt ramavtalet ska exploatören framtaga gestaltningsprogram under detaljplaneskedet som bland annat ska redovisa förlängningen av gångstråket fram till Söderbron. Krav på iordningställandet av gångstråket kan komma att ställas i exploateringsavtalet. Gångstråket måste samordnas med kommunens planer på att upplåta intilliggande område för tillfällig husbilsuppställning. Om förskola planläggs inom området måste formen för denna inklusive äganderätten/ nyttjanderätten till denna klarläggas under detaljplaneprocessen om kommunen ska ha någon möjlighet att styra val av skolentreprenör och tidpunkt för när skolan ska byggas. 5 Upphandling av miljöfordon Personbilar och lätta transportfordon. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av miljöfordon personbilar och lätta transportfordon. sunderlag Förfrågningsunderlag för Miljöfordon Personbilar och lätta transportfordon. 6 (21)

7 Upphandlingen avser kvalificering av leverantörer för en avtalsperiod om två (2) år med möjlighet till förlängning i ytterligare två (2) år, med ett (1) år i taget. Minst tre leverantörer skall kvalificeras. Vid varje avropstillfälle kommer förnyad konkurrensutsättning att ske och samtliga kvalificerade leverantörer att tillfrågas. Syftet med upphandlingen är att ingå ramavtal för successiva leveranser till all kommunal verksamhet. 6 Effekter av energisparåtgärder. Dnr KS (2010-KS0015) KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna att tekniska nämnden genomfört uppdraget Effekter av energisparåtgärder genom den överlämnade rapporten 2 Materialet och förslagen i rapporten byggs in i kommande arbete med energieffektiviseringsplan sunderlag Rapport Effekter av energisparåtgärder. tekniska nämndens arbetsutskott 101/10. Tekniska nämnden fick i anslutning till budget år 2010 i uppdrag att redovisa effekter av energisparåtgärder. Uppdraget preciserades i en uppdragshandling som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände enligt 44/10. Ekonomi Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi, men genomförandet av de förslag och åtgärder som skisseras förutsätts innebära energibesparingar och därmed även ekonomiska besparingar. Uppdraget innebar att tekniska nämnden skulle göra en samlad redovisning av genomförda energisparåtgärder inom de verksamheter, inklusive fastigheter, som nämnden ansvarar för. Redovisningen skulle bl a omfatta vilka effekter dessa åtgärder fått på kostnader och energiförbrukning och hur detta påverkat nämndens budget. I uppdragets genomförande skulle samverkan ske med hållbarhetsberedningen. Den rapport som tekniska nämnden nu överlämnar, utan eget ställningstagande, omfattar delar av detta uppdrag och kan ses som en förstudie till fortsatt arbete. Eftersom kommunen nu kommer att göra en omfattande energieffektiviseringsplan med bidrag från Energimyndigheten anser kommunledningskontoret att den framtagna rapporten kan användas som ett arbetsmaterial i arbetet med energieffektiviseringsplanen. Detta arbete kommer i sin tur att ha samband med uppdateringen av hållbarhetsplanen/energiplanen. De slutsatser och förslag som läggs fram i rapporten som tekniska nämnden överlämnat får alltså bearbetas vidare på detta sätt. 7 (21)

8 7 Yttrande över delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag (SOU 2010:68). Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets förslag. sunderlag SOU 2010:68 delbetänkande Ny yttrandefrihetsgrundlag. Kommunledningskontorets yttrande År 2003 tillsattes Tryck- och yttrandefrihetsberedningen med uppgift att bringa lagstiftningen i samklang med tiden. Ett av de främsta skälen till översynen av grundlagen är att det är förlegat att grundlagsregleringen tar sin utgångspunkt i tryckteknik. Tryckta texter och vissa andra medier har en särställning som från grundläggande lagstiftningsperspektiv måste anses felaktig. Beredningen har hittills tagit fram tre modeller för hur man kan säkra yttrandefriheten i grundlagen i harmoni med Sveriges internationella åtaganden, i harmoni med personlig integritet, med samhällets intresse av att bekämpa terrorism, med den enskildes rätt att själv samla kunskap och att fritt få uttrycka sin uppfattning och inte minst med hur ny teknik (inte tryckteknik) skall fångas in redan innan de finns. Modellerna har betecknats som Ansvarsmodellen, Verksamhetsmodellen och Ändamålsmodellen. Delbetänkandet är tänkt som underlag för en fördjupad debatt och utskickat till Falkenbergs kommun för yttrande. Slutbetänkandet skall färdigställas under slutet av Kort om Ansvarsmodellen: Den som önskar grundlagsskydd enligt denna modell måste vidta vissa åtgärder. Enligt beredningen är modellen dock klar och tydlig det anses vara tydligt när grundlagsskydd föreligger och att två grundlagar med denna modell kan samlas i en. Tidigare tolknings- och tillämpningsproblem som idag förekommer undanröjs i stor utsträckning. Finns inga ansvarsuppgifter, saknas det utgivningsbevis och då omfattas inte yttrandet av grundlagen. Då kan ansvar utkrävas enligt vanlig lagstiftning. Modellen utgår inte ifrån några särskilda yrkesgrupper (t ex författare) och inte heller några särskilda verksamheter (t ex nyhetsbyråer). Modellen utgår istället från ansvarsuppgifter kopplade till varje yttrande ingen verksamhet får någon gräddfil till grundlagsskydd. Modellen är blind för val av ny eller befintlig teknik som kopplas till spridningen av yttrandet, vilket gör den okänslig för framtida teknikutveckling. Kort om Verksamhetsmodellen: Verksamhetsmodellen framhåller betydelsen av den yrkesmässiga framställningen och spridningen av massmedier och den tar i första hand sikte på att ge skydd åt mediebranschen. Synsättet kan motiveras av att den mer professionellt bedrivna medieverksamheten är av särskild betydelse för den fria åsiktsbildningen. Företag, organisationer, enskilda och andra som inte uppfyller kriterierna för massmedieföretag kan i Verksamhetsmodellen erhålla grundlagsskydd om de i varje exemplar, utgåva av ett massmedium eller vid varje sändningstillfälle ange vem som är ansvarig, dvs lämna ansvarsuppgifter på samma sätt som i ansvarsmodellen. Modellen kan därmed sägas utgöra något 8 (21)

9 av en blandning mellan Ansvarsmodellen och Verksamhetsmodellen eftersom även här betonas ansvarstagandet. Ett angivet bekymmer med Verksamhetsmodellen är att det uppstår gränsdragningsproblem t e x om vart gränsen skall dras för när en verksamhet anses utgöra ett massmedieföretag. Ändamålsmodellen: Ändamålsmodellen utgår från ändamålet med yttrandena och ger ett särskilt starkt grundlagsskydd åt yttranden med ett opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt syfte. Därtill fordras att yttrandena är mediebundna, d v s att de förekommer i något massmedium. I denna modell förs yttrandefrihetsregleringen samman i en grundlag och modellen stämmer väl överens med EUrätten. Jämfört med de två andra modellerna anser kommittén själv att denna modell sannolikt ger den mest vidsträckta yttrandefriheten, sett till antalet yttranden som grundlagsskyddas. Ändamålsmodellen definierar bort de yttranden som inte har ett opinionsbildande, journalistiskt, konstnärligt eller litterärt ändamål. Ansvarsmodellen å andra sidan definierar bort alla yttranden som inte någon har tagit ett tydligt ansvar för (genom t ex utgivningsbevis). Ändamålsmodellen kommer i praktiken att omfatta så gott som alla yttranden av någon yttrandefrihetsrättslig betydelse medan begränsningen till tydligt ansvarstagande respektive massmedieföretag och ansvarsuppgifter i de båda andra utesluter ganska stora grupper yttranden. /yttrande Det är utifrån delbetänkandet inte fullt möjligt att överskåda vad de olika modellerna kan komma att innebära för t ex den lokala offentliga förvaltningen. Såväl offentlighetslagstiftningen, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud m.m. kvarstår, oavsett modell, och dessa anses ju allmänt som särskilt viktiga hörnstenar i den svenska offentliga förvaltningen och behandlingen av förvaltningens handlingar och dokument. Det som framskymtar av kommitténs resonemang är att de två första modellerna, d v s Ansvarsmodellen och Verksamhetsmodellen bygger på vad som skulle kunna kallas en rättslig mekanik (genom antingen uttalat ansvar eller uttalat massmedieföretag) medan ändamålsmodellen snarare tar sikte på bedömningar utifrån vad som betraktas som opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt. Kommittén påtalar själv att det finns såväl fördelar som nackdelar med alla modeller, men frågan är om inte det viktigaste i den svenska tryckfrihetsförordningen tappas bort genom att blott bygga in mekaniska strukturer i ett av våra allra viktigaste lagfundament? Tryck- och yttrandefrihetens historia har antagligen sällan betraktats som en om teknik och lagmässig mekanik, utan som en historia om spänningar inom samhället och om motsättningar emellan - bland annat - allmänna och enskilda intressen, mellan det normgivande och det oppositionella. Kommittén uttrycker det själv i sitt förord: Var och en får sjunga efter egen näbb, bilda opinion, skvallra, bedriva satir oavsett om syftet är att tjäna pengar eller avsätta regeringar, frälsa, förströ eller att prisa! Ändamålsmodellen kan i denna mening ha en tydligare koppling till själva yttrandet, det konstnärliga, det litterära som sådant således finns en estetisk och historisk grund som modellen kan bäras upp av. Kan kommittén därtill hitta någon form av mekanik till Ändamålsmodellen, som underlättar den legala hanteringen av tryckfrihetsfrågor och minimerar risk för godtycklighet, förenas det som är positivt med de andra modellerna med en lagmässig grund kring ändamålet. Man kan samtidigt ställa sig frågan vad som händer med yttrandefrihetsgrundlagens 2 kap om rätten till anonymitet för upphovsmannen i Ansvarsmodellen. Falkenbergs kommun ser fram emot en fortsatt diskussion kring yttrandefrihetsgrundlagen. 9 (21)

10 8 Ansökan om ekonomiskt bidrag för byte av gamla bryggor i Glommens hamn. Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå förfrågan från Glommens Båtklubb om ekonomiskt bidrag för byte av bryggor. sunderlag Ansökan om bidrag från Glommens båtklubb kultur- och fritidsnämnden 76/10. tekniska nämnden 76/10. Yttrande kanslienheten Glommens båtklubb framför önskemål om ekonomiskt bidrag för byte av bryggor. Detta eftersom bryggorna utsätts för hårt slitage och har blivit ålderstigna. Klubben anför vidare att gästhamnsverksamheten ökar och poängterar vikten av att fortsätta satsa på turismen, vilket gynnar kommunen som helhet. Kultur- och fritidsnämnden anför i korthet: Glommens båtklubb är inte någon bidragsberättigad förening inom ramen för kultur- och fritidsnämndens område. Dock anser nämnden att det är viktigt att turismfrämjande åtgärder prioriteras. Tekniska nämnden anför i korthet: Kommunen har enligt arrendeavtalet inte någon skyldighet att ekonomiskt bidra till klubbens anläggningar och utrustning. Dock ska båtklubben inhämta kommunens godkännande vid investeringar överstigande kr i arrendestället. Tekniska nämnden har inga möjligheter att bistå Glommens båtklubb inom gällande budgetramar och påpekar att kommunens samtliga båtklubbar bör behandlas på ett likvärdigt sätt. Ekonomi Glommens Båtklubb uppskattar kostnaden för att byta ut bryggorna till kr. Kanslienheten instämmer i att det är viktigt att värna turismen i Falkenberg, vilket är ett ständigt pågående arbete. Alltifrån underhåll av stränder till utbyggnad av promenad- och cykelstråk är en del i kommunens ambition att öka tillgängligheten och trivseln för såväl kommuninvånare som besökare. Då kommunen genomfört en omfattande upprustning av Glommens hamn och av arrendeavtalet inte förpliktigas att finansiera båtklubbens anläggningar och utrustning finner inte heller kanslienheten det rimligt att bevilja bidrag till investering av nya bryggor. Detta främst av den anledning som tekniska nämnden berör nämligen kommunallagens likabehandlingsprincip då 10 (21)

11 bidrag av denna karaktär inte heller tidigare har medgivits. Kanslienheten föreslår således att förfrågan från Glommens båtklubb om ekonomiskt bidrag avslås. 9 Motion angående enkelriktning av gång- och cykelväg på Arvidstorpsvägen m fl. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Återremittera motionen till tekniska nämnden för framtagande av åtgärder i syfte att skapa en säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter samt ett klargörande av befintliga lagar och föreskrifter. sunderlag Motion från Monika Bréti (S) tekniska nämnden 78/10. Monika Bréti (S) föreslår i sin motion att gång- och cykelvägen utmed Arvidstorpsvägen enkelriktas samt att detta så småningom även görs med kommunens samtliga gång- och cykelvägar. Tekniska nämnden anför i korthet: Gång och cykelvägar som är fysiskt avskilda från körbanan betraktas normalt som en egen körbana med dubbelriktad trafik liksom gång- och cykelvägar i grönområden. Däremot ses cykelfält som en del av gatan och omfattas av samma regler som övrig trafik, det vill säga fordon ska färdas på höger sida. För att enkelrikta en cykelbana så att dagens lagkrav uppfylls krävs en ändring i de lokala trafikföreskrifterna samt att en skylt med infart förbjuden sätts upp i motsatta änden av varje del av cykelbanan. Nämnden anser att enkelriktning av gång- och cykelvägarna utmed större gator skulle kunna medföra såväl positiva som negativa effekter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enkelriktning vore dock endast möjligt på en del av gång- och cykelvägnätet, vilket tillsammans med ett utökat skyltbestånd riskerar att bidra till förvirring kring gällande regler. Sammantaget gör nämnden således bedömningen att nackdelarna överväger fördelarna och föreslår att förslaget avslås. Ekonomi Förslaget inverkar inte på kommunens ekonomi som helhet. Kanslienheten har inget övrigt att tillägga utan föreslår att motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. 11 (21)

12 Yrkande Monika Bréti (S) och Gerry Norberg (S) yrkar bifall till motionen. Claës-L Ljung (M) och Mari- Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden för framtagande av åtgärder för en säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter samt ett klargörande av befintliga lagar och föreskrifter. Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet gentemot ett avgörande idag och finner att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet. 10 Motion om övergångsställe på Ulla Smidjes väg i Ullared. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överlämna tekniska nämndens yttrande till Ullareds vägförening 2 Anse motionen behandlad. sunderlag Motion från Björn Jönsson (S) tekniska nämnden 77/10. Björn Jönsson (S) föreslår att ett övergångsställe anläggs på Ulla Smidjes väg i Ullared. Vägen som går förbi Gekås camping är hårt trafikerad och korsas ofta av besökare till varuhuset. Att den saknar övergångsställe är en säkerhetsbrist menar motionären. Tekniska nämnden anför i korthet: Ett rätt placerat övergångsställe medför i hög grad en ökad trafiksäkerhet. Dock är det Ullareds vägförening som är väghållare på Ulla Smidjes väg och beslut om åtgärder på vägen bör således fattas av föreningen. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. En god trafiksäkerhet i hela kommunen är av yttersta vikt och framförallt i områden där många fotgängare frekvent rör sig. Då åtgärden ligger utanför kommunens befogenhet föreslår kanslienheten att tekniska nämndens yttrande överlämnas till Ullareds vägförening. 12 (21)

13 11 Motion om översyn av hyressättningar på kommunens bibliotek. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna kultur- och fritidsnämndens och kommunkansliets yttranden 2 Motionen skall därmed anses avslagen. sunderlag Motion av Ulla Rickardsson (C) Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , 85 Kanslienhetens yttrande Ulla Rickardsson (C) har i motion till fullmäktige lagt förslag om att kultur- och fritidsnämnden uppdras avskaffa taxeuttaget vid nyttjande av bibliotekens lokaliteter vid organiserade träffar. Syftet är att allmänheten, under ansvar, gratis skall kunna lokalerna och därmed stimulera till kulturmöten m m. Kultur- och fritidsnämnden anför i korthet: Bibliotekslokalerna skulle troligen användas mer av olika grupper om hyreskostnaden togs bort. Att kommunens lokaler inte står tomma skulle vara positivt och det kan öka engagemanget och aktiviteten hos medborgarna. Däremot skulle biblioteken vara de enda kommunala lokaler som är gratis och troligen minska nyttjandet av övriga kommunala lokaler och bli svårare att motivera avgifter för övriga lokaler. Det är viktigt att taxor och avgifter är rättvisa och tydliga. Ekonomi Enligt kultur- och fritidsnämndens bedömning skulle förslaget om slopade taxor utgöra en försumbar intäktsminskning. Hyran för en sammankomst är idag 55 kr/h för registrerade ungdomsföreningar och 110 kr/h för övriga. Kommunledningskontoret har förståelse för väckt motion om stimulans för kulturella och andra sammankomster vid kommunens bibliotek. Vid en uppringning till grannkommunerna framkom bland annat att Halmstads avgifter är 75 kr/h för ideella föreningar, politiska föreningar och studieförbund och 150 kr/h för övriga. I Marks kommun är motsvarande 50 kr/h respektive 120 kr/h och i Varberg saknas för närvarande lokaler i centrum för uthyrning p g a flytt av den centrala verksamheten. Kungsbacka har endast uthyrning på kulturhuset i huvudorten och där är avgiften för föreningar och förvaltningar 400 kr för 3 h (ett minimum om 3/h) och 600 kr för övriga (3 h *200 kr). Således kan konstateras att i samtliga uppringda kommuner uttas en avgift som ungefär motsvarar avgifterna i Falkenberg. Gemensamt är att det också synes finnas en viss differentiering i taxan, där föreningar, kulturverksamhet och också politisk verksamhet har en reduktion i avgifterna. 13 (21)

14 Kanslienhetens enkla jämförelse ger vid handen att det inte föreligger vare sig bättre eller lägre avgiftsuttag i de uppringda kommunerna. Kultur- och fritidsnämndens har samtidigt anfört att taxor skall vara rättvisa och tydliga, vilket givetvis är en korrekt och lagmässigt sett nödvändig utgångspunkt. En annan utgångspunkt som brukar anges i dessa och liknande sammanhang är att den som brukar en tjänst också skall betala för den. Lokalkostnader utgör en mycket väsentlig post i kommunens ekonomi, varför ett visst uttag vid nyttjandet kan tyckas både rimligt och rättvist. Samtidigt kan ifrågasättas hur stor effekt åtgärden med att slopa dessa relativt låga avgifter skulle få i realiteten. Kommunledningskontorets uppfattning är liksom kultur- och fritidsnämndens att motionen mot bakgrund av ovanstående resonemang bör avslås. 12 Motion om valfrihet för äldre - återremitterat ärende. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna socialnämndens förtydligande , Motionen är därmed behandlad. sunderlag Motion från Mikael Hallberg (v) Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen Yttrande från socialnämnden Kommunfullmäktiges beslut , 95 (återremiss till socialnämnden). Yttrande från socialnämnden , 165. Mikael Hallberg (V) föreslår i sin motion att beslut om bistånd bör fattas utifrån de äldres sammanvägda behov och inte utifrån ett antal specificerade insatser samt att de äldre inom biståndsbeslutets ram ska ha stora möjligheter att styra och förändra innehållet i hjälpen. Motionären menar att valfrihet inte skapas genom möjligheten att välja bland olika utförare, utan det är individens möjlighet och makt att påverka innehållet inom ramen för fattat beslut som skapar valfrihet. Socialnämnden anförde i korthet , 75: För närvarande pågår en, av socialnämnden initierad, utredning i syfte att kartlägga förutsättningarna för att öka valfriheten inom hemtjänstens område. Utredningen går i linje med kommunfullmäktiges mål om att alternativa driftsformer ska uppmuntras och utvecklas. Juridiskt styrande när det gäller konkurrensutsättning är Lagen om offentlig upphandling, LOU och Lagen om valfrihetssystem, LOV. 14 (21)

15 Biståndsbeslutets utformning är i hög grad avgörande för brukarens möjlighet till inflytande och här finns skillnader i bedömningen såväl mellan olika kommuner som inom dem. Problemet med bristande valfrihet och medbestämmande har uppmärksammats och finns beskrivet i regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 2009/10:116 där även ett antal åtgärder föreslås. Socialnämnden ställer sig bakom huvuddragen i regeringens proposition och kommer att inkorporera dem i sitt förslag till utökad valfrihet. Förslaget kommer således att följa motionens intentioner. --- Kommunfullmäktige beslutade därefter , 95 att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för att omarbeta sitt ställningstagande/yttrande över motionen så att behandlingen bättre korresponderar med motionens problemformuleringar. Nämnden inkom , 165 med ett nytt yttrande/förtydligande: Socialnämnden anför i nytt yttrande , 165 (i sammandrag): Med utgångspunkt i motionens två förslag, nämligen 1. Att beslut om bistånd skall fattas utifrån de äldres sammanvägda behov, inte utifrån ett antal specificerade insatser, samt 2. Att de äldre inom biståndsbeslutets ram skall ha stora möjligheter att styra och förändra innehållet i hjälpen. I det nya yttrandet förtydligas de intentioner socialnämnden har på området. Intentionerna innefattar: - Biståndsarbetet skall så långt som möjligt tillgodose och bejaka det enskilda behovet av service, vård och omsorg utifrån individuella preferenser. - Inom ramen för biståndsbeslutet möjliggöra delaktighet och inflytande samt möjlighet att förändra innehållet i insatsen. - Säkerställa möjlighet att välja serviceinsats och vem som utför insatsen i så hög grad som möjligt i ett så kallat förenklat bistånd. - Säkerställa kvaliteten på insatser i enlighet med nationella riktlinjer och kommunens kvalitetsutfästelser. Socialnämnden hänvisar också till regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 2009/10:16 som utmynnat i fler konkreta förslag i syfte att stärka individens möjligheter att påverka innehållet i den service, vård och omsorg, oaktat valet av utförare. Socialtjänstlagen har med anledning av detta fått en delvis annan och förstärkt skrivning (som trädde ikraft ) i syfte att stärka den enskildes möjligheter att påverka. Nämnden meddelar att man för närvarande utreder frågorna vidare i samband med möjligheten att införa kundval inom hemtjänstens område och utredningen förväntas bli klar under Socialnämndens målsättning härvidlag ligger inom fullmäktiges uttalade mål för Falkenbergs kommun. Socialnämnden har med ovanstående förtydligande ytterligare försökt närma sig motionärens problemformuleringar i enlighet med fullmäktiges begäran. Kommunledningskontorets föreslår 15 (21)

16 därför att socialnämndens förtydligande nu överlämnas till motionären och att motionen därmed skall anses behandlad. 13 Motion om kränkande behandling m m i den sociala barnavården - återremitterat ärende. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna socialnämndens yttrande 2 Anteckna att socialnämnden aktivt skall medverka till framtagande och implementering av nationella riktlinjer beträffande vanvård i den sociala barnavården 3 Socialnämnden skall i rapport senast redogöra för utvecklingen av frågeställningen och de statliga utredningarnas slutsatser 4 Motionen är därmed behandlad. sunderlag Motion från Britt-Marie Jonsson (S) i kommunfullmäktige 97/2010. från socialnämnden 148/2010. Kanslienhetens yttrande Britt-Marie Jonsson (S) har i motion till fullmäktige begärt att Falkenbergs kommun genom utredning tar reda på om någon i kommunen blivit utsatt för kränkande behandling i samband med placering och, om så är fallet, offentligen be om ursäkt och tar kontakt med den drabbade. Kommunstyrelsen föreslog i sin behandling av ärendet , 170 att socialnämnden skulle uppdras att medverka till framtagande och implementering av nationella riktlinjer beträffande vanvård i den sociala barnavården. Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet till socialnämnden för omarbetning av nämndens yttrande så att det bättre överensstämmer med motionärens intentioner. Motionen återremitterades inte genom minoritetsåterremiss. Socialnämnden anför i sitt senaste yttrande följande (i sammandrag): Socialnämnden ställer sig bakom motionärens syfte med vidhåller sin principiella uppfattning att ursäkten till de drabbade barnen är av stor nationell vikt och således bör utformas som en gemensam manifestation ledd av regeringschef eller motsvarande. Vid samtal med vanvårdsutredningens ordförande har framkommit att ingen intervju gjorts där kränkta och vanvårdade barn placerats av Falkenbergs kommun eller varit placerade i kommunen. Däremot finns det sex personer med postadress i kommunen som är intervjuade. Dessa 16 (21)

17 personer har utsatts för allvarlig kränkning vid placering av annan kommun. Personerna har därefter flyttat till Falkenberg efter avslutat placering. Trots denna information är nämnden övertygad om att det med stor sannolikhet förekommit kränkningar även i Falkenberg, även om de ännu ej är dokumenterade i vanvårdsutredningens intervjuer. Socialnämnden anser att de statliga utredningarna måste vara vägledande för hur situationen skall hanteras av offentliga myndigheter och ser det olämpligt med egna lokala initiativ då vanvården handlar om samhällets brister i stort och bör hanteras på likartat sätt i landet. Ordföranden i den s.k. upprättelseutredningen kommer i sin rapport att föreslå samlade nationella initiativ och eventuell ekonomisk kompensation till de drabbade. Nämnden anser därför att det planerade arbetet som genomförs under ledning av statliga myndigheter och utredningar är den lämpligaste metoden för att ge barn som samhället medverkat till kränkning och vanvård upprättelse. Falkenberg bör inte genomföra egna åtgärder utan aktivt medverka till de utredningar som är aktuella för att så långt som möjligt ge kränkta barn upprättelse. Ekonomi Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. Kanslienheten är av uppfattningen att socialnämndens resonemang om vikten av att inta ett likartat förhållningsätt i landet utgör en korrekt utgångspunkt för hanteringen av fråga om upprättelse för de barn som utsatts för kränkningar och vanvård i landets kommuner. En olik hantering av en gemensam problembild riskerar att leda till rättsförluster för individen när man ser till helheten, där t e x invånare i kommuner med mindre utredningsresurser drabbas. Av betydelse är emellertid också att socialnämnden fortsätter bevaka direktiv och statliga utredningar och genomför åtgärder så snart dessa framlagts. 14 Motion om bättre planering för gruppboenden m m inom handikappomsorgen. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna socialnämndens yttrande samt genomförd översyn av kommunens gruppbostäder inom handikappomsorgen 2 Motionen skall därmed anses behandlad. sunderlag Motion från Mikael Hallberg (V) om bättre planering för gruppboenden Översyn av kommunens gruppbostäder inom handikappomsorgen Socialnämndens beslut 152/10. Kanslienhetens yttrande (21)

18 Mikael Hallberg (V) har genom motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med anhöriga i god tid planera för gruppboenden och på ett sätt som innebär att yngre människor inte skall behöva placeras på boenden för äldre, vilka har andra omsorgsbehov och personliga önskemål. Motionären menar samtidigt att bristen på gruppbostäder i kommunen är stor. Socialnämnden har yttrat sig genom 152/2010 och anför där i korthet: Det pågår för närvarande ett utredningsarbete gällande planeringen av gruppbostäder som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan årets slut. Detta innebär att det kommer att finnas underlag för att socialnämnden skall kunna fatta strategiska beslut om förändringar som därmed bättre kan möta brukarnas behov, såväl idag som i framtiden. Budgetprocessen har utvecklats så att det framarbetas en prognos över behoven, varefter framställan kommer att göras till budgetberedningen. -- Socialnämnden har därefter handlagt ärendet Översyn av kommunens gruppbostäder inom handikappomsorgen 171/2010 och som med fördel kan utgöra med ytterligare underlag till behandlingen av motionen. Däri framgår förvaltningens avsikter att bland annat avveckla enheter utanför staden och ersätta dessa med ett antal nya gruppbostäder i centralorten. Förvaltningen bedömer att 3 gruppbostäder innefattandes 15 lägenheter med gemensamhetsutrymme bör byggas i centralorten för att kunna avveckla de som ligger utanför. et innebär också att socialförvaltningen erhåller uppdraget att framarbeta förslag på verksamhetsförändringar inom korttids- och fritidsverksamheten i syfte att få en ändamålsenlig verksamhet som bättre motsvarar brukarnas behov. Ekonomi Socialförvaltningen kommer närmre redogöra för kostnader för nya gruppbostäder i anslutning till budgetprocessen. Socialförvaltningen har på ett tydligt sätt inlett arbetet med att se över och behovsinventera befintliga och kommande gruppbostäder och synes ha avsikten att leva upp till brukarnas önskan att ha sin bostad i centrala delarna av Falkenberg. Denna inventering, samt nämndens tidigare yttrande till kommunkansliet bör kunna överlämnas till motionären som redogörelse över situation och ambition. Motionen föreslås därmed betraktas som behandlad. 15 Medborgarförslag om rondell vid Peter Åbergs väg/ Plankagårdsvägen samt ny genomfart på Gröningevägen till gamla Vin & Spritområdet. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överlämna medborgarförslaget till stadsbyggnadskontoret för beaktande av synpunkter i arbetet med detaljplan för gamla Glasfiberområdet kv Fibern 18 (21)

19 2 Anse medborgarförslaget behandlat. sunderlag Medborgarförslag inklusive karta från Fredrik Larsson tekniska nämnden 79/10. Fredrik Larsson föreslår att det byggs en rondell vid korsningen Peter Åbergs väg/ Plankagårdsvägen samt att Gröningevägen görs i ordning så att trafiken till gamla Vin & Spritområdet kan gå den vägen. Dessutom önskar han att genomfarten stoppas på Kattegattvägen och Kaptensgatan i höjd med Strandstugevägen. Detta skulle göra det möjligt för bussarna att stanna vid det gamla Vin & Spritområdet. Förslagsställaren anser att trafiksituationen har nått en ohållbar nivå och menar att åtgärder är nödvändiga i och med ökad verksamhet och utveckling av gamla Vin & Spritområdet. Tekniska nämnden anför i korthet: Det pågår för närvarande ett detaljplanearbete på gamla Glasfiberområdet kv Fibern m m. Nämnden föreslår således att medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadskontorets planavdelning för ett eventuellt beaktande av synpunkterna. Kanslienheten har inget att tillägga utan föreslår i likhet med tekniska nämnden att förslaget överlämnas till stadsbyggnadskontoret för vidare handläggning. 16 Medborgarförslag om utbyggnad av ishallens förråd, omklädning och kafé. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till förslagsställaren överlämna kultur- och fritidsnämndens yttrande 2 Medborgarförslaget skall anses avslaget. sunderlag Medborgarförslag utbyggnad av ishallens förråd, samt omklädning och kafé. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , 86. Medborgarförslaget om utbyggnad av ishallens förråd samt omklädning, kafé Förslagsställaren menar att det blivit ett överskott om kr vid uppförandet av ishallen och att det därmed torde vara möjligt att använda detta överskott till att bygga ut ishallens förråd, omklädningsrum och ett kafé. Kanslienheten har begärt in yttrande från kultur- och fritidsnämnden som i korthet anför: 19 (21)

20 I budget för ishallen fanns 51.3 Mkr inklusive ismaskin. Byggavdelningen redovisade en total kostnad på 50,6 Mkr för projektet. Under byggtiden försåldes ishallen till Fabo, vilket medförde kostnader för tomt, byggherrekostnader och förvärvskostnader till en slutkostnad om 55 Mkr. Således finns inget överskott som kan investeras i ishallen. Nämnden hänvisar också till det brukarråd som inrättades, med representanter från föreningar, byggansvariga och kultur- och fritidsförvaltningen där bland annat en caféverksamhet diskuterades. Ansvar för att driva och inreda ett kafé är överlämnat till föreningarna som har verksamhet i ishallen. Nämnden är också medveten om att förrådsutrymmen är begränsade och meddelar att man arbetar med en lösning på problemet tillsammans med föreningarna. Det finns idag nio omklädningsrum och det har enligt nämnden varit tillräckligt för att klara is- och fotbollsverksamhet på Kristineslättsområdet. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kanslienheten föreslår att kommunfullmäktige överlämnar kultur- och fritidsnämndens yttrande till förslagsställaren för klarläggande av omständigheterna kring ishallens investeringsbudget m m. 17 Dokumenthanteringsplan för arbetsgivarenheten. Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna framlagda dokumenthanteringsplan för kommunledningskontorets arbetsgivarenhet. sunderlag Dokumenthanteringsplan för arbetsgivarenheten. Förslag föreligger till dokumenthanteringsplan för kommunledningskontorets arbetsgivarenhet. Dokumenthanteringsplaner revideras löpande i enlighet med kommunens arkivreglemente. 18 Verksamhetsberättelse för arkivmyndigheten år 2010 Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Verksamhetsberättelsen för arkivmyndigheten antecknas till protokollet. sunderlag Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse för (21)

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-08-28 Sammanträdestid 08.30-12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer