Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36"

Transkript

1 2 Ekebyhovs slott, kl Peter Carpelan (m), ordf Christina Blom Andersson (kd) Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36 Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) Bertil Bjarnevi (m) Inger Andersen (s) Kjell-Erik Börjesson (c) Gunilla Tovatt (mp) Krister Skånberg (mp) Ej tjänstgörande ersättare Emma Jakobsson (fp) Mats Palmborg (fp) Lena Malmfors, kommunchef Katinka Wellin, chef för IT- och controllerfunktioner Ann-Cathrine Bergström, kommunexpeditionschef Britt-Marie Hammar, kommunsekreterare Ulric Andersen Britt-Marie Hammar Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Britt-Marie Hammar

2 3 Ks 126 Tack Nils Holmén har framfört sitt tack för uppvaktning i samband med pensionering.

3 4 Ks 127 Dnr 05/KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m , KFS 20:2 Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Byggnadsnämnden har lämnat förslag till taxeändring. 1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla fr o m Ändringen införs i kommunal författningssamling, KFS 20:2.

4 5 Ks /KS Ändring av taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ärendebeskrivning Miljönämnden har hemställt att kommunfullmäktige fastställer miljönämndens förslag till ändring av taxebilaga 1 i kommunens taxa KFS 60:4. 1. Redovisad ändring i taxebilaga 1 i kommunens taxa för miljönämnden prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr om Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 60:4

5 6 Ks 129 Dnr 05/KS Trygghetslarm, förslag till ändrad avgift KFS 50:8 Ärendebeskrivning Nämndkontoret social har i tjänsteutlåtande upprättat förslag till ändrad avgift för trygghetslarm. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Krister Skånberg (mp) yrkar avslag med hänvisning till att trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för trygghetslarm fastställs till 175 kr/månad fr o m Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 50:8 Reservation Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Ulric Andersen respektive Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

6 7 Ks 130 Dnr 05/KS Avgift för familjerådgivning, förslag till ändring KFS 50:7 Ärendebeskrivning Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande avseende förslag till ändrad avgift för familjerådgivning. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c samt Ulric Andersen för den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Krister Skånberg yrkar för miljöpartiet de gröna att 1:a besöket ska vara avgiftsfritt och fr o m 2:a besöket 150 kr per besök. På ställd proposition finner ordförande kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för familjerådgivning fastställs till 180 kr /besök fr o m Ändringen införs i Kommunal författningssamling, KFS 50:7 Reservation Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för eget yrkande.

7 8 Ks 131 Dnr 05/KS Renhållningstaxa, KFS 60:7 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog i april renhållningsordning med avfallsplan som ska gälla fr o m 1 januari Beslutet är överklagat hos Länsrätten och kommunstyrelsen har lämnat yttrande. Kommunstyrelsen antog entreprenörer för avfallshantering under perioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade taxan , därefter har en mindre revidering gjorts. Renhållningstaxa för Ekerö kommun, KFS 60:7 antas att gälla fr o m

8 9 Ks 132 Anmälan, beslut enligt delegation a) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

9 10 Ks 133 För kännedom a) Dnr 05/KS Inbjudan till avtackning av Hans Rode, som övergår till andra uppgifter inom Vägverket. b) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott a-o a-d c) Dnr 05/KS Underrättelse om befarat förlust i AB Vårljus.

10 11 Ks /KS Valärende Val av ledamot i näringslivsrådet t o m fyllnadsval efter Peter Östergren (kd) Kd Annika Wibeck, Ledungsvägen 16, Ekerö Exp: Annika Wibeck Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren Förtroendemannaregistret Löneavdelningen

11 12 Ks 135 Dnr 05/KS Försäljning av Stockby 4:157 och 4:158 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa försäljning av bl a fastigheterna Stockby 4:157 och 4:158. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) yrkar avslag på att försäljning av fastigheterna sker. För den borgerliga alliansen (m), (fp), (kd) och (c) yrkar Lennart Nilsson (m) att de aktuella fastigheterna försäljs. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt den borgerliga alliansens (m), (fp), (kd) och (c) förslag. Beslut 1. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hansson (1/2) och Anette Söderberg (1/2), daterat beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:157 till en köpeskilling om godkännes. 2. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Fredrik Högling (1/2) och Camilla Högling (1/2), daterat , beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:158 till en köpeskilling om kronor godkännes. 3. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan ges i uppdrag att underteckna avtalen. Reservation Den Socialdemokratiska gruppen genom Ulric Andersen reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska kontoret

12 13 Ks 136 Dnr 05/KS Förslag till drift och investeringsbudget 2006 samt inriktning åren Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om direktiv för nämnder och styrelsens fortsatta arbete med förslag till drift- och investeringsbudget för år 2006 samt inriktning för åren Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för det fortsatta budgetarbetet samt att leda och samordna arbetet. Vidare att ge uppdrag till tekniska kontoret att redovisa och intäktsbedöma objekt som kan vara föremål för försäljning. Chefen för IT-och controllerfunktioner m fl informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående budgetarbete. Arbetsutskott överlämnade förslaget till drift- och investeringsbudget för 2006 samt inriktning åren till kommunstyrelsen för slutlig beredning och komplettering av sedvanliga beslutssatser. Central förhandling har genomförts Socialdemokraternas säryrkanden utgår från kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Miljöpartiets säryrkanden utgår från budgetram. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c-förslag: 1 % ytterligare höjning av skolpengen riktad till årskurs Förslag till budget s-förslag: Ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV)

13 14 Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5 dagar/vecka Strata ett Ungdomscafé, delvis i ungdomars egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamhet i öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild aktivitet för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för ekeröbarnen, netto skolan kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunens obligatoriekrav Förslag till budget mp-förslag: Inrätta pedagogiska ämnesledartjänster i basämnena matte, svenska, engelska som ett led i att höja lärarnas kompetens, tre kvalificerade tjänster Nolltaxa i simskola Resursförstärkning i skolbarnsomsorg, bl a för att få fler skolsköterskor Försöksprojekt Fritidsorganisationer organiserar eftermiddagsverksamhet i skollokaler som gratis hålls tillgängliga kl Aktivitetsbidrag och övriga bidrag beräknas täcka rimligt ledararvode Ökad öppethållande av två fritidsgårdar och satsning på ungdomscafé Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Lokaler Permanet förskola Sandudden, enskilt projekt -250 Nybyggnad Sandudden, 5 avd x Lövhagens enskilda fsk, projektering 1 avd -250

14 15 Tillbygg. Lövhagen 1 avd Birka enskild fsk projektering, Birka, ombyggnad och tillbyggnad Tillbyggnad kommunal fsk 2+2 avd Summa Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. x x 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c: Förslag till budget s-förslag: Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och ungdomar Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5 dagar/vecka Tillsättning ungdomshandledare, Fyren -600 Förslag till budget Mp-förslag: Förstärkning med ungdomskurator på Fyren och ungdomsmottagningen för att minska alkohol- och drogberoende, 2 x 0,5 tjänst Utökade resurser för en familjebehandlartjänst inom socialtjänsten som rådgivare på familjecentralen, minst 50 % Avgiftsfri tillgång till individuella trygghetslarm Återskapande av fältassistenttjänst, två ½- tidstjänster Ändrad avgift familjerådgivning: (1:a besöket familjerådgivning avgiftsfritt, därefter 150 kr/besök) Ökad LSS-ersättning, som försäkringskassans (f n 212 kr/timme) -800

15 16 Försök med ökad dagverksamhet bla utflykter med liten buss (Adelsöbuss) Mindre ökning av kostn för ekonomiskt bistånd i förhållande till majoritetens förslag 500 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp, kd, c, s och mp-förslag: Lokaler Äldreomsorg, utredning utbyggnad särskilt boende Handikappoms.utbyggn gruppbost Inventarier Socialkontoret IT Socialkontoret-verksamhetssystem SocialkontoretIFO-överfallslarm Summa Investeringsbudget för 2006 om -770 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. x KULTURNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram M,fp, kd,c-förslag: Förslag till budget

16 17 s-förslag: Höjning av aktivitetsstödet till barn och ungdomars föreningsliv, från 10 kr till 13 kr (30 % ökning av föreningsstöd) Kommunala lokaler hyresfritt för hela föreningslivet i kommunen -600 Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på musikverksamheten för barn och ungdom i kulturskolan, 1,5 tjänst Modernisering av datorer för allmänheten på biblioteken -750 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp,kd, c, s och mp-förslag: Förstudie avseende idrottsanläggningar i kommunen Inventarier Kultur- och fritidslokaler samt anläggningar Konst Konstinköp Konstnärlig utsmyckning vid investeringsobjekt Avslutande och planerade investeringsobjekt Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd, c, s och mp:s förslag.

17 18 forts kf 136 forts investeringsbudget, kulturnämnden mp-förslag: Idrottsanläggningar i kommunen x x m, fp, kd och c-förslag: Avslag På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen avslagit mp-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, bostadsanpassning tkr Bostadsanpassning Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla

18 19 forts kf 136 Investeringsbudget, tkr Inventarier och IT Verksamhetsanpassad IT och inventarier Summa 1. Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för åren 2007 och 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget, tkr Budgetram fp, kd och c -förslag: Minskning med 50 % av heltidsarvoderat oppositionsråd Förslag till budget m-förslag: Avslag på fp, kd och c-yrkandet Förslag till budget

19 20 forts kf 136 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit moderaternas förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. REVISIONEN Driftbudget, tkr Budgetram Noteras att kommunfullmäktiges presidium behandlat förslaget KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget, tkr Kommunledning Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Samverkan med andra kommuner och outsourcing Uppdrag: Kommunledningsstaben får i utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för dels samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka med andra verksamheter än rent administrativa funktioner samt dels möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Förslag till budget s-förslag: Besparing för kommunledningen -minskat köp av externa tjänster/konsulter -översyn/avveckling av beställar/utförarorganisationen -allmän översyn av nivån på kommunens overheadkostnad Konsumentrådgivare (i samarbete med närliggande kommun) 4 000

20 21 Förslag till budget Mp-förslag: Satsning på kommunens hemsida bör ske i samarbete med annan/andra kommuner, ger minskad kostnad 2006 Minskning av omställnings- och avvecklingsresurs Minskat personalbehov vid avveckling av beställar-och utförarsystem Styrning och stöd till kommunorganisationen Ökad kostnad för 0,25 tjänst som konsumentrådgivare Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka rörande andra verksamheter än rent administrativa funktioner och möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, resultatenheter och kommungemensam verksamhet m, fp, kd och c-förslag: Lokaler Ombyggnad verksamhetslokaler Färentuna förskola Gräsåker förskola Mindre verksamhetsanpassningar**) Gemensamt re-enheter & övriga kommunala verksamheter Förskola-skola

21 22 Äldre- och handikappomsorg Utredning Ljudisolering källarutrymme, Tappströmskolan Arbetsmiljöansvar Ombyggnad Färingsöhemmet Ombyggnad kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Ombyggnad kök, Stenhamraskolan Arbetsmiljöinvesteringar kommunal verksamheter Inventarier Inv i samband med ombyggnad, Gräsåkers förskola Inv i samband med ombyggnad, Färentuna skola Inv i samband med ombyggnad, äldreomsorg Inv i samband med förtätning gruppbostad och kontor Årlig förnyelse förskola-skola Årlig förnyelse äldre- och handikappomsorg Årlig förnyelse, komplettering kulturverksamhet Årlig förnyelse, komplettering vux och gy Kommunhus; stab, nämndkontor, gemensamma utrymmen Reinvestering Ekeröhälsan IT Ärende- och dokumenthanteringssystem Schema/Bemanning Interaktivitet kommunala tjänster (web) Utvecklingsprojekt administration Aktiv utrustning i samband med förvaltningsnät, utbyggnad ITinfrastruktur Uppgradering/reinvestering arbetsstationer re Arbetsstationer vrk omsorg Arbetsstationer vrk skola, förskola IT i undervisningen Proj elevdokumentation Elevhälsa IT-Ladan/datrotek/komvux/Lärcent Server bibliotek+publika datorer Uppgradering/reinvestering arbetsstationer stab-nämndkontor x

22 23 socialkontor Servers för gemensamma system Reinvest. Server inkl konsolidering av verksamhetssystem Utbyte brandvägg och vpn-lösning Backup lösning Övriga investeringar Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Skalskydd, säkerhetsåtg vrk lokaler Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- yrkandet. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Driftbudget, tkr Ekeröhälsan Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, tkr Överförmyndarverksamhet Budgetram Förslag till budget Driftbudget om -785 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om -805 tkr respektive -823 tkr gälla.

23 24

24 25 forts kf 136 Driftbudget, tkr Räddningstjänst Budgetram m, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget mp-förslag: Reservpost om samordning ej uppnås Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, räddningstjänsten Fordon Ersättning släckfordon Tappström Jeep Transportbuss Inventarier och maskiner Räddningsutrustning IT Arbetsstationer, verksamhetssystem Rakel Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag gälla.

25 26 forts kf 136 Driftbudget, tkr Tekniska kontoret Budgetram Förslag till budget m,fp,kd och c-förslag: Ytterligare satsning, utöver redan föreslagna, på utemiljön genom ökade skötselanslag till grönområden, allmän platsmark, skolor och förskolors utemiljö samt utemiljön vid handikappomsorgens samt äldreomsorgens särskilda boenden Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på upprustning av badplatser Förslag till beslut På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c:s förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret M, fp, kd,c och s-förslag: Övrigt Utredningar; alternativ vaenergiteknik Mark/exploatering Årliga projekt Exploateringar diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken-förnyelse Ny-om och tillbyggnad fastigheter Årliga projekt Garantiarbeten Nya projekt Ekebyhovs slott Sundby kvarn Ombyggnad foajé biblioteket Ekerö Tillgänglighet Ekerö

26 27 Larmåtgärder, brand och inbrott Tappströmskolans bollhall Lagen om skydd mot olyckor Solcellsinstallation Konvertering till alternativ energiteknik* Komplettering köksutrustning Kyla i serverrum Utbyte ventilationsagg. (energieff*) Belysning i kommunhuset* Tappströms panncentral* Ekgårdens panncentral* Träkvistaskolan panncentral* Parkering, flyttning av återvinningsstation k-huset Kylanläggning biblioteket Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt Utemiljö Uppgårdskolan Allmänna lekplatser, lekutrustning Utemiljö, kommunal förskolor och skolor Badplatser, ombyggnad av offentliga toaletter Kylmaskiner Ekerö 2 st Kylmaskiner Skå 2 st Kylkondensmaskin, Vikingahallen Utkiken utredning/projektering Strandpromenad Ekerö centrum Upprustning badplatser Tätortsnära natur Särskild satsning på ungdomars spontanidrott, t ex Kulananlägg. Trafikanläggningar Reinvesteringar i gator och vägar Väg Mörby Nya projekt Trafikförbättringsåtg. Ekerövägen x Summa mp-förslag: Trafikmiljöförbättringar vid Skå IP -150 Förstudie-upprustning av Stenhamra centrum -150 Summa

27 28 forts kf 136 ) Ansökan om stöd till energiinvesteringar och konvertering är ingiven till Boverket. Kostnaden redovisas brutto. **) Omförs från kommunstyrelsen till tekniska kontoret sker efter beslut om genomförande. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt m, fp, kd, c och s-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret Balansenheten VA Områdesanknutna anläggningar Diverse mindre områden Nya projekt Skå-Eneby 1:3 m fl Troxhammar by Områdesanknutna anläggningar Nya projekt Stenhamra-Löten vattenledning Rasta-Skytteholm vattenledning Övrigt Servisledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i befintliga vaanläggningar Driftövervakningssystem Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla.

28 29 forts kf 136 VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE Kommungemensamma avgifter och bidrag driftbudget tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr och tkr gälla. KS - Gemensamma avräkningskonto Summa Konstateras att intäkten beräknas till tkr för år 2006 och för åren till tkr respektive tkr. KS - Budgetmarginal/Omställningsresurs Summa Budgetmarginal/omställningsresurs om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för budgetmarginal/omställningsresurs för flerårsplan ska kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla.

29 30 forts kf 136 KS - Utvecklingsprojekt Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Åstadkomma högre måluppfyllelse hos elever i årskurs 7-9. Resurserna är avsedda att användas för utveckling av pedagogiska metoder och arbetssätt i syfte att stärka elevernas kunskaper och självkänsla samt att skapa goda förutsättningar för fortsatta studier. Medlen ansöks av respektive skola med bifogad projektplan som återrapporteras till KS Satsning på barn inom grundskolan i de lägre åren för att uppnå målen i kärnämnen med betoning på barn med dyslexi 1.Uppdrag: Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Särskild tonårssatsning utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som BuN, SoN och KN gör. 2.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng. En särskild satsning på pedagogiskt och tekniskt stöd samt läromedel till skolan. 3.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras Summa

30 31 forts kf Medel för utvecklingsprojekt om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för skall kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: 1. Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen inom grundskolan för att nå målen bäst ska genomföras. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur en särskild tonårssatsning, utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som barn-och ungdomsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör, bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen avseende pedagogiskt stöd samt läromedel till skolan bäst ska genomföras. Exp: Kommunledningsstaben och Kulturnämnden KS - Jämförelsestörande intäkter Budgetram M, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget s-förslag: Lägre volym av planerad fastighetsförsäljn Förslag till budget Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader.

31 32 forts kf 136 KS Statsbidrag maxtaxa barnomsorgen Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. KS Statsbidrag personalförstärkning skola -förskola Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. FINANSIERING 1. Kommunstyrelsens förslag till verksamhetens nettokostnad för år 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning avseende verksamheten och dess nettokostnad för år 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. 3. Den kommunala utdebiteringen för år 2006 fastställs till 19,23 per skattekrona. 4. Nämnder och styrelsens verksamheter skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga. Miljöpartiet de gröna reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga.

32 33 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen Ulric Andersen Bilaga Socialdemokraternas säryrkanden vad avser kommunens budget för 2006 (tkr) Barn- och ungdomsnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV) Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5dgr/vecka Start av ett Ungdomscafé, delvis i ungdomarnas egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamheten i den öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild satsning på aktiviteter för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för, netto skolans kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunernas obligatoriekrav Socialnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och unga Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5dgr/vecka - 400

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige. 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 EKERÖ KOMMUN 1(20) Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice ordf. Kjell Öhrström (m) Klas Johansson (m)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer