Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36"

Transkript

1 2 Ekebyhovs slott, kl Peter Carpelan (m), ordf Christina Blom Andersson (kd) Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36 Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) Bertil Bjarnevi (m) Inger Andersen (s) Kjell-Erik Börjesson (c) Gunilla Tovatt (mp) Krister Skånberg (mp) Ej tjänstgörande ersättare Emma Jakobsson (fp) Mats Palmborg (fp) Lena Malmfors, kommunchef Katinka Wellin, chef för IT- och controllerfunktioner Ann-Cathrine Bergström, kommunexpeditionschef Britt-Marie Hammar, kommunsekreterare Ulric Andersen Britt-Marie Hammar Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Britt-Marie Hammar

2 3 Ks 126 Tack Nils Holmén har framfört sitt tack för uppvaktning i samband med pensionering.

3 4 Ks 127 Dnr 05/KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m , KFS 20:2 Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Byggnadsnämnden har lämnat förslag till taxeändring. 1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla fr o m Ändringen införs i kommunal författningssamling, KFS 20:2.

4 5 Ks /KS Ändring av taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ärendebeskrivning Miljönämnden har hemställt att kommunfullmäktige fastställer miljönämndens förslag till ändring av taxebilaga 1 i kommunens taxa KFS 60:4. 1. Redovisad ändring i taxebilaga 1 i kommunens taxa för miljönämnden prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr om Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 60:4

5 6 Ks 129 Dnr 05/KS Trygghetslarm, förslag till ändrad avgift KFS 50:8 Ärendebeskrivning Nämndkontoret social har i tjänsteutlåtande upprättat förslag till ändrad avgift för trygghetslarm. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Krister Skånberg (mp) yrkar avslag med hänvisning till att trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för trygghetslarm fastställs till 175 kr/månad fr o m Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 50:8 Reservation Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Ulric Andersen respektive Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

6 7 Ks 130 Dnr 05/KS Avgift för familjerådgivning, förslag till ändring KFS 50:7 Ärendebeskrivning Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande avseende förslag till ändrad avgift för familjerådgivning. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c samt Ulric Andersen för den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Krister Skånberg yrkar för miljöpartiet de gröna att 1:a besöket ska vara avgiftsfritt och fr o m 2:a besöket 150 kr per besök. På ställd proposition finner ordförande kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för familjerådgivning fastställs till 180 kr /besök fr o m Ändringen införs i Kommunal författningssamling, KFS 50:7 Reservation Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för eget yrkande.

7 8 Ks 131 Dnr 05/KS Renhållningstaxa, KFS 60:7 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog i april renhållningsordning med avfallsplan som ska gälla fr o m 1 januari Beslutet är överklagat hos Länsrätten och kommunstyrelsen har lämnat yttrande. Kommunstyrelsen antog entreprenörer för avfallshantering under perioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade taxan , därefter har en mindre revidering gjorts. Renhållningstaxa för Ekerö kommun, KFS 60:7 antas att gälla fr o m

8 9 Ks 132 Anmälan, beslut enligt delegation a) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

9 10 Ks 133 För kännedom a) Dnr 05/KS Inbjudan till avtackning av Hans Rode, som övergår till andra uppgifter inom Vägverket. b) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott a-o a-d c) Dnr 05/KS Underrättelse om befarat förlust i AB Vårljus.

10 11 Ks /KS Valärende Val av ledamot i näringslivsrådet t o m fyllnadsval efter Peter Östergren (kd) Kd Annika Wibeck, Ledungsvägen 16, Ekerö Exp: Annika Wibeck Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren Förtroendemannaregistret Löneavdelningen

11 12 Ks 135 Dnr 05/KS Försäljning av Stockby 4:157 och 4:158 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa försäljning av bl a fastigheterna Stockby 4:157 och 4:158. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) yrkar avslag på att försäljning av fastigheterna sker. För den borgerliga alliansen (m), (fp), (kd) och (c) yrkar Lennart Nilsson (m) att de aktuella fastigheterna försäljs. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt den borgerliga alliansens (m), (fp), (kd) och (c) förslag. Beslut 1. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hansson (1/2) och Anette Söderberg (1/2), daterat beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:157 till en köpeskilling om godkännes. 2. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Fredrik Högling (1/2) och Camilla Högling (1/2), daterat , beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:158 till en köpeskilling om kronor godkännes. 3. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan ges i uppdrag att underteckna avtalen. Reservation Den Socialdemokratiska gruppen genom Ulric Andersen reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska kontoret

12 13 Ks 136 Dnr 05/KS Förslag till drift och investeringsbudget 2006 samt inriktning åren Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om direktiv för nämnder och styrelsens fortsatta arbete med förslag till drift- och investeringsbudget för år 2006 samt inriktning för åren Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för det fortsatta budgetarbetet samt att leda och samordna arbetet. Vidare att ge uppdrag till tekniska kontoret att redovisa och intäktsbedöma objekt som kan vara föremål för försäljning. Chefen för IT-och controllerfunktioner m fl informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående budgetarbete. Arbetsutskott överlämnade förslaget till drift- och investeringsbudget för 2006 samt inriktning åren till kommunstyrelsen för slutlig beredning och komplettering av sedvanliga beslutssatser. Central förhandling har genomförts Socialdemokraternas säryrkanden utgår från kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Miljöpartiets säryrkanden utgår från budgetram. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c-förslag: 1 % ytterligare höjning av skolpengen riktad till årskurs Förslag till budget s-förslag: Ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV)

13 14 Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5 dagar/vecka Strata ett Ungdomscafé, delvis i ungdomars egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamhet i öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild aktivitet för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för ekeröbarnen, netto skolan kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunens obligatoriekrav Förslag till budget mp-förslag: Inrätta pedagogiska ämnesledartjänster i basämnena matte, svenska, engelska som ett led i att höja lärarnas kompetens, tre kvalificerade tjänster Nolltaxa i simskola Resursförstärkning i skolbarnsomsorg, bl a för att få fler skolsköterskor Försöksprojekt Fritidsorganisationer organiserar eftermiddagsverksamhet i skollokaler som gratis hålls tillgängliga kl Aktivitetsbidrag och övriga bidrag beräknas täcka rimligt ledararvode Ökad öppethållande av två fritidsgårdar och satsning på ungdomscafé Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Lokaler Permanet förskola Sandudden, enskilt projekt -250 Nybyggnad Sandudden, 5 avd x Lövhagens enskilda fsk, projektering 1 avd -250

14 15 Tillbygg. Lövhagen 1 avd Birka enskild fsk projektering, Birka, ombyggnad och tillbyggnad Tillbyggnad kommunal fsk 2+2 avd Summa Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. x x 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c: Förslag till budget s-förslag: Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och ungdomar Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5 dagar/vecka Tillsättning ungdomshandledare, Fyren -600 Förslag till budget Mp-förslag: Förstärkning med ungdomskurator på Fyren och ungdomsmottagningen för att minska alkohol- och drogberoende, 2 x 0,5 tjänst Utökade resurser för en familjebehandlartjänst inom socialtjänsten som rådgivare på familjecentralen, minst 50 % Avgiftsfri tillgång till individuella trygghetslarm Återskapande av fältassistenttjänst, två ½- tidstjänster Ändrad avgift familjerådgivning: (1:a besöket familjerådgivning avgiftsfritt, därefter 150 kr/besök) Ökad LSS-ersättning, som försäkringskassans (f n 212 kr/timme) -800

15 16 Försök med ökad dagverksamhet bla utflykter med liten buss (Adelsöbuss) Mindre ökning av kostn för ekonomiskt bistånd i förhållande till majoritetens förslag 500 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp, kd, c, s och mp-förslag: Lokaler Äldreomsorg, utredning utbyggnad särskilt boende Handikappoms.utbyggn gruppbost Inventarier Socialkontoret IT Socialkontoret-verksamhetssystem SocialkontoretIFO-överfallslarm Summa Investeringsbudget för 2006 om -770 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. x KULTURNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram M,fp, kd,c-förslag: Förslag till budget

16 17 s-förslag: Höjning av aktivitetsstödet till barn och ungdomars föreningsliv, från 10 kr till 13 kr (30 % ökning av föreningsstöd) Kommunala lokaler hyresfritt för hela föreningslivet i kommunen -600 Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på musikverksamheten för barn och ungdom i kulturskolan, 1,5 tjänst Modernisering av datorer för allmänheten på biblioteken -750 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp,kd, c, s och mp-förslag: Förstudie avseende idrottsanläggningar i kommunen Inventarier Kultur- och fritidslokaler samt anläggningar Konst Konstinköp Konstnärlig utsmyckning vid investeringsobjekt Avslutande och planerade investeringsobjekt Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd, c, s och mp:s förslag.

17 18 forts kf 136 forts investeringsbudget, kulturnämnden mp-förslag: Idrottsanläggningar i kommunen x x m, fp, kd och c-förslag: Avslag På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen avslagit mp-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, bostadsanpassning tkr Bostadsanpassning Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla

18 19 forts kf 136 Investeringsbudget, tkr Inventarier och IT Verksamhetsanpassad IT och inventarier Summa 1. Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för åren 2007 och 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget, tkr Budgetram fp, kd och c -förslag: Minskning med 50 % av heltidsarvoderat oppositionsråd Förslag till budget m-förslag: Avslag på fp, kd och c-yrkandet Förslag till budget

19 20 forts kf 136 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit moderaternas förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. REVISIONEN Driftbudget, tkr Budgetram Noteras att kommunfullmäktiges presidium behandlat förslaget KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget, tkr Kommunledning Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Samverkan med andra kommuner och outsourcing Uppdrag: Kommunledningsstaben får i utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för dels samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka med andra verksamheter än rent administrativa funktioner samt dels möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Förslag till budget s-förslag: Besparing för kommunledningen -minskat köp av externa tjänster/konsulter -översyn/avveckling av beställar/utförarorganisationen -allmän översyn av nivån på kommunens overheadkostnad Konsumentrådgivare (i samarbete med närliggande kommun) 4 000

20 21 Förslag till budget Mp-förslag: Satsning på kommunens hemsida bör ske i samarbete med annan/andra kommuner, ger minskad kostnad 2006 Minskning av omställnings- och avvecklingsresurs Minskat personalbehov vid avveckling av beställar-och utförarsystem Styrning och stöd till kommunorganisationen Ökad kostnad för 0,25 tjänst som konsumentrådgivare Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka rörande andra verksamheter än rent administrativa funktioner och möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, resultatenheter och kommungemensam verksamhet m, fp, kd och c-förslag: Lokaler Ombyggnad verksamhetslokaler Färentuna förskola Gräsåker förskola Mindre verksamhetsanpassningar**) Gemensamt re-enheter & övriga kommunala verksamheter Förskola-skola

21 22 Äldre- och handikappomsorg Utredning Ljudisolering källarutrymme, Tappströmskolan Arbetsmiljöansvar Ombyggnad Färingsöhemmet Ombyggnad kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Ombyggnad kök, Stenhamraskolan Arbetsmiljöinvesteringar kommunal verksamheter Inventarier Inv i samband med ombyggnad, Gräsåkers förskola Inv i samband med ombyggnad, Färentuna skola Inv i samband med ombyggnad, äldreomsorg Inv i samband med förtätning gruppbostad och kontor Årlig förnyelse förskola-skola Årlig förnyelse äldre- och handikappomsorg Årlig förnyelse, komplettering kulturverksamhet Årlig förnyelse, komplettering vux och gy Kommunhus; stab, nämndkontor, gemensamma utrymmen Reinvestering Ekeröhälsan IT Ärende- och dokumenthanteringssystem Schema/Bemanning Interaktivitet kommunala tjänster (web) Utvecklingsprojekt administration Aktiv utrustning i samband med förvaltningsnät, utbyggnad ITinfrastruktur Uppgradering/reinvestering arbetsstationer re Arbetsstationer vrk omsorg Arbetsstationer vrk skola, förskola IT i undervisningen Proj elevdokumentation Elevhälsa IT-Ladan/datrotek/komvux/Lärcent Server bibliotek+publika datorer Uppgradering/reinvestering arbetsstationer stab-nämndkontor x

22 23 socialkontor Servers för gemensamma system Reinvest. Server inkl konsolidering av verksamhetssystem Utbyte brandvägg och vpn-lösning Backup lösning Övriga investeringar Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Skalskydd, säkerhetsåtg vrk lokaler Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- yrkandet. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Driftbudget, tkr Ekeröhälsan Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, tkr Överförmyndarverksamhet Budgetram Förslag till budget Driftbudget om -785 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om -805 tkr respektive -823 tkr gälla.

23 24

24 25 forts kf 136 Driftbudget, tkr Räddningstjänst Budgetram m, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget mp-förslag: Reservpost om samordning ej uppnås Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, räddningstjänsten Fordon Ersättning släckfordon Tappström Jeep Transportbuss Inventarier och maskiner Räddningsutrustning IT Arbetsstationer, verksamhetssystem Rakel Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag gälla.

25 26 forts kf 136 Driftbudget, tkr Tekniska kontoret Budgetram Förslag till budget m,fp,kd och c-förslag: Ytterligare satsning, utöver redan föreslagna, på utemiljön genom ökade skötselanslag till grönområden, allmän platsmark, skolor och förskolors utemiljö samt utemiljön vid handikappomsorgens samt äldreomsorgens särskilda boenden Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på upprustning av badplatser Förslag till beslut På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c:s förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret M, fp, kd,c och s-förslag: Övrigt Utredningar; alternativ vaenergiteknik Mark/exploatering Årliga projekt Exploateringar diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken-förnyelse Ny-om och tillbyggnad fastigheter Årliga projekt Garantiarbeten Nya projekt Ekebyhovs slott Sundby kvarn Ombyggnad foajé biblioteket Ekerö Tillgänglighet Ekerö

26 27 Larmåtgärder, brand och inbrott Tappströmskolans bollhall Lagen om skydd mot olyckor Solcellsinstallation Konvertering till alternativ energiteknik* Komplettering köksutrustning Kyla i serverrum Utbyte ventilationsagg. (energieff*) Belysning i kommunhuset* Tappströms panncentral* Ekgårdens panncentral* Träkvistaskolan panncentral* Parkering, flyttning av återvinningsstation k-huset Kylanläggning biblioteket Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt Utemiljö Uppgårdskolan Allmänna lekplatser, lekutrustning Utemiljö, kommunal förskolor och skolor Badplatser, ombyggnad av offentliga toaletter Kylmaskiner Ekerö 2 st Kylmaskiner Skå 2 st Kylkondensmaskin, Vikingahallen Utkiken utredning/projektering Strandpromenad Ekerö centrum Upprustning badplatser Tätortsnära natur Särskild satsning på ungdomars spontanidrott, t ex Kulananlägg. Trafikanläggningar Reinvesteringar i gator och vägar Väg Mörby Nya projekt Trafikförbättringsåtg. Ekerövägen x Summa mp-förslag: Trafikmiljöförbättringar vid Skå IP -150 Förstudie-upprustning av Stenhamra centrum -150 Summa

27 28 forts kf 136 ) Ansökan om stöd till energiinvesteringar och konvertering är ingiven till Boverket. Kostnaden redovisas brutto. **) Omförs från kommunstyrelsen till tekniska kontoret sker efter beslut om genomförande. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt m, fp, kd, c och s-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret Balansenheten VA Områdesanknutna anläggningar Diverse mindre områden Nya projekt Skå-Eneby 1:3 m fl Troxhammar by Områdesanknutna anläggningar Nya projekt Stenhamra-Löten vattenledning Rasta-Skytteholm vattenledning Övrigt Servisledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i befintliga vaanläggningar Driftövervakningssystem Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla.

28 29 forts kf 136 VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE Kommungemensamma avgifter och bidrag driftbudget tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr och tkr gälla. KS - Gemensamma avräkningskonto Summa Konstateras att intäkten beräknas till tkr för år 2006 och för åren till tkr respektive tkr. KS - Budgetmarginal/Omställningsresurs Summa Budgetmarginal/omställningsresurs om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för budgetmarginal/omställningsresurs för flerårsplan ska kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla.

29 30 forts kf 136 KS - Utvecklingsprojekt Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Åstadkomma högre måluppfyllelse hos elever i årskurs 7-9. Resurserna är avsedda att användas för utveckling av pedagogiska metoder och arbetssätt i syfte att stärka elevernas kunskaper och självkänsla samt att skapa goda förutsättningar för fortsatta studier. Medlen ansöks av respektive skola med bifogad projektplan som återrapporteras till KS Satsning på barn inom grundskolan i de lägre åren för att uppnå målen i kärnämnen med betoning på barn med dyslexi 1.Uppdrag: Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Särskild tonårssatsning utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som BuN, SoN och KN gör. 2.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng. En särskild satsning på pedagogiskt och tekniskt stöd samt läromedel till skolan. 3.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras Summa

30 31 forts kf Medel för utvecklingsprojekt om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för skall kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: 1. Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen inom grundskolan för att nå målen bäst ska genomföras. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur en särskild tonårssatsning, utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som barn-och ungdomsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör, bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen avseende pedagogiskt stöd samt läromedel till skolan bäst ska genomföras. Exp: Kommunledningsstaben och Kulturnämnden KS - Jämförelsestörande intäkter Budgetram M, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget s-förslag: Lägre volym av planerad fastighetsförsäljn Förslag till budget Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader.

31 32 forts kf 136 KS Statsbidrag maxtaxa barnomsorgen Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. KS Statsbidrag personalförstärkning skola -förskola Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. FINANSIERING 1. Kommunstyrelsens förslag till verksamhetens nettokostnad för år 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning avseende verksamheten och dess nettokostnad för år 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. 3. Den kommunala utdebiteringen för år 2006 fastställs till 19,23 per skattekrona. 4. Nämnder och styrelsens verksamheter skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga. Miljöpartiet de gröna reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga.

32 33 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen Ulric Andersen Bilaga Socialdemokraternas säryrkanden vad avser kommunens budget för 2006 (tkr) Barn- och ungdomsnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV) Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5dgr/vecka Start av ett Ungdomscafé, delvis i ungdomarnas egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamheten i den öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild satsning på aktiviteter för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för, netto skolans kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunernas obligatoriekrav Socialnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och unga Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5dgr/vecka - 400

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser 2 Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195 Felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 1996-09-17 dåvarande samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att komplettera förslag om felparkeringsavgifter

Läs mer

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 2 Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Anna-Karin Ullgren (m) Gun Häll (s) Jan-Eric Billter (fp) Sven-Olof Evermo

Läs mer

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige. 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling

Läs mer

Ks 134 Dnr 02/KS

Ks 134 Dnr 02/KS 2 Ks 134 Dnr 02/KS123 432 Yttrande till miljödomstolen avseende NCC AB:s ansökan om att få utföra schaktning för att anlägga kanal och damm, Västra Sandudden NCC AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50 EKERÖ KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-11-21 1(40) Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50 Peter Carpelan (m) Ronny Erhardsson (m) 81-del av 88 Stig Marklund (mp) 81-86 Anna-Karin Ullgren (m) Frida Tamker

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack 2 Kf 53a Tack Ordförande Lena Blomstergren (m) framför kommunfullmäktiges tack till Eva Winberg med elever från Uppgårdsskolans SOPAgrupp för visning av filmen Vad händer med det källsorterade avfallet?

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 1(15) Plats och tid ande Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Biliter (fp) Lennart Ljungblom (fp) Christina Blom Andersson (kd)

Läs mer

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats.

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats. 2 Kf 34 Dnr 03/KS 79 109 Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Krister Skånberg (mp) har 2003-04-29 lämnat en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Är det bara kommunfullmäktige som får

Läs mer

Ks 98 Dnr 00/KS Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Ks 98 Dnr 00/KS Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2 Ks 98 Dnr 00/KS140 706 Mataa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat att fr o m 2002-01-01 kan kommunerna införa mataa i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg.

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Ks 104 Dnr 02/KS103 109

Ks 104 Dnr 02/KS103 109 2 Ks 104 Dnr 02/KS103 109 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, kl

Kommunhuset, kl Kommunhuset, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert Åkerljung (kd)

Läs mer

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 2 Ks 39 Dnr 05/KS 25 042 Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 Nämnder, kontor och resultatenheter har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelse.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition 2 Ks 1 Dnr 93/ST0120 014 Avtal mellan Ekerö kommun och Vägverkets Färjerederi avseende Ekeröleden Ekeröleden skall fr o m 2001-02-01 under högtrafik permanent trafikeras med två färjor. Med anledning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3)

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3) Kommunhusets rum 386, kl 08.45-09.00 Peter Carpelan (m), orf Lennart Nilssson (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Ulric Andersen (s) Krister Skånberg (mp) Tommy Liljeros (ö) Tjänstgörande Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88 EKERÖ KOMMUN 2 Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Billter (fp) Lennart Ljungblom (fp) 89-92 Christina Blom Andersson (kd) Ulric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp)

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m ) t o m 192 Nils Lundqvist (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2007, klockan 17.30-20.30 kommunhuset rum 386 Beslutande Ledamöter Monica Wallenius (m) Åke Liedberg (m) Lennart Ljungblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-16 1(27) Kommunhuset, kl 18.00-21.00. Tjänstgörande Staffan Strömbäck (m) Kjell Öhrström (m) ersättare

Kommunstyrelsen 2007-10-16 1(27) Kommunhuset, kl 18.00-21.00. Tjänstgörande Staffan Strömbäck (m) Kjell Öhrström (m) ersättare Kommunhuset, kl 18.00-21.00 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert Åkerljung (kd) Ulric Andersen (s) Eleonor

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 EKERÖ KOMMUN 1(20) Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice ordf. Kjell Öhrström (m) Klas Johansson (m)

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Kf 25 Dnr 01/KS Verksamhetsredovisning per Kommunstyrelsen beslutade :

Kf 25 Dnr 01/KS Verksamhetsredovisning per Kommunstyrelsen beslutade : 2 Kf 25 Dnr 01/KS01 042 Verksamhetsredovisning per 2001-03-31 Ärendebeskrivning Nämnder och kontoret har överlämnat verksamhetsredovisning per 2001-03-31. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ks 57 Dnr 00/KS25 214

Ks 57 Dnr 00/KS25 214 2 Ks 57 Dnr 00/KS25 214 Samråd om förslag till detaljplan för Västra Sandudden, etapp 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 1999-10-05 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostadsbebyggelse

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.10-19:30 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer