Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36"

Transkript

1 2 Ekebyhovs slott, kl Peter Carpelan (m), ordf Christina Blom Andersson (kd) Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36 Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) Bertil Bjarnevi (m) Inger Andersen (s) Kjell-Erik Börjesson (c) Gunilla Tovatt (mp) Krister Skånberg (mp) Ej tjänstgörande ersättare Emma Jakobsson (fp) Mats Palmborg (fp) Lena Malmfors, kommunchef Katinka Wellin, chef för IT- och controllerfunktioner Ann-Cathrine Bergström, kommunexpeditionschef Britt-Marie Hammar, kommunsekreterare Ulric Andersen Britt-Marie Hammar Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Britt-Marie Hammar

2 3 Ks 126 Tack Nils Holmén har framfört sitt tack för uppvaktning i samband med pensionering.

3 4 Ks 127 Dnr 05/KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m , KFS 20:2 Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Byggnadsnämnden har lämnat förslag till taxeändring. 1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla fr o m Ändringen införs i kommunal författningssamling, KFS 20:2.

4 5 Ks /KS Ändring av taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ärendebeskrivning Miljönämnden har hemställt att kommunfullmäktige fastställer miljönämndens förslag till ändring av taxebilaga 1 i kommunens taxa KFS 60:4. 1. Redovisad ändring i taxebilaga 1 i kommunens taxa för miljönämnden prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr om Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 60:4

5 6 Ks 129 Dnr 05/KS Trygghetslarm, förslag till ändrad avgift KFS 50:8 Ärendebeskrivning Nämndkontoret social har i tjänsteutlåtande upprättat förslag till ändrad avgift för trygghetslarm. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Krister Skånberg (mp) yrkar avslag med hänvisning till att trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för trygghetslarm fastställs till 175 kr/månad fr o m Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 50:8 Reservation Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Ulric Andersen respektive Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

6 7 Ks 130 Dnr 05/KS Avgift för familjerådgivning, förslag till ändring KFS 50:7 Ärendebeskrivning Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande avseende förslag till ändrad avgift för familjerådgivning. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c samt Ulric Andersen för den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Krister Skånberg yrkar för miljöpartiet de gröna att 1:a besöket ska vara avgiftsfritt och fr o m 2:a besöket 150 kr per besök. På ställd proposition finner ordförande kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för familjerådgivning fastställs till 180 kr /besök fr o m Ändringen införs i Kommunal författningssamling, KFS 50:7 Reservation Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för eget yrkande.

7 8 Ks 131 Dnr 05/KS Renhållningstaxa, KFS 60:7 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog i april renhållningsordning med avfallsplan som ska gälla fr o m 1 januari Beslutet är överklagat hos Länsrätten och kommunstyrelsen har lämnat yttrande. Kommunstyrelsen antog entreprenörer för avfallshantering under perioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade taxan , därefter har en mindre revidering gjorts. Renhållningstaxa för Ekerö kommun, KFS 60:7 antas att gälla fr o m

8 9 Ks 132 Anmälan, beslut enligt delegation a) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

9 10 Ks 133 För kännedom a) Dnr 05/KS Inbjudan till avtackning av Hans Rode, som övergår till andra uppgifter inom Vägverket. b) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott a-o a-d c) Dnr 05/KS Underrättelse om befarat förlust i AB Vårljus.

10 11 Ks /KS Valärende Val av ledamot i näringslivsrådet t o m fyllnadsval efter Peter Östergren (kd) Kd Annika Wibeck, Ledungsvägen 16, Ekerö Exp: Annika Wibeck Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren Förtroendemannaregistret Löneavdelningen

11 12 Ks 135 Dnr 05/KS Försäljning av Stockby 4:157 och 4:158 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa försäljning av bl a fastigheterna Stockby 4:157 och 4:158. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) yrkar avslag på att försäljning av fastigheterna sker. För den borgerliga alliansen (m), (fp), (kd) och (c) yrkar Lennart Nilsson (m) att de aktuella fastigheterna försäljs. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt den borgerliga alliansens (m), (fp), (kd) och (c) förslag. Beslut 1. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hansson (1/2) och Anette Söderberg (1/2), daterat beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:157 till en köpeskilling om godkännes. 2. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Fredrik Högling (1/2) och Camilla Högling (1/2), daterat , beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:158 till en köpeskilling om kronor godkännes. 3. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan ges i uppdrag att underteckna avtalen. Reservation Den Socialdemokratiska gruppen genom Ulric Andersen reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska kontoret

12 13 Ks 136 Dnr 05/KS Förslag till drift och investeringsbudget 2006 samt inriktning åren Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om direktiv för nämnder och styrelsens fortsatta arbete med förslag till drift- och investeringsbudget för år 2006 samt inriktning för åren Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för det fortsatta budgetarbetet samt att leda och samordna arbetet. Vidare att ge uppdrag till tekniska kontoret att redovisa och intäktsbedöma objekt som kan vara föremål för försäljning. Chefen för IT-och controllerfunktioner m fl informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående budgetarbete. Arbetsutskott överlämnade förslaget till drift- och investeringsbudget för 2006 samt inriktning åren till kommunstyrelsen för slutlig beredning och komplettering av sedvanliga beslutssatser. Central förhandling har genomförts Socialdemokraternas säryrkanden utgår från kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Miljöpartiets säryrkanden utgår från budgetram. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c-förslag: 1 % ytterligare höjning av skolpengen riktad till årskurs Förslag till budget s-förslag: Ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV)

13 14 Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5 dagar/vecka Strata ett Ungdomscafé, delvis i ungdomars egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamhet i öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild aktivitet för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för ekeröbarnen, netto skolan kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunens obligatoriekrav Förslag till budget mp-förslag: Inrätta pedagogiska ämnesledartjänster i basämnena matte, svenska, engelska som ett led i att höja lärarnas kompetens, tre kvalificerade tjänster Nolltaxa i simskola Resursförstärkning i skolbarnsomsorg, bl a för att få fler skolsköterskor Försöksprojekt Fritidsorganisationer organiserar eftermiddagsverksamhet i skollokaler som gratis hålls tillgängliga kl Aktivitetsbidrag och övriga bidrag beräknas täcka rimligt ledararvode Ökad öppethållande av två fritidsgårdar och satsning på ungdomscafé Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Lokaler Permanet förskola Sandudden, enskilt projekt -250 Nybyggnad Sandudden, 5 avd x Lövhagens enskilda fsk, projektering 1 avd -250

14 15 Tillbygg. Lövhagen 1 avd Birka enskild fsk projektering, Birka, ombyggnad och tillbyggnad Tillbyggnad kommunal fsk 2+2 avd Summa Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. x x 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram m, fp, kd och c: Förslag till budget s-förslag: Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och ungdomar Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5 dagar/vecka Tillsättning ungdomshandledare, Fyren -600 Förslag till budget Mp-förslag: Förstärkning med ungdomskurator på Fyren och ungdomsmottagningen för att minska alkohol- och drogberoende, 2 x 0,5 tjänst Utökade resurser för en familjebehandlartjänst inom socialtjänsten som rådgivare på familjecentralen, minst 50 % Avgiftsfri tillgång till individuella trygghetslarm Återskapande av fältassistenttjänst, två ½- tidstjänster Ändrad avgift familjerådgivning: (1:a besöket familjerådgivning avgiftsfritt, därefter 150 kr/besök) Ökad LSS-ersättning, som försäkringskassans (f n 212 kr/timme) -800

15 16 Försök med ökad dagverksamhet bla utflykter med liten buss (Adelsöbuss) Mindre ökning av kostn för ekonomiskt bistånd i förhållande till majoritetens förslag 500 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp, kd, c, s och mp-förslag: Lokaler Äldreomsorg, utredning utbyggnad särskilt boende Handikappoms.utbyggn gruppbost Inventarier Socialkontoret IT Socialkontoret-verksamhetssystem SocialkontoretIFO-överfallslarm Summa Investeringsbudget för 2006 om -770 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. x KULTURNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram M,fp, kd,c-förslag: Förslag till budget

16 17 s-förslag: Höjning av aktivitetsstödet till barn och ungdomars föreningsliv, från 10 kr till 13 kr (30 % ökning av föreningsstöd) Kommunala lokaler hyresfritt för hela föreningslivet i kommunen -600 Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på musikverksamheten för barn och ungdom i kulturskolan, 1,5 tjänst Modernisering av datorer för allmänheten på biblioteken -750 Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp,kd, c, s och mp-förslag: Förstudie avseende idrottsanläggningar i kommunen Inventarier Kultur- och fritidslokaler samt anläggningar Konst Konstinköp Konstnärlig utsmyckning vid investeringsobjekt Avslutande och planerade investeringsobjekt Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd, c, s och mp:s förslag.

17 18 forts kf 136 forts investeringsbudget, kulturnämnden mp-förslag: Idrottsanläggningar i kommunen x x m, fp, kd och c-förslag: Avslag På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen avslagit mp-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, bostadsanpassning tkr Bostadsanpassning Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla

18 19 forts kf 136 Investeringsbudget, tkr Inventarier och IT Verksamhetsanpassad IT och inventarier Summa 1. Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för åren 2007 och 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget, tkr Budgetram fp, kd och c -förslag: Minskning med 50 % av heltidsarvoderat oppositionsråd Förslag till budget m-förslag: Avslag på fp, kd och c-yrkandet Förslag till budget

19 20 forts kf 136 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit moderaternas förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. REVISIONEN Driftbudget, tkr Budgetram Noteras att kommunfullmäktiges presidium behandlat förslaget KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget, tkr Kommunledning Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Samverkan med andra kommuner och outsourcing Uppdrag: Kommunledningsstaben får i utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för dels samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka med andra verksamheter än rent administrativa funktioner samt dels möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Förslag till budget s-förslag: Besparing för kommunledningen -minskat köp av externa tjänster/konsulter -översyn/avveckling av beställar/utförarorganisationen -allmän översyn av nivån på kommunens overheadkostnad Konsumentrådgivare (i samarbete med närliggande kommun) 4 000

20 21 Förslag till budget Mp-förslag: Satsning på kommunens hemsida bör ske i samarbete med annan/andra kommuner, ger minskad kostnad 2006 Minskning av omställnings- och avvecklingsresurs Minskat personalbehov vid avveckling av beställar-och utförarsystem Styrning och stöd till kommunorganisationen Ökad kostnad för 0,25 tjänst som konsumentrådgivare Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka rörande andra verksamheter än rent administrativa funktioner och möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, resultatenheter och kommungemensam verksamhet m, fp, kd och c-förslag: Lokaler Ombyggnad verksamhetslokaler Färentuna förskola Gräsåker förskola Mindre verksamhetsanpassningar**) Gemensamt re-enheter & övriga kommunala verksamheter Förskola-skola

21 22 Äldre- och handikappomsorg Utredning Ljudisolering källarutrymme, Tappströmskolan Arbetsmiljöansvar Ombyggnad Färingsöhemmet Ombyggnad kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Ombyggnad kök, Stenhamraskolan Arbetsmiljöinvesteringar kommunal verksamheter Inventarier Inv i samband med ombyggnad, Gräsåkers förskola Inv i samband med ombyggnad, Färentuna skola Inv i samband med ombyggnad, äldreomsorg Inv i samband med förtätning gruppbostad och kontor Årlig förnyelse förskola-skola Årlig förnyelse äldre- och handikappomsorg Årlig förnyelse, komplettering kulturverksamhet Årlig förnyelse, komplettering vux och gy Kommunhus; stab, nämndkontor, gemensamma utrymmen Reinvestering Ekeröhälsan IT Ärende- och dokumenthanteringssystem Schema/Bemanning Interaktivitet kommunala tjänster (web) Utvecklingsprojekt administration Aktiv utrustning i samband med förvaltningsnät, utbyggnad ITinfrastruktur Uppgradering/reinvestering arbetsstationer re Arbetsstationer vrk omsorg Arbetsstationer vrk skola, förskola IT i undervisningen Proj elevdokumentation Elevhälsa IT-Ladan/datrotek/komvux/Lärcent Server bibliotek+publika datorer Uppgradering/reinvestering arbetsstationer stab-nämndkontor x

22 23 socialkontor Servers för gemensamma system Reinvest. Server inkl konsolidering av verksamhetssystem Utbyte brandvägg och vpn-lösning Backup lösning Övriga investeringar Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Skalskydd, säkerhetsåtg vrk lokaler Summa På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- yrkandet. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Driftbudget, tkr Ekeröhälsan Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget, tkr Överförmyndarverksamhet Budgetram Förslag till budget Driftbudget om -785 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om -805 tkr respektive -823 tkr gälla.

23 24

24 25 forts kf 136 Driftbudget, tkr Räddningstjänst Budgetram m, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget mp-förslag: Reservpost om samordning ej uppnås Förslag till budget På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, räddningstjänsten Fordon Ersättning släckfordon Tappström Jeep Transportbuss Inventarier och maskiner Räddningsutrustning IT Arbetsstationer, verksamhetssystem Rakel Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag gälla.

25 26 forts kf 136 Driftbudget, tkr Tekniska kontoret Budgetram Förslag till budget m,fp,kd och c-förslag: Ytterligare satsning, utöver redan föreslagna, på utemiljön genom ökade skötselanslag till grönområden, allmän platsmark, skolor och förskolors utemiljö samt utemiljön vid handikappomsorgens samt äldreomsorgens särskilda boenden Förslag till budget mp-förslag: Ökad satsning på upprustning av badplatser Förslag till beslut På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c:s förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret M, fp, kd,c och s-förslag: Övrigt Utredningar; alternativ vaenergiteknik Mark/exploatering Årliga projekt Exploateringar diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken-förnyelse Ny-om och tillbyggnad fastigheter Årliga projekt Garantiarbeten Nya projekt Ekebyhovs slott Sundby kvarn Ombyggnad foajé biblioteket Ekerö Tillgänglighet Ekerö

26 27 Larmåtgärder, brand och inbrott Tappströmskolans bollhall Lagen om skydd mot olyckor Solcellsinstallation Konvertering till alternativ energiteknik* Komplettering köksutrustning Kyla i serverrum Utbyte ventilationsagg. (energieff*) Belysning i kommunhuset* Tappströms panncentral* Ekgårdens panncentral* Träkvistaskolan panncentral* Parkering, flyttning av återvinningsstation k-huset Kylanläggning biblioteket Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt Utemiljö Uppgårdskolan Allmänna lekplatser, lekutrustning Utemiljö, kommunal förskolor och skolor Badplatser, ombyggnad av offentliga toaletter Kylmaskiner Ekerö 2 st Kylmaskiner Skå 2 st Kylkondensmaskin, Vikingahallen Utkiken utredning/projektering Strandpromenad Ekerö centrum Upprustning badplatser Tätortsnära natur Särskild satsning på ungdomars spontanidrott, t ex Kulananlägg. Trafikanläggningar Reinvesteringar i gator och vägar Väg Mörby Nya projekt Trafikförbättringsåtg. Ekerövägen x Summa mp-förslag: Trafikmiljöförbättringar vid Skå IP -150 Förstudie-upprustning av Stenhamra centrum -150 Summa

27 28 forts kf 136 ) Ansökan om stöd till energiinvesteringar och konvertering är ingiven till Boverket. Kostnaden redovisas brutto. **) Omförs från kommunstyrelsen till tekniska kontoret sker efter beslut om genomförande. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt m, fp, kd, c och s-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret Balansenheten VA Områdesanknutna anläggningar Diverse mindre områden Nya projekt Skå-Eneby 1:3 m fl Troxhammar by Områdesanknutna anläggningar Nya projekt Stenhamra-Löten vattenledning Rasta-Skytteholm vattenledning Övrigt Servisledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i befintliga vaanläggningar Driftövervakningssystem Summa Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget skall kommunstyrelsens förslag gälla.

28 29 forts kf 136 VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE Kommungemensamma avgifter och bidrag driftbudget tkr Budgetram Förslag till budget Driftbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr och tkr gälla. KS - Gemensamma avräkningskonto Summa Konstateras att intäkten beräknas till tkr för år 2006 och för åren till tkr respektive tkr. KS - Budgetmarginal/Omställningsresurs Summa Budgetmarginal/omställningsresurs om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för budgetmarginal/omställningsresurs för flerårsplan ska kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla.

29 30 forts kf 136 KS - Utvecklingsprojekt Budgetram m, fp, kd, c och s-förslag: Åstadkomma högre måluppfyllelse hos elever i årskurs 7-9. Resurserna är avsedda att användas för utveckling av pedagogiska metoder och arbetssätt i syfte att stärka elevernas kunskaper och självkänsla samt att skapa goda förutsättningar för fortsatta studier. Medlen ansöks av respektive skola med bifogad projektplan som återrapporteras till KS Satsning på barn inom grundskolan i de lägre åren för att uppnå målen i kärnämnen med betoning på barn med dyslexi 1.Uppdrag: Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Särskild tonårssatsning utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som BuN, SoN och KN gör. 2.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng. En särskild satsning på pedagogiskt och tekniskt stöd samt läromedel till skolan. 3.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras Summa

30 31 forts kf Medel för utvecklingsprojekt om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för skall kommunstyrelsens förslag om vardera år gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: 1. Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen inom grundskolan för att nå målen bäst ska genomföras. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur en särskild tonårssatsning, utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som barn-och ungdomsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör, bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen avseende pedagogiskt stöd samt läromedel till skolan bäst ska genomföras. Exp: Kommunledningsstaben och Kulturnämnden KS - Jämförelsestörande intäkter Budgetram M, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget s-förslag: Lägre volym av planerad fastighetsförsäljn Förslag till budget Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader.

31 32 forts kf 136 KS Statsbidrag maxtaxa barnomsorgen Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. KS Statsbidrag personalförstärkning skola -förskola Summa Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. FINANSIERING 1. Kommunstyrelsens förslag till verksamhetens nettokostnad för år 2006 om tkr fastställs. 2. Som inriktning avseende verksamheten och dess nettokostnad för år 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om tkr respektive tkr gälla. 3. Den kommunala utdebiteringen för år 2006 fastställs till 19,23 per skattekrona. 4. Nämnder och styrelsens verksamheter skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga. Miljöpartiet de gröna reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga.

32 33 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen Ulric Andersen Bilaga Socialdemokraternas säryrkanden vad avser kommunens budget för 2006 (tkr) Barn- och ungdomsnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV) Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5dgr/vecka Start av ett Ungdomscafé, delvis i ungdomarnas egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamheten i den öppna fritidsverksamheten för barn år, särskild satsning på aktiviteter för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för, netto skolans kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunernas obligatoriekrav Socialnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och unga Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5dgr/vecka - 400

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige. 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 1(15) Plats och tid ande Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Biliter (fp) Lennart Ljungblom (fp) Christina Blom Andersson (kd)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 2 Ks 39 Dnr 05/KS 25 042 Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 Nämnder, kontor och resultatenheter har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelse.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition 2 Ks 1 Dnr 93/ST0120 014 Avtal mellan Ekerö kommun och Vägverkets Färjerederi avseende Ekeröleden Ekeröleden skall fr o m 2001-02-01 under högtrafik permanent trafikeras med två färjor. Med anledning av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp)

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m ) t o m 192 Nils Lundqvist (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 EKERÖ KOMMUN 1(20) Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice ordf. Kjell Öhrström (m) Klas Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-16 1(27) Kommunhuset, kl 18.00-21.00. Tjänstgörande Staffan Strömbäck (m) Kjell Öhrström (m) ersättare

Kommunstyrelsen 2007-10-16 1(27) Kommunhuset, kl 18.00-21.00. Tjänstgörande Staffan Strömbäck (m) Kjell Öhrström (m) ersättare Kommunhuset, kl 18.00-21.00 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert Åkerljung (kd) Ulric Andersen (s) Eleonor

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2 Mötesprotokoll 2012-10-03

Kommunala pensionärsrådet 2 Mötesprotokoll 2012-10-03 Kommunala pensionärsrådet 2 Plats: Debatten, kommunhuset, onsdagen den 3 oktober 2012, kl. 08.30 11.10 Närvarande: Cecilia Norlin (M), ordförande Christina Blom Andersson (KD) Inger Andersen (S), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Informationen noteras.

Informationen noteras. 2 Ks 38 Information om verksamhetsplanearbetet inom ramen för integrering av verksamhets- och ekonomistyrning Kommunchefen informerade om pågående och kommande verksamhetsplanearbete inom ramen för integrering

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2008-05-27. Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2008-05-27. Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15 1 Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15 Peter Carpelan (m) Jan Runesten (m)- 101 Gun Häll (s) Anna-Karin Ullgren (m) Staffan Strömbäck (m) Sveneric Larsson (s) Lennart Nilsson (m) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU)

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU) 100 Waldorfskolan i Drottningholm 1:1 Sk TFB TFU Skolallén 3 178 93 DROTTNINGHOLM Drottningholm 101 Drottningholms förskola Drottningholm 1:1 Fsk TFB TFU Skolallén, PL 168 178 93 DROTTNINGHOLM 103 Drottningholms

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande:

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande: Borgensansökan IFK Stocksund Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande: Siv Sahlström (C) yrkar återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag att beräkna och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer