Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 30 september kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Föredraganden Informationsärenden 4. Redovisning och utvärdering av miljödag 2014 Dnr 2014/0030 Angelika Samuelsson Beslutsärenden 5. Vattenfalls ansökan om omprövning av vattenhushållningsbestämmelserna för Vänern Dnr 2014/ Föreläggande att ta bort olovligt uppförd byggnad inom strandskyddsområde Dnr 2014/ Ansökan om förhandsbesked avseende avstyckning från rubricerad fastighet Dnr 2014/ Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och byggnation av enbostadshus Dnr 2014/ Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av ny tomt och där uppföra enbostadshus Dnr 2014/0651 Mikael Asplund Pär Andersson Pär Andersson Pär Andersson Pär Andersson

2 Kallelse Miljö- och byggnämnden 10. Tertial 2 Dnr 2014/ Yttrande angående bostadsförsörjningsprogram Dnr 2014/ Handikappolitisk plan Dnr 2014/ Taxor och avgifter 2015 Dnr 2014/0785 Maud Wik, Göran Andersson Maud Wik Maud Wik Maud Wik 14. Information /0488 Klosteräng - Mål- och resursarbete Budget Anmälan om inkomna skrivelser 16. Anmälan av delegeringsbeslut Carlos Rebelo Da Silva Ordförande

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / ADM Redovisning och utvärdering av miljödag 2014 Dnr 2014/0030 Sammanfattning Miljödagen 2014 blev åter en lyckad och omtyckt tillställning av både besökare och utställare. I år bjöd vi in olika lokala matproducenter att delta. Eftersom det inte finns någon matmarknad i Lilla Edet kändes det rätt att lyfta fram dem på miljödagen. Det var ca 300 personer som besökte miljödagen, det är ungefär lika många som de två tidigare åren. Utvärderingen visar att de som besvarat enkäten tycker att miljödagen är en mycket trevlig tillställning. Det som besökarna tyckte bäst om var variationen av aktiviteter och att aktiviteterna var gratis för barnen. Även utställarna tycker att det är ett bra initiativ att arrangera miljödagen. De flesta kan tänka sig att vara med igen. Beslutsunderlag Enkätsvar från besökare och utställare på Miljödagen, Dnr: 2014/ Finansiering Tilldelad budget har hållits. Förslag till beslut Nämnden noterar informationen och får utifrån utvärderingen enas, om Miljödagen ska hållas 2015, för att kunna fatta ett beslut i oktobernämnden. Angelika Samuelsson Miljöinspektör

4 Tjänsteskrivelse Datum Dnr Dpl / MIS Till miljö- och byggnämnden Remiss angående Vattenfalls ansökan om ändring av vattenhushållningsbestämmelserna avseende vattenståndet nedströms Lilla Edets kraftstation, mål nr M Dnr 2014/0788 Sammanfattning Vattenfall Vattenkraft AB har i ansökan till Vänersborg tingsrätt, mark- och miljödomstolen, uppgett att gällande regleringsbestämmelser inte i tillräcklig grad beaktar riskerna för skador längs Göta älv nedströms Lilla Edet, särskilt vid de tvångstappningar som ibland ska vidtas för att minska risken för översvämningar runt Vänern. Bolaget har med anledning härav yrkat att vattenhushållningsbestämmelsen A.8, som avser särskilda regler för motverkande av högt vattenstånd nedströms Vargön, kompletteras med satsen "samt för motverkande av att vattenståndet vid pegeln nedströms Ströms sluss överstiger nivån + 1,90 m". Vattenfall Vattenkraft AB har vidare bl.a. uppgett att den nu yrkade ändringen efter samråd med ansvariga myndigheter redan tillämpats under en längre tid, varför den yrkade ändringen i praktiken inte medför några konsekvenser samt att ändringen i ett teoretiskt värsta fall kan medföra att Vänerns yta stiger med ungefär 0,5 cm. Beslutsunderlag Ansökan om omprövning av vattendom enligt miljöbalken Förslag till beslut Miljö-och byggnämnden avstår från yttrande då ändringen endast bekräftar rådande förhållande och dessa är till fördel för Lilla Edets kommun och markägarna nedströms Lilla Edets kraftverk. Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen Mikael Asplund Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/1

5 `~~:.a~ VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen KUNGÖRELSE OS i G' y. r; C~l ujryr~il~~illil~u:~il Aktbilaga 5 Mål nr M R4 Anges vid kontakt med domstolen -~~~ ~~~ 4/C~ X 88"- l Mark- och miljödomstolen Vattennivån i sjön Vänern regleras vid Vargöns kraftverk, beläget vid Göta älvs utlopp ur Vänern. Regleringen sker i enlighet med omfattande vattenhushållningsbestämmelser fastställda av Västerbygdens vattendomstol i domar år 1937 och 1955 och handhas av kraftverksägaren Vattenfall Vattenkraft AB. Vattenfall Vattenkraft AB har i ansökan till Vänersborg tingsrätt, mark- och miljödomstolen, uppgett att gällande regleringsbestämmelser inte i tillräcklig grad beaktar riskerna för skador längs Göta älv nedströms Lilla Edet, särskilt vid de tvångstappningar som ibland ska vidtas för att minska risken för översvämningar runt Vänern. Bolaget har med anledning härav yrkat att vattenhushållningsbestämmelsen A.8, som avser särskilda regler för motverkande av högt vattenstånd nedströms Vargön, kompletteras med satsen "samt för motverkande av att vattenståndet vid pegeln nedströms Ströms sluss överstiger nivån + 1,90 m". Vattenfall Vattenkraft AB har vidare bl.a. uppgett att den nu yrkade ändringen efter samråd med ansvariga myndigheter redan tillämpats under en längre tid, varför den yrkade ändringen i praktiken inte medför några konsekvenser samt att ändringen i ett teoretiskt värsta fall kan medföra att Vänerns yta stiger med ungefär 0,5 cm. Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen till VÄNERSBORGS TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, Box 1070, Vänersborg eller via e-post senast den 13 oktober Domstolens målnummer M ska anges. Yrkanden om ersättning ska framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Carolina Allvin Bromar, Medborgarservice ililla Edets kommun, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet,telefon Eventuella vidare kallelser och andra meddelanden införs endast igöteborgs-posten och Nya Wermlands-Tidningen. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1070 Hamngatan Vänersborg E-post: Expeditionstid måndag fredag 08:00-16:00

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / BLN Föreläggande att ta bort olovligt uppförd byggnad inom strandskyddsområde Dnr 2014/0462 Bakgrund På fastigheten som är en jordbruksfastighet, finns en byggnad uppförd inom strandskyddsområde ca 40 meter från sjön Torrgårdsvattnet. Sjön ingår i naturreservatet Svartedalen och är tillika ett Natura område. Tomtplatsen utgörs av ett tidigare orört stycke natur. Byggnaden som ursprungligen utgjorts av två hopmonterade vagnar med hjul har forslats till platsen av ett större fordon, och ställts på plintar på en avgrusad plan i närheten av en vändplan som avslutar en skogsväg. Byggnaden har byggts till med en veranda med tak. Den sammanlagda byggnadsytan bedöms uppgå till ca 50 m 2. Installationer för vatten- och avlopp och elektricitet saknas. Miljö- och byggnämnden har vid tidigare kommunikation med byggnadens och fastighetens ägare fått förklaringen att byggnaden används för skogsbrukets behov som personalutrymme för måltider och vila. Uppvärmningen sker med hjälp av gasol. Den takklädda altanen används bl a för förvaring av skyddsutrustning och material samt för rengöring av detta. Vidare gör byggnadens konstruktion på hjul att den är flyttbar. Strandskyddslagstiftningen och syftena med lagen Enligt 7 kap 13 är syftet med strandskyddet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 15 får inom ett strandskyddsområde inte uppföras nya byggnader eller utföras anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda områden som den annars skulle få beträda fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligen förändrar villkoren för djur- eller växtarter. Undantag från strandskyddsbestämmelserna gäller enligt 16 för byggnader och anläggningar som behövs för jordbruket, fisket och skogsbruket och om de för sin funktion måste finnas inom strandskyddsområdet. Något motiv till varför den aktuella byggnaden om den ska användas för skogsbrukets behov - för sin funktion måste ligga inom strandskyddat område har inte lämnats. Kommunen har enligt 26 kap MB tillsynen över att strandskyddslagstiftningen efterlevs. Enligt 26 kap 9 får kommunen som tillsynsmyndighet besluta om att ingripa med de föreägganden och förbud som behövs för att föreskrifter och regler enligt miljöbalken ska följas.

7 sid- 2 - Motiv till föreläggande Miljö- och byggnämnden har tillskrivit byggnadens och fastighetens ägare och gett denne möjlighet att rätta till det olovligt utförda genom att ta bort byggnaden och återställa marken runt denna och att komma in med en förklaring till nämnden innan den Nämnden har inte fått någon förklaring och vid besiktning av tomtplatsen stod byggnaden kvar på samma plats och med samma utförande som då nämndens tjänsteman besökte platsen Miljö- och byggnämnden tar därför upp frågan om föreläggande enligt 26 kap 9 MB. Föreläggandet kan förenas med vite. Hela anläggningen med tillfartsväg, byggnad och anlagd tomtplats har getts en permanent karaktär. Det är uppenbart att byggnaden- trots att det under delar av denna finns hjul- på grund av storlek och konstruktion inte är enkelt flyttbar vid eventuella behov i skogsbruket på annat håll. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att den aktuella byggnaden i det fall den är avsedd för skogsbrukets behov - för sin funktion inte måste vara placerad inom strandskyddsområde. Om behov finns av flyttbara personalutrymmen för skogsbruket finns på skogsfastigheten utrymme för sådana utanför strandskyddat område. Utformning och placering av byggnad och tomtplats i strandområdet riskerar att på ett påtagligt sätt verka avhållande på allmänhetens fria tillträde till stranden. Det kan heller inte uteslutas att de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma tillfart och tomtplats förändrat villkoren för växt och djurlivet på den aktuella platsen och i naturreservatet och Natura området. Miljö- och byggnämnden gör därför bedömningen att den uppställda byggnaden och de anläggningar som gjorts för att bygga väg och åstadkomma en tomtplats runt huset strider mot strandskyddets syften och mot bestämmelserna i miljöbalken. Några särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna finns inte. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden förelägger ägare till fastigheten och till den aktuella byggnaden med stöd av 26 kap 9 MB och med motiv enligt ovan att senast ha bortforslat byggnaden och återställt den anlagda marken runt byggnaden till ursprunglig naturmark. Föreläggandet är enligt 26 kap 14 MB förenat med ett löpande vite på kronor per månad till dess rättelse skett. Upplysningar Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår i den bifogade anvisningen härom. Beslutet expedieras till Peter Ramhage sid 2/2

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / FHB Ansökan om FÖRHANDSBESKED avseende avstyckning av rubricerad fastighet Dnr 2014/0552 Sammanfattning Ansökan avser avstyckning från rubricerad fastighet. Den tilltänkta fastighetens area avses bli 4 ha. På den avstyckade fastigheten skall där uppföra bostadshus, stall och ekonomibyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område samt utom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen (ÖP 2012) för Lilla Edets kommun markeras området som Område med endast generella rekommendationer samt definieras Jordbruk/Skogsmark, den aktuella platsen ligger väl utanför område markerat Verksamheter, industri som Förslaget Byggnationen avses ske på ängsmark delvis omgiven av skogsmark, något förhöjt med utsikt över åkermark och bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms inte inverka negativt på naturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms heller inte påverka landskapsbilden negativt. Remisser Lantmäteriets yttrande: Lantmäteriet har ur sin synpunkt inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus. En avstyckning bör kunna ske av en ändamålsenlig tomtplats. Sakägaryttranden Inga sakägare har yttrat sig i frågan avseende avstyckning och ny bebyggelse. Bedömning Enligt 2 kap. 6 skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

9 sid- 2 - Den planerade bebyggnationen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse med förlängning av befintlig väg. Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden. Vidare att husets placering synes lämplig utifrån den redan omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen skall bestå av såväl bostadshus som gårdsbyggnader. Förvaltningen bedömer således att positivt förhandsbesked kan ges. Bedömningen görs att den planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL ) 2 kap. 5. Positivt förhandsbesked kan meddelas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17, 2 kap. 4, 5 samt MB 3 och 4 kap. Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: Ansökan, dnr 14/ Situationsplan, dnr 14/ Yttrande Lantmäteriet, dnr 14/ Upplysningar/villkor till sökanden Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäteriet i Vänersborg. Som tomt får tas i anspråk definierad mark inom fastigheten, markerad på situationsplan Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Bygglov skall sökas. Avloppstillstånd erfordras innan bygglov medges och söks hos miljöenheten i Lilla Edets kommun. Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade anvisningen härom. sid 2/3

10 sid- 3 - Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja förhandsbesked för avstyckning och byggnation enligt ansökan på fastigheten Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked, inklusive kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 6438 kronor. Fakturan på avgiften sänds separat. Beslutet expedieras till Sökanden Peter Ramhage sid 3/3

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / FHB Ansökan om FÖRHANDSBESKED för avstyckning och byggnation av enbostadshus Dnr 2014/0607 Sammanfattning Ansökan avser avstyckning från rubricerad fastighet. Den tilltänkta tomten avses bli 6 ha och där uppföra ett enbostadshus samt garage. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område samt inom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen (ÖP 2012) för Lilla Edets kommun markeras området som Område med endast generella rekommendationer samt definieras Jordbruk/Skogsmark Förslaget Byggnationen avses ske i en glänta, delvis omgiven av skogsmark, något förhöjt med utsikt över åkermark och bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms inte inverka negativt på naturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms heller inte påverka landskapsbilden negativt. En större kraftledning finns i det aktuella området, varför detta måste beaktas i den fortsatta planeringen. Remisser Lantmäteriets yttrande: Lantmäteriet har ur sin synpunkt inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus. En avstyckning bör kunna ske av en ändamålsenlig tomtplats. Sakägaryttranden Inga sakägare har yttrat sig i frågan avseende avstyckning och ny bebyggelse. Bedömning Enligt 2 kap. 6 skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

12 sid- 2 - Den planerade bebyggnationen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse med förlängning av befintlig väg. Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden. Vidare att husets placering synes lämplig utifrån den redan omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen skall bestå av enbostadshus och garage. Förvaltningen bedömer således att positivt förhandsbesked kan ges. Bedömningen görs att den planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL ) 2 kap. 5. Positivt förhandsbesked kan meddelas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17, 2 kap. 4, 5 samt MB 3 och 4 kap. Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: Ansökan, dnr 14/ Situationsplan, dnr 14/ Yttrande Lantmäteriet Upplysningar/villkor till sökanden Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäteriet i Vänersborg. Som tomt får tas i anspråk definierad mark inom fastigheten, markerad på situationsplan Byggnationen skall placeras på skyddsavstånd så att magnetfälten inte överstiger 0,4 µt. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Bygglov skall sökas. Avloppstillstånd erfordras innan bygglov medges och söks hos miljöenheten i Lilla Edets kommun. Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade anvisningen härom. sid 2/3

13 sid- 3 - Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja förhandsbesked för avstyckning och byggnation enligt ansökan på fastigheten Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked, inklusive kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 6438 kronor. Fakturan på avgiften sänds separat. Beslutet expedieras till Sökanden Peter Ramhage sid 3/3

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / FHB Ansökan om FÖRHANDSBESKED för avstyckning av ny tomt och där uppföra enbostadshus Dnr 2014/0651 Sammanfattning Ansökan avser avstyckning från rubricerad fastighet. Den tilltänkta fastighetens area avses bli ca 2300 kvm. På den avstyckade fastigheten skall där uppföra bostadshus samt garage. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område samt utom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen (ÖP 2012) för Lilla Edets kommun markeras området som Område med endast generella rekommendationer samt definieras Jordbruk/Skogsmark. Förslaget Byggnationen avses ske på ängsmark delvis omgiven av träd. Föreslagen åtgärd bedöms inte inverka negativt på naturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms heller inte påverka landskapsbilden negativt. Remisser Lantmäteriets yttrande: Lantmäteriet har ur sin synpunkt inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus. En avstyckning bör kunna ske av en ändamålsenlig tomtplats. Sakägaryttranden Inga sakägare har yttrat sig i frågan avseende avstyckning och ny bebyggelse. Bedömning Enligt 2 kap. 6 skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

15 sid- 2 - Den planerade bebyggnationen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse med förlängning av befintlig väg. Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden. Vidare att husets placering synes lämplig utifrån den redan omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen skall bestå av såväl bostadshus som garage. Förvaltningen bedömer således att positivt förhandsbesked kan ges. Bedömningen görs att den planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL ) 2 kap. 5. Positivt förhandsbesked kan meddelas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17, 2 kap. 4, 5 samt MB 3 och 4 kap. Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: Ansökan, dnr 14/ Situationsplan, dnr 14/ Yttrande Lantmäteriet, dnr 14/ Upplysningar/villkor till sökanden Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäteriet i Vänersborg. Som tomt får tas i anspråk definierad mark inom fastigheten, markerad på situationsplan Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39. Bygglov skall sökas. Avloppstillstånd erfordras innan bygglov medges och söks hos miljöenheten i Lilla Edets kommun. Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade anvisningen härom. sid 2/3

16 sid- 3 - Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja förhandsbesked för avstyckning och byggnation enligt ansökan på fastigheten Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked, inklusive kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 6438 kronor. Fakturan på avgiften sänds separat. Beslutet expedieras till Sökanden Peter Ramhage sid 3/3

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl / ADM Tertial 2, miljö- och byggnämnden Dnr 2014/0008 Sammanfattning Miljö- och bygglovsavdelningen fullgör sina uppdrag enligt plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) och livsmedelslagen. Bygglovsärendena handläggs skyndsamt och kompletta ärenden handläggs i regel inom de 10 veckor som lagen föreskriver. Under perioden har Arbete med att erbjuda energi- och klimatrådgivning till flerbostadshus är påbörjat och miljödagen genomförts. Inom myndighetsutövning karaktäriseras arbetet av händelsestyrd verksamhet. Planerad tillsyn har skett av återvinningsstationer och inventering av avlopp. På livsmedelssidan har skolkök prioriterats. Inom hållbar utveckling återfinns LONA-projekt, Kalkning och Göta Älv vattenskyddsområde (GÄVSO). Räddningstjänsten fullgör sitt uppdrag enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) samt LBE (lag om brandfarliga och explosiva ämnen), både operativt och förebyggande. Räddningstjänsten har gjort 125 insatser och elva tillsyner enligt LSO och fem tillsyner enligt LBE. Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet kommuner har tecknat ett avtal gällande Räddningschef (RCH) som har ansvaret för LSO-uppdrag och funktionen räddningschef i beredskap (RCB), som träder i kraft den 1 september Avtal har även tecknats med Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF) angående utalarmering från SOS, ett släckavtal vid brand i Öresjöområdet och ett avtal på E45 norr och söder om Torpabron. Avtal angående E45 söder, vid Lödöse/Alvhem, med Bohus har tecknats med räddningstjänstförbund (BORF). Av de 7 kommunfullmäktigesmål som berör miljö-, bygg och räddningstjänsten, bedöms 6 uppfyllas under året. Målet som troligen inte kommer att uppfyllas är Prioriterat mål nr 9 med inriktningsmål nr 7 som handlar om ovårdade fastigheter. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas under år Ekonomisk uppföljning Miljö- och byggnämnden visar, efter andra terialens utgång, ett överskott på drygt 1,4 mkr. Den största orsaken till nämndens avvikelse är att det under året har funnits flera vakanta tjänster inom miljöavdelningens verksamhetsområden samt att räddningstjänsten i princip inte haft några kostnader för köpt tillsyn från NÄRF.

18 sid- 2 - Prognos på årsbasis för hela nämndens verksamhetsområden uppskattas till ett överskott om 1,1 mkr. De områden som visar på ett underskott är nämndens verksamhet (- 44 tkr) och fysiskoch teknisk planering (-35 tkr). Övriga områden som visar på överskott är konsumentoch energirådgivning (+39 tkr), myndighetsutövning (+413 tkr), livsmedelstillsyn (+47 tkr), hållbar utveckling (+570 tkr) och räddningstjänsten (+450 tkr). Årsprognos visar på ett underskott för nämndens verksamhet (- 50 tkr) och fysisk- och teknisk planering (±0 kr). Övriga områden som visar på överskott är konsument- och energirådgivning (+ 100 tkr), myndighetsutövning (+300tkr), livsmedelstillsyn (±0 kr), hållbar utveckling (+400 tkr) och räddningstjänsten (+350tkr). Beslutsunderlag Tertial 2, diarienummer 2014/ Förslag till beslut Miljö och byggnämnden godkänner tertialrapport 2, 2014 Maud Wik samhällsbyggnadschef Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Miljö- och bygglovsavdelningen, Peter Ramhage Räddningstjänsten, Göran Andersson och Carl-Ian Bissmark sid 2/2

19 Tertialrapport Dnr 2014/ Dpl

20 Tertialrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndverksamhet Fysisk och teknisk planering Konsument- och energirådgivning Miljö- och hälsa, myndighetsutövning Livsmedel Miljö och hälsa, hållbar utveckling Räddningstjänst Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Analys av utfall och prognos Nämnd- och styrelseverksamhet Teknisk och fysisk planering Konsument- och energirådgivning Miljö- och hälsa, myndighetsutövning, inklusive livsmedelstillsyn Miljö- och hälsa, hållbar utveckling Räddningstjänsten Utfall och prognos Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Investeringar Arbetsmiljö... 19

21 Tertialrapport Sammanfattning Miljö- och bygglovsavdelningen fullgör sina uppdrag enligt plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) och livsmedelslagen. Bygglovsärendena handläggs skyndsamt och kompletta ärenden handläggs i regel inom de 10 veckor som lagen föreskriver. Under perioden har Arbete med att erbjuda energi- och klimatrådgivning till flerbostadshus är påbörjat och miljödagen genomförts. Inom myndighetsutövning karaktäriseras arbetet av händelsestyrd verksamhet. Planerad tillsyn har skett av återvinningsstationer och inventering av avlopp. På livsmedelssidan har skolkök prioriterats. Inom hållbar utveckling återfinns LONA-projekt, Kalkning och Göta Älv vattenskyddsområde (GÄVSO). Räddningstjänsten fullgör sitt uppdrag enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) samt LBE (lag om brandfarliga och explosiva ämnen), både operativt och förebyggande. Räddningstjänsten har gjort 125 insatser och elva tillsyner enligt LSO och fem tillsyner enligt LBE. Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet kommuner har tecknat ett avtal gällande Räddningschef (RCH) som har ansvaret för LSO-uppdrag och funktionen räddningschef i beredskap (RCB), som träder i kraft den 1 september Avtal har även tecknats med Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF) angående utalarmering från SOS, ett släckavtal vid brand i Öresjöområdet och ett avtal på E45 norr och söder om Torpabron. Avtal angående E45 söder, vid Lödöse/Alvhem, med Bohus har tecknats med räddningstjänstförbund (BORF). Av de 7 kommunfullmäktigesmål som berör miljö-, bygg och räddningstjänsten, bedöms 6 uppfyllas under året. Målet som troligen inte kommer att uppfyllas är Prioriterat mål nr 9 med inriktningsmål nr 7 som handlar om ovårdade fastigheter. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas under år Ekonomisk uppföljning Miljö- och byggnämnden visar, efter andra terialens utgång, ett överskott på drygt 1,4 mkr. Den största orsaken till nämndens avvikelse är att det under året har funnits flera vakanta tjänster inom miljöavdelningens verksamhetsområden samt att räddningstjänsten i princip inte haft några kostnader för köpt tillsyn från NÄRF. Prognos på årsbasis för hela nämndens verksamhetsområden uppskattas till ett överskott om 1,1 mkr. De områden som visar på ett underskott är nämndens verksamhet (- 44 tkr) och fysisk- och teknisk planering (-35 tkr). Övriga områden som visar på överskott är konsument- och energirådgivning (+39 tkr), myndighetsutövning (+413 tkr), livsmedelstillsyn (+47 tkr), hållbar utveckling (+570 tkr) och räddningstjänsten (+450 tkr). Årsprognos visar på ett underskott för nämndens verksamhet (- 50 tkr) och fysisk- och teknisk planering (±0 kr). Övriga områden som visar på överskott är konsument- och energirådgivning (+ 100 tkr), myndighetsutövning (+300tkr), livsmedelstillsyn (±0 kr), hållbar utveckling (+400 tkr) och räddningstjänsten (+350tkr).

22 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter - som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, - som enligt lag skall fullgöras inom området för livsmedelskontroll - som enligt lag skall fullgöras avseende tillståndsgivning inom plan- och bygglagen, - enligt lagen om skydd mot olyckor - lag om brandfarliga och explosiva varor - avseende energirådgivning Miljö- och byggnämnden skall också svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i övrigt enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde (livsmedelslagen, tobakslagen i den del som inte utövas av individnämnden enligt 12, 12 a, lag avseende kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln med flera) Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndverksamhet Nämnden har haft 7 av de 7 möten som är planerade till och med den 31 augusti Fysisk och teknisk planering Fysisk och teknisk planering omfattar handläggningen av bygglovsansökning, bygganmälan, förhandsbesked samt rådgivning. Bygglovsärendena handläggs skyndsamt och kompletta ärenden handläggs i regel inom de 10 veckor som lagen föreskriver. Man har använt sig av en arkitektkonsult för att stödja upp bygglovshandläggningen. För att säkerställa en effektiv bygglovshandläggning så har en miljö- och bygglovsadministratör anställts. Ett fåtal nya klagomål angående ovårdade fastigheter har inkommit under året och de ärendena har oftast en lång handläggningstid. Lagen föreskriver att ärenden ska handläggas skyndsamt vilket nu prioriteras då miljö- och bygglovsavdelningen söker en ny bygglovsinspektör som ska handlägga dessa ärenden. Ovårdade fastigheter omfattas inte av de 10 veckors handläggningstid som gäller för kompletta bygglov.

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

~ f ~~ Elisabeth Thi =Gust~n. Carlos Rebelo lya Silva (S) ~~ Tomy Granqvist (M) Miljö- och byggnämnden

~ f ~~ Elisabeth Thi =Gust~n. Carlos Rebelo lya Silva (S) ~~ Tomy Granqvist (M) Miljö- och byggnämnden f~.t+ `~` '~' ~~ -~_:/ i KOMMUN r «...-... ~ Datum: Tisdagen den 25 november 2014 Tid: 17.00 20.40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 1 december 2014 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer