Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus"

Transkript

1 Styrelsen för Datum Kallelse till styrelsemöte för PLATS Konferensrum sjukhuskansli,, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 29 januari 2014, kl KALLADE Beslutande Endrick Schubert, ordförande Helena Holmberg, vice ordförande Ann-Sofie Hermansson Jane Bredin Nadia Mousa Ersättare Hasse Andersson Eshag Kia Mats Brännström Arbetstagarorganisationernas representanter Vakant, TCO Ljiljana Vucevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Inger Milsta Olsson, styrelsens sekreterare Meddela så snart som möjligt om du inte kan komma till sammanträdet via e-post Samåk eller åk kollektivt i möjligaste mån! Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

2 Styrelsen för Datum Dagordning ANS styrelsemöte 29 januari Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Godkännande av protokoll (bilaga) Beslut 5. Nya ANS Information 6. Patientsäkerhetsarbetet Information 7. Årsredovisning ANS 2013 (bilaga) Beslut 8. Redovisning internkontroll 2013 (bilaga) Beslut 9. Säkerhetsredovisning ANS 2013 (bilagor) Beslut 10. Internkontrollplan 2014 (bilaga) Information/ev. beslut 11. Information om planerad dagkirurgi på ANS Information 12. Sjukhusdirektörens rapport Information 13. Ordförande informerar Information 14. Anmälan inkommande utgående handlingar (bilaga) Beslut 15. Övrigt 16. Sammanträdet avslutas

3 Ärende 7

4 Beslutsunderlag Ärende 7 Styrelsen för (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Handläggare: Bo Andersson E-post: Till styrelsen för Årsredovisning 2013 för Förslag till beslut Styrelsen för beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2013 för 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet har upprättat årsredovisning för Årsredovisningen ska behandlas av den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen 28 januari fortsätter att öka tillgängligheten till specialistsjukvård i nordöstra Göteborg (+6,7 procent) fler besök utfördes 2013 jämfört med föregående år. Antalet anställda ökade från 173 till 201 och det ekonomiska utfallet blev tkr. Samtidigt har arbetet med planering av den nya sjukhusbyggnaden fortsatt. Marina Olsson Förvaltningschef Bo Andersson Ekonomichef Bilaga 1. Årsredovisning 2013 för Beslutet skickas till Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 ANS diarium Postadress: Box Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: Webbplats:

5 Årsredovisning Dnr: ANS

6 Sida 1(62) Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsats Verksamhetens övergripande uppdrag Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Främja hälsa och förebygga sjukdom ANS folkhälsouppdrag Verksamhetsutvecklingsprojektet NyANS Insatser för kommunikation Rättighetsfrågor Verksamhets-/Processperspektivet Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet God Vård Vårdgaranti - tillgänglighet Prestationer Miljömål Patientsäkerhetsarbetet Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare Antal utförda riskanalyser Antal utförda händelseanalyser Medarbetarperspektivet Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Personalstruktur Personalvolym Sjukfrånvaro Bemanningsföretag Jämställdhet och mångfald Övrigt Forskning och utveckling IT perspektivet Ekonomiperspektivet Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter...47 REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL...54 REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG...61 BILAGA: Kommunikation

7 Sida 2(62) 1. Sammanfattning och slutsats (ANS) har fortsatt att öka tillgängligheten till specialistsjukvård i nordöstra Göteborg. Antalet utförda besök uppgick totalt under året till , vilket är fler besök än föregående år. I procent är ökningen 6,7 procent. Det har ändå varit färre besök än budget, vilket till stor del beror på att den nya psykiatrienheten inte kommit upp i det planerade antal besök. Sjukhuset har en fortsatt ökning av inkommande remisser. ANS har under det gångna året haft en hög tillgänglighet enligt kraven för vårdgaranti och kömiljard. I december fick 97 procent av patienterna tid för besök inom 90 dagar och 85 procent inom 60 dagar. Åtta av årets tolv månader har över 90 procent av patienterna fått tid för besök inom 60 dagar. Under året har ANS också haft målsättningen att minst 70 procent av patienterna ska få tid för första besök inom 30 dagar. Det målet uppnåddes första gången i augusti, och har sedan fortsatt på den höga nivån under hösten, förutom i december då det var 52 procent. Antalet anställda fortsätter att öka och är per december 201, vilket är en ökning med 28 personer sedan föregående år. ANS är en attraktiv arbetsplats med flera kvalificerade sökande till de flesta utannonserade tjänsterna. I medarbetarenkäten svarade över 84 procent av medarbetarna att de kan rekommendera ANS som arbetsplats, och sammantaget visade medarbetarenkäten att det finns många starka områden som medarbetarkraft, ledarskap, delaktighet och lärande i arbetet. Sjukskrivningstalen har tyvärr ökat från 4,1 procent till 5,1 procent jämfört med föregående år. Byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden har äntligen påbörjats och första spadtaget togs i januari. Under året har arbetet fortsatt enligt tidsplanen. ANS är ett hälsofrämjande sjukhus och arbetar hälsofrämjande gentemot invånare, patienter och personal. Som en del av det har ANS uppdrag att vara nytänkande och arbeta med innovationer för att förbättra hälsan i nordöstra Göteborg. I november vann ANS Sveapriset för projektet Comic Health, tillsammans med två unga sociala entreprenörer. Det är en utveckling av ett internetbaserat hjälpmedel för att stärka kommunikationen, och överbrygga kommunikationshinder, mellan vård och patienter. Priset delades ut på Kvalitetsmässan i november och har redan rönt stort intresse från omvärlden. Årets positiva ekonomiska resultat är på tkr. Resultatet är en följd av ett antal vakanser under delar av året och försenat införande av journalsystemet Melior. Det har varit ett intensivt år och medarbetarna har, med sin kunskap och med stort engagemang, gjort ett fantastiskt arbete med att både ge vård och fortsätta utveckla verksamheten, utgående från patientens/kundens fokus och det goda mötets betydelse. ANS har tagit emot fler patienter, haft hög tillgänglighet enligt vårdgaranti och kömiljard, och utfört hälsofrämjande- och folkhälsoarbete med mycket goda resultat. Samtidigt har arbetet med planering av den nya sjukhusbyggnaden pågått.

8 Sida 3(62) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag (ANS) erbjuder hälso- och sjukvård som är utformad utifrån reella behov och förväntningar från boende i Nordost. Uppdraget omfattar också ett primärt och sekundärt hälsofrämjande arbete riktat till befolkningen och sjukhusets anställda. ANS varumärkesplattform (bilaga) utgår från I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa och kan sammanfattas i följande meningar: Vi vill vara en del av ett välmående nordost tillsammans med andra. Inom Angereds Närsjukhus arbetar vi enat, smart och rörligt. Vi är kunniga och framåt. Vi ska befinna oss i framkanten av utvecklingen och gärna utmana oss själva och andra att tänka nytt. Vår mission är att ta ansvar och göra skillnad i varje möte: vi ser, vi ger och vi gör. Vision Ett nordost som mår bra Uppdrag Verksamheten på ANS ska vara väl fungerande, tillgänglig och utgå från patientens/kundens fokus, vilket möjliggörs av en ständigt innovativ utveckling av kvalitet i vården. ANS ska genom kunskap och ett evidensbaserat utbud av hälso- och sjukvårdstjänster, ett hälsofrämjande arbetssätt och samverkan, bidra till en förbättrad hälsa för befolkningen i nordöstra Göteborg. Hälso- och sjukvårdstjänsternas effekter för patienter/kunder bör vara möjliga att mäta i patientupplevd livskvalitet eller i andra kvalitativa eller kvantitativa mätmetoder. Verksamheten ska präglas av goda möten mellan människor vilket är en drivkraft i all utveckling. Under 2013 har ANS bedrivit vård i enlighet med vårdöverenskommelsen (Dnr HSN ) samt förberett kommande utökade uppdrag med nya vårdtjänster samt utökat organisationen. ANS verksamheter Medicinska specialiteter Vuxenspecialistcentrum (VUSC) omfattar hjärt/kärl- och lungmedicin, neurologi, neurologopedi, diabetes, avancerad hemsjukvård (vid kronisk obstruktiv lungsjukdom) i samarbete med hemsjukvården. Under 2013 har VUSC tillsammans med Rehabteamet och Smärtcentrum bildat området Medicinska specialiteter. Respektive verksamhet arbetar i team. Vården baserar sig på specialister av olika slag och sker i nära samverkan med Sahlgrenska

9 Sida 4(62) Universitetssjukhuset (SU), Närhälsan och i vissa fall hemsjukvården i stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Kardioteamet erbjuder specialiserad hälso- och sjukvård till patienter med komplicerade hjärtoch kärlsjukdomar. Vård till patienter med diabetes ingår i teamet då det inte är ovanligt att flertalet patienter med diabetes också drabbats av komplikationer i hjärta och kärl. Under året har teamet utökats med en biomedicinsk analytiker vars uppdrag i huvudsak är att utföra ultraljudsundersökningar i syfte att frigöra fler kardiologtimmar till patient, vilket har visat sig vara en bra satsning. Neuroteamet erbjuder diagnostik och behandling till patienter med de vanligast förekommande neurologiska sjukdomarna, exempelvis epilepsi, Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros. I teamet ingår också neurologopeder, vilka utreder och ger behandling till patienter med tal- och språkstörningar och sväljsvårigheter. Lungmedicin diagnostiserar och ger vård till patienter huvudsakligen med vanligt förekommande långvariga komplicerade lungsjukdomar som till exempel astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Under 2013 har teamet, tillsammans med specialister från Barn- och ungdomsverksamheten, arbetat med att utforma morgondagens tuberkulosvård för Nordost i viss samverkan med SU. Uppstart av verksamheten sker i början av Rehabteamet tillgodoser patienters behov av specialiserad sjukgymnastik och arbetsterapeutiska behandlingar och utprovning av hjälpmedel. Teamet arbetar också med olika hälsofrämjande satsningar, exempelvis genom att delta i aktiviteter i Angered Centrum, löpande gruppaktiviteter för medarbetare och trädgårdsgrupp för patienter. Smärtcentrum innefattar en öppen specialiserad vård till patienter med långvarig smärta. Verksamheten har ett särskilt uppdrag att arbeta med multimodala bedömningar vid komplexa smärttillstånd som kräver mångfacetterad kompetens. För att förbättra vården utifrån patientens perspektiv krävs ett utvecklat samarbete med övriga verksamheter inom ANS såväl som vårdgrannar. Särskilt fokus ligger på att utveckla ett gott samarbete med primärvården och hemsjukvården i nordöstra Göteborg. Barn- och ungdomsverksamheterna (BUV) BUV innefattar Barn- och ungdomsspecialistcentrum (BUSC), Barn- och ungdomsmedicin (BUM) i Gamlestaden och Angereds ungdomsmottagning (UM). Den sammanvävda verksamheten utgörs av medicinsk, psykiatrisk och neuropsykiatrisk specialistmottagning för barn och ungdomar och en ungdomsmottagning. Arbetet är organiserat i team. Vården baserar sig på specialister av olika slag och sker i nära samverkan med Drottnings Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid SU, Närhälsan och verksamheter som skolhälsovård och familjecentraler i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg Gynekologimottagningen Verksamheten vid Gynekologimottagningen utgörs i huvudsak av diagnostik och behandling av gynekologiska besvär och sjukdomar. Det finns också ett uppdrag att bidra till att minska

10 Sida 5(62) antalet oönskade graviditeter och öka deltagandet i screening för att förebygga eller upptäcka livmoderhalscancer och bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan med mödrahälsovården och Doulaföreningen Födelsehuset. Utöver detta förser verksamheten samtliga ungdomsmottagningar i Göteborg stad med specialistkompetens. Under senare delen av 2013 startade Gynekologimottagningen opererande verksamhet på Kungälvs sjukhus. Psykiatriteamet Psykiatriteamet har i uppdrag att som stöd till sjukhusets övriga verksamheter bidra med psykiatrisk kompetens. Det innebär att teamet i första hand behandlar patienter från ANS. Mottagningen diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar personer som lider av olika psykiatriska tillstånd, exempelvis depression, ångest, stress och psykosomatiska tillstånd. Administrativa enheten Administrativa enheten tillhandahåller i huvudsak arkiv- och dokumenthantering, vårddokumentation och styrning till ANS olika verksamheter. Verksamheten ansvarar för receptionerna på ANS och erbjuder olika typer av servicetjänster till patienter, medarbetare och invånare i Nordost. Exempel på servicetjänster är stöd till verksamheterna att nå vårdgarantin genom bevakning och uppföljning. Verksamheten arbetar ständigt med att öka tillgänglighet till vården genom information till befolkningen och patienterna om vårdens utbud och kontaktvägar och ett bedriver ett konstant arbete med att marknadsföra Mina vårdkontakter som finns på Under 2013 har verksamheten utökats med två enhetschefer som ett naturlig led i utvecklingen av verksamheten då den utökats i takt med övriga verksamheter på ANS. Medicinsk service Röntgen och provtagning/laboratorieverksamheten bemannas av Kungälvs Sjukhus respektive SU.

11 Sida 6(62) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Visionen för (ANS) är: I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. Visionen återspeglar all utveckling och förbättring av kvalitet i vården. Under 2013 har invånardialog och kundsamverkan skett i högre grad än tidigare år vid utvecklingen av kvalitet i vården med nya former och angreppssätt. Genom dialogen har ANS fått kunskap, insikter och konkreta förslag till förbättringar vilka tillvaratagits i utvecklingen och förbättringsarbetet. ANS startade arbetet med att föra in ett ledningssystem för kvalitet under I arbetet ingår att införa processorientering. Det yttersta målet med ledningssystemet är att tillgodose behov, det vill säga ökad kundtillfredsställelse. Ledningssystemet inbegriper också miljö, patientsäkerhet och informationssäkerhet och följer ISO-modellen. En viktig utgångspunkt är att kvalitetsutvecklingen utgår från patientens/kundens fokus. Därför har ANS under året utvecklat en förbättringsskola riktad till samtliga verksamheter där ett antal processledare från Barn- och Ungdomsverksamheten medverkar. Kravet är att processer inte kan utveckla kvalitet utan patientens eller kundernas involvering. Ledningssystemets krav återspeglas inom fler områden än detta perspektiv. Barn- och ungdomsverksamheterna vid ANS deltog i den nationella patientenkäten (NPE) under året. Resultatet visade på en generell förbättring av resultatet jämfört med Planerade åtgärder i den fortsatta utvecklingen refererar till att kunna beskriva vårdinsatsernas nytta baserat på vårdprocesserna och att utveckla information och återkoppling till patienterna om insatsernas uppnådda resultat. En annan åtgärd som diskuteras är att skriva en sammanfattning till familjer efter utredning, men det kräver tid och administrativa resurser så detta utreds fortsatt. En enkätundersökning inom ANS genomfördes under våren med fokus på bemötande. Patienter som besökt samtliga vårdenheter svarade anonymt på frågor om bemötande genom att fylla i en pappersenkät och svaren sammanställdes. Sammanfattningsvis är patienterna mycket nöjda med bemötandet vid ANS. ANS har utformat ett kundindex för dem som köper sjukhusets tjänster, exempelvis skolhälsooch barnhälsovården. ANS plan var att genomföra detta under 2013 men kunderna vill, av avtalsskäl, vänta till kommande år. Ungdomsmottagningen har genomfört en enkätundersökning om kundtillfredsställelse. Enkäten bestod av fem frågor, varav två med fritextsvar, och besvarades av 232 personer. På frågan Om du fick välja, vilken tid skulle du helst besöka oss? svarar de flesta ungdomar att de önskar sen eftermiddags- och/eller kvällstid, gärna när skolan slutat för dagen. Några önskar tidig morgontid eller lunchtid, även helgöppet. På frågan Synpunkter, kommentarer eller förslag på hur vi kan bli bättre och nå fler framkommer att majoriteten är mycket nöjda

12 Sida 7(62) med besöket och med det bemötande de fått men att många har haft svårt att nå Ungdomsmottagningen via telefon. Under året har ANS vunnit Sveapriset med projektet Comic Health, tillsammans med två unga sociala entreprenörer, med en vinstsumma på kr. Priset grundar sig på utvecklingen av ett interkulturellt koncept om hur information kan tillhandahållas och på vilket sätt i syfte att öka en jämlik hälsa och vård. Initialt kommer vårdprocessen att ge vård till barn, unga och vuxna med diabetes att visualiseras i bild, tal och text på nio språk. Även information inför och efter en gynekologisk operation planeras genomföras. En digitalt levererad kallelse kommer också att testas. Projektet inbegriper ett arbete tillsammans med patienter, familjer och samverkansparter. I slutet av verksamhetsåret lämnade också Tillväxtverket ett positivt besked på en ansökan från ANS om medel för innovativ utveckling i vården och beviljade ytterligare kr till projektet. En ansökan till VINNOVA för projektet Lekande Lätt tillsammans med samverkanspartners utmynnande i en projektbudget på kr. Projektet syftar till att, tillsammans med invånare och forskare, undersöka hur vi kan hjälpa människor att inte drabbas av fetma med stöd av bland annat spelteknik, eller så kallat gamification. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har samverkan inletts med det Nationella centrat för Telemedicin i Tromsö i syfte att finna gemensamma utvecklingsprojekt inom fler områden än fetma. ANS har en djup och bred kompetens rörande tuberkulos, både hos barn och vuxna. Under året har ANS utrett och planerat innehåll och form för tuberkulosvård vid ANS. Vissa svårigheter i samverkan med Östra Sjukhuset vid SU uppkom i slutet av året. ANS kommer att arbeta vidare för att överbrygga dessa svårigheter, med patientens behov av en gränsöverskridande vård i fokus. Verksamheten startar i början av Psykiatriteamet på ANS har initierat, utrett och utvecklat ett förslag att erbjuda vårdtjänster fokuserade på unga vuxna med psykisk ohälsa. Förslaget innebär att vårdcentralerna i Nordost kan remittera direkt till ANS för utredning och/eller behandling. Psykiatriteamet på ANS föreslår att verksamheten erbjuder vård och behandling till unga vuxna med psykisk ohälsa och tillhandahåller psykiatrisk konsultation, samt vid behov vård och behandling, för patienter som behandlas inom övriga specialistområden inom ANS. Skriftligt inriktningsbeslut förväntas tas i januari Barn- och ungdomsverksamheten har under 2013 börjat ta emot barn och unga med diabetes från Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid SU i ett mycket tidigare behandlingsskede än vad Närhälsan har möjlighet att göra. Inför detta har ANS bedrivit ett utvecklingsarbete om arbetssätt, team och innehåll och kvalitetsnivåer av hur vård ska tillhandahållas. Projektet Varför kommer de inte som syftar till att minska uteblivanden startade under året. Projektet riktar sig till barn och unga med viktproblem då dessa patienter visade sig ha störst andel av uteblivanden. Invånardialog har genomförts med ungdomar. Projektet fortsätter under första delen av 2014.

13 Sida 8(62) Under året har Rehab-teamet och Alkit Communication AB påbörjat en samverkan. Denna grundar sig på ett redan etablerat samarbete med Stockholms läns landsting om en innovativ utveckling avseende rehabilitering på distans till människor med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utvecklingen kommer att konkretiseras under början av Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Strategiska mål 2013: bidra till ökad hälsa förebygga ohälsa kvalitet i sålda tjänster Mål: ANS ska utforma två generiska processer med mätbara hälsofrämjande aktiviteter Resultat: Arbetet pågår. Val av ny metodik och processverktyg är klar. Utbildning är utformad och genomförs i början av Roller är utformade. Följande generiska processutvecklingar startade under 2013, att: ge vård, bota och lindra sjukdom främja hälsa främja tillväxt i hälso- och sjukvården (social sammanhang) utveckla, forska och utbilda för en jämlik vård och hälsa leverera resultat (följa upp, leda och styra ett sjukhus) initiera kontakt till bokat vårdbesök (patientmötet) Processer som pågår, att: ge vård till barn och unga med fetma ge vård till vuxna med fetma ge vård till barn och unga med diabetes ge vård till vuxna med diabetes förbereda sig rätt inför en operation vårda sig själv och förebygga komplikationer efter en operation Nya processer som påbörjas 2014, att: förebygga fel i organisation (att ta emot, utreda och åtgärda en avvikelse och korrigera) upprätta och hantera dokument effektivt rekrytera effektivt och rätt medarbetare

14 Sida 9(62) Mål Under året ska fyra handlingsplaner för folkhälsa i Nordost levereras av Närområdessamverkan (NOSAM) Resultat Målet är uppnått. Tobaksfria dagen genomfördes i slutet av maj tillsammans med Angereds Läkarhus och Angereds Vårdcentral. Aktiviteten bestod av riktad information till människor som nyttjar tobak samt erbjudande av tobaksslutarstöd. Samverkan med primärvård och kommun har under året fördjupats ytterligare. Dels genom ett genomgripande arbete i såväl NOSAM Angered och Östra Göteborg i framförallt äldrefrågor, men också genom att ANS bjudit in primärvården till gemensamma läkarmöten. Mötena har bestått dels av öppna samtal och kunskapsutbyte mellan specialisterna baserat på teman, exempelvis kardiologi och smärtmedicin. Diagnosbaserad screening genomfördes under året för diabetes. Mottagningen haft drop-in för blodsockerkontroll under fyra förmiddagar under året. Under Världsdiabetesdagen i november anslöt sig flertalet av vårdcentralerna i Nordost. ANS tog emot 315 invånare i Angereds Centrum och vårdcentralerna hade sina mottagningar öppet två timmar under eftermiddagen. Ett intressant exempel på vad samverkansaktiviteter tillsamman med primärvården kan skapa är den internationella KOL-dagen (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) som ANS genomförde i november Andelen listade patienter med diagnosen KOL har sedan interventionen ökat successivt på flera av vårdcentralerna i Nordost, vilket innebär att vi får möjlighet att behandla fler och genom det bidra till förbättrad livskvalitet. Resultatet kan avläsas i data från Primärvårdsregistret i VGR. ANS har initierat och startat utvecklingen av vård till människor med stroke i samverkan med Närhälsans rehabilitering, hemsjukvården och SU. Syftet är att utveckla en gemensam stabil vårdprocess och att förbättra samtliga vårdinsatser utan risk för låg patientsäkerhet och kvalitet. Ett projekt och ett lokalt utvecklat arbete knutet till VÄSTBUS för att förstärka insatser kring underviktiga barn är i gång. ANS ingår också i projektet PSYNK för att förstärka kompetens och vårdprocesser i de nya familjecentralerna. En familjecentral har startat under 2013 och ytterligare en är planerad att starta under Som en del i att skapa utåtriktade insatser där vi möter familjerna där de finns, istället för att de måste komma till oss, medverkar ANS i ett projekt på Hjällbo vårdcentral för att neuropsykiatriska utredningar ska kunna genomföras med multipla kompetenser på plats. Mål: Ett kundindex ska tas fram och tillämpas för att mäta kundnöjdheten bland ANS externa kunder.

15 Sida 10(62) Resultat Indexet är utformat och baserar sig på de avtal ANS har med beställande skolor. Kontakt har tagits med kunderna och de bad oss att avvakta mätningen till kvartal på grund av att avtalen var under omförhandling. Aktiviteten är således inte genomförd under Mål: 90 procent av nybesöken ska ske inom 60 dagar 70 procent av nybesöken ska ske inom 30 dagar Resultat 85 procent av nybesöken har skett inom 60 dagar, men under större delen av året har siffran legat på över 90 procent. För 30 dagar nåddes målet först i augusti men klarades sedan varje månad förutom december. Mål Andelen uteblivna besök ska minska från 10 till 5 procent Resultat Målet är inte uppnått. Andelen uteblivanden har under året legat på 10,7 procent Främja hälsa och förebygga sjukdom ANS folkhälsouppdrag Det yttersta målet med ANS folkhälsoarbete är att minska den ojämlika hälsan och förbättra folkhälsan i Nordost, genom samverkan med andra, för befolkningen viktiga aktörer. Arbetet med folkhälsa på ANS bedrivs både primär- och sekundärpreventivt. Det primärpreventiva arbetet är det utåtriktade folkhälsoarbetet till befolkningen innan sjukdom uppstått och de blir patienter. Ett exempel på sådant arbete är tobaksstopp. Sekundärprevention riktar sig till enskilda individer eller grupper i syfte att förhindra utveckling av eller återinsjuknande i sjukdom. I det sekundärpreventiva arbetet kombinerar sjukhusets verksamheter folkhälsouppdraget med sitt dagliga arbete, exempelvis motiveras och erbjuds patienter som haft hjärtinfarkt att sluta röka. ANS ingår som en aktiv part i det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet som stadsdelarna Angered och Östra Göteborg bedriver, exempelvis genom deltagande i olika arbetsgrupper med hälsofrämjande syften. ANS bidrar med sin specialist- och folkhälsokompetens. ANS har ett fortsatt nära samarbete med och deltar aktivt i Hälsotekens verksamhet i Angered och Östra Göteborg, exempelvis har medarbetare från Gynekologimottagningen föreläst på kvinnodagen, och medarbetare från Psykiatriteamet föreläst om psykisk hälsa och ohälsa. Aktiviteter inom ANS folkhälsoarbete 2013 För att bidra till att samtliga offentliga aktörer, verksamma i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, ska ha gemensamma hälsobudskap har ANS tillsammans med stads-

16 Sida 11(62) delarna, Folktandvården, Idrott-och föreningsförvaltningen samt Närhälsan i Nordost tagit fram gemensamma budskap inom tre områden; tobak, fysisk aktivitet och matvanor. ANS och stadsdelarna Angered och Östra Göteborg har under 2013 utvecklat en organisation med Hälsoguider och de första 20 guiderna är utbildade. Guiderna, som är nyckelpersoner i samhället, kommer att fungera som budbärare av hälsoinformation. Hälsosam viktutveckling hos barn är ett arbete som bedrivs i projektform och har presenterats i form av poster på den internationella konferensen Health promoting Hospitals and Health services. Under senare delen av 2013 har arbetet omfördelats och nu följer forskare från Göteborgs Universitet och folkhälsovetare utvecklingen och uppföljningen av projektet. Även dietist som främst har besökt öppna förskolor, bibliotek och mammaforum för att förmedla hälsoinformation finns med i projektet. ANS arbete med tobaksprevention har under 2013 haft fokus på ett långsiktigt arbete. Det har gått ut på att stärka och stödja de befintliga verksamheterna inom sjukhuset. Detta har skett främst genom en arbetsgrupp som arbetar med tobaksfrågor och som består av representanter från alla verksamheter samt sjukhusledningen. Gruppen har bland annat tagit fram en ny policy kring tobak som även omfattar användning av snus. Tobaksavvänjning på Ungdomsmottagningen startade under senare delen av 2012 och har under 2013 arbetat med att nå ut med information om att de kan erbjuda tobaksavvänjningsstöd till ungdomar. Inom de verksamheter som riktar sig till vuxna har 33 patienter fått tobaksavvänjningsstöd och av dem var 60 procent rökfria efter 3 månader. Uppföljningen efter 6 och 12 månader är inte sammanställd ännu. En gång i veckan har mottagningen drop-in för information om tobaksavvänjningsstöd, detta ska kommuniceras ut även under våren 2014 för att sedan utvärderas. Under tobaksfria veckan gjordes tobaksutställningar till väntrummen på ANS med information om vad tobaken kostar samhälle och individ samt vilken hjälp som finns att få för att sluta med tobak. Mål: 100 % av ANS samtliga nybesök ska tillfrågas om rökning Resultat: 75 % Mål: 85 % av rökarna ska erbjudas rökslutarstöd Resultat: 79 % För att tidigt upptäcka individer med eller som har risk för lungsjukdom erbjuder ANS regelbunden drop-in mottagning för lungfunktionstestet spirometri. Tillgången till ett tidigt lungfunktionstest ökar chansen att få en tidig diagnos av lungsjukdomen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) vilket förbättrar chanserna till en effektiv behandling. Under 2013 har ANS fortsatt att erbjuda gratis lungfunktionstest och 154 personer har fått möjlighet att göra testet.

17 Sida 12(62) Barnverksamheterna fortsätter arbetet med screening av BMI (Body Mass Index) på samtliga patienter vid nybesök, som startade under 2012, och kommer även fortsatt att erbjuda föräldragrupper för de föräldrar med barn som ligger i riskzonen för övervikt/ fetma. ANS arbetar i samverkan med Primärvård, Hälsoteken och elevhälsovården arbeta för att öka befolkningens kunskap om orsaker till övervikt/undervikt och metoder för att förhindra detta. Det pågår också arbete med screening av psykisk ohälsa i barnverksamheterna. För att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som är fysiskt inaktiva med risk för eller med sjukdom har ANS arbetat med utvecklingen av FaR (Fysisk aktivitet på recept) i Nordost. Tillsammans med Hälsoteken i Nordost och Idrott- och föreningsförvaltningen /Angered Arena har ANS arbetat för att få ett samordnat arbete med FaR i Nordost. Arbetet fortsätter under Mål: 100 recept Resultat: 202 recept I en satsning för att öka deltagandet i mammografi bland kvinnor i Nordost bidrar ANS med kunskap och motivation samt med erfarenhet och nätverk från det tidigare projektet Ta med en Vän som syftade till att öka screeningen av livmoderhalscancer. Sedan 2011 har deltagandet i mammografi ökat med totalt fem procent i Nordost. De största skillnaderna finns i Kortedala och Angered där deltagandet ökat med sju procent från 2011 till ). ANS har ett samverkansavtal med doulaföreningen Födelsehuset som ska bidra till föräldrastödjande aktiviteter. Avtalet innebär att Doulor, utan krav på formell utbildning, ska utgöra ett mänskligt stöd till de blivande förstagångsföräldrar som saknar erfarenheter från den svenska mödra- och förlossningsvården. Syftet är främst att öka tryggheten och därmed bidra till en bra start på föräldraskapet. Under 2013 fick 120 kvinnor detta stöd via samverkansavtalet. Ett mål i vårdöverenskommelsen för ANS är att sjukhuset ska delta i Hälsotekens styrgrupper och i folkhälsoråden. Då dessa inte längre finns arbetar ANS i stället tillsammans med stadsdelarnas Hälsotek i planeringen av exempelvis större aktiviteter såsom kvinnokonferens och hälsomässa Verksamhetsutvecklingsprojektet NyANS Den 23 januari togs det första spadtaget till den nya sjukhusbyggnaden för ANS av Regionstyrelsens ordförande tillsammans med en grupp invånare från Angeredsområdet och Nordöstra Göteborg. Grund-, gräv- och stomarbeten har under året kunnat genomföras enligt plan.

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer