Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus"

Transkript

1 Styrelsen för Datum Kallelse till styrelsemöte för PLATS Konferensrum sjukhuskansli,, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 29 januari 2014, kl KALLADE Beslutande Endrick Schubert, ordförande Helena Holmberg, vice ordförande Ann-Sofie Hermansson Jane Bredin Nadia Mousa Ersättare Hasse Andersson Eshag Kia Mats Brännström Arbetstagarorganisationernas representanter Vakant, TCO Ljiljana Vucevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Inger Milsta Olsson, styrelsens sekreterare Meddela så snart som möjligt om du inte kan komma till sammanträdet via e-post Samåk eller åk kollektivt i möjligaste mån! Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

2 Styrelsen för Datum Dagordning ANS styrelsemöte 29 januari Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Godkännande av protokoll (bilaga) Beslut 5. Nya ANS Information 6. Patientsäkerhetsarbetet Information 7. Årsredovisning ANS 2013 (bilaga) Beslut 8. Redovisning internkontroll 2013 (bilaga) Beslut 9. Säkerhetsredovisning ANS 2013 (bilagor) Beslut 10. Internkontrollplan 2014 (bilaga) Information/ev. beslut 11. Information om planerad dagkirurgi på ANS Information 12. Sjukhusdirektörens rapport Information 13. Ordförande informerar Information 14. Anmälan inkommande utgående handlingar (bilaga) Beslut 15. Övrigt 16. Sammanträdet avslutas

3 Ärende 7

4 Beslutsunderlag Ärende 7 Styrelsen för (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Handläggare: Bo Andersson E-post: Till styrelsen för Årsredovisning 2013 för Förslag till beslut Styrelsen för beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2013 för 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet har upprättat årsredovisning för Årsredovisningen ska behandlas av den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen 28 januari fortsätter att öka tillgängligheten till specialistsjukvård i nordöstra Göteborg (+6,7 procent) fler besök utfördes 2013 jämfört med föregående år. Antalet anställda ökade från 173 till 201 och det ekonomiska utfallet blev tkr. Samtidigt har arbetet med planering av den nya sjukhusbyggnaden fortsatt. Marina Olsson Förvaltningschef Bo Andersson Ekonomichef Bilaga 1. Årsredovisning 2013 för Beslutet skickas till Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 ANS diarium Postadress: Box Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: Webbplats:

5 Årsredovisning Dnr: ANS

6 Sida 1(62) Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsats Verksamhetens övergripande uppdrag Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Främja hälsa och förebygga sjukdom ANS folkhälsouppdrag Verksamhetsutvecklingsprojektet NyANS Insatser för kommunikation Rättighetsfrågor Verksamhets-/Processperspektivet Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet God Vård Vårdgaranti - tillgänglighet Prestationer Miljömål Patientsäkerhetsarbetet Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare Antal utförda riskanalyser Antal utförda händelseanalyser Medarbetarperspektivet Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Personalstruktur Personalvolym Sjukfrånvaro Bemanningsföretag Jämställdhet och mångfald Övrigt Forskning och utveckling IT perspektivet Ekonomiperspektivet Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter...47 REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL...54 REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG...61 BILAGA: Kommunikation

7 Sida 2(62) 1. Sammanfattning och slutsats (ANS) har fortsatt att öka tillgängligheten till specialistsjukvård i nordöstra Göteborg. Antalet utförda besök uppgick totalt under året till , vilket är fler besök än föregående år. I procent är ökningen 6,7 procent. Det har ändå varit färre besök än budget, vilket till stor del beror på att den nya psykiatrienheten inte kommit upp i det planerade antal besök. Sjukhuset har en fortsatt ökning av inkommande remisser. ANS har under det gångna året haft en hög tillgänglighet enligt kraven för vårdgaranti och kömiljard. I december fick 97 procent av patienterna tid för besök inom 90 dagar och 85 procent inom 60 dagar. Åtta av årets tolv månader har över 90 procent av patienterna fått tid för besök inom 60 dagar. Under året har ANS också haft målsättningen att minst 70 procent av patienterna ska få tid för första besök inom 30 dagar. Det målet uppnåddes första gången i augusti, och har sedan fortsatt på den höga nivån under hösten, förutom i december då det var 52 procent. Antalet anställda fortsätter att öka och är per december 201, vilket är en ökning med 28 personer sedan föregående år. ANS är en attraktiv arbetsplats med flera kvalificerade sökande till de flesta utannonserade tjänsterna. I medarbetarenkäten svarade över 84 procent av medarbetarna att de kan rekommendera ANS som arbetsplats, och sammantaget visade medarbetarenkäten att det finns många starka områden som medarbetarkraft, ledarskap, delaktighet och lärande i arbetet. Sjukskrivningstalen har tyvärr ökat från 4,1 procent till 5,1 procent jämfört med föregående år. Byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden har äntligen påbörjats och första spadtaget togs i januari. Under året har arbetet fortsatt enligt tidsplanen. ANS är ett hälsofrämjande sjukhus och arbetar hälsofrämjande gentemot invånare, patienter och personal. Som en del av det har ANS uppdrag att vara nytänkande och arbeta med innovationer för att förbättra hälsan i nordöstra Göteborg. I november vann ANS Sveapriset för projektet Comic Health, tillsammans med två unga sociala entreprenörer. Det är en utveckling av ett internetbaserat hjälpmedel för att stärka kommunikationen, och överbrygga kommunikationshinder, mellan vård och patienter. Priset delades ut på Kvalitetsmässan i november och har redan rönt stort intresse från omvärlden. Årets positiva ekonomiska resultat är på tkr. Resultatet är en följd av ett antal vakanser under delar av året och försenat införande av journalsystemet Melior. Det har varit ett intensivt år och medarbetarna har, med sin kunskap och med stort engagemang, gjort ett fantastiskt arbete med att både ge vård och fortsätta utveckla verksamheten, utgående från patientens/kundens fokus och det goda mötets betydelse. ANS har tagit emot fler patienter, haft hög tillgänglighet enligt vårdgaranti och kömiljard, och utfört hälsofrämjande- och folkhälsoarbete med mycket goda resultat. Samtidigt har arbetet med planering av den nya sjukhusbyggnaden pågått.

8 Sida 3(62) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag (ANS) erbjuder hälso- och sjukvård som är utformad utifrån reella behov och förväntningar från boende i Nordost. Uppdraget omfattar också ett primärt och sekundärt hälsofrämjande arbete riktat till befolkningen och sjukhusets anställda. ANS varumärkesplattform (bilaga) utgår från I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa och kan sammanfattas i följande meningar: Vi vill vara en del av ett välmående nordost tillsammans med andra. Inom Angereds Närsjukhus arbetar vi enat, smart och rörligt. Vi är kunniga och framåt. Vi ska befinna oss i framkanten av utvecklingen och gärna utmana oss själva och andra att tänka nytt. Vår mission är att ta ansvar och göra skillnad i varje möte: vi ser, vi ger och vi gör. Vision Ett nordost som mår bra Uppdrag Verksamheten på ANS ska vara väl fungerande, tillgänglig och utgå från patientens/kundens fokus, vilket möjliggörs av en ständigt innovativ utveckling av kvalitet i vården. ANS ska genom kunskap och ett evidensbaserat utbud av hälso- och sjukvårdstjänster, ett hälsofrämjande arbetssätt och samverkan, bidra till en förbättrad hälsa för befolkningen i nordöstra Göteborg. Hälso- och sjukvårdstjänsternas effekter för patienter/kunder bör vara möjliga att mäta i patientupplevd livskvalitet eller i andra kvalitativa eller kvantitativa mätmetoder. Verksamheten ska präglas av goda möten mellan människor vilket är en drivkraft i all utveckling. Under 2013 har ANS bedrivit vård i enlighet med vårdöverenskommelsen (Dnr HSN ) samt förberett kommande utökade uppdrag med nya vårdtjänster samt utökat organisationen. ANS verksamheter Medicinska specialiteter Vuxenspecialistcentrum (VUSC) omfattar hjärt/kärl- och lungmedicin, neurologi, neurologopedi, diabetes, avancerad hemsjukvård (vid kronisk obstruktiv lungsjukdom) i samarbete med hemsjukvården. Under 2013 har VUSC tillsammans med Rehabteamet och Smärtcentrum bildat området Medicinska specialiteter. Respektive verksamhet arbetar i team. Vården baserar sig på specialister av olika slag och sker i nära samverkan med Sahlgrenska

9 Sida 4(62) Universitetssjukhuset (SU), Närhälsan och i vissa fall hemsjukvården i stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Kardioteamet erbjuder specialiserad hälso- och sjukvård till patienter med komplicerade hjärtoch kärlsjukdomar. Vård till patienter med diabetes ingår i teamet då det inte är ovanligt att flertalet patienter med diabetes också drabbats av komplikationer i hjärta och kärl. Under året har teamet utökats med en biomedicinsk analytiker vars uppdrag i huvudsak är att utföra ultraljudsundersökningar i syfte att frigöra fler kardiologtimmar till patient, vilket har visat sig vara en bra satsning. Neuroteamet erbjuder diagnostik och behandling till patienter med de vanligast förekommande neurologiska sjukdomarna, exempelvis epilepsi, Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros. I teamet ingår också neurologopeder, vilka utreder och ger behandling till patienter med tal- och språkstörningar och sväljsvårigheter. Lungmedicin diagnostiserar och ger vård till patienter huvudsakligen med vanligt förekommande långvariga komplicerade lungsjukdomar som till exempel astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Under 2013 har teamet, tillsammans med specialister från Barn- och ungdomsverksamheten, arbetat med att utforma morgondagens tuberkulosvård för Nordost i viss samverkan med SU. Uppstart av verksamheten sker i början av Rehabteamet tillgodoser patienters behov av specialiserad sjukgymnastik och arbetsterapeutiska behandlingar och utprovning av hjälpmedel. Teamet arbetar också med olika hälsofrämjande satsningar, exempelvis genom att delta i aktiviteter i Angered Centrum, löpande gruppaktiviteter för medarbetare och trädgårdsgrupp för patienter. Smärtcentrum innefattar en öppen specialiserad vård till patienter med långvarig smärta. Verksamheten har ett särskilt uppdrag att arbeta med multimodala bedömningar vid komplexa smärttillstånd som kräver mångfacetterad kompetens. För att förbättra vården utifrån patientens perspektiv krävs ett utvecklat samarbete med övriga verksamheter inom ANS såväl som vårdgrannar. Särskilt fokus ligger på att utveckla ett gott samarbete med primärvården och hemsjukvården i nordöstra Göteborg. Barn- och ungdomsverksamheterna (BUV) BUV innefattar Barn- och ungdomsspecialistcentrum (BUSC), Barn- och ungdomsmedicin (BUM) i Gamlestaden och Angereds ungdomsmottagning (UM). Den sammanvävda verksamheten utgörs av medicinsk, psykiatrisk och neuropsykiatrisk specialistmottagning för barn och ungdomar och en ungdomsmottagning. Arbetet är organiserat i team. Vården baserar sig på specialister av olika slag och sker i nära samverkan med Drottnings Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid SU, Närhälsan och verksamheter som skolhälsovård och familjecentraler i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg Gynekologimottagningen Verksamheten vid Gynekologimottagningen utgörs i huvudsak av diagnostik och behandling av gynekologiska besvär och sjukdomar. Det finns också ett uppdrag att bidra till att minska

10 Sida 5(62) antalet oönskade graviditeter och öka deltagandet i screening för att förebygga eller upptäcka livmoderhalscancer och bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan med mödrahälsovården och Doulaföreningen Födelsehuset. Utöver detta förser verksamheten samtliga ungdomsmottagningar i Göteborg stad med specialistkompetens. Under senare delen av 2013 startade Gynekologimottagningen opererande verksamhet på Kungälvs sjukhus. Psykiatriteamet Psykiatriteamet har i uppdrag att som stöd till sjukhusets övriga verksamheter bidra med psykiatrisk kompetens. Det innebär att teamet i första hand behandlar patienter från ANS. Mottagningen diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar personer som lider av olika psykiatriska tillstånd, exempelvis depression, ångest, stress och psykosomatiska tillstånd. Administrativa enheten Administrativa enheten tillhandahåller i huvudsak arkiv- och dokumenthantering, vårddokumentation och styrning till ANS olika verksamheter. Verksamheten ansvarar för receptionerna på ANS och erbjuder olika typer av servicetjänster till patienter, medarbetare och invånare i Nordost. Exempel på servicetjänster är stöd till verksamheterna att nå vårdgarantin genom bevakning och uppföljning. Verksamheten arbetar ständigt med att öka tillgänglighet till vården genom information till befolkningen och patienterna om vårdens utbud och kontaktvägar och ett bedriver ett konstant arbete med att marknadsföra Mina vårdkontakter som finns på Under 2013 har verksamheten utökats med två enhetschefer som ett naturlig led i utvecklingen av verksamheten då den utökats i takt med övriga verksamheter på ANS. Medicinsk service Röntgen och provtagning/laboratorieverksamheten bemannas av Kungälvs Sjukhus respektive SU.

11 Sida 6(62) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Visionen för (ANS) är: I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. Visionen återspeglar all utveckling och förbättring av kvalitet i vården. Under 2013 har invånardialog och kundsamverkan skett i högre grad än tidigare år vid utvecklingen av kvalitet i vården med nya former och angreppssätt. Genom dialogen har ANS fått kunskap, insikter och konkreta förslag till förbättringar vilka tillvaratagits i utvecklingen och förbättringsarbetet. ANS startade arbetet med att föra in ett ledningssystem för kvalitet under I arbetet ingår att införa processorientering. Det yttersta målet med ledningssystemet är att tillgodose behov, det vill säga ökad kundtillfredsställelse. Ledningssystemet inbegriper också miljö, patientsäkerhet och informationssäkerhet och följer ISO-modellen. En viktig utgångspunkt är att kvalitetsutvecklingen utgår från patientens/kundens fokus. Därför har ANS under året utvecklat en förbättringsskola riktad till samtliga verksamheter där ett antal processledare från Barn- och Ungdomsverksamheten medverkar. Kravet är att processer inte kan utveckla kvalitet utan patientens eller kundernas involvering. Ledningssystemets krav återspeglas inom fler områden än detta perspektiv. Barn- och ungdomsverksamheterna vid ANS deltog i den nationella patientenkäten (NPE) under året. Resultatet visade på en generell förbättring av resultatet jämfört med Planerade åtgärder i den fortsatta utvecklingen refererar till att kunna beskriva vårdinsatsernas nytta baserat på vårdprocesserna och att utveckla information och återkoppling till patienterna om insatsernas uppnådda resultat. En annan åtgärd som diskuteras är att skriva en sammanfattning till familjer efter utredning, men det kräver tid och administrativa resurser så detta utreds fortsatt. En enkätundersökning inom ANS genomfördes under våren med fokus på bemötande. Patienter som besökt samtliga vårdenheter svarade anonymt på frågor om bemötande genom att fylla i en pappersenkät och svaren sammanställdes. Sammanfattningsvis är patienterna mycket nöjda med bemötandet vid ANS. ANS har utformat ett kundindex för dem som köper sjukhusets tjänster, exempelvis skolhälsooch barnhälsovården. ANS plan var att genomföra detta under 2013 men kunderna vill, av avtalsskäl, vänta till kommande år. Ungdomsmottagningen har genomfört en enkätundersökning om kundtillfredsställelse. Enkäten bestod av fem frågor, varav två med fritextsvar, och besvarades av 232 personer. På frågan Om du fick välja, vilken tid skulle du helst besöka oss? svarar de flesta ungdomar att de önskar sen eftermiddags- och/eller kvällstid, gärna när skolan slutat för dagen. Några önskar tidig morgontid eller lunchtid, även helgöppet. På frågan Synpunkter, kommentarer eller förslag på hur vi kan bli bättre och nå fler framkommer att majoriteten är mycket nöjda

12 Sida 7(62) med besöket och med det bemötande de fått men att många har haft svårt att nå Ungdomsmottagningen via telefon. Under året har ANS vunnit Sveapriset med projektet Comic Health, tillsammans med två unga sociala entreprenörer, med en vinstsumma på kr. Priset grundar sig på utvecklingen av ett interkulturellt koncept om hur information kan tillhandahållas och på vilket sätt i syfte att öka en jämlik hälsa och vård. Initialt kommer vårdprocessen att ge vård till barn, unga och vuxna med diabetes att visualiseras i bild, tal och text på nio språk. Även information inför och efter en gynekologisk operation planeras genomföras. En digitalt levererad kallelse kommer också att testas. Projektet inbegriper ett arbete tillsammans med patienter, familjer och samverkansparter. I slutet av verksamhetsåret lämnade också Tillväxtverket ett positivt besked på en ansökan från ANS om medel för innovativ utveckling i vården och beviljade ytterligare kr till projektet. En ansökan till VINNOVA för projektet Lekande Lätt tillsammans med samverkanspartners utmynnande i en projektbudget på kr. Projektet syftar till att, tillsammans med invånare och forskare, undersöka hur vi kan hjälpa människor att inte drabbas av fetma med stöd av bland annat spelteknik, eller så kallat gamification. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har samverkan inletts med det Nationella centrat för Telemedicin i Tromsö i syfte att finna gemensamma utvecklingsprojekt inom fler områden än fetma. ANS har en djup och bred kompetens rörande tuberkulos, både hos barn och vuxna. Under året har ANS utrett och planerat innehåll och form för tuberkulosvård vid ANS. Vissa svårigheter i samverkan med Östra Sjukhuset vid SU uppkom i slutet av året. ANS kommer att arbeta vidare för att överbrygga dessa svårigheter, med patientens behov av en gränsöverskridande vård i fokus. Verksamheten startar i början av Psykiatriteamet på ANS har initierat, utrett och utvecklat ett förslag att erbjuda vårdtjänster fokuserade på unga vuxna med psykisk ohälsa. Förslaget innebär att vårdcentralerna i Nordost kan remittera direkt till ANS för utredning och/eller behandling. Psykiatriteamet på ANS föreslår att verksamheten erbjuder vård och behandling till unga vuxna med psykisk ohälsa och tillhandahåller psykiatrisk konsultation, samt vid behov vård och behandling, för patienter som behandlas inom övriga specialistområden inom ANS. Skriftligt inriktningsbeslut förväntas tas i januari Barn- och ungdomsverksamheten har under 2013 börjat ta emot barn och unga med diabetes från Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid SU i ett mycket tidigare behandlingsskede än vad Närhälsan har möjlighet att göra. Inför detta har ANS bedrivit ett utvecklingsarbete om arbetssätt, team och innehåll och kvalitetsnivåer av hur vård ska tillhandahållas. Projektet Varför kommer de inte som syftar till att minska uteblivanden startade under året. Projektet riktar sig till barn och unga med viktproblem då dessa patienter visade sig ha störst andel av uteblivanden. Invånardialog har genomförts med ungdomar. Projektet fortsätter under första delen av 2014.

13 Sida 8(62) Under året har Rehab-teamet och Alkit Communication AB påbörjat en samverkan. Denna grundar sig på ett redan etablerat samarbete med Stockholms läns landsting om en innovativ utveckling avseende rehabilitering på distans till människor med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utvecklingen kommer att konkretiseras under början av Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Strategiska mål 2013: bidra till ökad hälsa förebygga ohälsa kvalitet i sålda tjänster Mål: ANS ska utforma två generiska processer med mätbara hälsofrämjande aktiviteter Resultat: Arbetet pågår. Val av ny metodik och processverktyg är klar. Utbildning är utformad och genomförs i början av Roller är utformade. Följande generiska processutvecklingar startade under 2013, att: ge vård, bota och lindra sjukdom främja hälsa främja tillväxt i hälso- och sjukvården (social sammanhang) utveckla, forska och utbilda för en jämlik vård och hälsa leverera resultat (följa upp, leda och styra ett sjukhus) initiera kontakt till bokat vårdbesök (patientmötet) Processer som pågår, att: ge vård till barn och unga med fetma ge vård till vuxna med fetma ge vård till barn och unga med diabetes ge vård till vuxna med diabetes förbereda sig rätt inför en operation vårda sig själv och förebygga komplikationer efter en operation Nya processer som påbörjas 2014, att: förebygga fel i organisation (att ta emot, utreda och åtgärda en avvikelse och korrigera) upprätta och hantera dokument effektivt rekrytera effektivt och rätt medarbetare

14 Sida 9(62) Mål Under året ska fyra handlingsplaner för folkhälsa i Nordost levereras av Närområdessamverkan (NOSAM) Resultat Målet är uppnått. Tobaksfria dagen genomfördes i slutet av maj tillsammans med Angereds Läkarhus och Angereds Vårdcentral. Aktiviteten bestod av riktad information till människor som nyttjar tobak samt erbjudande av tobaksslutarstöd. Samverkan med primärvård och kommun har under året fördjupats ytterligare. Dels genom ett genomgripande arbete i såväl NOSAM Angered och Östra Göteborg i framförallt äldrefrågor, men också genom att ANS bjudit in primärvården till gemensamma läkarmöten. Mötena har bestått dels av öppna samtal och kunskapsutbyte mellan specialisterna baserat på teman, exempelvis kardiologi och smärtmedicin. Diagnosbaserad screening genomfördes under året för diabetes. Mottagningen haft drop-in för blodsockerkontroll under fyra förmiddagar under året. Under Världsdiabetesdagen i november anslöt sig flertalet av vårdcentralerna i Nordost. ANS tog emot 315 invånare i Angereds Centrum och vårdcentralerna hade sina mottagningar öppet två timmar under eftermiddagen. Ett intressant exempel på vad samverkansaktiviteter tillsamman med primärvården kan skapa är den internationella KOL-dagen (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) som ANS genomförde i november Andelen listade patienter med diagnosen KOL har sedan interventionen ökat successivt på flera av vårdcentralerna i Nordost, vilket innebär att vi får möjlighet att behandla fler och genom det bidra till förbättrad livskvalitet. Resultatet kan avläsas i data från Primärvårdsregistret i VGR. ANS har initierat och startat utvecklingen av vård till människor med stroke i samverkan med Närhälsans rehabilitering, hemsjukvården och SU. Syftet är att utveckla en gemensam stabil vårdprocess och att förbättra samtliga vårdinsatser utan risk för låg patientsäkerhet och kvalitet. Ett projekt och ett lokalt utvecklat arbete knutet till VÄSTBUS för att förstärka insatser kring underviktiga barn är i gång. ANS ingår också i projektet PSYNK för att förstärka kompetens och vårdprocesser i de nya familjecentralerna. En familjecentral har startat under 2013 och ytterligare en är planerad att starta under Som en del i att skapa utåtriktade insatser där vi möter familjerna där de finns, istället för att de måste komma till oss, medverkar ANS i ett projekt på Hjällbo vårdcentral för att neuropsykiatriska utredningar ska kunna genomföras med multipla kompetenser på plats. Mål: Ett kundindex ska tas fram och tillämpas för att mäta kundnöjdheten bland ANS externa kunder.

15 Sida 10(62) Resultat Indexet är utformat och baserar sig på de avtal ANS har med beställande skolor. Kontakt har tagits med kunderna och de bad oss att avvakta mätningen till kvartal på grund av att avtalen var under omförhandling. Aktiviteten är således inte genomförd under Mål: 90 procent av nybesöken ska ske inom 60 dagar 70 procent av nybesöken ska ske inom 30 dagar Resultat 85 procent av nybesöken har skett inom 60 dagar, men under större delen av året har siffran legat på över 90 procent. För 30 dagar nåddes målet först i augusti men klarades sedan varje månad förutom december. Mål Andelen uteblivna besök ska minska från 10 till 5 procent Resultat Målet är inte uppnått. Andelen uteblivanden har under året legat på 10,7 procent Främja hälsa och förebygga sjukdom ANS folkhälsouppdrag Det yttersta målet med ANS folkhälsoarbete är att minska den ojämlika hälsan och förbättra folkhälsan i Nordost, genom samverkan med andra, för befolkningen viktiga aktörer. Arbetet med folkhälsa på ANS bedrivs både primär- och sekundärpreventivt. Det primärpreventiva arbetet är det utåtriktade folkhälsoarbetet till befolkningen innan sjukdom uppstått och de blir patienter. Ett exempel på sådant arbete är tobaksstopp. Sekundärprevention riktar sig till enskilda individer eller grupper i syfte att förhindra utveckling av eller återinsjuknande i sjukdom. I det sekundärpreventiva arbetet kombinerar sjukhusets verksamheter folkhälsouppdraget med sitt dagliga arbete, exempelvis motiveras och erbjuds patienter som haft hjärtinfarkt att sluta röka. ANS ingår som en aktiv part i det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet som stadsdelarna Angered och Östra Göteborg bedriver, exempelvis genom deltagande i olika arbetsgrupper med hälsofrämjande syften. ANS bidrar med sin specialist- och folkhälsokompetens. ANS har ett fortsatt nära samarbete med och deltar aktivt i Hälsotekens verksamhet i Angered och Östra Göteborg, exempelvis har medarbetare från Gynekologimottagningen föreläst på kvinnodagen, och medarbetare från Psykiatriteamet föreläst om psykisk hälsa och ohälsa. Aktiviteter inom ANS folkhälsoarbete 2013 För att bidra till att samtliga offentliga aktörer, verksamma i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, ska ha gemensamma hälsobudskap har ANS tillsammans med stads-

16 Sida 11(62) delarna, Folktandvården, Idrott-och föreningsförvaltningen samt Närhälsan i Nordost tagit fram gemensamma budskap inom tre områden; tobak, fysisk aktivitet och matvanor. ANS och stadsdelarna Angered och Östra Göteborg har under 2013 utvecklat en organisation med Hälsoguider och de första 20 guiderna är utbildade. Guiderna, som är nyckelpersoner i samhället, kommer att fungera som budbärare av hälsoinformation. Hälsosam viktutveckling hos barn är ett arbete som bedrivs i projektform och har presenterats i form av poster på den internationella konferensen Health promoting Hospitals and Health services. Under senare delen av 2013 har arbetet omfördelats och nu följer forskare från Göteborgs Universitet och folkhälsovetare utvecklingen och uppföljningen av projektet. Även dietist som främst har besökt öppna förskolor, bibliotek och mammaforum för att förmedla hälsoinformation finns med i projektet. ANS arbete med tobaksprevention har under 2013 haft fokus på ett långsiktigt arbete. Det har gått ut på att stärka och stödja de befintliga verksamheterna inom sjukhuset. Detta har skett främst genom en arbetsgrupp som arbetar med tobaksfrågor och som består av representanter från alla verksamheter samt sjukhusledningen. Gruppen har bland annat tagit fram en ny policy kring tobak som även omfattar användning av snus. Tobaksavvänjning på Ungdomsmottagningen startade under senare delen av 2012 och har under 2013 arbetat med att nå ut med information om att de kan erbjuda tobaksavvänjningsstöd till ungdomar. Inom de verksamheter som riktar sig till vuxna har 33 patienter fått tobaksavvänjningsstöd och av dem var 60 procent rökfria efter 3 månader. Uppföljningen efter 6 och 12 månader är inte sammanställd ännu. En gång i veckan har mottagningen drop-in för information om tobaksavvänjningsstöd, detta ska kommuniceras ut även under våren 2014 för att sedan utvärderas. Under tobaksfria veckan gjordes tobaksutställningar till väntrummen på ANS med information om vad tobaken kostar samhälle och individ samt vilken hjälp som finns att få för att sluta med tobak. Mål: 100 % av ANS samtliga nybesök ska tillfrågas om rökning Resultat: 75 % Mål: 85 % av rökarna ska erbjudas rökslutarstöd Resultat: 79 % För att tidigt upptäcka individer med eller som har risk för lungsjukdom erbjuder ANS regelbunden drop-in mottagning för lungfunktionstestet spirometri. Tillgången till ett tidigt lungfunktionstest ökar chansen att få en tidig diagnos av lungsjukdomen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) vilket förbättrar chanserna till en effektiv behandling. Under 2013 har ANS fortsatt att erbjuda gratis lungfunktionstest och 154 personer har fått möjlighet att göra testet.

17 Sida 12(62) Barnverksamheterna fortsätter arbetet med screening av BMI (Body Mass Index) på samtliga patienter vid nybesök, som startade under 2012, och kommer även fortsatt att erbjuda föräldragrupper för de föräldrar med barn som ligger i riskzonen för övervikt/ fetma. ANS arbetar i samverkan med Primärvård, Hälsoteken och elevhälsovården arbeta för att öka befolkningens kunskap om orsaker till övervikt/undervikt och metoder för att förhindra detta. Det pågår också arbete med screening av psykisk ohälsa i barnverksamheterna. För att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som är fysiskt inaktiva med risk för eller med sjukdom har ANS arbetat med utvecklingen av FaR (Fysisk aktivitet på recept) i Nordost. Tillsammans med Hälsoteken i Nordost och Idrott- och föreningsförvaltningen /Angered Arena har ANS arbetat för att få ett samordnat arbete med FaR i Nordost. Arbetet fortsätter under Mål: 100 recept Resultat: 202 recept I en satsning för att öka deltagandet i mammografi bland kvinnor i Nordost bidrar ANS med kunskap och motivation samt med erfarenhet och nätverk från det tidigare projektet Ta med en Vän som syftade till att öka screeningen av livmoderhalscancer. Sedan 2011 har deltagandet i mammografi ökat med totalt fem procent i Nordost. De största skillnaderna finns i Kortedala och Angered där deltagandet ökat med sju procent från 2011 till ). ANS har ett samverkansavtal med doulaföreningen Födelsehuset som ska bidra till föräldrastödjande aktiviteter. Avtalet innebär att Doulor, utan krav på formell utbildning, ska utgöra ett mänskligt stöd till de blivande förstagångsföräldrar som saknar erfarenheter från den svenska mödra- och förlossningsvården. Syftet är främst att öka tryggheten och därmed bidra till en bra start på föräldraskapet. Under 2013 fick 120 kvinnor detta stöd via samverkansavtalet. Ett mål i vårdöverenskommelsen för ANS är att sjukhuset ska delta i Hälsotekens styrgrupper och i folkhälsoråden. Då dessa inte längre finns arbetar ANS i stället tillsammans med stadsdelarnas Hälsotek i planeringen av exempelvis större aktiviteter såsom kvinnokonferens och hälsomässa Verksamhetsutvecklingsprojektet NyANS Den 23 januari togs det första spadtaget till den nya sjukhusbyggnaden för ANS av Regionstyrelsens ordförande tillsammans med en grupp invånare från Angeredsområdet och Nordöstra Göteborg. Grund-, gräv- och stomarbeten har under året kunnat genomföras enligt plan.

18 Sida 13(62) Entreprenaden utförs som ett partneringprojekt vilket ställer stora krav på samarbete mellan alla parter på samtliga nivåer för att uppnå bästa resultat. Hittills har denna entreprenadform fungerat mycket väl. Under året har delar av projekteringsarbetet fortgått parallellt med byggnation. För verksamhetens del har det inneburit att ett gediget granskningsarbete utförts. Ett betydande arbete har också pågått för att uppnå en god säkerhetsnivå på hela sjukhuset utifrån de riskanalyser som genomförts. Under senhösten har detaljplanering för inköp av utrustning startats upp för att under våren 2014 fortsätta tillsammans med verksamhetsgrupper och Regionservice/inköp. En kommunikationsgrupp med representanter för Västfastigheter, byggentreprenören NCC och ANS har arbetat med information, framtagande av informationsmaterial om det nya sjukhuset och påbörjat planering för invigningen. En webbkamera som följer uppförandet av sjukhusbyggnaden har installerats. Många boende i Nordost har under året utryckt sin glädje över att se sjukhuset växa fram. De säger också att det är ett vackert hus som växer fram mitt i Angereds centrum och känner stora förhoppningar om en ljus framtid för stadsdelen. 3.2 Insatser för kommunikation Varumärkets kommunikativa värden Det viktigaste arbetet för kommunikationsenheten under året har varit att fortsätta arbeta med utveckling och implementering av varumärket och dess kommunikativa värden för ANS. Färdigställandet av varumärkesplattformen har prioriterats för att fungera som grund för fortsatta kommunikationsstrategier. Följande insatser har genomförts: Medarbetarworkshops med alla medarbetare under våren. Dessa bidrog till att lägga grund för ANS arbete med Storytelling och för att fastställa begrepp i och betydelse av varumärkesplattformen. Workshop med ANS ledningsgrupp med samma syfte som ovan. Återkoppling och fortsatt arbete med aktivitetsförslag under höstens ANS Alla samt ANS Alla Internat i december. Vid 2013 års slut var plattformen beslutad och implementerad och det innebär att dess kommunikativa värden kan genomsyra strategier och kommunikationsaktiviteter under Kommunikationsenheten har startat samarbete med HR-enheten för att implementera ANS varumärke i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och i externa kommunikationsinsatser kopplade till rekrytering.

19 Sida 14(62) Det ANS kommunicerar sammanfattas i: Vi ser, vi ger, vi gör och I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa, se bilaga. Arbetet med media Kommunikationsarbetet under 2013 har påverkats av att informationsenheten varit obemannad under årets första månader. Framförallt har detta inneburit att mediebevakning med tillhörande analys inte genomförts strukturerat under 2013, som under tidigare år. De exempel som bifogas denna redovisning (se bilaga) är enbart nedslag i rapporteringen och inte en total bild av hur ANS presenterats i media. Arbetet med press och etermedia har koncentrerats till att bygga upp nya relationer och till det stöd som verksamheten haft behov av vid mediakontakter. ANS har avslutat en av sina tre Facebooksidor för att öka aktiviteten och kvaliteten i en av de andra. Bifogat redovisningen finns statistik som visar att andelen följare av ANS Facebooksida har ökat med 90 personer, se bilaga. Kommunikationsenhetens verksamhetsstöd Följande insatser är exempel på hur kommunikationsenheten fungerat som verksamhetsstöd under 2013: Planering av ANS Alla och ANS Alla internat samt planering och genomförande av invånardialog på Ungdomsmottagningen. Invånardialogen syftade till att ta reda på varför många uteblir från planerade vårdbesök. Kommunikationsstöd i projekt som Comic Health (som ska innebära ett tekniskt hjälpmedel för översättning) och Lekande Lätt (som ska ta fram nya metoder med bland annat spelteknik för att motverka övervikt) samt Mänskliga Rättigheter. Vid signal från och behov hos verksamheterna har trycksaker och information till webb, intranät och skärmar i väntrum tagits fram. Övergripande information om ANS och kartor har reviderats. Arbete har gjorts i samverkansprojekt; broschyr till äldre i NOSAM Östra Göteborg, gemensam marknadsföring tillsammans med informatörerna i Göteborgs Stad Angered samt medverkan i de regionala trycksaks- och videoprojekten. Fotografering har planerats till januari 2014 för att förnya ANS bildbank med bilder från verksamheterna. Kommunikationsenheten har marknadsfört och annonserat folkhälsoverksamhetens utåtriktade arbete med evenemangsdagar, information om mammografi, spirometri och

20 Sida 15(62) diabetesscreening. Planering och framtagande av presentationer inför studiebesök. Förslag finns framtaget för nya mallar för verksamheternas egen trycksaksproduktion. Ett arbete med att ta fram en struktur för att normkritiskt granska information har påbörjats. En anvisning för användande av sociala medier på ANS har tagits fram och godkänts. ANS nya intranät Arbetet med att förbättra internkommunikationen har varit ett uttalat uppdrag under Som en del i detta arbete har ett projekt för att göra om ANS intranät startat och hittills inneburit: En webbgrupp har bildats för att genomföra intranätbytet och för att webbredaktörerna ska ha en plattform för kompetensutveckling. I gruppen förs dialog om gemensamma förhållningssätt vilket innebär att ANS får kvalitetssäkrat webbarbete. Alla medarbetare har fått chans att svara på en enkät som syftade till att få fram önskemål och baskrav på nya intranätet. En grundstruktur för nya intranätet har tagits fram. Representanter för verksamheterna har sett över och uppdaterat den information som idag finns på intranätet. Nya grupperingar har bildats för att ta fram struktur och innehåll för intranätsidor som ANS har behov av, men som idag inte finns. Exempel på sådana sidor är dokumentbibliotek, projekt- och processidor samt medarbetarsidor och information om FoU. Kommunikation för NyANS I augusti medverkade ANS med övriga samarbetsparter på Angeredsfesten, anordnad av Utveckling Nordost. I NyANS-montern fanns representanter från ANS, Västfastigheter och NCC samt information om bygget och kommande verksamhet. Invånarnas frågor visade på behovet av att gå ut med mer information om vilken verksamhet som det nya sjukhuset ska inrymma. Under senhösten påbörjades arbetet med en informationsbroschyr om NyANS, och vilken verksamhet som kommer att bedrivas i nya sjukhuset. Den kommer att delas ut tillsammans med Tidningen Nordost i början av Webb, Facebook och intranät har uppdaterats löpande under året med bland annat nyheter från nyhetsbrevet som sammanställs av NCC.

Årsredovisning 2013 Angereds Närsjukhus. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(48)

Årsredovisning 2013 Angereds Närsjukhus. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(48) Sida 1(48) Årsredovisning 2013 Angereds Närsjukhus 1. Sammanfattning och slutsats Angereds Närsjukhus (ANS) har fortsatt att öka tillgängligheten till specialistsjukvård i nordöstra Göteborg. Antalet utförda

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Innovativa och effektiva metoder för en personcentrerad hälso- och sjukvård

Innovativa och effektiva metoder för en personcentrerad hälso- och sjukvård Innovativa och effektiva metoder för en personcentrerad hälso- och sjukvård Dagens Industri Healthcare 20160428 Ann Ekberg Jansson Forskningschef Angered Närsjukhus Nordöstra Göteborg Två stadsdelar 95

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Angereds Närsjukhus Årsredovisning 2012 2013-01-31 ANS 12-2013

Angereds Närsjukhus Årsredovisning 2012 2013-01-31 ANS 12-2013 Årsredovisning 2012 2013-01-31 ANS 12-2013 Sida 1(54) Årsredovisning 2012 Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS... 2 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG... 4 3. MEDBORGAR-/PATIENT-/KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Innovationskraft i samverkan Angereds Närsjukhus. Vitalis 2014-04-09

Innovationskraft i samverkan Angereds Närsjukhus. Vitalis 2014-04-09 Innovationskraft i samverkan Angereds Närsjukhus Vitalis 2014-04-09 Huvuduppdrag Västra Götalandsregionen Tillväxt och utveckling Hälso- och sjukvård som tillsammans skapar mervärden En långsiktigt hållbar

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Angereds Närsjukhus Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013

Angereds Närsjukhus Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013 2012-10-29 ANS 17-2012 Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013 Verksamhetsplan 2012 Sida 1 Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013 1. Sammanfattning och slutsats (ANS) bedriver specialistsjukvård nära invånarna.

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Primärvård

Kvalitetsdeklaration Primärvård 1 Kvalitetsdeklaration Primärvård En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Sophiahemmet AB Sophiahemmets Husläkarmottagning Kvalitetsdeklaration för 2015 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

Angereds Närsjukhus. Från vackra idéer till kraftfull handling

Angereds Närsjukhus. Från vackra idéer till kraftfull handling Angereds Närsjukhus Från vackra idéer till kraftfull handling (O)jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt

Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt Senast uppdaterad 2016-01-04 1. FOLKHÄLSA 3 1.1. TOBAKSPREVENTION 3 1.2. HÄLSOSAM VIKT 3 1.2.1. FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FAR) 3 1.2.2. FOLKHÄLSOGRUPP JÄMVIKT

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel?

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Ann Ekberg-Jansson Registerhållare Luftvägsregistret Tf Förvaltnings- och Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg Index, 1965 = 100 KOL

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Fast vårdkontakt. Information- dialogmöte HVK regiongavleborg.se

Fast vårdkontakt. Information- dialogmöte HVK regiongavleborg.se Information- dialogmöte HVK 170921 Bakgrund Vi har ansvar enligt lag att utse fast vårdkontakt, det finns bestämmelser om fast vårdkontakt i hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010 och bestämmelsen finns

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral

Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral Statusrapportens syfte Genom personcentrerad vård hitta nya samverkansformer med vår befolkning. Syftet är att skapa trygg befolkning, smidig resa genom vården

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer