Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdagen 30 oktober 2014, kl Demokraticafé kl Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 22 oktober 2014 Knut Indebetou Ålderspresident Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Sammanträdets öppnande av ålderspresidenten 2. Upprop 3. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 4. Fastställande av dagordning 5. Anmälan av röstsammanräkningsprotokoll 6. Val av ordförande i kommunfullmäktige Förslag till beslut Jeannette Berglund (M) och Jörgen Fransson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Christer Klang (M) och Dominic Summerton (V) Justeringstid: Måndag 3 november, kl Kommunfullmäktige beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 7. Val av vice ordförande i kommunfullmäktige Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden

2 Sida 2 9. Bestämmande av tid och plats under november och december månad 2014 för kommunfullmäktiges sammanträden med bl.a. budget 2015 och genomförande av val till de befattningar inom kommunen, som vid årets slut blir lediga m.m. 10. Delårsbokslut för Hjo kommun och dess bolag Tjänstemannaföredragande: VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson, budgetoch redovisningsansvarig Ann- Charlotte Josefsson, kommunchef Lisbeth Göthberg 11. Tilläggsanslag för projektet trafikplats Åsen Föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesdagar till den 27 november och 11 december 2014, kl i B- salen, Medborgarhuset Park. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslå 1,5 mkr i investeringsmedel för att finansiera utbyggnaden av gång- och cykelvägar utmed Skövdevägen vid trafikplats Åsen, samt ombyggnaden av hållplatsen Rosenlund. 12. Valärenden - Avsägelse från Olaf Gericke (Sd) 13. Nya motioner att anmäla - Motion om minnesmoment över en historisk händelse i Hjo 14. Anmälningsärenden - Motion om konstnärligt råd i Hjo kommun - Motion om avgiftsfri skola i Hjo kommun

3 Länsstyrelsen i Västra Götalands län HJO KOMMUN Kommunetvrelsen o 2 1/1 PROTOKOLL D nr: Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige Kommun: HJO Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen. Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige. Bilaga l Röster och mandat för partierna Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande: Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande: Bilaga 6 Fördelning av mandat Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter Bengt Kjellander, Moderaterna, är inte folkbokförd i Hjo kommun och kan därför inte välj as in. Bertil Ask, Arbetarepartiet-Socialdemokratema, är avliden. Vid protokollet: Agnetha Ericsson Justerat: Elin Hagström ~ ltf1f/1jv ~fov{))1a. U~ L Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Drottninggatan 2, V ÄNERSBORG tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

4 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 1 Val till kommunfullmäktige i HJO Röster och mandat för partierna HJO, Hela kommunen: 33 mandat Röster Parti antal % Moderatema l ,88 Centerpartiet 530 8,76 Folkpartiet liberalerna 370 6,12 Kristdemokraterna 314 5,19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna l ,55 Vänsterpartiet 375 6,20 Miljöpartiet de gröna 379 6,27 Sverigedemokraterna 595 9,84 Feministiskt initiativ 3 0,05 Övriga partier 8 0,13 Summa giltiga röster Ogiltiga röster l lo 1,79 (varav blanka 109 1,77) Summa avgivna röster Personröster antal % , , , , , , , ,46 o 0,00 o 0, ,42 Mandat lo Röstberättigade Valdeltagande 86,27 %

5 ~ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Val till kommunfullmäktige i HJO Valda ledamöter och ersättare Bilaga 2 1/1 Ledamöter Mod eraterna Catrin Hulmarker Rune Larsson Ewa Thorstensson Knut Indebetou Göran Svensson Jeannette Berglund Ann-Christine Fredriksson Kerstin Strandbergh Lars Glad Christer Klang Centerpartiet Britt-Marie Sjöberg Gert Franzen Linnea Hultmark Folkpartiet liberalerna Petter Jönsson Ann-Kathrine Fagerberg Kristdemokraterna M ichael Kihlström Eva-Lott Gram Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Pierre RobertRyden Malin Dahlberg Marie Lindberg Jörgen Fransson Carl-Henrik Jensen Bodil Hedin Kj ell-arne Green Eva Lundin Anders Karlsson Vänsterpartiet Dominic Summerton Pia Brusberg Miljöpartiet de gröna Malin Bergström Johansson Anna-Karin Fredriksson Sverigedemokraterna Hasse N örgård Thomas Karlsson Ola f Gericke Ersättare l Malin Carlbom 2 Björn Fredeby 3 Hugo Mellander 4 Stefan Aleniusson 5 Ylva Hallström l Kiki Broholm 2 Ewa Larsson l Björn Bröne 2 Hillivi Blom l David Olsson 2 Ulrica Lindström Merja Wester 2 RogerKrona 3 Birgitta Swenson 4 Lars-Göran Svensson 5 Liselotte Karlsson l Fredrik Niktasson-Brusberg 2 Nils Appelblom l Jonna Jarlemark Kraft 2 Peter Thornblad l Egon Kornell 2 Loma Karlsson

6 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 3 Val till kommunfullmäktige i HJO Förteckning över antalet röster per parti och lista Listnumret avser valsedlar som räknas som partiröster. List- Röster Partibeteckning nummer per lista Moderatema l Totalt 1807 Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Övriga partier Giltiga röster Ogiltiga röster (varav blanka Summa l l ) 6 157

7 a ' ' Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 4 1/4 Val till kommunfullmäktige i HJO Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat Kandidaternas antal personröster anges för vatje lista. Totala antalet personröster får kandidater som klarat spärren får inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5. Moderaterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Catrin Hulmarker 2. Rune Larsson 3. Ewa Thorstensson 4. Knut Indebetou 5. Göran Svensson 6. Jeannette Berglund 7. Ann-Christine Fredriksson 8. Kerstin Strandbergh 9. Lars Glad l O. Christer Klang 11. Malin Carlbom 12. Björn Fredeby 13. Hugo Mellander 14. Stefan Aleniusson 15. Ylva Hallström 16. Rickard Bengtsson l 7. Bengt K j e liander 18. Anette Klang 19. Margareta Cavalli-Björkman 20. Eva Blixth 21. Henrik Olofsson 22. Pemilla V estlie Antal personröster Summa: Il Centerpartiet (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Britt-Marie Sjöberg 2. Gert Franzen 3. Linnea Hultmark 4. Kiki Broholm 5. Ewa Larsson 6. Ingemar Fransson 7. Torgny Andersson 8. Bengt Ahlgren 9. David Eliasson 10. Per-Olofivarsson I l. Lars-Erik Sondeli 12. Mikael Bertilsson 13. Martin Tjernberg 14. Frida Ekström 15. Per-Erik Sondeli 16. Karin Ståhl Antal personröster l 5 7 2

8 2/4 17. Karl-Gerhard Sondeli 18. Sven-Olof Gustafsson 19. Birgitta Lago Sondeli 20. Christina Gustafsson 21. Arne Gustavsson 2 Summa: 232 Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Petter Jönsson 2. Ann-Kathrine Fagerberg 3. Björn Bröne 4. Hillivi Blom 5. Benkt-Eric Lindh 6. Roland Froh 7. RolfBirgerson 8. Irene Jönsson 9. Seved Gericke 10. Marita Johansson 11. Christer Jannerstedt 12. Krister Stenestam 13. Mikael Säll 14. Sixten Carlsson 15. LeifLundgren 16. Kerstin Lindell Antal personröster Summa: 146 Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Michael Kihlström 2. Eva-Lott Gram 3. David Olsson 4. Ulrica Lindström 5. David Carlsson 6. Rutger Gram 7. Robert Holst 8. Joseph Boudagh 9. Marita Holst Fogelström lo. Carl-Erik Lindblad 11. Tomas Karlsson 12. Eva Kihlström 13. Staffan Claar Antal personröster Summa: l Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Pierre RobertRyden 2. Marie Lindberg 3. Jörgen Fransson 4. Malin Dahlberg 5. Carl-Henrik Jensen 6. Bodil Hedin 7. Kjell-Arne Green 8. Eva Lundin 9. Anders Karlsson 10. Merja Wester 11. Roger Krona Antal personröster Il Il 6 23

9 3/4 12. Birgitta Swenson Lars-Göran Svensson lo 14. Liselotte Karlsson Lennart Nilsson Lisa Wester Reine Blank Johanna Lövgren Andreas Essgren Birgitta Vester 21. Fredrik Bellino Maj-Britt Axen Bertil Ask 24. Annelie Johansson 25. Jerker Lindh Doris Lehtipalo Ing-Marie EJaoder Claes Hagström Ingalill Aidi 30. Osvald Lundqvist 31. Tobias Karlsson Jenny Siren 33. Mathias Andersson 34. Lena Wilhelmsson 35. Christer Liljedahl 36. Tomas Hugin 37. Rolf Andersson 38. Kurt Planmo 39. Bertil Mellberg 40. Kjell Aidsten 3 Summa: 529 Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Pia Brusberg 2. Dominic Summerton 3. Fredrik Niklasson-Brusberg 4. N ils Appelblom 5. Mikaela Gunnarsson 6. Linnea Carrick 7. Tomas Andreasson 8. Kristin Rundgren Antal personröster Summa: l Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Malin Bergström Johansson 2. Anna-Karin Fredriksson 3. Jonna Jarlemark Kraft 4. Peter Thomblad 5. Pett a Jarlemark 6. Anders Thomblad 7. Göran Banck 8. Lena Haagman 9. Magnus Nordqvist 10. Gittan Nilsson Il. Christer Haagman 12. Maria Karlsson 13. Bo Savborg Antal personröster Summa: 160

10 4/4 Sverigedemokraterna Listnummer: l. Hasse Nörgård 2. Thomas Karlsson 3. OlafGericke 4. Egon Kornell 5. Loma Karlsson 6. Frank Sahlen Listnummer: l. Hasse Nörgård Listnummer: l. Hasse Nörgård 2. Thomas Karlsson 3. OlafGericke 4. Egon Kornell 5. Loma Karlsson 6. Frank Sahlen 7. Albert Göransson Listnummer: I. Morgan Nörgaard Antal personröster Il Summa: 205 Antal personröster 4 Summa: 4 Antal personröster Summa: Antal personröster Summa:

11 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 5 Val till kommunfullmäktige i HJO Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen. Personröster antal % av partiets röster i valkretsen Moderaterna Catrin Hutmarker C en terpartiet Britt-Marie Sjöberg Folkpartiet liberalerna Petter Jönsson Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Pierre RobertRyden Malin Dahlberg Vänste1 partiet Dominic Summerton Sverigedemokraterna Hasse Nörgård , , , , , , ,54

12 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 6 Val till kommunfullmäktige i HJO Fördelning av mandat Mandaten har fårdelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga l) fårst med 1,4 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämfårelsetalet beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämfårelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk(*) anger det parti, som har vunnit lottningen. Mandatnummer Partibeteckning Delningstal Jämförelsetal Moderatema 1,4 l 290,71 2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,4 l 190,00 3 Moderaterna 3 602,33 4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 555,33 5 Sverigedemokraterna 1,4 425,00 6 Centerpartiet 1,4 378,57 7 Moderatema 5 361,40 8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 333,20 9 Miljöpartiet de gröna 1,4 270,71 lo Vänsterpartiet 1,4 267,85 Il Folkpartiet liberalerna 1,4 264,28 12 Moderatema 7 258, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 238,00 14 Kristdemokraterna 1,4 224,28 15 Moderaterna 9 200,77 16 Sverigedemokraterna 3 198,33 17 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 185,11 18 Centerpartiet 3 176,66 19 Moderaterna ,27 20 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,45 21 Moderaterna ,00 22 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,15 23 Miljöpartiet de gröna 3 126,33 24 Vänsterpartiet 3 125,00 25 Folkpartiet liberalerna 3 123,33 26 Moderatema ,46 27 Sverigedemokraterna 5 119,00 28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,06 29 Moderatema ,29 30 Centerpartiet 5 106,00 31 Kristdemokraterna 3 104,66 32 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 98,00 33 Moderatema 19 95,10

13 l.. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 7 1/2 Val till kommunfullmäktige i HJO Ordning av namn för inval av ledamöter Kandidaterna har i forsta hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats. Personröster antal % Jämförelsetal Moderaterna l Catrin HuJmarker ,34 2 Rune Larsson l 479,00 3 Ewa Thorstensson 739,50 4 Knut Indebetou 493,00 5 Göran Svensson 369,75 6 Jeannette Berglund 295,80 7 Ann-Christine Fredriksson 246,50 8 Kerstin Strandbergh 2 11,28 9 Lars Glad 184,87 lo Christer Klang 164,33 Centerpartiet l Britt-Marie Sjöberg ,42 2 Gert Franzen 444,00 3 Linnea Hultmark 222,00 Folkpartiet liberalerna l Petter Jönsson 98 26,49 2 Ann-Kathrine Fagerberg 302,00 Kristdemokraterna l Michael Kihlström 260,00 2 Eva-Lott Gram 130,00 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna l Pierre RobertRyden ,82 2 Malin Dahlberg 104 6,24 3 Marie Lindberg l 308,00 4 Jörgen Fransson 654,00 5 Carl-Henrik Jensen 436,00 6 Bodil Hedin 327,00 7 Kjell-Arne Green 261,60 8 Eva Lundin 218,00 9 Anders Karlsson 186,85 Vänsterpartiet l Dominic Summerton ,67 2 Pia Brusberg 293,00

14 2/2 Miljöpartiet de gröna l Malin Bergström Johansson 2 Anna-Karin Fredriksson Sverigedemokraterna l Hasse Nörgård 2 Thomas Karlsson 3 OlafGericke ,54 275,00 137,50 432,00 216,00

15 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks Delårsbokslut för Hjo kommun och dess bolag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med delårsbokslut per för Hjo kommun. Handling Delårsbokslut per för Hjo kommun. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB koncernsammanställning. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi AB. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi Elhandel AB. Resultatrapport januari augusti 2014 AB Hjo Småindustrier. Kommunchefens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 STAB Sida 1 (1) Enhet Datum Kansli Handläggare Edvin Ekholm Kommunstyrelsen Delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med delårsbokslut per för Hjo kommun. Handling Delårsbokslut per för Hjo kommun. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB koncernsammanställning Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi AB Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi Elhandel AB Resultatrapport januari augusti 2014 AB Hjo Småindustrier Delges Ks förvaltning/ekonomi Lisbeth Göthberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan Kansli Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo L:\KSarb\Pågående

17 Delårsrapport 31 augusti inkl. årsprognos 2014

18 Efterfesten av vårt 600-årsjubileum pågår för fullt! och den vill vi ska vara för evigt! Återigen har vi fått uppleva en fantastisk sommarsäsong med ett sagolikt väder. Aktivitetskalendern har varit och är fortfarande fylld av både nya och återkommande aktiviteter, spännande, roliga och berikande för oss alla. Det lokala engagemanget har vuxit sig mer samman och Tillsammans blir vi alltmer kraftfulla. Vår vision med tillhörande utvecklingsområden växer sig starkare och starkare i vår kommun. Visionen har haft en central plats under hela valarbetet. Samarbetet mellan oss alla i kommunen skapar trygghet och förtroende hos våra hjobor och oss själva. Vi ska infria vårt löfte om delaktighet och möjlighet för var och en att kunna påverka framtidens Hjo. Vi ska fortsätta vårt interna värdegrundsarbete med att tydliggöra för varandra vårt förhållningssätt som chef/ledare och medarbetare i kommunen. Vi ska bidra till ett gemensamt förhållningssätt för såväl kommun som näringsliv och invånare. Besöksnäringen växer och med den attraktiviteten för Hjo. Vi får ofta höra. Vi åker till Hjo för där händer det alltid något. Vår utmaning här är att jobba för ett Levande Hjo året runt. Kulturkvarteret Pedagogien mitt i centrum har haft sin andra delinvigning då vi lyfte våra glas för en samlad arena för bibliotek, turistservice, cafétorg, utställningslokaler och en utemiljö som inspirerar till kultur och upplevelser. Vi ser fram emot sista etappens arbete som kommer att knyta ihop hela kvarteret med bio, teater, konserter, dans, kursverksamhet och andra events. Med Kulturkvarteret får vi en naturlig mötesplats året runt för våra hjobor och besökare. En samlingsplats som ska visa vägen för ett Levande Hjo året runt. Vi har stora och positiva utmaningar framför oss, en investeringsplan som visar på en stark framtidstro för Hjo kommun. Investeringar som alla har kopplingar till vår Visions sex utvecklingsområden. Vättern- ex. hamnområdet, fiskenäringen, Boende- ex. ny förskola, exploatering av framtida bostadsområden, Levande Hjo- ex. Kulturkvarteret Pedagogien, actionpark, utveckling av friidrottsområdet, Tillsammans-forts på värdskapssatsningen i hela kommunen och vårt värdegrundsarbete, Hållbarhet och natur- ex. GC-vägar, minskning av vår energianvändning, Besökare-ex. Kulturkvarteret, badet, stora och små arrangemang, handelsutveckling. Allt som händer och sker inom vårt visionsarbete kan följas på vår hemsida. Hjo kommun har under året fått ett antal kvitton på att vi är på rätt väg. Med hjälp av uppföljningar och undersökningar som sker nationellt, regionalt och delregionalt får vi indikatorer var vi befinner oss i våra verksamheter. Vi har t ex klättrat på Näringslivsrankingen, vi har en positiv handelsutveckling, befolkningen ökar med små steg, medborgarundersökningen visar att vi är på rätt väg, Lärarförbundet har utsett Hjo kommun till en av Skaraborgs bästa skolkommun Våra basverksamheter barnomsorg och skola, socialtjänst, samhällsbyggnad, kultur-turism-fritid och vård och omsorg- jobbar hårt med att utveckla sina verksamheter och erbjuda god service och möjlighet till god livskvalitet för alla som lever, verkar och bor i Hjo kommun. Att kunna välkomna barn, ungdomar och vuxna till Hjo som kommer från andra delar av Sverige och världen ger oss ett mångkulturellt samhälle som vidgar vår förståelse för varandras olika kulturer och religioner. Att vara kommunchef i Hjo kommun är en hederskänsla som jag bär med mig i allt vårt gemensamma arbete. Tillsammans skapar vi framtidens Hjo och jag ser fram emot kommande år av satsningar och idogt arbete tillsammans med er alla för att fortsätta på vägen till att vara en än mer välmående kommun med framåtanda. Lisbeth Göthberg Kommunchef

19 Innehållsförteckning: Hjo kommuns organisation 2 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 Viktiga händelser och framtid 14 Personalredovisning 21 Finansiell analys och räkenskap Redovisningsprinciper 22 Driftsredovisning 24 Resultaträkning med helårsprognos 26 Notförteckning till resultaträkning 29 Balansräkning med finansiell ställning 30 Notförteckningar till balansräkningen 33 Investeringsredovisning 36 Exploateringsredovisning 37 Taxefinansierad verksamhet Vatten och Avlopp 38 Renhållning 39 Kommunala bolag 40 Övrigt Verksamhetsmått och nyckeltal 41 Hjo kommuns delårsrapport publiceras varje år på hemsidan Vi hoppas att du får en trevlig lässtund! 1

20 HJO KOMMUN Organisationsskiss Kommunfullmäktige - Kf Revision Överförmyndare 1 Valnämnd Utvecklingsberedning Valberedning Byggnadsnämnden - Bn Kommunstyrelsen - Ks Allmänna utskottet - Au Barn- och ungdomsutskottet - Bu Individutskottet - Iu Omvårdnadsutskottet - Ou Tekniska utskottet - Tu Gemensamma nämnder ¾Kollektivtrafiknämnden 2 Kommunalförbund m. fl. ¾Skaraborgs kommunalförbund ¾Avfallshantering Östra Skaraborg ¾Räddningstjänsten Östra Skaraborg ¾Miljösamverkan Östra Skaraborg ¾Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Råd ¾Brottsförebyggande rådet ¾Rådet för funktionshinderfrågor ¾Pensionärsrådet ¾Folkhälsorådet 1 Ett samarbete mellan Bollebyggd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm Tranemo och Vårgårda. 2 Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommun. 3 Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%. 4 Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30%. Bolag ¾Hjo Stadshus AB ¾AB Hjo Småindustrier ¾Hjo Energi AB ¾BÖS AB 3 ¾Hjo Elhandel AB ¾HjoTiBorg Energi 4 2

21 HJO KOMMUN Kommunfullmäktiges prioriterade mål God ekonomisk hushållning... Tillsammans skapar vi framtidens Hjo! Så lyder Hjo kommuns vision. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, Besökare, Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet och Natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige har också slagit fast mer konkreta mål under varje sådant område, och vid delår och helår följer förvaltningen upp målen för att se att vi rör oss i rätt riktning mot visionen. Ett centralt mål är att fler ska uppleva Hjo som en attraktiv boendekommun. Hjo har hittills under 2014 haft en positiv befolkningstillväxt personer bodde den 31 augusti i Hjo, vilket är en ökning med 75 personer sedan januari. Detta är ett viktigt tillskott för Hjo som boendeort, och nu är det allas vårt ansvar att tillsammans få dessa 75 inflyttare att känna sig välkomna i Hjo så att de blir kvar i vår vackra kommun. För att stimulera inflyttning har Knäpplanområdet exploaterats och planlagts under första delen av Medborgarundersökningen bekräftar att Hjo idag upplevs som en mer attraktiv boendeort än för två år sedan, vilket är en grundförutsättning för att människor i framtiden ska välja Hjo som sin hemstad. Om Hjo ska kunna hävda sig som boendekommun med barn och ungdomar i fokus är det viktigt att vi har en trygg och bra skola. Inom Barn och Utbildning kan man redan vid delårsbokslutet avläsa vissa helårsresultat, eftersom dessa rapporteras efter avslutad vårtermin. Det är positivt att det är fortsatt mycket hög andel Hjoungdomar som har behörighet att söka till gymnasiet (93,1%) och att andelen elever som känner sig trygga i skolan har fortsatt att öka i samtliga åldersgrupper (96-98%). En ny förskoleavdelning har öppnat under 2014 för att ta emot ökat antal förskoleelever och en helt ny förskola på Knäpplanområdet är planerad att starta under Allt detta skapar förutsättningar för att attrahera fler barnfamiljer till Hjo. under 2013 har satsningar gjorts på att utveckla handel och ett levande centrum. Visionen pekar tydligen ut vikten av att tillsammans skapa ett levande Hjo, med ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter. För andra sommaren i rad har Kulturkvarteret tagit emot Hjobesökare, biblioteksgäster och utställningsbesökare. Verksamheten med Skapande verkstad för barn och ungdomar har kommit igång på ett väldigt fint sätt och blivit just en sådan plats där man kan möts, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Hjoborna har också gett ett högre betyg i år än tidigare till kulturutbudet i vår kommun vilket visar att vi är på rätt väg gjorde besöksnäringen ett rejält uppsving i Hjo, och till årsbokslutet kommer förvaltningen kunna presentera statistik för årets besöksnäring. Målredovisningen på de kommande sidorna vittnar om att många konkreta insatser görs för att uppnå den vision som Hjoborna arbetat fram tillsammans. De uppföljningar som gjorts under 2014 på respektive mål ger oss signaler om att arbetet leder till positiva resultat. Även de ekonomiska målen ser ut att i huvudsak nås. Utifrån detta anses Hjo kommun leva upp till god ekonomisk hushållning. Tillsammans-konceptet och vikten av goda möten är något som Hjo kommun har arbetat aktivt med sedan visionsarbetet startade Årets medborgarundersökning ger signaler om att arbetet har gett utdelning. Hjoborna upplever att bemötandet och tillgängligheten är bättre än tidigare och Hjoborna ger också ett högre betyg än genomsnittet till möjligheterna att vara med och påverka i kommunen, vilket är mycket glädjande steg Hjo på Svenskt näringslivs ranking och utifrån den handelsanalys som presenterades 3

22 HJO KOMMUN Kommunfullmäktiges prioriterade mål Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Boende - Lätt och gott att leva Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga. Prioriterade mål: 1. Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Uppföljning: SCB s befolkningsstatistik Mål 2014 Utfall Antalet personer som bor i Hjo Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv befolkningstillväxt. Några aktiviteter särskilt riktade mot inflyttning: Kommunledningsgruppen har bildat en strategigrupp som består av kommunledningsgrupp, stadsarkitekt, folkhälsoplanerare, kommunsekreterare, miljöstrateg och planarkitekt. Strategigruppen ska arbeta med kommunens långsiktiga strategiska frågor med visionen och dess utvecklingsområden framför ögonen. Under året har förberedelser gjorts för att genomföra Leva & Bo i Hjo-dagen 6 september. Det uppskattade konceptet öppna hem som introducerades förra året kommer vara en del av Leva & Bo i Hjo-dagen även i år. För att stimulera inflyttning har arbete gjorts med planläggning samt exploatering av Knäpplanområdet. Där ska även en ny förskola byggas. Hjo kommuns hemsida är ett viktigt instrument för att locka nya invånare till vår kommun. Samtliga sidor under område Barn och utbildning håller på att uppdateras på Hjo kommuns hemsida. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten. En mall/ struktur har tagits fram för de olika enheternas respektive sida så de är enhetliga och lättmanövrerade. 4

23 HJO KOMMUN forts...boende - Lätt och gott att leva Prioriterade mål: 2. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun Uppföljning: SCB s medborgarundersökning Mål 2014 Utfall 2014 Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva på (NRI) 53 (medel 57) *medelvärdet i uppföljningar tagna från SCB s medborgarundersökning avser kommuner med invånare eller färre (medel 57) År 2014 fick Hjo ett högre betyg som attraktiv boendekommun jämfört med 2012, även om vi fortfarande ligger strax under medel. Utbildningsmöjligheter, trygghet och bostäder får relativt höga betyg, men kommersiellt utbud och kommunikationerna pekas ut som förbättringsområden om Hjo ska öka sin attraktivitet (se mål 3 och 15) Målet att vara en attraktiv boendekommun berör flera olika mål nedan. Attraktiviteten som boendekommun ökar exempelvis om mål 6 uppfylls och eleverna i grundskolan når målen. Därför kan texten under övriga mål ses som ett bidrag till även detta mål. För att vara en attraktiv boendekommun är det viktigt att det finns attraktiva arbetsgivare. Som ortens största arbetsgivare har Hjo kommun svarat upp mot den gemensamma visionen genom att arbeta med sin interna värdegrund Det goda mötet. Två stora rekryteringar har gjorts under våren och vid dessa har vår värdegrund varit ett viktigt urvalskriterium. Under våren har kommunen deltagit dels på en mässa för arbetssökande ungdomar som arrangerades av Swedbank och Arbetsförmedlingen, dels på en liknande mässa i Tibro som arrangerades av Tibro kommun och Arbetsförmedlingen. På den förstnämnde mässan deltog närmare 700 ungdomar som hade möjlighet att lämna in sitt cv till kommunen. 3. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) Uppföljning: SCB s medborgarundersökning Mål 2014 Utfall 2014 Betygsindex Kommunikationer 47 (medel 52) - 49 (medel 52) Årets medborgarundersökning visar att Hjoborna är relativt nöjda med tillgången till gång- och cykelvägar och med möjligheterna att kunna transportera sig med bil. Att totalbetyget för kommunikationer är så lågt beror på att möjligheterna att använda kollektivtrafik och att ansluta till tåg/flyg m.m. anses vara väldigt begränsade i Hjo. Under 2014 har en ombyggnad av Skövdeinfarten färdigställts. Utmed Skövdeinfarten har ca 500 m ny gång- och cykelväg byggts. Arbetet med att ta fram en ny trafikplan för Hjo kommun pågår och ska vara färdigt i oktober. 4. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Uppföljning: SoS nationella brukarundersökning Mål 2014 Utfall Andel nöjda brukare inom Hemtjänst -Andel nöjda brukare inom SÄBO -Andel nöjda brukare inom LSS (betyg 6-10) 85 % 88 % 100 % 82 % 87 % 96 % - För att få nöjda brukare och kunna leva upp till garantin om att alla brukare ska ha genomförandeplan inom 14 dagar efter inflyttning på äldreboende har personalen på samtliga boenden kartlagt inflyttningsprocessen. Syftet är att välkomna våra brukare på ett bra sätt och så snabbt som möjligt ta fram en genomförandeplan tillsammans med brukaren. En interaktiv webbutbildning kring värdegrund, bemötande och kontaktmannaskap har inhandlats och ska nu användas vid personalutbildningar och APT. En första utvärdering av Ny hemvård har genomförts och utifrån den fortsätter förbättringsarbetet. Samtliga patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser har en aktuell och uppdaterad patientjournal. Instruktion avseende dokumentation i patientjournal har tagits fram av dokumentationsombuden inom Hälso- och sjukvårdsenheten. 5

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk.

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk. Årsredovisning 2014 Hylte kommun Gislaveds kommun Falkenbergs kommun Landeryd Å26 Nyby ± Kinnared Långaryd Drängsered Brännögård HALLAND Å15 0 Torup Rydöbruk Hyltebruk SMÅLAND Unnaryd Å26 Fröslida Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Årsredovisning 2013 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning

www.hassleholm.se Årsredovisning www.hassleholm.se Årsredovisning 2013 1 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

BUDGET 2015. Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun BUDGET 2015 Tibro kommun Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Innehållsförteckning Inledning Kommunalråden har ordet... 4 Budget 2015 i korthet... 5 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer