Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdagen 30 oktober 2014, kl Demokraticafé kl Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 22 oktober 2014 Knut Indebetou Ålderspresident Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Sammanträdets öppnande av ålderspresidenten 2. Upprop 3. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 4. Fastställande av dagordning 5. Anmälan av röstsammanräkningsprotokoll 6. Val av ordförande i kommunfullmäktige Förslag till beslut Jeannette Berglund (M) och Jörgen Fransson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Christer Klang (M) och Dominic Summerton (V) Justeringstid: Måndag 3 november, kl Kommunfullmäktige beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 7. Val av vice ordförande i kommunfullmäktige Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden

2 Sida 2 9. Bestämmande av tid och plats under november och december månad 2014 för kommunfullmäktiges sammanträden med bl.a. budget 2015 och genomförande av val till de befattningar inom kommunen, som vid årets slut blir lediga m.m. 10. Delårsbokslut för Hjo kommun och dess bolag Tjänstemannaföredragande: VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson, budgetoch redovisningsansvarig Ann- Charlotte Josefsson, kommunchef Lisbeth Göthberg 11. Tilläggsanslag för projektet trafikplats Åsen Föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesdagar till den 27 november och 11 december 2014, kl i B- salen, Medborgarhuset Park. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslå 1,5 mkr i investeringsmedel för att finansiera utbyggnaden av gång- och cykelvägar utmed Skövdevägen vid trafikplats Åsen, samt ombyggnaden av hållplatsen Rosenlund. 12. Valärenden - Avsägelse från Olaf Gericke (Sd) 13. Nya motioner att anmäla - Motion om minnesmoment över en historisk händelse i Hjo 14. Anmälningsärenden - Motion om konstnärligt råd i Hjo kommun - Motion om avgiftsfri skola i Hjo kommun

3 Länsstyrelsen i Västra Götalands län HJO KOMMUN Kommunetvrelsen o 2 1/1 PROTOKOLL D nr: Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige Kommun: HJO Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen. Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige. Bilaga l Röster och mandat för partierna Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande: Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande: Bilaga 6 Fördelning av mandat Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter Bengt Kjellander, Moderaterna, är inte folkbokförd i Hjo kommun och kan därför inte välj as in. Bertil Ask, Arbetarepartiet-Socialdemokratema, är avliden. Vid protokollet: Agnetha Ericsson Justerat: Elin Hagström ~ ltf1f/1jv ~fov{))1a. U~ L Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Drottninggatan 2, V ÄNERSBORG tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

4 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 1 Val till kommunfullmäktige i HJO Röster och mandat för partierna HJO, Hela kommunen: 33 mandat Röster Parti antal % Moderatema l ,88 Centerpartiet 530 8,76 Folkpartiet liberalerna 370 6,12 Kristdemokraterna 314 5,19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna l ,55 Vänsterpartiet 375 6,20 Miljöpartiet de gröna 379 6,27 Sverigedemokraterna 595 9,84 Feministiskt initiativ 3 0,05 Övriga partier 8 0,13 Summa giltiga röster Ogiltiga röster l lo 1,79 (varav blanka 109 1,77) Summa avgivna röster Personröster antal % , , , , , , , ,46 o 0,00 o 0, ,42 Mandat lo Röstberättigade Valdeltagande 86,27 %

5 ~ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Val till kommunfullmäktige i HJO Valda ledamöter och ersättare Bilaga 2 1/1 Ledamöter Mod eraterna Catrin Hulmarker Rune Larsson Ewa Thorstensson Knut Indebetou Göran Svensson Jeannette Berglund Ann-Christine Fredriksson Kerstin Strandbergh Lars Glad Christer Klang Centerpartiet Britt-Marie Sjöberg Gert Franzen Linnea Hultmark Folkpartiet liberalerna Petter Jönsson Ann-Kathrine Fagerberg Kristdemokraterna M ichael Kihlström Eva-Lott Gram Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Pierre RobertRyden Malin Dahlberg Marie Lindberg Jörgen Fransson Carl-Henrik Jensen Bodil Hedin Kj ell-arne Green Eva Lundin Anders Karlsson Vänsterpartiet Dominic Summerton Pia Brusberg Miljöpartiet de gröna Malin Bergström Johansson Anna-Karin Fredriksson Sverigedemokraterna Hasse N örgård Thomas Karlsson Ola f Gericke Ersättare l Malin Carlbom 2 Björn Fredeby 3 Hugo Mellander 4 Stefan Aleniusson 5 Ylva Hallström l Kiki Broholm 2 Ewa Larsson l Björn Bröne 2 Hillivi Blom l David Olsson 2 Ulrica Lindström Merja Wester 2 RogerKrona 3 Birgitta Swenson 4 Lars-Göran Svensson 5 Liselotte Karlsson l Fredrik Niktasson-Brusberg 2 Nils Appelblom l Jonna Jarlemark Kraft 2 Peter Thornblad l Egon Kornell 2 Loma Karlsson

6 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 3 Val till kommunfullmäktige i HJO Förteckning över antalet röster per parti och lista Listnumret avser valsedlar som räknas som partiröster. List- Röster Partibeteckning nummer per lista Moderatema l Totalt 1807 Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Övriga partier Giltiga röster Ogiltiga röster (varav blanka Summa l l ) 6 157

7 a ' ' Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 4 1/4 Val till kommunfullmäktige i HJO Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat Kandidaternas antal personröster anges för vatje lista. Totala antalet personröster får kandidater som klarat spärren får inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5. Moderaterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Catrin Hulmarker 2. Rune Larsson 3. Ewa Thorstensson 4. Knut Indebetou 5. Göran Svensson 6. Jeannette Berglund 7. Ann-Christine Fredriksson 8. Kerstin Strandbergh 9. Lars Glad l O. Christer Klang 11. Malin Carlbom 12. Björn Fredeby 13. Hugo Mellander 14. Stefan Aleniusson 15. Ylva Hallström 16. Rickard Bengtsson l 7. Bengt K j e liander 18. Anette Klang 19. Margareta Cavalli-Björkman 20. Eva Blixth 21. Henrik Olofsson 22. Pemilla V estlie Antal personröster Summa: Il Centerpartiet (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Britt-Marie Sjöberg 2. Gert Franzen 3. Linnea Hultmark 4. Kiki Broholm 5. Ewa Larsson 6. Ingemar Fransson 7. Torgny Andersson 8. Bengt Ahlgren 9. David Eliasson 10. Per-Olofivarsson I l. Lars-Erik Sondeli 12. Mikael Bertilsson 13. Martin Tjernberg 14. Frida Ekström 15. Per-Erik Sondeli 16. Karin Ståhl Antal personröster l 5 7 2

8 2/4 17. Karl-Gerhard Sondeli 18. Sven-Olof Gustafsson 19. Birgitta Lago Sondeli 20. Christina Gustafsson 21. Arne Gustavsson 2 Summa: 232 Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Petter Jönsson 2. Ann-Kathrine Fagerberg 3. Björn Bröne 4. Hillivi Blom 5. Benkt-Eric Lindh 6. Roland Froh 7. RolfBirgerson 8. Irene Jönsson 9. Seved Gericke 10. Marita Johansson 11. Christer Jannerstedt 12. Krister Stenestam 13. Mikael Säll 14. Sixten Carlsson 15. LeifLundgren 16. Kerstin Lindell Antal personröster Summa: 146 Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Michael Kihlström 2. Eva-Lott Gram 3. David Olsson 4. Ulrica Lindström 5. David Carlsson 6. Rutger Gram 7. Robert Holst 8. Joseph Boudagh 9. Marita Holst Fogelström lo. Carl-Erik Lindblad 11. Tomas Karlsson 12. Eva Kihlström 13. Staffan Claar Antal personröster Summa: l Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Pierre RobertRyden 2. Marie Lindberg 3. Jörgen Fransson 4. Malin Dahlberg 5. Carl-Henrik Jensen 6. Bodil Hedin 7. Kjell-Arne Green 8. Eva Lundin 9. Anders Karlsson 10. Merja Wester 11. Roger Krona Antal personröster Il Il 6 23

9 3/4 12. Birgitta Swenson Lars-Göran Svensson lo 14. Liselotte Karlsson Lennart Nilsson Lisa Wester Reine Blank Johanna Lövgren Andreas Essgren Birgitta Vester 21. Fredrik Bellino Maj-Britt Axen Bertil Ask 24. Annelie Johansson 25. Jerker Lindh Doris Lehtipalo Ing-Marie EJaoder Claes Hagström Ingalill Aidi 30. Osvald Lundqvist 31. Tobias Karlsson Jenny Siren 33. Mathias Andersson 34. Lena Wilhelmsson 35. Christer Liljedahl 36. Tomas Hugin 37. Rolf Andersson 38. Kurt Planmo 39. Bertil Mellberg 40. Kjell Aidsten 3 Summa: 529 Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Pia Brusberg 2. Dominic Summerton 3. Fredrik Niklasson-Brusberg 4. N ils Appelblom 5. Mikaela Gunnarsson 6. Linnea Carrick 7. Tomas Andreasson 8. Kristin Rundgren Antal personröster Summa: l Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater) Listnummer: l. Malin Bergström Johansson 2. Anna-Karin Fredriksson 3. Jonna Jarlemark Kraft 4. Peter Thomblad 5. Pett a Jarlemark 6. Anders Thomblad 7. Göran Banck 8. Lena Haagman 9. Magnus Nordqvist 10. Gittan Nilsson Il. Christer Haagman 12. Maria Karlsson 13. Bo Savborg Antal personröster Summa: 160

10 4/4 Sverigedemokraterna Listnummer: l. Hasse Nörgård 2. Thomas Karlsson 3. OlafGericke 4. Egon Kornell 5. Loma Karlsson 6. Frank Sahlen Listnummer: l. Hasse Nörgård Listnummer: l. Hasse Nörgård 2. Thomas Karlsson 3. OlafGericke 4. Egon Kornell 5. Loma Karlsson 6. Frank Sahlen 7. Albert Göransson Listnummer: I. Morgan Nörgaard Antal personröster Il Summa: 205 Antal personröster 4 Summa: 4 Antal personröster Summa: Antal personröster Summa:

11 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 5 Val till kommunfullmäktige i HJO Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen. Personröster antal % av partiets röster i valkretsen Moderaterna Catrin Hutmarker C en terpartiet Britt-Marie Sjöberg Folkpartiet liberalerna Petter Jönsson Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Pierre RobertRyden Malin Dahlberg Vänste1 partiet Dominic Summerton Sverigedemokraterna Hasse Nörgård , , , , , , ,54

12 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 6 Val till kommunfullmäktige i HJO Fördelning av mandat Mandaten har fårdelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga l) fårst med 1,4 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämfårelsetalet beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämfårelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk(*) anger det parti, som har vunnit lottningen. Mandatnummer Partibeteckning Delningstal Jämförelsetal Moderatema 1,4 l 290,71 2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,4 l 190,00 3 Moderaterna 3 602,33 4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 555,33 5 Sverigedemokraterna 1,4 425,00 6 Centerpartiet 1,4 378,57 7 Moderatema 5 361,40 8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 333,20 9 Miljöpartiet de gröna 1,4 270,71 lo Vänsterpartiet 1,4 267,85 Il Folkpartiet liberalerna 1,4 264,28 12 Moderatema 7 258, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 238,00 14 Kristdemokraterna 1,4 224,28 15 Moderaterna 9 200,77 16 Sverigedemokraterna 3 198,33 17 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 185,11 18 Centerpartiet 3 176,66 19 Moderaterna ,27 20 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,45 21 Moderaterna ,00 22 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,15 23 Miljöpartiet de gröna 3 126,33 24 Vänsterpartiet 3 125,00 25 Folkpartiet liberalerna 3 123,33 26 Moderatema ,46 27 Sverigedemokraterna 5 119,00 28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ,06 29 Moderatema ,29 30 Centerpartiet 5 106,00 31 Kristdemokraterna 3 104,66 32 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 98,00 33 Moderatema 19 95,10

13 l.. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 7 1/2 Val till kommunfullmäktige i HJO Ordning av namn för inval av ledamöter Kandidaterna har i forsta hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats. Personröster antal % Jämförelsetal Moderaterna l Catrin HuJmarker ,34 2 Rune Larsson l 479,00 3 Ewa Thorstensson 739,50 4 Knut Indebetou 493,00 5 Göran Svensson 369,75 6 Jeannette Berglund 295,80 7 Ann-Christine Fredriksson 246,50 8 Kerstin Strandbergh 2 11,28 9 Lars Glad 184,87 lo Christer Klang 164,33 Centerpartiet l Britt-Marie Sjöberg ,42 2 Gert Franzen 444,00 3 Linnea Hultmark 222,00 Folkpartiet liberalerna l Petter Jönsson 98 26,49 2 Ann-Kathrine Fagerberg 302,00 Kristdemokraterna l Michael Kihlström 260,00 2 Eva-Lott Gram 130,00 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna l Pierre RobertRyden ,82 2 Malin Dahlberg 104 6,24 3 Marie Lindberg l 308,00 4 Jörgen Fransson 654,00 5 Carl-Henrik Jensen 436,00 6 Bodil Hedin 327,00 7 Kjell-Arne Green 261,60 8 Eva Lundin 218,00 9 Anders Karlsson 186,85 Vänsterpartiet l Dominic Summerton ,67 2 Pia Brusberg 293,00

14 2/2 Miljöpartiet de gröna l Malin Bergström Johansson 2 Anna-Karin Fredriksson Sverigedemokraterna l Hasse Nörgård 2 Thomas Karlsson 3 OlafGericke ,54 275,00 137,50 432,00 216,00

15 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks Delårsbokslut för Hjo kommun och dess bolag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med delårsbokslut per för Hjo kommun. Handling Delårsbokslut per för Hjo kommun. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB koncernsammanställning. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi AB. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi Elhandel AB. Resultatrapport januari augusti 2014 AB Hjo Småindustrier. Kommunchefens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 STAB Sida 1 (1) Enhet Datum Kansli Handläggare Edvin Ekholm Kommunstyrelsen Delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per för Hjo kommun och dess bolag. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med delårsbokslut per för Hjo kommun. Handling Delårsbokslut per för Hjo kommun. Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB koncernsammanställning Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Stadshus AB Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi AB Resultatrapport januari augusti 2014 Hjo Energi Elhandel AB Resultatrapport januari augusti 2014 AB Hjo Småindustrier Delges Ks förvaltning/ekonomi Lisbeth Göthberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan Kansli Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo L:\KSarb\Pågående

17 Delårsrapport 31 augusti inkl. årsprognos 2014

18 Efterfesten av vårt 600-årsjubileum pågår för fullt! och den vill vi ska vara för evigt! Återigen har vi fått uppleva en fantastisk sommarsäsong med ett sagolikt väder. Aktivitetskalendern har varit och är fortfarande fylld av både nya och återkommande aktiviteter, spännande, roliga och berikande för oss alla. Det lokala engagemanget har vuxit sig mer samman och Tillsammans blir vi alltmer kraftfulla. Vår vision med tillhörande utvecklingsområden växer sig starkare och starkare i vår kommun. Visionen har haft en central plats under hela valarbetet. Samarbetet mellan oss alla i kommunen skapar trygghet och förtroende hos våra hjobor och oss själva. Vi ska infria vårt löfte om delaktighet och möjlighet för var och en att kunna påverka framtidens Hjo. Vi ska fortsätta vårt interna värdegrundsarbete med att tydliggöra för varandra vårt förhållningssätt som chef/ledare och medarbetare i kommunen. Vi ska bidra till ett gemensamt förhållningssätt för såväl kommun som näringsliv och invånare. Besöksnäringen växer och med den attraktiviteten för Hjo. Vi får ofta höra. Vi åker till Hjo för där händer det alltid något. Vår utmaning här är att jobba för ett Levande Hjo året runt. Kulturkvarteret Pedagogien mitt i centrum har haft sin andra delinvigning då vi lyfte våra glas för en samlad arena för bibliotek, turistservice, cafétorg, utställningslokaler och en utemiljö som inspirerar till kultur och upplevelser. Vi ser fram emot sista etappens arbete som kommer att knyta ihop hela kvarteret med bio, teater, konserter, dans, kursverksamhet och andra events. Med Kulturkvarteret får vi en naturlig mötesplats året runt för våra hjobor och besökare. En samlingsplats som ska visa vägen för ett Levande Hjo året runt. Vi har stora och positiva utmaningar framför oss, en investeringsplan som visar på en stark framtidstro för Hjo kommun. Investeringar som alla har kopplingar till vår Visions sex utvecklingsområden. Vättern- ex. hamnområdet, fiskenäringen, Boende- ex. ny förskola, exploatering av framtida bostadsområden, Levande Hjo- ex. Kulturkvarteret Pedagogien, actionpark, utveckling av friidrottsområdet, Tillsammans-forts på värdskapssatsningen i hela kommunen och vårt värdegrundsarbete, Hållbarhet och natur- ex. GC-vägar, minskning av vår energianvändning, Besökare-ex. Kulturkvarteret, badet, stora och små arrangemang, handelsutveckling. Allt som händer och sker inom vårt visionsarbete kan följas på vår hemsida. Hjo kommun har under året fått ett antal kvitton på att vi är på rätt väg. Med hjälp av uppföljningar och undersökningar som sker nationellt, regionalt och delregionalt får vi indikatorer var vi befinner oss i våra verksamheter. Vi har t ex klättrat på Näringslivsrankingen, vi har en positiv handelsutveckling, befolkningen ökar med små steg, medborgarundersökningen visar att vi är på rätt väg, Lärarförbundet har utsett Hjo kommun till en av Skaraborgs bästa skolkommun Våra basverksamheter barnomsorg och skola, socialtjänst, samhällsbyggnad, kultur-turism-fritid och vård och omsorg- jobbar hårt med att utveckla sina verksamheter och erbjuda god service och möjlighet till god livskvalitet för alla som lever, verkar och bor i Hjo kommun. Att kunna välkomna barn, ungdomar och vuxna till Hjo som kommer från andra delar av Sverige och världen ger oss ett mångkulturellt samhälle som vidgar vår förståelse för varandras olika kulturer och religioner. Att vara kommunchef i Hjo kommun är en hederskänsla som jag bär med mig i allt vårt gemensamma arbete. Tillsammans skapar vi framtidens Hjo och jag ser fram emot kommande år av satsningar och idogt arbete tillsammans med er alla för att fortsätta på vägen till att vara en än mer välmående kommun med framåtanda. Lisbeth Göthberg Kommunchef

19 Innehållsförteckning: Hjo kommuns organisation 2 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 Viktiga händelser och framtid 14 Personalredovisning 21 Finansiell analys och räkenskap Redovisningsprinciper 22 Driftsredovisning 24 Resultaträkning med helårsprognos 26 Notförteckning till resultaträkning 29 Balansräkning med finansiell ställning 30 Notförteckningar till balansräkningen 33 Investeringsredovisning 36 Exploateringsredovisning 37 Taxefinansierad verksamhet Vatten och Avlopp 38 Renhållning 39 Kommunala bolag 40 Övrigt Verksamhetsmått och nyckeltal 41 Hjo kommuns delårsrapport publiceras varje år på hemsidan Vi hoppas att du får en trevlig lässtund! 1

20 HJO KOMMUN Organisationsskiss Kommunfullmäktige - Kf Revision Överförmyndare 1 Valnämnd Utvecklingsberedning Valberedning Byggnadsnämnden - Bn Kommunstyrelsen - Ks Allmänna utskottet - Au Barn- och ungdomsutskottet - Bu Individutskottet - Iu Omvårdnadsutskottet - Ou Tekniska utskottet - Tu Gemensamma nämnder ¾Kollektivtrafiknämnden 2 Kommunalförbund m. fl. ¾Skaraborgs kommunalförbund ¾Avfallshantering Östra Skaraborg ¾Räddningstjänsten Östra Skaraborg ¾Miljösamverkan Östra Skaraborg ¾Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Råd ¾Brottsförebyggande rådet ¾Rådet för funktionshinderfrågor ¾Pensionärsrådet ¾Folkhälsorådet 1 Ett samarbete mellan Bollebyggd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm Tranemo och Vårgårda. 2 Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg kommun. 3 Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%. 4 Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30%. Bolag ¾Hjo Stadshus AB ¾AB Hjo Småindustrier ¾Hjo Energi AB ¾BÖS AB 3 ¾Hjo Elhandel AB ¾HjoTiBorg Energi 4 2

21 HJO KOMMUN Kommunfullmäktiges prioriterade mål God ekonomisk hushållning... Tillsammans skapar vi framtidens Hjo! Så lyder Hjo kommuns vision. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, Besökare, Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet och Natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige har också slagit fast mer konkreta mål under varje sådant område, och vid delår och helår följer förvaltningen upp målen för att se att vi rör oss i rätt riktning mot visionen. Ett centralt mål är att fler ska uppleva Hjo som en attraktiv boendekommun. Hjo har hittills under 2014 haft en positiv befolkningstillväxt personer bodde den 31 augusti i Hjo, vilket är en ökning med 75 personer sedan januari. Detta är ett viktigt tillskott för Hjo som boendeort, och nu är det allas vårt ansvar att tillsammans få dessa 75 inflyttare att känna sig välkomna i Hjo så att de blir kvar i vår vackra kommun. För att stimulera inflyttning har Knäpplanområdet exploaterats och planlagts under första delen av Medborgarundersökningen bekräftar att Hjo idag upplevs som en mer attraktiv boendeort än för två år sedan, vilket är en grundförutsättning för att människor i framtiden ska välja Hjo som sin hemstad. Om Hjo ska kunna hävda sig som boendekommun med barn och ungdomar i fokus är det viktigt att vi har en trygg och bra skola. Inom Barn och Utbildning kan man redan vid delårsbokslutet avläsa vissa helårsresultat, eftersom dessa rapporteras efter avslutad vårtermin. Det är positivt att det är fortsatt mycket hög andel Hjoungdomar som har behörighet att söka till gymnasiet (93,1%) och att andelen elever som känner sig trygga i skolan har fortsatt att öka i samtliga åldersgrupper (96-98%). En ny förskoleavdelning har öppnat under 2014 för att ta emot ökat antal förskoleelever och en helt ny förskola på Knäpplanområdet är planerad att starta under Allt detta skapar förutsättningar för att attrahera fler barnfamiljer till Hjo. under 2013 har satsningar gjorts på att utveckla handel och ett levande centrum. Visionen pekar tydligen ut vikten av att tillsammans skapa ett levande Hjo, med ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter. För andra sommaren i rad har Kulturkvarteret tagit emot Hjobesökare, biblioteksgäster och utställningsbesökare. Verksamheten med Skapande verkstad för barn och ungdomar har kommit igång på ett väldigt fint sätt och blivit just en sådan plats där man kan möts, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. Hjoborna har också gett ett högre betyg i år än tidigare till kulturutbudet i vår kommun vilket visar att vi är på rätt väg gjorde besöksnäringen ett rejält uppsving i Hjo, och till årsbokslutet kommer förvaltningen kunna presentera statistik för årets besöksnäring. Målredovisningen på de kommande sidorna vittnar om att många konkreta insatser görs för att uppnå den vision som Hjoborna arbetat fram tillsammans. De uppföljningar som gjorts under 2014 på respektive mål ger oss signaler om att arbetet leder till positiva resultat. Även de ekonomiska målen ser ut att i huvudsak nås. Utifrån detta anses Hjo kommun leva upp till god ekonomisk hushållning. Tillsammans-konceptet och vikten av goda möten är något som Hjo kommun har arbetat aktivt med sedan visionsarbetet startade Årets medborgarundersökning ger signaler om att arbetet har gett utdelning. Hjoborna upplever att bemötandet och tillgängligheten är bättre än tidigare och Hjoborna ger också ett högre betyg än genomsnittet till möjligheterna att vara med och påverka i kommunen, vilket är mycket glädjande steg Hjo på Svenskt näringslivs ranking och utifrån den handelsanalys som presenterades 3

22 HJO KOMMUN Kommunfullmäktiges prioriterade mål Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Boende - Lätt och gott att leva Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga. Prioriterade mål: 1. Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Uppföljning: SCB s befolkningsstatistik Mål 2014 Utfall Antalet personer som bor i Hjo Detta mål kan ses som övergripande övriga mål, och arbetet för att uppnå övriga mål kan sammantaget ses som förvaltningens arbete för att uppnå målet om en positiv befolkningstillväxt. Några aktiviteter särskilt riktade mot inflyttning: Kommunledningsgruppen har bildat en strategigrupp som består av kommunledningsgrupp, stadsarkitekt, folkhälsoplanerare, kommunsekreterare, miljöstrateg och planarkitekt. Strategigruppen ska arbeta med kommunens långsiktiga strategiska frågor med visionen och dess utvecklingsområden framför ögonen. Under året har förberedelser gjorts för att genomföra Leva & Bo i Hjo-dagen 6 september. Det uppskattade konceptet öppna hem som introducerades förra året kommer vara en del av Leva & Bo i Hjo-dagen även i år. För att stimulera inflyttning har arbete gjorts med planläggning samt exploatering av Knäpplanområdet. Där ska även en ny förskola byggas. Hjo kommuns hemsida är ett viktigt instrument för att locka nya invånare till vår kommun. Samtliga sidor under område Barn och utbildning håller på att uppdateras på Hjo kommuns hemsida. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten. En mall/ struktur har tagits fram för de olika enheternas respektive sida så de är enhetliga och lättmanövrerade. 4

23 HJO KOMMUN forts...boende - Lätt och gott att leva Prioriterade mål: 2. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun Uppföljning: SCB s medborgarundersökning Mål 2014 Utfall 2014 Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva på (NRI) 53 (medel 57) *medelvärdet i uppföljningar tagna från SCB s medborgarundersökning avser kommuner med invånare eller färre (medel 57) År 2014 fick Hjo ett högre betyg som attraktiv boendekommun jämfört med 2012, även om vi fortfarande ligger strax under medel. Utbildningsmöjligheter, trygghet och bostäder får relativt höga betyg, men kommersiellt utbud och kommunikationerna pekas ut som förbättringsområden om Hjo ska öka sin attraktivitet (se mål 3 och 15) Målet att vara en attraktiv boendekommun berör flera olika mål nedan. Attraktiviteten som boendekommun ökar exempelvis om mål 6 uppfylls och eleverna i grundskolan når målen. Därför kan texten under övriga mål ses som ett bidrag till även detta mål. För att vara en attraktiv boendekommun är det viktigt att det finns attraktiva arbetsgivare. Som ortens största arbetsgivare har Hjo kommun svarat upp mot den gemensamma visionen genom att arbeta med sin interna värdegrund Det goda mötet. Två stora rekryteringar har gjorts under våren och vid dessa har vår värdegrund varit ett viktigt urvalskriterium. Under våren har kommunen deltagit dels på en mässa för arbetssökande ungdomar som arrangerades av Swedbank och Arbetsförmedlingen, dels på en liknande mässa i Tibro som arrangerades av Tibro kommun och Arbetsförmedlingen. På den förstnämnde mässan deltog närmare 700 ungdomar som hade möjlighet att lämna in sitt cv till kommunen. 3. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik) Uppföljning: SCB s medborgarundersökning Mål 2014 Utfall 2014 Betygsindex Kommunikationer 47 (medel 52) - 49 (medel 52) Årets medborgarundersökning visar att Hjoborna är relativt nöjda med tillgången till gång- och cykelvägar och med möjligheterna att kunna transportera sig med bil. Att totalbetyget för kommunikationer är så lågt beror på att möjligheterna att använda kollektivtrafik och att ansluta till tåg/flyg m.m. anses vara väldigt begränsade i Hjo. Under 2014 har en ombyggnad av Skövdeinfarten färdigställts. Utmed Skövdeinfarten har ca 500 m ny gång- och cykelväg byggts. Arbetet med att ta fram en ny trafikplan för Hjo kommun pågår och ska vara färdigt i oktober. 4. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Uppföljning: SoS nationella brukarundersökning Mål 2014 Utfall Andel nöjda brukare inom Hemtjänst -Andel nöjda brukare inom SÄBO -Andel nöjda brukare inom LSS (betyg 6-10) 85 % 88 % 100 % 82 % 87 % 96 % - För att få nöjda brukare och kunna leva upp till garantin om att alla brukare ska ha genomförandeplan inom 14 dagar efter inflyttning på äldreboende har personalen på samtliga boenden kartlagt inflyttningsprocessen. Syftet är att välkomna våra brukare på ett bra sätt och så snabbt som möjligt ta fram en genomförandeplan tillsammans med brukaren. En interaktiv webbutbildning kring värdegrund, bemötande och kontaktmannaskap har inhandlats och ska nu användas vid personalutbildningar och APT. En första utvärdering av Ny hemvård har genomförts och utifrån den fortsätter förbättringsarbetet. Samtliga patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser har en aktuell och uppdaterad patientjournal. Instruktion avseende dokumentation i patientjournal har tagits fram av dokumentationsombuden inom Hälso- och sjukvårdsenheten. 5

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LEKEBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5361-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅRE Plats: Linet konferens Dnr: 201-5386-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: EKSJÖ Plats: Landstatshuset, Hamngatan 4 Dnr: 201-4914-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 1 Rådet for funktionshinderfrågor Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamäter Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Sjöberg C), ordfärande Lars Glad M) Ewa

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsoch bd StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, k J. 14: 15-1 7:05 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Gert Franzen (C) Jaan Kello (M) Rune Larsson (M) Liselotte

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-27 Dnr: 201-06-72156 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Tegen Konferens,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-10-22 1 Plats och tid Deltagande I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30-10.45, 16.10-18.30 Beslutande Catrin

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid

Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid Enhetens uppdrag: Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, turism, kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer