2. Offentlighet och sekretess. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Offentlighet och sekretess. Innehållsförteckning"

Transkript

1 ARKIVHANDBOK Landstingsarkivet 2. Offentlighet och sekretess Innehållsförteckning Offentlighet och sekretess..2 Offentlighet och offentlighetsprincipen... 2 Tryckfrihetsförordningen... 2 Offentlighets- och sekrtesslagen... 2 Arkivlagen... 2 Förvaltningslagen... 3 Personuppgiftslagen... 3 Patientdatalagen... 3 Myndighet... 3 Handlingsbegreppet... 3 Allmän handling... 4 Förvarad... 4 Inkommen... 4 Upprättad... 5 Inte allmän handling... 5 Bolag och offentlighetsprincipen... 6 Sekretess... 6 Offentlighets- och sekretesslagen... 6 Sekretess mellan myndigheter och verksamheter... 7 Överföring av sekretess... 7 Hur länge är handlingar sekretessbelagda?... 7 Hemligstämpling/sekretessmarkering... 8 Undantag från sekretess... 8 Begränsning av sekretess... 8 Generalklausulen... 9 Samtycke med mera... 9 Förbehåll med mera Begäran om utlämnande av allmän handling Vem prövar utlämnandet? Neka att lämna ut allmän handling Avgifter Registrering... 13

2 ARKIVHANDBOK 2 (14) 2. Offentlighet och sekretess Offentlighet och offentlighetsprincipen En offentlig verksamhets informationshantering styrs av ett omfattande regelverk och däribland våra grundlagar. Offentlighetsprincipen skyddas av våra grundlagar och innebär att vi har förhandlingsoffentlighet, yttrandeoch informationsfrihet, handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. Handlingsoffentligheten innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar. Med stöd av offentlighetsprincipen kan man anonymt, om man så önskar, ta del av allmänna handlingar. Bara när det gäller allmänna handlingar som omfattas av sekretess kan man behöva identifiera sig. Denna handlingsoffentlighet som första gången slogs fast som grundlag 1766 är, genom sin utformning, något unikt för Sverige och ger en insynsmöjlighet i offentlig förvaltning som utgör en bra grund för demokrati. Liknande lagstiftning finns även i andra länder men det som utmärker Sverige är en omfattande rätt till insyn för medborgaren. För att denna rätt till insyn ska kunna säkras och därmed offentlighetsprincipen, så gäller det att den offentliga verksamheten/ myndigheten har sin information strukturerad, sökbar och tillgänglig. Det är inte bara till nytta då man ska efterleva regelverket utan underlättar också verksamhetens eget arbete. Det finns en mängd lagar som styr informationshanteringen inom offentlig verksamhet varav de viktigaste för landstinget är: Tryckfrihetsförordningen Den ger allmänheten rätt till insyn i offentlig verksamhet. I lagen står Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. (TF 2:1) Det innebär att medborgarnas rätt till insyn är garanterad genom att rätten att ta del av allmänna handlingar är lagfäst. Offentlighets- och sekretesslagen I offentlighets och sekretesslagen (OSL) begränsas allmänhetens rätt till insyn. Den reglerar också den skyldighet att registrera allmänna handlingar som en offentlig förvaltning har. Offentlighets- och sekretesslagen ersatte sekretesslagen (SekrL) den 30 juni Arkivlagen Den reglerar arkivvården för stat, kommun och landsting. Den talar mer detaljerat om hur informationen ska vara strukturerad för att myndigheten ska tillgodose allmänhetens rätt till insyn, den egna verksamhetens behov, rättskipningens behov och framtidens forskning.

3 ARKIVHANDBOK 3 (14) Förvaltningslagen Reglerar mer i detalj vilka skyldigheter vi har gentemot allmänheten bland annat när det gäller tillgänglighet, öppettider, svarstider och så vidare. Personuppgiftslagen Omfattar en stor del av den information vi hanterar och kräver att man tänker till hur och i vilket syfte man använder någon form av personuppgift. Patientdatalagen Eftersom mycket av landstingets verksamhet är vårdrelaterad så påverkar denna lag en stor del av vår verksamhet. Den reglerar bland annat hur informationen om patienters vård dokumenteras och hanteras. När det gäller vården finns även andra lagar som påverkar, till exempel lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Myndighet Att landstingets verksamhet är en offentlig verksamhet, både den vård vi ger, den administration som krävs för detta och våra övriga verksamheter, råder det ingen tvekan om. Däremot kan begreppet myndighet vara lite svårare. Myndighet är ett begrepp som används flitigt i den lagstiftning som vi omfattas av och som egen myndighet räknas de offentliga verksamheter som har egen nämnd eller styrelse. Även de verksamheter som är bolagiserade eller drivs i stiftelseform och där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande ska jämställas med myndigheter vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det innebär att de regler som gäller dokumenthantering inom Stockholms läns landsting även gäller dem. Handlingsbegreppet Begreppet handling som man använder sig av inom offentlig verksamhet finns definierat i tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Lagens formulering är en heltäckande beskrivning som visar att det långt ifrån bara är pappersdokument som menas med begreppet handling. Begreppet är teknikneutralt och omfattar information som är fästad på någon form av bärare, det vill säga: ett brev, ett protokoll, en patientjournal eller en faktura på papper. ett brev (e-post), ett protokoll, en patientjournal eller en faktura i digital form. ett brev, ett protokoll, en patientjournal eller en faktura på mikrofilm/fiche. en ritning eller en karta på papper, mikrofilm eller i digital form. fotografier och filmer som papperskopia, negativ eller i digital form. Man kan sammanfatta det med att en handling är bärare av viss information oavsett vilken databärare man använder. Det är informationen som är det viktiga. Om man valt att hacka in den i en stentavla, brodera den

4 ARKIVHANDBOK 4 (14) på en tygbit, ha den på en röntgenplåt eller i form av ettor och nollor i en dator, spelar ingen roll. Det är ändå en handling i lagens mening. Lagringsmediet har alltså ingen betydelse utan det är informationen som är viktig och att den är lagrad på något sätt. Röstmeddelandet i en tjänstetelefon är en handling eftersom den finns lagrad, däremot inte ett samtal förrän en anteckning görs. Allmän handling En allmän handling är en handling som är förvarad och inkommen till eller upprättad hos en offentlig förvaltning (TF 2:3). Förvarad Begreppet förvarad enligt tryckfrihetsförordningen innebär att handlingen är tillgänglig för handläggning hos verksamheten, oavsett var den fysiskt befinner sig. En upptagning anses vara förvarad hos en myndighet om den är tillgänglig med tekniska hjälpmedel som myndigheten själv använder. Det innebär att man inte ska behöva skaffa specialverktyg i form av till exempel programvaror för att komma åt informationen. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Inkommen En handling är inkommen så snart den anlänt till verksamheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Med begreppet att handlingen anlänt menas att den har kommit till verksamhetens lokaler men tänk på att en handling inte behöver ha lämnats i myndighetens lokaler för att anses som inkommen. Handlingen anses inkommen även då den har kommit behörig befattningshavare tillhanda oavsett var han/hon befinner sig. Med behörig befattningshavare brukar man mena någon som har anknytning till den verksamhet som handlingen rör. Skulle någon personligen överlämna en handling rörande ett personalärende är det i princip tillräckligt att mottagaren arbetar på personalavdelningen, även om han/hon inte har hand om den typen av ärenden som handlingen rör. Det är då vederbörandes skyldighet som anställd i en offentlig verksamhet att se till att handlingen blir korrekt omhändertagen så snart som möjligt. En vaktmästare på myndigheten räknas däremot inte som behörig eftersom han/hon inte alls arbetar med personalfrågor i någon form. Handlingen ska också vara tillgänglig för verksamheten i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas, för att räknas som inkommen. Det spelar ingen roll om den kommit in med posten, via faxen, e-posten, telefonen eller blivit kastad in genom fönstret. När det gäller e- post så räknas den som inkommen när den nått mottagande dator vare sig det är myndighetsbrevlådan eller enskild tjänstemans inkorg. Det spelar ingen roll att man inte har öppnat meddelandet. Det betraktas som

5 ARKIVHANDBOK 5 (14) inkommet när det finns tillgängligt i e-brevlådan. Samma sak gäller för meddelanden som lämnas på tjänstetelefoner, både fasta och mobila. En handling behöver inte vara diarieförd eller på annat sätt registrerad för att räknas som inkommen. Registreringsskyldigheten som regleras i lag, har ingenting att göra med handlingens status som inkommen. Vissa handlingar som till exempel anbud och tävlingsskrifter som lämnas i slutna kuvert eller låsta filer är inkomna vid den tidpunkt som bestäms för öppnandet. Upprättad Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför den egna verksamheten till exempel på en hemsida. slutbehandlats, det vill säga en handling som inte ska expedieras på något sätt anses som upprättad när det ärende till vilken den hör har slutbehandlats hos myndigheten. justerats eller på annat sätt färdigställts. färdigställts för införande av löpande information till exempel diarier, patientjournaler eller andra typer av register och förteckningar. Inte allmän handling Det finns vissa handlingstyper som inkommit till eller upprättats hos en offentlig förvaltning men som ändå inte är att betrakta som allmänna (TF 2: 4, 8-11 ). Exempel på sådana handlingar är: minnesanteckningar som bara fungerat som minnesstöd eller underlag och inte tillför ärendet någon ytterligare information. Minnesanteckningar som innehåller någon väsentlig sakuppgift ska alltid tas om hand för arkivering. Med minnesanteckning menas i detta fall inte den handlingstyp som många gånger ersätter ett protokoll, de är alltid allmän handling. direktadresserade brev som inte har med tjänstemannens arbete att göra, så kallade privatbrev. Brev till politiker i landstinget som uteslutande har att göra med hans eller hennes roll som politiker eller handlingar hos fackliga förtroendemän är inte allmänna handlingar. Är det däremot ett brev ställt till en politiker i en sjukvårdsstyrelse rörande någon sjukvårdsangelägenhet, då är brevet att betrakta som allmän handling. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande. handlingar som ingår i förvaltningens bibliotek till exempel författningssamlingar, böcker och tidskrifter som inte ingår i något ärende.

6 ARKIVHANDBOK 6 (14) arkiv från enskild som lämnats in till offentlig förvaltning enbart för vård och förvaring. handlingar som förvaras hos offentlig förvaltning endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning. till exempel klimatförvaring av foto och filmer eller bara drift av digitala system. Det som är gemensamt för samtliga undantag från allmän handling är att de inte tillför någon väsentlig information. Bolag och offentlighetsprincipen Genom ett tillägg i dåvarande sekretesslagen (1:9) 1995 förstärktes allmänhetens rätt till insyn även hos kommunala bolag. Detta innebär att offentlighetsprincipen gäller även för dem och att allmänheten hos domstol kan överklaga (landstings-) kommunala bolags beslut att inte lämna ut handlingar. Kammarrättsdomar har även slagit fast att handlingsoffentligheten omfattar även de allmänna handlingar som tillkommit före tillägget trädde i kraft 1 januari I offentlighets- och sekretesslagen finns dessa bestämmelser i 2 kap. 3. Inom Stockholms läns landsting omfattas aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande även av SLLs dokument- och arkivreglemente. Sekretess Öppenhet är tryckfrihetsförordningens (TF) huvudprincip och allmänna handlingar ska som regel vara offentliga men det finns även begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. I TF tar man upp sju olika skyddsområden där rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas i särskild lag: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. rikets centrala finans-, penning- eller valutapolitik. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn. intresset att förebygga eller beivra brott. det allmännas ekonomiska intresse. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. intresset att bevara djur- eller växtart. Offentlighets- och sekretesslagen Den särskilda lag man syftar på är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Där finns undantagen från offentlighetsprincipen detaljerat beskrivna. Rätten att ta del av allmän handling kan enbart begränsas av dess paragrafer eller annan lag som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till. Den gäller för all offentlig verksamhet inklusive de bolag, ekonomiska

7 ARKIVHANDBOK 7 (14) föreningar och stiftelser där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande (OSL2:3). Med sekretess menas förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, genom att allmän handling lämnas ut eller om det sker på annat sätt (OSL 3:1). Det spelar inte någon roll om man inte längre är anställd inom offentlig verksamhet, har man en gång varit det har man fortfarande tystnadsplikt. Inom landstingets vårdverksamhet är det vanligen tjugofemte kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen, som behandlar skyddet för enskilds personliga förhållanden och hälsotillstånd, som tillämpas. Sekretessen är till för att skydda uppgifter om någons hälsotillstånd eller personliga förhållanden och kan omfatta allt från bostadsadress till uppgift om färdtjänst. Om uppgiften kan omfattas av sekretess och någon begär att få ta del av den måste en menbedömning göras. Med men menas till exempel andras ringaktning på grund av att personliga förhållanden blivit kända eller bara det faktum att vissa personer känner till en ömtålig uppgift som kan uppfattas som kränkande eller som man känner obehag av. Utgångspunkten för bedömningen är alltid den enskildes egen upplevelse. Eftersom landstingets verksamhet är så varierad kan även andra former av sekretess än den som gäller enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden vara tillämpliga. När det gäller landstingets affärsförhållanden så kan affärssekretess, till exempel för upphandlingar eller annan affärsverksamhet som landstinget ägnar sig åt, gälla. Sekretessen för djur och växtart är även den tillämplig på vissa delar av landstingets verksamhet. Sekretess mellan myndigheter och verksamheter Sekretess gäller mellan olika myndigheter men också mellan olika nämnder, styrelser och olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (OSL 8:2). Vad som är självständig verksamhet har visat sig svårt att tolka och måste avgöras från fall till fall, men grundprincipen är att sekretess råder. Överföring av sekretess För forskningsverksamhet som bedrivs av myndighet gäller samma sekretessnivå på handlingarna i den inlånande verksamheten som hos den utlånande (OSL 13:3). På samma sätt överförs sekretessen när en verksamhet levererar handlingar till arkivmyndighet (OSL 11:6). För enskild verksamhet som förvarar handlingar med stöd av lag (SFS 1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, gäller samma sekretess som om de skulle ha varit förvarade av en offentlig förvaltning. I kapitel 10 Privatiseringar och nya driftsformer finns mer information. Hur länge är handlingar sekretessbelagda? För uppgifter från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola gäller sekretess som längst i 70 år från sista anteckning (OSL 25:1) En patientjournal som skrevs mellan åren är alltså inte offentlig

8 ARKIVHANDBOK 8 (14) förrän När det gäller vissa handlingar som rör personalsocial eller personaladministrativ verksamhet gäller sekretess i högst 50 år (OSL 39:1-5). Denna sekretessfrist gäller också för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. (OSL 25:7). I kapitel 19 i offentlighets- och sekretesslagen står om skyddet för det allmännas ekonomiska intresse och här finns skyddet för affärsverksamhet, avtal och upphandling. Sekretess för den här typen av handlingar gäller som längst i 20 år. I offentlighets- och sekretesslagens 5:e avdelning, från kapitel 21 och framåt, behandlas sekretessen till skydd för den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden i en rad olika sammanhang med varierande tidsgränser. Hemligstämpling/sekretessmarkering Det är tillåtet att med stämpel, anteckning eller på annat sätt markera om det kan antas att det finns hinder mot att lämna ut uppgift i allmän handling enligt någon sekretessbestämmelse (TF 2:16 och OSL 5:5). Anteckningen ska innehålla ordet hemlig, den sekretessbestämmelse som tillämpas, datum när anteckningen gjorts och den myndighet som har låtit göra den. Sekretessmarkeringen i sig gör aldrig en handling hemlig utan ska bara fungera som en varningssignal till handläggaren att vara uppmärksam. En hemligstämpling gäller inte generellt utan varje gång handlingen begärs utlämnad ska en sekretessprövning göras. Undantag från sekretess Begränsning av sekretess Offentlighets och sekretesslagen reglerar möjligheterna att begränsa rätten att ta del av allmän handling men det finns också undantag från detta och till exempel i kapitel 10 finns uppräknat när handlingar kan lämnas ut trots att sekretess råder. Här följer några exempel. Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas: till annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10:28). För personal inom hälso- och sjukvård kan sådana lagar vara till exempel socialtjänstlagen (SFS 2001:453), smittskyddslagen (SFS 2004:168) och lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet vid misstanke om brott om fängelse är föreskrivet för brottet och brottet kan antas ge annan påföljd än böter. OBS! för uppgift som omfattas av bland annat hälso- och sjukvårdssekretess måste det vara misstanke om brott med ett års fängelse som minsta påföljd eller försök till brott där minsta straffpåföljd är två år eller om det gäller försök till brott som

9 ARKIVHANDBOK 9 (14) innebär överföring av allmänfarlig sjukdom (enligt smittskyddslagen 1:3 måste lägsta straffpåföljd vara ett år). till åklagarmyndighet, polismyndighet vid misstanke om brott mot liv och hälsa, frihet och frid eller sexualbrott (brottsbalken 3, 4 och 6 kapitlet) eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, om brottet riktats mot någon som inte fyllt 18 år. Detta gäller för uppgift som omfattas av bland annat hälso- och sjukvårdssekretessen. till myndighet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården om det behövs för att någon som inte fyllt 18 år eller som missbrukar alkohol och/eller andra liknande droger ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detta gäller även ofödda barn. Detta gäller för uppgift som omfattas av bland annat hälso- och sjukvårdssekretessen. till den enskilde själv och den han väljer att efterge sekretessen till om ingen annan paragraf i lagen motsäger detta. till part i mål om inget annat föreskrivs i annan lag. till myndighet som utövar tillsyn över eller revision hos annan myndighet och som behöver handlingarna för att fullgöra sitt uppdrag. Det finns även vissa beslut som man kan tycka skulle vara sekretessbelagda enligt OSL 25:1, men som man särskilt har skrivit inte omfattas av sekretess. Det gäller bland annat beslut i ärenden: som gäller frihetsberövande enligt lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (OSL 25:10). som gäller ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och sjukvården (OSL 25:8). Generalklausulen I offentlighets- och sekretesslagen finns en paragraf som kallas generalklausulen (10:27). Den säger att sekretessbelagd uppgift får lämnas ut till annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut överstiger den skada det skulle kunna innebära. Undantag från generalklausulen är vissa i offentlighets- och sekretesslagen specificerade verksamheter och deras hantering av uppgift som rör enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. En sådan verksamhet som är undantagen från generalklausulen är hälso- och sjukvården. Samtycke med mera Uppgift som är sekretessbelagd med stöd av OSL 25:1, det vill säga uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, kan man få ta del av om man har berörd persons samtycke. Vårdnadshavare för minderårigt barn förfogar över barnets sekretessbelagda uppgifter men

10 ARKIVHANDBOK 10 (14) observera att det i OSL 12:3 även finns skydd för det omyndiga barnet i förhållande till vårdnadshavaren samt att barnet i samband med tonåren ofta anses förfoga över sina sekretessbelagda uppgifter på sådant vis att vårdnadshavaren inte utan vidare har möjlighet att utan barnets samtycke ta del av dessa. Det är alltså inte helt självklart att en vårdnadshavare har rätt att ta del av all information gällande minderårig. God man är en annan kategori som kan ha rätt att ta del av information rörande den person som de företräder. I de fall den gode mannens uppdrag avser att sörja för huvudmannens person kan det finnas ett berättigat intresse för den gode mannen att få ta del av till exempel uppgifter i en patientjournal om de behövs för att han ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Observera att det inte gäller den som enbart är god man i ekonomiska ärenden. Förbehåll med mera Enskilda personer kan ibland få tillgång till sekretessbelagd information till exempel för forskning, genom att skriva på ett förbehåll (OSL 12:2). Genom förbehållet uppkommer en tystnadsplikt för den person som förbehållet riktar sig till. Förbehållet bör vara utformat så att den enskilde förbinder sig: att iaktta gällande sekretess. Enbart använda informationen för det syfte som utlämnandet grundats på (t ex forskning), och publicera på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer. att förstöra kopior, avskrifter eller liknande som erhållits när syftet uppnåtts, t ex forskningsarbetet färdigställts. Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Forskning som avses i lagen får utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning. Forskningen får innefatta behandling av känsliga personuppgifter bara om behandlingen har godkänts vid etikprövningen, såvida inte forskningspersonen har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. Den verksamhet som ska lämna ut uppgifterna bör alltid begära att få in en kopia av det beslutet och underlaget, för att ha som underlag till sitt eget utlämnandebeslut. Det är flera regelverk som styr hur integritetskänsligt material får hanteras i forskningen och hur uppgifter kan lämnas ut från en myndighet till forskning. Offentlighets- och sekretesslagen är ett sådant regelsystem som bland annat reglerar tystnadsplikten inom den offentliga hälso- och sjukvården och överföring av sekretess. Begäran om utlämnande av allmän handling Vem som helst kan komma till en offentlig förvaltning och begära att få ta del av en allmän handling eller uppgift ur allmän handling på stället, det vill

11 ARKIVHANDBOK 11 (14) säga i förvaringsmyndighetens lokaler, eller i form av kopia. Personen ska kunna tala om vilken eller vilka handlingar han/hon vill se eftersom myndigheten inte är skyldig att göra omfattande efterforskningar för att fastställa vad det är personen vill ta del av. Myndigheten bör däremot underlätta för sökanden genom att visa de sökingångar till exempel arkivförteckningar, register eller diarier som finns tillgängliga. I de flesta fall får man inte fråga efter eller efterforska personens identitet eller vad han/hon ska ha uppgiften till. Undantag gäller om handlingen är sekretessbelagd för då är man skyldig att ställa de frågor som behövs för att kunna göra en menbedömning. I tryckfrihetsförordningens 2 kapitel står att allmän handling skall tillhandahållas genast eller så snart som möjligt och att begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt. Exakt vad som menas tidsmässigt är svårt att säga men en tumregel är att en allmän offentlig handling som beställaren begär att få ta del av på stället ska tillhandahållas samma dag eller i undantag dagen efter. Det kan följaktligen krävas att handläggaren arbetar övertid för att få fram handlingen medan beställaren väntar. Arbetstider och arbetsplatsens öppettider spelar ingen roll (givetvis inom rimliga gränser). Gäller beställningen en avskrift eller kopia av handlingen eller, som anges i nästa stycke, att handlingen delvis omfattas av sekretess, kan en handläggningstid på någon eller några dagar vara acceptabel. En skyndsam handläggning av begäran om utlämnande av allmän handling gäller även för handlingar som omfattas av sekretess. Handläggaren måste dock få tillräckligt med tid på sig för att pröva om handlingen kan lämnas ut. Vad tillräcklig tid är i det här fallet är den tid man behöver för att läsa igenom handlingarna, eventuellt komplettera uppgifter och ändå inte låta alla andra arbetsuppgifter helt stanna upp. Tidsåtgången beror på hur komplicerad bedömningen är. När det gäller handlingar som finns på andra medier än papper så är myndigheten skyldig att ställa upp med den utrustning som gör det möjligt för beställaren att läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta innehållet i handlingen. Beställaren kan då själv kopiera handlingen genom att skriva av den, spela av den, fotografera den eller kopiera den med medhavd utrustning. Detta naturligtvis under förutsättning att handlingarna inte omfattas av sekretess eller är i sådant skick att de inte tål den typen av behandling. Det finns ingen skyldighet att lämna ut en originalhandling om man tillhandahåller en bestyrkt avskrift eller kopia av den och det kan behövas för att skydda ömtåliga handlingar. Om en verksamhet hanterar allmänna handlingar i digital form så kan ett utlämnande ske i den formen att beställaren får direkttillgång via en av verksamhetens datorer. En del myndigheter har valt att ha speciella presentationsdatorer där allmänheten själva kan söka information eller att informationen är tillgänglig via Internet. Det underlättar för allmänheten och stör den egna verksamheten mindre. Den här möjligheten till direkttillgång begränsas bland annat av att om myndigheten är villig att

12 ARKIVHANDBOK 12 (14) göra en utskrift av handlingen istället så räcker det. Ytterligare orsaker att neka direktåtkomst via en av myndighetens datorer är om det finns möjlighet att beställaren kommer åt andra handlingar som inte är allmänna eller som kan omfattas av sekretess. Det går även att neka direkttillgång till datorn om det finns risk för att handlingarna förvanskas eller förstörs. Sådana nekanden ska hanteras på samma sätt som andra nekanden om att lämna ut allmän handling, se avsnittet Neka att lämna ut allmänna handlingar. Vem prövar utlämnandet? I de flesta fall är det registrator eller ansvarig handläggare som prövar om handlingen kan lämnas ut. I vissa verksamheter kan det finnas speciellt utsedda personer som ansvarar för den här typen av ärenden. Inom sjukvården är det till exempel inte helt ovanligt att chefsöverläkaren tar hand om förfrågningar rörande utlämnande av journal. Det är viktigt att tänka på att handläggningen av ärendet inte fördröjs. Skulle ansvarig handläggare vara sjuk eller på semester måste handläggningen övertas av någon annan. Neka att lämna ut allmän handling Om handläggande tjänsteman anser att handlingen inte kan lämnas ut helt eller delvis utan hinder av paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, ska den som begärt ut handlingen underrättas om att han/hon kommer att nekas tillgång till informationen och att han/hon kan begära ett myndighetsbeslut på att handlingen inte kommer att lämnas ut helt eller delvis. Den person som begärt utlämnandet ska även underrättas om att han/hon behöver myndighetsbeslutet om han/hon vill överklaga myndighetens nekande om utlämnande till högre instans. Myndighetsbeslutet fattas av styrelse/nämnd eller den de har delegerat beslutsrätten till. Gör myndigheten samma bedömning som handläggaren och nekar att lämna ut handlingen kan sökanden med myndighetsbeslutet som grund överklaga till kammarrätten. Gör kammarrätten samma bedömning så är nästa instans regeringsrätten. Samma tågordning gäller om sökanden är en annan myndighet. Avgifter Man kan inte ta betalt för att på plats tillhandahålla allmän handling för läsning eller för arbetet som åtgår för att ta fram handlingen. Gäller det däremot en kopia av allmän handling kan en avgift tas ut om beslut om detta finns fattat av landstingsfullmäktige. Samma sak gäller för kommuner. Statliga verksamheter kan tillämpa avgiftsförordningen (1992:191) men kommuner och landsting måste fatta egna beslut. Inom Stockholms läns landsting finns ett av landstingsfullmäktige fattat beslut om avgifter som gäller för landstingsstyrelsens verksamheter (Landstingsfullmäktigeprotokoll 1997:5 161). Däremot råder vissa tveksamheter om detta beslut omfattar bolagen och stiftelserna och därför bör dessa verksamheter fatta egna beslut om att tillämpa det av landstingsfullmäktige fattade avgiftsreglementet.

13 ARKIVHANDBOK 13 (14) I landstingsfullmäktiges beslut står att: papperskopior av allmänna handlingar som lämnas ut till Stockholms läns landstings verksamheter skall vara gratis. Med Stockholms läns landstings verksamheter menas även bolag, handelsbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. myndigheter utanför Stockholms läns landsting som enligt lag eller förordning har rätt till uppgifter får papperskopior gratis. alla övriga beställare, såväl privatpersoner som myndigheter och bolag utanför Stockholms läns landsting, ska betala avgift om beställningen överstiger nio sidor. Till den här kategorin räknas också privata vårdgivare inom länet. samtliga grupper, även de avgiftsbefriade, skall debiteras eventuell rekommendationsavgift. För papperskopior gäller att de första nio sidorna är gratis, den tionde kostar 50 kr och alla kopior däröver kostar 2 kr per sida. För kopior på andra media gäller följande: för kopiering av allmän handling till cd-skiva tas en avgift om 20 kr ut för skivan och 10 kr per påbörjad Mb av information. för kopiering av allmän handling till diskett (3 ½ flexskiva) tas en avgift om 5 kr ut för skivan och 10 kr per påbörjad Mb av information. för kopiering av allmän handling till DLT-band tas en avgift om kr ut för bandet och 10 kr per påbörjad Mb av information. för kopia av ljudband, videoband, röntgenbild, karta, ritning och fotografi debiteras aktuell kostnad som anlitat företag tar för kopiering. Registrering Allmänna handlingar som har kommit in eller upprättats skall registreras utan dröjsmål. Det är huvudprincipen i 5 kap. OSL. Sådana allmänna handlingar som kan hållas ordnade så att man ändå lätt kan hitta dem och se när de inkommit/upprättats, måste man inte registrera. Exempel på sådana handlingsslag är protokoll, beslut och verifikationer. Naturligtvis får man registrera även denna typ av handlingar om verksamheten anser att det är ett enklare och bättre sätt att hålla dem ordnade och sökbara. Andra handlingsslag som är undantag från registreringsplikten är patientjournaler (sekretessförordningen). Digitala register som är tillgängliga för flera myndigheter är undantagna från registreringsskyldigheten på så sätt att det bara är myndigheter som gör registreringar som är skyldiga att registrera, inte samtliga myndigheter som har tillgång till registret. När det gäller handlingar som omfattas av sekretess skall dessa registreras om de inte givits dispens i sekretessförordningen.

14 ARKIVHANDBOK 14 (14) Av registret ska framgå: datum då handlingen inkom eller upprättades. unik identifikationsbeteckning på handlingen. från vem handlingen har skickats eller till vem. vad handlingen rör. Läs mer i kapitel 3 Registrering/diarieföring och ärendehantering.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012 SIDAN 1 Samverkan, informationsutbyte tb t och sekretess Äldrecentrum September 2012 Regeringsformen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighet och sekretesslagen EG-RÄTT Hälso-och

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Sekretess inom missbruksoch beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Offentlighetsprincipen - Yttrandefrihet - Tryckfrihet - Meddelarfrihet - Allmänna handlingar 2 Handlingar

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Information om offentlighet och sekretess

Information om offentlighet och sekretess Information om offentlighet och sekretess MARS 2015 1. Inledning I det följande lämnas information om offentlighet och sekretess som berör alla anställda i Riksbanken. Alla anställda bör känna till vissa

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar Om registrering, sekretess och PuL (2010) 1. Allmän handling 2. Betydelse 3. När är en handling allmän? 4. Inkommen 5. Upprättad 6. Omhändertagen för arkivering 7. Förvarad 8. Vad är en myndighet? 9. Krav

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess Offentlighet och sekretess Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i regel för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); SFS 1999:301 Utkom från trycket den 4 juni 1999 utfärdad den 4 maj 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

Läs mer

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan 112591, 1 Bilaga 3, version 1.0 PM Till: Inera AB Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan Syfte Syftet

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL (Prop. 2008/09: 150)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL (Prop. 2008/09: 150) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL (Prop. 2008/09: 150) OSL reglerar såväl tystnadsplikten i det allmännas verksamhet som handlingssekretessen och anknyter därmed både till RF:s yttrandefrihetsskydd

Läs mer

DEN TUDELADE VÄLFÄRDSSTATEN

DEN TUDELADE VÄLFÄRDSSTATEN DEN TUDELADE VÄLFÄRDSSTATEN Offentlighet och sekretess hinder för samordning? 17 oktober 2011 Lars Bejstam OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar Gäller för enskilda

Läs mer

Utlämnande samt sekretessprövning av handling

Utlämnande samt sekretessprövning av handling Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje. Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS, Karin Paust, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningenf

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Sekretess inför studiebesök T1 Obligatorisk läsning Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen

Läs mer

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits.

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits. Sekretesslag SFS nr: 1980:100 Utfärdad: 1980-03-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:941 Omtryck: SFS 1992:1474 Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits.

Läs mer

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03 Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighetsprincipen Yttrande- och meddelarfrihet Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden Allmänna

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Lösningsförslag till praktikfall 7:e upplagan Björn Jennbacken 2 Uppgift 1 Offentlighetsprincipen syftar till att garantera; Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i VO-grupp Ansvarig: SAS Gäller från: 2016-04-01 Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

Offentlighetsprincipen. sekretess. Information om lagstiftningen

Offentlighetsprincipen. sekretess. Information om lagstiftningen Offentlighetsprincipen och sekretess 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET -VARFÖR DOKUMENTERAR NI? -VAD HAR DOKUMENTATIONEN FÖR RÄTTSLIG STATUS? SKÄLTILL DOKUMENTATION RÄTTSSÄKERHETSSYNPUNKT BEVISA NÄR? VAR? HUR? VEM? INGÅR I PROFESSIONEN INGEN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner ...-'=---'-...- H INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER A R B E M I 0 Datum Vår beteckning Sid VERKET 2014-12-19 2014/121362 1 (9) Interna styrdokument Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Lösningsförslag till praktikfall 8:e upplagan Björn Jennbacken 2 Uppgift 1 Offentlighetsprincipen syftar till att garantera och främja; Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Offentlighets principen

Offentlighets principen AlfBohlin Offentlighets principen Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förkortningar 15 1. Offentlighetsprincipen 17 1.1 Allmänt om offentlighet och sekretess i myndighetsverksamhet 17 1.2 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, 7 kap. 1 c Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2006 Gäller från och med 2008-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2008-xx-xx Rutinansvarig IFO-chef 4 Diarium och arkiv 4.6 Utlämnande av allmän handling

Läs mer

Styrande lagstiftning i det politiska arbetet. Grundläggande juridik och rättsprinciper Det kommunalrättsliga styrsystemet Offentlighet och sekretess

Styrande lagstiftning i det politiska arbetet. Grundläggande juridik och rättsprinciper Det kommunalrättsliga styrsystemet Offentlighet och sekretess Styrande lagstiftning i det politiska arbetet Grundläggande juridik och rättsprinciper Det kommunalrättsliga styrsystemet Offentlighet och sekretess 1 2 Landstinget och regeringsformen, forts Den offentliga

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv

Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv Alla har vi minnen av vår barndom. Om man minns den som lycklig eller olycklig är högst personligt. Många människor har

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41

Innehåll. Del 1. Inledning. Sammanfattning... 19. Summary... 41 Innehåll Del 1 Sammanfattning... 19 Summary... 41 Inledning 1 Vårt arbete... 69 1.1 Direktiven... 69 1.2 Uppdraget... 70 1.3 Arbetets bedrivande... 71 1.4 Betänkandets disposition... 72 1.5 Författningsförslaget...

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN

LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN 1(9) RIKTLINJER FÖR ÄRENDEREGISTRERING OCH ELEKTRONISK POST I VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 1997-02-25, 14. LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN OFFENTLIGHETSPRINCIPEN En viktig grund

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Dnr Fi2005/398

Dnr Fi2005/398 Promemoria 2005-01-21 Dnr Fi2005/398 Finansdepartementet Sekretess hos den kommission och det råd som inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Hur ser regelverket ut? Lagar Patientdatalagen (SFS 2008:355;

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 01 DOM 2017-03-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 8403-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 25 november 2016 i ärende med dnr A819.177/2016, se bilaga A (ej

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer