Tryckt på miljövänligt papper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckt på miljövänligt papper"

Transkript

1 årsredovisning 2013

2

3 Tryckt på miljövänligt papper

4 INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 8 Årsredovisning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - koncernen 17 Balansräkning - koncernen 18 Ställda säkerheter och 19 ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen 20 Resultaträkning - moderföretaget 21 Balansräkning - moderföretaget 22 Ställda säkerheter och 23 ansvarsförbindelser - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget 24 Noter med redovisningsprinciper 25 och bokslutskommentarer Underskrifter 39 Revisionsberättelse 40 Granskningsrapport 41 Styrelse och ledamöter 42 Nyckeltal och statistik

5 Org nr VD har ordet Nöjda kunder Nöjda kunder är vårt viktigaste mål. Konkurrenskraftiga priser, miljövänliga produkter och god service skall göra att kunderna väljer Karlshamn Energi. Alla medarbetare på Karlshamn Energi är väl medvetna om att kundernas förtroende hela tiden måste vårdas och därför kommer vi att satsa lite extra framöver på att utveckla vår kundkommunikation. Närheten till våra kunder är en av våra framgångsfaktorer. Rätt kvalitet Under början av året 2013 har vi haft utmaningar med störningar av värmeleveranser från Södra Cell Mörrum och att några av våra egna anläggningar haft tekniska problem. Detta skedde i samband med kall väderlek vilket gjorda att utmaningarna blev extra tuffa. Vi gör hela tiden investeringar i våra anläggningar för att förbättra tillgänglighet och kvalité i leveransen. Karlshamn Energis elnät har i stort haft god tillgänglighet men vi har påverkats av avbrott från regionnätet i högre grad än tidigare år på grund av stormar. God ekonomi Med ett resultat på 12,1 mnkr uppfyller vi ägarens avkastningskrav. För 2013 lämnas ett koncernbidrag till ägarna på 11,8 mnkr. Det är extra bra att vi kan leverera detta resultat samtidigt som vi har mycket konkurrenskraftiga priser till våra kunder. Bra miljö Miljöfrågor är viktiga för oss alla. För att få en långsiktigt hållbar energiförsörjning måste vi göra rätt val. Vår fjärrvärme kommer till största del från återvunnen värme och all el som vi säljer är producerad med förnyelsebara energikällor. Att producera miljövänligt är väldigt viktigt men att energieffektivisera är än viktigare för vår miljö. Den kwh som ej är förbrukad är den mest miljövänliga. Energieffektivisering är prioriterat område och det vi aktivt arbetar med tillsammans med våra kunder. Utveckling Vi fortsätter vår satsning på utbyggnad av bredband via fiber med nya anslutningar till både villor och större fastigheter. Det är viktigt att vi bygger en infrastruktur som bygger på öppenhet och fri konkurrens bland operatörer. Ökad konkurrens skapar större utbud av tjänster, vilket i slutändan gynnar våra kunder. Som ny VD känns det extra bra att varumärket Karlshamn Energi står för hållbar, miljövänlig och långsiktig utveckling av vår region. Som kommunägt energiföretag kan vi på ett trovärdigt sätt förena samhällsnytta och affärsmässighet. Hans-Inge Bengtsson, VD sedan 17 år, har avgått med pension under 2013 och jag vill tacka för en mycket bra och positiv överlämning. Jag vill också passa på att tacka kunder, samarbetspartners och personal för ett framgångsrikt år! Anders Strange 2 2

6 Org nr Verksamhetsutveckling Kunderna Vi arbetar hela tiden med att våra kunder skall vara nöjda. Det är därför med glädje som vi i olika kundundersökningar konstaterar att så är fallet. Att 95 % av elkunderna väljer att teckna om sina elavtal när de gamla löper ut tolkar vi också som ett tecken på att kunderna är nöjda. Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter mellan kommuner, den s.k. Nils Holgerssonundersökningen, ligger Karlshamn Energi nu på 11:e lägsta plats i landet när det gäller fjärrvärmepriser. Även för elnätet placerar sig Karlshamn Energi bland de elnätföretag som har de lägsta nätavgifterna i regionen. Våra prismodeller för bredband har utvecklats så kunderna har stor valfrihet när det gäller fördelningen mellan installationsavgift och löpande pris. När det gäller elhandel tillhör Karlshamn Energi ofta topp10 när det gäller lägst pris på olika jämförelsesajter, t.ex. Elskling. Av stor betydelse för våra kunder är att vi finns lokalt och har en hög service. Det är lätt att få en personlig kontakt genom vår kundtjänst. Skulle något vara fel går det i allmänhet enkelt att rätta till. Vår beredskapsorganisation tar hand om fel på bredband, el och fjärrvärmeverksamheterna och ser till att avbrottstiderna blir korta. Den information som går ut via INFObladet läses av 80% av kunderna och är ett uppskattat mervärde. Karlshamn Energi är en trogen sponsor av kultur och idrottsevenemang mm. De flesta kunder vill gynna sin lokala leverantör. Gör Karlshamn Energi ett bra resultat går detta tillbaka till kommuninvånarna. Det finns en ökad efterfrågan på olika statistiktjänster och här spelar Mina Sidor en viktig roll. Här kan kunden själv gå in och se fakturor, elanvändning, avtal etc. Miljöegenskaper har en stor betydelse och Karlshamn Energi har en mycket tydlig miljöprofil. Fjärrvärmen är miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval Elleveranserna utgörs till 100 % av Grön el, vilket innebär att det finns ursprungsgarantier för all el som säljs. Personalen Karlshamn Energi har KFS som arbetsgivarorganisation, och KFS har kollektivavtal med bl.a. SEKO, Vision och Ledarna. KFS ger en god service till sina medlemmar med avtalsfrågor, förhandlingar, partsgemensam lönestatistik, utbildning mm. Lönenivån för Karlshamn Energi ligger ungefär på medel för jämförbara kommunala energiföretag i Sverige. Löneutfallet för 2013 blev i genomsnitt 2,7 %. Medbestämmandefrågor hanteras i en samverkansgrupp, som också är skyddskommitté. Personalomsättningen ligger på en rimlig nivå. Framöver kommer det att behövas förstärkningar inom framförallt affärsområdet bredband för att möta framtida utbyggnader av fiber. Kompetensutveckling är viktig för att utveckla vår personal. Planer finns för all personal och följs upp regelbundet. Medelålder hos personalen är 49 år. Sjukfrånvaron var under året 2,5 %, vilket är en kraftig minskning från föregående år. 3 3

7 Org nr Våra affärsområden Elnät Eldistributionen minskade med 1,2 % framför allt på grund av energieffektivisering. Att kunderna effektiviserar sin energianvändning är mycket positivt, även om det naturligtvis inverkar negativt på elnätsföretagets intäkter. Under 2013 har Karlshamn haft ett fåtal större strömavbrott. Framför allt under stormen Simone var det ett fel på överliggande regionnät som skapade ett elavbrott på ca 3,5 timmar. Detta är det längsta strömavbrott i centrala Karlshamn på väldigt många år. Det har också varit strömavbrott på grund av fel i nedgrävda kablar i anslutning till Rosenkällan och Tubbatorg på ca 2 timmar vardera. Kabeln ut till Rosenkällan är utbytt och nu är all äldre elkabel ersatt i det området. Utbyte av felaktiga elmätare och terminaler på grund av fabrikationsfel har fortsatt under året. Felet är att dessa slutar fungera och därmed överförs inte mätdata. Detta drabbar inte kunderna men kan orsaka att Karlshamn Energi inte kan fakturera all leverans av el. Omfattningen är inte större än att vi kan byta ut mätare succesivt. Planen är dock att tidigarelägga utbyte av alla mätare och det finns i vår femåriga investeringsplan. Under året färdigställdes ombyggnationen av Karlshamn T. För Karlshamn Energi innebär det en efterlängtad modernisering och ombyggnaden berör även Karlshamn Energi s inmatningsfack och transformatorer. Värme och Kyla Årets första månader har varit ovanligt kalla. Samtidigt har Södra Cell Mörrum haft leveransproblem, vilket har gjort att spetsproduktion med leveranser från AAK och egna fossileldade anläggningar använts i större utsträckning än planerat. Avslutningen på året var förhållandevis mild vilket drog ner försäljningen. Totalt hamnade värmeförsäljningen på lite drygt 3% över budget. I slutet av året anslöts Persgårdens äldreboende till fjärrvärmenätet. Genom detta upphörde också deponigas leveranserna från VMAB. I övrigt är det främst villor som anslutits och totalt har 27 nya anslutningar tillkommit. Systemeffektivisering pågår för att uppnå ett fjärrvärmesystem med 90/40 ºC i fram- respektive returledning och arbetet beräknas ta flera år. Genom att få ner temperaturen ökas leveransförmågan från SCM och värmeförlusterna minskar. Projektet kräver åtgärder i såväl kundanläggningar som i det egna distributionsnätet. Bredband Under 2013 har utbyggnaden fortsatt både genom att ansluta nya företagskunder men också privatkunder i villaområden. Under 2013 anslöts ca 50 villor i Ekebergslund i Asarum. Fiberanslutningar har också sålts in till knappt 50% av villaägare i Högadal för installation under Karlshamn Energi har även bidragit till installation av byanät i Halahult under Karlshamn Energi erbjuder privatkunder anslutning via en webbportal, Karlshamnsporten. Där kan kunden 4 4

8 Org nr själv välja leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala tjänster. Tjänster Fakturering av förbrukningsavgifter för VA och Renhållning görs som tidigare på uppdrag av Karlshamns kommun respektive VMAB. Vattenmätaravläsningarna görs i huvudsak som självavläsning. Installationstjänsterna omfattar installation av fjärrvärmecentraler och utförs till stor del med inhyrda entreprenörer. Fastighetstjänsterna omfattar Färdig Värme, serviceavtal för fjärrvärme, mätningstjänster och uthyrning av skylift. Färdig Värme är en tilläggstjänst till fjärrvärmeleveransen och innebär att Karlshamn Energi äger och driver fastighetens fjärrvärmecentral. Mer än 120 större fastigheter omfattas numera av denna tjänst. Serviceavtalen är mycket populära och omfattar strax över 600 st fjärrvärmeanläggningar. Mätningstjänsterna omfattar i första hand undermätning av varmvatten. Till fastighetstjänsterna räknar vi numera även energieffektivisering med NODA-utrustning. Under året har 35 NODA-utrustningar för effekt och energistyrning installerats Vägbelysningsunderhåll är en entreprenad som görs i hela Karlshamn på uppdrag av kommunen. Vägbelysningar byts efter hand ut till mer energieffektiva armaturer. Elhandel Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har Karlshamn Energi tillgång till kvalificerad rådgivning och effektiva hjälpmedel för prissättning och portföljförvaltning. På elhandelsområdet är det små marginaler och det är av stor betydelse att vi strikt följer den riskpolicy som gäller. Elpriserna på Nordpool har under året fortsatt att sjunka. Minskande elanvändning, riklig tillgång till vattenkraft, ökande vindkraftproduktion, bra tillgänglighet i kärnkraftverken och förhållandevis låga priser på kolkondenskraft har inneburit fortsatt låga marknadspriser på el. Prisområdesskillnaden mellan södra och övriga Sverige har även under 2013 varit liten. Den mesta tiden under året har det i stort varit samma pris i hela landet. Vi kan glädjande konstatera att elhandeln, trots små marginaler, kunnat bidra med ett plusresultat även detta år. Antalet elhandelskunder har legat ganska stabilt, och andelen som tecknar om sina elavtal när dessa löper ut är c:a 95%. För Karlshamn Energi koncernen är det viktigt att elhandeln kan bära sin andel av gemensamma kostnader för kundtjänst, debitering etc. Elproduktion Elproduktionen från vindkraftverken på Gunnön har varit lite lägre än beräknat, 2,8 GWh. Våra två vindkraftverk i Sölve har överträffat våra produktionsförväntningar. Verken i Sölve producerade 10,3 GWh Låga priser på el och elcertifikat innebär dock att det ekonomiska resultatet av produktionen blev sämre än budgeterat. 5 5

9 Org nr Sedan sommaren 2012 har vi även en 105 m 2 solcellsanläggning på företagets garagetak. Efter ett solrikt år och bra tillgänglighet överträffade den verkliga produktionen den för-väntade. Elen används för eget behov i kontorsfastigheten samt till laddstolpe för elbilar. Karlshamn Energi ser positivt på etablering av elproduktion genom solceller. Under 2013 har ett antal kunder, både privata och företag, anslutit till elnätet. Karlshamn Energi köper överskottet från dessa anläggningar. Framtidsfrågor Elnätsfrågor Nya regler för en Nordisk slutkundsmarknad och En kontakt för kunden är frågor som berör både elnätsföretagen och elhandlarna. Många mindre och lokala energiföretag är kritiska till förslaget om att frågor rörande elnätet skall hanteras och faktureras av ett elhandelsföretag som i de flesta fall inte har någon lokalkännedom. Förslaget bygger på EUdirektiv, men är dåligt förankrat i verkligheten. Frågan är också av sådan art att den splittrar energibranschen. Elkablarna i Karlshamn Energis nät är till stora delar år gamla och planering finns för att byta kablar successivt för att fortsätta att upprätthålla god tillgänglighet i näten. Framtidens elnät kommer troligen att innehålla mer lokal elproduktion i form av solceller och vindkraft mm. Det har gjorts en ny statlig utredning som behandlar mikroproducenter av el. Utredningens förslag innebär att mikroproducenter ska få en skattereduktion. Skattereduktionen är ungefär samma som man skulle få i ett s.k. nettodebiteringssystem som inte är förenligt med EU:s regler om moms. Detta kommer troligtvis att öka antalet solcellsinstallationer framöver. Värmemarknaden Karlshamn Energi kommer se över prismodellen för fjärrvärme. Målsättningen är att den bättre ska spegla kostnadsstrukturen och anpassas så kunderna bl a ska kunna göra effektiviseringar utan att detta ska leda till prishöjningar. Det är fortsatt fokus på systemeffektivisering och arbete mot ett 90/40- system. Bredbandsfrågor I de nationella målen för bredbandsutbyggnad anges att 90 % av alla fastigheter skall ha bredband med 100 Mb/s senast Trådlöst bredband kommer inte ensamt att klara dessa krav och därför behövs fiber i stor omfattning. Karlshamn Energi har tagit fasta på kommunens bredbandsstrategi och arbetar aktivt med bredbandsutbyggnad på många olika sätt. Med fibernät i hela kommunen finns möjlighet att hjälpa till med bredbandsutveckling både i tätorter och på landsbygden. Karlshamn Energi arbetar för att skapa konkurrens i öppna nät och engagerar sig i fiber-utbyggnad till kunder som den privata marknaden lämnar p.g.a. bristande lönsamhet, bl.a. villaområden och byanät. Karlshamn Energi kan göra mycket samordningsvinster genom samför- 6 6

10 läggning av fibernäten med elnät och fjärrvärme, gemensamma dokumentationssystem, gemensam personal för beredskap och kabelvisning mm. Karlshamn Energi samarbetar med Affärsverken i Karlskrona som kommunikationsoperatör. Genom att utveckla samarbetet med övriga kommuner i regionen kan kostnadseffektiva tjänster utvecklas till nytta för kunder och regionen. Samverkan har etablerats med Ronneby Miljö & Teknik AB. En gemensam organisation kommer at byggas upp under 2014 för att driva, utveckla och underhålla företagens fibernät. Bredbandsaffären bygger på volym och det är viktigt att ha låga kostnader för att kunna leverera konkurrenskraftiga priser till kund. Karlshamn Energi AB Org nr Elhandel och Elproduktion Elpriserna ser ut att fortsättningsvis ligga på en låg nivå som innebär att det är svårt att få lönsamhet i ny elproduktion. Energimyndigheten kommer under 2014 se över elcertifikatssystemet och kvotplikterna för 2015 och framåt. Kanske det blir förändringar som påverkar priserna. En Nordisk slutkundsmarknad kommer utredas vidare och vi vet inte idag när eller om den kan införas. Tanken är att det blir elhandelsföretaget som sköter de flesta kontakterna med kunden, inklusive elnätsfrågor. 7 7

11 Org nr Miljöredovisning Ledningssystem Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för miljöledning, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Miljölednings- och kvalitetsledningssystemen är certifierade enligt standarderna ISO och ISO Kraven enligt dessa standarder stödjer arbetet med ständiga förbättringar. Alla styrande och redovisande dokument lagras digitalt och dokumenthanteringssystemet är ett viktigt hjälpmedel för att kunna arbeta effektivt med ledningssystemet. Ledningens genomgång görs två gånger per år. Då gör ledningen en systematisk genomgång av olika krav som ställs på ledningssystemet utifrån standardens krav och företagets miljöpolicy och kvalitetspolicy. Vid dessa genomgångar fastställs också nya kvalitetsmål och miljömål. Ledningens genomgång för arbetsmiljö sker vid ett separat tillfälle. Intern revision genomförs fyra gånger per år. Då granskas företagets processer och rutiner av en grupp på tre personer. Internrevisionen har en självständig ställning och utgör en viktig funktion för att förbättra och ifrågasätta rutiner och efterlevnaden av dessa. Under det gångna året har Internrevisionen producerat 11 avvikelser, 18 noteringar och 5 förbättringsförslag. Uppföljningsrevision från det externa revisionsföretaget AAA Certification AB görs två gånger om året. Revisionen brukar utmynna i några avvikelser men med ett positivt sammanfattande omdöme, så även för Miljövärdering av fjärrvärme och el Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från värmeverksamheten hämtas från den miljörapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Koldioxidutsläppen var 14,9 g/kwh under året. Nivån är högre jämfört med föregående år. Detta beror på ökad produktion med fossila bränslen främst under årets första kvartal. Svensk Fjärrvärme ger ut sammanställningar av miljövärden för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag och Karlshamn Energi placerar sig därvid bland de bättre. Av viss betydelse är också att Karlshamn Energi använder egenproducerad vindkraftel för drift av pumpar i fjärrvärmenätet. Karlshamn Energi säljer endast grön el och det finns ursprungsgarantier som innebär att all el som säljs har producerats med förnybar elproduktion. Utsläppsrätter En andra provperiod för handel med utsläppsrätter EU ETS har nu genomförts ( ). Utsläppsrätterna sätter ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut från den handlande sektorn. Priserna på utsläppsrätter har, pga liten efterfrågan, varit fortsatt låga under Priset har legat på ca 45 kr/ton. År 2013 var första året på en ny handelsperiod. Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som historiskt behövts. Andelen utsläppsrätter som erhålls gratis minskar sedan år från år. 8 8

12 Org nr Elcertifikat Det svenska elcertifikatsystemet har inneburit en kraftig stimulans till ökad elproduktion med biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft. Systemet har från och med 2012 utökats till att vara en gemensamm svensk/norsk elcertifikatmarknad. Kvotplikten, dvs den andel av elan- av vändningen som skall motsvaras elcertifikat, var under ,5%. Systemet är konstruerat förr att stimu- lera utbyggnad av förnybar elproduk- tion fram till Eftersom elcertifika- ten tilldelas för en period av 15 år kommer systemet att avvecklas efter 2035, såvida man inte politiskt beslutar om en fortsättning. Elcertifikaten medförde, närr de inför- förnybar des, en kraftig stimulans förr elproduktion. Med certifikatpriser på 30 öre/kwh och relativt höga elpriser varr det lönsamt att bygga förnybar elpro- på elcer- tifikat sjunkit och gett sämre lönsamhet för förnybar elproduktion. Priserna har under 2013 legat på ca 20 öre/kwh. duktion. Därefter har priserna Elenergi och ursprungsgarantier Karlshamn Energi Elförsäljning köper elenergi från Skellefteå Kraft. En mindre del utgörs u av egenproducerad vindkraft och lokalt producerad vatten- kraft. Skellefteå Kraft är också balans- ansvarig. All elleverans är certifierad med RECS-certifikat och utgörs av s.k. Grön el. När N vi köper in ursprungs- Vid garantier går dessa inn på ett konto. årets slut annulleras ursprungsgaran- detta med en e kopia påå annulleringen. Genom detta förfarande garanteras att tierna från kontot k och vi kan styrka den märkta elen inte dubbelräknas. Produktion, distribution och använd- ning av elenergi är förenad med elektriska och magnetiska fält som normalt intee hör hemma i naturen. Det diskuteras mycket huruvida dessa lågfrekventaa fält eller om de högfrek- mm har venta fälten från mobiltelefoni några hälsoeffekter. Även om forsknin- effekter finns människor som lider av gen inte kann visa på några entydiga elallergi. KarlshamnK Energi anser att dessa personer måstee tas på fullt allvar och att försiktighetsprincipen bör tillämpas vidd utformning och placering 9 9

13 Org nr av elanläggningar med höga elektro- magnetiska fält. Utformning av bestäm- melser måste dock bygga på vetenskapliga fakta. Värme Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn n Energi är såsom tidigare miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Samarbetet med Södraa Cell Mörrum och AAK om leveranser av fossilbränslefri fjärrvärme fortsätter, men under vissa perioder 2013 har leveransförmågann från Södra Cell Mörrum och AAK inte räckt till för att täcka behovet. Detta har inneburit att en mindre andel av värmeproduk- anläggningar. Ettt viktigt kvalitetsmål som satts upp i led- ningssystemet är att tionen fått ske i egna fossileldade minska fjärrvärmeför- Under 2013 var dessa lusterna långsiktigt. förluster 12,45 %. (jmf ,6%). För att nå målet krävs förtätning och system- driver ett antal effektivisering. Karlshamn Energi närvärmeanlägg- ningar. Under 2013 har anläggningenn vid Persgården i Mörrum ersatts med fjärrvärme. I Mörrum finnss också en pelletseldad anläggning vid Forsbacka. I Hällaryd finns ett nären pellets-- eldad panna vid Hällaryds skola. Fastbränsleanläggningar kräver mer värmenät som försörjs från tillsyn och underhåll än oljeeldade anläggningar men endast små mängder olja har behövt tillgripas som reservbränsle. Miljöpåv verkan Utsläpp till t luft Utsläpp till t mark och vatten Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas fram inom ramen för miljölednings- systemet. Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av eldningsolja och gasol för spets och reservproduktion stått för 4,1 % (jmf ,75% %) av värmeproduktionen. Under 2013 har koldioxidutsläppen från verksamheten legat på 14,,9 g/kwh, vilket är en ökning från föregående år. Reservlever ranser frånn AAK har fått utnyttjas i större utsträckning än planerat ochh värmeleveransernaa därifrån stårr för 5,6% (jmf ,1 %) av värmeproduktionen. Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och stoft har legat kvar på p ungefär samma nivå som tidigare år. Sanitärt avloppsvattenn och process- av pannor går till kommunens renings- verk. Utöver visst läckage avloppsvatten från renspolning av 10 10

14 Org nr fjärrvärmevatten förekommer vid normal drift inte några utsläpp till mark eller vatten, och under 2013 har det inte förkommit några utsläpp av oljor eller kemikalier. Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt fjärrvärme- släpps direkt till recipienten. I fjärr- vatten som via dagvattenledningar värmesystemet förekommer också ett visst läckage av fjärrvärmevatten från packboxar för pumpar och ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar. Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya ledningar, har under året legat på nivån 600 m 3, vilket är en stor minskning från föregående år. Fjärrvärmevattnet innehåller ytterst små mängder av kemikalier och anses ofarligt att släppa ut i naturen. Från kylanläggningen på Östra Piren har mindre mängder uppvärmt havsvatten släppts ut. Kylanläggningen har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att förhindra försmutsning och påväxt. Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan på sikt orsakaa miljöproblem. Rutiner finns därför för ändförslutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar finns. Nya kablar förläggs normalt intee på samma ställe där de gamla kablarna ligger. En fördjupad miljöutredning har gjorts. Utredningenn visar på ett framtida miljöproblem. Vår policy är den att där det är möjligt grävs gamla kablar upp. Avfall I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt möjligt. Det avfall som inte materialåter rvinns går via Västblekinge Miljö AB huvudsakligen till energi- återvinning, totalt 18,66 ton (jmf ,3 ton.) Farligt avfall har minskat från 3,5 ton till 2,2 ton. Schaktmass sor lagras utanför lager- av upp gården vid KarlshamnK n Energi. Tillstånd finns för mellanlagring till 500 m 3. Massuppla aget vid Karlshamn Energi är avskärmat med vallar och skyddsplanteringar. Buller Hetvattence entralen i Stilleryd och övriga panncentraler har så vitt är känt inte orsakatt något störande buller till omgivningen. Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men det görs på ett sätt som är accepterat av de närboende. Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön bedöms liggaa under 40 db om man tar hänsyn till dett bakgrundsbuller som också finns f på platsen. Några nya krav på bullermätning har inte kommit

15 Org nr För de nya vindkraftverken i Sölve gjordes under januari 2013 en ljudljudnivån mätning, för att verifiera att vid bebyggelse ligger underr 40 db. Miljöprojekt Miljöprojekt är sådana projekt som resulterar i minskad miljöbelastning, effektivare användning av energin eller ökning av andel förnybar energi. Karlshamn Energi är starkt engageradd i alla dessa typer av projekt. Utbyggnad av fjärrvärme leder till minskad miljöbelastning, framförallt minskning av CO 2- utsläppen. Fjärrvärmeutbyggnader harr under året gjorts till 27 fastigheter. Totalt omfattar dessa utbyggnader 1,1 GWh. Många installationer ersätter gamla fossil- eluppvärmda hus och eldade pannor eller årets fjärrvärme- beräknas reducera utsläppen av anslutningar koldioxid med 83 ton/år, med den miljövärdering av el som redovisats ovan (0,5 kg CO 2 2/kWh el ). Buller förekommer också vid anläggnormalt ningsarbeten. Dessa utförs under dagtid och några klagomål på buller har inte förekommit. Buller är i första hand en arbets-miljöfråga. Energieffektivisering omfattar både stora och små projekt. Systemeffektivisering avv det egna fjärrvärmenätet ärr högt prioriterat. Ett mål med systemeffekti-- visering är att utveckla fjärrvärme- lägre systemet till att arbeta med temperatur, såväl i framledning som i returledning. Målet är att inom de närmsta åren arbeta för att närma osss 90 /40 C. För att nå 40 C i returledningen krävs åtgärder i kund- anläggningar och här har Karlshamn Energi valt att a göra det tillsammans med fastighetsägarna. När det gäller reduktion avv framledningstemperaturen handlar det mer om att göra föränd- att bygga bort flaskhalsarf r och förbättra pumpningen. Genom att sänka ringar i fjärrvärmenätet genom temperaturen, både i fram och returledning, uppstår också stora vinster i producentledet genom att mer ren överskottsvärme kan användas. Satsning påå olika energitjänster innebär att Karlshamnn Energi hjälper kunderna att användaa sin köpta energi effektivare. Det handlar om tjänster inom områdena, Rådgivningstjänster, Installationstjänster, Fastighetstjänster och Entreprenader. Den nya tjänsten med NODA-styrning av större fjärrvär- ge mecentraler r förväntass i genomsnitt kunderna en besparing på minst 5 %. Karlshamn Energi harr ca 15 % av elförsäljningen baserad på egenprodu- som installerades sommaren 2012, produ- cerade ca 16 MWh under första året i cerad el. Solcellsanläggningen drift, vilket var v mer än beräknat och används till elförbrukning i Karlshamn Energis kontorslokaler och laddstople

16 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 bolagets 31:e verksamhetsår 13

17 Org nr Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer , en koncern för vilken denna årsredovisning upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100 % av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av energi och därmed sammanhängande energitjänster samt bredband. Ägardirektiven reglerar för bolaget viktiga frågor, bl.a. ägarens krav på avkastning och soliditet. Av företagets vision och affärsidé framgår det kommunala ändamålet med verksamheten: Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, bredband och tjänster, medan elproduktion och elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. All personal är anställd i Karlshamn Energi AB, och dotterbolaget tillförsäkras genom avtal kompetens och resurser för att driva sin verksamhet. Koncernens produkter och tjänster marknadsförs med det gemensamma varumärket Karlshamn Energi. Riskbedömningar görs på ett systematiskt sätt. Riskerna indelas i fem kategorier: Personalrisker, verksamhetsrisker, miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra. Åtgärder vidtas mot de risker som bedöms vara onödigt höga. Medelantalet anställda har varit 38 st varav 8 st kvinnor. Sjukfrånvaron har varit 2,5 %. Tillgängligheten i elnätet har varit god, förutom två avbrott pga kabelfel till två olika villaområden samt avbrottet i samband med stormen Simone där felet låg i inkommande regionnät. Inmatningen i elnätet slutade på 112,2 GWh. Elnäts-förlusterna var oförändrade 3,4 %. Elnätspriserna höjdes med i genomsnitt 2 % för att kompensera för ökade personalkostnader mm. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 10,2 mnkr. Värmeproduktionen var 198 GWh, värmeförsäljningen slutade på 174 GWh. Under vissa tider, främst under första kvartalet, har spets- och reservproduktion från AAK och i egna fossileldade anläggningar behövts, eftersom leveranserna från Södra Cell Mörrum inte räckt till. Trots störningar i produktionen har tillgängligheten varit god. Södra Cell Mörrum har levererat 178 GWh, vilket utgör 90 % av värmeproduktionen. För spets-och reservproduktion har AAK stått för 11 GWh och egna fossileldade anläggningar för 8 GWh. Deponigasen har fasats ut och VMAB använder den för eget behov. Produktionen med pellets uppgår till 1,4 GWh. Nätförluster inklusive mätförluster för fjärrvärmen har legat på 12,5 %. Prishöjningarna var 2 %. Leveranser av kyla oförändrat c:a 0,2 GWh. Investeringar i värmeverksamheten var totalt 14,9 mnkr

18 Org nr Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare. Anslutning av villaområde i Ekebergslund och införsäljning till Högadal genomfördes i slutet av året. Investeringar i bredbandsverksamheten var totalt 10,9 mnkr. Under 2013 har byanät installerats i Halahult och påbörjats i Guövik. Liksom tidigare har Karlshamn Energi skött debitering av VA åt Karlshamns kommun och debitering av renhållningsavgifter på uppdrag av VMAB. Tjänsten Färdig Värme är en fastighetstjänst som levereras till 122 stora fjärrvärmecentraler. Serviceavtal för fjärrvärmekunder omfattar c:a 600 anläggningar. Underhåll och nyanläggning av vägbelysningar har gjorts på entreprenad i hela Karlshamns kommun. Totalt omsätter tjänster och entreprenader 14,4 mnkr. Elförsäljningen minskade till 89 GWh på grund av att Karlshamns kommunkoncern valde en annan leverantör. Antalet elkunder har minskat marginellt jämfört med tidigare år. El och elcertifikat köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln bedrivs med begränsade risker. Fysisk och finansiell elhandel går genom Skellefteå Kraft. All el som säljs är miljömärkt och omfattas av ursprungsgarantier. Elhandeln uppvisar ett resultat på 1,8 mnkr. Vindkraftverken med placering i Sölve har levererat något bättre än prognos och har producerat 10,3 GWh. Verken på Gunnön har producerat 2,8 GWh. Till följd av låga elpriser uppvisar vindkraftverken ett svagt resultat. Totalt uppvisar dotterbolaget ett resultat på 1,1 mnkr. Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning bestående av en 25 MW oljeeldad panna i Stilleryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Miljörapport lämnas årligen till Länsstyrelsen. I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler samt en gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och reservproduktion av fjärrvärme. De fossileldade anläggningarna har tillsammans under året stått för 4,1 % av den samlade värmeproduktionen. I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för värmeproduktion med pellets och olja. På Östra Piren finns en kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten för frikyla. I dotterbolaget finns en vindkraftgrupp om 3x660 kw på Gunnön och en vindkraftgrupp om 2x2 MW i Sölve. Anläggningarna är anmälningspliktiga och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningarna har inte förekommit. Karlshamn Energi har tillstånd för utsläpp av koldioxid och ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. Karlshamn Energi har lämnat in och fått beviljat förnyade tillstånd för utsläpp av koldioxid och kommer att tilldelats gratis utsläppsrätter för perioden enligt preliminärt tilldelningsbeslut. Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2004. Företagets processer och rutiner hanteras i ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn Energi är även certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:

19 Org nr Resultat och prognos Moderbolagets resultat efter finansiella poster är ca 11,1 mnkr, och dotterbolagets resultat är ca 1,1 mnkr. Koncernens resultat är 12,1 mnkr. Koncernbidrag lämnas till Stadsvapnet i Karlshamn AB med 11,8 mnkr. Avkastning på totalt kapital blir 4,3 % och soliditeten är oförändrad på 31 %. För 2014 är koncernens budgeterade resultat 12,8 mnkr. Planerade investeringar är 33,8 mnkr. Vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående förlustmedel -743 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning -743 tkr Summa -743 tkr Av koncernens fria egna kapital görs ingen avsättning till bundna reserver. Viktiga nyckeltal för koncernen: Nettoomsättning exkl. punktskatter, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr 12,1 15,0 12,8 15,6 Balansomslutning, mnkr Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % 4,3 4,7 5,0 5,5 Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till balansomslutningen

20 Resultaträkning - koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA

ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA ÅRSREDOVISNING 2015 KUNDNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MILJÖNYTTA AFFÄRSNYTTA KARLSHAMN ENERGI SKA VARA DET STARKASTE VARUMÄRKET OCH DET NATURLIGA VALET NÄR HUSHÅLL OCH FÖRETAG I REGIONEN VÄLJER ENERGI OCH BREDBANDSLÖSNINGAR.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer