- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering"

Transkript

1 BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering 2 Inkomna medborgarförslag 3 Kommunal parkeringsövervakning 4 Ornäs arbetsplatsområde Förvärv av Igeltjärna 1:3 och 8:1 5 Slutrapport Demokratiutvecklingsberedningen 6 Svar på motion om Grön IT 7 Interpellationer/frågor 8 Inkomna motioner 9 Valärenden 10 Delgivningar Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida borlange.se och där kan man också ta del av handlingarna cirka 1 vecka innan sammanträdet. Närradion sänder sammanträdet på frekvens 98,6 MHz.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2015/ Kommunal parkeringsövervakning Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres av minst tre parkeringsvakter upphävs. 2. Parkeringsövervakning fullgöres av minst två parkeringsvakter. 3. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres med personal som är anställd av kommunen upphävs 4. Parkeringsövervakning fullgöres enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 6 5. Ovanstående beslut innebär inte att parkeringsövervakning läggs ut på entreprenad Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Sammanfattning Det senaste beslutet rörande förordnande av parkeringsvakter för parkeringsövervakning i Borlänge kommun togs av kommunfullmäktige Resultatet efter en översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun visar att resursbehovet av parkeringsvakter har ändrats och bedöms vara minst 2 parkeringsvakter. Beslutet om resursbehov har skett i samråd med Polismyndigheten. Behov finns även att vid vissa tillfällen som t.ex. vid sjukdom eller semestrar, tillfälligtvis kunna komplettera parkeringsövervakning med hjälp av bevakningsbolag som fyller kraven enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) Ovanstående kräver att delar av beslut taget av kommunfullmäktige upphävs och ersätts med nya beslut. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från serviceutskottet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag - Beslut serviceutskottet Tjänsteskrivelse Trafik Borlänge Energi Översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun initierat av Borlänge kommun och Borlänge Energi, En översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun, hösten Beslut kommunfullmäktige , Dnr G 255/81 Förslag till beslut på sammanträdet Leif Lindström (V) föreslår bifall till serviceutskottets förslag. Beslut skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(12) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott Dnr 2015/ Kommunal parkeringsövervakning Beslut Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres av minst tre parkeringsvakter upphävs. 2. Parkeringsövervakning fullgöres av minst två parkeringsvakter. 3. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres med personal som är anställd av kommunen upphävs 4. Parkeringsövervakning fullgöres enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 6 5. Ovanstående beslut innebär inte att parkeringsövervakning läggs ut på entreprenad Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Sammanfattning Det senaste beslutet rörande förordnande av parkeringsvakter för parkeringsövervakning i Borlänge kommun togs av kommunfullmäktige Resultatet efter en översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun visar att resursbehovet av parkeringsvakter har ändrats och bedöms vara minst 2 parkeringsvakter. Beslutet om resursbehov har skett i samråd med Polismyndigheten. Behov finns även att vid vissa tillfällen som t.ex. vid sjukdom eller semestrar, tillfälligtvis kunna komplettera parkeringsövervakning med hjälp av bevakningsbolag som fyller kraven enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) Ovanstående kräver att delar av beslut taget av kommunfullmäktige upphävs och ersätts med nya beslut. Beslutsunderlag - Borlänge kommun, kommunfullmäktige , Dnr G 255/81 - En översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun, hösten Översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun initierat av Borlänge kommun och Borlänge Energi, 2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Datum Vårt diarienummer Sida /197 1(3) Er beteckning Vår adress Trafik Borlänge kommun Borlänge Besöksadress Nygårdsvägen 9 Handläggare, telefon, e-post Joakim Gustafsson Adress Kommunstyrelsens serviceutskott/kommunfullmäktige Parkeringsövervakning i Borlänge kommun Förslag till beslut 1. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres av minst tre parkeringsvakter upphävs. 2. Parkeringsövervakning fullgöres av minst två parkeringsvakter. 3. Beslut den , Dnr G 255/81, om att parkeringsövervakning fullgöres med personal som är anställd av kommunen upphävs 4. Parkeringsövervakning fullgöres enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 6 5. Ovanstående beslut innebär inte att parkeringsövervakning läggs ut på entreprenad Sammanfattning av ärendet Det senaste beslutet rörande förordnande av parkeringsvakter för parkeringsövervakning i Borlänge kommun togs av kommunfullmäktige Resultatet efter en översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun visar att resursbehovet av parkeringsvakter har ändrats och bedöms vara minst 2 parkeringsvakter. Beslutet om resursbehov har skett i samråd med Polismyndigheten. Behov finns även att vid vissa tillfällen som t.ex. vid sjukdom eller semestrar, tillfälligtvis kunna komplettera parkeringsövervakning med hjälp av bevakningsbolag som fyller kraven enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) Ovanstående kräver att delar av beslut taget av kommunfullmäktige upphävs och ersätts med nya beslut POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

6 Beslutsunderlag - Borlänge kommun, kommunfullmäktige , Dnr G 255/81 - En översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun, hösten Översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun initierat av Borlänge kommun och Borlänge Energi, 2014 Beskrivning av ärendet Sida 2 (3) Bakgrund beslutade Kommunfullmäktige att kommunen från och med svarar för parkeringsövervakningen enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24), att den kommunala parkeringsövervakningen omfattar hela kommunen, att parkeringsövervakningen fullgöres av minst 3,0 parkeringsvakter, att parkeringsövervakningen fullgöres med personal som är anställd av kommunen samt att uppdra åt kommunstyrelsen att förordna om parkeringsvakter samt vidta erforderliga åtgärder enligt lagen om parkeringsövervakning. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget. På uppdrag av Borlänge kommun och Borlänge Energi genomfördes en översyn av parkeringsövervakningen i Borlänge kommun, hösten Översynen handlade dels om att undersöka möjligheten för Borlänge Energi att ta över parkeringsövervakningen i en parkeringsbolagsform, men även att gå igenom parkeringsvakternas arbetsuppgifter samt att se över hur verksamheten kan utvecklas och tydliggöras. Översynen visar att kommunen är i behov av minst 2,0 parkeringsvakter om inte dagens ändras. Antalet skrivna felparkeringsavgifter har minskat i kommunen den senaste tiden. Behov finns även att vid vissa tillfällen som t.ex. vid sjukdom eller semestrar, tillfälligtvis kunna köpa parkeringsövervakning av bevakningsbolag som fyller kraven enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24), 6 Parkeringsvakter förordnas av kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos 1. kommunen, 2. andra kommuner, 3. kommunala parkeringsaktiebolag, 4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210), 5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. Lag (2012:213). Ekonomiska konsekvenser Beslutet kan innebära någon form av ekonomisk förändring om antalet parkeringsvakter ändras. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

7 Sida 3 (3) Barnperspektivet Ja Nej Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Nej Charlotta Olsson Chef Samhällsbyggnadssektorn Joakim Gustafsson Chef Trafikgruppen Beslutet skickas till Borlänge Energi Trafik POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2014/ Ornäs arbetsplatsområde Förvärv av Igeltjärna 1:3 och 8:1 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förvärv av hela Igeltjärna 1:3 och 8:1 för kronor godkänns. 2. Medel för markförvärvet får ianspråktas från investeringsbudgeten för exploatering och posten allmän markreserv. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Sammanfattning Syftet med köpet av de båda fastigheterna Igeltjärna 1:3 och 8:1 är att kommunen ska bli ägare till mark inom blivande planområde för arbetsplatser. Detta är i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge antagen i juni Området ligger strax väster om riksvägen längs vägen in mot Fågelmyra återvinningscentral. Området ägs av 18 privata markägare och med denna affär har drygt hälften av områdets areal köpts in efter uppgörelse med 6 ägare. Förvärvad mark värderas som dels småhus dels råmark dels skogsmark. Igeltjärna 1:3 är bebyggt med ett småhus. Igeltjärna 8:1 är en lantbruksfastighet med åker och skog belägen inom och även delvis utanför tänkt planområde. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet. Beslutsunderlag Beslut arbetsutskottet Tjänsteskrivelse plan- och markkontoret Förslag till köpekontrakt Beslut skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(23) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/ Ornäs arbetsplatsområde Förvärv av Igeltjärna 1:3 och 8:1 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar hela Igeltjärna 1:3 och 8:1 för kr. 2. Medel för markförvärvet får ianspråktas från investeringsbudgeten för exploatering och posten allmän markreserv. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Sammanfattning Syftet med köpet av de båda fastigheterna Igeltjärna 1:3 och 8:1 är att kommunen ska bli ägare till mark inom blivande planområde för arbetsplatser. Detta är i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge antagen i juni Området ligger strax väster om riksvägen längs vägen in mot Fågelmyra återvinningscentral. Området ägs av 18 privata markägare och med denna affär har drygt hälften av områdets areal köpts in efter uppgörelse med 6 ägare. Förvärvad mark värderas som dels småhus dels råmark dels skogsmark. Igeltjärna 1:3 är bebyggt med ett småhus. Igeltjärna 8:1 är en lantbruksfastighet med åker och skog belägen inom och även delvis utanför tänkt planområde. Beslutsunderlag Förslag till köpekontrakt Beslut skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Datum Vårt diarienummer Sida /1798 1(2) Er beteckning Vår adress Plan- och markkontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Sveagatan 21 Handläggare, telefon, e-post Steve Johnson Ornäs arbetsplatsområde - förvärv av fastigheterna Igeltjärna 1:3 och 8:1 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen förvärvar hela Igeltjärna 1:3 och 8:1 för kr. 2. Medel för markförvärvet får ianspråktas från investeringsbudgeten för exploatering och posten allmän markreserv. Sammanfattning Syftet med köpet av de båda fastigheterna Igeltjärna 1:3 och 8:1 är att kommunen ska bli ägare till mark inom blivande planområde för arbetsplatser. Detta är i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge antagen i juni Området ligger strax väster om riksvägen längs vägen in mot Fågelmyra återvinningscentral. Området ägs av 18 privata markägare och med denna affär har drygt hälften av områdets areal köpts in efter uppgörelse med 6 ägare. Förvärvad mark värderas som dels småhus dels råmark dels skogsmark. Igeltjärna 1:3 är bebyggt med ett småhus. Igeltjärna 8:1 är en lantbruksfastighet med åker och skog belägen inom och även delvis utanför tänkt planområde. Beskrivning av ärendet Bakgrund Arbetsplatsområde Ornäs är preliminärt namnet på det arbetsplatsområde som planeras och som också ingår i nu gällande Översiktsplan FalunBorlänge. Arbetsplatsområdet är tänkt att fylla framtida behov av arbetsplatsmark och företagande dels med anknytning till verksamheter i Fågelmyra, men också där tillgängligheten till E16 och stadsregionen FalunBorlänge är viktig. Detaljplanearbetet är påbörjat och innan det slutförs är det kommunens avsikt att äga marken inom planområdet. Därför har nu under ett par år förhandlingar förts med markägarna. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

11 Datum Vårt diarienummer Sida /1798 2(2) Er beteckning Ärendebeskrivning Plan- och markkontorets personal har förhandlat med Bengt Hellström, ägare till Igeltjärna 1:3 och 8:1 under två år och har i december 2014 nått en överenskommelse. Den lösning som nu föreslås är att kommunen förvärvar Hellströms båda fastigheter. Småhusfastigheten, Igeltjärna 1:3, är på kvm och bebyggd med ett permanenthus från 1940-talet. Den värderades som ett småhus. Igeltjärna 8:1 är en lantbruksfastighet på 6,2 ha. Hellström har godkänt och skrivit under bifogat förslag till köpekontrakt. Överväganden Kommunen önskar i första hand köpa mark för framtida exploatering. Markägaren accepterat att sälja sina fastigheter mot att han går ekonomiskt skadeslös ur situationen och att han i lugn och ro kan söka efter en ersättningsbostad åt sig. Detta har plan- och markkontoret löst genom att skriva in motsvarande villkor i köpekontraktet. Ekonomiska konsekvenser Kommunen förvärvar mark för kr. Den förvärvade marken kommer till största delen ingå i ett framtida arbetsplatsområde och kommer då att kunna säljas som tomtmark. Viss skogsmark utanför planområdet kan erbjudas som ersättningsmark vid framtida markaffärer i området. Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Ja Nej X Lotta Olsson Chef samhällsbyggnadssektorn Steve Johnson Plan- och markchef Bilagor Förslag till köpekontrakt Igeltjärna 1:3 och 8:1 Kartbilaga Beslutet skickas till Plan- och markkontoret POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

12

13

14

15

16

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2014/ Rapport från Demokratiutvecklingsberedningen Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Demokratiutvecklingsberedningens slutrapport läggs till handlingarna tillsammans med kommunstyrelsens kompletterande kommentarer. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Sammanfattning Demokratiutvecklingsberedningen har tagit fram en slutrapport omkring sitt arbete och lämnat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. I förslaget till beslut tas upp sju beslutspunkter samt fyra medskick. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har givit verksamhetsstöd i uppdrag att bereda underlaget samt ta fram förslag till beslut. Beslutsunderlag Beslut arbetsutskottet Tjänsteskrivelse kommunkansliet Demokratiutvecklingsberedningens slutrapport Beslut skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 23(23) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/ Slutrapport från Demokratiutvecklingsberedningen Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Demokratiutvecklingsberedningens slutrapport läggs till handlingarna tillsammans med kommunstyrelsens kompletterande kommentarer. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ej deltagande i beslut Agneta Nyvall M deltar ej i beslutet. Sammanfattning Demokratiutvecklingsberedningen har tagit fram en slutrapport omkring sitt arbete och lämnat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. I förslaget till beslut tas upp sju beslutspunkter samt fyra medskick. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har givit verksamhetsstöd i uppdrag att bereda underlaget samt ta fram förslag till beslut. Beslutsunderlag Demokratiutvecklingsberedningens slutrapport Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Datum Vårt diarienummer Sida /1680 1(4) Er beteckning Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Ylva Johansson/Birgit Hedkvist Nämnd Datum Svar på förslag till beslut om rapport demokratiutvecklingsberedningen för mandatperioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom nedanstående kommentarer som svar på demokratiutvecklingsberedningens rapport och förslag till beslut: 1. I beslutpunkt ett föreslås att kommunfullmäktige ska kallas till boksluts och dialogdagar. Då det inte är fattat några beslut om hur planeringsprocessen ska ske framöver vore det olyckligt att i ett beslut fastställa arbetsformerna för detta. 2. I beslutspunkt två tas återrapportering till fullmäktige upp. Detta regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning och dess bilagor och inget ytterligare beslut behövs. 3. I beslutspunkt tre tas frågan upp om att bilagor i ett ärende ska finnas tillgängliga med protokollet i digital form. Ett kommunalt protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd är ett beslutsprotokoll. Ett sådant ska utifrån de rekommendationer som ges, inte belastas med bilagor. Protokollet ska ha en tydlig struktur, vara enkelt att läsa och tydligt påvisa vilka beslut som fattats. I protokollet ska också kunna utläsas vilka beslutsunderlag som använts så att den som vill fördjupa sig lättare ska kunna hitta olika underlag. För närvarande håller dokument- och ärendehanteringssystemet ephorte på att implementeras. Systemet erbjuder olika möjligheter bland annat en modul som heter einsyn. Den kommer att tas i bruk i början av Då kommer diariet att läggas ut på borlange.se där handlingar kan återfinnas (såvida de inte innehåller sekretess eller personuppgifter). Det innebär att alla handlingar i ett ärende där kan återfinnas samlat. Därmed kan intentionerna i demokratiutvecklingens förslag anses vara uppfyllda. 4. I budgetarbetet 2015 finns inget medskick för den kostnad en sådan utbildning medför. Inga kostnader för denna utbildning är beskrivna i underlaget. 5. Inom varje nämnds område och planering av framtida verksamhet bör medborgadialog ingå som en naturlig del. I kommunstyrelsens nya hållbarhetsutskott kom- POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

20 Datum Vårt diarienummer Sida /1680 2(4) Er beteckning mer de tvärsektoriella hållbarhetsfrågorna att beredas. Planering och utbildning runt medborgardialoger kan vara ett uppdrag till utskottet. 6. Kostnader för eventuella aktörer bör beredas genom budgetberedningen. Besök av FalunBorlänge-regionen och Region Dalarna bör planeras in. 7. Majoriteten har för avsikt att under 2015 se över vilka fullmäktigeberedningar som ska vara verksamma. Beskrivning av ärendet Bakgrund Demokratiutvecklingsberedningen har tagit fram en slutrapport omkring sitt arbete och lämnat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. I förslaget till beslut tas upp sju beslutspunkter samt fyra medskick. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har givit verksamhetsstöd i uppdrag att bereda underlaget samt ta fram förslag till beslut. Ärendebeskrivning Beslutspunkter 1. Fullmäktige ska kallas till boksluts och dialogdagar. Syftet är att vara underrättade tidigt i processen. 2. Nämnder styrelse ska återrapportera till fullmäktige enligt föreslagen struktur för återrapportering. Återrapportering bör ske på hösten samt läggas fast i kommunfullmäktiges kalendarium. 3. Bilagor i ett ärende ska finnas tillgängliga med protokollet i digital form. 4. Genomföra SKL:s utbildning för fullmäktige under våren 2015 samt komplettera utbildningen med nämndernas ansvar, revisionen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 5. Att genomföra ytterligare en utbildningsdag med SKL för att stimulera till fler och bättre medborgardialoger. 6. Att kommunfullmäktiges presidium inbjuder externa aktörer där kommunen är engagerad för att kommunfullmäktige ska vara väl informerad i viktiga och aktuella frågor. 7. Att kommunfullmäktige tillsätter en ny fullmäktigeberedning med uppdrag att fortsätta utreda frågan om former för ungdomars inflytande. 8. Beredningen bör bestå av representanter från fullmäktige, ungdomsrådet, elevråd samt eventuellt andra organisationer med ungdomsfokus exempelvis idrottsorganisationer. Medskick 1. Att kommunfullmäktiges presidium fortsätter arbetet, med demokratiutvecklingen i kommunen i nära samarbete med gruppledarna i enlighet med detta dokuments intentioner. 2. Att kommunfullmäktiges enkät genomförs två gånger under en mandatperiod, i början och slutet för att hålla demokratiutvecklingen aktuell. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

21 Datum Vårt diarienummer Sida /1680 3(4) Er beteckning 3. Resultatpunkter från enkäten till gruppledare, utifrån beredningens förslag. 4. Synpunkter skickas till kommunfastigheters lokalplanerare. Överväganden Utifrån uppdraget att bereda underlaget samt ta fram förslag till beslut har punkterna och medskicken kommenterats. Förslag till beslut blir då att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom kommentarerna. Beslutspunkter 1. I beslutpunkt ett föreslås att kommunfullmäktige ska kallas till boksluts och dialogdagar. Då det inte är fattat några beslut om hur planeringsprocessen ska ske framöver vore det olyckligt att i ett beslut fastställa arbetsformerna för detta. 2. I beslutspunkt två tas återrapportering till fullmäktige upp. Detta regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning och dess bilagor och inget ytterligare beslut behövs. 3. I beslutspunkt tre tas frågan upp om att bilagor i ett ärende ska finnas tillgängliga med protokollet i digital form. Ett kommunalt protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd är ett beslutsprotokoll. Ett sådant ska utifrån de rekommendationer som ges, inte belastas med bilagor. Protokollet ska ha en tydlig struktur, vara enkelt att läsa och tydligt påvisa vilka beslut som fattats. I protokollet ska också kunna utläsas vilka beslutsunderlag som använts så att den som vill fördjupa sig lättare ska kunna hitta olika underlag. För närvarande håller dokument- och ärendehanteringssystemet ephorte på att implementeras. Systemet erbjuder olika möjligheter bland annat en modul som heter einsyn. Den kommer att tas i bruk i början av Då kommer diariet att läggas ut på borlange.se där handlingar kan återfinnas (såvida de inte innehåller sekretess eller personuppgifter). Det innebär att alla handlingar i ett ärende där kan återfinnas samlat. Därmed kan intentionerna i demokratiutvecklingens förslag anses vara uppfyllda. 4. I budgetarbetet 2015 finns inget medskick för den kostnad en sådan utbildning medför. Inga kostnader för denna utbildning är beskrivna i underlaget. 5. Inom varje nämnds område och planering av framtida verksamhet bör medborgadialog ingå som en naturlig del. I kommunstyrelsens nya hållbarhetsutskott kommer de tvärsektoriella hållbarhetsfrågorna att beredas. Planering och utbildning runt medborgardialoger kan vara ett uppdrag till utskottet. 6. Kostnader för eventuella aktörer bör beredas genom budgetberedningen. Besök av FalunBorlänge-regionen och Region Dalarna bör planeras in. 7. Majoriteten har för avsikt att under 2015 se över vilka fullmäktigeberedningar som ska vara verksamma. Medskick 1. I kommunfullmäktiges arbetsordning finns beskrivet att demokratiarbetet i kommunfullmäktige ska ske genom presidiet i samverkan med gruppledarna. 2. Kan vara en del av presidiets demokratiarbete med fullmäktige I budgetberedningens arbete inför planperiod fattades beslut i fullmäktige att inte avsätta medel för renovering av sessionssalen. Prioriteringar gjordes, digital voteringsutrustning och stor bildduk med tillhörande utrustning. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

22 Datum Vårt diarienummer Sida /1680 4(4) Er beteckning Ekonomiska konsekvenser Förslag som ger ökade kostnader bör beredas genom budgetberedningen. Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej Birgit Hedkvist Bitr. sektorschef verksamhetsstöd Ylva Johansson Chef nämndservice Beslutet skickas till Demokratiutvecklingsberedningen Demokratiutvecklingsberedningens sekreterare POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

23 Kommunfullmäktige Demokratiutvecklingsberedningen Rapport Demokratiutvecklingsberedningen mandatperioden Beslutad av kommunfullmäktige 2014-xx-xx

24 Innehållsförteckning Övergripande målsättning... 4 Beredningen och dess arbetsformer... 5 Nämnder, styrelser och bolags återredovisning av uppdrag till fullmäktige... 6 Arbetsformerna i fullmäktige... 8 Nulägesmätning om att utveckla fullmäktige - en jämförelse år 2011 och Ökad digitalisering Surfplattor Ärendehantering Websändning Kompetensutveckling av politiker i fullmäktige Medborgardialog Övriga informations- och utbildningstillfällen Utbildning för förtroendevalda Ungas inflytande Ungas inflytande i Borlänge Externa gäster på besök Metodhandboken för ungdomars inflytande Borlänge Sveriges bästa ungdomskommun 2020? Modern fullmäktigesal Sammanfattning av beslutspunkter och medskick (25)

25 Demokratiutvecklingsberedningens ordförande har ordet Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Borlänge. Här sitter de folkvalda politikerna och fattar i princip alla viktiga beslut. Besluten i Kommunfullmäktige påverkar Borlängeborna i allra högsta grad. Det är en sanning. En annan sanning är, att i flera kommunfullmäktige församlingar i landet upplever ledamöterna att många beslut redan var fattade när de hamnade på fullmäktiges bord. Så illa är det dock inte i Borlänge. Utan de flesta kommunfullmäktige ledamöterna anser sig kunna vara med och påverka. Det vet vi idag genom den enkätundersökning vi gjort i samband med att demokratiutvecklingsberedningen tillsattes. Men det fanns såklart utvecklingsområden. De finns redovisade i rapporten. Vi har i demokratiutvecklingsberedningen haft många diskussioner, samlat in kunskap från andra kommuner, från SKL och andra organisationer. Vi har gjort fullskaliga tester, utvärderat dem och på det viset processat oss fram till en gemensam syn. Allt för att stärka kommunfullmäktige i Borlänge. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Det betyder inte att vi är klara. För när det gäller demokratiutvecklingsarbete blir man aldrig klar. Man måste ständigt och jämt vara lyhörd och beredd att förändra och förbättra. Därför är det viktigt att arbetet fortsätter dels genom att genomföra det som beredningen föreslagit och dels genom att även i fortsättningen ha en levande demokratidiskussion. Ett lämpligt forum för detta är ju självklart kommunfullmäktige. Regelbundna träffar mellan KF:s presidium och partiernas gruppledare är också bra. Jag vill tacka alla politiker och tjänstemän som bidragit med bra idéer, kloka diskussioner och för den goda stämning vi haft under arbetets gång! Yvonne Karlén Ordförande i Demokratiutvecklingsberedningen 3 (25)

26 Övergripande målsättning I mars 2011 beslutade Borlänges kommunfullmäktige att bilda en fullmäktigeberedning för att utveckla demokratin i fullmäktige demokratiutvecklingsberedningen 1. Tolv förtroendevalda, från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige fick uppdraget att under mandatperioden arbeta med frågor kring: Ta fram en strategi för demokratiutveckling där kommunfullmäktiges arbetsformer är en del i strategin Höja statusen på kommunfullmäktiges sammanträden Stärka kommunfullmäktiges roll Öka kommunfullmäktigeförsamlingens kunskap om kommunen som helhet Den övergripande målsättningen har varit att Borlänges kommunfullmäktige skall vara en aktiv uppdragsgivare samt en aktiv part i styrningen av Borlänge kommun. Att se fullmäktige som en aktiv part i styrning innebär att de folkvalda blir involverade i flera steg än själva beslutsfattandet nämligen att: ta initiativ, formulera problemen, bereda ärendet, skapa förslag men också att följa upp hur beslutet genomförs. BEREDANDE I VISSA FRÅGOR PRATKLUBB AKTIV PART I STYRNINGEN LEGITIMERANDE EN GENOMTÄNKT UPPDRAGSGIVARE TRANSPORTKOMPANI AKTIV UPPDRAGSGIVARE INGEN EGEN BEREDNING För att kunna förverkliga denna övergripande målsättning har kommunfullmäktige gett demokratiutvecklingsberedningen i uppdrag att fokusera på: 1 KF, (25)

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer