Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP"

Transkript

1 = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

2 Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young 2 Internkontrollredovisning Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun - Lena Klevenås(mp) 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning 11 Övriga frågor 12 Meddelanden 13 Rapport om beslut enligt delegation

3 Barn- och ungdomsnämnden Sida 1 Plats och tid Sunnerö kl 15:00-19:00 Paragrafer 1-13 Ajournering kl , kl ande Kent Perciwall (kd) Leif Hansson (s) Helena Carlström (s) Marie Gustafsson (s), kl , samtliga Jan-Erik Gustavsson (s) Monika Ivert (fp) Roland Salomonsson (m) Per-Gordon Tranberg (m) Sandra Eliasson (c) Lena Klevenås (mp) Kerstin Rudfeldt Tjus (fp) Övriga deltagare Mathias Forsell (fp) Lars-Ivan Gustafsson (s) Per-Olof Johansson (m) David Skoog (kd) kl Niels Bredberg, förvaltningschef Britta Högsved, sekreterare Susanna Andersson, lokalsamordnare Alingsås kommun, Kristina Mellberg, barnomsorgssamordnare, , föredragning 9 Rachel Törnell, utvecklingschef, , föredragning 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Hansson 26 januari 2009, barn- och ungdomskontoret, Alingsås Sekreterare Ordförande Justerande Britta Högsved Kent Perciwall Leif Hansson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och ungdomskontoret Britta Högsved

4 Barn- och ungdomsnämnden Sida 2 Dagordning och justering Leif Hansson (s) utses att justera barn- och ungdomsnämndens protokoll under Om Leif Hansson (s) ej närvarar vid ett helt nämndmöte under året utses i sådana fall en annan justerare. Dagordning godkänns. Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt -

5 Barn- och ungdomsnämnden Sida 3 Dnr BUN 016 BUN 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young Revisorerna har givit Ernst & Young AB i uppdrag att granska Alingsås kommuns arbete med den långsiktiga planeringen. Syftet med granskningen är att beskriva och bedöma kommunens beredskap och de analyser som görs för att möta framtida krav. Granskningen har avgränsats till att omfatta arbetet vid barn- och ungdomsnämnd (BUN), vård- och äldreomsorgsnämnd samt kommunledningskontor. Förutom genom Barn- och Ungdomsnämnden interna uppföljningar och granskningar har BUN granskats genom Skolverkets Tillsyn 2006, Basgranskning genom Alingsås kommun 2007, Genomlysning genom Ernst och Young 2008 samt Granskning av kommunens långsiktiga planering genom Ernst och Young Samtliga granskningars synpunkter och redovisningar av förbättringsområden sammanställs i ett gemensamt övergripande Styrdokument för BUN utifrån huvudrubrikerna Administrativ utveckling Organisationsutveckling Ekonomistyrningsutveckling Lokalanvändningsutveckling Systematisk skolutveckling Personalutveckling Kostprojekt IKT-utveckling BUS-utveckling Förbättringsområden enligt Ernst och Youngs Granskning av kommunens långsiktiga planering kommer att ingå i BUN:s övergripande och samordnande styrdokument. BUN:s nya övergripande och samordnande styrdokument skall årligen följas upp och fastställas inför nytt budgetår. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslaget remissvar och översänder detsamma till kommunstyrelsen Exp: Ernst & Young, KS

6 Barn- och ungdomsnämnden Sida 4 Dnr BUN 031 BUN 2 Internkontrollredovisning 2008 Kommunstyrelsen har antagit generell internkontrollplan för Planen har tillställts samtliga nämnder för åtgärd. Förvaltningen har genomfört kontroller enligt plan. Kontrollpunkterna samt utfall redovisas i bilagt dokument. Inga avvikelser av betydelse har noterats. Förvaltningen kommer att intensifiera den årliga interna kontrollen, fr o m 2009, genom dels befintliga dels nya kontrollinstrument som Strategiska utvecklingsområden Uppföljning av uppdrag från BUN Kvalitetsredovisningar Budgetuppföljningar inkl delårs- och årsbokslut Delegationsbeslut Myndighetsutövning Systematiskt uppföljningsarbete till BUN Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden godkänner genomförd internkontroll för 2008 och överlämnar densamma till kommunledningskontoret. Exp: KLK

7 Barn- och ungdomsnämnden Sida 5 Dnr BUN 038 BUN 3 Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 1-1 är en pedagogisk utvecklingsinsats som gynnar elever i alla åldrar. Det stimulerar de som kan, likväl som det underlättar för dem som har det svårare. 1-1 handlar om en dator per elev och lärare och ses som en förutsättning för att eleverna i skolan ska kunna erbjudas en modern undervisning samt förberedas för den miljö som finns i övriga samhället. Barn- och Ungdomsförvaltningen har uppdraget utreda möjligheten införa den pedagogiska utvecklingsinsatsen 1 dator per elev i Alingsås kommuns grundskolor. Förvaltningen har genomfört utredningen vilken presenteras i bifogade bilagor. Alla konsekvenser av införandet 1-1 kan inte belysas fullt ut. Konsekvenser kommer att uppstå i införandeprocessen, vilket kan påverka genomförandetakten och organisationen. Uppdraget har även kompletterats med beslut i KSAU:s budgetberedning 2009, att utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen och att den ekonomiska situationen medför att reformen får skjutas på framtiden om inte extern finansiering kan ordnas resp. genomförande sker inom ram. Utredningen visar på fördelar med införande av 1-1, en bärbar dator per elev och lärare, med start av pilotprojekt på en av 7-9-skolorna ht 2009 för att därefter fortsätta 2010 och Vidare visar utredningen på finansieringsmöjligheter. Det är förvaltningen uppfattning att införandet av 1-1 är en nödvändighet utifrån de samhällsförändringar som pågår och de tekniska förutsättningarna som vår omvärld erbjuder. Vilken 7-9-skola som är lämpligast att ingå i pilotprojektet avgörs utifrån ekonomiska villkor, teknisk utrustningsstandard och pedagogiska förutsättningar. Förslag till beslut omfattar tre delar; start av pilotprojekt på en av fyra 7-9 skolor ht 2009 för att kunna dra slutsatser och erfarenheter att arbeta vidare utifrån och att förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag för pilotprojektet. Förvaltningen skall utvärdera pilotprojektet efter läsåret 09/10 utifrån följande aspekter: Pedagogik Ekonomi Dokumenthantering Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag.

8 Barn- och ungdomsnämnden Sida 6 Yrkanden Lena Klevenås (mp) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att förbereda start av pilotprojekt. Roland Salomonsson (m) yrkar bifall till att förbereda start av pilotprojekt men med tillägget extern finansiering i formuleringen Proposition Ordförande ställer yrkandena mot varandra vilket godkänns av nämnden. Ordförande finner att Roland Salomonssons (m) yrkande vinner bifall. Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag. Reservation Lena Klevenås (mp) anmäler följande skriftliga reservation: Miljöpartiet vill avvakta med satsningen i grundskolan av följande skäl: Vi bedömer att det är viktigare att alla gymnasieelever får varsin dator först och att den satsningen är viktigast. Övergången från högstadiet till gymnasiet är oklar. Att välja ut endast en högstadieskola är fel. Att ge vissa en dator redan i åk 6 innan gymnasieelever och åk 9 i andra skolor har fått tillgång till sådana kommer att upplevas som en stor orättvisa. Vi hade föredragit att starta med åk 9. Uppföljningen av pilotprojektet ska enligt förslaget ske innan utvärderingen är gjord efter läsårets slut juni Hur ska den gå till? Vad händer med de åk 9- elever som fått sina datorer, ska de återlämnas? Vi tycker också att det är olyckligt att göra denna satsning nu när 70 tjänster inom BUN ska varslas. Vi vill inte ersätta personal med datorer. Inte heller är biblioteksutredningen klar och det finns forskning som visar att resultaten hos elever höjs avsevärt i skolor med bemannade och väl fungerande skolbibliotek. Här ligger Alingsås kommun långt efter. En analys av vilken satsning som skulle ge störst måluppfyllelse, datorer till alla eller väl fungerande skolbibliotek med senaste metodiken är inte gjord. Det projekt i Varberg som man hänvisar till är bara inne på sitt andra år. Inget studiebesök har gjorts i kommun som satsat på att utveckla skolbiblioteken. Vi vänder oss också mot finansieringen. Om den sker inom ram bör inte resurser tas från specialpedagogiken därde länge har varit helt otillräckliga. Vi tycker också att projektet Framtidens klassrum bör avslutas och att utbyggnaden och upprustningen av alla klassrum till Framtidens klassrum bör slutföras.

9 Barn- och ungdomsnämnden Sida 7 Dnr BUN 273 BUN 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över elevströmmar inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Utifrån ett material som finns vad gäller årskullar och framskrivning av dessa är det tydligt att genom flytt av åk 6 till nuvarande 7-9 enheter, frigörs lokaler i F-6 skolorna. Lokaler som, efter viss anpassning, kan användas till förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Yrkande Roland Salomonsson (m) yrkar på återremiss. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Yrkandet antas av nämnden. Barn- och ungdomsnämnden återremitterar ärendet. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Ärendet tas åter upp på nämndmötet i februari 2009.

10 Barn- och ungdomsnämnden Sida 8 Dnr BUN 652 BUN 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun- Lena Klevenås(mp) Miljöpartiet i Alingsås föreslår fullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla barn och ungdomar i Alingsås ett heltäckande skolkort i kollektivtrafiken och återkomma med en kostnadsberäkning till fullmäktige i god tid inför 2010 års budget. Kommunledningskontoret har av Barnoch ungdomsnämnden begärt svar/yttrande på remiss. Elever boendes i Alingsås kommun har sökts ut via förvaltningens kommuninvånarregister (kir). Det är elever från F-klass skolår 9. Det finns två heltäckande kort att välja på inom hela Alingsås kommun. För det ena kortet gäller kollektivtrafik mellan kl och det andra mellan kl Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Barn- och ungdomsförvaltningen delar idag ut 867 st busskort ( ) till elever som är berättigade med skolskjuts i kollektivtrafik. Kortkostnad för 867 elever är tkr. Summan är inte fråndragen ovanstående belopp. Därutöver finns det elever som åker med skolbuss där kollektivtrafik inte trafikerar samt taxi. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden lämnar ovanstående yttrande till kommunledningskontoret. Exp: KLK

11 Barn- och ungdomsnämnden Sida 9 Dnr BUN 002 BUN 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR Utbildningschefsgruppen har gett GR i uppdrag att utarbeta ett förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I samband med detta ingick också att ta fram en prislista för interkommunal ersättning för förskola och familjedaghem. GR:s Barnomsorgsnätverk och Skolekonomgruppen har varit delaktiga i framtagandet av gemensamma principer och beräkningar. Prislistan baseras på SCB-statistik Modellen bygger på barnets ålder och efterfrågat omsorgsintervall. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för förskoleverksamhet skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunal ersättning enligt ovan Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för förskoleverksamhet, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagen interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Exp: GR

12 Barn- och ungdomsnämnden Sida 10 Dnr BUN 002 BUN 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR GR-kommunerna har sedan 2002 tillämpat gemensam interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Kostnaderna grundas på antagna gemensamma principer och regelverk, vilket i korthet innebär att interkommunala ersättningar skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter tillkom gemensam interkommunal ersättning för den obligatoriska särskolan och ISGR. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunala ersättningar enligt ovan. Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för ovan rubricerade verksamheter, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunala ersättningar i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Exp: GR

13 Barn- och ungdomsnämnden Sida 11 Dnr BUN 031 BUN 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden Då Gudrun Wallmyr (fp), Gunilla Persson (c) och Anne Carlsson (s) avsagt sig sina uppdrag i barn- och ungdomsnämnden uppstår tre vakanser i kontaktpolitikermannaskapet. Kommunfullmäktige har utsett Mathias Forsell (fp) samt Sandra Eliasson (c ) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Gudrun Wallmyr (fp) och Gunilla Persson (c ). Efter Anne Carlsson (s) har ännu ingen efterträdare utsetts. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Ärendet bordläggs till nämndmötet i februari.

14 Barn- och ungdomsnämnden Sida 12 Dnr BUN 660 BUN 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan Kommunstyrelsen har låtit göra en genomlysning av Barn- och Ungdomsnämndens verksamhet. Denna indikerar att det kan finnas effektivitetsbriser inom förskoleverksamheten. Med anledning av detta ska en särskild genomgång göras av förskolans verksamhet tillsammans med respektive berörd rektor, barnomsorgssamordnare och undertecknad. Genomgången omfattar följande frågeställningar: Processen placeringar av barn och placeringsregler Kapacitetsutnyttjande (personal och lokaler) i förhållande till verklig kapacitet. Barnens närvaro kopplade till personalens schema Vikariehanteringen Övrigt som kan ha bärighet på effektiviteten Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i mars 2009 utveckla konkreta förslag i enlighet med utredningen.

15 Barn- och ungdomsnämnden Sida 13 Dnr: BUN 031 BUN 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning Inom Alingsås kommun finns en administrativ föreskrift fastställd av kommunstyrelsen Syftet med denna är att skapa en enhetlig rutin för bla kallelser samt att ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser skall ha rimliga förutsättningar att förbereda sig inför sammanträde. Ledamöterna i nämnder har rätt att väcka ärenden i nämnderna enligt kommunallagens 4 kap. 17. På initiativ av presidiet har övriga frågor lagts till som en extra punkt på barn- och ungdomsnämndens dagordning. Detta ger ledamöter i barn- och ungdomsnämnden möjlighet att lyfta frågor som inte finns uppsatta på dagordningen. I kommunfullmäktige gäller beredningstvång. I kommunallagen finns inte något formellt krav på att nämndernas ärenden ska beredas. Att så ändå sker i flertalet fall beror på allmänna förvaltningsrättsliga principer om saklighet och opartiskhet. Enligt förvaltningslagens 7 skall en myndighet vid handläggning av ärenden beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden då säkerheten ej skall eftersättas. Det är viktigt att den demokratiska processen tillvaratas och att alla ledamöter i nämnden har möjlighet att väcka frågor och att ställa yrkanden. Om ett ärende väcks vid ett sammanträde betyder det inte att det nödvändigtvis också avgörs vid samma sammanträde. Ärenden bör alltid föregås av beredning för att stärka ledamöternas möjlighet att påverka ärendet. en är också viktig för att säkerställa att nämnden fattar väl underbyggda beslut. Samtliga ärenden som väcks under punkten övriga frågor vid sammanträdet bör göras skriftligen för att skapa en samstämmighet om vad ärendet handlar om så att alla i nämnden har samma underlag för beslut. Ärenden som uppkommer vid övriga frågor bör alltid remitteras till arbetsutskottet för beredning. Därefter hanteras frågan enligt vanlig rutin i nämnden.

16 Barn- och ungdomsnämnden Sida 14 AU 11 Övriga frågor -

17 Barn- och ungdomsnämnden Sida 15 BUN 12 Meddelanden 1. sutdrag KS Adminisrativ föreskrift kallelse och utskick Dnr: BUN sutdrag KF kompletteringsval ersättare efter Gunilla Persson (c) Dnr: BUN sutdrag KS Uppdrag till kommunledningskontoret gällande budget 2009 Dnr: BUN Inkomna synpunkter på ärendet kring elevströmmar som inkommit samt de svar som lämnats. Dnr: BUN 600: * Synpunkt och svar angående eventuell flytt av sexor från Kullingsberg samt förvaltningschefens svar. * Inkommen synpunkt om ev flytt av sexor till 7-9 skola samt förvaltningschefens svar. * Synpunkter från Ödenäs enhet i ärendet samt förvaltningschefens svar * Synpunkt från i ärendet samt förvaltningschefens svar * Inkommen synpunkt från elev angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt i ärendet och med aspekt på förskolan Kastanjen * Inkommen synpunkt från lärare angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt från förälder samt ordförandes svar * Inkommen synpunkt från Lärarförbundet, APO och SKO Ingaredsskolan * Inkommen synpunkt från förälder Kullingsberg som berörs av ev flytt * Inkommen synpunkt ang ärendet elevströmmar från pedagog på Nolhagaskolan 5. Begäran om yttrande från bou ang att montessoriskolan Globen överklagat lokalbidragsbeslut laglighetsprövning Dnr: BUN Inkommen skrivelse till BUN: Maximal barnsäkerhet för 3-5 miljoner?? Dnr: BUN Inkommen skrivelse angående BUN:s yttrande om gratis skolkort för alla Dnr: BUN Inkomna skrivelser från elever på Nolbyskolan. 7 stycken till antalet. Dnr: BUN 600

18 Barn- och ungdomsnämnden Sida 16 BUN 13 Rapport om beslut enligt delegation Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Hemsjö Ingared Ödenäs dnr BUN 031 Rektor P Hanzén Ledighet för elev mer än 10 dagar Lendahl Östlyckan dnr: BUN 031 Rektor P Lundgren Elevs placering i särskild undervisningsgrupp 3 st Elevs ledighet mer än 10 dagar Kullingsberg Nolhaga Dnr: BUN 031 Rektor M Lindfors Anpassad studiegång Västra Bodarna Gustav Adolf Dnr: BUN 031 Rektor A Björnum Särskild undervisningsgrupp Anpassad studiegång Ängabo Dnr: BUN Rektor K Kristensson sattest Central administration Dnr: BUN 031 Förvaltningschef N Bredberg Tjänstemannayttrande över detaljplan för Alingsås bostäder vid Enevägen Administrativ chef L Lager-Hult Uppsägning av plats barnomsorg/skolbarnomsorg, 8 st Amorteringsplan Vårdnadsbidrag, 7 st Ekonom med funktionsansvar Barbro Eckerström Tedeborg Lokalbidrag för 2009 till enskilda förskolor/friskolor, 13 stycken Centraladministration Dnr: BUN 031 Biträdande förvaltningschef I Fält Anställning av vikarierande rektor, 2st Anställningsbeslut barn- och ungdomsförvaltningen 2009 Dnr: BUN stycken beslut fattade under perioden december 2008 tom 21 januari stycken av besluten är fattade under Resterande 22 stycken under 2009.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) 2009-09-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) 2009-09-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 29 september 2009, kl 10.00-12.10, 13.10-16.15 Beslutande Börje Johansson (s), ordförande Karl-Erik Taivalsaari

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer