Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP"

Transkript

1 = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

2 Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young 2 Internkontrollredovisning Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun - Lena Klevenås(mp) 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning 11 Övriga frågor 12 Meddelanden 13 Rapport om beslut enligt delegation

3 Barn- och ungdomsnämnden Sida 1 Plats och tid Sunnerö kl 15:00-19:00 Paragrafer 1-13 Ajournering kl , kl ande Kent Perciwall (kd) Leif Hansson (s) Helena Carlström (s) Marie Gustafsson (s), kl , samtliga Jan-Erik Gustavsson (s) Monika Ivert (fp) Roland Salomonsson (m) Per-Gordon Tranberg (m) Sandra Eliasson (c) Lena Klevenås (mp) Kerstin Rudfeldt Tjus (fp) Övriga deltagare Mathias Forsell (fp) Lars-Ivan Gustafsson (s) Per-Olof Johansson (m) David Skoog (kd) kl Niels Bredberg, förvaltningschef Britta Högsved, sekreterare Susanna Andersson, lokalsamordnare Alingsås kommun, Kristina Mellberg, barnomsorgssamordnare, , föredragning 9 Rachel Törnell, utvecklingschef, , föredragning 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Hansson 26 januari 2009, barn- och ungdomskontoret, Alingsås Sekreterare Ordförande Justerande Britta Högsved Kent Perciwall Leif Hansson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och ungdomskontoret Britta Högsved

4 Barn- och ungdomsnämnden Sida 2 Dagordning och justering Leif Hansson (s) utses att justera barn- och ungdomsnämndens protokoll under Om Leif Hansson (s) ej närvarar vid ett helt nämndmöte under året utses i sådana fall en annan justerare. Dagordning godkänns. Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt -

5 Barn- och ungdomsnämnden Sida 3 Dnr BUN 016 BUN 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young Revisorerna har givit Ernst & Young AB i uppdrag att granska Alingsås kommuns arbete med den långsiktiga planeringen. Syftet med granskningen är att beskriva och bedöma kommunens beredskap och de analyser som görs för att möta framtida krav. Granskningen har avgränsats till att omfatta arbetet vid barn- och ungdomsnämnd (BUN), vård- och äldreomsorgsnämnd samt kommunledningskontor. Förutom genom Barn- och Ungdomsnämnden interna uppföljningar och granskningar har BUN granskats genom Skolverkets Tillsyn 2006, Basgranskning genom Alingsås kommun 2007, Genomlysning genom Ernst och Young 2008 samt Granskning av kommunens långsiktiga planering genom Ernst och Young Samtliga granskningars synpunkter och redovisningar av förbättringsområden sammanställs i ett gemensamt övergripande Styrdokument för BUN utifrån huvudrubrikerna Administrativ utveckling Organisationsutveckling Ekonomistyrningsutveckling Lokalanvändningsutveckling Systematisk skolutveckling Personalutveckling Kostprojekt IKT-utveckling BUS-utveckling Förbättringsområden enligt Ernst och Youngs Granskning av kommunens långsiktiga planering kommer att ingå i BUN:s övergripande och samordnande styrdokument. BUN:s nya övergripande och samordnande styrdokument skall årligen följas upp och fastställas inför nytt budgetår. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslaget remissvar och översänder detsamma till kommunstyrelsen Exp: Ernst & Young, KS

6 Barn- och ungdomsnämnden Sida 4 Dnr BUN 031 BUN 2 Internkontrollredovisning 2008 Kommunstyrelsen har antagit generell internkontrollplan för Planen har tillställts samtliga nämnder för åtgärd. Förvaltningen har genomfört kontroller enligt plan. Kontrollpunkterna samt utfall redovisas i bilagt dokument. Inga avvikelser av betydelse har noterats. Förvaltningen kommer att intensifiera den årliga interna kontrollen, fr o m 2009, genom dels befintliga dels nya kontrollinstrument som Strategiska utvecklingsområden Uppföljning av uppdrag från BUN Kvalitetsredovisningar Budgetuppföljningar inkl delårs- och årsbokslut Delegationsbeslut Myndighetsutövning Systematiskt uppföljningsarbete till BUN Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden godkänner genomförd internkontroll för 2008 och överlämnar densamma till kommunledningskontoret. Exp: KLK

7 Barn- och ungdomsnämnden Sida 5 Dnr BUN 038 BUN 3 Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 1-1 är en pedagogisk utvecklingsinsats som gynnar elever i alla åldrar. Det stimulerar de som kan, likväl som det underlättar för dem som har det svårare. 1-1 handlar om en dator per elev och lärare och ses som en förutsättning för att eleverna i skolan ska kunna erbjudas en modern undervisning samt förberedas för den miljö som finns i övriga samhället. Barn- och Ungdomsförvaltningen har uppdraget utreda möjligheten införa den pedagogiska utvecklingsinsatsen 1 dator per elev i Alingsås kommuns grundskolor. Förvaltningen har genomfört utredningen vilken presenteras i bifogade bilagor. Alla konsekvenser av införandet 1-1 kan inte belysas fullt ut. Konsekvenser kommer att uppstå i införandeprocessen, vilket kan påverka genomförandetakten och organisationen. Uppdraget har även kompletterats med beslut i KSAU:s budgetberedning 2009, att utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen och att den ekonomiska situationen medför att reformen får skjutas på framtiden om inte extern finansiering kan ordnas resp. genomförande sker inom ram. Utredningen visar på fördelar med införande av 1-1, en bärbar dator per elev och lärare, med start av pilotprojekt på en av 7-9-skolorna ht 2009 för att därefter fortsätta 2010 och Vidare visar utredningen på finansieringsmöjligheter. Det är förvaltningen uppfattning att införandet av 1-1 är en nödvändighet utifrån de samhällsförändringar som pågår och de tekniska förutsättningarna som vår omvärld erbjuder. Vilken 7-9-skola som är lämpligast att ingå i pilotprojektet avgörs utifrån ekonomiska villkor, teknisk utrustningsstandard och pedagogiska förutsättningar. Förslag till beslut omfattar tre delar; start av pilotprojekt på en av fyra 7-9 skolor ht 2009 för att kunna dra slutsatser och erfarenheter att arbeta vidare utifrån och att förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag för pilotprojektet. Förvaltningen skall utvärdera pilotprojektet efter läsåret 09/10 utifrån följande aspekter: Pedagogik Ekonomi Dokumenthantering Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag.

8 Barn- och ungdomsnämnden Sida 6 Yrkanden Lena Klevenås (mp) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att förbereda start av pilotprojekt. Roland Salomonsson (m) yrkar bifall till att förbereda start av pilotprojekt men med tillägget extern finansiering i formuleringen Proposition Ordförande ställer yrkandena mot varandra vilket godkänns av nämnden. Ordförande finner att Roland Salomonssons (m) yrkande vinner bifall. Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag. Reservation Lena Klevenås (mp) anmäler följande skriftliga reservation: Miljöpartiet vill avvakta med satsningen i grundskolan av följande skäl: Vi bedömer att det är viktigare att alla gymnasieelever får varsin dator först och att den satsningen är viktigast. Övergången från högstadiet till gymnasiet är oklar. Att välja ut endast en högstadieskola är fel. Att ge vissa en dator redan i åk 6 innan gymnasieelever och åk 9 i andra skolor har fått tillgång till sådana kommer att upplevas som en stor orättvisa. Vi hade föredragit att starta med åk 9. Uppföljningen av pilotprojektet ska enligt förslaget ske innan utvärderingen är gjord efter läsårets slut juni Hur ska den gå till? Vad händer med de åk 9- elever som fått sina datorer, ska de återlämnas? Vi tycker också att det är olyckligt att göra denna satsning nu när 70 tjänster inom BUN ska varslas. Vi vill inte ersätta personal med datorer. Inte heller är biblioteksutredningen klar och det finns forskning som visar att resultaten hos elever höjs avsevärt i skolor med bemannade och väl fungerande skolbibliotek. Här ligger Alingsås kommun långt efter. En analys av vilken satsning som skulle ge störst måluppfyllelse, datorer till alla eller väl fungerande skolbibliotek med senaste metodiken är inte gjord. Det projekt i Varberg som man hänvisar till är bara inne på sitt andra år. Inget studiebesök har gjorts i kommun som satsat på att utveckla skolbiblioteken. Vi vänder oss också mot finansieringen. Om den sker inom ram bör inte resurser tas från specialpedagogiken därde länge har varit helt otillräckliga. Vi tycker också att projektet Framtidens klassrum bör avslutas och att utbyggnaden och upprustningen av alla klassrum till Framtidens klassrum bör slutföras.

9 Barn- och ungdomsnämnden Sida 7 Dnr BUN 273 BUN 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över elevströmmar inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Utifrån ett material som finns vad gäller årskullar och framskrivning av dessa är det tydligt att genom flytt av åk 6 till nuvarande 7-9 enheter, frigörs lokaler i F-6 skolorna. Lokaler som, efter viss anpassning, kan användas till förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Yrkande Roland Salomonsson (m) yrkar på återremiss. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Yrkandet antas av nämnden. Barn- och ungdomsnämnden återremitterar ärendet. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Ärendet tas åter upp på nämndmötet i februari 2009.

10 Barn- och ungdomsnämnden Sida 8 Dnr BUN 652 BUN 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun- Lena Klevenås(mp) Miljöpartiet i Alingsås föreslår fullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla barn och ungdomar i Alingsås ett heltäckande skolkort i kollektivtrafiken och återkomma med en kostnadsberäkning till fullmäktige i god tid inför 2010 års budget. Kommunledningskontoret har av Barnoch ungdomsnämnden begärt svar/yttrande på remiss. Elever boendes i Alingsås kommun har sökts ut via förvaltningens kommuninvånarregister (kir). Det är elever från F-klass skolår 9. Det finns två heltäckande kort att välja på inom hela Alingsås kommun. För det ena kortet gäller kollektivtrafik mellan kl och det andra mellan kl Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Barn- och ungdomsförvaltningen delar idag ut 867 st busskort ( ) till elever som är berättigade med skolskjuts i kollektivtrafik. Kortkostnad för 867 elever är tkr. Summan är inte fråndragen ovanstående belopp. Därutöver finns det elever som åker med skolbuss där kollektivtrafik inte trafikerar samt taxi. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden lämnar ovanstående yttrande till kommunledningskontoret. Exp: KLK

11 Barn- och ungdomsnämnden Sida 9 Dnr BUN 002 BUN 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR Utbildningschefsgruppen har gett GR i uppdrag att utarbeta ett förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I samband med detta ingick också att ta fram en prislista för interkommunal ersättning för förskola och familjedaghem. GR:s Barnomsorgsnätverk och Skolekonomgruppen har varit delaktiga i framtagandet av gemensamma principer och beräkningar. Prislistan baseras på SCB-statistik Modellen bygger på barnets ålder och efterfrågat omsorgsintervall. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för förskoleverksamhet skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunal ersättning enligt ovan Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för förskoleverksamhet, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagen interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Exp: GR

12 Barn- och ungdomsnämnden Sida 10 Dnr BUN 002 BUN 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR GR-kommunerna har sedan 2002 tillämpat gemensam interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Kostnaderna grundas på antagna gemensamma principer och regelverk, vilket i korthet innebär att interkommunala ersättningar skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter tillkom gemensam interkommunal ersättning för den obligatoriska särskolan och ISGR. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunala ersättningar enligt ovan. Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för ovan rubricerade verksamheter, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunala ersättningar i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Exp: GR

13 Barn- och ungdomsnämnden Sida 11 Dnr BUN 031 BUN 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden Då Gudrun Wallmyr (fp), Gunilla Persson (c) och Anne Carlsson (s) avsagt sig sina uppdrag i barn- och ungdomsnämnden uppstår tre vakanser i kontaktpolitikermannaskapet. Kommunfullmäktige har utsett Mathias Forsell (fp) samt Sandra Eliasson (c ) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Gudrun Wallmyr (fp) och Gunilla Persson (c ). Efter Anne Carlsson (s) har ännu ingen efterträdare utsetts. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Ärendet bordläggs till nämndmötet i februari.

14 Barn- och ungdomsnämnden Sida 12 Dnr BUN 660 BUN 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan Kommunstyrelsen har låtit göra en genomlysning av Barn- och Ungdomsnämndens verksamhet. Denna indikerar att det kan finnas effektivitetsbriser inom förskoleverksamheten. Med anledning av detta ska en särskild genomgång göras av förskolans verksamhet tillsammans med respektive berörd rektor, barnomsorgssamordnare och undertecknad. Genomgången omfattar följande frågeställningar: Processen placeringar av barn och placeringsregler Kapacitetsutnyttjande (personal och lokaler) i förhållande till verklig kapacitet. Barnens närvaro kopplade till personalens schema Vikariehanteringen Övrigt som kan ha bärighet på effektiviteten Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i mars 2009 utveckla konkreta förslag i enlighet med utredningen.

15 Barn- och ungdomsnämnden Sida 13 Dnr: BUN 031 BUN 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning Inom Alingsås kommun finns en administrativ föreskrift fastställd av kommunstyrelsen Syftet med denna är att skapa en enhetlig rutin för bla kallelser samt att ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser skall ha rimliga förutsättningar att förbereda sig inför sammanträde. Ledamöterna i nämnder har rätt att väcka ärenden i nämnderna enligt kommunallagens 4 kap. 17. På initiativ av presidiet har övriga frågor lagts till som en extra punkt på barn- och ungdomsnämndens dagordning. Detta ger ledamöter i barn- och ungdomsnämnden möjlighet att lyfta frågor som inte finns uppsatta på dagordningen. I kommunfullmäktige gäller beredningstvång. I kommunallagen finns inte något formellt krav på att nämndernas ärenden ska beredas. Att så ändå sker i flertalet fall beror på allmänna förvaltningsrättsliga principer om saklighet och opartiskhet. Enligt förvaltningslagens 7 skall en myndighet vid handläggning av ärenden beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden då säkerheten ej skall eftersättas. Det är viktigt att den demokratiska processen tillvaratas och att alla ledamöter i nämnden har möjlighet att väcka frågor och att ställa yrkanden. Om ett ärende väcks vid ett sammanträde betyder det inte att det nödvändigtvis också avgörs vid samma sammanträde. Ärenden bör alltid föregås av beredning för att stärka ledamöternas möjlighet att påverka ärendet. en är också viktig för att säkerställa att nämnden fattar väl underbyggda beslut. Samtliga ärenden som väcks under punkten övriga frågor vid sammanträdet bör göras skriftligen för att skapa en samstämmighet om vad ärendet handlar om så att alla i nämnden har samma underlag för beslut. Ärenden som uppkommer vid övriga frågor bör alltid remitteras till arbetsutskottet för beredning. Därefter hanteras frågan enligt vanlig rutin i nämnden.

16 Barn- och ungdomsnämnden Sida 14 AU 11 Övriga frågor -

17 Barn- och ungdomsnämnden Sida 15 BUN 12 Meddelanden 1. sutdrag KS Adminisrativ föreskrift kallelse och utskick Dnr: BUN sutdrag KF kompletteringsval ersättare efter Gunilla Persson (c) Dnr: BUN sutdrag KS Uppdrag till kommunledningskontoret gällande budget 2009 Dnr: BUN Inkomna synpunkter på ärendet kring elevströmmar som inkommit samt de svar som lämnats. Dnr: BUN 600: * Synpunkt och svar angående eventuell flytt av sexor från Kullingsberg samt förvaltningschefens svar. * Inkommen synpunkt om ev flytt av sexor till 7-9 skola samt förvaltningschefens svar. * Synpunkter från Ödenäs enhet i ärendet samt förvaltningschefens svar * Synpunkt från i ärendet samt förvaltningschefens svar * Inkommen synpunkt från elev angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt i ärendet och med aspekt på förskolan Kastanjen * Inkommen synpunkt från lärare angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt från förälder samt ordförandes svar * Inkommen synpunkt från Lärarförbundet, APO och SKO Ingaredsskolan * Inkommen synpunkt från förälder Kullingsberg som berörs av ev flytt * Inkommen synpunkt ang ärendet elevströmmar från pedagog på Nolhagaskolan 5. Begäran om yttrande från bou ang att montessoriskolan Globen överklagat lokalbidragsbeslut laglighetsprövning Dnr: BUN Inkommen skrivelse till BUN: Maximal barnsäkerhet för 3-5 miljoner?? Dnr: BUN Inkommen skrivelse angående BUN:s yttrande om gratis skolkort för alla Dnr: BUN Inkomna skrivelser från elever på Nolbyskolan. 7 stycken till antalet. Dnr: BUN 600

18 Barn- och ungdomsnämnden Sida 16 BUN 13 Rapport om beslut enligt delegation Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Hemsjö Ingared Ödenäs dnr BUN 031 Rektor P Hanzén Ledighet för elev mer än 10 dagar Lendahl Östlyckan dnr: BUN 031 Rektor P Lundgren Elevs placering i särskild undervisningsgrupp 3 st Elevs ledighet mer än 10 dagar Kullingsberg Nolhaga Dnr: BUN 031 Rektor M Lindfors Anpassad studiegång Västra Bodarna Gustav Adolf Dnr: BUN 031 Rektor A Björnum Särskild undervisningsgrupp Anpassad studiegång Ängabo Dnr: BUN Rektor K Kristensson sattest Central administration Dnr: BUN 031 Förvaltningschef N Bredberg Tjänstemannayttrande över detaljplan för Alingsås bostäder vid Enevägen Administrativ chef L Lager-Hult Uppsägning av plats barnomsorg/skolbarnomsorg, 8 st Amorteringsplan Vårdnadsbidrag, 7 st Ekonom med funktionsansvar Barbro Eckerström Tedeborg Lokalbidrag för 2009 till enskilda förskolor/friskolor, 13 stycken Centraladministration Dnr: BUN 031 Biträdande förvaltningschef I Fält Anställning av vikarierande rektor, 2st Anställningsbeslut barn- och ungdomsförvaltningen 2009 Dnr: BUN stycken beslut fattade under perioden december 2008 tom 21 januari stycken av besluten är fattade under Resterande 22 stycken under 2009.

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

= = = = = = = = Protokoll = = = Barn- och ungdomsnämnden = = = = 2-11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = Protokoll = = = Barn- och ungdomsnämnden = = = = 2-11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Barn- och ungdomsnämnden 2010-01-20 2-11 Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2010-01-20 2 Strategisk utvecklingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2010-2012 3 Intern kontroll av Strategisk utvecklingsplan

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden 11-20 2 Budgetuppföljningar 2014... 6 Årsredovisning 2013... 7 Interkommunal ersättning 2014 - kommuner utanför GR... 8 Väsentlighets- riskanalys - internkontroll 2013 åtaganden...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 1-10 2 Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 1 Upphävande av beslut om avhändande av allmänna handlingar - individuella utvecklingsplaner 2 Barn- och ungdomsnämndens årsplanering

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 16 September 2014, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

= = = = = = = = Protokoll = = = Barn- och ungdomsnämnden

= = = = = = = = Protokoll = = = Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 117-124 Barn- och ungdomsnämndens sammanträde Dagordning Information Ärendelista 117 Budgetuppföljningar 2009 118 Nämndbudget 2010-2012 119 Skolplan 2010 120 Handlingsplan för

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28 Barn- ungdomsnämnden 53 63 2 Budgetuppföljningar 2013... 6 Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling inköp... 9 Personaltäthet för kommunala fristående

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober Innehållsförteckning. * Ekonomisk rapport, 56...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober Innehållsförteckning. * Ekonomisk rapport, 56... Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober 2008 Innehållsförteckning * Ekonomisk rapport, 56... 2 * Tillägg i nu gällande delegationsreglemente, 57... 3 * Ändringar i nu gällande delegationsreglemente, 58...4-5

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö klockan 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Martina Kjellqvist (KD) Claes Danielsson (M) Ronnie Bryngelsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer