Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP"

Transkript

1 = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

2 Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young 2 Internkontrollredovisning Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun - Lena Klevenås(mp) 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning 11 Övriga frågor 12 Meddelanden 13 Rapport om beslut enligt delegation

3 Barn- och ungdomsnämnden Sida 1 Plats och tid Sunnerö kl 15:00-19:00 Paragrafer 1-13 Ajournering kl , kl ande Kent Perciwall (kd) Leif Hansson (s) Helena Carlström (s) Marie Gustafsson (s), kl , samtliga Jan-Erik Gustavsson (s) Monika Ivert (fp) Roland Salomonsson (m) Per-Gordon Tranberg (m) Sandra Eliasson (c) Lena Klevenås (mp) Kerstin Rudfeldt Tjus (fp) Övriga deltagare Mathias Forsell (fp) Lars-Ivan Gustafsson (s) Per-Olof Johansson (m) David Skoog (kd) kl Niels Bredberg, förvaltningschef Britta Högsved, sekreterare Susanna Andersson, lokalsamordnare Alingsås kommun, Kristina Mellberg, barnomsorgssamordnare, , föredragning 9 Rachel Törnell, utvecklingschef, , föredragning 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Hansson 26 januari 2009, barn- och ungdomskontoret, Alingsås Sekreterare Ordförande Justerande Britta Högsved Kent Perciwall Leif Hansson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och ungdomskontoret Britta Högsved

4 Barn- och ungdomsnämnden Sida 2 Dagordning och justering Leif Hansson (s) utses att justera barn- och ungdomsnämndens protokoll under Om Leif Hansson (s) ej närvarar vid ett helt nämndmöte under året utses i sådana fall en annan justerare. Dagordning godkänns. Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson informerar nämnden om sitt uppdrag, c:a kl B/ Information från förvaltningen Förvaltningens samverkansgrupp Nulägesrapport barnomsorgskön Dnr: BUN Ersättningar för förtroendevalda C/Trafiksäkerhet E20 D/ Övrigt -

5 Barn- och ungdomsnämnden Sida 3 Dnr BUN 016 BUN 1 Granskning av kommunens långsiktiga planering revisionsrapport 2008 Ernst & Young Revisorerna har givit Ernst & Young AB i uppdrag att granska Alingsås kommuns arbete med den långsiktiga planeringen. Syftet med granskningen är att beskriva och bedöma kommunens beredskap och de analyser som görs för att möta framtida krav. Granskningen har avgränsats till att omfatta arbetet vid barn- och ungdomsnämnd (BUN), vård- och äldreomsorgsnämnd samt kommunledningskontor. Förutom genom Barn- och Ungdomsnämnden interna uppföljningar och granskningar har BUN granskats genom Skolverkets Tillsyn 2006, Basgranskning genom Alingsås kommun 2007, Genomlysning genom Ernst och Young 2008 samt Granskning av kommunens långsiktiga planering genom Ernst och Young Samtliga granskningars synpunkter och redovisningar av förbättringsområden sammanställs i ett gemensamt övergripande Styrdokument för BUN utifrån huvudrubrikerna Administrativ utveckling Organisationsutveckling Ekonomistyrningsutveckling Lokalanvändningsutveckling Systematisk skolutveckling Personalutveckling Kostprojekt IKT-utveckling BUS-utveckling Förbättringsområden enligt Ernst och Youngs Granskning av kommunens långsiktiga planering kommer att ingå i BUN:s övergripande och samordnande styrdokument. BUN:s nya övergripande och samordnande styrdokument skall årligen följas upp och fastställas inför nytt budgetår. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslaget remissvar och översänder detsamma till kommunstyrelsen Exp: Ernst & Young, KS

6 Barn- och ungdomsnämnden Sida 4 Dnr BUN 031 BUN 2 Internkontrollredovisning 2008 Kommunstyrelsen har antagit generell internkontrollplan för Planen har tillställts samtliga nämnder för åtgärd. Förvaltningen har genomfört kontroller enligt plan. Kontrollpunkterna samt utfall redovisas i bilagt dokument. Inga avvikelser av betydelse har noterats. Förvaltningen kommer att intensifiera den årliga interna kontrollen, fr o m 2009, genom dels befintliga dels nya kontrollinstrument som Strategiska utvecklingsområden Uppföljning av uppdrag från BUN Kvalitetsredovisningar Budgetuppföljningar inkl delårs- och årsbokslut Delegationsbeslut Myndighetsutövning Systematiskt uppföljningsarbete till BUN Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden godkänner genomförd internkontroll för 2008 och överlämnar densamma till kommunledningskontoret. Exp: KLK

7 Barn- och ungdomsnämnden Sida 5 Dnr BUN 038 BUN 3 Projekt 1-1 en dator per elev och lärare 1-1 är en pedagogisk utvecklingsinsats som gynnar elever i alla åldrar. Det stimulerar de som kan, likväl som det underlättar för dem som har det svårare. 1-1 handlar om en dator per elev och lärare och ses som en förutsättning för att eleverna i skolan ska kunna erbjudas en modern undervisning samt förberedas för den miljö som finns i övriga samhället. Barn- och Ungdomsförvaltningen har uppdraget utreda möjligheten införa den pedagogiska utvecklingsinsatsen 1 dator per elev i Alingsås kommuns grundskolor. Förvaltningen har genomfört utredningen vilken presenteras i bifogade bilagor. Alla konsekvenser av införandet 1-1 kan inte belysas fullt ut. Konsekvenser kommer att uppstå i införandeprocessen, vilket kan påverka genomförandetakten och organisationen. Uppdraget har även kompletterats med beslut i KSAU:s budgetberedning 2009, att utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen och att den ekonomiska situationen medför att reformen får skjutas på framtiden om inte extern finansiering kan ordnas resp. genomförande sker inom ram. Utredningen visar på fördelar med införande av 1-1, en bärbar dator per elev och lärare, med start av pilotprojekt på en av 7-9-skolorna ht 2009 för att därefter fortsätta 2010 och Vidare visar utredningen på finansieringsmöjligheter. Det är förvaltningen uppfattning att införandet av 1-1 är en nödvändighet utifrån de samhällsförändringar som pågår och de tekniska förutsättningarna som vår omvärld erbjuder. Vilken 7-9-skola som är lämpligast att ingå i pilotprojektet avgörs utifrån ekonomiska villkor, teknisk utrustningsstandard och pedagogiska förutsättningar. Förslag till beslut omfattar tre delar; start av pilotprojekt på en av fyra 7-9 skolor ht 2009 för att kunna dra slutsatser och erfarenheter att arbeta vidare utifrån och att förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag för pilotprojektet. Förvaltningen skall utvärdera pilotprojektet efter läsåret 09/10 utifrån följande aspekter: Pedagogik Ekonomi Dokumenthantering Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag.

8 Barn- och ungdomsnämnden Sida 6 Yrkanden Lena Klevenås (mp) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att förbereda start av pilotprojekt. Roland Salomonsson (m) yrkar bifall till att förbereda start av pilotprojekt men med tillägget extern finansiering i formuleringen Proposition Ordförande ställer yrkandena mot varandra vilket godkänns av nämnden. Ordförande finner att Roland Salomonssons (m) yrkande vinner bifall. Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda start av pilotprojekt höstterminen 2009 på en 7-9-skola med finansiering inom ram eller extern finansiering. Förvaltningen arbetar fram ett upphandlingsunderlag. Reservation Lena Klevenås (mp) anmäler följande skriftliga reservation: Miljöpartiet vill avvakta med satsningen i grundskolan av följande skäl: Vi bedömer att det är viktigare att alla gymnasieelever får varsin dator först och att den satsningen är viktigast. Övergången från högstadiet till gymnasiet är oklar. Att välja ut endast en högstadieskola är fel. Att ge vissa en dator redan i åk 6 innan gymnasieelever och åk 9 i andra skolor har fått tillgång till sådana kommer att upplevas som en stor orättvisa. Vi hade föredragit att starta med åk 9. Uppföljningen av pilotprojektet ska enligt förslaget ske innan utvärderingen är gjord efter läsårets slut juni Hur ska den gå till? Vad händer med de åk 9- elever som fått sina datorer, ska de återlämnas? Vi tycker också att det är olyckligt att göra denna satsning nu när 70 tjänster inom BUN ska varslas. Vi vill inte ersätta personal med datorer. Inte heller är biblioteksutredningen klar och det finns forskning som visar att resultaten hos elever höjs avsevärt i skolor med bemannade och väl fungerande skolbibliotek. Här ligger Alingsås kommun långt efter. En analys av vilken satsning som skulle ge störst måluppfyllelse, datorer till alla eller väl fungerande skolbibliotek med senaste metodiken är inte gjord. Det projekt i Varberg som man hänvisar till är bara inne på sitt andra år. Inget studiebesök har gjorts i kommun som satsat på att utveckla skolbiblioteken. Vi vänder oss också mot finansieringen. Om den sker inom ram bör inte resurser tas från specialpedagogiken därde länge har varit helt otillräckliga. Vi tycker också att projektet Framtidens klassrum bör avslutas och att utbyggnaden och upprustningen av alla klassrum till Framtidens klassrum bör slutföras.

9 Barn- och ungdomsnämnden Sida 7 Dnr BUN 273 BUN 4 Pedagogisk utveckling kopplat till elevströmmar utifrån lokalkapacitet Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över elevströmmar inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Utifrån ett material som finns vad gäller årskullar och framskrivning av dessa är det tydligt att genom flytt av åk 6 till nuvarande 7-9 enheter, frigörs lokaler i F-6 skolorna. Lokaler som, efter viss anpassning, kan användas till förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Yrkande Roland Salomonsson (m) yrkar på återremiss. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Yrkandet antas av nämnden. Barn- och ungdomsnämnden återremitterar ärendet. Förvaltningen ska utreda och belysa uppkommet förslag att Kullingsbergsskolan kan klara lokalbehovet utan att flytta årskurs 6 höstterminen 2009 till Nolhagaskolan. Ärendet tas åter upp på nämndmötet i februari 2009.

10 Barn- och ungdomsnämnden Sida 8 Dnr BUN 652 BUN 5 Remiss-Motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingsås kommun- Lena Klevenås(mp) Miljöpartiet i Alingsås föreslår fullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla barn och ungdomar i Alingsås ett heltäckande skolkort i kollektivtrafiken och återkomma med en kostnadsberäkning till fullmäktige i god tid inför 2010 års budget. Kommunledningskontoret har av Barnoch ungdomsnämnden begärt svar/yttrande på remiss. Elever boendes i Alingsås kommun har sökts ut via förvaltningens kommuninvånarregister (kir). Det är elever från F-klass skolår 9. Det finns två heltäckande kort att välja på inom hela Alingsås kommun. För det ena kortet gäller kollektivtrafik mellan kl och det andra mellan kl Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Kortkostnad mellan kl blir tkr för elever. Barn- och ungdomsförvaltningen delar idag ut 867 st busskort ( ) till elever som är berättigade med skolskjuts i kollektivtrafik. Kortkostnad för 867 elever är tkr. Summan är inte fråndragen ovanstående belopp. Därutöver finns det elever som åker med skolbuss där kollektivtrafik inte trafikerar samt taxi. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden lämnar ovanstående yttrande till kommunledningskontoret. Exp: KLK

11 Barn- och ungdomsnämnden Sida 9 Dnr BUN 002 BUN 6 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet inom GR 2009 Förbundsstyrelsen GR Utbildningschefsgruppen har gett GR i uppdrag att utarbeta ett förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I samband med detta ingick också att ta fram en prislista för interkommunal ersättning för förskola och familjedaghem. GR:s Barnomsorgsnätverk och Skolekonomgruppen har varit delaktiga i framtagandet av gemensamma principer och beräkningar. Prislistan baseras på SCB-statistik Modellen bygger på barnets ålder och efterfrågat omsorgsintervall. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för förskoleverksamhet skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunal ersättning enligt ovan Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för förskoleverksamhet, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagen interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Exp: GR

12 Barn- och ungdomsnämnden Sida 10 Dnr BUN 002 BUN 7 Förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass grundskola fritidshem obligatorisk särskola samt ISGR Förbundsstyrelsen GR GR-kommunerna har sedan 2002 tillämpat gemensam interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Kostnaderna grundas på antagna gemensamma principer och regelverk, vilket i korthet innebär att interkommunala ersättningar skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter tillkom gemensam interkommunal ersättning för den obligatoriska särskolan och ISGR. om att godkänna föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter skall godkännas av respektive medlemskommun. För att Alingsås kommun skall godkänna förslaget krävs att Barn- och Ungdomsnämnden godkänner förslag till interkommunala ersättningar enligt ovan. Efter handläggning i GR:s arbetsgrupper och beslut i Utbildningschefsgruppen att tillstyrka förslag till interkommunala ersättningar 2009 för ovan rubricerade verksamheter, rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna fastställa interkommunala ersättningar i Göteborgsregionen. Barn- och Ungdomsnämnden kan med varm rekommendation från Barn- och Ungdomskontoret föreslå Alingsås kommunfullmäktige fastställa interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och Ungdomsnämnden godkänner föreslagna interkommunala ersättningar för ovan rubricerade verksamheter. Exp: GR

13 Barn- och ungdomsnämnden Sida 11 Dnr BUN 031 BUN 8 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden Då Gudrun Wallmyr (fp), Gunilla Persson (c) och Anne Carlsson (s) avsagt sig sina uppdrag i barn- och ungdomsnämnden uppstår tre vakanser i kontaktpolitikermannaskapet. Kommunfullmäktige har utsett Mathias Forsell (fp) samt Sandra Eliasson (c ) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Gudrun Wallmyr (fp) och Gunilla Persson (c ). Efter Anne Carlsson (s) har ännu ingen efterträdare utsetts. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Ärendet bordläggs till nämndmötet i februari.

14 Barn- och ungdomsnämnden Sida 12 Dnr BUN 660 BUN 9 Utredning angående eventuella effektivitetsbrister inom förskolan Kommunstyrelsen har låtit göra en genomlysning av Barn- och Ungdomsnämndens verksamhet. Denna indikerar att det kan finnas effektivitetsbriser inom förskoleverksamheten. Med anledning av detta ska en särskild genomgång göras av förskolans verksamhet tillsammans med respektive berörd rektor, barnomsorgssamordnare och undertecknad. Genomgången omfattar följande frågeställningar: Processen placeringar av barn och placeringsregler Kapacitetsutnyttjande (personal och lokaler) i förhållande till verklig kapacitet. Barnens närvaro kopplade till personalens schema Vikariehanteringen Övrigt som kan ha bärighet på effektiviteten Ärendet har behandlats av arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i mars 2009 utveckla konkreta förslag i enlighet med utredningen.

15 Barn- och ungdomsnämnden Sida 13 Dnr: BUN 031 BUN 10 Formalia kring övriga frågor på barn- och ungdomsnämndens dagordning Inom Alingsås kommun finns en administrativ föreskrift fastställd av kommunstyrelsen Syftet med denna är att skapa en enhetlig rutin för bla kallelser samt att ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser skall ha rimliga förutsättningar att förbereda sig inför sammanträde. Ledamöterna i nämnder har rätt att väcka ärenden i nämnderna enligt kommunallagens 4 kap. 17. På initiativ av presidiet har övriga frågor lagts till som en extra punkt på barn- och ungdomsnämndens dagordning. Detta ger ledamöter i barn- och ungdomsnämnden möjlighet att lyfta frågor som inte finns uppsatta på dagordningen. I kommunfullmäktige gäller beredningstvång. I kommunallagen finns inte något formellt krav på att nämndernas ärenden ska beredas. Att så ändå sker i flertalet fall beror på allmänna förvaltningsrättsliga principer om saklighet och opartiskhet. Enligt förvaltningslagens 7 skall en myndighet vid handläggning av ärenden beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden då säkerheten ej skall eftersättas. Det är viktigt att den demokratiska processen tillvaratas och att alla ledamöter i nämnden har möjlighet att väcka frågor och att ställa yrkanden. Om ett ärende väcks vid ett sammanträde betyder det inte att det nödvändigtvis också avgörs vid samma sammanträde. Ärenden bör alltid föregås av beredning för att stärka ledamöternas möjlighet att påverka ärendet. en är också viktig för att säkerställa att nämnden fattar väl underbyggda beslut. Samtliga ärenden som väcks under punkten övriga frågor vid sammanträdet bör göras skriftligen för att skapa en samstämmighet om vad ärendet handlar om så att alla i nämnden har samma underlag för beslut. Ärenden som uppkommer vid övriga frågor bör alltid remitteras till arbetsutskottet för beredning. Därefter hanteras frågan enligt vanlig rutin i nämnden.

16 Barn- och ungdomsnämnden Sida 14 AU 11 Övriga frågor -

17 Barn- och ungdomsnämnden Sida 15 BUN 12 Meddelanden 1. sutdrag KS Adminisrativ föreskrift kallelse och utskick Dnr: BUN sutdrag KF kompletteringsval ersättare efter Gunilla Persson (c) Dnr: BUN sutdrag KS Uppdrag till kommunledningskontoret gällande budget 2009 Dnr: BUN Inkomna synpunkter på ärendet kring elevströmmar som inkommit samt de svar som lämnats. Dnr: BUN 600: * Synpunkt och svar angående eventuell flytt av sexor från Kullingsberg samt förvaltningschefens svar. * Inkommen synpunkt om ev flytt av sexor till 7-9 skola samt förvaltningschefens svar. * Synpunkter från Ödenäs enhet i ärendet samt förvaltningschefens svar * Synpunkt från i ärendet samt förvaltningschefens svar * Inkommen synpunkt från elev angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt i ärendet och med aspekt på förskolan Kastanjen * Inkommen synpunkt från lärare angående sexors flytt till 7-9 * Inkommen synpunkt från förälder samt ordförandes svar * Inkommen synpunkt från Lärarförbundet, APO och SKO Ingaredsskolan * Inkommen synpunkt från förälder Kullingsberg som berörs av ev flytt * Inkommen synpunkt ang ärendet elevströmmar från pedagog på Nolhagaskolan 5. Begäran om yttrande från bou ang att montessoriskolan Globen överklagat lokalbidragsbeslut laglighetsprövning Dnr: BUN Inkommen skrivelse till BUN: Maximal barnsäkerhet för 3-5 miljoner?? Dnr: BUN Inkommen skrivelse angående BUN:s yttrande om gratis skolkort för alla Dnr: BUN Inkomna skrivelser från elever på Nolbyskolan. 7 stycken till antalet. Dnr: BUN 600

18 Barn- och ungdomsnämnden Sida 16 BUN 13 Rapport om beslut enligt delegation Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Hemsjö Ingared Ödenäs dnr BUN 031 Rektor P Hanzén Ledighet för elev mer än 10 dagar Lendahl Östlyckan dnr: BUN 031 Rektor P Lundgren Elevs placering i särskild undervisningsgrupp 3 st Elevs ledighet mer än 10 dagar Kullingsberg Nolhaga Dnr: BUN 031 Rektor M Lindfors Anpassad studiegång Västra Bodarna Gustav Adolf Dnr: BUN 031 Rektor A Björnum Särskild undervisningsgrupp Anpassad studiegång Ängabo Dnr: BUN Rektor K Kristensson sattest Central administration Dnr: BUN 031 Förvaltningschef N Bredberg Tjänstemannayttrande över detaljplan för Alingsås bostäder vid Enevägen Administrativ chef L Lager-Hult Uppsägning av plats barnomsorg/skolbarnomsorg, 8 st Amorteringsplan Vårdnadsbidrag, 7 st Ekonom med funktionsansvar Barbro Eckerström Tedeborg Lokalbidrag för 2009 till enskilda förskolor/friskolor, 13 stycken Centraladministration Dnr: BUN 031 Biträdande förvaltningschef I Fält Anställning av vikarierande rektor, 2st Anställningsbeslut barn- och ungdomsförvaltningen 2009 Dnr: BUN stycken beslut fattade under perioden december 2008 tom 21 januari stycken av besluten är fattade under Resterande 22 stycken under 2009.

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28 Barn- ungdomsnämnden 53 63 2 Budgetuppföljningar 2013... 6 Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling inköp... 9 Personaltäthet för kommunala fristående

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-16.45 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik Lundgren (MP) Ann Ohlsson (Fp) Maria Maric

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer