Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Örebro stadsarkiv."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

2 Historik Verksamhetstid handlingarna omfattar tiden Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som sitt startår. Då hade stadens alla arkiv samlats i ett nytt centralarkiv i rådhuset vid Stortorget. Arkivfrågan hade varit aktuell i Örebro redan tidigare kom en kunglig förordning (SFS 530) med föreskrifter rörande den kommunala arkivvården. Frågan togs upp i drätselkammarens presidium som, efter samråd med revisionskontoret, ansåg det lämpligt att staden anlitade någon utomstående expert i arkivfrågor. Den 30 juni 1959 beslöt drätselkammaren att staden skulle anlita fil.mag. Göran Behre från Göteborg som arkivtjänsteman. Arbetet beräkandes ta åtskilliga år och Behre skulle då ha hjälp av ett skrivbiträde, en arkivarbetare och en erfaren äldre kommunalman och en dito tjänsteman som kände de kommunala förhållandena väl. I anslutning till anställningen av Behre utreddes frågan om ett kommunalt centralarkiv. Arkivhandlingarna förvarades främst i nämndhusets källare, men också på spridda ställen i staden. I och med iordningsställandet av godkända arkivlokaler i rådhusets källare fick Örebro sitt första centralarkiv, Örebro stadsarkiv. Flytten av alla nämnders och förvaltningars arkiv till stadsarkivet var klar år Stadsarkivarier Göran Behre blev 1 januari 1967 den förste stadsarkivarien i Örebro. Tjänsten var då en deltidstjänst. 18 mars 1970 inrättades en heltids stadsarkivarietjänst, men då hade Behre redan lämnat in sin avskedsansökan. I oktober 1970 tillträdde fil.lic. Torbjörn Kjölstad stadsarkivarietjänsten. Stadsarkivarier därefter har varit: Anne-Marie Fällström ( ), Ingmarie Gunnarsdotter Wiggh (t.f ), Conny Tiderman ( ), Jan Andersson (arkivchef ), Ingmarie Wiggh (2003- ). Organisationstillhörighet Stadsarkivet tillhörde stadskansliet direkt under kommunstyrelsen (KS) fram till början av 1990-talet. 1991/92 infördes en så kallad beställar-utförarorganisation i Örebro kommun och stadsarkivet hamnade i det administrativa servicekontoret Ö-gruppen, fortfarande under KS. Ö-gruppen bytte namn till Konsult och Service Beställar- och utförarorganisationen upphörde så småningom genomfördes en större omorganisation i kommunen. Stadsarkivet hamnade då under Kultur- och medborgarnämnden som också blev arkivmyndighet (vilket KS tidigare varit). Styrdokument En arkivstadga för Örebro kommun togs fram I den stadgades bl.a. att KS hade inseende över samtliga kommunala myndigheters arkiv. Den reglerade också leveranser till stadsarkivet, gallring och vård av arkiven med mera. I slutet av 1989 beslutades ett nytt arkivreglemente av kommunfullmäktige. Reglementet var helt i linje med den arkivlag som trädde i kraft 1 juli Tre tydliga huvuduppgifter var styrande för stadsarkivets arbete: den kunskapsförsörjande uppgiften, den effektiviserande och rationaliserande uppgiften och den kulturella uppgiften. Arkivreglementet uppdateras regelbundet av kommunfullmäktige. Sida 1 av 3

3 Historik Stadsarkivets uppdrag då och nu Stadsarkivet har alltid haft uppdraget att ta emot, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar. Att ordna och förteckna dessa görs också av stadsarkivet. Vid rekryteringen av ny stadsarkivarie 1988 fanns det en uttalad önskan från kommunledningen att stadsarkivet skulle verka mer aktivt ute på förvaltningarna. Ett kontaktnät främst för kommundelsnämnderna upparbetades och utbildningar och informationsinsatser genomfördes. Myndighetsfunktionen tonades ner och stöd, hjälp och kundanpassning var nyckelord på 1990-talet under beställar- och utförartiden. Stadsarkivet fick en ny avdelning, Bild och PR, då Gunlög Enhörning knöts till verksamheten Gunlög, som tidigare varit chef för turistbyrån i kommunen, medförde vissa uppdrag från sitt tidigare arbete. Gåvor med Örebro-anknytning, marknadsföring av Hjälmaren, båtmässa, gästhamnen var några av de uppgifter som hon förde med sig. Hon blev också ansvarig för stadsarkivets bilddatabas. PR-delen fasades ut och upphörde helt vid Gunlögs pensionering december Bildansvaret överfördes till en av arkivarierna. Stadsarkivet har genom åren tagit fram gallringsplaner och arkiveringsplaner som beslutats av respektive nämnder. Från år 2002 har Örebro kommun en gemensam arkiveringsplan som beslutats av kommunstyrelsen/ arkivmyndigheten och som gäller alla kommunens nämnder och verksamheter. Denna kommungemensamma arkiveringsplan uppdateras varje år. Från 2003 är Kultur- och medborgarnämnden arkivmyndighet för Örebro kommun. Örebro stadsarkivs uppdrag nu, 2010, skiljer sig i grunden inte så mycket från början av 1970-talet. Att ta emot, ordna och förteckna, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar och numera även digital information är stadsarkivets grunduppdrag. Stadsarkivet ska också tillgodose juridikens behov både internt inom kommunen och externt mot allmänheten genom att bland annat vara förvaltningarna behjälpliga i deras arbete med dokumenthanteringen och värna offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn. Regelbundna tillsyner över de kommunala myndigheterna åligger också arkivmyndigheten och därigenom stadsarkivet. Att levandegöra och tillgängliggöra arkiven för allmänhet och forskare är också en del av stadsarkivets uppdrag. Stadsarkivet ska även främja lokalhistorien och tillgodose forskningens behov. Personal Då stadsarkivarietjänsten inrättades i början av 1970-talet var det endast stadsarkivarien och en arkivarbetare (universitetsstuderande). En arkivassistent tillkom så småningom och i slutet av 1980-talet bestod personalen av tre arkivarier och en arkivassistent förutom stadsarkivarien. Under 1990-talet anställdes ytterligare två arkivarier och det fanns även en arkivkonsult. Idag består stadsarkivets personal av stadsarkivarien, sex arkivarier och två arkivassistenter. Under alla år har det funnit tillfällig personal som hjälpt till med registrering med mera. Arkivet ordnades och förtecknades av Eva Lundberg, klart i juni Kompletteras efter hand. Sida 2 av 3

4 Historik Källor ÖK Örebro stadsarkiv F11a:1, F11c:1 Sida 3 av 3

5 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A2 Minnesanteckningar arkivariemöten A3 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A4 Minnesanteckningar Konsultmöten A5 Minnesanteckningar TR-möten A6 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A7 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A8 Minnesanteckningar Digital arkivering A9 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A10 Övriga minnesanteckningar A11 Ledningsgruppsprotokoll B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 E E1 F F1 F2 F2a F2b F2c F3 F4 F4a Utgående handlingar Årsberättelser Stadsarkivet informerar Broschyrer och egenproducerat material Diarier Diariekort Register och liggare Besöksliggare Leveransliggare Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande styrdokument Avtal Avtal, enskilda arkiv Avtal, interna inom Örebro kommun Avtal, externa utanför Örebro kommun Handlingar rörande verksamhetsplanering Förfrågningar och skrivelser Förfrågningar

6 Innehållsförteckning F4b F5 F6 F6a F6b F6c F6d F6e F6f F6g Skrivelser Diarieförda handlingar Arkivhantering Leveransreversaler Gallringsbevis Framtagna handlingar Utlån av handlingar Inlån av handlingar Handlingar rörande digitala system för arkivhantering Övriga handlingar rörande arkivhantering F7 Uppdrag och projekt F7a Handlingar rörande förvaltningsuppdrag F7b Handlingar rörande projekt F7c Handlingar rörande utbildningar som stadsarkivet anordnat F7d Handlingar rörande FALK-konferens i Örebro 1996 F7e Månadens dokument F7f Månadens bild F7g Örebrofrågan F8 F8a F8b F8c F9 F9a F9b F9c F9d F9e F10 Arrangemang och information för allmänheten Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av stadsarkivet Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av andra arrangörer än stadsarkivet Utställningsmaterial Personalhandlingar Personalakter Handlingar rörande personalens kompetensutveckling Handlingar rörande friskvård och arbetsmiljö Handlingar rörande studiebesök och studieresor Övriga personalhandlingar Handlingar rörande stadsarkivets lokaler F11 Övriga ämnesordnade handlingar F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet F11b Handlingar rörande kommunarkivdagarna i Örebro 1978 F11c Övrigt G G1 G2 Räkenskaper Räkenskaper, typår Budgethandlingar

7 Innehållsförteckning G3 H H1 K K1 K2 K3 K4 K5 Z Z1 Z2 Ö Ö1 Ö2 Övriga ekonomihandlingar Statistik Statistik Fotografier Fotografier Negativ Diabilder, egna Digitala fotografier Digitala filmer Ljudband Kassettband Digitala ljudfiler Övriga handlingar Tidningsklipp Vykort och julkort

8 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A1 Serien i arkivkartong. Tiden fram till och med december 1997 hade stadsarkivet veckomöten till september 1999 var det veckomöten två gånger per månad. Från oktober 1999 övergick stadsarkivet till månadsmöten. Från maj 2002 kallas mötena arbetsplatsträffar. Minnesanteckningarna finns även digitalt på arkivserver från ,

9 Minnesanteckningar arkivariemöten A2 Serien i arkivkartong. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver från September november September Från hösten 2006 hölls arkivariemöten endast efter behov.. Häri även: - Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten, serie A3 - Minnesanteckningar Konsultmöten, serie A4 - Minnestanteckningar TR-möten, serie A5 - Minnestanteckningar Projekt Arkiv 2000, serie A6 - Minnesanteckningar Bildarkivmöten, serie A7 - Minnesanteckningar Digital arkivering, serie A8 - Minnesanteckningar Driftmöten arkivservern Frost, serie A9 - Övriga minnesanteckningar, serie A10

10 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A3 Anteckningarna är numrerade, nr 1-14 expeditionsmöten, nr CA-möten (Centralarkivmöten). Enbart namnbyte på mötena. Alla minnesanteckningar utom möte 23 finns även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

11 Minnesanteckningar Konsultmöten A4 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna från 1999 förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

12 Minnesanteckningar TR-möten A5 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver. Tillsyn och rådgivning (TR) Ingår i A2:1.

13 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A6 Minnesanteckningarna och saknas Ingår i A2:1.

14 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A7 Enstaka minnesanteckningar förvaras även digitalt på arkivserver , 1996, 1998, 2000, 2004 och Ingår i A2:1.

15 Minnesanteckningar Digital arkivering A8 Minnesanteckningar från år 2003 förvaras digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

16 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A9 Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

17 Övriga minnesanteckningar A Sammanträde med referensgruppen för Örebro historia, Kommunarkivariemöte Ingår i A2:1.

18 Ledningsgruppsprotokoll A11 Serien i arkivkartong. Stadsarkivariens ledningsgruppsprotokoll från Ö-gruppen och Konsult & Service Sista protokollet är från juni 2003.

19 Årsberättelser B1 Serien i arkivkartong. Från år 1997 skulle inga årsberättelser göras, men 1999 återupptogs ändå arbetet då årsberättelserna på ett detaljerat sätt dokumenterar arbetet på stadsarkivet. Årsberättelserna förvaras även digitalt på arkivserver från år Hösten Statistikuppgifter besök och framtagningar till forskarsalen,

20 Stadsarkivet informerar B2 Serien i arkivkartong. Egenproducerade häften med information rörande arkivering som skickades ut till arkivredogörarna (kontaktpersonerna) i verksamheterna. Kallades vid starten 1989 "Information från stadsarkivet", men bytte 1990 namn till "Stadsarkivet informerar". Upphörde 1999 då det nystartade intranätet IOR övertog informationsspridningen tal - Stadsarkivet informerar, Övrig information som stadsarkivet skickade ut (ej komplett), 1970-talet talet. Häri även Broschyrer och egenproducerat material, serie B3.

21 Broschyrer och egenproducerat material B Broschyr "Örebro stadsarkiv, dåtid-nutid-framtid, Häfte "Nyfiken på... fattigvård, Häfte "Människor och händelser i Örebro, dåtid-nutid-framtid, 1994, Häfte "Emigrant- och släktforskning i Örebro län", svensk och engelsk version, 2003, nytryck Broschyr "Örebro Stadsarkiv", 2003 (efter flytten från kasern Lund till Kanslihuset). Uppdaterad 2008 (efter flytt av allmänhetens lokaler till f.d. Bielkemässen, våning 3). - Bokmärke med information om öppettider, kontaktuppgifter med mera, Häfte "Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia?", Broschyr "Sportlovsprogram", producerad av Kultur och medborgare och Fritid och turism (stadsarkivet anordnade släktforskningskurs), Ingår i B2:1.

22 Diariekort C1 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blanketten fram till Serien består till största delen (från år 1993) av uttag från datasystemet Approach. Diariet förvaras även digitalt på arkivserver. För diarieförda handlingar, se serie F5. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D Diariekort och diarielistor, Diariekort nr 1-40, Diariekort nr 1-66, Diariekort nr 1-69, Dnr 1-274, Dnr 1-272, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-350, dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden)

23 Diariekort C Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr , dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden) Dnr Dnr

24 Besöksliggare D1 Serien består av inbundna liggare i arkivkartong juli december januari april april december januari april april september 2013

25 Leveransliggare D2 Serien i arkivkartong Sista datum Därefter endast digitalt förda leveranser.

26 Korrespondens E1 Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarierna Torbjörn Kjölstads och Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser. Föregångaren Göran Behres korrespondens finns i serie F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet. Korrespondens från senare stadsarkivarier återfinns i serierna F4a Förfrågningar och F5 Diarieförda handlingar Torbjörn Kjölstads korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Varje år ligger i separat fascikelomslag Stadsarkivet Bild & PRs korrespondens.

27 Handlingar rörande styrdokument F1 Serien i arkivkartong Arkivreglementen: - Förslag till arkivstadga, 4 december System för registrering, handläggning och arkivläggning av ärenden (bilaga till arkivstadga), 4 december Förslag till arkivreglemente, 12 september 1988, 23 augusti 1989, 27 oktober Reglementet gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 9 augusti Gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 1 mars Gällande från Nytt arkivreglemente, Arkivlagen: - Informationshandlingar inför arkivlagens ikraftträdande, Arkiv- och dokumenthanteringspolicy, 12 april Beslutad av kommunfullmäktige.

28 Avtal, enskilda arkiv F2a Serien i arkivkartong. Placering i arkivdepå S Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Gårds- och företagsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , 088, 090, 092, , 097, 099 Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: 102, , , , 140, 142, , , , 162, 166, , 188, , , , korrespondens och utkast till PS-arkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , 125, 128, 135, , , , 158, Gårds- och företagsarkiv. Tom kartong Förenings- och organisationsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , , 110, 147, 174, 183, 206, 212, , 221, , , 232 Även avtal/överenskommelser rörande andra arkiv, A - Ö Förenings- och organisationsarkiv Friskolor

29 Avtal, interna inom Örebro kommun F2b Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar KS-avtal (kommunstyrelsen), 1991, , KDN-avtal (kommundelsnämnderna), 1991, Från 1993 i diariet (Diarieförda handlingar, serie F5). - Fritid Örebro, Skolförvaltningen, Socialförvaltningens fritidsavdelning, ÖBO (Örebrobostäder AB), 1991, 1995, 1997 bildavtal. - Stadsbyggnadskontorets bildsamling, Skolmuseet, Stadskansliet, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningens ekonomiavdelning, Bildningsförvaltningens kulturmiljövård, TS (Tekniska servicekontoret) Park och Idrott, hyra bollhall, 1995, IT-enheten, IT-projekt Stadskansliet, kommunala gåvor, Kommunstyrelsen, bilddatabasen, Miljökontoret, 2001.

30 Avtal, externa utanför Örebro kommun F2c Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar, se serie F2b. Avtal med externa kunder teckandes också. Från 1993 finns avtal även i serie F5 Diarieförda handlingar SVAR (Svensk Arkivinformation Ramsele), förmedling av mikrokort, Örebro Energi AB (utkast), Nora kommun, utbildning av kommunarkivarie m.m., Telia, ordnande och förtecknande av Televerket Region Bergslagen, 1993, Lajos Kovacs fotoateljé, Kyrkliga samfälligheten i Knista, Hidinge och Kvistbro, 1994, Örebro Släktforskare, emigrantprojektet, Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus, Pastorsämbetet i Finnerödja/Tiveds församlingar, Örebrohälsan Previa, friskvård, TS (Tekniska servicekontoret) Lokalvård AB, Kumla Släktforskarklubb, bouppteckningsprojekt, 1998, 1999.

31 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3 Serien i arkivkartong Verksamhetsplanering inför verksamhetsår 1989/1990, april, maj och augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1991, 1990 och Utkast till verksamhetsplan inför verksamhetsår 1992, Handlingar från planeringsdag, 8 september Handlingar från planeringskonferens på Åland, oktober Verksamhetsplan , 10 november Handlingar från planeringsdagar i Sunne, 6-8 december Handlingar rörande personalstyrka och organisation, Handlingar rörande personalstyrka och specialområden och även årsplanering, Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1996 och Org.96, Verksamhetsanalys, 5 augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1997, Verksamhetsplan , 6 november Verksamhetsplan 1998, 20 augusti Handlingar från planeringsdagar i Kopparberg, 6-7 november Handlingar från planeringsdagar i Lindesberg, augusti Verksamhetsplan , 6 november Handlingar rörande verksamhetsplanering inför verksamhetsår 2000, 18 november Uppdrags- och aktivitetskort för verksamhetsår 2000, 26 februari Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, februari Handlingsplan , 1 april Verksamhetsplanering för CA (centralarkivet), Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, 8-9 februari Verksamhetsplan 2001, 14 februari Verksamhetsplan Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2004 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2005 med utvärdering. - Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2008 med uppföljning.

32 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3

33 Förfrågningar F4a Serien i arkivkartong. Stadsarkivet får ständigt förfrågningar om uppgifter i arkiven. Tidigare kom förfrågningarna via brev eller telefon, numera kommer de med e-post eller telefon. Förfrågningarna och svaren finns i denna serie och från år 1993 även i serien F5 Diarieförda handlingar fördes handskrivna uppdragslistor för brev- och telefonförfrågningar. I mitten av 1978 började blanketten "Inkommen förfrågan" senare kallad "Förfrågningar" användas delades telefonförfrågningarna upp i interna och externa Brevförfrågningar, Uppdragslistor, Uppdragslistor, Uppdragslistor nr 1-175, nr användes nya blanketten "Inkommen förfrågan", Förfrågningar, Förfrågningar, Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Interna och externa förfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar.

34 Förfrågningar F4a Externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar Externa brev- och telefonförfrågningar Stadsarkivariens förfrågningar

35 Skrivelser F4b Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarie Conny Tidermans skrivelser (ej diarieförda). Föregående stadsarkivariers skrivelser återfinns i serien E1 Korrespondens Stadsarkivariens skrivelser (ej diarieförda) Skrivelser om länsarkiv/landsarkivsfrågan i Örebro, Skrivelser om arkivsamverkan, Gemensam skrivelse tillsammans med stadsbibliotekarien till Nerikes Allehanda om släktforskningsmöjligheter i Örebro, 2003.

36 Diarieförda handlingar F5 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blankett. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D3. Alla handlingar finns digitalt i W3D3. Sekretessärenden bevaras även i pappersform Även ett omslag med diverse ärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr 1-140

37 Diarieförda handlingar F Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr

38 Diarieförda handlingar F Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr 7-359

39 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 560 (Doä) Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Tillhör sekretessärende Nr Nr Nr Nr

40 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr

41 Leveransreversaler F6a Serien i arkivkartong. Första åren består mest av listor på mottagna arkiv. Även en del korrespondens förekommer där , 1966, Bildleveranser. Fram till år 2002 fördes bildleveranserna för sig. Från år 2003 ingår de bland de vanliga leveranserna. - Bildleveransliggare, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Filmleveranser, Filmleveransliggare, Nr Nr Sista datumet Från och med juni 2011 endast digitala leveransreversaler. Häri även Avyttrade arkiv F6g.

42 Leveransreversaler F6a

43 Gallringsbevis F6b Serien i arkivkartong. Gallerhandlingar (handlingar som enligt beslut ska förstöras) ska aldrig levereras till stadsarkivet. Varje nämnd ansvarar för sin egen gallring. Från början av 1990-talet fram till 2000 skulle verksamheterna sända in gallringsbevis till stadsarkivet. Detta ändrades med det nya Arkivreglementet som antogs Verksamheterna ska nu utföra och diarieföra sin egen gallring hos sig. År finns listor på gallerleveranser som stadsarkivet fått in på grund av omorganisationen. Dessa leveranser (som kommer att gallras efter hand) finns även registrerade digitalt Enstaka listor från 1980-talet. Gallringsbevis från 1989 till Häri även Övriga handlingar rörande arkivhantering F6g Listor på gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, 2007 (enstaka 2008).

44 Framtagna handlingar F6c Serien i arkivkartong. De första fem volymerna består av rekvisitionskort, sorterade kronologiskt efter år. De senare volymerna innehåller listor på framtagna arkivbildare och antalet volymer som tagits fram. Här finns även låneblanketter med uppgift om arkivbildare, serierubrik, årtal med mera. Handlingarna i denna serie är underlag till statistik på framtagna handlingar. För 1990-talet saknas ett antal listor. Rekvisitionskorten slutade föras efter Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Listor Listor och låneblanketter, 2001,

45 Utlån av handlingar F6d Serien i arkivkartong. Serien består av mottagningsbevis (kvittenser) för utlån från stadsarkivet till andra förvaltningar, institutioner och enskilda. Vissa år finns även sammanställda listor på utlåningen (för årsstatistik). I denna serie ingår även en utlåningsliggare för utlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen

46 Inlån av handlingar F6e Serien i arkivkartong. I denna serie ingår även en inlåningsliggare för inlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen Handlingar rörande inlåningsrätten, Begäran och kvittenser på inlån, Sammanställd lista på inlån, Liggare med uppgifter om inlån av mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation i Ramsele), Här finns även uppgifter om inlån och utlån av mikrofilm, Även uppgifter om inlån av mikrofilm,

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

ARKIV OCH OMORGANISATION

ARKIV OCH OMORGANISATION ARKIV OCH OMORGANISATION Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997 Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5 Stockholm 1998 Omslag. Interiör från arkivmagasin i stadsarkivets lokaler i

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet Slå vakt om det idrottshistoriska arvet en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet i samarbete med SISU Riksidrottsförbundets idrotthistoriska projektgrupp: Gunnar Axelson, Dalarnas

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Martin Andersson Johan Karlander Botkyrka kommun 2011-06-07 Johan Karlander, projektledare Namnförtydligande Jan Nilsson, kundansvarig Namnförtydligande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Dnr MN 1171/15 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Miljönämnden Antagen av miljönämnden den 19 maj 2015, 65 Gäller från och med den 1 januari 2015 2015-05-19 MN dokumenthanteringsplan, dnr MN 1171/15 1(99) Inledning

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 augusti 2015 83/15 Dnr UTN 99/15 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden, beslutad den 2015-08-27 Gäller från och

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer