Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Örebro stadsarkiv."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

2 Historik Verksamhetstid handlingarna omfattar tiden Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som sitt startår. Då hade stadens alla arkiv samlats i ett nytt centralarkiv i rådhuset vid Stortorget. Arkivfrågan hade varit aktuell i Örebro redan tidigare kom en kunglig förordning (SFS 530) med föreskrifter rörande den kommunala arkivvården. Frågan togs upp i drätselkammarens presidium som, efter samråd med revisionskontoret, ansåg det lämpligt att staden anlitade någon utomstående expert i arkivfrågor. Den 30 juni 1959 beslöt drätselkammaren att staden skulle anlita fil.mag. Göran Behre från Göteborg som arkivtjänsteman. Arbetet beräkandes ta åtskilliga år och Behre skulle då ha hjälp av ett skrivbiträde, en arkivarbetare och en erfaren äldre kommunalman och en dito tjänsteman som kände de kommunala förhållandena väl. I anslutning till anställningen av Behre utreddes frågan om ett kommunalt centralarkiv. Arkivhandlingarna förvarades främst i nämndhusets källare, men också på spridda ställen i staden. I och med iordningsställandet av godkända arkivlokaler i rådhusets källare fick Örebro sitt första centralarkiv, Örebro stadsarkiv. Flytten av alla nämnders och förvaltningars arkiv till stadsarkivet var klar år Stadsarkivarier Göran Behre blev 1 januari 1967 den förste stadsarkivarien i Örebro. Tjänsten var då en deltidstjänst. 18 mars 1970 inrättades en heltids stadsarkivarietjänst, men då hade Behre redan lämnat in sin avskedsansökan. I oktober 1970 tillträdde fil.lic. Torbjörn Kjölstad stadsarkivarietjänsten. Stadsarkivarier därefter har varit: Anne-Marie Fällström ( ), Ingmarie Gunnarsdotter Wiggh (t.f ), Conny Tiderman ( ), Jan Andersson (arkivchef ), Ingmarie Wiggh (2003- ). Organisationstillhörighet Stadsarkivet tillhörde stadskansliet direkt under kommunstyrelsen (KS) fram till början av 1990-talet. 1991/92 infördes en så kallad beställar-utförarorganisation i Örebro kommun och stadsarkivet hamnade i det administrativa servicekontoret Ö-gruppen, fortfarande under KS. Ö-gruppen bytte namn till Konsult och Service Beställar- och utförarorganisationen upphörde så småningom genomfördes en större omorganisation i kommunen. Stadsarkivet hamnade då under Kultur- och medborgarnämnden som också blev arkivmyndighet (vilket KS tidigare varit). Styrdokument En arkivstadga för Örebro kommun togs fram I den stadgades bl.a. att KS hade inseende över samtliga kommunala myndigheters arkiv. Den reglerade också leveranser till stadsarkivet, gallring och vård av arkiven med mera. I slutet av 1989 beslutades ett nytt arkivreglemente av kommunfullmäktige. Reglementet var helt i linje med den arkivlag som trädde i kraft 1 juli Tre tydliga huvuduppgifter var styrande för stadsarkivets arbete: den kunskapsförsörjande uppgiften, den effektiviserande och rationaliserande uppgiften och den kulturella uppgiften. Arkivreglementet uppdateras regelbundet av kommunfullmäktige. Sida 1 av 3

3 Historik Stadsarkivets uppdrag då och nu Stadsarkivet har alltid haft uppdraget att ta emot, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar. Att ordna och förteckna dessa görs också av stadsarkivet. Vid rekryteringen av ny stadsarkivarie 1988 fanns det en uttalad önskan från kommunledningen att stadsarkivet skulle verka mer aktivt ute på förvaltningarna. Ett kontaktnät främst för kommundelsnämnderna upparbetades och utbildningar och informationsinsatser genomfördes. Myndighetsfunktionen tonades ner och stöd, hjälp och kundanpassning var nyckelord på 1990-talet under beställar- och utförartiden. Stadsarkivet fick en ny avdelning, Bild och PR, då Gunlög Enhörning knöts till verksamheten Gunlög, som tidigare varit chef för turistbyrån i kommunen, medförde vissa uppdrag från sitt tidigare arbete. Gåvor med Örebro-anknytning, marknadsföring av Hjälmaren, båtmässa, gästhamnen var några av de uppgifter som hon förde med sig. Hon blev också ansvarig för stadsarkivets bilddatabas. PR-delen fasades ut och upphörde helt vid Gunlögs pensionering december Bildansvaret överfördes till en av arkivarierna. Stadsarkivet har genom åren tagit fram gallringsplaner och arkiveringsplaner som beslutats av respektive nämnder. Från år 2002 har Örebro kommun en gemensam arkiveringsplan som beslutats av kommunstyrelsen/ arkivmyndigheten och som gäller alla kommunens nämnder och verksamheter. Denna kommungemensamma arkiveringsplan uppdateras varje år. Från 2003 är Kultur- och medborgarnämnden arkivmyndighet för Örebro kommun. Örebro stadsarkivs uppdrag nu, 2010, skiljer sig i grunden inte så mycket från början av 1970-talet. Att ta emot, ordna och förteckna, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar och numera även digital information är stadsarkivets grunduppdrag. Stadsarkivet ska också tillgodose juridikens behov både internt inom kommunen och externt mot allmänheten genom att bland annat vara förvaltningarna behjälpliga i deras arbete med dokumenthanteringen och värna offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn. Regelbundna tillsyner över de kommunala myndigheterna åligger också arkivmyndigheten och därigenom stadsarkivet. Att levandegöra och tillgängliggöra arkiven för allmänhet och forskare är också en del av stadsarkivets uppdrag. Stadsarkivet ska även främja lokalhistorien och tillgodose forskningens behov. Personal Då stadsarkivarietjänsten inrättades i början av 1970-talet var det endast stadsarkivarien och en arkivarbetare (universitetsstuderande). En arkivassistent tillkom så småningom och i slutet av 1980-talet bestod personalen av tre arkivarier och en arkivassistent förutom stadsarkivarien. Under 1990-talet anställdes ytterligare två arkivarier och det fanns även en arkivkonsult. Idag består stadsarkivets personal av stadsarkivarien, sex arkivarier och två arkivassistenter. Under alla år har det funnit tillfällig personal som hjälpt till med registrering med mera. Arkivet ordnades och förtecknades av Eva Lundberg, klart i juni Kompletteras efter hand. Sida 2 av 3

4 Historik Källor ÖK Örebro stadsarkiv F11a:1, F11c:1 Sida 3 av 3

5 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A2 Minnesanteckningar arkivariemöten A3 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A4 Minnesanteckningar Konsultmöten A5 Minnesanteckningar TR-möten A6 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A7 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A8 Minnesanteckningar Digital arkivering A9 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A10 Övriga minnesanteckningar A11 Ledningsgruppsprotokoll B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 E E1 F F1 F2 F2a F2b F2c F3 F4 F4a Utgående handlingar Årsberättelser Stadsarkivet informerar Broschyrer och egenproducerat material Diarier Diariekort Register och liggare Besöksliggare Leveransliggare Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande styrdokument Avtal Avtal, enskilda arkiv Avtal, interna inom Örebro kommun Avtal, externa utanför Örebro kommun Handlingar rörande verksamhetsplanering Förfrågningar och skrivelser Förfrågningar

6 Innehållsförteckning F4b F5 F6 F6a F6b F6c F6d F6e F6f F6g Skrivelser Diarieförda handlingar Arkivhantering Leveransreversaler Gallringsbevis Framtagna handlingar Utlån av handlingar Inlån av handlingar Handlingar rörande digitala system för arkivhantering Övriga handlingar rörande arkivhantering F7 Uppdrag och projekt F7a Handlingar rörande förvaltningsuppdrag F7b Handlingar rörande projekt F7c Handlingar rörande utbildningar som stadsarkivet anordnat F7d Handlingar rörande FALK-konferens i Örebro 1996 F7e Månadens dokument F7f Månadens bild F7g Örebrofrågan F8 F8a F8b F8c F9 F9a F9b F9c F9d F9e F10 Arrangemang och information för allmänheten Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av stadsarkivet Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av andra arrangörer än stadsarkivet Utställningsmaterial Personalhandlingar Personalakter Handlingar rörande personalens kompetensutveckling Handlingar rörande friskvård och arbetsmiljö Handlingar rörande studiebesök och studieresor Övriga personalhandlingar Handlingar rörande stadsarkivets lokaler F11 Övriga ämnesordnade handlingar F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet F11b Handlingar rörande kommunarkivdagarna i Örebro 1978 F11c Övrigt G G1 G2 Räkenskaper Räkenskaper, typår Budgethandlingar

7 Innehållsförteckning G3 H H1 K K1 K2 K3 K4 K5 Z Z1 Z2 Ö Ö1 Ö2 Övriga ekonomihandlingar Statistik Statistik Fotografier Fotografier Negativ Diabilder, egna Digitala fotografier Digitala filmer Ljudband Kassettband Digitala ljudfiler Övriga handlingar Tidningsklipp Vykort och julkort

8 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A1 Serien i arkivkartong. Tiden fram till och med december 1997 hade stadsarkivet veckomöten till september 1999 var det veckomöten två gånger per månad. Från oktober 1999 övergick stadsarkivet till månadsmöten. Från maj 2002 kallas mötena arbetsplatsträffar. Minnesanteckningarna finns även digitalt på arkivserver från ,

9 Minnesanteckningar arkivariemöten A2 Serien i arkivkartong. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver från September november September Från hösten 2006 hölls arkivariemöten endast efter behov.. Häri även: - Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten, serie A3 - Minnesanteckningar Konsultmöten, serie A4 - Minnestanteckningar TR-möten, serie A5 - Minnestanteckningar Projekt Arkiv 2000, serie A6 - Minnesanteckningar Bildarkivmöten, serie A7 - Minnesanteckningar Digital arkivering, serie A8 - Minnesanteckningar Driftmöten arkivservern Frost, serie A9 - Övriga minnesanteckningar, serie A10

10 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A3 Anteckningarna är numrerade, nr 1-14 expeditionsmöten, nr CA-möten (Centralarkivmöten). Enbart namnbyte på mötena. Alla minnesanteckningar utom möte 23 finns även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

11 Minnesanteckningar Konsultmöten A4 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna från 1999 förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

12 Minnesanteckningar TR-möten A5 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver. Tillsyn och rådgivning (TR) Ingår i A2:1.

13 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A6 Minnesanteckningarna och saknas Ingår i A2:1.

14 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A7 Enstaka minnesanteckningar förvaras även digitalt på arkivserver , 1996, 1998, 2000, 2004 och Ingår i A2:1.

15 Minnesanteckningar Digital arkivering A8 Minnesanteckningar från år 2003 förvaras digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

16 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A9 Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

17 Övriga minnesanteckningar A Sammanträde med referensgruppen för Örebro historia, Kommunarkivariemöte Ingår i A2:1.

18 Ledningsgruppsprotokoll A11 Serien i arkivkartong. Stadsarkivariens ledningsgruppsprotokoll från Ö-gruppen och Konsult & Service Sista protokollet är från juni 2003.

19 Årsberättelser B1 Serien i arkivkartong. Från år 1997 skulle inga årsberättelser göras, men 1999 återupptogs ändå arbetet då årsberättelserna på ett detaljerat sätt dokumenterar arbetet på stadsarkivet. Årsberättelserna förvaras även digitalt på arkivserver från år Hösten Statistikuppgifter besök och framtagningar till forskarsalen,

20 Stadsarkivet informerar B2 Serien i arkivkartong. Egenproducerade häften med information rörande arkivering som skickades ut till arkivredogörarna (kontaktpersonerna) i verksamheterna. Kallades vid starten 1989 "Information från stadsarkivet", men bytte 1990 namn till "Stadsarkivet informerar". Upphörde 1999 då det nystartade intranätet IOR övertog informationsspridningen tal - Stadsarkivet informerar, Övrig information som stadsarkivet skickade ut (ej komplett), 1970-talet talet. Häri även Broschyrer och egenproducerat material, serie B3.

21 Broschyrer och egenproducerat material B Broschyr "Örebro stadsarkiv, dåtid-nutid-framtid, Häfte "Nyfiken på... fattigvård, Häfte "Människor och händelser i Örebro, dåtid-nutid-framtid, 1994, Häfte "Emigrant- och släktforskning i Örebro län", svensk och engelsk version, 2003, nytryck Broschyr "Örebro Stadsarkiv", 2003 (efter flytten från kasern Lund till Kanslihuset). Uppdaterad 2008 (efter flytt av allmänhetens lokaler till f.d. Bielkemässen, våning 3). - Bokmärke med information om öppettider, kontaktuppgifter med mera, Häfte "Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia?", Broschyr "Sportlovsprogram", producerad av Kultur och medborgare och Fritid och turism (stadsarkivet anordnade släktforskningskurs), Ingår i B2:1.

22 Diariekort C1 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blanketten fram till Serien består till största delen (från år 1993) av uttag från datasystemet Approach. Diariet förvaras även digitalt på arkivserver. För diarieförda handlingar, se serie F5. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D Diariekort och diarielistor, Diariekort nr 1-40, Diariekort nr 1-66, Diariekort nr 1-69, Dnr 1-274, Dnr 1-272, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-350, dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden)

23 Diariekort C Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr , dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden) Dnr Dnr

24 Besöksliggare D1 Serien består av inbundna liggare i arkivkartong juli december januari april april december januari april april september 2013

25 Leveransliggare D2 Serien i arkivkartong Sista datum Därefter endast digitalt förda leveranser.

26 Korrespondens E1 Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarierna Torbjörn Kjölstads och Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser. Föregångaren Göran Behres korrespondens finns i serie F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet. Korrespondens från senare stadsarkivarier återfinns i serierna F4a Förfrågningar och F5 Diarieförda handlingar Torbjörn Kjölstads korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Varje år ligger i separat fascikelomslag Stadsarkivet Bild & PRs korrespondens.

27 Handlingar rörande styrdokument F1 Serien i arkivkartong Arkivreglementen: - Förslag till arkivstadga, 4 december System för registrering, handläggning och arkivläggning av ärenden (bilaga till arkivstadga), 4 december Förslag till arkivreglemente, 12 september 1988, 23 augusti 1989, 27 oktober Reglementet gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 9 augusti Gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 1 mars Gällande från Nytt arkivreglemente, Arkivlagen: - Informationshandlingar inför arkivlagens ikraftträdande, Arkiv- och dokumenthanteringspolicy, 12 april Beslutad av kommunfullmäktige.

28 Avtal, enskilda arkiv F2a Serien i arkivkartong. Placering i arkivdepå S Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Gårds- och företagsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , 088, 090, 092, , 097, 099 Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: 102, , , , 140, 142, , , , 162, 166, , 188, , , , korrespondens och utkast till PS-arkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , 125, 128, 135, , , , 158, Gårds- och företagsarkiv. Tom kartong Förenings- och organisationsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , , 110, 147, 174, 183, 206, 212, , 221, , , 232 Även avtal/överenskommelser rörande andra arkiv, A - Ö Förenings- och organisationsarkiv Friskolor

29 Avtal, interna inom Örebro kommun F2b Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar KS-avtal (kommunstyrelsen), 1991, , KDN-avtal (kommundelsnämnderna), 1991, Från 1993 i diariet (Diarieförda handlingar, serie F5). - Fritid Örebro, Skolförvaltningen, Socialförvaltningens fritidsavdelning, ÖBO (Örebrobostäder AB), 1991, 1995, 1997 bildavtal. - Stadsbyggnadskontorets bildsamling, Skolmuseet, Stadskansliet, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningens ekonomiavdelning, Bildningsförvaltningens kulturmiljövård, TS (Tekniska servicekontoret) Park och Idrott, hyra bollhall, 1995, IT-enheten, IT-projekt Stadskansliet, kommunala gåvor, Kommunstyrelsen, bilddatabasen, Miljökontoret, 2001.

30 Avtal, externa utanför Örebro kommun F2c Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar, se serie F2b. Avtal med externa kunder teckandes också. Från 1993 finns avtal även i serie F5 Diarieförda handlingar SVAR (Svensk Arkivinformation Ramsele), förmedling av mikrokort, Örebro Energi AB (utkast), Nora kommun, utbildning av kommunarkivarie m.m., Telia, ordnande och förtecknande av Televerket Region Bergslagen, 1993, Lajos Kovacs fotoateljé, Kyrkliga samfälligheten i Knista, Hidinge och Kvistbro, 1994, Örebro Släktforskare, emigrantprojektet, Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus, Pastorsämbetet i Finnerödja/Tiveds församlingar, Örebrohälsan Previa, friskvård, TS (Tekniska servicekontoret) Lokalvård AB, Kumla Släktforskarklubb, bouppteckningsprojekt, 1998, 1999.

31 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3 Serien i arkivkartong Verksamhetsplanering inför verksamhetsår 1989/1990, april, maj och augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1991, 1990 och Utkast till verksamhetsplan inför verksamhetsår 1992, Handlingar från planeringsdag, 8 september Handlingar från planeringskonferens på Åland, oktober Verksamhetsplan , 10 november Handlingar från planeringsdagar i Sunne, 6-8 december Handlingar rörande personalstyrka och organisation, Handlingar rörande personalstyrka och specialområden och även årsplanering, Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1996 och Org.96, Verksamhetsanalys, 5 augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1997, Verksamhetsplan , 6 november Verksamhetsplan 1998, 20 augusti Handlingar från planeringsdagar i Kopparberg, 6-7 november Handlingar från planeringsdagar i Lindesberg, augusti Verksamhetsplan , 6 november Handlingar rörande verksamhetsplanering inför verksamhetsår 2000, 18 november Uppdrags- och aktivitetskort för verksamhetsår 2000, 26 februari Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, februari Handlingsplan , 1 april Verksamhetsplanering för CA (centralarkivet), Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, 8-9 februari Verksamhetsplan 2001, 14 februari Verksamhetsplan Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2004 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2005 med utvärdering. - Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2008 med uppföljning.

32 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3

33 Förfrågningar F4a Serien i arkivkartong. Stadsarkivet får ständigt förfrågningar om uppgifter i arkiven. Tidigare kom förfrågningarna via brev eller telefon, numera kommer de med e-post eller telefon. Förfrågningarna och svaren finns i denna serie och från år 1993 även i serien F5 Diarieförda handlingar fördes handskrivna uppdragslistor för brev- och telefonförfrågningar. I mitten av 1978 började blanketten "Inkommen förfrågan" senare kallad "Förfrågningar" användas delades telefonförfrågningarna upp i interna och externa Brevförfrågningar, Uppdragslistor, Uppdragslistor, Uppdragslistor nr 1-175, nr användes nya blanketten "Inkommen förfrågan", Förfrågningar, Förfrågningar, Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Interna och externa förfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar.

34 Förfrågningar F4a Externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar Externa brev- och telefonförfrågningar Stadsarkivariens förfrågningar

35 Skrivelser F4b Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarie Conny Tidermans skrivelser (ej diarieförda). Föregående stadsarkivariers skrivelser återfinns i serien E1 Korrespondens Stadsarkivariens skrivelser (ej diarieförda) Skrivelser om länsarkiv/landsarkivsfrågan i Örebro, Skrivelser om arkivsamverkan, Gemensam skrivelse tillsammans med stadsbibliotekarien till Nerikes Allehanda om släktforskningsmöjligheter i Örebro, 2003.

36 Diarieförda handlingar F5 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blankett. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D3. Alla handlingar finns digitalt i W3D3. Sekretessärenden bevaras även i pappersform Även ett omslag med diverse ärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr 1-140

37 Diarieförda handlingar F Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr

38 Diarieförda handlingar F Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr 7-359

39 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 560 (Doä) Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Tillhör sekretessärende Nr Nr Nr Nr

40 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr

41 Leveransreversaler F6a Serien i arkivkartong. Första åren består mest av listor på mottagna arkiv. Även en del korrespondens förekommer där , 1966, Bildleveranser. Fram till år 2002 fördes bildleveranserna för sig. Från år 2003 ingår de bland de vanliga leveranserna. - Bildleveransliggare, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Filmleveranser, Filmleveransliggare, Nr Nr Sista datumet Från och med juni 2011 endast digitala leveransreversaler. Häri även Avyttrade arkiv F6g.

42 Leveransreversaler F6a

43 Gallringsbevis F6b Serien i arkivkartong. Gallerhandlingar (handlingar som enligt beslut ska förstöras) ska aldrig levereras till stadsarkivet. Varje nämnd ansvarar för sin egen gallring. Från början av 1990-talet fram till 2000 skulle verksamheterna sända in gallringsbevis till stadsarkivet. Detta ändrades med det nya Arkivreglementet som antogs Verksamheterna ska nu utföra och diarieföra sin egen gallring hos sig. År finns listor på gallerleveranser som stadsarkivet fått in på grund av omorganisationen. Dessa leveranser (som kommer att gallras efter hand) finns även registrerade digitalt Enstaka listor från 1980-talet. Gallringsbevis från 1989 till Häri även Övriga handlingar rörande arkivhantering F6g Listor på gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, 2007 (enstaka 2008).

44 Framtagna handlingar F6c Serien i arkivkartong. De första fem volymerna består av rekvisitionskort, sorterade kronologiskt efter år. De senare volymerna innehåller listor på framtagna arkivbildare och antalet volymer som tagits fram. Här finns även låneblanketter med uppgift om arkivbildare, serierubrik, årtal med mera. Handlingarna i denna serie är underlag till statistik på framtagna handlingar. För 1990-talet saknas ett antal listor. Rekvisitionskorten slutade föras efter Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Listor Listor och låneblanketter, 2001,

45 Utlån av handlingar F6d Serien i arkivkartong. Serien består av mottagningsbevis (kvittenser) för utlån från stadsarkivet till andra förvaltningar, institutioner och enskilda. Vissa år finns även sammanställda listor på utlåningen (för årsstatistik). I denna serie ingår även en utlåningsliggare för utlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen

46 Inlån av handlingar F6e Serien i arkivkartong. I denna serie ingår även en inlåningsliggare för inlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen Handlingar rörande inlåningsrätten, Begäran och kvittenser på inlån, Sammanställd lista på inlån, Liggare med uppgifter om inlån av mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation i Ramsele), Här finns även uppgifter om inlån och utlån av mikrofilm, Även uppgifter om inlån av mikrofilm,

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-18768/14 Sida 1 (8) 2015-05-20 SSA 2015:05 Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Närvarande från stadsledningskontoret: Catharina

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7)

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Några handfasta tips vad du ska tänka på när du ska leverera personalakter till Linköpings stadsarkiv. Version 2014-06-23 Överflyttning av handlingar till

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Stadsarkivets tillsynsbesök hos nämnden för hälsa och omsorg

Stadsarkivets tillsynsbesök hos nämnden för hälsa och omsorg KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Arkebäck Morén Annie Datum 2013-11-20 Diarienummer NHO-2013-0088.07 Nämnden för hälsa och omsorg Stadsarkivets tillsynsbesök hos nämnden för hälsa och omsorg

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer