Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Örebro stadsarkiv."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

2 Historik Verksamhetstid handlingarna omfattar tiden Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som sitt startår. Då hade stadens alla arkiv samlats i ett nytt centralarkiv i rådhuset vid Stortorget. Arkivfrågan hade varit aktuell i Örebro redan tidigare kom en kunglig förordning (SFS 530) med föreskrifter rörande den kommunala arkivvården. Frågan togs upp i drätselkammarens presidium som, efter samråd med revisionskontoret, ansåg det lämpligt att staden anlitade någon utomstående expert i arkivfrågor. Den 30 juni 1959 beslöt drätselkammaren att staden skulle anlita fil.mag. Göran Behre från Göteborg som arkivtjänsteman. Arbetet beräkandes ta åtskilliga år och Behre skulle då ha hjälp av ett skrivbiträde, en arkivarbetare och en erfaren äldre kommunalman och en dito tjänsteman som kände de kommunala förhållandena väl. I anslutning till anställningen av Behre utreddes frågan om ett kommunalt centralarkiv. Arkivhandlingarna förvarades främst i nämndhusets källare, men också på spridda ställen i staden. I och med iordningsställandet av godkända arkivlokaler i rådhusets källare fick Örebro sitt första centralarkiv, Örebro stadsarkiv. Flytten av alla nämnders och förvaltningars arkiv till stadsarkivet var klar år Stadsarkivarier Göran Behre blev 1 januari 1967 den förste stadsarkivarien i Örebro. Tjänsten var då en deltidstjänst. 18 mars 1970 inrättades en heltids stadsarkivarietjänst, men då hade Behre redan lämnat in sin avskedsansökan. I oktober 1970 tillträdde fil.lic. Torbjörn Kjölstad stadsarkivarietjänsten. Stadsarkivarier därefter har varit: Anne-Marie Fällström ( ), Ingmarie Gunnarsdotter Wiggh (t.f ), Conny Tiderman ( ), Jan Andersson (arkivchef ), Ingmarie Wiggh (2003- ). Organisationstillhörighet Stadsarkivet tillhörde stadskansliet direkt under kommunstyrelsen (KS) fram till början av 1990-talet. 1991/92 infördes en så kallad beställar-utförarorganisation i Örebro kommun och stadsarkivet hamnade i det administrativa servicekontoret Ö-gruppen, fortfarande under KS. Ö-gruppen bytte namn till Konsult och Service Beställar- och utförarorganisationen upphörde så småningom genomfördes en större omorganisation i kommunen. Stadsarkivet hamnade då under Kultur- och medborgarnämnden som också blev arkivmyndighet (vilket KS tidigare varit). Styrdokument En arkivstadga för Örebro kommun togs fram I den stadgades bl.a. att KS hade inseende över samtliga kommunala myndigheters arkiv. Den reglerade också leveranser till stadsarkivet, gallring och vård av arkiven med mera. I slutet av 1989 beslutades ett nytt arkivreglemente av kommunfullmäktige. Reglementet var helt i linje med den arkivlag som trädde i kraft 1 juli Tre tydliga huvuduppgifter var styrande för stadsarkivets arbete: den kunskapsförsörjande uppgiften, den effektiviserande och rationaliserande uppgiften och den kulturella uppgiften. Arkivreglementet uppdateras regelbundet av kommunfullmäktige. Sida 1 av 3

3 Historik Stadsarkivets uppdrag då och nu Stadsarkivet har alltid haft uppdraget att ta emot, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar. Att ordna och förteckna dessa görs också av stadsarkivet. Vid rekryteringen av ny stadsarkivarie 1988 fanns det en uttalad önskan från kommunledningen att stadsarkivet skulle verka mer aktivt ute på förvaltningarna. Ett kontaktnät främst för kommundelsnämnderna upparbetades och utbildningar och informationsinsatser genomfördes. Myndighetsfunktionen tonades ner och stöd, hjälp och kundanpassning var nyckelord på 1990-talet under beställar- och utförartiden. Stadsarkivet fick en ny avdelning, Bild och PR, då Gunlög Enhörning knöts till verksamheten Gunlög, som tidigare varit chef för turistbyrån i kommunen, medförde vissa uppdrag från sitt tidigare arbete. Gåvor med Örebro-anknytning, marknadsföring av Hjälmaren, båtmässa, gästhamnen var några av de uppgifter som hon förde med sig. Hon blev också ansvarig för stadsarkivets bilddatabas. PR-delen fasades ut och upphörde helt vid Gunlögs pensionering december Bildansvaret överfördes till en av arkivarierna. Stadsarkivet har genom åren tagit fram gallringsplaner och arkiveringsplaner som beslutats av respektive nämnder. Från år 2002 har Örebro kommun en gemensam arkiveringsplan som beslutats av kommunstyrelsen/ arkivmyndigheten och som gäller alla kommunens nämnder och verksamheter. Denna kommungemensamma arkiveringsplan uppdateras varje år. Från 2003 är Kultur- och medborgarnämnden arkivmyndighet för Örebro kommun. Örebro stadsarkivs uppdrag nu, 2010, skiljer sig i grunden inte så mycket från början av 1970-talet. Att ta emot, ordna och förteckna, vårda och tillhandahålla kommunens handlingar och numera även digital information är stadsarkivets grunduppdrag. Stadsarkivet ska också tillgodose juridikens behov både internt inom kommunen och externt mot allmänheten genom att bland annat vara förvaltningarna behjälpliga i deras arbete med dokumenthanteringen och värna offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn. Regelbundna tillsyner över de kommunala myndigheterna åligger också arkivmyndigheten och därigenom stadsarkivet. Att levandegöra och tillgängliggöra arkiven för allmänhet och forskare är också en del av stadsarkivets uppdrag. Stadsarkivet ska även främja lokalhistorien och tillgodose forskningens behov. Personal Då stadsarkivarietjänsten inrättades i början av 1970-talet var det endast stadsarkivarien och en arkivarbetare (universitetsstuderande). En arkivassistent tillkom så småningom och i slutet av 1980-talet bestod personalen av tre arkivarier och en arkivassistent förutom stadsarkivarien. Under 1990-talet anställdes ytterligare två arkivarier och det fanns även en arkivkonsult. Idag består stadsarkivets personal av stadsarkivarien, sex arkivarier och två arkivassistenter. Under alla år har det funnit tillfällig personal som hjälpt till med registrering med mera. Arkivet ordnades och förtecknades av Eva Lundberg, klart i juni Kompletteras efter hand. Sida 2 av 3

4 Historik Källor ÖK Örebro stadsarkiv F11a:1, F11c:1 Sida 3 av 3

5 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A2 Minnesanteckningar arkivariemöten A3 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A4 Minnesanteckningar Konsultmöten A5 Minnesanteckningar TR-möten A6 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A7 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A8 Minnesanteckningar Digital arkivering A9 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A10 Övriga minnesanteckningar A11 Ledningsgruppsprotokoll B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 E E1 F F1 F2 F2a F2b F2c F3 F4 F4a Utgående handlingar Årsberättelser Stadsarkivet informerar Broschyrer och egenproducerat material Diarier Diariekort Register och liggare Besöksliggare Leveransliggare Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Handlingar rörande styrdokument Avtal Avtal, enskilda arkiv Avtal, interna inom Örebro kommun Avtal, externa utanför Örebro kommun Handlingar rörande verksamhetsplanering Förfrågningar och skrivelser Förfrågningar

6 Innehållsförteckning F4b F5 F6 F6a F6b F6c F6d F6e F6f F6g Skrivelser Diarieförda handlingar Arkivhantering Leveransreversaler Gallringsbevis Framtagna handlingar Utlån av handlingar Inlån av handlingar Handlingar rörande digitala system för arkivhantering Övriga handlingar rörande arkivhantering F7 Uppdrag och projekt F7a Handlingar rörande förvaltningsuppdrag F7b Handlingar rörande projekt F7c Handlingar rörande utbildningar som stadsarkivet anordnat F7d Handlingar rörande FALK-konferens i Örebro 1996 F7e Månadens dokument F7f Månadens bild F7g Örebrofrågan F8 F8a F8b F8c F9 F9a F9b F9c F9d F9e F10 Arrangemang och information för allmänheten Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av stadsarkivet Handlingar rörande arrangemang och information för allmänheten anordnade av andra arrangörer än stadsarkivet Utställningsmaterial Personalhandlingar Personalakter Handlingar rörande personalens kompetensutveckling Handlingar rörande friskvård och arbetsmiljö Handlingar rörande studiebesök och studieresor Övriga personalhandlingar Handlingar rörande stadsarkivets lokaler F11 Övriga ämnesordnade handlingar F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet F11b Handlingar rörande kommunarkivdagarna i Örebro 1978 F11c Övrigt G G1 G2 Räkenskaper Räkenskaper, typår Budgethandlingar

7 Innehållsförteckning G3 H H1 K K1 K2 K3 K4 K5 Z Z1 Z2 Ö Ö1 Ö2 Övriga ekonomihandlingar Statistik Statistik Fotografier Fotografier Negativ Diabilder, egna Digitala fotografier Digitala filmer Ljudband Kassettband Digitala ljudfiler Övriga handlingar Tidningsklipp Vykort och julkort

8 Minnesanteckningar arbetsplatsträffar A1 Serien i arkivkartong. Tiden fram till och med december 1997 hade stadsarkivet veckomöten till september 1999 var det veckomöten två gånger per månad. Från oktober 1999 övergick stadsarkivet till månadsmöten. Från maj 2002 kallas mötena arbetsplatsträffar. Minnesanteckningarna finns även digitalt på arkivserver från ,

9 Minnesanteckningar arkivariemöten A2 Serien i arkivkartong. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver från September november September Från hösten 2006 hölls arkivariemöten endast efter behov.. Häri även: - Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten, serie A3 - Minnesanteckningar Konsultmöten, serie A4 - Minnestanteckningar TR-möten, serie A5 - Minnestanteckningar Projekt Arkiv 2000, serie A6 - Minnesanteckningar Bildarkivmöten, serie A7 - Minnesanteckningar Digital arkivering, serie A8 - Minnesanteckningar Driftmöten arkivservern Frost, serie A9 - Övriga minnesanteckningar, serie A10

10 Minnesanteckningar Expeditionsmöten/CA-möten A3 Anteckningarna är numrerade, nr 1-14 expeditionsmöten, nr CA-möten (Centralarkivmöten). Enbart namnbyte på mötena. Alla minnesanteckningar utom möte 23 finns även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

11 Minnesanteckningar Konsultmöten A4 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna från 1999 förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

12 Minnesanteckningar TR-möten A5 Serien ej komplett. Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver. Tillsyn och rådgivning (TR) Ingår i A2:1.

13 Minnesanteckningar Projekt Arkiv 2000 A6 Minnesanteckningarna och saknas Ingår i A2:1.

14 Minnesanteckningar Bildarkivmöten A7 Enstaka minnesanteckningar förvaras även digitalt på arkivserver , 1996, 1998, 2000, 2004 och Ingår i A2:1.

15 Minnesanteckningar Digital arkivering A8 Minnesanteckningar från år 2003 förvaras digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

16 Minnesanteckningar Driftmöten Arkivserver Frost A9 Minnesanteckningarna förvaras även digitalt på arkivserver Ingår i A2:1.

17 Övriga minnesanteckningar A Sammanträde med referensgruppen för Örebro historia, Kommunarkivariemöte Ingår i A2:1.

18 Ledningsgruppsprotokoll A11 Serien i arkivkartong. Stadsarkivariens ledningsgruppsprotokoll från Ö-gruppen och Konsult & Service Sista protokollet är från juni 2003.

19 Årsberättelser B1 Serien i arkivkartong. Från år 1997 skulle inga årsberättelser göras, men 1999 återupptogs ändå arbetet då årsberättelserna på ett detaljerat sätt dokumenterar arbetet på stadsarkivet. Årsberättelserna förvaras även digitalt på arkivserver från år Hösten Statistikuppgifter besök och framtagningar till forskarsalen,

20 Stadsarkivet informerar B2 Serien i arkivkartong. Egenproducerade häften med information rörande arkivering som skickades ut till arkivredogörarna (kontaktpersonerna) i verksamheterna. Kallades vid starten 1989 "Information från stadsarkivet", men bytte 1990 namn till "Stadsarkivet informerar". Upphörde 1999 då det nystartade intranätet IOR övertog informationsspridningen tal - Stadsarkivet informerar, Övrig information som stadsarkivet skickade ut (ej komplett), 1970-talet talet. Häri även Broschyrer och egenproducerat material, serie B3.

21 Broschyrer och egenproducerat material B Broschyr "Örebro stadsarkiv, dåtid-nutid-framtid, Häfte "Nyfiken på... fattigvård, Häfte "Människor och händelser i Örebro, dåtid-nutid-framtid, 1994, Häfte "Emigrant- och släktforskning i Örebro län", svensk och engelsk version, 2003, nytryck Broschyr "Örebro Stadsarkiv", 2003 (efter flytten från kasern Lund till Kanslihuset). Uppdaterad 2008 (efter flytt av allmänhetens lokaler till f.d. Bielkemässen, våning 3). - Bokmärke med information om öppettider, kontaktuppgifter med mera, Häfte "Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia?", Broschyr "Sportlovsprogram", producerad av Kultur och medborgare och Fritid och turism (stadsarkivet anordnade släktforskningskurs), Ingår i B2:1.

22 Diariekort C1 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blanketten fram till Serien består till största delen (från år 1993) av uttag från datasystemet Approach. Diariet förvaras även digitalt på arkivserver. För diarieförda handlingar, se serie F5. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D Diariekort och diarielistor, Diariekort nr 1-40, Diariekort nr 1-66, Diariekort nr 1-69, Dnr 1-274, Dnr 1-272, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-350, dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden)

23 Diariekort C Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr , dnr lucka (dessa nummer missades vid registreringen, finns inga ärenden) Dnr Dnr

24 Besöksliggare D1 Serien består av inbundna liggare i arkivkartong juli december januari april april december januari april april september 2013

25 Leveransliggare D2 Serien i arkivkartong Sista datum Därefter endast digitalt förda leveranser.

26 Korrespondens E1 Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarierna Torbjörn Kjölstads och Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser. Föregångaren Göran Behres korrespondens finns i serie F11a Handlingar rörande inrättande och uppbyggande av stadsarkivet. Korrespondens från senare stadsarkivarier återfinns i serierna F4a Förfrågningar och F5 Diarieförda handlingar Torbjörn Kjölstads korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Anne-Marie Fällströms korrespondens och skrivelser, Varje år ligger i separat fascikelomslag Stadsarkivet Bild & PRs korrespondens.

27 Handlingar rörande styrdokument F1 Serien i arkivkartong Arkivreglementen: - Förslag till arkivstadga, 4 december System för registrering, handläggning och arkivläggning av ärenden (bilaga till arkivstadga), 4 december Förslag till arkivreglemente, 12 september 1988, 23 augusti 1989, 27 oktober Reglementet gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 9 augusti Gällande från Förslag till nytt arkivreglemente, 1 mars Gällande från Nytt arkivreglemente, Arkivlagen: - Informationshandlingar inför arkivlagens ikraftträdande, Arkiv- och dokumenthanteringspolicy, 12 april Beslutad av kommunfullmäktige.

28 Avtal, enskilda arkiv F2a Serien i arkivkartong. Placering i arkivdepå S Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Person- och släktarkiv Gårds- och företagsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , 088, 090, 092, , 097, 099 Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: 102, , , , 140, 142, , , , 162, 166, , 188, , , , korrespondens och utkast till PS-arkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , 125, 128, 135, , , , 158, Gårds- och företagsarkiv. Tom kartong Förenings- och organisationsarkiv. Avtalen är förda i löpnummer ordning, följande finns: , , , , , , 110, 147, 174, 183, 206, 212, , 221, , , 232 Även avtal/överenskommelser rörande andra arkiv, A - Ö Förenings- och organisationsarkiv Friskolor

29 Avtal, interna inom Örebro kommun F2b Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar KS-avtal (kommunstyrelsen), 1991, , KDN-avtal (kommundelsnämnderna), 1991, Från 1993 i diariet (Diarieförda handlingar, serie F5). - Fritid Örebro, Skolförvaltningen, Socialförvaltningens fritidsavdelning, ÖBO (Örebrobostäder AB), 1991, 1995, 1997 bildavtal. - Stadsbyggnadskontorets bildsamling, Skolmuseet, Stadskansliet, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningens ekonomiavdelning, Bildningsförvaltningens kulturmiljövård, TS (Tekniska servicekontoret) Park och Idrott, hyra bollhall, 1995, IT-enheten, IT-projekt Stadskansliet, kommunala gåvor, Kommunstyrelsen, bilddatabasen, Miljökontoret, 2001.

30 Avtal, externa utanför Örebro kommun F2c Serien i arkivkartong gick Örebro kommun in i en beställar- utförarorganisation. Stadsarkivet ingick då i det Administrativa servicekontoret Ö-gruppen och erbjöd tjänster på konsultbasis. Avtal tecknades med kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna och ett antal förvaltningar, se serie F2b. Avtal med externa kunder teckandes också. Från 1993 finns avtal även i serie F5 Diarieförda handlingar SVAR (Svensk Arkivinformation Ramsele), förmedling av mikrokort, Örebro Energi AB (utkast), Nora kommun, utbildning av kommunarkivarie m.m., Telia, ordnande och förtecknande av Televerket Region Bergslagen, 1993, Lajos Kovacs fotoateljé, Kyrkliga samfälligheten i Knista, Hidinge och Kvistbro, 1994, Örebro Släktforskare, emigrantprojektet, Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus, Pastorsämbetet i Finnerödja/Tiveds församlingar, Örebrohälsan Previa, friskvård, TS (Tekniska servicekontoret) Lokalvård AB, Kumla Släktforskarklubb, bouppteckningsprojekt, 1998, 1999.

31 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3 Serien i arkivkartong Verksamhetsplanering inför verksamhetsår 1989/1990, april, maj och augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1991, 1990 och Utkast till verksamhetsplan inför verksamhetsår 1992, Handlingar från planeringsdag, 8 september Handlingar från planeringskonferens på Åland, oktober Verksamhetsplan , 10 november Handlingar från planeringsdagar i Sunne, 6-8 december Handlingar rörande personalstyrka och organisation, Handlingar rörande personalstyrka och specialområden och även årsplanering, Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1996 och Org.96, Verksamhetsanalys, 5 augusti Handlingar rörande planering inför verksamhetsår 1997, Verksamhetsplan , 6 november Verksamhetsplan 1998, 20 augusti Handlingar från planeringsdagar i Kopparberg, 6-7 november Handlingar från planeringsdagar i Lindesberg, augusti Verksamhetsplan , 6 november Handlingar rörande verksamhetsplanering inför verksamhetsår 2000, 18 november Uppdrags- och aktivitetskort för verksamhetsår 2000, 26 februari Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, februari Handlingsplan , 1 april Verksamhetsplanering för CA (centralarkivet), Handlingar från planeringsdagar i Wadköping, 8-9 februari Verksamhetsplan 2001, 14 februari Verksamhetsplan Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2004 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2005 med utvärdering. - Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 med uppföljning. - Verksamhetsplan 2008 med uppföljning.

32 Handlingar rörande verksamhetsplanering F3

33 Förfrågningar F4a Serien i arkivkartong. Stadsarkivet får ständigt förfrågningar om uppgifter i arkiven. Tidigare kom förfrågningarna via brev eller telefon, numera kommer de med e-post eller telefon. Förfrågningarna och svaren finns i denna serie och från år 1993 även i serien F5 Diarieförda handlingar fördes handskrivna uppdragslistor för brev- och telefonförfrågningar. I mitten av 1978 började blanketten "Inkommen förfrågan" senare kallad "Förfrågningar" användas delades telefonförfrågningarna upp i interna och externa Brevförfrågningar, Uppdragslistor, Uppdragslistor, Uppdragslistor nr 1-175, nr användes nya blanketten "Inkommen förfrågan", Förfrågningar, Förfrågningar, Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Brev- och telefonförfrågningar Interna och externa förfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna och externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar.

34 Förfrågningar F4a Externa brev- och telefonförfrågningar Interna brev- och telefonförfrågningar Externa brev- och telefonförfrågningar Stadsarkivariens förfrågningar

35 Skrivelser F4b Serien i arkivkartong. Serien består av stadsarkivarie Conny Tidermans skrivelser (ej diarieförda). Föregående stadsarkivariers skrivelser återfinns i serien E1 Korrespondens Stadsarkivariens skrivelser (ej diarieförda) Skrivelser om länsarkiv/landsarkivsfrågan i Örebro, Skrivelser om arkivsamverkan, Gemensam skrivelse tillsammans med stadsbibliotekarien till Nerikes Allehanda om släktforskningsmöjligheter i Örebro, 2003.

36 Diarieförda handlingar F5 Serien i arkivkartong. Stadsarkivet förde diarium Under åren fördes inget diarium, istället antecknades ärenden på blanketten "Inkommen förfrågan", se serie F4a Förfrågningar. Från år 1993 återinfördes diarieföringen. Diariet började då också föras digitalt. Parallellt användes fortfarande förfrågan-blankett. År 2010 började stadsarkivet använda sig av det kommungemensamma diariesystemet W3D3. Alla handlingar finns digitalt i W3D3. Sekretessärenden bevaras även i pappersform Även ett omslag med diverse ärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr 1-140

37 Diarieförda handlingar F Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr och sekretessärenden Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden Nr Nr

38 Diarieförda handlingar F Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr 7-359

39 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 560 (Doä) Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Tillhör sekretessärende Nr Nr Nr Nr

40 Diarieförda handlingar F Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Nr Nr Nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr Sekretessärenden nr

41 Leveransreversaler F6a Serien i arkivkartong. Första åren består mest av listor på mottagna arkiv. Även en del korrespondens förekommer där , 1966, Bildleveranser. Fram till år 2002 fördes bildleveranserna för sig. Från år 2003 ingår de bland de vanliga leveranserna. - Bildleveransliggare, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Bildleveranser, Filmleveranser, Filmleveransliggare, Nr Nr Sista datumet Från och med juni 2011 endast digitala leveransreversaler. Häri även Avyttrade arkiv F6g.

42 Leveransreversaler F6a

43 Gallringsbevis F6b Serien i arkivkartong. Gallerhandlingar (handlingar som enligt beslut ska förstöras) ska aldrig levereras till stadsarkivet. Varje nämnd ansvarar för sin egen gallring. Från början av 1990-talet fram till 2000 skulle verksamheterna sända in gallringsbevis till stadsarkivet. Detta ändrades med det nya Arkivreglementet som antogs Verksamheterna ska nu utföra och diarieföra sin egen gallring hos sig. År finns listor på gallerleveranser som stadsarkivet fått in på grund av omorganisationen. Dessa leveranser (som kommer att gallras efter hand) finns även registrerade digitalt Enstaka listor från 1980-talet. Gallringsbevis från 1989 till Häri även Övriga handlingar rörande arkivhantering F6g Listor på gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, Gallerleveranser, 2007 (enstaka 2008).

44 Framtagna handlingar F6c Serien i arkivkartong. De första fem volymerna består av rekvisitionskort, sorterade kronologiskt efter år. De senare volymerna innehåller listor på framtagna arkivbildare och antalet volymer som tagits fram. Här finns även låneblanketter med uppgift om arkivbildare, serierubrik, årtal med mera. Handlingarna i denna serie är underlag till statistik på framtagna handlingar. För 1990-talet saknas ett antal listor. Rekvisitionskorten slutade föras efter Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Rekvisitionskort Listor Listor och låneblanketter, 2001,

45 Utlån av handlingar F6d Serien i arkivkartong. Serien består av mottagningsbevis (kvittenser) för utlån från stadsarkivet till andra förvaltningar, institutioner och enskilda. Vissa år finns även sammanställda listor på utlåningen (för årsstatistik). I denna serie ingår även en utlåningsliggare för utlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen

46 Inlån av handlingar F6e Serien i arkivkartong. I denna serie ingår även en inlåningsliggare för inlån av handlingar m.m. Liggaren har startår 1989 och används fortfarande vid förteckningstillfället. Därför är placeringen av liggaren inte i arkivet utan i forskarexpeditionen Handlingar rörande inlåningsrätten, Begäran och kvittenser på inlån, Sammanställd lista på inlån, Liggare med uppgifter om inlån av mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation i Ramsele), Här finns även uppgifter om inlån och utlån av mikrofilm, Även uppgifter om inlån av mikrofilm,

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand 1983-1999 0 Arkivbildningens teori och regelsystem 01 Arkivteori, allmänt 02 Författningsfrågor 020 Allmänt 021 Remisser 022 Normer, generella föreskrifter

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Svenska Kraftnät Riksarkivet (RA) inspekterade den 18 november 2009 arkivvården vid Svenska kraftnät (SvK). Närvarande: Från Svenska Kraftnät Arkivarie

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring 2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU Handlingsslag Övergripande administration: Medium och sortering Bevarande/ Gallring Anmärkning (Föreskrift) Ansvarig

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer