Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10. Ajournering klockan 09:05-10:00. Micael Glennfalk (M), ordförande Per-Åke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Inge la Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Bo Stigstedt (S) Övriga nllrvarande ersättare Övriga deltagare Börje Forss (FP) VD Roger Carlsson samt Torbjörn Swan, Birger Andersson, Kjell BUlow, Stefan Larsson, Kenneth Karlsson, Mats-Lennart Karlsson, Claes Wetterström, Emma Birgersson, Vimmerby Energi & Miljö AB Stefan Dahlgren, Jenny Cerruto samt Ben Bock, WSP Mikael Wall och Peter Thörnwall, Abro Pär Bragsjö, Arla Sven Bergman, LRF Näringslivschef Patrik Kinnbom Verksamhetschef Margareta Forsgren Enhetschef /utvecklingsledare Lena Forsberg VD Kjell-Ake Hansson, Astrid Lindgrens Näs Projektledare Kajsa Holst, Astrid Lindgrens Trädgårdar Ekonomichef Staffan Leijon Kommunchef Carolina Leijonram Vik. kommunsekreterare Liselott Frejd Lis-Astrid Andersson Justeringens plats tid Paragraferna Underskrifter Sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Datum för anslagsuppsättning Kommunstyrelsen Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Liselott Frejd

2 VIMMERBY KOMMl,JN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) j,: KS 303 Dm 109/2012 Kod 107 Behov av att bilda ett bolag för biogasproduktion - redovisning av slutrapport Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas vid dagens sammanträde. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 165, förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) om behovet av att bilda ett bolag för biogasproduktion. Kommunstyrelsen beslutade att begära ett yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB:s (VEMAB:s) styrelse om dess inställning till bildande av ett bolag för biogasproduktion. Vid kommunstyrelsen sammanträde , 212, förelåg yttrande från VEMAB:s styrelse med begäran om att få avvakta med ställningstagandet över biogasens framtid. Man hänvisar till pågående utredning om biogasens utveclding i kommunen där Vimmerby Energi & Miljö AB är projektledare. Även Abro och Arla ingår aktivt i projektet. Utredningen utförs av WSP och kommer att presenteras för beställarna och senare för kommunens förtroendevalda. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta resultatet av den pågående utredningen och därefter ta upp ärendet för behandling i kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas slutrapporten av Stefan Dahlgren, Jenny Cerruto och Ben Bock från WSP. Vimmerby Kommun, VEMAB, Abro och Arla Foods AB har gett WSP i uppdrag att undersöka biogasmöjligheterna i kommunen. Rapporten visar att tillgången på substrat för rötning i Vimmerbyområdet är god. Framförallt är tillgången god på rötbart avfall från industrier samt på gödsel från djurgårdarna i Vimmerby s omnejd. Angående substratet matavfall så kommer man inte upp i behövlig volym för att motivera investering i system för biogasproduktion från matavfall.

3 2(2) Marknadssituationen i Vimmerbyområdet är relativt god och påvisar hög potential. Potentialen och marknadsvärdet är högst för avsättningsalternativet fordonsgas. Marknaden för biogödsel i Vimmerbyområdet är mindre god på grund av ett stort antal djurgårdar. Detta betyder att % av den producerade biogödseln måste spridas utanför Vimmerby s närområde vilket medför att kostnaderna för transport av biogödseln ökar. Idag produceras 6 GWh biogas per år vid Vimmerby ARV. En optimering av befintlig biogasanläggning skulle ge drygt 14 GWh per år. Om en ny biogasanläggning byggs för att ta in även substrat från lantbruket bedöms den ge ca. 22 GWh biogas inkl. befintlig produktion i ARV. Om man endast ser till förändrade kostnader och intäkter för den optimerade anläggningen bär sig avsättnings alternativen Industriell värmeproduktion (gas till Abro) och fordonsgasproduktion ekonomiskt. En helt nyanläggning som avsätter biogasen som fordonsgas är inte ekonomiskt försvarbar utan 30% investeringsstöd.

4 1(2) j, KS 304 Dnr 224/2012 Kod 106 Samverkan genom projektet PSYNK - deltagande Kommunstyrelsen beslutar att 1. Vimmerby kommun deltar i projektet PSYNK 2. överlämna åt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att anmäla till grundnivån och fortsätta handlägga ärendet. Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har vid ett gemensamt sammanträde , SN 153 och BUN 88, beslutat att ställa sig bakom samverkan genom projektet PSYNK psykisk hälsa, barn och unga. Nämnderna föreslår att Vimmerby kommun deltar i projektet genom anmälan till grundnivån. Vid dagens sammanträde deltar verksamhetschefmargareta Forsgren och enhetschef/utvecklingsledare Lena Forsberg för att informera om projektet. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) håller i projektet, som syftar till att synkronisera samhällets insatser inom kommun, landsting och andra verksamheter som arbetar för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Det är kommunen som helhet som anmäler sig till projektet. Alla kommuners verksamheter blir därmed delaktiga. Projektet pågår mellan Grundnivån i PSYNK-projektet innebär att enligt en fastställd mall kartlägga såväl offentliga som privata aktörers pågående insatser för barn och ungas välbefinnande. Anmälan till grundnivån är kostnadsfri. Arbetet med projektet kommer att rymmas inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens respektive budgetramar. Förslag till beslut Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår att Vimmerby kommun blir en del av PSYNK-projektet och att anmälan görs till grundnivån.

5 Sammantradesdatum 2(2) Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 153. Bam- och utbildningsnämndens beslut , BUN 88. Sänd lista SoCialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTR,ÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(2).,. ;, 'i KS 305 Dnr 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar - ansökan om utvecklingsanslag Kommunstyrelsen får information. Inget beslut tas vid detta sammanträde. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om ett särskilt utvecklingsanslag som en del i realiseringen av projeldet Astrid Lindgrens Trädgårdar. I december 2012 avslutas den förstudie kring den kommande trädgårdsanläggningen Astrid Lindgrens Tradgårdar, som nu pågår i projeldform (med Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län som de1finansiärer). Vid dagens sammanträde deltar Kjell-Åke Hansson, VD för Astrid Lindgrens Näs AB och Kajsa Holst, projeldledare för Astrid Lindgrens Trädgårdar. De informerar om projehet, vad förstudien visat hittills samt hur projeldet kan finansieras. Förstudien visar redan nu tydligt att Astrid Lindgrens Näs skulle få ett unild mervärde genom att utveclda trädgårdsmiljöer kopplat till historien på Näs och som är skapade i Astrid Lindgrens anda. Ett mervärde som skulle bidra till att öka nationella och internationella trädgårdsintresserade turister, locka nya målgrupper, men också vara ett verldyg för att förlänga turistsäsongen och öka besökarantalet över lag på Näs. Trädgårdarna kommer också att kunna användas som en arena för skola, omsorg och integrationsobjeld och bli en stor tillgång för kommunen även under andra delar av året än turistsäsongen. När det gäller finansieringen visar förstudien att det finns goda möjligheter att söka extern finansiering till stora delar av investeringarna. Detta är oftast villkorat med offentlig medfinansiering och för att möjliggöra extern finansiering behövs medverkan av Vimmerby kommun.

7 2(2) Kommunstyrelsen efterfrågar driftkostnader och driftbudget för projektet. Kjell-Åke Hansson och Kajsa Holst återkommer med uppgifterna till kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Ansökan om utvecldingsanslag projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id

8 VIMMERBY KOMMUN SAl\ilMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) I \, KS 306 Dnr 85/2012 Kod 042 Kommunstyrelseförvaltningen informerar - finansrapport juli 2012 Informationen läggs till handlingarna. Vid dagens sammanträde föreligger finansrapporten per Ekonomichef Staffan Leijon deltar och informerar om rapporten. diskuteras. Beslutsunderlag Finansrapport per upprättad av ekonomiavdelningen, Id

9 VIMMERBY KOMMUN SAMl\1ANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2). I,,', I KS 307 Dm 203/2012 Kod 010 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län - yttrande Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag med undantag av följande: 1. i tredje stycket i yttrandet "Landstinget har beslutat avsätta 1 00 miljoner kronor årligen till att utveckla kollektivtrafiken" utgår ordet årligen 2. hela sista stycket i yttrandet utgår. Landstinget har i egenskap av regional myndighet för kollektivtrafiken tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för Kalmar län med angränsande område. Programmet följer i huvudsak den vägledning som Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektivtrafik gemensamt arbetat fram. Avsikten är att programmet ska behandlas av landstingsfullmäktige Förslaget har överlämnats för remiss till kommunerna med möjlighet att lämna synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet , KS 276, att remittera förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram till teknik- och service förvaltningen för yttrande. Vid dagen sammanträde föreligger förslag till yttrande. diskuteras. Förslag till beslut Peter Högberg (S) yrkar att ordet årligen utgår i tredje stycket. Per-Åke Svensson (C) yrkar att sista stycket i yttrandet tas bort. Beslutsunderlag Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram, Id

10 2(2) , KS 276. Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joaldm Svensson, Id Sändlista Trafiksamotdnare Joaldm Svensson

11 1(2) KOlmnunstyrelsen KS 308 Dnr 87/2012 Kod 309 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun - förslag till revidering Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. upphäva 6 om innehavarens upplysningsskyldighet i lokala föreskrifter för torghandel (08FS 2011: 8) 2. anta föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Vimmerby kommun. På grund av att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning upphör vid utgången av september 2012, är kommunen tvungen att ändra gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens beslut , TSN 116, om förslag till ändring av lokala föreskrifter för torghandel. Förslag till beslut Telmik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. upphäva 6 om innehavarens upplysningsskyldighet i lokala föreslaift för torghandel (08FS 2011 :8) 2. anta föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag. Beslutsunderlag Telmik- och servicenämndens beslut , TSN 116.

12 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Sändlista Kommunfullmäktige

13 1(2) j KS 309 Dnr Kod 026 Förslag att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden Kommunstyrelsen beslutar att 1. remittera förslaget att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande 2. yttrandena lämnas till personalavdelningen för sammanställning 3. sammanställningen ska återredovisas till kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) med förslag att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden Det är känt att företag och organisationer fungerar bäst när medarbetarna lyckas bygga en "vi-känsla" och en teamkänsla. I en framgångsrik organisation finns sociala mötesplatser för kunskaps- och åsiktsutbyte, där också en god kultur kan gro. Vimmerby kommun har de senaste åren anslagit medel, genom sina respektive nämnd- och förvaltningar, för personalsammankomster. Det sker oftast i samband med julledighet. Genom att samla alla kommunens medarbetare och politiker, i såväl bolag som förvaltning, till en gemensam festlighet vid om möjligt ett och samma tillfälle, skulle det öka möjligheten till att skapa en "vi-känsla" men också ses som en uppskattning för det omfattande arbete och den själ medarbetarna lägger ned i sina respektive jobb. Tranås kommun har lyckats väl i det avseendet. Man samlar alla sina medarbetare till en gemensam festlighet varje år och kostnaden tar kommunstyrelsen i sin budget. Man samlas i en lokal med rättigheter. Kommunen arrangerar underhållningen och dansen, men också bussturer från de orter där

14 2(2) medarbetarna bor, så att alla har möjlighet att ta sig till arrangemanget. Pengarna läggs på underhållningen, dansen, bussresan och lokalen. Mat och dryck får medarbetarna själva betala om man önskar sådan. Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att a. från och med budgetperioden anslå 200 laonor per medarbetare i respektive nämnds budget till ett årligt återkommande festarrangemang med underhållning, anslutningsbussar och lokal b. lämplig tidpunkt för arrangemanget är april månad c. arrangemanget administreras av kommunstyrelseförvaltningen d. finansiering sker i respektive nämnds budget. diskuteras. Kommunstyrelsens ledamöter är positiva till förslaget. Innan beslut tas i ärendet anser man att ärendet ska skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande. Uppdraget att sammanställa yttrandena ska ges till personalavdelningen. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår sammanfattningsvis efter diskussion att kommunstyrelsen beslutar att 1. remittera förslaget att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande 2. yttrandena lämnas till personalavdelningen för sammanställning 3. sammanställningen ska återredovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Samtliga nämnder och kommunala bolag Personalavdelningen

15 Sammantrfidesdatum 1(2), I. ; K8 310 Dnr 207/2012 Kod 105 Reklamplatser på kommunens busskurer - uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå telmik- och serviceförvaltningen att undersöka med branschen om det finns intresse att sälja reklam på i kommunens befintliga busskurer samt 2. kontakta KL T för att diskutera hur en överenskommelse kan se ut med ovan beskrivna finansieringsmöjligheter, så att Vimmerby kommun kan få nya busskurer. Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande eventuell reldamförsäljning på busskurer. Många kommuner säljer ut reldamplatser på sina busskurer för att på så sätt finansiera underhåll och inköp av busskurerna. En av de största aktörerna inom utomhusreklam, Clear Channel, hanterar sådan reldam åt 230 av landets 290 kommuner. I många av avtalen regleras att kommunen får busskuren gratis, om Clear Channel får sälja reldam på för detta ändamål på utvalda platser. I Örebro säljer Clear Channel reklam på 130 av kommunens 200 busskurer. Kurerna har kostat 10 miljoner kronor att köpa in och efter årets fyra första månader har lcronor lagts i underhållskostnader på krossade glasrutor. Parterna kan göra andra överenskommelser. I Vimmerby kommun har busskurerna slcrivits över på Kalmar läns Trafik (Trafikstyreisen i länet). Kommunen äger dock marken de står på, men underhållskostnader ska falla på KL T. Många är dåligt underhållna och det är tveksamt om KLT inom detta år lägger pengar på nya busskurer i kommunen, eller på underhåll. diskuteras.

16 2(2) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår sammanfattningsvis efter diskussioner att kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå telmik- och servicef6rvaltningen att undersöka med branschen om det finns intresse att sälja reklam på i kommunens befintliga busskurer samt 2. kontakta KL T för att diskutera hur en överenskommelse kan se ut med ovan beskrivna finansieringsmöjligheter, så att Vimmerby kommun kan få nya busskurer. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Telmik - och serviceförvaltningen

17 1(2),, KS 311 Dnr Kod 058 Avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet ITSAM från och med Kommunstyrelsen beslutar att l. godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet ITSAM från och med kommunstyrelsen beslutar om framtida revisioner av detta avtal 3. beslutet gäller under förutsättning av samtliga kommuners styrelsebeslut. Från och med består Kommunalförbundet ITSAM av följande medlemmar: Boxholms, Kinda, Vimmerby, Y dre, Atvidabergs och Ödeshögs kommuner. Förbundsordning och reglemente, som beslaiver förbundet ur ägarperspektivet och utgör den juridiska grunden för förbundet, har antagits av respektive medlems fullmäktigeförsamling. Ytterligare ett styrdokument - ITSAMavtalet - reglerar ITSAM:s uppdrag ur medlemskommunernas kundperspektiv. I detta beskrivs ITSAM:s konkreta uppdrag, gränsdragningar mellan medlemmarnas och Kommunalförbundets ansvar och de ekonomiska villkoren. Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att besluta om att anta och underteckna avtalet i vederbörlig ordning. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Kommunalförbundet ITSAM från och med Förslag till beslut Kommunalförbundet ITSAM föreslår att medlemskommunernas kommunstyrelseförsamlingar fattar nu följande likalydande beslut:

18 2(2) 1. ITSAM-avtalet antas 2. kommunstyrelsen beslutar om framtida revisioner av detta avtal 3. ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners styrelsebeslut. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 112. Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Kommunalförbundet ITSAM, Id Sänd lista Kommunalförbundet ITSAM Kommunchef Carolina Leijonram ProtokoJljusterare

19 Sammantrtldesdatum 1(3) KS 312 Dm Kod 058 Regressavtal mellan kommunalförbundet ITSAM:s medlemmar Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja Kommunalförbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar 2. såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet ITSAM:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader 3. ingen kommunal borg ens avgift ska tas utifrån Kommunalförbundet ITSAM 4. upprätta regressavtal mellan Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Y dre kommun, Atvidabergs kommun samt Ödeshögs kommun för ovan beslutade borgensåtagande 5. ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners fullmäktigebeslut. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till regressavtal mellan kommunalförbundet ITSAM:s medlemmar. Kommunalförbundet ITSAM har hittills finansierat gjorda investeringar med egna medel. Det är flera stora investeringsprojekt uppstartade som t.ex. IDHA projektet, nytt PA-system och dokumentproduktion. Ytterligare investeringar är planerade och kommer efter hand att initieras. För att klara likviditeten framöver, krävs extern upplåning för att finansiera dessa investeringar. Bedömningen är ett upplåningsbehov på SEK de kommande fem åren. Kommunalförbundet kommer, genom en förenklad upphandling, ansöka om lån. Kommunalförbundet ITSAM har inte själva några säkerheter varpå en borgen krävs för att upplåning ska få ske. I stadgarna för Kommunalförbundet ITSAM sägs det beträffande lån och borgen följande i Förbundsordningen 11. Kostnadstäckning: I den mån förbundets kostnader inte täcks genom intäkter, skall dessa

20 2(3) finansieras genom bidragfrån medlemmarna. Bidragets storlek skall beräknas så att kostnaden skall fördelas efter invånarantal, varvid l november året innan verksamhetsåret skall vara bas. Samma fördelning ska ske för borgen som medlemmarna ingår för förbundet. Förbundet får för sin verksamhet uppta checkkredit om högst 5 miljoner kronor. Andra lånfår förbundet inte uppta utan medlemmarnas godkännande. Utan medlemmarnas godkännande får förbundet inte heller köpa ellerförsäljafast egendom, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser eller bilda eller förvärva andelar/aktier iföretag. Stadgarna laäver ett beslut av medlemskommunen som ger kommunalförbundet rätt att utöver ovan nämnda checldaedit ta upp ytterligare lån till investeringar. Långivaren laäver även en borgensförbindelse från medlemskommunen. Vidare behövs ett regressavtal för att reglera ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna. Kommunal borgensavgift: EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala bostadsaktiebolagen, utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagsbegreppet används även för offentliga myndigheter när de utövar någon form av ekonomisk aktivitet. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produlction. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel aven åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den marknadsekonomiska investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. En fråga är således om kommunalförbundet bedriver verksamheten på en konkurrensutsatt marknad. I annat fall är det mer fråga om en allmännyttig tjänst som i princip inte omfattas av statsstödsreglerna. Kommuner har ett offentligt uppdrag som framgår av kommunallagen. I denna lag regleras även den verksamhet som kommunalförbund bedriver. Kommuner och landsting får lämna över vårdnaden av kommunala angelägenheter till kommunalförbund. A v kommunallagen 8 kap 23 framgår att om ett kommunalförbund salmar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen utifrån de olika medlemmarnas andel av skulden utifrån det ansvar som anges i förbundsordningen. Sammantaget garanterar således kommunerna i kommunalförbundet att förbundet kan reglera sina skulder. Kommunerna har således ett ansvar för att kommunalförbundet kan fullgöra sina förplilctelser. Frågan är då om en borgen från dessa kommuner innebär att det uppkommer en ytterligare form av stöd för vilken en borgens avgift ska utgå? Bedömningen är att inte så är fallet och förslaget är att inte någon borgensavgift ska tas ut från medlemskommunerna på Kommunalförbundet

21 3(3) I(ornInlUls~relsen ITSAM. Förslag till beslut KOrnInlUla1förblUldet ITSAM föreslår att korninlulfullmäktige beslutar att 1. bevilja KOrnInlUla1förbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar 2. såsom för egen skuld ingå borgen för KOrnInlUlalförbundet ITSAM:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader 3. ingen korninlula1 borgens avgift ska tas utifrån KommlUlalförblUldet ITSAM 4. upprätta regress avtal mellan Boxholms korninlul, Kinda korninlul, Vimmerby korninun, Y dre korninlul, Atvidabergs korninlul samt Ödeshögs korninlul för ovan beslutade borgensåtagande 5. ovanstående beslut gäller lulder förutsättning av samtliga korninuners fullmäktigebeslut. KOrnInuns~relsen ställer sig positiv till föreliggande förslag till regressavtal. Beslutsunderlag KOrnInlUlfullmäktiges beslut , KF 112. Förslag till regressavtal mellan KOrnInunalförbundet ITSAM:s medlerninar, Id Sändlista KOrnInlUlfullmäktige

22 1(2) KS 313 Dnr Kod 351 Lukt från reningsverket i Vimmerby Kommunstyrelsen beslutar att 1. uppdra åt kommunstyrelsens kansli att efterfråga hos VEMAB:s styrelse en redovisning rörande eventuella förslag till åtgärder och kostnader härför, som leder till att luktproblemet upphör 2. redovisningen kommer kommunstyrelsen till del senast vid sammanträdet den 23 oktober Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) angående lukten från reningsverket i Vimmerby. Han slaiver i sitt PM att lukten från reningsverket har tilltagit i sommar. Många upplever att det är flera dagar nu än tidigare, som obehaglig lukt uppstår. Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvarar för driften av reningsverket och har enligt Micael Glennfalk arbetat med frågan, dock utan att nå resultat. Med tan!ce på boende i området, på verksamheterna där och på en växande besöksnäring utgör lulcten från reningsverket en obehaglig upplevelse, som borde åtgärdas. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. uppdra åt kommunstyrelsens kansli att efterfråga hos VEMAB:sstyrelse en redovisning rörande eventuella förslag till åtgärder och kostnader härför, som leder till att lulctproblemet upphör 2. redovisningen kommer kommunstyrelsen till del senast vid sammanträdet den 23 olctober 2012.

23 2(2) diskuteras. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Kanslienheten

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTR,ÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(2) ;., ; " " KS 314 Dm 28/2012 Kod 706 Förslag till avgifter för serveringstillstånd Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om avgifter för serveringstillstånd till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och aktuella avgiftstaxor för Eksjö kommun. Vid kommunstyrelsen sammanträde , KS 64, behandlades socialnämndens förslag, ,8N 247, till reviderade och nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag. Förändringarna föranleds av den nya alkohollagen (2010: 1622) som trädde i kraft Förslaget innebär att alla avgifter för serveringstillstånd följer prisbasbeloppet. Micael Glennfalk (M) redogjorde för alliansens ståndpunlct att då Vimmerby kommun har hög skatt ska man sträva efter att ha de lägsta taxorna i regionen. Han ville veta hur de föreslagna taxorna ligger i jämförelse med taxorna i våra grannkommuner. Alliansen anser också att det är bättre med en låg tillsynsavgift och en högre straffavgift när fel upptäcks. Peter Högberg (8) efterfrågade uppgifter om vad som är lagstyrt avseende avgifterna för serveringstillstånd. Kommunstyrelsen beslutade att återremitterar ärendet om avgifter för serveringstillstånd till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om vad avgifterna är i grannkommunerna samt vad som är lagstyrt avseende avgifter för serveringstillstånd. Vid dagens sammanträde föreligger kompletterande uppgifter. diskuteras. Ledamöterna konstaterar att kompletteringen är ofullständig. Det salmas uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och för Eksjö kommun är uppgifterna felalctiga. Protokolljllsterare

25 2(2) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och aktuella avgiftstaxor för Eksjö kommun. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN , KS 64. Socialnämndens beslut , SN 39. Tjänsteskrivelse upprättad av alkoholhandläggare Monica Charh~z, Id Sändlista Socialnämnden

26 Sammanträdes datum 1(2) I, KS 315 Dnr 212/2011 Kod 860 Revidering av Kulturplan Kalmar län remissvar Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till remissvar. Regionförbundet styrelse beslutade att godkänna Kulturplan Kalmar län vid sammanträdet , 129. Styrelsen beslutade också att "lculturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering". Kulturberedningen beslutade , 33, att genomföra en revidering av kulturplanen. Länets kommuner, kulturinstitutioner, konsulenter, organisationer, länsstyrelsen, föreningar och det civila samhället ska ha möjlighet att lämna synpunkter på kulturplanen. Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet tillhanda senast Kommunstyrelsen beslutade , KS 277, att överlämna till kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över revideringen av Kulturplan Kalmar län vid sammanträdet och därefter överlämna yttrandet till Regionförbundet. Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsforvaltningens förslag till remissvar. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till remissvar. Beslutsunderlag Slaivelse från Regionförbundet i Kalmar län, Id , KS 277. F örslag till remissvar upprättat av lcultur- och fritidsförvaltningen, Id

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr sammanträqesdatum 2(2) Sändlista Kultur- och fritidsnämnden

28 VIMMERBY KQMM1,JN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 1(2) KS 316 Dnr 222/2012 Kod 017 Remiss Indikeringsplan för Kalmar län remissvar Kommunstyrelsen godkänner föreliggande remissvar avseende Indikeringsplan för Kalmar län och översänder följande remissvar till Länsstyrelsen i Kalmar län: 1. Vimmerby kommun har inte några synpunkter på planens innehåll 2. Vimmerby kommun skall erhålla full kostnadstäckning för kostnader som uppstår i samband med lokal planering och övning med mottagningsstation. Sammanfattning Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt förslag till ny Indikeringsplan för Kalmar län Kommunen ges tillfälle att sakgranska och lämna synpunkter på innehållet. Indikeringsplan för Kalmar län innehåller samma uppgifter för Vimmerby kommun som tidigare plan. Uppgifterna är indikeringsuppgifter för räddningstjänsten samt krav på upprättande av mottagningsstation vid haverilarm. Räddningstjänstens uppgifter är att genomföra indikeringsuppdrag i samband med kärnteknisk olycka. Indikeringen sker vid brandstationen i Vimmerby samt vid f d brandstationen i Storebro. På särsldld order från indikeringsledaren skall indikering ske utmed slingor som finns redovisade i planen. Inom Vimmerby kommun finns två (2) indikeringsslingor. Vid eventuellt haverilarm skall Vimmerby kommun, utöver tidigare indikeringsuppgifter, upprätta en mottagningsstation vid Vimarskolan. Mottagningsstationen skall ta emot utrymmande människor från området närmast kärnkraftsverket OKG. I samband med mottagandet genomförs indikering för eventuell sanering av personer och fordon, registrering, utspisning samt ordna med inkvartering under begränsad tid.

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013 1 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-09-18 1(3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer