Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10. Ajournering klockan 09:05-10:00. Micael Glennfalk (M), ordförande Per-Åke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Inge la Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Bo Stigstedt (S) Övriga nllrvarande ersättare Övriga deltagare Börje Forss (FP) VD Roger Carlsson samt Torbjörn Swan, Birger Andersson, Kjell BUlow, Stefan Larsson, Kenneth Karlsson, Mats-Lennart Karlsson, Claes Wetterström, Emma Birgersson, Vimmerby Energi & Miljö AB Stefan Dahlgren, Jenny Cerruto samt Ben Bock, WSP Mikael Wall och Peter Thörnwall, Abro Pär Bragsjö, Arla Sven Bergman, LRF Näringslivschef Patrik Kinnbom Verksamhetschef Margareta Forsgren Enhetschef /utvecklingsledare Lena Forsberg VD Kjell-Ake Hansson, Astrid Lindgrens Näs Projektledare Kajsa Holst, Astrid Lindgrens Trädgårdar Ekonomichef Staffan Leijon Kommunchef Carolina Leijonram Vik. kommunsekreterare Liselott Frejd Lis-Astrid Andersson Justeringens plats tid Paragraferna Underskrifter Sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Datum för anslagsuppsättning Kommunstyrelsen Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Liselott Frejd

2 VIMMERBY KOMMl,JN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) j,: KS 303 Dm 109/2012 Kod 107 Behov av att bilda ett bolag för biogasproduktion - redovisning av slutrapport Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas vid dagens sammanträde. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 165, förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) om behovet av att bilda ett bolag för biogasproduktion. Kommunstyrelsen beslutade att begära ett yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB:s (VEMAB:s) styrelse om dess inställning till bildande av ett bolag för biogasproduktion. Vid kommunstyrelsen sammanträde , 212, förelåg yttrande från VEMAB:s styrelse med begäran om att få avvakta med ställningstagandet över biogasens framtid. Man hänvisar till pågående utredning om biogasens utveclding i kommunen där Vimmerby Energi & Miljö AB är projektledare. Även Abro och Arla ingår aktivt i projektet. Utredningen utförs av WSP och kommer att presenteras för beställarna och senare för kommunens förtroendevalda. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta resultatet av den pågående utredningen och därefter ta upp ärendet för behandling i kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas slutrapporten av Stefan Dahlgren, Jenny Cerruto och Ben Bock från WSP. Vimmerby Kommun, VEMAB, Abro och Arla Foods AB har gett WSP i uppdrag att undersöka biogasmöjligheterna i kommunen. Rapporten visar att tillgången på substrat för rötning i Vimmerbyområdet är god. Framförallt är tillgången god på rötbart avfall från industrier samt på gödsel från djurgårdarna i Vimmerby s omnejd. Angående substratet matavfall så kommer man inte upp i behövlig volym för att motivera investering i system för biogasproduktion från matavfall.

3 2(2) Marknadssituationen i Vimmerbyområdet är relativt god och påvisar hög potential. Potentialen och marknadsvärdet är högst för avsättningsalternativet fordonsgas. Marknaden för biogödsel i Vimmerbyområdet är mindre god på grund av ett stort antal djurgårdar. Detta betyder att % av den producerade biogödseln måste spridas utanför Vimmerby s närområde vilket medför att kostnaderna för transport av biogödseln ökar. Idag produceras 6 GWh biogas per år vid Vimmerby ARV. En optimering av befintlig biogasanläggning skulle ge drygt 14 GWh per år. Om en ny biogasanläggning byggs för att ta in även substrat från lantbruket bedöms den ge ca. 22 GWh biogas inkl. befintlig produktion i ARV. Om man endast ser till förändrade kostnader och intäkter för den optimerade anläggningen bär sig avsättnings alternativen Industriell värmeproduktion (gas till Abro) och fordonsgasproduktion ekonomiskt. En helt nyanläggning som avsätter biogasen som fordonsgas är inte ekonomiskt försvarbar utan 30% investeringsstöd.

4 1(2) j, KS 304 Dnr 224/2012 Kod 106 Samverkan genom projektet PSYNK - deltagande Kommunstyrelsen beslutar att 1. Vimmerby kommun deltar i projektet PSYNK 2. överlämna åt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att anmäla till grundnivån och fortsätta handlägga ärendet. Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har vid ett gemensamt sammanträde , SN 153 och BUN 88, beslutat att ställa sig bakom samverkan genom projektet PSYNK psykisk hälsa, barn och unga. Nämnderna föreslår att Vimmerby kommun deltar i projektet genom anmälan till grundnivån. Vid dagens sammanträde deltar verksamhetschefmargareta Forsgren och enhetschef/utvecklingsledare Lena Forsberg för att informera om projektet. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) håller i projektet, som syftar till att synkronisera samhällets insatser inom kommun, landsting och andra verksamheter som arbetar för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Det är kommunen som helhet som anmäler sig till projektet. Alla kommuners verksamheter blir därmed delaktiga. Projektet pågår mellan Grundnivån i PSYNK-projektet innebär att enligt en fastställd mall kartlägga såväl offentliga som privata aktörers pågående insatser för barn och ungas välbefinnande. Anmälan till grundnivån är kostnadsfri. Arbetet med projektet kommer att rymmas inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens respektive budgetramar. Förslag till beslut Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår att Vimmerby kommun blir en del av PSYNK-projektet och att anmälan görs till grundnivån.

5 Sammantradesdatum 2(2) Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 153. Bam- och utbildningsnämndens beslut , BUN 88. Sänd lista SoCialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTR,ÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(2).,. ;, 'i KS 305 Dnr 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar - ansökan om utvecklingsanslag Kommunstyrelsen får information. Inget beslut tas vid detta sammanträde. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om ett särskilt utvecklingsanslag som en del i realiseringen av projeldet Astrid Lindgrens Trädgårdar. I december 2012 avslutas den förstudie kring den kommande trädgårdsanläggningen Astrid Lindgrens Tradgårdar, som nu pågår i projeldform (med Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län som de1finansiärer). Vid dagens sammanträde deltar Kjell-Åke Hansson, VD för Astrid Lindgrens Näs AB och Kajsa Holst, projeldledare för Astrid Lindgrens Trädgårdar. De informerar om projehet, vad förstudien visat hittills samt hur projeldet kan finansieras. Förstudien visar redan nu tydligt att Astrid Lindgrens Näs skulle få ett unild mervärde genom att utveclda trädgårdsmiljöer kopplat till historien på Näs och som är skapade i Astrid Lindgrens anda. Ett mervärde som skulle bidra till att öka nationella och internationella trädgårdsintresserade turister, locka nya målgrupper, men också vara ett verldyg för att förlänga turistsäsongen och öka besökarantalet över lag på Näs. Trädgårdarna kommer också att kunna användas som en arena för skola, omsorg och integrationsobjeld och bli en stor tillgång för kommunen även under andra delar av året än turistsäsongen. När det gäller finansieringen visar förstudien att det finns goda möjligheter att söka extern finansiering till stora delar av investeringarna. Detta är oftast villkorat med offentlig medfinansiering och för att möjliggöra extern finansiering behövs medverkan av Vimmerby kommun.

7 2(2) Kommunstyrelsen efterfrågar driftkostnader och driftbudget för projektet. Kjell-Åke Hansson och Kajsa Holst återkommer med uppgifterna till kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Ansökan om utvecldingsanslag projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id

8 VIMMERBY KOMMUN SAl\ilMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) I \, KS 306 Dnr 85/2012 Kod 042 Kommunstyrelseförvaltningen informerar - finansrapport juli 2012 Informationen läggs till handlingarna. Vid dagens sammanträde föreligger finansrapporten per Ekonomichef Staffan Leijon deltar och informerar om rapporten. diskuteras. Beslutsunderlag Finansrapport per upprättad av ekonomiavdelningen, Id

9 VIMMERBY KOMMUN SAMl\1ANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2). I,,', I KS 307 Dm 203/2012 Kod 010 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län - yttrande Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag med undantag av följande: 1. i tredje stycket i yttrandet "Landstinget har beslutat avsätta 1 00 miljoner kronor årligen till att utveckla kollektivtrafiken" utgår ordet årligen 2. hela sista stycket i yttrandet utgår. Landstinget har i egenskap av regional myndighet för kollektivtrafiken tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för Kalmar län med angränsande område. Programmet följer i huvudsak den vägledning som Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektivtrafik gemensamt arbetat fram. Avsikten är att programmet ska behandlas av landstingsfullmäktige Förslaget har överlämnats för remiss till kommunerna med möjlighet att lämna synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet , KS 276, att remittera förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram till teknik- och service förvaltningen för yttrande. Vid dagen sammanträde föreligger förslag till yttrande. diskuteras. Förslag till beslut Peter Högberg (S) yrkar att ordet årligen utgår i tredje stycket. Per-Åke Svensson (C) yrkar att sista stycket i yttrandet tas bort. Beslutsunderlag Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram, Id

10 2(2) , KS 276. Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joaldm Svensson, Id Sändlista Trafiksamotdnare Joaldm Svensson

11 1(2) KOlmnunstyrelsen KS 308 Dnr 87/2012 Kod 309 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun - förslag till revidering Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. upphäva 6 om innehavarens upplysningsskyldighet i lokala föreskrifter för torghandel (08FS 2011: 8) 2. anta föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Vimmerby kommun. På grund av att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning upphör vid utgången av september 2012, är kommunen tvungen att ändra gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens beslut , TSN 116, om förslag till ändring av lokala föreskrifter för torghandel. Förslag till beslut Telmik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. upphäva 6 om innehavarens upplysningsskyldighet i lokala föreslaift för torghandel (08FS 2011 :8) 2. anta föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag. Beslutsunderlag Telmik- och servicenämndens beslut , TSN 116.

12 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Sändlista Kommunfullmäktige

13 1(2) j KS 309 Dnr Kod 026 Förslag att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden Kommunstyrelsen beslutar att 1. remittera förslaget att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande 2. yttrandena lämnas till personalavdelningen för sammanställning 3. sammanställningen ska återredovisas till kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) med förslag att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden Det är känt att företag och organisationer fungerar bäst när medarbetarna lyckas bygga en "vi-känsla" och en teamkänsla. I en framgångsrik organisation finns sociala mötesplatser för kunskaps- och åsiktsutbyte, där också en god kultur kan gro. Vimmerby kommun har de senaste åren anslagit medel, genom sina respektive nämnd- och förvaltningar, för personalsammankomster. Det sker oftast i samband med julledighet. Genom att samla alla kommunens medarbetare och politiker, i såväl bolag som förvaltning, till en gemensam festlighet vid om möjligt ett och samma tillfälle, skulle det öka möjligheten till att skapa en "vi-känsla" men också ses som en uppskattning för det omfattande arbete och den själ medarbetarna lägger ned i sina respektive jobb. Tranås kommun har lyckats väl i det avseendet. Man samlar alla sina medarbetare till en gemensam festlighet varje år och kostnaden tar kommunstyrelsen i sin budget. Man samlas i en lokal med rättigheter. Kommunen arrangerar underhållningen och dansen, men också bussturer från de orter där

14 2(2) medarbetarna bor, så att alla har möjlighet att ta sig till arrangemanget. Pengarna läggs på underhållningen, dansen, bussresan och lokalen. Mat och dryck får medarbetarna själva betala om man önskar sådan. Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att a. från och med budgetperioden anslå 200 laonor per medarbetare i respektive nämnds budget till ett årligt återkommande festarrangemang med underhållning, anslutningsbussar och lokal b. lämplig tidpunkt för arrangemanget är april månad c. arrangemanget administreras av kommunstyrelseförvaltningen d. finansiering sker i respektive nämnds budget. diskuteras. Kommunstyrelsens ledamöter är positiva till förslaget. Innan beslut tas i ärendet anser man att ärendet ska skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande. Uppdraget att sammanställa yttrandena ska ges till personalavdelningen. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår sammanfattningsvis efter diskussion att kommunstyrelsen beslutar att 1. remittera förslaget att införa gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande 2. yttrandena lämnas till personalavdelningen för sammanställning 3. sammanställningen ska återredovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Samtliga nämnder och kommunala bolag Personalavdelningen

15 Sammantrfidesdatum 1(2), I. ; K8 310 Dnr 207/2012 Kod 105 Reklamplatser på kommunens busskurer - uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå telmik- och serviceförvaltningen att undersöka med branschen om det finns intresse att sälja reklam på i kommunens befintliga busskurer samt 2. kontakta KL T för att diskutera hur en överenskommelse kan se ut med ovan beskrivna finansieringsmöjligheter, så att Vimmerby kommun kan få nya busskurer. Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande eventuell reldamförsäljning på busskurer. Många kommuner säljer ut reldamplatser på sina busskurer för att på så sätt finansiera underhåll och inköp av busskurerna. En av de största aktörerna inom utomhusreklam, Clear Channel, hanterar sådan reldam åt 230 av landets 290 kommuner. I många av avtalen regleras att kommunen får busskuren gratis, om Clear Channel får sälja reldam på för detta ändamål på utvalda platser. I Örebro säljer Clear Channel reklam på 130 av kommunens 200 busskurer. Kurerna har kostat 10 miljoner kronor att köpa in och efter årets fyra första månader har lcronor lagts i underhållskostnader på krossade glasrutor. Parterna kan göra andra överenskommelser. I Vimmerby kommun har busskurerna slcrivits över på Kalmar läns Trafik (Trafikstyreisen i länet). Kommunen äger dock marken de står på, men underhållskostnader ska falla på KL T. Många är dåligt underhållna och det är tveksamt om KLT inom detta år lägger pengar på nya busskurer i kommunen, eller på underhåll. diskuteras.

16 2(2) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår sammanfattningsvis efter diskussioner att kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå telmik- och servicef6rvaltningen att undersöka med branschen om det finns intresse att sälja reklam på i kommunens befintliga busskurer samt 2. kontakta KL T för att diskutera hur en överenskommelse kan se ut med ovan beskrivna finansieringsmöjligheter, så att Vimmerby kommun kan få nya busskurer. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Telmik - och serviceförvaltningen

17 1(2),, KS 311 Dnr Kod 058 Avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet ITSAM från och med Kommunstyrelsen beslutar att l. godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet ITSAM från och med kommunstyrelsen beslutar om framtida revisioner av detta avtal 3. beslutet gäller under förutsättning av samtliga kommuners styrelsebeslut. Från och med består Kommunalförbundet ITSAM av följande medlemmar: Boxholms, Kinda, Vimmerby, Y dre, Atvidabergs och Ödeshögs kommuner. Förbundsordning och reglemente, som beslaiver förbundet ur ägarperspektivet och utgör den juridiska grunden för förbundet, har antagits av respektive medlems fullmäktigeförsamling. Ytterligare ett styrdokument - ITSAMavtalet - reglerar ITSAM:s uppdrag ur medlemskommunernas kundperspektiv. I detta beskrivs ITSAM:s konkreta uppdrag, gränsdragningar mellan medlemmarnas och Kommunalförbundets ansvar och de ekonomiska villkoren. Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att besluta om att anta och underteckna avtalet i vederbörlig ordning. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Kommunalförbundet ITSAM från och med Förslag till beslut Kommunalförbundet ITSAM föreslår att medlemskommunernas kommunstyrelseförsamlingar fattar nu följande likalydande beslut:

18 2(2) 1. ITSAM-avtalet antas 2. kommunstyrelsen beslutar om framtida revisioner av detta avtal 3. ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners styrelsebeslut. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 112. Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Kommunalförbundet ITSAM, Id Sänd lista Kommunalförbundet ITSAM Kommunchef Carolina Leijonram ProtokoJljusterare

19 Sammantrtldesdatum 1(3) KS 312 Dm Kod 058 Regressavtal mellan kommunalförbundet ITSAM:s medlemmar Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja Kommunalförbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar 2. såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet ITSAM:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader 3. ingen kommunal borg ens avgift ska tas utifrån Kommunalförbundet ITSAM 4. upprätta regressavtal mellan Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Y dre kommun, Atvidabergs kommun samt Ödeshögs kommun för ovan beslutade borgensåtagande 5. ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners fullmäktigebeslut. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till regressavtal mellan kommunalförbundet ITSAM:s medlemmar. Kommunalförbundet ITSAM har hittills finansierat gjorda investeringar med egna medel. Det är flera stora investeringsprojekt uppstartade som t.ex. IDHA projektet, nytt PA-system och dokumentproduktion. Ytterligare investeringar är planerade och kommer efter hand att initieras. För att klara likviditeten framöver, krävs extern upplåning för att finansiera dessa investeringar. Bedömningen är ett upplåningsbehov på SEK de kommande fem åren. Kommunalförbundet kommer, genom en förenklad upphandling, ansöka om lån. Kommunalförbundet ITSAM har inte själva några säkerheter varpå en borgen krävs för att upplåning ska få ske. I stadgarna för Kommunalförbundet ITSAM sägs det beträffande lån och borgen följande i Förbundsordningen 11. Kostnadstäckning: I den mån förbundets kostnader inte täcks genom intäkter, skall dessa

20 2(3) finansieras genom bidragfrån medlemmarna. Bidragets storlek skall beräknas så att kostnaden skall fördelas efter invånarantal, varvid l november året innan verksamhetsåret skall vara bas. Samma fördelning ska ske för borgen som medlemmarna ingår för förbundet. Förbundet får för sin verksamhet uppta checkkredit om högst 5 miljoner kronor. Andra lånfår förbundet inte uppta utan medlemmarnas godkännande. Utan medlemmarnas godkännande får förbundet inte heller köpa ellerförsäljafast egendom, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser eller bilda eller förvärva andelar/aktier iföretag. Stadgarna laäver ett beslut av medlemskommunen som ger kommunalförbundet rätt att utöver ovan nämnda checldaedit ta upp ytterligare lån till investeringar. Långivaren laäver även en borgensförbindelse från medlemskommunen. Vidare behövs ett regressavtal för att reglera ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna. Kommunal borgensavgift: EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala bostadsaktiebolagen, utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagsbegreppet används även för offentliga myndigheter när de utövar någon form av ekonomisk aktivitet. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produlction. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel aven åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den marknadsekonomiska investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. En fråga är således om kommunalförbundet bedriver verksamheten på en konkurrensutsatt marknad. I annat fall är det mer fråga om en allmännyttig tjänst som i princip inte omfattas av statsstödsreglerna. Kommuner har ett offentligt uppdrag som framgår av kommunallagen. I denna lag regleras även den verksamhet som kommunalförbund bedriver. Kommuner och landsting får lämna över vårdnaden av kommunala angelägenheter till kommunalförbund. A v kommunallagen 8 kap 23 framgår att om ett kommunalförbund salmar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen utifrån de olika medlemmarnas andel av skulden utifrån det ansvar som anges i förbundsordningen. Sammantaget garanterar således kommunerna i kommunalförbundet att förbundet kan reglera sina skulder. Kommunerna har således ett ansvar för att kommunalförbundet kan fullgöra sina förplilctelser. Frågan är då om en borgen från dessa kommuner innebär att det uppkommer en ytterligare form av stöd för vilken en borgens avgift ska utgå? Bedömningen är att inte så är fallet och förslaget är att inte någon borgensavgift ska tas ut från medlemskommunerna på Kommunalförbundet

21 3(3) I(ornInlUls~relsen ITSAM. Förslag till beslut KOrnInlUla1förblUldet ITSAM föreslår att korninlulfullmäktige beslutar att 1. bevilja KOrnInlUla1förbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar 2. såsom för egen skuld ingå borgen för KOrnInlUlalförbundet ITSAM:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader 3. ingen korninlula1 borgens avgift ska tas utifrån KommlUlalförblUldet ITSAM 4. upprätta regress avtal mellan Boxholms korninlul, Kinda korninlul, Vimmerby korninun, Y dre korninlul, Atvidabergs korninlul samt Ödeshögs korninlul för ovan beslutade borgensåtagande 5. ovanstående beslut gäller lulder förutsättning av samtliga korninuners fullmäktigebeslut. KOrnInuns~relsen ställer sig positiv till föreliggande förslag till regressavtal. Beslutsunderlag KOrnInlUlfullmäktiges beslut , KF 112. Förslag till regressavtal mellan KOrnInunalförbundet ITSAM:s medlerninar, Id Sändlista KOrnInlUlfullmäktige

22 1(2) KS 313 Dnr Kod 351 Lukt från reningsverket i Vimmerby Kommunstyrelsen beslutar att 1. uppdra åt kommunstyrelsens kansli att efterfråga hos VEMAB:s styrelse en redovisning rörande eventuella förslag till åtgärder och kostnader härför, som leder till att luktproblemet upphör 2. redovisningen kommer kommunstyrelsen till del senast vid sammanträdet den 23 oktober Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) angående lukten från reningsverket i Vimmerby. Han slaiver i sitt PM att lukten från reningsverket har tilltagit i sommar. Många upplever att det är flera dagar nu än tidigare, som obehaglig lukt uppstår. Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvarar för driften av reningsverket och har enligt Micael Glennfalk arbetat med frågan, dock utan att nå resultat. Med tan!ce på boende i området, på verksamheterna där och på en växande besöksnäring utgör lulcten från reningsverket en obehaglig upplevelse, som borde åtgärdas. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. uppdra åt kommunstyrelsens kansli att efterfråga hos VEMAB:sstyrelse en redovisning rörande eventuella förslag till åtgärder och kostnader härför, som leder till att lulctproblemet upphör 2. redovisningen kommer kommunstyrelsen till del senast vid sammanträdet den 23 olctober 2012.

23 2(2) diskuteras. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Kanslienheten

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTR,ÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(2) ;., ; " " KS 314 Dm 28/2012 Kod 706 Förslag till avgifter för serveringstillstånd Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om avgifter för serveringstillstånd till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och aktuella avgiftstaxor för Eksjö kommun. Vid kommunstyrelsen sammanträde , KS 64, behandlades socialnämndens förslag, ,8N 247, till reviderade och nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag. Förändringarna föranleds av den nya alkohollagen (2010: 1622) som trädde i kraft Förslaget innebär att alla avgifter för serveringstillstånd följer prisbasbeloppet. Micael Glennfalk (M) redogjorde för alliansens ståndpunlct att då Vimmerby kommun har hög skatt ska man sträva efter att ha de lägsta taxorna i regionen. Han ville veta hur de föreslagna taxorna ligger i jämförelse med taxorna i våra grannkommuner. Alliansen anser också att det är bättre med en låg tillsynsavgift och en högre straffavgift när fel upptäcks. Peter Högberg (8) efterfrågade uppgifter om vad som är lagstyrt avseende avgifterna för serveringstillstånd. Kommunstyrelsen beslutade att återremitterar ärendet om avgifter för serveringstillstånd till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om vad avgifterna är i grannkommunerna samt vad som är lagstyrt avseende avgifter för serveringstillstånd. Vid dagens sammanträde föreligger kompletterande uppgifter. diskuteras. Ledamöterna konstaterar att kompletteringen är ofullständig. Det salmas uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och för Eksjö kommun är uppgifterna felalctiga. Protokolljllsterare

25 2(2) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för att få kompletterande uppgifter om avgiftstaxor för Hultsfreds kommun och aktuella avgiftstaxor för Eksjö kommun. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN , KS 64. Socialnämndens beslut , SN 39. Tjänsteskrivelse upprättad av alkoholhandläggare Monica Charh~z, Id Sändlista Socialnämnden

26 Sammanträdes datum 1(2) I, KS 315 Dnr 212/2011 Kod 860 Revidering av Kulturplan Kalmar län remissvar Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till remissvar. Regionförbundet styrelse beslutade att godkänna Kulturplan Kalmar län vid sammanträdet , 129. Styrelsen beslutade också att "lculturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering". Kulturberedningen beslutade , 33, att genomföra en revidering av kulturplanen. Länets kommuner, kulturinstitutioner, konsulenter, organisationer, länsstyrelsen, föreningar och det civila samhället ska ha möjlighet att lämna synpunkter på kulturplanen. Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet tillhanda senast Kommunstyrelsen beslutade , KS 277, att överlämna till kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över revideringen av Kulturplan Kalmar län vid sammanträdet och därefter överlämna yttrandet till Regionförbundet. Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsforvaltningens förslag till remissvar. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till remissvar. Beslutsunderlag Slaivelse från Regionförbundet i Kalmar län, Id , KS 277. F örslag till remissvar upprättat av lcultur- och fritidsförvaltningen, Id

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr sammanträqesdatum 2(2) Sändlista Kultur- och fritidsnämnden

28 VIMMERBY KQMM1,JN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 1(2) KS 316 Dnr 222/2012 Kod 017 Remiss Indikeringsplan för Kalmar län remissvar Kommunstyrelsen godkänner föreliggande remissvar avseende Indikeringsplan för Kalmar län och översänder följande remissvar till Länsstyrelsen i Kalmar län: 1. Vimmerby kommun har inte några synpunkter på planens innehåll 2. Vimmerby kommun skall erhålla full kostnadstäckning för kostnader som uppstår i samband med lokal planering och övning med mottagningsstation. Sammanfattning Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt förslag till ny Indikeringsplan för Kalmar län Kommunen ges tillfälle att sakgranska och lämna synpunkter på innehållet. Indikeringsplan för Kalmar län innehåller samma uppgifter för Vimmerby kommun som tidigare plan. Uppgifterna är indikeringsuppgifter för räddningstjänsten samt krav på upprättande av mottagningsstation vid haverilarm. Räddningstjänstens uppgifter är att genomföra indikeringsuppdrag i samband med kärnteknisk olycka. Indikeringen sker vid brandstationen i Vimmerby samt vid f d brandstationen i Storebro. På särsldld order från indikeringsledaren skall indikering ske utmed slingor som finns redovisade i planen. Inom Vimmerby kommun finns två (2) indikeringsslingor. Vid eventuellt haverilarm skall Vimmerby kommun, utöver tidigare indikeringsuppgifter, upprätta en mottagningsstation vid Vimarskolan. Mottagningsstationen skall ta emot utrymmande människor från området närmast kärnkraftsverket OKG. I samband med mottagandet genomförs indikering för eventuell sanering av personer och fordon, registrering, utspisning samt ordna med inkvartering under begränsad tid.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 8 januari 2013 kl 09:00-09:30, 10:00-12:00, 13:00-15:00 Ajournering

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Utses att justera: Claes Brandén Marie T Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 128-145. Majlis Johansson.

Utses att justera: Claes Brandén Marie T Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 128-145. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-10-01 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-10-01 klockan 10.00 16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) 133-134, 137-139 Pia Tingvall (C) 128-132,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Bam- och ungdomsnämnden

Bam- och ungdomsnämnden S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bam- och ungdomsnämnden 2011-02-02 Sidnr 1(15) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby onsdagen den 2 februari 2011 Klockan 08.30-14.30 Beslutare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-05-22

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-05-22 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Tisdag 22 maj 2012 Ido ekan 09:00-11 :55, 13:00-15:50. Ajournering kl. 09:05-10:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 2 september 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-13:55. Ajournering 09:05-10:05.

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 2 september 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-13:55. Ajournering 09:05-10:05. Vimmerby kornmun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (l) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, stadshuset,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer