User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkript

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE SE

2 Bestämmelser CE-märkning Toshiba Europe GmbH förklarar härmed att Canvio AeroMobile uppfyller väsentliga krav och andra bestämmelser i direktivet 1999/5/EU. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Tyskland. En kopia av försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: Arbetsmiljö Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder (Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd: Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar. Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer, t.ex. på sjukhus, ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta. Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin. Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen. Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer. SE-1

3 Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater: REACH Uttalande om uppfyllelse CANVIO AEROMOBILE Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla. Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH. Deponering av produkter Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa från eventuella negativa konsekvenser, som kan uppkomma genom felaktig kassering av denna produkt. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten. Deponering av batterier och/eller ackumulatorer Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att batterier och/ eller ackumulatorer måste samlas in och deponeras åtskilt från hushållsavfallet. Genom att delta i separat insamling av batterier ser du till att dessa kasseras på ett säkert sätt och hjälper då till med att eliminera negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Mer information för ditt land om insamling och återvinning får du om du kontaktar kommunen eller affären där du köpte produkten. Följande information gäller endast för Turkiet: Uppfyller villkoren i AEEE-reglementet. SE-2

4 Säkerhetssymboler Den här handboken innehåller säkerhetsanvisningar som du måste följa för att undvika personskador, skador på utrustningen eller förlust av data. Säkerhetsvarningarna har klassificerats enligt hur allvarliga de kan vara, och följande symboler används för att göra dig uppmärksam på instruktionerna: Varningstexter FARA VARNING TÄNK PÅ TÄNK PÅ OBS! Innebörd Anger en omedelbar fara som, om anvisningarna inte följs, resulterar i dödsfall eller allvarliga skador. Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. Visar en potentiell riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera mindre eller måttlig skada. Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i egendomsskador. Innehåller viktig information. Andra symboler Ytterligare symboler används för att markera hjälp som går att få: TEKNISKA ANVISNINGAR: Med den här symbolen visas att det finns teknisk information om enheten. TIPS: Med den här symbolen visas att det finns tips att tillgå. DEFINITION: Den här symbolen visar att det finns en definition av ett begrepp som används i texten. SE-3

5 Säkerhetsföreskrifter för batterierna FARA FARA FARA VARNING VARNING VARNING TÄNK PÅ Utsätt inte enheten (med det interna batteriet isatt) för vätska som exempelvis vatten, drycker eller annat i flytande form. Batteriet (inklusive skyddande kopplingar) kan fatta eld, rökutveckling kan uppstå, det kan explodera eller bli mycket hett på grund av oönskad elektrisk belastning. Se till att enheten (med det interna batteriet isatt) inte blir för varm eller hamnar i elden. Hög värme skadar batteriet och kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller explosion. Montera inte isär enheten och det interna batteriet. Nedmontering eller förändringar av batteriet kan skada de skyddande kopplingarna. Detta kan medföra att batteriet genererar stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar. Håll enheten utom räckhåll för små barn. Håll batteriet utom räckhåll för små barn. Om batteriet eller någon av komponenterna av misstag sväljs ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Stoppa uppladdningen om laddningsprocessen inte kan slutföras. Om batteriet inte kan laddas upp inom den angivna tiden ska du stoppa uppladdningen. Det finns risk för att batteriet kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar. I enheten finns ett uppladdningsbart batteri. Släng inte förbrukade batterier bland hushållssoporna. Lämna in dem till en återvinningsanläggning eller i en speciell låda för bärbara uppladdningsbara batterier. Om förbrukade batterier kastas med hushållssoporna finns det risk för att detta kan leda till att soporna fattar eld eller att rökutveckling uppstår. Ladda endast batterierna i en temperatur mellan 5º C och 35º C. Om uppladdning sker utanför detta temperaturintervall finns det risk för att batteriet kan läka, generera hetta eller orsaka allvarlig skada. Det kan också medföra att batteriets prestanda och livslängd minskar. SE-4

6 Säkerhetsinformation samt föreskrifter och regleringar för trådlösa nätverk CANVIO AEROMOBILE TÄNK PÅ TÄNK PÅ Enheter för trådlösa nätverk kan orsaka störningar av medicinsk utrustning som exempelvis hjärtstimulatorer. Om du använder en medicinsk utrustning ska du konsultera din läkare och läsa anvisningarna för utrustningen innan du börjar använda produkten. Produkten får inte användas i miljöer där medicinsk utrustning förekommer, till exempel på sjukhus och läkarmottagningar, eller i närheten av personer som använder medicinsk utrustning, eftersom användning av denna produkt kan orsaka skador i sådana miljöer. Stäng alltid av de trådlösa funktionerna om datorn är i närheten av automatiskt styrd utrustning och apparatur som automatiska dörrar och brandsensorer. Radiovågor kan orsaka fel på sådan utrustning, vilket kan orsaka skador. Använd inte de trådlösa funktionerna i närheten av en mikrovågsugn eller på platser med radiostörningar eller magnetfält. Mikrovågsugnar eller andra källor kan störa de trådlösa funktionerna. Överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk och avståndet som det trådlösa nätverket täcker varierar beroende på den omgivande elektromagnetiska miljön, eventuella hinder, åtkomstpunktens utformning och konfiguration samt klientutformning och program-/ maskinvarukonfigurationer. De överföringshastigheter som beskrivs är teoretiska maximivärden enligt aktuell standard. Den faktiska överföringshastigheten kommer att vara lägre än den teoretiska. SE-5

7 Meddelande All information i den här handboken kan ändras utan föregående varning. TOSHIBA EUROPE GMBH LÄMNAR INGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI, OCH AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. TOSHIBA PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT DIREKT ELLER INDIREKT SOM ETT RESULTAT AV TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL ELLER AV FÖRSUMMELSER I DENNA HANDBOK. TOSHIBA PÅTAR SIG INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR AVVIKELSER MELLAN PRODUKTEN OCH HANDBOKEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR TOSHIBA ANSVARIGA FÖR SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SOM ORSAKATS AV OAKTSAM HANTERING, KONTRAKT ELLER ANNAT, SOM HÄRLEDS TILL DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM LEVERERATS TILL DIG ELLER ANVÄNDNINGEN DÄRAV. GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) Inbyggd programvara i denna produkt kan innehålla upphovsrättskyddad programvara som omfattas av GPL- eller LGPL-licensavtal (Lesser General Public License, ofta benämnt program med öppen källkod ) och inte av Toshibas slutanvändaravtal. En kopia av denna licens finns på och Med avseende endast på program med öppen källkod (GPL-program) lämnas inga garantier i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag. Förändringar eller förvanskning av programvaran sker endast på egen risk och detta kommer att annullera produktgarantin. Toshiba ansvarar inte för sådana förändringar eller förvanskningar. Toshiba kommer inte att ge stöd för någon produkt om du har förändrat eller försökt förändra den programvara som levererats av Toshiba. Upphovsrätt Den här handboken får inte återges i någon form utan ett i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Toshiba. Inga förpliktelser gäller för användandet av informationen som finns i denna handbok Toshiba Europe GmbH, Med ensamrätt. SE-6

8 Varumärken Canvio AeroMobile är ett registrerat varumärke som tillhör Toshiba America Information Systems, Inc. och/eller Toshiba Corporation. Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc. Mac, Mac OS, ipad, iphone och Time Machine är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. IOS är ett är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder, och som används med licens. WiFi är ett registrerat varumärke som tillhör WiFi Alliance. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag. SE-7

9 Innehållsförteckning Inledning Översikt Komponenter Maskinvaruspecifikationer Programvaruspecifikationer Kapitel 1 Komma igång Ladda upp Canvio AeroMobile Fuktionslägen DAS-läget (Direct-Attached Storage) Trådlöst läge (trådlös lagring) Funktioner Kapitel 2 Programvara för AeroMobile Inloggning i AeroMobile Trådlös anslutning till en dator Inloggning med webbläsare Klientinloggning med iphone eller ipad Klientinloggning med Android -enhet Gränssnittet i AeroMobile Webbgränssnittet Programgränssnittet Gränssnittet för bildhanteringen Gränssnittet för bildvisaren Gränssnittet för videohantering Gränssnittet för videouppspelning (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för musikhantering Gränssnittet för musikspelaren (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för dokumenthantering Gränssnittet för dokumentvisaren (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för fil-/mapphantering Kapitel 3 SD -korthantering Unmount SD card (Mata ut SD-kort) Använda SD-kortet Kapitel 4 Hantering av säkerhetskopia Använda SD -kortet Manuell säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering Använda säkerhetskopian SE-8

10 Kapitel 5 Inställningshantering Använda inställningshantering Configurations (Konfigurationer) Inställningar för trådlöst nätverk programmet Inställningar för trådlöst nätverk webbläsaren Internetinställningar (program) Internetinställningar (webbläsare) Systeminställningar DHCP-inställningar (endast webbläsare) Användarbild och namn Cache-minne (endast program) Språk (endast program) Logout (Logga ut) Support för TOSHIBA Register SE-9

11 Inledning Översikt Med Toshiba Canvio AeroMobile får du trådlös åtkomst till dina musikfiler, videofilmer, bilder och data. Du kan dessutom strömma innehållet direkt till din ipad, iphone, surfplatta, smart telefon och dator, och inte längre behöva tänka på sladdar eller kablar. Med den interna SSD-lagringen behöver du inte bekymra dig om att utrymmet på den mobila enheten tar slut och den interna USB 3.0-porten gör filöverföringen enklare och mycket snabbare. Komponenter Canvio AeroMobile innehåller följande komponenter: Nätadapter USB 3.0-sladd Snabbstarthandbok Ficka Maskinvaruspecifikationer Produktens mått: Vikt: Batteri: Omgivningskrav: Trådlösa nätverk Temperatur Luftfuktighet 123,5 mm (L) x 63,0 mm (B) x 12,5 mm (H) cirka 120 g 3100 mah litiumjonbatteri (Laddningstid: max. 3 tim.) Standard: Frekvens: Hastighet: Vid användning: Lagring: b/g/n 2,4 GHZ 1 T1R upp till 150 Mbit/s 5 till 35º C -20 till 60º C Vid användning: % Lagring: 8-90 % SE-10

12 Programvaruspecifikationer Kompatibla filtyper: Videofilmer: Musik: Bilder: Dokument: Övrigt: Systemkrav: Operativsystem mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Öppnas i externt program Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 Operativsystem för iphone eller ipad : 5.1 till 7 Android : 2.3 till 4.2 SE-11

13 Kapitel 1 Komma igång Ladda upp Canvio AeroMobile Canvio AeroMobile kan laddas med nätadaptern eller USB-kabeln. Ladda Canvio AeroMobile när batterilampan lyser med gult sken (anger att batteriladdningen är låg). USB 3.0-port Nätadapter USB -kabel Fuktionslägen (Exempel) Uppladdning av Canvio AeroMobile Så här laddar du Canvio AeroMobile: 1. Sätt in USB-kabeln i nätadaptern. 2. Anslut USB-kabeln till USB 3.0-värdporten på Canvio AeroMobile. 3. Anslut nätadaptern till ett fungerade vägguttag. Under uppladdningen blinkar batterilampan långsamt med ett intervall på två sekunder. Det finns två funktionslägen för Canvio AeroMobile. Du kan antingen ansluta den direkt med den medföljande USB-kabeln (DAS-läge) eller ansluta den trådlöst (trådlöst läge). DAS-läget (Direct-Attached Storage) Om du vill använda DAS-läget ansluter du Canvio AeroMobile till datorns USB-port med den medföljande USB-kabeln. SE-12

14 För Mac -användare: Om du vill skapa filer i DAS-läge måste du installera drivrutinen NTFS driver for Mac på Mac-datorn. Se handboken som finns på SSD-minnet på din Canvio AeroMobile. USB 3.0-port USB -kabel USB-port (Exempel) Canvio AeroMobile, DAS-läge Så här ansluter du Canvio AeroMobile till datorn: 1. Kontrollera att Canvio AeroMobile-enheten är avslagen. 2. Anslut den medföljande USB 3.0-kabeln till Canvio AeroMobile. 3. Anslut den andra änden av USB 3.0-kabeln till datorns USB-port. Du kan nu starta överföringen av data till och från produkten. Trådlöst läge (trådlös lagring) Canvio AeroMobile kan nås trådlöst från Windows -, Mac -, iphone -, ipad - och Android -enheter via klienten AeroMobile Client. Router (Exempel) Trådlöst läge för Canvio AeroMobile Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. Canvio AeroMobile fungerar automatiskt i trådlöst nätverksläge så snart AeroMobile Client har ställts in. Se Trådlös anslutning till en dator på sidan 16. SE-13

15 Funktioner Två tillgängliga lägen: DAS-läge (Direct-Attached Storage) Trådlöst läge (trådlös lagring) Åtkomst till strömmande musik, videofilmer, bilder och data med gratis programvara från enheter med följande operativsystem: iphone, ipad och Android. Upp till åtta timmar batteritid för kontinuerlig uppspelning av strömmande video. Sökfunktion för att hitta och få åtkomst till filer snabbt. Trådlös internetåtkomst via protokollet b/g/n. Intern SSD-enhet på 128 GB med NTFS-format. Stöd för SD, SDHC, är Class 10-kompatibel. SD -kortlampa Wi-Fi /SSD-lampa Batterilampa SD -kortplats På/Av-knapp USB 3.0-värd Återställningsknapp (Exempel) Funktioner på Canvio AeroMobile På/Av-knapp: Tryck ned knappen i 2 sekunder, (trådlöst läge aktiveras). Tryck ned knappen i 2 sekunder, (trådlöst läge inaktiveras). OBS! Om batteriladdningen är låg kan du inte sätta på AeroMobile-enheten. Batterilampan blinkar med rödgult sken i 6 sekunder och släcks sedan. Återställningsknapp: Tryck i trådlöst läge ned i 5 sekunder. Systemet återställs till fabriksinställningarna. SE-14

16 USB 3.0-värd: Kompatibel med USB 3.0 och USB 2.0. Tillåter dataöverföring mellan datorn Canvio AeroMobile, när den är ansluten. Används för uppladdning av batteriet i enheten när den är ansluten till nätadaptern. SD -kortplats: Class 10-kompatibel, stöd för SD - och SDHC -kort. Du kan komma åt SD -kortet i trådlöst läge. Batterilampa: Grön: Batterikapaciteten är 30 %. Gul: Batterikapaciteten är < 30 % och > 10 %. Rödgul (blinkar snabbt): Batterikapaciteten är slut eller driftstemperaturen är för hög. Enheten kommer att stängas av efter 30 sekunder. Grön eller gul (blinkar långsamt): Batteriet laddas. Grön (blinkar ej): Uppladdning klar. Grön eller gul (blinkar snabbt): Enheten stängs av eller sätts på. Lampan är släckt: Enheten är avslagen. Lampa för trådlöst nätverk/ssd: Trådlöst läge Blå: Det trådlösa nätverket är aktiverat (ingen dataåtkomst). Blå (blinkande): Det trådlösa nätverket är aktiverat (åtkomst till minnet). Blå (släckt): Det trådlösa nätverket är inaktiverat. DAS-läge Vit: Ingen dataåtkomst. Vit (blinkande): Läser data. Vit (släckt): Säker borttagning, Strömsparläge eller Vänteläge. Lampa för SD -kort: Lyser endast i trådlöst läge Violett: Ingen åtkomst till SD -kortet. Violet (blinkande): Läser data på SD -kortet. Violett (släckt): SD -kortet försätts i vänteläge. SE-15

17 Kapitel 2 Programvara för AeroMobile Inloggning i AeroMobile Trådlös anslutning till en dator 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du aktivera funktionen för det trådlösa nätverket på datorn och öppna den trådlösa nätverksanslutningen. 3. Välj den trådlösa anslutningen Toshiba wssd xxxx (standard-ssid: Toshiba wssd xxxx) och ange sedan standardlösenordet Inloggning med webbläsare 1. När du har anslutit Canvio AeroMobile ska du öppna webbläsaren och ange webbadressen eller (Exempel) Adressfält i webbläsare Om det inte finns någon internetanslutning ska du ange en valfri adress för att öppna ovanstående sida i webbläsaren. (Exempel) Inloggningsskärm 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt SE-16

18 3. Klicka eller peka på knappen Log In (Logga in) för att öppna webbgränssnittet. Klientinloggning med iphone eller ipad Installera programmet för iphone och ipad 1. Sök efter den kostnadsfria TOSHIBA-appen Wireless SSD på Apple Store. 2. Installera appen Wireless SSD och följ installationsanvisningarna på skärmen. 3. Ikonen Wireless SSD visas på skrivbordet när installationen är klar. Ansluta trådlöst till en iphone eller ipad 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du välja Setting (Inställningar) och sedan alternativet för det trådlösa nätverket på din ipad eller iphone. 3. Klicka eller peka på Toshiba wssd xxxx. 4. Ange standardlösenordet Programinloggning 1. Kör Wireless SSD och logga sedan in på Wireless SSD. (Exempel) Inloggningsskärm för iphone eller ipad 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt 3. Klicka eller peka på knappen OK för att öppna gränssnittet. SE-17

19 Klientinloggning med Android -enhet Installera Android -programmet 1. Sök efter den kostnadsfria TOSHIBA-appen Wireless SSD på Google Play Store. 2. Installera appen Wireless SSD och följ installationsanvisningarna på skärmen. 3. Ikonen Wireless SSD visas på skrivbordet när installationen är klar. Anslut trådlöst till en Android -enhet 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du välja Setting (Inställningar) och sedan alternativet för det trådlösa nätverket på din surfplatta eller smarta telefon. 3. Klicka eller peka på Toshiba wssd xxxx. 4. Ange standardlösenordet Programinloggning 1. Kör Wireless SSD och logga sedan in på Wireless SSD. (Exempel) Inloggningsskärm för Android -enhet 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt 3. Klicka eller peka på knappen OK för att öppna gränssnittet. SE-18

20 Gränssnittet i AeroMobile När du öppnar gränssnittet får du ett meddelande om att det finns en ny intern programvara (Firmware) för AeroMobile. Du har tre alternativ att välja mellan: OK för att uppdatera Cancel (Avbryt) Do not prompt (Fråga inte igen) (Exempel) Meddelande om uppdatering av inbyggd programvara Om du väljer OK för att uppdatera får du ett meddelande om att processen kommer att ta fem minuter. (Exempel) Uppdatering av inbyggd programvara vänta fem minuter Om du väljer Cancel (Avbryt) kommer du att få uppgraderingsfrågan nästa gång du loggar in och öppnar AeroMobile-gränssnittet. Om du väljer Do not prompt (Fråga inte igen) kommer du i framtiden inte att få en fråga om uppdatering automatiskt, men du kan manuellt uppgradera programvaran på sidan Setting (Inställningar). Se Uppgradera den inbyggda programvaran på sidan 51. SE-19

21 Webbgränssnittet Här nedan visas ett exempel på AeroMobile-gränssnittet i en dators webbläsare. (Exempel) Gränssnittet i AeroMobile webbläsare Programgränssnittet Här nedan finns ett exempel på AeroMobile-gränssnittet på en iphone, ipad eller Android. Surfplatta/iPad Smart telefon/iphone (Exempel) Gränssnittet i AeroMobile program SE-20

22 Funktioner i AeroMobile-gränssnittet Här nedan följer en beskrivning av varje knapp och ikon i AeroMobilegränssnittet: Knapp/ikon Funktion Öppnar bildvisaren. Klicka eller peka på knappen Picture (Bild) för att öppna Pictures Management (Bildhantering). Visar en förhandsvisning av videofilmer. Om det inte finns några videofilmer tillgängliga används standardbilden. Klicka eller peka på knappen Videos (Videofilmer) för att öppna Video Management (Videohantering). Visar en förhandsvisning av dokument. Om det inte finns några dokument tillgängliga används standardbilden. Klicka eller peka på knappen Document (Dokument) för att öppna Documents Management (Dokumenthantering). Klicka eller peka på knappen File/Folder (Fil/Mapp) för att öppna File/Folder Management Interface (Gränssnittet för fil-/mapphantering). Här skapar du mappar, kopierar filer/mappar, tar bort filer/mappar, delar filer/mappar, överför filer/mappar m.m. Klicka eller peka på knappen Back up data (Säkerhetskopiera data) för att öppna säkerhetskopieringsmenyn. Se även Hantering av säkerhetskopia på sidan 39. SD -kortet är tillgängligt. Internetanslutning är tillgänglig. Ingen internetanslutning är tillgänglig. Visar den aktuella batterikapaciteten för Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Settings (Inställningar) för att öppna systeminställningarna för Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. SE-21

23 Gränssnittet för bildhanteringen OBS! Innan du använder den här funktionen ska innehåll överföras till Canvio AeroMobile-enheten via en direktanslutning till datorn, se DAS-läget (Direct-Attached Storage) på sidan 12. När du klickar eller pekar på knappen Picture (Bild) öppnas fönstret Pictures Management (Bildhantering). Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Pictures Management (Bildhantering). (Exempel) Gränssnittet för bildhantering Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Pictures Management (Bildhantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till huvudfönstret. När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, visas listan i detta sorteringsläge. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, visas listan i detta sorteringsläge. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. När ikonen Thumbnail (Miniatyr) visas, visas listan som miniatyrer. När ikonen List (Lista) visas, visas listan i listaläget. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. SE-22

24 Knapp/ikon Funktion Du kan välja bildfiler på menyn Calendar (Kalender). Skriv bokstäver eller siffror i sökrutan för att söka efter en speciell fil eller mapp. Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala iphone -, ipad - eller Android -enheten. (Endast iphone -, ipad - eller Android -enheter.) När du växlat över till det interna SDD-minnet i Canvio AeroMobile kan du välja bilder från en av fyra användare. De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3. SE-23

25 Gränssnittet för bildvisaren Klicka eller peka på bildfilen för att öppna gränssnittet för bildvisaren. Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Pictures Viewer (Bildvisaren). (Exempel) Gränssnittet för bildvisaren Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Pictures Management (Bildhantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till gränssnittet för bildhanteringen. Klicka eller peka på knappen Download (Ladda ned) för att hämta den aktuella bilden till det lokala albumet. Klicka eller peka på knappen Upload (Ladda upp) för att överföra den aktuella bilden från den lokala enheten till AeroMobile-enheten. Klicka eller peka på knappen Play/Pause (Spela upp/pausa) för starta/stoppa bildspelet. När ikonen Loop playback (Slinga) visas spelas bildspelet upp i en slinga. När ikonen Sequential (Sekvens) visas spelas bildspelet upp i en sekvens. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. Klicka eller peka på knappen Share (Dela) för att dela den aktuella bilden på sociala medier eller via e-post. SE-24

26 Gränssnittet för videohantering OBS! Innan du använder den här funktionen ska innehåll överföras till Canvio AeroMobile-enheten via en direktanslutning till datorn, se DAS-läget (Direct-Attached Storage) på sidan 12. När du klickar eller pekar på knappen Videos (Video) öppnas fönstret Videos Management (Videohantering). Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Videos Management (Videohantering). (Exempel) Gränssnittet för videohantering Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Video Management (Videohantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till huvudfönstret. När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, visas listan i detta sorteringsläge. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, visas listan i detta sorteringsläge. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. När ikonen Thumbnail (Miniatyr) visas, visas listan som miniatyrer. När ikonen List (Lista) visas, visas listan i listaläget. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. SE-25

27 Knapp/ikon Funktion Skriv bokstäver eller siffror i sökrutan för att söka efter en speciell fil eller mapp. Du kan välja bildfiler via menyn Calender (Kalender). Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala iphone -, ipad - eller Android -enheten. (Endast iphone -, ipad - eller Android -enheter.) När du växlat över till det interna SDD-minnet i Canvio AeroMobile kan du välja bilder från en av fyra användare. De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3. SE-26

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok My Net N900 Central-routern Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning

Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning ANVÄNDARHANDBOK Modell: BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning De funktioner som beskrivs i denna användarhandbok är föremål för ändringar utan föregående meddelande. NK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd

Läs mer

WD TV. LIVE Mediaspelare för streaming. Användarhandbok

WD TV. LIVE Mediaspelare för streaming. Användarhandbok WD TV LIVE Mediaspelare för streaming Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och support.................................

Läs mer

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD-mediaspelare. Bruksanvisning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD-mediaspelare. Bruksanvisning WD TV Live WD TV Live Plus HD-mediaspelare Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och Support................................

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

SW8582 September 2013 Bärbar dator

SW8582 September 2013 Bärbar dator SW8582 September 2013 Bärbar dator E-Manual Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer