User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkript

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE SE

2 Bestämmelser CE-märkning Toshiba Europe GmbH förklarar härmed att Canvio AeroMobile uppfyller väsentliga krav och andra bestämmelser i direktivet 1999/5/EU. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Tyskland. En kopia av försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: Arbetsmiljö Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder (Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd: Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar. Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer, t.ex. på sjukhus, ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta. Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin. Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen. Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer. SE-1

3 Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater: REACH Uttalande om uppfyllelse CANVIO AEROMOBILE Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla. Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH. Deponering av produkter Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa från eventuella negativa konsekvenser, som kan uppkomma genom felaktig kassering av denna produkt. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten. Deponering av batterier och/eller ackumulatorer Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att batterier och/ eller ackumulatorer måste samlas in och deponeras åtskilt från hushållsavfallet. Genom att delta i separat insamling av batterier ser du till att dessa kasseras på ett säkert sätt och hjälper då till med att eliminera negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Mer information för ditt land om insamling och återvinning får du om du kontaktar kommunen eller affären där du köpte produkten. Följande information gäller endast för Turkiet: Uppfyller villkoren i AEEE-reglementet. SE-2

4 Säkerhetssymboler Den här handboken innehåller säkerhetsanvisningar som du måste följa för att undvika personskador, skador på utrustningen eller förlust av data. Säkerhetsvarningarna har klassificerats enligt hur allvarliga de kan vara, och följande symboler används för att göra dig uppmärksam på instruktionerna: Varningstexter FARA VARNING TÄNK PÅ TÄNK PÅ OBS! Innebörd Anger en omedelbar fara som, om anvisningarna inte följs, resulterar i dödsfall eller allvarliga skador. Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. Visar en potentiell riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera mindre eller måttlig skada. Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i egendomsskador. Innehåller viktig information. Andra symboler Ytterligare symboler används för att markera hjälp som går att få: TEKNISKA ANVISNINGAR: Med den här symbolen visas att det finns teknisk information om enheten. TIPS: Med den här symbolen visas att det finns tips att tillgå. DEFINITION: Den här symbolen visar att det finns en definition av ett begrepp som används i texten. SE-3

5 Säkerhetsföreskrifter för batterierna FARA FARA FARA VARNING VARNING VARNING TÄNK PÅ Utsätt inte enheten (med det interna batteriet isatt) för vätska som exempelvis vatten, drycker eller annat i flytande form. Batteriet (inklusive skyddande kopplingar) kan fatta eld, rökutveckling kan uppstå, det kan explodera eller bli mycket hett på grund av oönskad elektrisk belastning. Se till att enheten (med det interna batteriet isatt) inte blir för varm eller hamnar i elden. Hög värme skadar batteriet och kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller explosion. Montera inte isär enheten och det interna batteriet. Nedmontering eller förändringar av batteriet kan skada de skyddande kopplingarna. Detta kan medföra att batteriet genererar stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar. Håll enheten utom räckhåll för små barn. Håll batteriet utom räckhåll för små barn. Om batteriet eller någon av komponenterna av misstag sväljs ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Stoppa uppladdningen om laddningsprocessen inte kan slutföras. Om batteriet inte kan laddas upp inom den angivna tiden ska du stoppa uppladdningen. Det finns risk för att batteriet kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar. I enheten finns ett uppladdningsbart batteri. Släng inte förbrukade batterier bland hushållssoporna. Lämna in dem till en återvinningsanläggning eller i en speciell låda för bärbara uppladdningsbara batterier. Om förbrukade batterier kastas med hushållssoporna finns det risk för att detta kan leda till att soporna fattar eld eller att rökutveckling uppstår. Ladda endast batterierna i en temperatur mellan 5º C och 35º C. Om uppladdning sker utanför detta temperaturintervall finns det risk för att batteriet kan läka, generera hetta eller orsaka allvarlig skada. Det kan också medföra att batteriets prestanda och livslängd minskar. SE-4

6 Säkerhetsinformation samt föreskrifter och regleringar för trådlösa nätverk CANVIO AEROMOBILE TÄNK PÅ TÄNK PÅ Enheter för trådlösa nätverk kan orsaka störningar av medicinsk utrustning som exempelvis hjärtstimulatorer. Om du använder en medicinsk utrustning ska du konsultera din läkare och läsa anvisningarna för utrustningen innan du börjar använda produkten. Produkten får inte användas i miljöer där medicinsk utrustning förekommer, till exempel på sjukhus och läkarmottagningar, eller i närheten av personer som använder medicinsk utrustning, eftersom användning av denna produkt kan orsaka skador i sådana miljöer. Stäng alltid av de trådlösa funktionerna om datorn är i närheten av automatiskt styrd utrustning och apparatur som automatiska dörrar och brandsensorer. Radiovågor kan orsaka fel på sådan utrustning, vilket kan orsaka skador. Använd inte de trådlösa funktionerna i närheten av en mikrovågsugn eller på platser med radiostörningar eller magnetfält. Mikrovågsugnar eller andra källor kan störa de trådlösa funktionerna. Överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk och avståndet som det trådlösa nätverket täcker varierar beroende på den omgivande elektromagnetiska miljön, eventuella hinder, åtkomstpunktens utformning och konfiguration samt klientutformning och program-/ maskinvarukonfigurationer. De överföringshastigheter som beskrivs är teoretiska maximivärden enligt aktuell standard. Den faktiska överföringshastigheten kommer att vara lägre än den teoretiska. SE-5

7 Meddelande All information i den här handboken kan ändras utan föregående varning. TOSHIBA EUROPE GMBH LÄMNAR INGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI, OCH AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. TOSHIBA PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT DIREKT ELLER INDIREKT SOM ETT RESULTAT AV TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL ELLER AV FÖRSUMMELSER I DENNA HANDBOK. TOSHIBA PÅTAR SIG INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR AVVIKELSER MELLAN PRODUKTEN OCH HANDBOKEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR TOSHIBA ANSVARIGA FÖR SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SOM ORSAKATS AV OAKTSAM HANTERING, KONTRAKT ELLER ANNAT, SOM HÄRLEDS TILL DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM LEVERERATS TILL DIG ELLER ANVÄNDNINGEN DÄRAV. GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) Inbyggd programvara i denna produkt kan innehålla upphovsrättskyddad programvara som omfattas av GPL- eller LGPL-licensavtal (Lesser General Public License, ofta benämnt program med öppen källkod ) och inte av Toshibas slutanvändaravtal. En kopia av denna licens finns på och Med avseende endast på program med öppen källkod (GPL-program) lämnas inga garantier i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag. Förändringar eller förvanskning av programvaran sker endast på egen risk och detta kommer att annullera produktgarantin. Toshiba ansvarar inte för sådana förändringar eller förvanskningar. Toshiba kommer inte att ge stöd för någon produkt om du har förändrat eller försökt förändra den programvara som levererats av Toshiba. Upphovsrätt Den här handboken får inte återges i någon form utan ett i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Toshiba. Inga förpliktelser gäller för användandet av informationen som finns i denna handbok Toshiba Europe GmbH, Med ensamrätt. SE-6

8 Varumärken Canvio AeroMobile är ett registrerat varumärke som tillhör Toshiba America Information Systems, Inc. och/eller Toshiba Corporation. Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc. Mac, Mac OS, ipad, iphone och Time Machine är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. IOS är ett är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder, och som används med licens. WiFi är ett registrerat varumärke som tillhör WiFi Alliance. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag. SE-7

9 Innehållsförteckning Inledning Översikt Komponenter Maskinvaruspecifikationer Programvaruspecifikationer Kapitel 1 Komma igång Ladda upp Canvio AeroMobile Fuktionslägen DAS-läget (Direct-Attached Storage) Trådlöst läge (trådlös lagring) Funktioner Kapitel 2 Programvara för AeroMobile Inloggning i AeroMobile Trådlös anslutning till en dator Inloggning med webbläsare Klientinloggning med iphone eller ipad Klientinloggning med Android -enhet Gränssnittet i AeroMobile Webbgränssnittet Programgränssnittet Gränssnittet för bildhanteringen Gränssnittet för bildvisaren Gränssnittet för videohantering Gränssnittet för videouppspelning (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för musikhantering Gränssnittet för musikspelaren (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för dokumenthantering Gränssnittet för dokumentvisaren (endast iphone, ipad och Android -enheter) Gränssnittet för fil-/mapphantering Kapitel 3 SD -korthantering Unmount SD card (Mata ut SD-kort) Använda SD-kortet Kapitel 4 Hantering av säkerhetskopia Använda SD -kortet Manuell säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering Använda säkerhetskopian SE-8

10 Kapitel 5 Inställningshantering Använda inställningshantering Configurations (Konfigurationer) Inställningar för trådlöst nätverk programmet Inställningar för trådlöst nätverk webbläsaren Internetinställningar (program) Internetinställningar (webbläsare) Systeminställningar DHCP-inställningar (endast webbläsare) Användarbild och namn Cache-minne (endast program) Språk (endast program) Logout (Logga ut) Support för TOSHIBA Register SE-9

11 Inledning Översikt Med Toshiba Canvio AeroMobile får du trådlös åtkomst till dina musikfiler, videofilmer, bilder och data. Du kan dessutom strömma innehållet direkt till din ipad, iphone, surfplatta, smart telefon och dator, och inte längre behöva tänka på sladdar eller kablar. Med den interna SSD-lagringen behöver du inte bekymra dig om att utrymmet på den mobila enheten tar slut och den interna USB 3.0-porten gör filöverföringen enklare och mycket snabbare. Komponenter Canvio AeroMobile innehåller följande komponenter: Nätadapter USB 3.0-sladd Snabbstarthandbok Ficka Maskinvaruspecifikationer Produktens mått: Vikt: Batteri: Omgivningskrav: Trådlösa nätverk Temperatur Luftfuktighet 123,5 mm (L) x 63,0 mm (B) x 12,5 mm (H) cirka 120 g 3100 mah litiumjonbatteri (Laddningstid: max. 3 tim.) Standard: Frekvens: Hastighet: Vid användning: Lagring: b/g/n 2,4 GHZ 1 T1R upp till 150 Mbit/s 5 till 35º C -20 till 60º C Vid användning: % Lagring: 8-90 % SE-10

12 Programvaruspecifikationer Kompatibla filtyper: Videofilmer: Musik: Bilder: Dokument: Övrigt: Systemkrav: Operativsystem mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Öppnas i externt program Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 Operativsystem för iphone eller ipad : 5.1 till 7 Android : 2.3 till 4.2 SE-11

13 Kapitel 1 Komma igång Ladda upp Canvio AeroMobile Canvio AeroMobile kan laddas med nätadaptern eller USB-kabeln. Ladda Canvio AeroMobile när batterilampan lyser med gult sken (anger att batteriladdningen är låg). USB 3.0-port Nätadapter USB -kabel Fuktionslägen (Exempel) Uppladdning av Canvio AeroMobile Så här laddar du Canvio AeroMobile: 1. Sätt in USB-kabeln i nätadaptern. 2. Anslut USB-kabeln till USB 3.0-värdporten på Canvio AeroMobile. 3. Anslut nätadaptern till ett fungerade vägguttag. Under uppladdningen blinkar batterilampan långsamt med ett intervall på två sekunder. Det finns två funktionslägen för Canvio AeroMobile. Du kan antingen ansluta den direkt med den medföljande USB-kabeln (DAS-läge) eller ansluta den trådlöst (trådlöst läge). DAS-läget (Direct-Attached Storage) Om du vill använda DAS-läget ansluter du Canvio AeroMobile till datorns USB-port med den medföljande USB-kabeln. SE-12

14 För Mac -användare: Om du vill skapa filer i DAS-läge måste du installera drivrutinen NTFS driver for Mac på Mac-datorn. Se handboken som finns på SSD-minnet på din Canvio AeroMobile. USB 3.0-port USB -kabel USB-port (Exempel) Canvio AeroMobile, DAS-läge Så här ansluter du Canvio AeroMobile till datorn: 1. Kontrollera att Canvio AeroMobile-enheten är avslagen. 2. Anslut den medföljande USB 3.0-kabeln till Canvio AeroMobile. 3. Anslut den andra änden av USB 3.0-kabeln till datorns USB-port. Du kan nu starta överföringen av data till och från produkten. Trådlöst läge (trådlös lagring) Canvio AeroMobile kan nås trådlöst från Windows -, Mac -, iphone -, ipad - och Android -enheter via klienten AeroMobile Client. Router (Exempel) Trådlöst läge för Canvio AeroMobile Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. Canvio AeroMobile fungerar automatiskt i trådlöst nätverksläge så snart AeroMobile Client har ställts in. Se Trådlös anslutning till en dator på sidan 16. SE-13

15 Funktioner Två tillgängliga lägen: DAS-läge (Direct-Attached Storage) Trådlöst läge (trådlös lagring) Åtkomst till strömmande musik, videofilmer, bilder och data med gratis programvara från enheter med följande operativsystem: iphone, ipad och Android. Upp till åtta timmar batteritid för kontinuerlig uppspelning av strömmande video. Sökfunktion för att hitta och få åtkomst till filer snabbt. Trådlös internetåtkomst via protokollet b/g/n. Intern SSD-enhet på 128 GB med NTFS-format. Stöd för SD, SDHC, är Class 10-kompatibel. SD -kortlampa Wi-Fi /SSD-lampa Batterilampa SD -kortplats På/Av-knapp USB 3.0-värd Återställningsknapp (Exempel) Funktioner på Canvio AeroMobile På/Av-knapp: Tryck ned knappen i 2 sekunder, (trådlöst läge aktiveras). Tryck ned knappen i 2 sekunder, (trådlöst läge inaktiveras). OBS! Om batteriladdningen är låg kan du inte sätta på AeroMobile-enheten. Batterilampan blinkar med rödgult sken i 6 sekunder och släcks sedan. Återställningsknapp: Tryck i trådlöst läge ned i 5 sekunder. Systemet återställs till fabriksinställningarna. SE-14

16 USB 3.0-värd: Kompatibel med USB 3.0 och USB 2.0. Tillåter dataöverföring mellan datorn Canvio AeroMobile, när den är ansluten. Används för uppladdning av batteriet i enheten när den är ansluten till nätadaptern. SD -kortplats: Class 10-kompatibel, stöd för SD - och SDHC -kort. Du kan komma åt SD -kortet i trådlöst läge. Batterilampa: Grön: Batterikapaciteten är 30 %. Gul: Batterikapaciteten är < 30 % och > 10 %. Rödgul (blinkar snabbt): Batterikapaciteten är slut eller driftstemperaturen är för hög. Enheten kommer att stängas av efter 30 sekunder. Grön eller gul (blinkar långsamt): Batteriet laddas. Grön (blinkar ej): Uppladdning klar. Grön eller gul (blinkar snabbt): Enheten stängs av eller sätts på. Lampan är släckt: Enheten är avslagen. Lampa för trådlöst nätverk/ssd: Trådlöst läge Blå: Det trådlösa nätverket är aktiverat (ingen dataåtkomst). Blå (blinkande): Det trådlösa nätverket är aktiverat (åtkomst till minnet). Blå (släckt): Det trådlösa nätverket är inaktiverat. DAS-läge Vit: Ingen dataåtkomst. Vit (blinkande): Läser data. Vit (släckt): Säker borttagning, Strömsparläge eller Vänteläge. Lampa för SD -kort: Lyser endast i trådlöst läge Violett: Ingen åtkomst till SD -kortet. Violet (blinkande): Läser data på SD -kortet. Violett (släckt): SD -kortet försätts i vänteläge. SE-15

17 Kapitel 2 Programvara för AeroMobile Inloggning i AeroMobile Trådlös anslutning till en dator 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du aktivera funktionen för det trådlösa nätverket på datorn och öppna den trådlösa nätverksanslutningen. 3. Välj den trådlösa anslutningen Toshiba wssd xxxx (standard-ssid: Toshiba wssd xxxx) och ange sedan standardlösenordet Inloggning med webbläsare 1. När du har anslutit Canvio AeroMobile ska du öppna webbläsaren och ange webbadressen eller (Exempel) Adressfält i webbläsare Om det inte finns någon internetanslutning ska du ange en valfri adress för att öppna ovanstående sida i webbläsaren. (Exempel) Inloggningsskärm 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt SE-16

18 3. Klicka eller peka på knappen Log In (Logga in) för att öppna webbgränssnittet. Klientinloggning med iphone eller ipad Installera programmet för iphone och ipad 1. Sök efter den kostnadsfria TOSHIBA-appen Wireless SSD på Apple Store. 2. Installera appen Wireless SSD och följ installationsanvisningarna på skärmen. 3. Ikonen Wireless SSD visas på skrivbordet när installationen är klar. Ansluta trådlöst till en iphone eller ipad 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du välja Setting (Inställningar) och sedan alternativet för det trådlösa nätverket på din ipad eller iphone. 3. Klicka eller peka på Toshiba wssd xxxx. 4. Ange standardlösenordet Programinloggning 1. Kör Wireless SSD och logga sedan in på Wireless SSD. (Exempel) Inloggningsskärm för iphone eller ipad 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt 3. Klicka eller peka på knappen OK för att öppna gränssnittet. SE-17

19 Klientinloggning med Android -enhet Installera Android -programmet 1. Sök efter den kostnadsfria TOSHIBA-appen Wireless SSD på Google Play Store. 2. Installera appen Wireless SSD och följ installationsanvisningarna på skärmen. 3. Ikonen Wireless SSD visas på skrivbordet när installationen är klar. Anslut trådlöst till en Android -enhet 1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på systemet. 2. När Wi-Fi -lampan slutar blinka ska du välja Setting (Inställningar) och sedan alternativet för det trådlösa nätverket på din surfplatta eller smarta telefon. 3. Klicka eller peka på Toshiba wssd xxxx. 4. Ange standardlösenordet Programinloggning 1. Kör Wireless SSD och logga sedan in på Wireless SSD. (Exempel) Inloggningsskärm för Android -enhet 2. Ange följande inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen: User Name (Användarnamn): admin User Password (Användarlösenord): Låt fältet vara tomt 3. Klicka eller peka på knappen OK för att öppna gränssnittet. SE-18

20 Gränssnittet i AeroMobile När du öppnar gränssnittet får du ett meddelande om att det finns en ny intern programvara (Firmware) för AeroMobile. Du har tre alternativ att välja mellan: OK för att uppdatera Cancel (Avbryt) Do not prompt (Fråga inte igen) (Exempel) Meddelande om uppdatering av inbyggd programvara Om du väljer OK för att uppdatera får du ett meddelande om att processen kommer att ta fem minuter. (Exempel) Uppdatering av inbyggd programvara vänta fem minuter Om du väljer Cancel (Avbryt) kommer du att få uppgraderingsfrågan nästa gång du loggar in och öppnar AeroMobile-gränssnittet. Om du väljer Do not prompt (Fråga inte igen) kommer du i framtiden inte att få en fråga om uppdatering automatiskt, men du kan manuellt uppgradera programvaran på sidan Setting (Inställningar). Se Uppgradera den inbyggda programvaran på sidan 51. SE-19

21 Webbgränssnittet Här nedan visas ett exempel på AeroMobile-gränssnittet i en dators webbläsare. (Exempel) Gränssnittet i AeroMobile webbläsare Programgränssnittet Här nedan finns ett exempel på AeroMobile-gränssnittet på en iphone, ipad eller Android. Surfplatta/iPad Smart telefon/iphone (Exempel) Gränssnittet i AeroMobile program SE-20

22 Funktioner i AeroMobile-gränssnittet Här nedan följer en beskrivning av varje knapp och ikon i AeroMobilegränssnittet: Knapp/ikon Funktion Öppnar bildvisaren. Klicka eller peka på knappen Picture (Bild) för att öppna Pictures Management (Bildhantering). Visar en förhandsvisning av videofilmer. Om det inte finns några videofilmer tillgängliga används standardbilden. Klicka eller peka på knappen Videos (Videofilmer) för att öppna Video Management (Videohantering). Visar en förhandsvisning av dokument. Om det inte finns några dokument tillgängliga används standardbilden. Klicka eller peka på knappen Document (Dokument) för att öppna Documents Management (Dokumenthantering). Klicka eller peka på knappen File/Folder (Fil/Mapp) för att öppna File/Folder Management Interface (Gränssnittet för fil-/mapphantering). Här skapar du mappar, kopierar filer/mappar, tar bort filer/mappar, delar filer/mappar, överför filer/mappar m.m. Klicka eller peka på knappen Back up data (Säkerhetskopiera data) för att öppna säkerhetskopieringsmenyn. Se även Hantering av säkerhetskopia på sidan 39. SD -kortet är tillgängligt. Internetanslutning är tillgänglig. Ingen internetanslutning är tillgänglig. Visar den aktuella batterikapaciteten för Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Settings (Inställningar) för att öppna systeminställningarna för Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. SE-21

23 Gränssnittet för bildhanteringen OBS! Innan du använder den här funktionen ska innehåll överföras till Canvio AeroMobile-enheten via en direktanslutning till datorn, se DAS-läget (Direct-Attached Storage) på sidan 12. När du klickar eller pekar på knappen Picture (Bild) öppnas fönstret Pictures Management (Bildhantering). Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Pictures Management (Bildhantering). (Exempel) Gränssnittet för bildhantering Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Pictures Management (Bildhantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till huvudfönstret. När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, visas listan i detta sorteringsläge. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, visas listan i detta sorteringsläge. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. När ikonen Thumbnail (Miniatyr) visas, visas listan som miniatyrer. När ikonen List (Lista) visas, visas listan i listaläget. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. SE-22

24 Knapp/ikon Funktion Du kan välja bildfiler på menyn Calendar (Kalender). Skriv bokstäver eller siffror i sökrutan för att söka efter en speciell fil eller mapp. Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala iphone -, ipad - eller Android -enheten. (Endast iphone -, ipad - eller Android -enheter.) När du växlat över till det interna SDD-minnet i Canvio AeroMobile kan du välja bilder från en av fyra användare. De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3. SE-23

25 Gränssnittet för bildvisaren Klicka eller peka på bildfilen för att öppna gränssnittet för bildvisaren. Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Pictures Viewer (Bildvisaren). (Exempel) Gränssnittet för bildvisaren Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Pictures Management (Bildhantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till gränssnittet för bildhanteringen. Klicka eller peka på knappen Download (Ladda ned) för att hämta den aktuella bilden till det lokala albumet. Klicka eller peka på knappen Upload (Ladda upp) för att överföra den aktuella bilden från den lokala enheten till AeroMobile-enheten. Klicka eller peka på knappen Play/Pause (Spela upp/pausa) för starta/stoppa bildspelet. När ikonen Loop playback (Slinga) visas spelas bildspelet upp i en slinga. När ikonen Sequential (Sekvens) visas spelas bildspelet upp i en sekvens. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. Klicka eller peka på knappen Share (Dela) för att dela den aktuella bilden på sociala medier eller via e-post. SE-24

26 Gränssnittet för videohantering OBS! Innan du använder den här funktionen ska innehåll överföras till Canvio AeroMobile-enheten via en direktanslutning till datorn, se DAS-läget (Direct-Attached Storage) på sidan 12. När du klickar eller pekar på knappen Videos (Video) öppnas fönstret Videos Management (Videohantering). Här nedan finns ett exempel på gränssnittet i Videos Management (Videohantering). (Exempel) Gränssnittet för videohantering Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet AeroMobile Video Management (Videohantering): Knapp/ikon Funktion Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till huvudfönstret. När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, visas listan i detta sorteringsläge. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, visas listan i detta sorteringsläge. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. När ikonen Thumbnail (Miniatyr) visas, visas listan som miniatyrer. När ikonen List (Lista) visas, visas listan i listaläget. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen. SE-25

27 Knapp/ikon Funktion Skriv bokstäver eller siffror i sökrutan för att söka efter en speciell fil eller mapp. Du kan välja bildfiler via menyn Calender (Kalender). Klicka eller peka på ikonen SSD Storage (SSD-lagring) för att växla till intern lagring på SSD-minnet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD -kortet i Canvio AeroMobile. Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala iphone -, ipad - eller Android -enheten. (Endast iphone -, ipad - eller Android -enheter.) När du växlat över till det interna SDD-minnet i Canvio AeroMobile kan du välja bilder från en av fyra användare. De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3. SE-26

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 2.1 ios-program för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2. Användningsförhållanden...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android)

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) Projektor L51W Användarhandbok Program som stöds MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) MobiShow Lite (för ios) / MobiShow (för Android) PtG2

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone 130909 50157 APM-1605 P2P kamera ucare Cam Med APP till Android och iphone Tips och nyttig information 1. APM-1605 är kamera för inomhusbruk. Om den riktas genom ett fönster och visar bild utomhus så kan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE ONLINE BACKUP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer