Kommunhuset, , kl Ida Hammar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl Mötet öppet för allmänheten Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar (fp), 2:e vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) Verena Rodin (nsp) Britt Wall (s),1:e vice ordförande, ordförande 217 Reine Karlsson (s) Birgitta Albertsson (s) Kjell Andersson (s) Karl-Ove Reimer (m), tjänstgörande ersättare, tom 194, from 211 Lasse Andersson (m), tjänstgörande ersättare Rune Johansson (c), tjänstgörande ersättare, ej 217 Sven-Olof Oresten (kd), tjänstgörande ersättare Jeanette Loy (m), Susanne Aronsson, tjänstgörande ersättare, from 210 Ronald Hagbert, tjänstgörande ersättare, 217 Gunnar Larsson (nsp), tjänstgörande ersättare, 217 Närvarande ersättare Övriga deltagare Ronald Hagbert (m) Susanne Aronsson (m) Gunnar Larsson (nsp) Yngve Johansson (mp), tom första delen av 210 ej beslut João Escudeiro (s), tom första delen av 217- ej beslut Se närvarolista sidan 2. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Birgitta Albertsson Kommunhuset, , kl Ida Hammar Mats Abrahamsson Britt Wall 217 Birgitta Albertsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman K:\PROT\KS\2009\KSp doc Sida: 1(33)

2 Övriga närvarande Ida Hammar, sekreterare Jan Simonsson, kommunsekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef Bertil Andersson, ekonomichef Maria Hassing, folkhälsosamordnare, 191 Bertil Andersson, ekonomichef, Ann Larsson, omsorgschef, 202 Christina Gustafsson, utbildningschef, 202 Bo Hallgren, miljö- och bygg- samt teknisk chef, Janette Beck, mark- och exploateringsingenjör, , 217 Unni Liljegren, arkitekt, K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(33)

3 KS 191 Öppna jämförelser folkhälsa information Folkhälsosamordnare Maria Hassing informerar kommunstyrelsen om de öppna jämförelser inom folkhälsoområdet som gjorts. Jämförelsen visar att det finns skillnader mellan såväl kön, social bakgrund som delar av Sverige. Generellt sett är dock hälsan i Sverige god. Dessutom görs en genomgång över folkhälsosituationen i Sotenäs kommun. s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(33)

4 KS 192 Dnr KA09/0663 Medlemskap i föreningen Kommunforskning i Västsverige (KFi) Sotenäs kommun är, liksom det stora flertalet av kommunerna i Västsverige, sedan flera år medlemmar i den ideella föreningen Kommunforskning i Västsverige (KFi). Verksamheten inom KFi syftar till att förmedla forskningsresultat och bedriva forskning inom området kommunal ekonomi och organisation. Under åren har ett stort antal studier genomförts och rapporter publicerats. Rapportserien omfattar nu över 100 utgivningar. Det är nu aktuellt för medlemmarna att ta ställning till ett förnyat medlemskap för perioden Medlemsavgiften är kr per år och innebär ett stöd till föreningens verksamhet. Ekonomichefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att Sotenäs kommun förnyar sitt medlemskap i KFi för perioden Medel avsätts i budget för respektive år. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(33)

5 KS 193 Dnr KA07/0650 Svar på medborgarförslag om att utarbeta egna lokala miljömål för Sotenäs kommun Helena Blomqvist har i ett medborgarförslag föreslagit att Sotenäs kommun via en grupp bestående av politiker och tjänstemän snarast arbetar fram lokala miljömål för kommunen med utgångspunkt från de nationella miljömålen. Sotenäs kommun påbörjade arbetet med att arbeta fram lokal miljömål för Sotenäs kommun i slutet av Fram till idag har cirka 20 % av de 50 lokala delmålen uppfyllts. För resterande saknas politiska beslut om vad som skall uppnås. Miljö och byggkontoret har för avsikt att presentera dessa för politiken senast Ett handlingsprogram kommer därefter att utarbetas där prioritering och genomförandetid framgår. Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige konstaterar att arbetet med lokala miljömål för Sotenäs kommun pågår och att detta i huvudsak skall vara klart senast Medborgarförslaget anses därigenom vara besvarat. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(33)

6 KS 194 Dnr KA09/0746 Verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun Ett förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun gällande för tiden 1/1 31/ har utarbetats. Planens mål är att uppmuntra privatpersoner, små och medelstora företag, kommuner och organisationer till ett energi- och klimateffektivt beteende. Genom kostnadsfri och opartisk rådgivning, temadagar, utställningar, föredrag och andra aktiviteter ska målgrupperna se möjligheter att minska sin energianvändning, välja förnyelsebara energikällor, värdera konsumtion, nöjen, resor och transporter utifrån klimathänsyn samt ge dem en helhetssyn när det gäller energianvändning och klimatpåverkan. Energi- och klimatrådgivarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(33)

7 KS 195 Dnr KA09/0740 Avgift för borgerlig vigsel Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda borgerlig vigsel till kommunmedborgarna men det är en god service. Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker självkostnad. Hittills har Sotenäs kommun inte tagit ut någon avgift vid borgerliga vigslar. Frågan om man kan ta betalt aktualiserades i samband med lagändringen som träde kraft 1 maj Lagändringen innebar att begreppet registrering av partnerskap försvann, istället likställdes det med vigsel och att lagfaren domare i tingsrätt inte längre har behörighet att viga vilket innebär att tingsrätterna upphör med den verksamheten. Eftersom antalet förrättningar förväntas öka innebär det en högre kostnad rent administrativt, varför en avgift föreslås införas från årsskiftet för att täcka administrationskostnaderna. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige beslutar att införa avgift för administration av borgerliga vigslar fr.o.m. den 1 januari 2010 med 600 kr/vigsel. bestämmer fortsättningsvis om avgiftens storlek. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(33)

8 KS 196 Dnr KA09/0741 Avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar Kommunfullmäktige fastställde en taxa för kopiering, prenumeration av protokoll m.m kopior kostade 4 kr/kopia och över 11 kopior kostade 2 kr/kopia exkl. moms. Dessutom fanns en årsavgift för prenumeration på protokoll. Kommunfullmäktige bestämde samtidigt att kommunstyrelsens arbetsutskott i fortsättningen fick besluta om såväl dessa taxor som likvärdiga taxor. I praktiken har taxan inte använts sedan början av 2000-talet då kansliet fick muntlig information om att det i fortsättningen skulle vara gratis att kopiera allmänna handlingar. Kommunledningskontoret har gjort en översyn av taxan, som fortfarande gäller formellt, samt undersökt hur andra myndigheter hanterar kopiering och utskrifter av allmänna handlingar. I dagens organisation motsvaras kommunstyrelsens arbetsutskott av ledningsutskottet, som därför har möjlighet att besluta i ärendet. Med anledning av de stora förändringar som görs, och för att avgiften ska gälla i hela den kommunala organisationen, inklusive bolagen, bör ärendet ändå lyftas till kommunfullmäktige. Utredningsledarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Sotenäs kommun ska ta ut avgift enligt nedanstående taxa för att, enligt offentlighetsprincipen, lämna ut kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling utskrift av upptagning för automatisk databehandling kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandupptagning Format Svart/vitt Färg A sidor Kostnadsfritt 4 kr/sida A4 21 sidor 50 kr 4 kr/sida A4 varje tillkommande sida därutöver 2 kr/sida 4 kr/sida A3 5 kr/sida 10 kr/sida A2 15 kr/sida 30 kr/sida A1 20 kr/sida 40 kr/sida A0 30 kr/sida 60 kr/sida Etiketter 5 kr/sida Foto 10 kr/foto Kopia av videobandsupptagning* 600 kr/band Kopia av ljudbandsupptagning* 120 kr/band Avskrift av allmän handling samt utskrift av 90 kr/påbörjade 15 min ljudbandupptagning * Kommunen tillhandahåller utrustning och material K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(33)

9 Forts. KS 196 Ritningar och kartor Format Från analog ritning Från analog karta A4 svart/vit 30 kr 50 kr A4 färg 40 kr 65 kr A3 svart/vit 40 kr 70 kr A3 färg 50 kr 80 kr A2 svart/vit 80 kr 100 kr A1 svart/vit 100 kr 150 kr A0 svart/vit 125 kr 200 kr Extraarbete i form av ritningsarbete, färgläggning och dyl kopplade till begärd karta, ritning eller bild 90 kr/påbörjad 15 min Format A4 svart/vit A3 svart/vit Analog primärkarta från digital kartbas (minsta kostnad 1 ha (100x100m) 300 kr 350 kr Vid kopiering eller utskrift på arkivbeständigt eller färgat papper tillkommer 1 kr per sida (gäller endast A4). Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får kommunen ta ut avgift med 50 kr för första sidan och 2 kr för varje sida därutöver. Avgift ska tas ut på 21 sidor eller mer, oavsett om beställningen avser enkel- eller dubbelsidigt material, dvs tryck på både fram- och baksida räknas som två sidor. Ovanstående avgifter ska tillämpas även i de fall då handling skickas via fax eller skrivs ut med hjälp av dator. Ingen moms ska tas ut på avgifterna eftersom utlämnandet ses som ett led i myndighetsutövningen. Endast kommunens papper och material får användas. Kommunen har ingen skyldighet att tillgodose önskemål om att få en utskrift uppställd på ett visst sätt, i viss form eller på visst material/format. För handlingar som skickas digitalt och som redan finns i skrivskyddat format, eller om konvertering enkelt kan ske direkt i datorn, tas ingen avgift ut. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(33)

10 Forts. KS 196 Avgift tas inte ut för utdrag av personuppgifter enligt PuL 26. Avgift tas inte ut för kommunens beslutsprotokoll. Avgift tas inte ut internt i kommunen, till kommunens förtroendevalda, partier i kommunfullmäktige, personalföreträdare, annan myndighet eller media. Avgift tas inte heller ut vid beslutsexpediering till berörda parter. Den som är part i ett ärende har enligt Förvaltningslagen rätt till partsinsyn och har därmed rätt till kostnadsfria kopior i sitt ärende. Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnaderna för porto överstigande 20 gram samt eventuella mottagningsbevis och postförskott debiteras beställaren. Betalning sker kontant via kassan på ekonomienheten när handlingar hämtas personligen i kommunhuset. Om handlingarna skickas via post sker betalning via kommunens bankgirokonto med medföljande inbetalningsblankett. Kommunala bolag bestämmer själv lämpligt betalningssätt. Den som begär handlingar ska informeras om avgifterna innan beställningen verkställs. Kommunens myndigheter får besluta om undantag från ovanstående avgifter om det finns särskilda skäl och kan besluta om avgiftens storlek i de fall den sökande anser att fel avgift tagits ut. Detta ska införas i respektive delegationsordning. Taxan gäller för samtliga kommunens myndigheter inklusive helägda bolag. har rätt att fastställa nya avgifter och regler i ärendet på kommunfullmäktiges vägnar. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(33)

11 KS 197 Dnr KA09/0743 Riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun har fastställt rutiner för hantering av ärenden för politisk behandling i Sotenäs kommun. Detta är en del i kommunens kvalitetsarbete och för att ytterligare säkra hanteringen av handlingar i kommunen anser kommunledningskontoret att riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun bör fastställas. Syftet med rutinerna är att ge både anställda och förtroendevalda en vägledning i hur dokument och handlingar i kommunen ska hanteras. Här återfinns bland annat information om vad som menas med allmänna handlingar, hur kommunen lämnar ut handlingar samt vilka rutiner som gäller för post i såväl pappersformat som digitalt format. Dessutom återfinns regler för Internet och e-post, datalagring och liknande. För att tydliggöra hur ärenden ska diarieföras finns även rutiner för detta angivet. Utredningsledarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll Yrkande Reine Karlsson (s) och Britt Wall (s) föreslår att kommunstyrelsen ska återgå till principen att media och fackliga organisationer ska få såväl dagordning som handlingar till utskott och kommunstyrelse i samma omfattning som ledamöterna. uppmanar övriga nämnder att följa principen. Mikael Sternemar (fp), Jeanette Loy (m), Lasse Andersson (m) och Kenneth Persson (kd) föreslår bifall till ledningsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ledningsgruppens med fleras förslag mot Reine Karlssons förslag och finner att kommunstyrelsen antar ledningsgruppens med fleras förslag. s beslut fastställer riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun. Riktlinjerna omfattar samtliga nämnder och bolag i kommunen. Nämnderna Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(33)

12 KS 198 Redovisning av delegationsbeslut Avtal och upphandlingar Räddningschefens delegation 1/09 Ekonomichefens delegation 7/09 Tillståndsbevis enligt ordningslagen Teknisk assistents delegation 89/09 Renhållningsdispens Teknisk assistents delegation /09 Personalärenden Kost- och städchefens delegation 47 Personalchefens delegation /09 Hyresärenden Teknisk assistents delegation 18/09 Tomtförsäljning Kansliassistents delegation 43/09 Förköpsärenden Kansliassistents delegation /09 Serveringstillstånd Alkoholhandläggarens delegation 27/09 Utskott Ledningsutskottets protokoll s beslut tar del av redovisade delegationsbeslut. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(33)

13 KS 199 Meddelanden Öppet brev till Sveriges kommuner om strålning mm föreningen Vågbrytaren Öppet brev till Sveriges kommuner om ungdomsarbetslösheten i Sverige SSU Miljö- och byggnämnden delårsbokslut efter 8 månader 2009 s beslut tar del av redovisade meddelanden. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(33)

14 KS 200 Dnr KA08/0641 Organisation för kart- och mät- samt planavdelning inom miljö- och byggkontoret Enligt miljö och byggkontorets mening finns klara samordningsvinster med att lyfta över kart och mätavdelningen till miljö och byggkontorets planavdelning. Härigenom samlas all kompetens som har med planering och mätning samt GIS under samma avdelning. Nuvarande arbete med att försöka synkronisera uppstarten av ett nytt planområde över förvaltningsgränsen försvinner och blir istället en intern arbetsrutin. Vidare torde samordningen innebära att utomstående, som har intresse av någon form av planläggning/mätning, uppfattar kommunen som en part och inte som idag två parter. Kopplingen mellan antagen detaljplan och genomförd exploatering torde också bli bättre. Berörd personal arbetar mycket tillsammans idag kompetensmässigt vilket underlättas ytterligare om man är organiserade under samma tak. Beslutsmässigt innebär organisationsförändringen ingen förändring gentemot idag då kommunstyrelsen beslutar som idag i mark och exploateringsfrågor och miljöoch byggnämnden i myndighetsfrågor. Ledningsutskottets 194/ Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att fr.o.m övergår kart och mätavdelningen från tekniska avdelningen till miljö och byggkontorets verksamhetsområde I samband med detta överförs ansvarskonto 145 till miljö och byggkontorets ansvar 510. Kommunledningskontoret Miljö- och byggnämnden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(33)

15 KS 201 Dnr KA09/0777 Rapport om arbetsmarknadsläget Kommunledningskontoret informerar kommunstyrelsen om arbetsmarknadsläget i Sotenäs kommun. Den senaste tiden har antalet arbetslösa i kommunen minskat. s beslut beslutar att ledningsutskottet ska diskutera arbetsmarknadssituationen tillsammans med arbetslivsenhetens chef på sitt nästa sammanträde. Arbetslivsenhetens chef ska dessutom delta på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Ledningsutskottet Arbetslivsenhetens chef K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(33)

16 KS 202 Dnr KA09/0003 Budgetuppföljning Sotenäs kommun Ekonomienheten har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram en budgetuppföljning för perioden januari oktober Totalt för kommunen pekar årsresultatet på 2 mkr, vilket är 4,7 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på underskott inom omsorgsnämndens område samt på vikande skatteintäkter. Då tomt- och markförsäljning inte är inräknat i prognosen lär kommunens resultat vid årets slut inte vara negativt. Respektive förvaltningschef informerar om den ekonomiska situationen inom respektive förvaltning. s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(33)

17 KS 203 Dnr KA09/0003 Budgetuppföljning kommunstyrelsen Ekonomichefen informerar om verksamhets- och budgetuppföljning inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom ledningsutskottet är det främst turist- och utvecklingsområdet som prognostiserar ett överskott. Ekonomichefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(33)

18 KS 204 Dnr KA09/0675 RAMBO AB - övertagande av helhetsansvar för renhållningen inom kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum - information RAMBO AB s ägarkommuner har beslutat utvärdera möjligheter till utökad samverkan inom renhållningsverksamheten med kundtjänsten överflyttad till RAMBO AB. En möjlighet är samverkan kring renhållningsansvar - insamlingsdelen i RAMBOs regi. RAMBO skulle därmed få ett helhetsansvar för avfallsverksamheten; insamlingen ihop med omhändertagandet av avfallet. Syftet med förslaget är att uppnå;effektivisering, besparing, mindre sårbarhet kompetensmässigt, mer utveckling, mer information, ökad kundnytta för abonnenterna/kunderna samt samverkan fullt ut inom avfalls- miljöområdet. RAMBO:s övertagande kräver inga förändringar i nuvarande organisation eller ägandeförhållanden. Sotenäs kommunfullmäktige är fortfarande huvudman. Överlåtelseavtal måste dock tecknas mellan kommunen och RAMBO. Rambo ABs VD och tekniske chefen har presenterat förslaget för kommunstyrelsen. Tf tekniske chefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s protokoll Yrkande Britt Wall (s), Verena Rhodin (nsp) och Sven-Olof Oresten (fp) yrkar bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Britt Wall, Verena Rhodin och Sven-Olof Oresten och finner att kommunstyrelsen antar detta. s förslag Kommunfullmäktige beslutar att från överlåta renhållningsverksamheten inklusive VA-kundtjänst till Rambo. Beställarfunktionen skall vara placerad inom kommunstyrelsen, tekniska avdelningen. Kommunfullmäktige godkänner avtal om överföring av verksamhet och avtal om anläggningsarrende. Uppföljning av överlåtelsen skall ske varje kvartal för att slutsummeras senast så att överlåtelsen slutligt kan regleras. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(33)

19 KS 205 Dnr KA07/1074 Detaljplan för Klippsjöområdet Sotenäs kommun fattade i oktober 2008 (LU ) beslut om att lägga detaljplanen för Klippsjön vilande och en ny utvärdering skulle göras hösten Mark och exploateringsavdelningen skriver nu upp ärendet dels i enlighet med fattat beslut och dels för att planhandläggarna skall kunna se vilka aktuella uppdrag som ligger på avdelningen och eventuell tidsplan för dessa. I tidigare tjänsteutlåtande konstaterades att en exploatering av markområdet för industriändamål kommer att bli kostsam då området kräver att en stor del sprängningsarbeten utförs samt att intilliggande företag under hösten 2008 inte såg något behov av mark då men att detta snabbt kunde förändras. Under det gångna året har kommunens visioner för planområdet förändras och idag arbetar kommunen för att genomföra en förflyttning av kommunförrådet till Klippsjön samt undersöker möjligheten att lokalisera ett eventuellt fjärrvärmeverk i området. Dessa intentioner är inte i enlighet med de riktlinjer som ligger till grund för planläggning av Klippsjöområdet. Med hänsyn till ovanstående kan kommunstyrelsen besluta att antingen revidera beslut om planläggning av Klippsjöområdet till att även inrymma ovanstående alternativt välja att avsluta ärendet. Då kommunen planerar att bebygga området som idag är beläget utanför detaljplan anses kommunstyrelsen inkomma med en revidering till miljö och byggkontoret så att ansökan förändras till att även innefatta de framtida planer kommunen arbetar mot idag. Mark- o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att revidera ansökan om planläggning till att innefatta de verksamheter som idag planeras i Klippsjöområdet och att miljö och byggkontoret fortsätter att handlägga planen. Miljö- och byggnämnden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(33)

20 KS 206 Dnr KA09/0662 Fråga om avstyckning inom Malmön 1:325, Kaptensliljan Kommunen har under ett antal år arrenderat ut ett markområde inom Kaptensgiljan på Bohus-Malmön som bostadstomt. Arrendatorn har under en tid fört fram önskemål om köp av ett markområde om ca 1000 m 2. Han har tidigare fått avslag på sin framställan. Ledningsutskottets protokoll s beslut Kommunen är beredd att ompröva sitt tidigare beslut och avyttra ca 1000 m 2 av berört område till en kostnad om kr exklusive lantmäterikostnader m.m. Mark- o exploateringsingenjören upprättar gängse avtal. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(33)

21 KS 207 Dnr KA05/0831 Detaljplan för Heljeröd 1:8, Bovallstrand Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun antog den 23 juni 2004 en ny översiktsplan för kommunen. Fastigheten Heljeröd 1:8 och delar av de söder om denna liggande fastigheterna Säm 1:24 och Säm 2:1 har i översiktsplanen redovisats som ett möjligt område för nya bostäder i Bovallstrand. Ägaren till fastigheten Heljeröd 1:8 önskar bebygga fastigheten med bostäder och har låtit upprätta ett förslag till detaljplan. Planförslaget syftar till att möjliggöra en framtida utbyggnad med 17 enbostadshus på ett bergsparti vid norra infarten till Bovallstrand. Miljö- och byggnämndens protokoll s förslag Kommunfullmäktige antar detaljplan daterad med föreslagna justeringar daterade Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande justerats och tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande, protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till länsstyrelsen och till dem som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(33)

22 KS 208 Dnr KA08/0782 Exploateringsavtal Heljeröd 1:8 Sotenäs Kommun har genom beslut godkänt exploatering för Heljeröd 1:8, Bovallstrand. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av knappt tjugo villor. Marken ägs av exploatören Heljeröd Exploatering AB. För att ordna tillfarten till området krävs att exploatören utför åtgärder för att kunna ansluta till Vägverkets väg. Detta innebär att Vägverket skrivit ett avtal med åtaganden som skall utföras. Eftersom Vägverket enbart tecknar avtal med kommunen innebär detta att Sotenäs Kommun får godkänna och underteckna avtal för exploatörens räkning. Dessa åtaganden har kommunen i exploateringsavtalet lagt över på exploatören vilket innebär att åtagandena rent praktiskt och kostnadsmässigt inte belastar kommunen då säkerheten, i form av bankgaranti, täcker de åtgärder som skall genomföras. Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplan. Mark- o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med tillhörande sidoavtal med Vägverket för Heljeröd, Bovallstrand. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(33)

23 KS 209 Dnr KA09/0778 Gång- och cykelväg i Bovallstrand Sotenäs kommun avser att fastställa en detaljplan för området Heljeröd 1:8 samt att godkänna ett exploateringsavtal för området. I anslutning till genomfartsvägen i området finns möjlighet att bygga en gång- och cykelväg. Vägen skulle inte enbart vara till nytta för det nya området utan är främst till gagn för övriga redan boende i området. s beslut uppdrar åt tekniska avdelningen att tillsammans med Vägverket planera och bygga en gång- och cykelväg för området i anslutning till Heljeröd 1:8. Tekniska avdelningen K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(33)

24 KS 210 Dnr KA09/0745 Markintrång av mur, del av Uleberg 2:212 Inom Uleberg 2:212, som är kommunens fastighet, har en mur till angränsande fastighet uppförts in på kommunens mark. Kommunledningen har överenskommet med fastighetsägaren att som ersättning för markintrång skall denne bistå kommunen vid restaurering av St Görans ö. Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att som markägare godkänna uppgörelsen för intrånget av mur på kommunal mark avseende Uleberg 2:212 Ersättning för markintrång regleras i särskild ordning. Exploateringsingenjören upprättar avtal. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(33)

25 KS 211 Dnr KA09/0676 Överföring av ansvaret för turistbyråverksamhet i Sotenäs kommun Ansvaret för driften av turistbyrån i Kungshamn ligger på Sotenäs kommun. Denna ordning har gällt sedan Personalen är idag anställd av kommunen som också hyr lokalen för verksamheten. Under en tid har förts konstruktiva dialoger kring ansvar och drift av turistbyråverksamheten vilket lett till ett förslag till en tydligare rollfördelning. Styrelsen för SotenäsTurism och personalen vid turistbyrån är överens om att detta steg är nödvändigt för att utvecklingen av besöksnäringen i Sotenäs skall fortstätta den positiva utvecklingen Kommunen upprättar ett femårsavtal med SotenäsTurism om att bedriva turistservice och marknadsföring som för kommen skall innebära ett nollsummespel. Kostnader för drift av turistbyrån, som kommunen bokat 2009, skall motsvara summan under 2010 att användas för köp av verksamhet från SotenäsTurism enligt upprättat avtal. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 176/ Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll Kommunchefens tjänsteutlåtande s förslag beslutar att överföra turistbyråverksamheten till Sotenäs Turism från och med Kommunens driftsbidrag för verksamheten från till skall årligen uppgå till kr, varav kr avser medel för att organisera verksamheten så att det senast 2012 finns en operativt ansvarig person på minst halvtid. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(33)

26 KS 212 Dnr KA09/0739 Stadgar för Stiftelsen SotenäsTurism Stiftelsen SotenäsTurism ( ) bildades genom en överenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäs Turistförening enligt upprättad stiftelseurkund. Stiftelsen har genom styrelsebeslut kommit överens om och antagit nya stadgar vilka föreläggs stiftarna för godkännande. Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till stadgar för Stiftelsen Sotenäs Turism daterade Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(33)

27 KS 213 Dnr KA09/0081 Ansökan om att få upprätta ny detaljplan för fastigheten Hunnebo 1:84 Ägarna till fastigheten Hunnebo 1:84 har ansökt om att få upprätta en ny detaljplan för fastigheten. De skäl som åberopas är att man uppfört ett par tillkommande takkupor och att tillkomsten av takkuporna har prövats av överprövande rättsinstanser och dessa har funnit att det befintliga huset strider mot bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. Med anledning av detta har inte takkuporna kunnat godkännas. Den sökande menar att eftersom detaljplanen har gjorts efter att huset uppförts är det fel att bestämmelserna i planen inte har utformats så att det befintliga huset inryms i planbestämmelserna. Enligt planen får endast envåningsbyggnader uppföras och huset på fastigheten var uppfört med två våningar innan planen fastställdes. Enligt tillägg till skrivelsen daterat gäller en detaljplan från Planens betydelse har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om och detta ger totalt 22 värderingspoäng. har i 147/2009 beslutat att ett detaljplaneuppdrag måste uppnå minst 25 poäng för att normalt sett startas upp. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutades om återremiss för ytterligare beredning. har tagit del av den skrivelse motparten i ärendet sänt ut. Ledningsutskottets 39/ s 61/ Ledningsutskottets protokoll s beslut avslår ansökan då nya kriterier för högre värderingspoäng har inte framkommit. Miljö- och byggnämnden Sökanden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(33)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-15.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer