Kommunhuset, , kl Ida Hammar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl Mötet öppet för allmänheten Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar (fp), 2:e vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) Verena Rodin (nsp) Britt Wall (s),1:e vice ordförande, ordförande 217 Reine Karlsson (s) Birgitta Albertsson (s) Kjell Andersson (s) Karl-Ove Reimer (m), tjänstgörande ersättare, tom 194, from 211 Lasse Andersson (m), tjänstgörande ersättare Rune Johansson (c), tjänstgörande ersättare, ej 217 Sven-Olof Oresten (kd), tjänstgörande ersättare Jeanette Loy (m), Susanne Aronsson, tjänstgörande ersättare, from 210 Ronald Hagbert, tjänstgörande ersättare, 217 Gunnar Larsson (nsp), tjänstgörande ersättare, 217 Närvarande ersättare Övriga deltagare Ronald Hagbert (m) Susanne Aronsson (m) Gunnar Larsson (nsp) Yngve Johansson (mp), tom första delen av 210 ej beslut João Escudeiro (s), tom första delen av 217- ej beslut Se närvarolista sidan 2. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Birgitta Albertsson Kommunhuset, , kl Ida Hammar Mats Abrahamsson Britt Wall 217 Birgitta Albertsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Maria Ceder Askman K:\PROT\KS\2009\KSp doc Sida: 1(33)

2 Övriga närvarande Ida Hammar, sekreterare Jan Simonsson, kommunsekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef Bertil Andersson, ekonomichef Maria Hassing, folkhälsosamordnare, 191 Bertil Andersson, ekonomichef, Ann Larsson, omsorgschef, 202 Christina Gustafsson, utbildningschef, 202 Bo Hallgren, miljö- och bygg- samt teknisk chef, Janette Beck, mark- och exploateringsingenjör, , 217 Unni Liljegren, arkitekt, K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(33)

3 KS 191 Öppna jämförelser folkhälsa information Folkhälsosamordnare Maria Hassing informerar kommunstyrelsen om de öppna jämförelser inom folkhälsoområdet som gjorts. Jämförelsen visar att det finns skillnader mellan såväl kön, social bakgrund som delar av Sverige. Generellt sett är dock hälsan i Sverige god. Dessutom görs en genomgång över folkhälsosituationen i Sotenäs kommun. s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(33)

4 KS 192 Dnr KA09/0663 Medlemskap i föreningen Kommunforskning i Västsverige (KFi) Sotenäs kommun är, liksom det stora flertalet av kommunerna i Västsverige, sedan flera år medlemmar i den ideella föreningen Kommunforskning i Västsverige (KFi). Verksamheten inom KFi syftar till att förmedla forskningsresultat och bedriva forskning inom området kommunal ekonomi och organisation. Under åren har ett stort antal studier genomförts och rapporter publicerats. Rapportserien omfattar nu över 100 utgivningar. Det är nu aktuellt för medlemmarna att ta ställning till ett förnyat medlemskap för perioden Medlemsavgiften är kr per år och innebär ett stöd till föreningens verksamhet. Ekonomichefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att Sotenäs kommun förnyar sitt medlemskap i KFi för perioden Medel avsätts i budget för respektive år. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(33)

5 KS 193 Dnr KA07/0650 Svar på medborgarförslag om att utarbeta egna lokala miljömål för Sotenäs kommun Helena Blomqvist har i ett medborgarförslag föreslagit att Sotenäs kommun via en grupp bestående av politiker och tjänstemän snarast arbetar fram lokala miljömål för kommunen med utgångspunkt från de nationella miljömålen. Sotenäs kommun påbörjade arbetet med att arbeta fram lokal miljömål för Sotenäs kommun i slutet av Fram till idag har cirka 20 % av de 50 lokala delmålen uppfyllts. För resterande saknas politiska beslut om vad som skall uppnås. Miljö och byggkontoret har för avsikt att presentera dessa för politiken senast Ett handlingsprogram kommer därefter att utarbetas där prioritering och genomförandetid framgår. Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige konstaterar att arbetet med lokala miljömål för Sotenäs kommun pågår och att detta i huvudsak skall vara klart senast Medborgarförslaget anses därigenom vara besvarat. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(33)

6 KS 194 Dnr KA09/0746 Verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun Ett förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun gällande för tiden 1/1 31/ har utarbetats. Planens mål är att uppmuntra privatpersoner, små och medelstora företag, kommuner och organisationer till ett energi- och klimateffektivt beteende. Genom kostnadsfri och opartisk rådgivning, temadagar, utställningar, föredrag och andra aktiviteter ska målgrupperna se möjligheter att minska sin energianvändning, välja förnyelsebara energikällor, värdera konsumtion, nöjen, resor och transporter utifrån klimathänsyn samt ge dem en helhetssyn när det gäller energianvändning och klimatpåverkan. Energi- och klimatrådgivarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan 2010 för energi- och klimatrådgivning i Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(33)

7 KS 195 Dnr KA09/0740 Avgift för borgerlig vigsel Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda borgerlig vigsel till kommunmedborgarna men det är en god service. Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker självkostnad. Hittills har Sotenäs kommun inte tagit ut någon avgift vid borgerliga vigslar. Frågan om man kan ta betalt aktualiserades i samband med lagändringen som träde kraft 1 maj Lagändringen innebar att begreppet registrering av partnerskap försvann, istället likställdes det med vigsel och att lagfaren domare i tingsrätt inte längre har behörighet att viga vilket innebär att tingsrätterna upphör med den verksamheten. Eftersom antalet förrättningar förväntas öka innebär det en högre kostnad rent administrativt, varför en avgift föreslås införas från årsskiftet för att täcka administrationskostnaderna. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige beslutar att införa avgift för administration av borgerliga vigslar fr.o.m. den 1 januari 2010 med 600 kr/vigsel. bestämmer fortsättningsvis om avgiftens storlek. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(33)

8 KS 196 Dnr KA09/0741 Avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar Kommunfullmäktige fastställde en taxa för kopiering, prenumeration av protokoll m.m kopior kostade 4 kr/kopia och över 11 kopior kostade 2 kr/kopia exkl. moms. Dessutom fanns en årsavgift för prenumeration på protokoll. Kommunfullmäktige bestämde samtidigt att kommunstyrelsens arbetsutskott i fortsättningen fick besluta om såväl dessa taxor som likvärdiga taxor. I praktiken har taxan inte använts sedan början av 2000-talet då kansliet fick muntlig information om att det i fortsättningen skulle vara gratis att kopiera allmänna handlingar. Kommunledningskontoret har gjort en översyn av taxan, som fortfarande gäller formellt, samt undersökt hur andra myndigheter hanterar kopiering och utskrifter av allmänna handlingar. I dagens organisation motsvaras kommunstyrelsens arbetsutskott av ledningsutskottet, som därför har möjlighet att besluta i ärendet. Med anledning av de stora förändringar som görs, och för att avgiften ska gälla i hela den kommunala organisationen, inklusive bolagen, bör ärendet ändå lyftas till kommunfullmäktige. Utredningsledarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Sotenäs kommun ska ta ut avgift enligt nedanstående taxa för att, enligt offentlighetsprincipen, lämna ut kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling utskrift av upptagning för automatisk databehandling kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandupptagning Format Svart/vitt Färg A sidor Kostnadsfritt 4 kr/sida A4 21 sidor 50 kr 4 kr/sida A4 varje tillkommande sida därutöver 2 kr/sida 4 kr/sida A3 5 kr/sida 10 kr/sida A2 15 kr/sida 30 kr/sida A1 20 kr/sida 40 kr/sida A0 30 kr/sida 60 kr/sida Etiketter 5 kr/sida Foto 10 kr/foto Kopia av videobandsupptagning* 600 kr/band Kopia av ljudbandsupptagning* 120 kr/band Avskrift av allmän handling samt utskrift av 90 kr/påbörjade 15 min ljudbandupptagning * Kommunen tillhandahåller utrustning och material K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(33)

9 Forts. KS 196 Ritningar och kartor Format Från analog ritning Från analog karta A4 svart/vit 30 kr 50 kr A4 färg 40 kr 65 kr A3 svart/vit 40 kr 70 kr A3 färg 50 kr 80 kr A2 svart/vit 80 kr 100 kr A1 svart/vit 100 kr 150 kr A0 svart/vit 125 kr 200 kr Extraarbete i form av ritningsarbete, färgläggning och dyl kopplade till begärd karta, ritning eller bild 90 kr/påbörjad 15 min Format A4 svart/vit A3 svart/vit Analog primärkarta från digital kartbas (minsta kostnad 1 ha (100x100m) 300 kr 350 kr Vid kopiering eller utskrift på arkivbeständigt eller färgat papper tillkommer 1 kr per sida (gäller endast A4). Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får kommunen ta ut avgift med 50 kr för första sidan och 2 kr för varje sida därutöver. Avgift ska tas ut på 21 sidor eller mer, oavsett om beställningen avser enkel- eller dubbelsidigt material, dvs tryck på både fram- och baksida räknas som två sidor. Ovanstående avgifter ska tillämpas även i de fall då handling skickas via fax eller skrivs ut med hjälp av dator. Ingen moms ska tas ut på avgifterna eftersom utlämnandet ses som ett led i myndighetsutövningen. Endast kommunens papper och material får användas. Kommunen har ingen skyldighet att tillgodose önskemål om att få en utskrift uppställd på ett visst sätt, i viss form eller på visst material/format. För handlingar som skickas digitalt och som redan finns i skrivskyddat format, eller om konvertering enkelt kan ske direkt i datorn, tas ingen avgift ut. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(33)

10 Forts. KS 196 Avgift tas inte ut för utdrag av personuppgifter enligt PuL 26. Avgift tas inte ut för kommunens beslutsprotokoll. Avgift tas inte ut internt i kommunen, till kommunens förtroendevalda, partier i kommunfullmäktige, personalföreträdare, annan myndighet eller media. Avgift tas inte heller ut vid beslutsexpediering till berörda parter. Den som är part i ett ärende har enligt Förvaltningslagen rätt till partsinsyn och har därmed rätt till kostnadsfria kopior i sitt ärende. Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnaderna för porto överstigande 20 gram samt eventuella mottagningsbevis och postförskott debiteras beställaren. Betalning sker kontant via kassan på ekonomienheten när handlingar hämtas personligen i kommunhuset. Om handlingarna skickas via post sker betalning via kommunens bankgirokonto med medföljande inbetalningsblankett. Kommunala bolag bestämmer själv lämpligt betalningssätt. Den som begär handlingar ska informeras om avgifterna innan beställningen verkställs. Kommunens myndigheter får besluta om undantag från ovanstående avgifter om det finns särskilda skäl och kan besluta om avgiftens storlek i de fall den sökande anser att fel avgift tagits ut. Detta ska införas i respektive delegationsordning. Taxan gäller för samtliga kommunens myndigheter inklusive helägda bolag. har rätt att fastställa nya avgifter och regler i ärendet på kommunfullmäktiges vägnar. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(33)

11 KS 197 Dnr KA09/0743 Riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun har fastställt rutiner för hantering av ärenden för politisk behandling i Sotenäs kommun. Detta är en del i kommunens kvalitetsarbete och för att ytterligare säkra hanteringen av handlingar i kommunen anser kommunledningskontoret att riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun bör fastställas. Syftet med rutinerna är att ge både anställda och förtroendevalda en vägledning i hur dokument och handlingar i kommunen ska hanteras. Här återfinns bland annat information om vad som menas med allmänna handlingar, hur kommunen lämnar ut handlingar samt vilka rutiner som gäller för post i såväl pappersformat som digitalt format. Dessutom återfinns regler för Internet och e-post, datalagring och liknande. För att tydliggöra hur ärenden ska diarieföras finns även rutiner för detta angivet. Utredningsledarens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll Yrkande Reine Karlsson (s) och Britt Wall (s) föreslår att kommunstyrelsen ska återgå till principen att media och fackliga organisationer ska få såväl dagordning som handlingar till utskott och kommunstyrelse i samma omfattning som ledamöterna. uppmanar övriga nämnder att följa principen. Mikael Sternemar (fp), Jeanette Loy (m), Lasse Andersson (m) och Kenneth Persson (kd) föreslår bifall till ledningsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ledningsgruppens med fleras förslag mot Reine Karlssons förslag och finner att kommunstyrelsen antar ledningsgruppens med fleras förslag. s beslut fastställer riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun. Riktlinjerna omfattar samtliga nämnder och bolag i kommunen. Nämnderna Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(33)

12 KS 198 Redovisning av delegationsbeslut Avtal och upphandlingar Räddningschefens delegation 1/09 Ekonomichefens delegation 7/09 Tillståndsbevis enligt ordningslagen Teknisk assistents delegation 89/09 Renhållningsdispens Teknisk assistents delegation /09 Personalärenden Kost- och städchefens delegation 47 Personalchefens delegation /09 Hyresärenden Teknisk assistents delegation 18/09 Tomtförsäljning Kansliassistents delegation 43/09 Förköpsärenden Kansliassistents delegation /09 Serveringstillstånd Alkoholhandläggarens delegation 27/09 Utskott Ledningsutskottets protokoll s beslut tar del av redovisade delegationsbeslut. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(33)

13 KS 199 Meddelanden Öppet brev till Sveriges kommuner om strålning mm föreningen Vågbrytaren Öppet brev till Sveriges kommuner om ungdomsarbetslösheten i Sverige SSU Miljö- och byggnämnden delårsbokslut efter 8 månader 2009 s beslut tar del av redovisade meddelanden. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(33)

14 KS 200 Dnr KA08/0641 Organisation för kart- och mät- samt planavdelning inom miljö- och byggkontoret Enligt miljö och byggkontorets mening finns klara samordningsvinster med att lyfta över kart och mätavdelningen till miljö och byggkontorets planavdelning. Härigenom samlas all kompetens som har med planering och mätning samt GIS under samma avdelning. Nuvarande arbete med att försöka synkronisera uppstarten av ett nytt planområde över förvaltningsgränsen försvinner och blir istället en intern arbetsrutin. Vidare torde samordningen innebära att utomstående, som har intresse av någon form av planläggning/mätning, uppfattar kommunen som en part och inte som idag två parter. Kopplingen mellan antagen detaljplan och genomförd exploatering torde också bli bättre. Berörd personal arbetar mycket tillsammans idag kompetensmässigt vilket underlättas ytterligare om man är organiserade under samma tak. Beslutsmässigt innebär organisationsförändringen ingen förändring gentemot idag då kommunstyrelsen beslutar som idag i mark och exploateringsfrågor och miljöoch byggnämnden i myndighetsfrågor. Ledningsutskottets 194/ Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att fr.o.m övergår kart och mätavdelningen från tekniska avdelningen till miljö och byggkontorets verksamhetsområde I samband med detta överförs ansvarskonto 145 till miljö och byggkontorets ansvar 510. Kommunledningskontoret Miljö- och byggnämnden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(33)

15 KS 201 Dnr KA09/0777 Rapport om arbetsmarknadsläget Kommunledningskontoret informerar kommunstyrelsen om arbetsmarknadsläget i Sotenäs kommun. Den senaste tiden har antalet arbetslösa i kommunen minskat. s beslut beslutar att ledningsutskottet ska diskutera arbetsmarknadssituationen tillsammans med arbetslivsenhetens chef på sitt nästa sammanträde. Arbetslivsenhetens chef ska dessutom delta på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Ledningsutskottet Arbetslivsenhetens chef K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(33)

16 KS 202 Dnr KA09/0003 Budgetuppföljning Sotenäs kommun Ekonomienheten har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram en budgetuppföljning för perioden januari oktober Totalt för kommunen pekar årsresultatet på 2 mkr, vilket är 4,7 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på underskott inom omsorgsnämndens område samt på vikande skatteintäkter. Då tomt- och markförsäljning inte är inräknat i prognosen lär kommunens resultat vid årets slut inte vara negativt. Respektive förvaltningschef informerar om den ekonomiska situationen inom respektive förvaltning. s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(33)

17 KS 203 Dnr KA09/0003 Budgetuppföljning kommunstyrelsen Ekonomichefen informerar om verksamhets- och budgetuppföljning inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom ledningsutskottet är det främst turist- och utvecklingsområdet som prognostiserar ett överskott. Ekonomichefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut tar del av informationen. K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(33)

18 KS 204 Dnr KA09/0675 RAMBO AB - övertagande av helhetsansvar för renhållningen inom kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum - information RAMBO AB s ägarkommuner har beslutat utvärdera möjligheter till utökad samverkan inom renhållningsverksamheten med kundtjänsten överflyttad till RAMBO AB. En möjlighet är samverkan kring renhållningsansvar - insamlingsdelen i RAMBOs regi. RAMBO skulle därmed få ett helhetsansvar för avfallsverksamheten; insamlingen ihop med omhändertagandet av avfallet. Syftet med förslaget är att uppnå;effektivisering, besparing, mindre sårbarhet kompetensmässigt, mer utveckling, mer information, ökad kundnytta för abonnenterna/kunderna samt samverkan fullt ut inom avfalls- miljöområdet. RAMBO:s övertagande kräver inga förändringar i nuvarande organisation eller ägandeförhållanden. Sotenäs kommunfullmäktige är fortfarande huvudman. Överlåtelseavtal måste dock tecknas mellan kommunen och RAMBO. Rambo ABs VD och tekniske chefen har presenterat förslaget för kommunstyrelsen. Tf tekniske chefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s protokoll Yrkande Britt Wall (s), Verena Rhodin (nsp) och Sven-Olof Oresten (fp) yrkar bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på redovisat förslag med bifall av Britt Wall, Verena Rhodin och Sven-Olof Oresten och finner att kommunstyrelsen antar detta. s förslag Kommunfullmäktige beslutar att från överlåta renhållningsverksamheten inklusive VA-kundtjänst till Rambo. Beställarfunktionen skall vara placerad inom kommunstyrelsen, tekniska avdelningen. Kommunfullmäktige godkänner avtal om överföring av verksamhet och avtal om anläggningsarrende. Uppföljning av överlåtelsen skall ske varje kvartal för att slutsummeras senast så att överlåtelsen slutligt kan regleras. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(33)

19 KS 205 Dnr KA07/1074 Detaljplan för Klippsjöområdet Sotenäs kommun fattade i oktober 2008 (LU ) beslut om att lägga detaljplanen för Klippsjön vilande och en ny utvärdering skulle göras hösten Mark och exploateringsavdelningen skriver nu upp ärendet dels i enlighet med fattat beslut och dels för att planhandläggarna skall kunna se vilka aktuella uppdrag som ligger på avdelningen och eventuell tidsplan för dessa. I tidigare tjänsteutlåtande konstaterades att en exploatering av markområdet för industriändamål kommer att bli kostsam då området kräver att en stor del sprängningsarbeten utförs samt att intilliggande företag under hösten 2008 inte såg något behov av mark då men att detta snabbt kunde förändras. Under det gångna året har kommunens visioner för planområdet förändras och idag arbetar kommunen för att genomföra en förflyttning av kommunförrådet till Klippsjön samt undersöker möjligheten att lokalisera ett eventuellt fjärrvärmeverk i området. Dessa intentioner är inte i enlighet med de riktlinjer som ligger till grund för planläggning av Klippsjöområdet. Med hänsyn till ovanstående kan kommunstyrelsen besluta att antingen revidera beslut om planläggning av Klippsjöområdet till att även inrymma ovanstående alternativt välja att avsluta ärendet. Då kommunen planerar att bebygga området som idag är beläget utanför detaljplan anses kommunstyrelsen inkomma med en revidering till miljö och byggkontoret så att ansökan förändras till att även innefatta de framtida planer kommunen arbetar mot idag. Mark- o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att revidera ansökan om planläggning till att innefatta de verksamheter som idag planeras i Klippsjöområdet och att miljö och byggkontoret fortsätter att handlägga planen. Miljö- och byggnämnden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(33)

20 KS 206 Dnr KA09/0662 Fråga om avstyckning inom Malmön 1:325, Kaptensliljan Kommunen har under ett antal år arrenderat ut ett markområde inom Kaptensgiljan på Bohus-Malmön som bostadstomt. Arrendatorn har under en tid fört fram önskemål om köp av ett markområde om ca 1000 m 2. Han har tidigare fått avslag på sin framställan. Ledningsutskottets protokoll s beslut Kommunen är beredd att ompröva sitt tidigare beslut och avyttra ca 1000 m 2 av berört område till en kostnad om kr exklusive lantmäterikostnader m.m. Mark- o exploateringsingenjören upprättar gängse avtal. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(33)

21 KS 207 Dnr KA05/0831 Detaljplan för Heljeröd 1:8, Bovallstrand Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun antog den 23 juni 2004 en ny översiktsplan för kommunen. Fastigheten Heljeröd 1:8 och delar av de söder om denna liggande fastigheterna Säm 1:24 och Säm 2:1 har i översiktsplanen redovisats som ett möjligt område för nya bostäder i Bovallstrand. Ägaren till fastigheten Heljeröd 1:8 önskar bebygga fastigheten med bostäder och har låtit upprätta ett förslag till detaljplan. Planförslaget syftar till att möjliggöra en framtida utbyggnad med 17 enbostadshus på ett bergsparti vid norra infarten till Bovallstrand. Miljö- och byggnämndens protokoll s förslag Kommunfullmäktige antar detaljplan daterad med föreslagna justeringar daterade Senast dagen efter det att kommunfullmäktiges protokoll om antagande justerats och tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivande, protokollsutdrag och formerna för överklagande översändas till länsstyrelsen och till dem som erinrat mot förslaget och inte fått gehör för sina synpunkter. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(33)

22 KS 208 Dnr KA08/0782 Exploateringsavtal Heljeröd 1:8 Sotenäs Kommun har genom beslut godkänt exploatering för Heljeröd 1:8, Bovallstrand. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av knappt tjugo villor. Marken ägs av exploatören Heljeröd Exploatering AB. För att ordna tillfarten till området krävs att exploatören utför åtgärder för att kunna ansluta till Vägverkets väg. Detta innebär att Vägverket skrivit ett avtal med åtaganden som skall utföras. Eftersom Vägverket enbart tecknar avtal med kommunen innebär detta att Sotenäs Kommun får godkänna och underteckna avtal för exploatörens räkning. Dessa åtaganden har kommunen i exploateringsavtalet lagt över på exploatören vilket innebär att åtagandena rent praktiskt och kostnadsmässigt inte belastar kommunen då säkerheten, i form av bankgaranti, täcker de åtgärder som skall genomföras. Ett exploateringsavtal har upprättats för att reglera parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplan. Mark- o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med tillhörande sidoavtal med Vägverket för Heljeröd, Bovallstrand. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(33)

23 KS 209 Dnr KA09/0778 Gång- och cykelväg i Bovallstrand Sotenäs kommun avser att fastställa en detaljplan för området Heljeröd 1:8 samt att godkänna ett exploateringsavtal för området. I anslutning till genomfartsvägen i området finns möjlighet att bygga en gång- och cykelväg. Vägen skulle inte enbart vara till nytta för det nya området utan är främst till gagn för övriga redan boende i området. s beslut uppdrar åt tekniska avdelningen att tillsammans med Vägverket planera och bygga en gång- och cykelväg för området i anslutning till Heljeröd 1:8. Tekniska avdelningen K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(33)

24 KS 210 Dnr KA09/0745 Markintrång av mur, del av Uleberg 2:212 Inom Uleberg 2:212, som är kommunens fastighet, har en mur till angränsande fastighet uppförts in på kommunens mark. Kommunledningen har överenskommet med fastighetsägaren att som ersättning för markintrång skall denne bistå kommunen vid restaurering av St Görans ö. Ledningsutskottets protokoll s beslut beslutar att som markägare godkänna uppgörelsen för intrånget av mur på kommunal mark avseende Uleberg 2:212 Ersättning för markintrång regleras i särskild ordning. Exploateringsingenjören upprättar avtal. Kommunledningskontoret K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(33)

25 KS 211 Dnr KA09/0676 Överföring av ansvaret för turistbyråverksamhet i Sotenäs kommun Ansvaret för driften av turistbyrån i Kungshamn ligger på Sotenäs kommun. Denna ordning har gällt sedan Personalen är idag anställd av kommunen som också hyr lokalen för verksamheten. Under en tid har förts konstruktiva dialoger kring ansvar och drift av turistbyråverksamheten vilket lett till ett förslag till en tydligare rollfördelning. Styrelsen för SotenäsTurism och personalen vid turistbyrån är överens om att detta steg är nödvändigt för att utvecklingen av besöksnäringen i Sotenäs skall fortstätta den positiva utvecklingen Kommunen upprättar ett femårsavtal med SotenäsTurism om att bedriva turistservice och marknadsföring som för kommen skall innebära ett nollsummespel. Kostnader för drift av turistbyrån, som kommunen bokat 2009, skall motsvara summan under 2010 att användas för köp av verksamhet från SotenäsTurism enligt upprättat avtal. Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets 176/ Kommunchefens tjänsteutlåtande, Ledningsutskottets protokoll Kommunchefens tjänsteutlåtande s förslag beslutar att överföra turistbyråverksamheten till Sotenäs Turism från och med Kommunens driftsbidrag för verksamheten från till skall årligen uppgå till kr, varav kr avser medel för att organisera verksamheten så att det senast 2012 finns en operativt ansvarig person på minst halvtid. Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(33)

26 KS 212 Dnr KA09/0739 Stadgar för Stiftelsen SotenäsTurism Stiftelsen SotenäsTurism ( ) bildades genom en överenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäs Turistförening enligt upprättad stiftelseurkund. Stiftelsen har genom styrelsebeslut kommit överens om och antagit nya stadgar vilka föreläggs stiftarna för godkännande. Ledningsutskottets protokoll s förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till stadgar för Stiftelsen Sotenäs Turism daterade Kommunfullmäktige K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(33)

27 KS 213 Dnr KA09/0081 Ansökan om att få upprätta ny detaljplan för fastigheten Hunnebo 1:84 Ägarna till fastigheten Hunnebo 1:84 har ansökt om att få upprätta en ny detaljplan för fastigheten. De skäl som åberopas är att man uppfört ett par tillkommande takkupor och att tillkomsten av takkuporna har prövats av överprövande rättsinstanser och dessa har funnit att det befintliga huset strider mot bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. Med anledning av detta har inte takkuporna kunnat godkännas. Den sökande menar att eftersom detaljplanen har gjorts efter att huset uppförts är det fel att bestämmelserna i planen inte har utformats så att det befintliga huset inryms i planbestämmelserna. Enligt planen får endast envåningsbyggnader uppföras och huset på fastigheten var uppfört med två våningar innan planen fastställdes. Enligt tillägg till skrivelsen daterat gäller en detaljplan från Planens betydelse har av Miljö- och byggkontoret bedömts utifrån de kriterier som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om och detta ger totalt 22 värderingspoäng. har i 147/2009 beslutat att ett detaljplaneuppdrag måste uppnå minst 25 poäng för att normalt sett startas upp. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutades om återremiss för ytterligare beredning. har tagit del av den skrivelse motparten i ärendet sänt ut. Ledningsutskottets 39/ s 61/ Ledningsutskottets protokoll s beslut avslår ansökan då nya kriterier för högre värderingspoäng har inte framkommit. Miljö- och byggnämnden Sökanden K:\PROT\KS\2009\KSp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(33)

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M) 50-52 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.30 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD)

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande. Kommunhuset, 2007-02-12, kl. 10.

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande. Kommunhuset, 2007-02-12, kl. 10. 29-45 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08.30 16.35 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 15-26 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen 18-24 Plats och tid Tumlaren, Kungshamn, kl 13.00-15.00 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats Ove Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 10 februari 2011, kl. 17.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp) 123-135 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 00 11 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 01-12 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.30 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m) Valnämnden 23-27 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp) 69-82 Plats och tid Tryggö-lokalen,Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 12 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel Holmdahl (fp) Margareetta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas

Läs mer

Kopiering av allmänna handlingar

Kopiering av allmänna handlingar Kopiering av allmänna handlingar Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2013-11-28 av Kommunfullmäktige 76 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer