Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28"

Transkript

1 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

2 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets folkhögskolor... 9 Öknaskolans bibliotek Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Sjukhusbiblioteken

3 Inledning Inom Landstinget Sörmland finns olika former av biblioteksverksamhet: Den regionala biblioteksverksamheten Länsbibliotek Sörmland arbetar för biblioteksutveckling, med bibliotekspersonal och bibliotek i Sörmland som målgrupp. Biblioteken vid Eskilstuna folkhögskola, Åsa folkhögskola och Ökna naturbruksgymnasium är delar av skolornas pedagogiska verksamheter samt stöd för elevernas läs- och språkutveckling. Biblioteket vid Sörmlands museum och arkiv är ett forskningsbibliotek inriktat på museets verksamhetsområden. Sjukhusbiblioteken i Sörmland har fokus på informationsbehovet hos sjukhusets personal, studerande inom ämnen relaterade till hälso- och sjukvård, patienter och närstående. De tre första typerna av biblioteksverksamheter är organiserade under Kultur- och Utbildningsförvaltningen. Sjukhusbiblioteken sorterar under Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Enligt bibliotekslagen (1996:1596 med tillägg 2004:1261) ska landsting anta planer för sin biblioteksverksamhet. Landstinget Sörmlands biblioteksplan beskriver biblioteksverksamheternas inriktning, uppdrag och omfattning. Den beskriver också samverkan mellan landstingets biblioteksverksamheter samt samverkan med parter utanför Landstinget Sörmland. Planen, som visar på bibliotekens roll i regionens ut veckling i frågor kring språkutveckling, lärande och delaktighet, ska också möjliggöra insyn i verksamheterna och ge medborgaren förutsättningar att påverka. Planen för perioden är en omfattande revidering av tidigare plan som antogs Länsbibliotek Sörmland har varit drivande part i revideringen, i dialog med övriga biblioteksverksamheter. Varje bibliotek inom landstinget utformar sin verksamhet utifrån lagar och styrdokument, uppdragsgivarens mål samt kontinuerlig bevakning av det omgivande samhällets behov. Landstingets biblioteksverksamheter följs upp mot biblioteksplanen vid årligen uppföljningar och vid en mer omfattande utvärdering inför nästa revidering år För den årliga uppföljningen ansvarar de olika verksamheternas chefer. Initiativ till revidering inför 2016 tas av Länsbibliotek Sörmland. Biblioteksplanen för Landstinget Sörmland inleds med en kort beskrivning av bibliotekslandskapet Sörmland. Därefter presenteras varje verksamhet i ett eget avsnitt. Befolkningen i Sörmland Den 30 september 2012 bodde personer i Sörmland. De flesta kommunernas befolkning har ökat jämfört med december Utbildningsnivån är lägre än i övriga riket hade 17,6 procent treårig högskoleutbildning eller mer, jämfört med 24,3 procent i hela landet. Arbetslösheten är hög var 4,2 procent öppet arbetslösa, mot rikets 3,4 procent. Den öppna arbetslösheten varierar inom länet, den är högst i Eskilstuna och lägst i Trosa arbetspendlade sörmlänningar till andra län, varav 71 procent till Stockholms län. 2

4 Andelen utrikes födda i länet är som i övriga riket, men varierar inom Sörmland. Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund har en andel utrikes födda som är större än riket. Andelen befolkning över 65 år är högre än rikets i hela länet. Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 17,8 procent av befolkningen, samma som övriga landet. Högsta andelen barn i befolkningen, 19,2 procent, finns i Strängnäs medan lägsta andelen, 14,6 procent, finns i Oxelösund. Det sörmländska bibliotekslandskapet I Sverige är biblioteken den enda kulturinstitution som är lagstadgad. De olika biblioteken i Sörmland, med olika huvudmän och målgrupper, bildar tillsammans det sörmländska bibliotekslandskapet. I Sörmland finns för närvarande nio kommunala folkbibliotek med ett antal filialer, en kommunal bokbuss, fyra landstingsfinansierade sjukhusbibliotek, regional biblioteksverksamhet i form av Länsbibliotek Sörmland, bibliotek vid landstingets folkhögskolor och naturbruksgymnasium, landstingsfinansierande Sörmlands museums arkiv och bibliotek, ett statligt finansierat högskolebibliotek vid Mälardalens Högskola, elva gymnasiebibliotek samt ett antal mindre bibliotek inom grundskolan. Bibliotekens uppdrag Biblioteken i Sörmland är demokratiska arenor för möten mellan människor, tankar och idéer. Bibliotekens verksamheter bygger på principen om yttrandefrihet och fri tillgång till information, litteratur och andra kulturyttringar i olika medieformer, efter var och ens behov. Människors förmåga att läsa obehindrat, att ta till sig nödvändig information och att uttrycka sig är idag ingen självklarhet. Icke desto mindre är informations- och kommunikationskompetens förutsättningar för människors delaktighet i samhället, och i förlängningen för demokratin. Biblioteken möjliggör livslång, flexibel och behovsanpassad folkbildning, som komplement till det formella, obligatoriska och tidsbegränsade lärande som sker via olika skolformer. Med bibliotekspersonalens olika kompetenser och engagemang, med resurser från olika håll, genom dialog, samverkansavtal, diskussioner kring runda bord, fantasi och kreativitet är biblioteken i Sörmland ett stöd för läsande, informationssökning, bildning och för lärande under livets alla skeden. Människor vänder sig till de bibliotek de har i sin närhet, utan att tänka på att biblioteken har olika huvudmän och olika uppdrag. För medborgarna är biblioteket som funktion det viktiga. Därför är det avgörande att biblioteken i Sörmland samverkar på ett sådant sätt att de kan möta och tillgodose alla medborgares behov. Folkbiblioteken I Sörmlands nio kommuner finns 33 folkbibliotek, i form av huvudbibliotek, kommundels- och stadsdelsbibliotek och mötesplatser. Mötesplatser med olika utbud och verksamhet finns i Eskilstuna. Under 2011 lånade folkbiblioteken tillsammans ut nästan 1,8 miljoner böcker och hade 1,8 miljoner besökare. Folkbibliotekens huvudman är kommunerna. 3

5 Folkbiblioteken är en del av folkbildningen och ofta den mest besökta kulturinstitutionen i varje kommun. Bibliotekens fysiska rum är platser som bidrar till lärande, läsupplevelser, kulturupplevelser, möten och avkoppling. Bibliotekens verksamheter finns också utanför biblioteksrummet: i skolans klassrum i form av bokpresentationer och vid föräldramöten, på webben genom de digitala biblioteken och ute i samhället som medskapare av evenemang. Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmlands del biblioteksplanen inleds med länsbibliotekets vision och mål. Därefter följer en beskrivning av hur verksamheten är organiserad för att uppfylla målen och vilka utvecklingsområden som prioriteras under perioden Vision för Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland gör skillnad i människors liv Länsbibliotek Sörmland medverkar till att alla sörmlänningar har tillgång till biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Biblioteksverksamhet av hög kvalitet främjar fri informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket är förutsättningar för det demokratiska samhället. Mål för Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland arbetar strategiskt med biblioteksutveckling. Målgruppen är personalen på kommunbiblioteken. Arbetet sker i nära samverkan med biblioteken i länet. Prioriterade verksamhetsområden är barn och unga, skolbibliotek, mångfald, tillgänglighet, samverkan och omvärldsbevakning. Länsbibliotek Sörmland samverkar med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att förverkliga regional och nationell bibliotekspolitik, med utgångspunkt i Bibliotekslagen. På Länsbibliotek Sörmland finns relevant kompetens för stöd till bibliotekens utveckling. Länsbibliotek Sörmland verkar utvecklande, handledande, samordnande och kompletterande. Arbetssättet präglas av kvalitet och tillgänglighet. Målgrupp Länsbibliotek Sörmlands uppdrag är att främja folkbibliotekens samverkan, kunskapsutveckling och kvalitet. Den primära målgruppen för Länsbibliotek Sörmlands arbete är personalen på folkbiblioteken i länets kommuner. Länsbibliotek Sörmland stöttar även länets sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek och skolbibliotek. Styrdokument, handlingsplan och uppföljning Länsbibliotek Sörmlands verksamhet utgår ifrån Bibliotekslagen (SFS 1996:1596), UNESCOs folk- och skolbiblioteksmanifest, FN:s konvention om barnets rättigheter och Kulturplan Sörmland

6 Planen för länsbibliotekets verksamhet innehåller länsbibliotekets vision och mål och är utformad enligt de fem gemensamma regionala utvecklingsområden som anges i Kulturplan Sörmland Den del av Landstingets Sörmlands biblioteksplan som berör Länsbibliotek Sörmlands verksamhet, utarbetas inom länsbiblioteket i dialog med folkbibliotekens chefer. Den treåriga planen för länsbibliotekets verksamhet bryts ner i ettåriga handlingsplaner. Handlingsplanerna innehåller konkreta och, i möjligaste mån, mätbara mål som följs upp årligen. Länsbibliotekets verksamhet Länsbibliotek Sörmland är Landstinget Sörmlands regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket finns organisatoriskt under Kultur och Utbildningsförvaltningen och länsbibliotekarien är ansvarig för verksamheten. Verksamheten omfattar konsultativ verksamhet, kompletterande medieförsörjning, Sörmlands taltidning och inläsningstjänst. Länsbibliotekets verksamhet riktar sig till de offentligt finansierade biblioteken, den kategori av bibliotek som ibland kallas det allmänna biblioteksväsendet. Konsultativ verksamhet Det konsultativa arbetet bedrivs av bibliotekskonsulenter. Länsbibliotekets konsultativa verksamhet genomsyras av ett handledande förhållningssätt. Målet är att stödja folkbiblioteken i att utföra sina lagstadgade uppdrag och förverkliga sina visioner. Den konsultativa verksamheten fokuserar särskilt på biblioteksverksamhet för barn och unga, skolbibliotek, mångfald- och tillgänglighetsfrågor samt medier i alla former. Bibliotekskonsulenternas uppdrag är att tillgodose bibliotekspersonalens kompetensbehov genom handledning i utvecklingsprocesser samt stimulera biblioteksutveckling genom nätverk, utvecklingsprojekt och studiebesök. Kompletterande medieförsörjning Syftet med kompletterande medieförsörjning är att alla medborgare ska ha jämlik tillgång till litteratur och information i den form som passar den enskilde bäst. Länsbibliotek Sörmland är en knutpunkt i de nationella och regionala fjärrlånesamarbetena. Den kompletterande medieförsörjningen riktar sig till, och sker i samråd med, kommunernas folkbibliotek. Sörmlands taltidning och inläsningstjänst Sörmlands taltidning riktar sig till personer med läs- eller synnedsättning. Taltidningen är en gratis service med syfte att alla Sörmlands medborgare ska nås av samhällsinformation och nyheter. Att människor, oavsett funktionsnedsättning, har tillgång till information och nyheter är en förutsättning för deras delaktighet i det demokratiska samhället. Inläsningstjänst ger personer med synnedsättning och andra lässvårigheter möjlighet att ta del av material som de inte får inläst på annat sätt. Inläsningstjänsten Länsbibliotek Sörmland/Sörmlands 5

7 Taltidning arbetar länsövergripande och utför inläsningar på uppdrag av kommuner, landstinget, företag, organisationer och länshandikappföreningar. Länsbibliotek Sörmlands utvecklingsområden Rubrikerna i länsbibliotekets utvecklingsområden nedan är desamma som utvecklingsområdena i den regionala planen Kulturplan Sörmland Utvecklingsområde Barns och ungas rätt till kultur Barns och ungas rätt till kultur handlar om att främja barn och ungas lust att läsa, lära och berätta på det sätt, det språk och den plats som passar dem bäst. Länsbibliotek Sörmland bidrar till barns och ungas rätt till kultur genom kontinuerlig handledning av folk- och skolbibliotekens personal, strategisk omvärldsbevakning och genom att driva utvecklingsprojekt som främjar läslust och delaktighet. Under perioden är prioriterade områden för omvärldsbevakning biblioteksutvecklingen inom grundskolan samt barns och ungas medievanor. Under perioden planerar länsbiblioteket att delta i ett utvecklingsprojekt för att stödja folkbiblioteken i deras strävan att arbeta enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Projektet sker i samverkan med flera län. Under perioden ska länsbiblioteket bidra till att skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder genom ett utvecklingsprojekt riktat till barn 0-2 år, deras föräldrar och förskolan. Projektet genomförs i samverkan med flera län. Samverkan med Barnhälsovården i Sörmland kring en bokgåva till varje nyfött barn ska utvecklas. Under perioden ska länsbiblioteket särskilt stödja folkbibliotekens läs- och skrivfrämjande verksamhet, i form av läs- och skrivklubbarna BOOKworms där barn och unga möts och delar sina läsupplevelser. Samverkan mellan folk- och skolbibliotek ska särskilt uppmuntras. Under perioden ska erfarenheterna från det läsfrämjande projektet Bubblan tas till vara. Verksamheten med den rullande berättelsevagnen Bubblan ska fortsätta i samverkan med folkbiblioteken och länsbiblioteken i Örebro och Västmanlands län, som ett led i arbetet med utvecklingsområdena Nya arenor som mötesplatser för kultur och gränsöverskridande verksamhet mellan konstformer, kulturyttringar och kulturverksamheter. Under perioden ska biblioteken i Sörmland medverka i en undersökning initierad av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Undersökningen ska uppmärksamma hur bibliotek arbetar för att ge barn och unga med läshinder och funktionsnedsättningar tillgång till anpassade medier via så kallade Äppelhyllor. Exempel på anpassade medier är talböcker, punktskriftsböcker, taktila böcker och böcker med teckenstöd. Studien syftar till att utveckla servicen till barn och unga med behov utöver de vanligaste medieformerna. 6

8 Utvecklingsområde Mångfald som mål och perspektiv Mångfald som mål och perspektiv handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av alla människors olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Samtidigt handlar mångfald som mål och perspektiv om att ge alla människor, trots olikheter, samma möjlighet att ta del av och aktivt delta i samhället. Länsbibliotek Sörmland arbetar för mångfald som mål och perspektiv genom att stötta biblioteken att nå alla medborgare, att kunna ge service till alla utifrån var och ens behov och förutsättningar. Arbetet sker genom kompetensutveckling på relevanta områden, kontinuerliga nätverk för kunskapsutbyte och i vissa fall ekonomiskt stöd till inköp av medier. Under perioden ska arbetet med digital delaktighet för grupper utanför den digitala gemenskapen fortsätta och utvecklas. Arbetet sker i projektform och i samverkan med folkbibliotek och studieförbund och riktar sig till målgrupper med särskilda behov. Länsbiblioteket är, tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland, ett nav i samarbetet. Under perioden ska länsbiblioteket fortsatt stödja bibliotek att erhålla relevant kompetens för att kunna erbjuda sina användare rätt form av media, allt utifrån den enskilda medborgares behov. Under perioden ska länsbiblioteket fortsätta att stimulera kontakt mellan folkbiblioteken, äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättningar. Länsbiblioteket är sammankallande och möjliggör kontakt, samverkan och kunskapsutbyte mellan parterna. Under perioden ska länsbiblioteket utreda varför länsbibliotekets stöd till folkbibliotekens inköp av litteratur på andra språk än svenska utnyttjas i så låg grad, och hur stödet kan utformas på bättre sätt. Under perioden ska kunskapen om Sörmlands Taltidning och inläsningstjänstens service marknadsföras till målgrupperna för ökad användning av tjänsterna. Utvecklingsområde Gränsöverskridande verksamhet mellan konstformer, kulturyttringar och kulturverksamheter I gränsöverskridande verksamhet mellan kulturverksamheter är länsbiblioteket en aktör, samtidigt som länsbiblioteket stöttar kommunernas folkbibliotek i samma roll. Utvecklingspotential finns för att bredda synen på berättande i olika medier för både barn och vuxna, att göra mötet med berättande mer interaktivt och mer tillgängligt även för de som inte kan närvara fysiskt. Litteraturens eget värde som konstform får ofta stå tillbaka för satsningar kring läsförmåga, kunskapsinhämtande och demokratiska aspekter. Litteratur som konst behöver lyftas fram. Under perioden kommer länsbiblioteket att fortsätta utveckla arbetet med läsarens möte med berättelser i alla former. Under perioden kommer länsbiblioteket att ta initiativ till arbetet med litteraturen som konstform. Planeringen ska ske i nära samarbete med olika aktörer i länet för att samla kunskap och utveckla arbetssätt. 7

9 Utvecklingsområde Nya arenor som mötesplatser för kultur Länsbibliotek Sörmland verkar för nya arenor som mötesplatser för läsande och bibliotek. I arbetet ingår att mötas på nya arenor och samtidigt stödja folkbiblioteken att utveckla befintliga fysiska och virtuella arenor, för barn och vuxna. Arbetet med fysiska arenor innebär att experimentera med biblioteksverksamhet på nya platser i samhället och med nya kulturmöten i det fysiska biblioteksrummet. Arbetet med virtuella arenor innebär att vara idégivare och samverkanspartner för bibliotek i arbetet med att utveckla det virtuella biblioteket som arena för möten i text, ljud, bild och realtid. Under perioden ska länsbiblioteket stötta biblioteken i deras strävan att utveckla miljöerna i det fysiska biblioteksrummet. Arbetet sker genom att utveckla webbplatsen biblioteksrummet.se som resursbank samt genom handledning. Under perioden ska erfarenheterna från det läsfrämjande projektet Bubblan tas till vara. Verksamheten med den rullande berättelsevagnen Bubblan ska fortsätta i samverkan med folkbiblioteken och länsbiblioteken i Örebro och Västmanlands län. Utvecklingsområde Samverkan och samarbete interregionalt, internationellt och interkulturellt Länsbibliotek Sörmland arbetar för samverkan interregionalt, internationellt och interkulturellt. Omvärldsbevakning och samverkan möjliggör aktiviteter och projekt i en värld som ständigt förändras. Förutom att själv delta i olika former av samverkan, arbetar Länsbibliotek Sörmland också för att stimulera folkbibliotekens samverkan med andra aktörer. Stimulansen sker genom stöd till folkbiblioteken i strategisk kommunikation och att verka kontaktförmedlande. Under perioden kommer länsbiblioteket upprätthålla och utveckla samverkan med biblioteken i länet, med landstingets övriga kultur- och utbildningsinstitutioner, med folkhälsoaktörer och med regional folkbildningsverksamhet. Länsbiblioteket fortsätter samverkan med andra regionala biblioteksverksamheter, nationella nätverk och projekt samt med myndigheter relevanta för biblioteksverksamhet. Andra viktiga partners är företrädare för biblioteksrelevant forskning samt internationella kontakter från konferenser och studieresor. Alla dessa nätverk och kontakter syftar till att utveckla det stöd Länsbibliotek Sörmland kan ge biblioteken i länet. Under perioden kommer Länsbibliotek Sörmland att stödja de bibliotek i länet som ansluter sina beståndskataloger till den gemensamma nationella katalogen, LIBRIS. Därtill kan andra nationella beslut komma att påverka vilket stöd kommunbiblioteken behöver. Ett exempel är övergången till klassifikationssystemet Dewey, ett annat de förändrade rutiner för kompletterande medieförsörjning som uppstår i och med förändringar i den nationella biblioteksstrukturen. Under perioden finns som ett särskilt uppdrag att tillsammans med KB (Kungliga Biblioteket) följa upp hur de planer för biblioteksverksamheter, som kommuner antar i enlighet med bibliotekslagen, har utformats och hur de används (Förordning 2008:1421, med instruktion för Kungl. Biblioteket). 8

10 Under perioden kommer länsbiblioteket att fokusera på att stimulera samverkan som skapar kunskapsdelning mellan bibliotekspersonal. Erfarenheterna från kompetensutvecklingsprojektet KompoBib2020 kommer att tas till vara. Länsbiblioteket kommer att stötta biblioteken i deras fortsatta lärande. Under perioden kommer Länsbibliotek Sörmland arbeta aktivt för att lyfta fram kopplingen mellan kultur och hälsa, i enlighet med nationell och regional folkhälsopolitik. Länsbiblioteket har en mångårig erfarenhet av kontakt med omsorgsverksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Länsbibliotekets roll är att stödja folkbibliotekspersonalens kompetensutveckling och inspiration för arbetet med kultur för hälsa. Bibliotek vid landstingets folkhögskolor Biblioteket har historiskt sett alltid haft en central roll på landets folkhögskolor. Via biblioteken kunde litteraturen nå nya grupper och kunskapsspridningen i landet tog fart. Under senare år har dock förväntningarna och behoven från deltagarna förändrats mycket. I linje med det moderna nätsamhällets framväxt ställs helt nya krav på biblioteken. Användandet av datorer för informationssökning har till exempel i princip helt ersatt bruket av uppslagsverk. Databaser och olika nätbaserade faktasamlingar är ständigt uppdaterade och blir allt mer lättanvända. Möjligheten till snabba och enkla faktasökningar via internet lockar deltagarna bort får de klassiska sökningarna i bibliotekens böcker. Tekniken har också underlättat för den ovana läsaren genom tillgången på talböcker, ljudböcker och e-böcker, vilket möjliggör nya sätt att läsa litteratur. Mitt i detta paradigmskifte står folkhögskolorna med sina något föråldrade bibliotek och måste välja väg. Under perioden kommer de två folkhögskolorna att initiera ett gemensamt projekt för att utveckla biblioteken. Länsbibliotek Sörmland utgör ett stöd i denna process. Målet är att anpassa skolornas bibliotek efter dagens förväntningar och behov, så att det även i fortsättning ska kunna spela en viktig roll för läsandet, bildning, information, litteratur och studier. Ansvarig: Rektorerna vid Åsa Folkhögskola och Eskilstuna folkhögskola 9

11 Öknaskolans bibliotek Öknaskolans bibliotek är en resurs i undervisningen och fungerar som stimulans för elevernas läsning och informationssökningskompetens enligt den nya skollagens krav. Det ska också kunna vara en mötesplats på fritiden inom skolan, som är ett internat. Utmaning och utveckling Utveckla miljöer som stimulerar elevernas läsande Bidra till elevernas informationssökningskompetens och källhänvisning samt kritiska granskning av texter Uppsökande verksamhet för att möta skolans särskoleelever och stimulera deras läsande Introducera böcker och andra medier i de olika format som passar elever med särskilda läsbehov. En kampanj för nedladdning från MTM Myndigheten för tillgängliga medier genomförs 1 gång per termin. Fasa in biblioteket i skolans virtuella lärplattform Fronter för ökat samarbete mellan bibliotek-lärare-elever Genom diskussioner med kommunbiblioteket hitta samverkan som gagnar skolans elever Ansvarig: Rektor vid Öknaskolan Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Biblioteket är ett forskningsbibliotek som är tillgängligt för alla. Litteraturen får läsas på plats. Samlingarna är inriktade på områden som berör museets verksamhet men innehåller också en hel del litteratur om Sörmland. Ansvarig: Chef för Sörmlands Museum 10

12 Sjukhusbiblioteken Sjukhusbiblioteken i Sörmland är en länsövergripande organisation med närvaro vid länets fyra sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm. Biblioteken har även en gemensam webbplats med tillgång till samtliga elektroniska informationsresurser via intranätet och når på så sätt också ut till vårdcentraler och landstingsanställda som inte arbetar i anslutning till sjukhusen. Sjukhusbiblioteken har en gemensam chef och hör organisatoriskt till FoU-centrum, en samlad resurs för klinisk patientnära forskning och kunskapsutveckling i landstinget. Sjukhusbibliotekens huvudsakliga uppgift är att vara en stödfunktion för de landstingsanställda vid fortbildning, kompetensutveckling och forskning. Sjukhusbibliotekens målgrupp är främst hälso- och sjukvårdspersonal men uppdraget innefattar även att tillgodose patienters behov av litteratur och information, samt en delvis begränsad service till studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sjukhusbiblioteken ska bidra till att de landstingsanställda kan söka, hitta, läsa och tolka information. Organisationen är självlärande och kunskapsintensiv. Biblioteket ska bistå med redskap som underlättar ett kritiskt tänkande och möjliggör att nya rön omvandlas till praktisk handling Förutom bibliotekens kunskapsbaserade fokus erbjuds även Patientinformation till patienter och till anhöriga Allmän litteratur för inneliggande patienter Allmän litteratur till personal, i begränsad utsträckning Sjukhusbiblioteken bidrar till patientsäkerhet och sjukvårdens effektivitet genom att Hälso- och sjukvårdspersonalens informationskompetens utvecklas Evidensbaserade, elektroniska resurser köps in, lyfts fram och presenteras Landstingsanställdas omvärldsbevakning och informationssökning ges stöd av kompetent personal Utmaningar och utveckling Landstinget kan i ännu högre utsträckning använda sjukhusbiblioteken som en resurs för omvärldsbevakning, vid dokumenthantering med metadata och stöd vid implementering av ett evidensbaserat arbetssätt inom vården. Sjukhusbiblioteken ser fram emot att arbeta med att Fördjupa och intensifiera kontaktytor med kliniker och verksamheter genom pedagogisk närvaro i vardagsarbetet för landstingets personal Utveckla en kommunikationsplan som täcker alla nya och gamla kanaler för information och kommunikation med bibliotekens kunder Utveckla webbplatsen, tillgängligheten till de elektroniska resurserna och arbeta med att berika den gemensamma katalogens innehåll inom de relevanta ämnesområdena 11

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN för arna 1 TIDSPLANERING FÖR FORTBILDNINGARNA 2011 09 09 Startseminarium Örebro Alla 420 Kvalitet 2011 10 06 Filmworkshop Lokalt på de olika biblioteken i Sörmland Specialintresserade

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2019

Biblioteksplan 2015-2019 Styrdokument, plan Kultur- och fritidskontoret-/enheten 2015-03-06 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:61 maria.rostberg@upplandsvasby.se Biblioteksplan 2015-2019 Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Nulägesanalys. 4.1 PESTLER Påverkande faktorer för verksamheten Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen ersätter Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. 1. Mission Kulturnämnden ska i enlighet med

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 1 (19) Verksamhetsplan Regional biblioteksverksamhet Det övergripande målet är att ge stöd till de offentligt finansierade biblioteken i regionen, så att dessa ska kunna ge service av hög kvalitet till

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer