Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28"

Transkript

1 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

2 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets folkhögskolor... 9 Öknaskolans bibliotek Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Sjukhusbiblioteken

3 Inledning Inom Landstinget Sörmland finns olika former av biblioteksverksamhet: Den regionala biblioteksverksamheten Länsbibliotek Sörmland arbetar för biblioteksutveckling, med bibliotekspersonal och bibliotek i Sörmland som målgrupp. Biblioteken vid Eskilstuna folkhögskola, Åsa folkhögskola och Ökna naturbruksgymnasium är delar av skolornas pedagogiska verksamheter samt stöd för elevernas läs- och språkutveckling. Biblioteket vid Sörmlands museum och arkiv är ett forskningsbibliotek inriktat på museets verksamhetsområden. Sjukhusbiblioteken i Sörmland har fokus på informationsbehovet hos sjukhusets personal, studerande inom ämnen relaterade till hälso- och sjukvård, patienter och närstående. De tre första typerna av biblioteksverksamheter är organiserade under Kultur- och Utbildningsförvaltningen. Sjukhusbiblioteken sorterar under Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Enligt bibliotekslagen (1996:1596 med tillägg 2004:1261) ska landsting anta planer för sin biblioteksverksamhet. Landstinget Sörmlands biblioteksplan beskriver biblioteksverksamheternas inriktning, uppdrag och omfattning. Den beskriver också samverkan mellan landstingets biblioteksverksamheter samt samverkan med parter utanför Landstinget Sörmland. Planen, som visar på bibliotekens roll i regionens ut veckling i frågor kring språkutveckling, lärande och delaktighet, ska också möjliggöra insyn i verksamheterna och ge medborgaren förutsättningar att påverka. Planen för perioden är en omfattande revidering av tidigare plan som antogs Länsbibliotek Sörmland har varit drivande part i revideringen, i dialog med övriga biblioteksverksamheter. Varje bibliotek inom landstinget utformar sin verksamhet utifrån lagar och styrdokument, uppdragsgivarens mål samt kontinuerlig bevakning av det omgivande samhällets behov. Landstingets biblioteksverksamheter följs upp mot biblioteksplanen vid årligen uppföljningar och vid en mer omfattande utvärdering inför nästa revidering år För den årliga uppföljningen ansvarar de olika verksamheternas chefer. Initiativ till revidering inför 2016 tas av Länsbibliotek Sörmland. Biblioteksplanen för Landstinget Sörmland inleds med en kort beskrivning av bibliotekslandskapet Sörmland. Därefter presenteras varje verksamhet i ett eget avsnitt. Befolkningen i Sörmland Den 30 september 2012 bodde personer i Sörmland. De flesta kommunernas befolkning har ökat jämfört med december Utbildningsnivån är lägre än i övriga riket hade 17,6 procent treårig högskoleutbildning eller mer, jämfört med 24,3 procent i hela landet. Arbetslösheten är hög var 4,2 procent öppet arbetslösa, mot rikets 3,4 procent. Den öppna arbetslösheten varierar inom länet, den är högst i Eskilstuna och lägst i Trosa arbetspendlade sörmlänningar till andra län, varav 71 procent till Stockholms län. 2

4 Andelen utrikes födda i länet är som i övriga riket, men varierar inom Sörmland. Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund har en andel utrikes födda som är större än riket. Andelen befolkning över 65 år är högre än rikets i hela länet. Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 17,8 procent av befolkningen, samma som övriga landet. Högsta andelen barn i befolkningen, 19,2 procent, finns i Strängnäs medan lägsta andelen, 14,6 procent, finns i Oxelösund. Det sörmländska bibliotekslandskapet I Sverige är biblioteken den enda kulturinstitution som är lagstadgad. De olika biblioteken i Sörmland, med olika huvudmän och målgrupper, bildar tillsammans det sörmländska bibliotekslandskapet. I Sörmland finns för närvarande nio kommunala folkbibliotek med ett antal filialer, en kommunal bokbuss, fyra landstingsfinansierade sjukhusbibliotek, regional biblioteksverksamhet i form av Länsbibliotek Sörmland, bibliotek vid landstingets folkhögskolor och naturbruksgymnasium, landstingsfinansierande Sörmlands museums arkiv och bibliotek, ett statligt finansierat högskolebibliotek vid Mälardalens Högskola, elva gymnasiebibliotek samt ett antal mindre bibliotek inom grundskolan. Bibliotekens uppdrag Biblioteken i Sörmland är demokratiska arenor för möten mellan människor, tankar och idéer. Bibliotekens verksamheter bygger på principen om yttrandefrihet och fri tillgång till information, litteratur och andra kulturyttringar i olika medieformer, efter var och ens behov. Människors förmåga att läsa obehindrat, att ta till sig nödvändig information och att uttrycka sig är idag ingen självklarhet. Icke desto mindre är informations- och kommunikationskompetens förutsättningar för människors delaktighet i samhället, och i förlängningen för demokratin. Biblioteken möjliggör livslång, flexibel och behovsanpassad folkbildning, som komplement till det formella, obligatoriska och tidsbegränsade lärande som sker via olika skolformer. Med bibliotekspersonalens olika kompetenser och engagemang, med resurser från olika håll, genom dialog, samverkansavtal, diskussioner kring runda bord, fantasi och kreativitet är biblioteken i Sörmland ett stöd för läsande, informationssökning, bildning och för lärande under livets alla skeden. Människor vänder sig till de bibliotek de har i sin närhet, utan att tänka på att biblioteken har olika huvudmän och olika uppdrag. För medborgarna är biblioteket som funktion det viktiga. Därför är det avgörande att biblioteken i Sörmland samverkar på ett sådant sätt att de kan möta och tillgodose alla medborgares behov. Folkbiblioteken I Sörmlands nio kommuner finns 33 folkbibliotek, i form av huvudbibliotek, kommundels- och stadsdelsbibliotek och mötesplatser. Mötesplatser med olika utbud och verksamhet finns i Eskilstuna. Under 2011 lånade folkbiblioteken tillsammans ut nästan 1,8 miljoner böcker och hade 1,8 miljoner besökare. Folkbibliotekens huvudman är kommunerna. 3

5 Folkbiblioteken är en del av folkbildningen och ofta den mest besökta kulturinstitutionen i varje kommun. Bibliotekens fysiska rum är platser som bidrar till lärande, läsupplevelser, kulturupplevelser, möten och avkoppling. Bibliotekens verksamheter finns också utanför biblioteksrummet: i skolans klassrum i form av bokpresentationer och vid föräldramöten, på webben genom de digitala biblioteken och ute i samhället som medskapare av evenemang. Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmlands del biblioteksplanen inleds med länsbibliotekets vision och mål. Därefter följer en beskrivning av hur verksamheten är organiserad för att uppfylla målen och vilka utvecklingsområden som prioriteras under perioden Vision för Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland gör skillnad i människors liv Länsbibliotek Sörmland medverkar till att alla sörmlänningar har tillgång till biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Biblioteksverksamhet av hög kvalitet främjar fri informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket är förutsättningar för det demokratiska samhället. Mål för Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland arbetar strategiskt med biblioteksutveckling. Målgruppen är personalen på kommunbiblioteken. Arbetet sker i nära samverkan med biblioteken i länet. Prioriterade verksamhetsområden är barn och unga, skolbibliotek, mångfald, tillgänglighet, samverkan och omvärldsbevakning. Länsbibliotek Sörmland samverkar med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att förverkliga regional och nationell bibliotekspolitik, med utgångspunkt i Bibliotekslagen. På Länsbibliotek Sörmland finns relevant kompetens för stöd till bibliotekens utveckling. Länsbibliotek Sörmland verkar utvecklande, handledande, samordnande och kompletterande. Arbetssättet präglas av kvalitet och tillgänglighet. Målgrupp Länsbibliotek Sörmlands uppdrag är att främja folkbibliotekens samverkan, kunskapsutveckling och kvalitet. Den primära målgruppen för Länsbibliotek Sörmlands arbete är personalen på folkbiblioteken i länets kommuner. Länsbibliotek Sörmland stöttar även länets sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek och skolbibliotek. Styrdokument, handlingsplan och uppföljning Länsbibliotek Sörmlands verksamhet utgår ifrån Bibliotekslagen (SFS 1996:1596), UNESCOs folk- och skolbiblioteksmanifest, FN:s konvention om barnets rättigheter och Kulturplan Sörmland

6 Planen för länsbibliotekets verksamhet innehåller länsbibliotekets vision och mål och är utformad enligt de fem gemensamma regionala utvecklingsområden som anges i Kulturplan Sörmland Den del av Landstingets Sörmlands biblioteksplan som berör Länsbibliotek Sörmlands verksamhet, utarbetas inom länsbiblioteket i dialog med folkbibliotekens chefer. Den treåriga planen för länsbibliotekets verksamhet bryts ner i ettåriga handlingsplaner. Handlingsplanerna innehåller konkreta och, i möjligaste mån, mätbara mål som följs upp årligen. Länsbibliotekets verksamhet Länsbibliotek Sörmland är Landstinget Sörmlands regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket finns organisatoriskt under Kultur och Utbildningsförvaltningen och länsbibliotekarien är ansvarig för verksamheten. Verksamheten omfattar konsultativ verksamhet, kompletterande medieförsörjning, Sörmlands taltidning och inläsningstjänst. Länsbibliotekets verksamhet riktar sig till de offentligt finansierade biblioteken, den kategori av bibliotek som ibland kallas det allmänna biblioteksväsendet. Konsultativ verksamhet Det konsultativa arbetet bedrivs av bibliotekskonsulenter. Länsbibliotekets konsultativa verksamhet genomsyras av ett handledande förhållningssätt. Målet är att stödja folkbiblioteken i att utföra sina lagstadgade uppdrag och förverkliga sina visioner. Den konsultativa verksamheten fokuserar särskilt på biblioteksverksamhet för barn och unga, skolbibliotek, mångfald- och tillgänglighetsfrågor samt medier i alla former. Bibliotekskonsulenternas uppdrag är att tillgodose bibliotekspersonalens kompetensbehov genom handledning i utvecklingsprocesser samt stimulera biblioteksutveckling genom nätverk, utvecklingsprojekt och studiebesök. Kompletterande medieförsörjning Syftet med kompletterande medieförsörjning är att alla medborgare ska ha jämlik tillgång till litteratur och information i den form som passar den enskilde bäst. Länsbibliotek Sörmland är en knutpunkt i de nationella och regionala fjärrlånesamarbetena. Den kompletterande medieförsörjningen riktar sig till, och sker i samråd med, kommunernas folkbibliotek. Sörmlands taltidning och inläsningstjänst Sörmlands taltidning riktar sig till personer med läs- eller synnedsättning. Taltidningen är en gratis service med syfte att alla Sörmlands medborgare ska nås av samhällsinformation och nyheter. Att människor, oavsett funktionsnedsättning, har tillgång till information och nyheter är en förutsättning för deras delaktighet i det demokratiska samhället. Inläsningstjänst ger personer med synnedsättning och andra lässvårigheter möjlighet att ta del av material som de inte får inläst på annat sätt. Inläsningstjänsten Länsbibliotek Sörmland/Sörmlands 5

7 Taltidning arbetar länsövergripande och utför inläsningar på uppdrag av kommuner, landstinget, företag, organisationer och länshandikappföreningar. Länsbibliotek Sörmlands utvecklingsområden Rubrikerna i länsbibliotekets utvecklingsområden nedan är desamma som utvecklingsområdena i den regionala planen Kulturplan Sörmland Utvecklingsområde Barns och ungas rätt till kultur Barns och ungas rätt till kultur handlar om att främja barn och ungas lust att läsa, lära och berätta på det sätt, det språk och den plats som passar dem bäst. Länsbibliotek Sörmland bidrar till barns och ungas rätt till kultur genom kontinuerlig handledning av folk- och skolbibliotekens personal, strategisk omvärldsbevakning och genom att driva utvecklingsprojekt som främjar läslust och delaktighet. Under perioden är prioriterade områden för omvärldsbevakning biblioteksutvecklingen inom grundskolan samt barns och ungas medievanor. Under perioden planerar länsbiblioteket att delta i ett utvecklingsprojekt för att stödja folkbiblioteken i deras strävan att arbeta enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Projektet sker i samverkan med flera län. Under perioden ska länsbiblioteket bidra till att skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder genom ett utvecklingsprojekt riktat till barn 0-2 år, deras föräldrar och förskolan. Projektet genomförs i samverkan med flera län. Samverkan med Barnhälsovården i Sörmland kring en bokgåva till varje nyfött barn ska utvecklas. Under perioden ska länsbiblioteket särskilt stödja folkbibliotekens läs- och skrivfrämjande verksamhet, i form av läs- och skrivklubbarna BOOKworms där barn och unga möts och delar sina läsupplevelser. Samverkan mellan folk- och skolbibliotek ska särskilt uppmuntras. Under perioden ska erfarenheterna från det läsfrämjande projektet Bubblan tas till vara. Verksamheten med den rullande berättelsevagnen Bubblan ska fortsätta i samverkan med folkbiblioteken och länsbiblioteken i Örebro och Västmanlands län, som ett led i arbetet med utvecklingsområdena Nya arenor som mötesplatser för kultur och gränsöverskridande verksamhet mellan konstformer, kulturyttringar och kulturverksamheter. Under perioden ska biblioteken i Sörmland medverka i en undersökning initierad av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Undersökningen ska uppmärksamma hur bibliotek arbetar för att ge barn och unga med läshinder och funktionsnedsättningar tillgång till anpassade medier via så kallade Äppelhyllor. Exempel på anpassade medier är talböcker, punktskriftsböcker, taktila böcker och böcker med teckenstöd. Studien syftar till att utveckla servicen till barn och unga med behov utöver de vanligaste medieformerna. 6

8 Utvecklingsområde Mångfald som mål och perspektiv Mångfald som mål och perspektiv handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av alla människors olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Samtidigt handlar mångfald som mål och perspektiv om att ge alla människor, trots olikheter, samma möjlighet att ta del av och aktivt delta i samhället. Länsbibliotek Sörmland arbetar för mångfald som mål och perspektiv genom att stötta biblioteken att nå alla medborgare, att kunna ge service till alla utifrån var och ens behov och förutsättningar. Arbetet sker genom kompetensutveckling på relevanta områden, kontinuerliga nätverk för kunskapsutbyte och i vissa fall ekonomiskt stöd till inköp av medier. Under perioden ska arbetet med digital delaktighet för grupper utanför den digitala gemenskapen fortsätta och utvecklas. Arbetet sker i projektform och i samverkan med folkbibliotek och studieförbund och riktar sig till målgrupper med särskilda behov. Länsbiblioteket är, tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland, ett nav i samarbetet. Under perioden ska länsbiblioteket fortsatt stödja bibliotek att erhålla relevant kompetens för att kunna erbjuda sina användare rätt form av media, allt utifrån den enskilda medborgares behov. Under perioden ska länsbiblioteket fortsätta att stimulera kontakt mellan folkbiblioteken, äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättningar. Länsbiblioteket är sammankallande och möjliggör kontakt, samverkan och kunskapsutbyte mellan parterna. Under perioden ska länsbiblioteket utreda varför länsbibliotekets stöd till folkbibliotekens inköp av litteratur på andra språk än svenska utnyttjas i så låg grad, och hur stödet kan utformas på bättre sätt. Under perioden ska kunskapen om Sörmlands Taltidning och inläsningstjänstens service marknadsföras till målgrupperna för ökad användning av tjänsterna. Utvecklingsområde Gränsöverskridande verksamhet mellan konstformer, kulturyttringar och kulturverksamheter I gränsöverskridande verksamhet mellan kulturverksamheter är länsbiblioteket en aktör, samtidigt som länsbiblioteket stöttar kommunernas folkbibliotek i samma roll. Utvecklingspotential finns för att bredda synen på berättande i olika medier för både barn och vuxna, att göra mötet med berättande mer interaktivt och mer tillgängligt även för de som inte kan närvara fysiskt. Litteraturens eget värde som konstform får ofta stå tillbaka för satsningar kring läsförmåga, kunskapsinhämtande och demokratiska aspekter. Litteratur som konst behöver lyftas fram. Under perioden kommer länsbiblioteket att fortsätta utveckla arbetet med läsarens möte med berättelser i alla former. Under perioden kommer länsbiblioteket att ta initiativ till arbetet med litteraturen som konstform. Planeringen ska ske i nära samarbete med olika aktörer i länet för att samla kunskap och utveckla arbetssätt. 7

9 Utvecklingsområde Nya arenor som mötesplatser för kultur Länsbibliotek Sörmland verkar för nya arenor som mötesplatser för läsande och bibliotek. I arbetet ingår att mötas på nya arenor och samtidigt stödja folkbiblioteken att utveckla befintliga fysiska och virtuella arenor, för barn och vuxna. Arbetet med fysiska arenor innebär att experimentera med biblioteksverksamhet på nya platser i samhället och med nya kulturmöten i det fysiska biblioteksrummet. Arbetet med virtuella arenor innebär att vara idégivare och samverkanspartner för bibliotek i arbetet med att utveckla det virtuella biblioteket som arena för möten i text, ljud, bild och realtid. Under perioden ska länsbiblioteket stötta biblioteken i deras strävan att utveckla miljöerna i det fysiska biblioteksrummet. Arbetet sker genom att utveckla webbplatsen biblioteksrummet.se som resursbank samt genom handledning. Under perioden ska erfarenheterna från det läsfrämjande projektet Bubblan tas till vara. Verksamheten med den rullande berättelsevagnen Bubblan ska fortsätta i samverkan med folkbiblioteken och länsbiblioteken i Örebro och Västmanlands län. Utvecklingsområde Samverkan och samarbete interregionalt, internationellt och interkulturellt Länsbibliotek Sörmland arbetar för samverkan interregionalt, internationellt och interkulturellt. Omvärldsbevakning och samverkan möjliggör aktiviteter och projekt i en värld som ständigt förändras. Förutom att själv delta i olika former av samverkan, arbetar Länsbibliotek Sörmland också för att stimulera folkbibliotekens samverkan med andra aktörer. Stimulansen sker genom stöd till folkbiblioteken i strategisk kommunikation och att verka kontaktförmedlande. Under perioden kommer länsbiblioteket upprätthålla och utveckla samverkan med biblioteken i länet, med landstingets övriga kultur- och utbildningsinstitutioner, med folkhälsoaktörer och med regional folkbildningsverksamhet. Länsbiblioteket fortsätter samverkan med andra regionala biblioteksverksamheter, nationella nätverk och projekt samt med myndigheter relevanta för biblioteksverksamhet. Andra viktiga partners är företrädare för biblioteksrelevant forskning samt internationella kontakter från konferenser och studieresor. Alla dessa nätverk och kontakter syftar till att utveckla det stöd Länsbibliotek Sörmland kan ge biblioteken i länet. Under perioden kommer Länsbibliotek Sörmland att stödja de bibliotek i länet som ansluter sina beståndskataloger till den gemensamma nationella katalogen, LIBRIS. Därtill kan andra nationella beslut komma att påverka vilket stöd kommunbiblioteken behöver. Ett exempel är övergången till klassifikationssystemet Dewey, ett annat de förändrade rutiner för kompletterande medieförsörjning som uppstår i och med förändringar i den nationella biblioteksstrukturen. Under perioden finns som ett särskilt uppdrag att tillsammans med KB (Kungliga Biblioteket) följa upp hur de planer för biblioteksverksamheter, som kommuner antar i enlighet med bibliotekslagen, har utformats och hur de används (Förordning 2008:1421, med instruktion för Kungl. Biblioteket). 8

10 Under perioden kommer länsbiblioteket att fokusera på att stimulera samverkan som skapar kunskapsdelning mellan bibliotekspersonal. Erfarenheterna från kompetensutvecklingsprojektet KompoBib2020 kommer att tas till vara. Länsbiblioteket kommer att stötta biblioteken i deras fortsatta lärande. Under perioden kommer Länsbibliotek Sörmland arbeta aktivt för att lyfta fram kopplingen mellan kultur och hälsa, i enlighet med nationell och regional folkhälsopolitik. Länsbiblioteket har en mångårig erfarenhet av kontakt med omsorgsverksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Länsbibliotekets roll är att stödja folkbibliotekspersonalens kompetensutveckling och inspiration för arbetet med kultur för hälsa. Bibliotek vid landstingets folkhögskolor Biblioteket har historiskt sett alltid haft en central roll på landets folkhögskolor. Via biblioteken kunde litteraturen nå nya grupper och kunskapsspridningen i landet tog fart. Under senare år har dock förväntningarna och behoven från deltagarna förändrats mycket. I linje med det moderna nätsamhällets framväxt ställs helt nya krav på biblioteken. Användandet av datorer för informationssökning har till exempel i princip helt ersatt bruket av uppslagsverk. Databaser och olika nätbaserade faktasamlingar är ständigt uppdaterade och blir allt mer lättanvända. Möjligheten till snabba och enkla faktasökningar via internet lockar deltagarna bort får de klassiska sökningarna i bibliotekens böcker. Tekniken har också underlättat för den ovana läsaren genom tillgången på talböcker, ljudböcker och e-böcker, vilket möjliggör nya sätt att läsa litteratur. Mitt i detta paradigmskifte står folkhögskolorna med sina något föråldrade bibliotek och måste välja väg. Under perioden kommer de två folkhögskolorna att initiera ett gemensamt projekt för att utveckla biblioteken. Länsbibliotek Sörmland utgör ett stöd i denna process. Målet är att anpassa skolornas bibliotek efter dagens förväntningar och behov, så att det även i fortsättning ska kunna spela en viktig roll för läsandet, bildning, information, litteratur och studier. Ansvarig: Rektorerna vid Åsa Folkhögskola och Eskilstuna folkhögskola 9

11 Öknaskolans bibliotek Öknaskolans bibliotek är en resurs i undervisningen och fungerar som stimulans för elevernas läsning och informationssökningskompetens enligt den nya skollagens krav. Det ska också kunna vara en mötesplats på fritiden inom skolan, som är ett internat. Utmaning och utveckling Utveckla miljöer som stimulerar elevernas läsande Bidra till elevernas informationssökningskompetens och källhänvisning samt kritiska granskning av texter Uppsökande verksamhet för att möta skolans särskoleelever och stimulera deras läsande Introducera böcker och andra medier i de olika format som passar elever med särskilda läsbehov. En kampanj för nedladdning från MTM Myndigheten för tillgängliga medier genomförs 1 gång per termin. Fasa in biblioteket i skolans virtuella lärplattform Fronter för ökat samarbete mellan bibliotek-lärare-elever Genom diskussioner med kommunbiblioteket hitta samverkan som gagnar skolans elever Ansvarig: Rektor vid Öknaskolan Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Biblioteket är ett forskningsbibliotek som är tillgängligt för alla. Litteraturen får läsas på plats. Samlingarna är inriktade på områden som berör museets verksamhet men innehåller också en hel del litteratur om Sörmland. Ansvarig: Chef för Sörmlands Museum 10

12 Sjukhusbiblioteken Sjukhusbiblioteken i Sörmland är en länsövergripande organisation med närvaro vid länets fyra sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm. Biblioteken har även en gemensam webbplats med tillgång till samtliga elektroniska informationsresurser via intranätet och når på så sätt också ut till vårdcentraler och landstingsanställda som inte arbetar i anslutning till sjukhusen. Sjukhusbiblioteken har en gemensam chef och hör organisatoriskt till FoU-centrum, en samlad resurs för klinisk patientnära forskning och kunskapsutveckling i landstinget. Sjukhusbibliotekens huvudsakliga uppgift är att vara en stödfunktion för de landstingsanställda vid fortbildning, kompetensutveckling och forskning. Sjukhusbibliotekens målgrupp är främst hälso- och sjukvårdspersonal men uppdraget innefattar även att tillgodose patienters behov av litteratur och information, samt en delvis begränsad service till studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sjukhusbiblioteken ska bidra till att de landstingsanställda kan söka, hitta, läsa och tolka information. Organisationen är självlärande och kunskapsintensiv. Biblioteket ska bistå med redskap som underlättar ett kritiskt tänkande och möjliggör att nya rön omvandlas till praktisk handling Förutom bibliotekens kunskapsbaserade fokus erbjuds även Patientinformation till patienter och till anhöriga Allmän litteratur för inneliggande patienter Allmän litteratur till personal, i begränsad utsträckning Sjukhusbiblioteken bidrar till patientsäkerhet och sjukvårdens effektivitet genom att Hälso- och sjukvårdspersonalens informationskompetens utvecklas Evidensbaserade, elektroniska resurser köps in, lyfts fram och presenteras Landstingsanställdas omvärldsbevakning och informationssökning ges stöd av kompetent personal Utmaningar och utveckling Landstinget kan i ännu högre utsträckning använda sjukhusbiblioteken som en resurs för omvärldsbevakning, vid dokumenthantering med metadata och stöd vid implementering av ett evidensbaserat arbetssätt inom vården. Sjukhusbiblioteken ser fram emot att arbeta med att Fördjupa och intensifiera kontaktytor med kliniker och verksamheter genom pedagogisk närvaro i vardagsarbetet för landstingets personal Utveckla en kommunikationsplan som täcker alla nya och gamla kanaler för information och kommunikation med bibliotekens kunder Utveckla webbplatsen, tillgängligheten till de elektroniska resurserna och arbeta med att berika den gemensamma katalogens innehåll inom de relevanta ämnesområdena 11

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Antagen av Landstingsfullmäktige 29 februari 2016 1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund och övergripande mål... 3 Beskrivning

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige. Inledning Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag. Planen

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Regional biblioteksplan 2016-2018 Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Syfte och mål med planen... 2 3. Styrdokument... 2 3.1 Bibliotekslagen (2013:801)...

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017 2020 FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION 2 REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017 2020 UTGIVEN AV REGION VÄRMLAND, 2016. Biblioteksplanen är nedladdningsbar från Region Värmlands

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Biblioteksprogram Huddinge kommun

Biblioteksprogram Huddinge kommun Biblioteksprogram Huddinge kommun 2017 2022 Innehåll Om biblioteksprogrammet 2 Biblioteken är viktiga för att uppnå kommunens vision 2 Kärnvärden 2 Biblioteken förändras med sin omvärld 3 Platsen bibliotek

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer