Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2

3 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

4 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN PDF: ISBN Dnr: /2014 Foto omslag: Johnér Bildbyrå Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Publikationen finns att ladda ner som pdf på Publikationen kan på begäran beställas i alternativt format som Daisy, inläst på kassett med mera. Boverket 2014

5 Årsredovisning 2013 Boverket 3 Innehåll Gd har ordet Resultatredovisning Introduktion och läsanvisningar Hållbara städer Fungerande bostadsmarknad Hållbar energianvändning Effektiv statsförvaltning Organisationsstyrning Finansiell redovisning 2.1 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter...78 Bygg för unga! Unga människors situation på bostadsmarknaden måste bli bättre! Innovation och förenkling hjälper oss framåt och är riktningsgivare i Boverkets arbete. Vi hanterar ett ekonomiskt stöd för innovativt byggande och vi föreslår enklare och effektivare byggregler. 3 Bilagor 3.1 Bilaga 1. Regeringsuppdrag Bilaga 2. Utgivna publikationer

6 4 GD HAR ORDET Årsredovisning 2013 Boverket GD har ordet Innovation och förenkling tar oss mot målen Utmaningar som bostadsmarknad i obalans, urbanisering och klimatförändring ställer krav på Boverket som Sveriges myndighet för samhällsbyggnad. Glädjande är att vi under 2013 fått ett 50-tal nya medarbetare som gett oss ytterligare kraft inom många kompetensområden. Hållbara städer är ett av fyra målområden där Boverket fokuserar för att nå vår vision och arbeta i linje med vårt uppdrag. Här möts alla våra uppgifter. Exempelvis boendefrågor möter frågor om energianvändning, arkitektur, buller och strandskydd. Under året har vi bland annat fortsatt kompetenssatsningen på plan- och bygglagen tillsammans med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. Via webbseminarier har vi kunnat nå ut och föra en bred dialog. Utifrån tidigare uppdrag har Boverket även redovisat hur trygghets- och jämställdhetsperspektivet integreras i dagens planering och bebyggelse. Innovation och förenkling är riktningsgivare inom målområdet Fungerande bostadsmarknad. Genom förslag till ändringar i byggreglerna vill vi göra det enklare att bygga bostäder. I rapporter och genom vårt direktsända seminarium Bygg för unga! presenterade vi våra förslag om lagstiftning och regelverk som planeras gälla från 1 juli Boverket hanterar också ett ekonomiskt stöd för innovativt byggande för unga där 15 projekt fått stöd hittills. En annan aktivitet för att främja planering och nybyggnad var Boverkets forum för byggande 2013 med medverkan från flera bransch- och intresseorganisationer. En väg till ökat byggande är bättre konkurrens i sektorn. Därför har Boverket på uppdrag av regeringen förhandlat med Swedish Standards Institute om ett avtal för att eurokoder ska bli fritt tillgängliga för alla som är verksamma i Sverige, därmed inkluderande mindre företag.

7 Årsredovisning 2013 Boverket GD HAR ORDET 5 Foto: IBL Bildbyrå, Bildarkivet, Johnér Bildbyrå, Morgan Karlsson. Under 2013 blev avtalet klart. Boverket har under året förberett byggreglerna för kommande skärpningar på energiområdet. Eftersom vi samtidigt vill göra förenklingar för ökat byggande, kräver arbetet både innovativt tänkande och väl avvägda konsekvensanalyser. Inom målområdet Hållbar energianvändning märks också förslaget till nationell strategi för energieffektivisering vid renovering av byggnader. Centralt i strategin är en informationssatsning som innehåller såväl en helt ny funktion som utökade roller för befintliga rådgivare. Uppdraget genomfördes gemensamt med Energimyndigheten och i samråd med flera aktörer inom både privat och offentlig sektor. Det fjärde målområdet Effektiv statsförvaltning anger hur vi ska jobba för att förenkla vardagen för medborgare, företag, kommuner, länsstyrelser, med flera. Ett exempel är vårt arbete med energideklarationerna, där vi bland annat tagit fram en ny energiklassning som nu finns på vår webbplats. PBL kunskapsbanken har under året vidare utvecklats inom flera områden, bland annat med vägledning om riksintressen. Andra kanaler vi utvecklar är vår svarstjänst liksom närvaron i sociala medier. Vision för Sverige 2025 som finns att läsa på webben, har nära kopplingar till Boverkets utmaningar och målområden. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att fördjupa och förmedla budskapen i visionen under Janna Valik generaldirektör

8 6 1 Resultatredovisning Årsredovisning 2013 Boverket Nationell överblick Simon Starling, Loft Lift, H+ i Helsingborg. Simon Starling. Foto: Uffe Holm.

9 Årsredovisning 2013 Boverket 1 Resultatredovisning 7 1 Introduktion Resultatredovisning och läsanvisningar Boverkets årsredovisning avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Årsredovisningen är i huvudsak ett instrument för myndighetens återrapportering till regeringen. Myndigheten ska, enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Boverket är, enligt förordning (2012:546) med instruktion för Boverket, förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö hushållning med mark- och vattenområden fysisk planering byggande och förvaltning av bebyggelse boende bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. En ny struktur Under året införde Boverket en ny målstruktur för att bättre kunna operationalisera de mål som regeringen angett för verksamheten. Den utgår från fyra målområden som definierar de områden där vi ska fokusera arbetet med vårt uppdrag. Målområdena är formulerade med utgångspunkt i lagar, förordningar, EU:s rättsakter, mål och uttalanden från regering och riksdag samt dialoger med våra intressenter. Verksamhetsplanen för 2013 följer den nya målstrukturen. Boverkets fyra målområden är Hållbara städer, Fungerande bostadsmarknad, Hållbar energianvändning och Effektiv statsförvaltning. Resultatredovisningens indelning följer dessa målområden med ett tillägg, avsnittet Organisationsstyrning. Inom varje målområde har myndigheten beslutat ett antal strategiska mål som anger vilka effekter i samhället vi vill att Boverkets verksamhet uppnår på tre års sikt. De strategiska målen redovisas under respektive målområde i resultatredovisningen tillsammans med en redovisning av måluppföljningen. En stor del av Boverkets prestationer är av typen rapporter, föreskrifter, vägledning och kunskapsspridning. De olika prestationernas omfattning varierar betydligt, och det är därför sällan meningsfullt att redovisa styckkostnader. I resultatredovisningen redovisas därför vanligtvis resursanvändningen per prestationstyp medan prestationstypernas volymer redovisas i verbala termer för ett urval av de viktigaste prestationerna. Boverkets prestationstyper är Kunskapsunderlag, Handbok/vägledning, Föreskrifter och allmänna råd, Tillsyn, Bidragshantering, Garantihantering, Svar på remiss och Svar på förfrågning. Återrapporteringskrav enligt Boverkets regleringsbrev för 2013 och övriga prestationer redovisas fördelade på respektive målområde. Vidare redovisas den totala resursanvändningen för varje målområde. Prestationstyperna Svar på förfrågning och Svar på remiss förekommer under flera målområden men redovisas samlat under målområdet Effektiv statsförvaltning. Den nya indelningen av resultatredovisningen medför att årets information om resursanvändning för prestationstyper endast kan jämföras med förra årets information för respektive målområde. I avsnittet Organisationsstyrning finns en redovisning av vissa återrapporteringskrav och av resursanvändning för prestationstyper totalt för Boverket (se avsnitt ).

10 8 1.1 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Du är din stad Foto: Viktor Andersson, Stockholm Parkour Academy,

11 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 9 Målområde 1.1 Hållbara städer Under området Hållbara städer redovisas Boverkets arbete med att nå de mål som gäller för målområdet. Verksamheterna inom området handlar huvudsakligen om uppföljning och utveckling, vägledning, stöd och bidrag samt medborgar- och myndighetsservice. Prestationstyper som redovisas är därför Kunskapsunderlag, Handbok/vägledning och Bidragshantering. Prestationstyperna Svar på förfrågning och Svar på remiss redovisas samlat för alla målområden under målområdet Effektiv statsförvaltning. Prestationstypstabellerna kommenteras avseende årets verksamhet. Under varje prestationstypstabell redovisas de viktigaste prestationerna under 2013 och deras resultat i verbala termer. Avsnittet inleds med en redovisning och analys av resursanvändningen under 2013 inom hela målområdet och en måluppföljning.

12 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Resursanvändning och måluppföljning Tabell 1 Resursanvändning inom målområde Hållbara städer åak mnkr åak mnkr Intäkter av anslag 50,9 63,2 Övriga intäkter 2,5 4,9 Kostnader -53,3-68,1 Förvaltningskostnader -51,2-65,9 Transfereringar -2,2-2,3 Årsarbetskrafter 49,6 64,5 Källa: Agresso. Resursanvändning Resursanvändningen av årsarbetskrafter för målområdet Hållbara städer utgjorde drygt 20 procent av Boverkets totala resursanvändning under året. Av tabellen framgår att den minskade med cirka 20 procent jämfört med (Se avsnitt och ). Resursanvändningen har minskat för alla redovisade prestationstyper inom målområdet. Samtidigt har resursanvändningen för målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat med cirka 50 procent. Verksamheterna inom de båda målområdena tangerar varandra och deras sammanlagda resursanvändning har ökat med drygt 10 procent. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. Måluppföljning De strategiska målen för målområdet Hållbara städer är ökad samordning och ett nationellt helhetsperspektiv i samhällsbyggandet ökad attraktivitet i miljonprogramområdena. Boverket har under 2013 verkat för ett fungerande system för nationella intressen och en bättre samordning i samhällsbyggandet. Åtgärderna, som redovisas i följande avsnitt, rör bland annat plan- och bygglagen tillämpning och tillsynsvägledning, riksintressen enligt miljöbalken, Vision Sverige 2025, miljö- och funktionshinderfrågor och regional tillväxt. Många av aktiviteterna handlar om samordning för hållbar stadsutveckling, både internt och med externa aktörer. De rör såväl processer för hållbar stadsutveckling, till exempel ökat medborgardeltagande, som frågor om klimatanpassning, buller, fysisk aktivitet och utevistelse samt infrastruktur. Boverket deltar också i Bostadsplaneringskommitténs (S 2013:13) arbete som handlar om fysisk planering och kunskapsunderlag på regional nivå, bostadsförsörjning och hållbar utveckling. Bland åtgärder som rör miljonprogramområdena kan nämnas arbetet med urban utveckling, främjande av hållbar stadsutveckling, urbant prestationsbidrag och det fortsatta arbetet efter Delegationen för hållbara städer Uppföljning och utveckling Tabell 2 Prestationstyp: Kunskapsunderlag Kostnader i mnkr -30,0-36,2 Årsarbetskrafter 28,7 35,5 Källa: Agresso. Resursanvändningen av årsarbetskrafter för prestationstypen Kunskapsunderlag utgör cirka 60 procent av den totala resursanvändningen inom målområdet Hållbara städer, och drygt 25 procent av Boverkets totala resursanvändning inom prestationstypen. Av tabellen framgår att resursanvändningen har minskat jämfört med Samtidigt har resursanvändningen för samma prestationstyp under målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat. Verksamheterna inom de båda målområdena tangerar varandra och prestationstypernas sammanlagda resursanvändning har ökat, liksom för Boverket totalt. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. I följande avsnitt redovisas ett urval av de viktigaste prestationerna inom prestationstypen för målområdet.

13 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer Plan- och bygglagen och miljöbalken Uppföljning plan- och bygglagen Enligt 8 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och Boverkets regleringsbrev ska Boverket ge råd och stöd för, följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och lämna sammanställningen till regeringen. Boverket redovisade i april rapporten Plan- och bygglagen i praktiken 2012 (Rapport 2013:16). Underlaget i rapporten är bland annat hämtat från årets svar på Boverkets årliga plan- och byggenkät från länsstyrelserna samt från länsstyrelsernas återrapporteringar inom PBLområdet. Rapporten visar bland annat att det finns behov av vägledning och utbildning hos länsstyrelser och kommuner. Boverket kommer därför att utöka sitt arbete med vägledning, allmänna råd och utbildning de närmaste åren. Förberedelser inför nästa års rapportering har pågått under hela året. Former för ett nytt arbetssätt har arbetats fram tillsammans med länsstyrelserna och plan- och byggenkäten har arbetats om och lagts in i ett nytt enkätverktyg. Nytt för i år är också att uppföljning av PBL även ska finnas som en egen kategori på PBL kunskapsbanken. Riksintressen enligt miljöbalken Boverket har enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (hushållningsförordningen) allmän uppsikt över hushållningen med markoch vattenområden och ska enligt sin instruktion verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3 5 kap. och 6 kap miljöbalken (1988:808), MB, samt PBL. Boverket har under året utvecklat sin samordningsroll. Dialogen och samarbetet med de 12 myndigheterna med ansvar enligt hushållningsförordningen har utvecklats, och andra myndigheter som berörs av arbetet med hushållning med mark- och vattenområden deltar nu också i utvecklingsarbetet. Vid dialogerna diskuterades bland annat markanvändningens utveckling, exploateringen av jordbruksmark, vilka kriterier som används av myndigheterna som grund för att peka ut riksintressen och hur dessa kan utvecklas samt lämpligt faktaunderlag som grund för utpekande av riksintressen. Under året har Boverket också särskilt behandlat riksintressefrågor kring friluftsliv, vindbruk, mineralfyndigheter, kommunikationer och kulturmiljön i dialoger och remisser med ansvariga myndigheter (dnr /2013). Arbetet med riksintressen och mark- och vattenanvändningen bedöms bidra till flera av generationsmålets strecksatser, bland annat att natur- och kulturmiljön ska bevaras samt att en god hushållning sker med naturresurserna. Bullerfrågor Boverket deltar i den nationella samordningen av omgivningsbuller under ledning av Naturvårdsverket. I arbetet medverkar också Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Arbetet inleddes 2012 och tog vid där det tidigare samarbetsprojektet Strategi för kommunikation om samhällsbuller (dnr /2010) avslutades. Arbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper inom olika områden. Den nationella samordningen ska ses som ett långsiktigt arbete, där ambitionen både är att lösa konkreta frågor och vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Arbetet bidrar till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och generationsmålets strecksats om att människors hälsa ska utsättas för minimal negativ miljöpåverkan. Hanteringen av flygbuller har under ett antal år diskuterats i olika sammanhang. I april lämnade Boverket tillsammans med Naturvårdsverket Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller (dnr /2012). Uppdraget var att redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt MB och PBL. Inför redovisningen har Boverket och Naturvårdsverket gemensamt inventerat de kunskapsunderlag som finns, riktvärden som tillämpas och kopplingen mellan de båda lagstiftningarna. I redovisningen utvecklas Boverkets motivering i flygbullerfrågan från Flygbuller i planeringen (Vägledning och allmänna råd 2009:1) respektive Naturvårdsverkets ställningstaganden. Genom redovisningen förtydligas de skilda ståndpunkter som Naturvårdsverket och Boverket intar. Materialet har utgjort ett viktigt underlag till Bullersamordningsutredningens slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67).

14 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Hållbar stadsutveckling och regional tillväxt Främjande av hållbar stadsutveckling Boverket samarbetar sedan hösten 2009 med Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektur- och designcentrum kring hållbar stadsutveckling. Sociala och kulturella perspektiv har särskilt lyfts fram. Syftet är att medverka till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. I mars 2013 redovisade Boverket i Främjande av hållbar stadsutveckling (Rapport 2013:10) utförda och pågående insatser samt planerade gemensamma aktiviteter till och med Myndigheterna ser ett mervärde av fortsatt samverkan, gärna tillsammans med andra aktörer. Med utgångspunkt i hittills gjorda erfarenheter kommer myndigheterna även fortsättningsvis att använda styrkan av varandras olika roller. Samverkan prioriteras inom områdena urban utveckling och social inkludering, fysisk planering och stadsbyggnad, arkitektur, internationellt arbete och forskning. Delegationen för hållbara städer Delegationen för hållbara städer fördelade ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer under åren Boverket har under 2013 övertagit delegationens tidigare roll att följa, dokumentera och stödja projekten i genomförandet, erbjuda projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida erfarenheter från dem samt att utvärdera stödet. Dessa uppdrag styrs i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende anslag 1:15 (dnr M2012/3408/S). Boverkets arbete med bidragshanteringen beskrivs i avsnitt Stöd har lämnats till sammanlagt 98 projekt, 9 investeringsprojekt och 89 planeringsprojekt. I september anordnade Boverket ett möte om uppföljning med de nio investeringsprojekten som bland annat omfattade diskussion kring hur dessa projekt ska slutredovisas då de avslutas nästa år. I december anordnades en projektträff för samtliga stödprojekt om mätbarhet och resultatredovisning. Dessutom anordnade Boverket ett seminarium om stadspolitik i oktober då rapporter från Boverkets uppdrag att främja hållbar stadsutveckling presenterades. Erfarenheter från projekten har spridits vid seminarier och konferenser, bland annat Nordiska Ministerrådets konferens Medskapandets konst i Umeå i september. Boverket har även anlitat forskare vid Umeå universitet och Örebro universitet för att ta fram underlag inför en kommande extern utvärdering av stödet. Vision Sverige 2025 Boverkets vision för Sverige 2025 har presenterats på fem konferenser under hösten 2013 och vidareutvecklas genom utvecklade kartor och statistik, en kortfilm samt ett påbörjat strategiarbete med det urbana stationssamhället i fokus. Visionens bilder ska konkretiseras genom förslag till planeringsstrategier och verktyg som kommuner, länsstyrelser och regioner kan tillämpa i arbetet med att nå de nationella målen. Ett genomförande av Boverkets vision 2025 bedöms bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och flera av de andra miljökvalitetsmålen samt flera aspekter av generationsmålets strecksatser. Östersjöstrategin Boverket har redovisat uppdraget att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (dnr /2011). Av redovisningen framgår bland annat Boverkets bedömning att en samverkan mellan de etablerade nätverken CBSS (Council of the Baltic Sea States), RFSC (Reference Framework for European Sustainable Cities) och UBC (Union of BalticCities) skulle ge goda förutsättningar för ett framtida nätverkande mellan hållbara städer och tätorter i Östersjöregionen. Boverket har under året utvecklat kontakter och erfarenhetsutbyte med ryska städer och med projektparter inom EFFECT (Dialogue Platform on Energy and Resource Efficiency in the Baltic Sea Region), ett projekt som handlar om städers energi- och resurseffektivitet. Urban utveckling I februari redovisade Boverket Urbant utvecklingsarbete (Rapport 2013:6), en delrapport som beskriver läget i de 9 kommuner och 15 stadsdelar som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete. Boverkets uppdrag att koppla forskning närmare berörda kommuner har lett till att två kunskapsprojekt har startat under året. I Göteborg pågår ett forskarlett projekt som syftar till att ge stöd för en hållbar stadsutveckling som gynnar de boende i de områden som berörs av det urbana utvecklingsarbetet (dnr /2013). I Malmö pågår en förstudie för att utreda försättningarna att bilda ett strategiskt fastighetsägarpartnerskap i det urbana utvecklingsområdet Södra Sofielund (dnr /2013). I september arrangerade Boverket, tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, Kristianstads kommun och länsstyrelserna, ett möte på temat kunskapshöjande insatser och metoder för att minska utanförskapet i de kommuner som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. På

15 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 13 mötet presenterades aktuell forskning från både Sverige och Danmark. Sedan tidigare pågår även ett följeforskningsprojekt i Landskrona. Regional tillväxt Boverket har regeringens uppdrag (dnr /2013) att tillsammans med Tillväxtverket genomföra ett program för att stärka förutsättningarna till samspel mellan det lokala fysiska planeringsarbetet och det lokala arbetet för näringslivsutveckling och hållbar tillväxt. Åtta pilotprojekt som ska arbeta med nya metoder och verktyg kring temat tillväxt och planering tillsattes under året, och en broschyr med goda exempel gavs ut. En nationell konferens med 149 deltagare hölls i november. Enligt utvärderingen ansåg cirka 90 procent av deltagarna att konferensen gav dem inspiration att arbeta för att stärka sambanden mellan fysisk planering och näringslivsutveckling. I februari redovisade Boverket (dnr /2013) sina erfarenheter om hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram till Tillväxtverket. Den samlade bedömningen var att arbetet i huvudsak varit framgångsrikt, särskilt arrangemangsformen Interregforum. I samband med slutkonferensen Interregforum IV anordnade Boverket ett seminarium om strategisk planering från vision till politiskt handlande. Länsstyrelserna och regionala organ redovisade i november sitt arbete med att stärka kopplingen mellan kommunalt och regionalt planerings- och tillväxtarbete till Boverket. En sammanställning och analys av materialet ska redovisas till regeringen i mars 2014 (dnr /2013). Boverket deltar i Trafikverkets projekt Den attraktiva regionen (dnr /2013) som syftar till att utveckla samspelet kring ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Vidare har Boverket under året deltagit i Arbetsgruppen för grön tillväxt och fysisk planering under Nordiska ministerrådet och i Reglab som är ett svenskt forum för lärande om regional utveckling Miljö Enligt sin instruktion ska Boverket inom sitt verksamhetsområde samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Dessutom ska Boverket verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö uppföljning, utvärdering och rapportering Uppföljning Boverket har lämnat underlag om God bebyggd miljö till den årliga uppföljningen av miljömålen som presenteras i rapporten Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 (Naturvårdsverket 2013). För att följa upp flera aspekter av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används den årliga miljömålsenkäten till kommunerna. Miljömålsenkäten görs i samverkan mellan Boverket och länsstyrelsernas gemensamma miljömålsorgan RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet). Under året reviderades miljömålsenkäten och genomfördes med 81 procents svarsfrekvens. Resultaten redovisas på Boverkets webbplats som tabeller, diagram och kartor. Miljömålsenkäten visar bland annat att 30 procent av kommunerna har eller håller på att ta fram åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller, samt att nära hälften av kommunerna har aktuella planer och program för dricksvattenförsörjningen. Boverket har bildat en referensgrupp för arbetet med uppföljning och utvärdering av God bebyggd miljö inklusive miljömålsenkäten. Deltagare är handläggare från länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och några centrala myndigheter. Ett möte med representanter från 15 länsstyrelser har hållits som stöd för länsstyrelsernas årliga uppföljning 2014 av God bebyggd miljö med preciseringar. Boverket deltar i Naturvårdsverkets arbete med uppföljning och utvärdering av miljömålen och förberedelser för den fördjupade utvärderingen av miljömålen Under hösten 2013 har en studie om kommunernas arbete med God bebyggd miljö utifrån resultaten från miljömålsenkäten påbörjats. Arbetet redovisas under Målmanual Boverket arbetar med att utveckla en målmanual för God bebyggd miljö som ska fungera som stöd vid länsstyrelsernas och Boverkets uppföljning och bedömning av målet. I samband med detta görs också en översyn och utveckling av indikatorer som ska användas för uppföljningen av miljökvalitetsmålet. Som led i processen med att ta fram målmanualen har temadiskussioner hållits med Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Boverkets första utkast till målmanu-

16 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket al för God bebyggd miljö har diskuterats med representanter från 15 länsstyrelser. I augusti 2013 anordnade Boverket och RUS ett målövergripande seminarium om fysisk planering och samhällsplanering, som stöd för Boverkets och andra målansvariga myndigheters arbete med målmanualer. Ett fyrtiotal personer medverkade, och bland deltagarna fanns representanter från 16 centrala myndigheter, fem länsstyrelser och en intresseorganisation. Experter från Boverket har också deltagit vid målövergripande seminarier på teman som andra myndigheter har haft huvudansvar för, som transporter, energi, hälsa och kulturmiljö. Indikatorer Data från miljömålsenkäten har använts för uppdatering av flera av de indikatorer som presenteras för God bebyggd miljö på Miljömålsportalen. Indikatorerna Antikvarisk kompetens, Planering energi, Planering grönstruktur och vattenområden, Planering kulturmiljö, Planering transporter och Rivningsförbud uppdaterades två gånger under Boverket har också medverkat i uppdateringen av indikatorerna q-märkt och Byggnadsminnen. Boverket har under året arbetat med metodutveckling av miljöindikatorerna för uppföljning av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Arbetet har bedrivits i samarbete med Kemikalieinspektionen, Trafikverket, Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket och Kungliga tekniska högskolan. Boverket har under året uppdragit åt Statistiska centralbyrån att uppdatera miljöindikatorerna, och denna uppdatering kommer att slutföras under år 2014 (dnr /2013). Tillståndet i den byggda miljön Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen har sedan 2009 samarbetat i ett projekt att ta fram ett program för uppföljning av den byggda miljön. Fortsatt samarbete under år 2012 och 2013 innebar identifiering, urval och sammanställning av tillgängliga miljödata och resulterade i en gemensamt framtagen rapport Tillståndet i den byggda miljön (dnr /2013). Rapporten innehåller ett antal indikatorer som tillsammans ger en bild av den byggda miljön i ett brett perspektiv där bland annat bebyggelsestruktur, tillgång till grönområden och service samt hälsoaspekter utom- och inomhus ingår. Särskilt fokus läggs på tätorter. Det finns en tydlig koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och rapporten kan ses som en komplettering till den uppföljning som sker inom miljökvalitetsmålet. Arbetet med att synkronisera Boverkets GIS-skikt över byggnadsinventeringar med Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister fortgår. Tekniska lösningar för detta tas fram under Boverkets arbete för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Boverket är förvaltningsmyndighet för byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende, och bostadsfinansiering. Många av Boverkets verksamheter bidrar därför på olika sätt till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Några exempel är arbetet med bullerfrågor, hushållning med mark- och vattenområden, stödet till hållbara städer och Vision Sverige 2025 som redovisas under avsnitt Under avsnitt redovisas arbetet med PBL kunskapsbanken och ÖP-resan, och under avsnitt arbetet med radonbidraget. Arbetet med energideklarationer och byggregler energi redovisas under avsnitt Boverket medverkade under året i Miljömålsberedningens (M 2010:04) arbete med en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. Boverket har påbörjat en studie om miljömålen i överklagade detaljplaner i mark- och miljödomstolarnas respektive mark- och miljööverdomstolens domar enligt PBL (dnr /2013). I studien granskas också hur domarna beaktat översiktsplanen, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning och miljökvalitetsnormer, vad länsstyrelsen anfört i målet och om det påtalats processfel och brister i underlaget. Studien kommer att slutredovisas Internt pågår arbete för att bättre integrera Boverkets miljömålsarbete i verksamhetsledningssystemet. I maj gjordes en analys av myndighetens indirekta miljöaspekter, Miljöutredning för Boverket (dnr /2013), där miljökvalitetsmålen utgör en grund. Bedömning av effekter på miljömålen har införts i relevanta styrdokument i verksamhetsledningssystemet. Under 2013 genomfördes också en större organisationsförändring av myndighetens miljömålsarbete för att bättre integrera miljöfrågorna i verksamheten Funktionshindersfrågor Enligt instruktionen har Boverket ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinderfrågor med anknytning till

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008 Boverket Boverkets årsredovisning 2008 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr. 2010-2487/2013 Handlingsplan

Läs mer

Urbant utvecklingsarbete

Urbant utvecklingsarbete RAPPORT 2015:7 REGERINGSUPPDRAG Urbant utvecklingsarbete Tredje och sista delrapporten av regeringsuppdraget Urbant utvecklingsarbete Tredje och sista delrapporten av regeringsuppdraget Boverket februari

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete Rapport från Riksantikvarieämbetet Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete Riksantikvarieämbetet 2014 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se registrator@raa.se 2 Förord I denna rapport

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer