Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2

3 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

4 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN PDF: ISBN Dnr: /2014 Foto omslag: Johnér Bildbyrå Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Publikationen finns att ladda ner som pdf på Publikationen kan på begäran beställas i alternativt format som Daisy, inläst på kassett med mera. Boverket 2014

5 Årsredovisning 2013 Boverket 3 Innehåll Gd har ordet Resultatredovisning Introduktion och läsanvisningar Hållbara städer Fungerande bostadsmarknad Hållbar energianvändning Effektiv statsförvaltning Organisationsstyrning Finansiell redovisning 2.1 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter...78 Bygg för unga! Unga människors situation på bostadsmarknaden måste bli bättre! Innovation och förenkling hjälper oss framåt och är riktningsgivare i Boverkets arbete. Vi hanterar ett ekonomiskt stöd för innovativt byggande och vi föreslår enklare och effektivare byggregler. 3 Bilagor 3.1 Bilaga 1. Regeringsuppdrag Bilaga 2. Utgivna publikationer

6 4 GD HAR ORDET Årsredovisning 2013 Boverket GD har ordet Innovation och förenkling tar oss mot målen Utmaningar som bostadsmarknad i obalans, urbanisering och klimatförändring ställer krav på Boverket som Sveriges myndighet för samhällsbyggnad. Glädjande är att vi under 2013 fått ett 50-tal nya medarbetare som gett oss ytterligare kraft inom många kompetensområden. Hållbara städer är ett av fyra målområden där Boverket fokuserar för att nå vår vision och arbeta i linje med vårt uppdrag. Här möts alla våra uppgifter. Exempelvis boendefrågor möter frågor om energianvändning, arkitektur, buller och strandskydd. Under året har vi bland annat fortsatt kompetenssatsningen på plan- och bygglagen tillsammans med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. Via webbseminarier har vi kunnat nå ut och föra en bred dialog. Utifrån tidigare uppdrag har Boverket även redovisat hur trygghets- och jämställdhetsperspektivet integreras i dagens planering och bebyggelse. Innovation och förenkling är riktningsgivare inom målområdet Fungerande bostadsmarknad. Genom förslag till ändringar i byggreglerna vill vi göra det enklare att bygga bostäder. I rapporter och genom vårt direktsända seminarium Bygg för unga! presenterade vi våra förslag om lagstiftning och regelverk som planeras gälla från 1 juli Boverket hanterar också ett ekonomiskt stöd för innovativt byggande för unga där 15 projekt fått stöd hittills. En annan aktivitet för att främja planering och nybyggnad var Boverkets forum för byggande 2013 med medverkan från flera bransch- och intresseorganisationer. En väg till ökat byggande är bättre konkurrens i sektorn. Därför har Boverket på uppdrag av regeringen förhandlat med Swedish Standards Institute om ett avtal för att eurokoder ska bli fritt tillgängliga för alla som är verksamma i Sverige, därmed inkluderande mindre företag.

7 Årsredovisning 2013 Boverket GD HAR ORDET 5 Foto: IBL Bildbyrå, Bildarkivet, Johnér Bildbyrå, Morgan Karlsson. Under 2013 blev avtalet klart. Boverket har under året förberett byggreglerna för kommande skärpningar på energiområdet. Eftersom vi samtidigt vill göra förenklingar för ökat byggande, kräver arbetet både innovativt tänkande och väl avvägda konsekvensanalyser. Inom målområdet Hållbar energianvändning märks också förslaget till nationell strategi för energieffektivisering vid renovering av byggnader. Centralt i strategin är en informationssatsning som innehåller såväl en helt ny funktion som utökade roller för befintliga rådgivare. Uppdraget genomfördes gemensamt med Energimyndigheten och i samråd med flera aktörer inom både privat och offentlig sektor. Det fjärde målområdet Effektiv statsförvaltning anger hur vi ska jobba för att förenkla vardagen för medborgare, företag, kommuner, länsstyrelser, med flera. Ett exempel är vårt arbete med energideklarationerna, där vi bland annat tagit fram en ny energiklassning som nu finns på vår webbplats. PBL kunskapsbanken har under året vidare utvecklats inom flera områden, bland annat med vägledning om riksintressen. Andra kanaler vi utvecklar är vår svarstjänst liksom närvaron i sociala medier. Vision för Sverige 2025 som finns att läsa på webben, har nära kopplingar till Boverkets utmaningar och målområden. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att fördjupa och förmedla budskapen i visionen under Janna Valik generaldirektör

8 6 1 Resultatredovisning Årsredovisning 2013 Boverket Nationell överblick Simon Starling, Loft Lift, H+ i Helsingborg. Simon Starling. Foto: Uffe Holm.

9 Årsredovisning 2013 Boverket 1 Resultatredovisning 7 1 Introduktion Resultatredovisning och läsanvisningar Boverkets årsredovisning avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Årsredovisningen är i huvudsak ett instrument för myndighetens återrapportering till regeringen. Myndigheten ska, enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Boverket är, enligt förordning (2012:546) med instruktion för Boverket, förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö hushållning med mark- och vattenområden fysisk planering byggande och förvaltning av bebyggelse boende bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. En ny struktur Under året införde Boverket en ny målstruktur för att bättre kunna operationalisera de mål som regeringen angett för verksamheten. Den utgår från fyra målområden som definierar de områden där vi ska fokusera arbetet med vårt uppdrag. Målområdena är formulerade med utgångspunkt i lagar, förordningar, EU:s rättsakter, mål och uttalanden från regering och riksdag samt dialoger med våra intressenter. Verksamhetsplanen för 2013 följer den nya målstrukturen. Boverkets fyra målområden är Hållbara städer, Fungerande bostadsmarknad, Hållbar energianvändning och Effektiv statsförvaltning. Resultatredovisningens indelning följer dessa målområden med ett tillägg, avsnittet Organisationsstyrning. Inom varje målområde har myndigheten beslutat ett antal strategiska mål som anger vilka effekter i samhället vi vill att Boverkets verksamhet uppnår på tre års sikt. De strategiska målen redovisas under respektive målområde i resultatredovisningen tillsammans med en redovisning av måluppföljningen. En stor del av Boverkets prestationer är av typen rapporter, föreskrifter, vägledning och kunskapsspridning. De olika prestationernas omfattning varierar betydligt, och det är därför sällan meningsfullt att redovisa styckkostnader. I resultatredovisningen redovisas därför vanligtvis resursanvändningen per prestationstyp medan prestationstypernas volymer redovisas i verbala termer för ett urval av de viktigaste prestationerna. Boverkets prestationstyper är Kunskapsunderlag, Handbok/vägledning, Föreskrifter och allmänna råd, Tillsyn, Bidragshantering, Garantihantering, Svar på remiss och Svar på förfrågning. Återrapporteringskrav enligt Boverkets regleringsbrev för 2013 och övriga prestationer redovisas fördelade på respektive målområde. Vidare redovisas den totala resursanvändningen för varje målområde. Prestationstyperna Svar på förfrågning och Svar på remiss förekommer under flera målområden men redovisas samlat under målområdet Effektiv statsförvaltning. Den nya indelningen av resultatredovisningen medför att årets information om resursanvändning för prestationstyper endast kan jämföras med förra årets information för respektive målområde. I avsnittet Organisationsstyrning finns en redovisning av vissa återrapporteringskrav och av resursanvändning för prestationstyper totalt för Boverket (se avsnitt ).

10 8 1.1 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Du är din stad Foto: Viktor Andersson, Stockholm Parkour Academy,

11 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 9 Målområde 1.1 Hållbara städer Under området Hållbara städer redovisas Boverkets arbete med att nå de mål som gäller för målområdet. Verksamheterna inom området handlar huvudsakligen om uppföljning och utveckling, vägledning, stöd och bidrag samt medborgar- och myndighetsservice. Prestationstyper som redovisas är därför Kunskapsunderlag, Handbok/vägledning och Bidragshantering. Prestationstyperna Svar på förfrågning och Svar på remiss redovisas samlat för alla målområden under målområdet Effektiv statsförvaltning. Prestationstypstabellerna kommenteras avseende årets verksamhet. Under varje prestationstypstabell redovisas de viktigaste prestationerna under 2013 och deras resultat i verbala termer. Avsnittet inleds med en redovisning och analys av resursanvändningen under 2013 inom hela målområdet och en måluppföljning.

12 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Resursanvändning och måluppföljning Tabell 1 Resursanvändning inom målområde Hållbara städer åak mnkr åak mnkr Intäkter av anslag 50,9 63,2 Övriga intäkter 2,5 4,9 Kostnader -53,3-68,1 Förvaltningskostnader -51,2-65,9 Transfereringar -2,2-2,3 Årsarbetskrafter 49,6 64,5 Källa: Agresso. Resursanvändning Resursanvändningen av årsarbetskrafter för målområdet Hållbara städer utgjorde drygt 20 procent av Boverkets totala resursanvändning under året. Av tabellen framgår att den minskade med cirka 20 procent jämfört med (Se avsnitt och ). Resursanvändningen har minskat för alla redovisade prestationstyper inom målområdet. Samtidigt har resursanvändningen för målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat med cirka 50 procent. Verksamheterna inom de båda målområdena tangerar varandra och deras sammanlagda resursanvändning har ökat med drygt 10 procent. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. Måluppföljning De strategiska målen för målområdet Hållbara städer är ökad samordning och ett nationellt helhetsperspektiv i samhällsbyggandet ökad attraktivitet i miljonprogramområdena. Boverket har under 2013 verkat för ett fungerande system för nationella intressen och en bättre samordning i samhällsbyggandet. Åtgärderna, som redovisas i följande avsnitt, rör bland annat plan- och bygglagen tillämpning och tillsynsvägledning, riksintressen enligt miljöbalken, Vision Sverige 2025, miljö- och funktionshinderfrågor och regional tillväxt. Många av aktiviteterna handlar om samordning för hållbar stadsutveckling, både internt och med externa aktörer. De rör såväl processer för hållbar stadsutveckling, till exempel ökat medborgardeltagande, som frågor om klimatanpassning, buller, fysisk aktivitet och utevistelse samt infrastruktur. Boverket deltar också i Bostadsplaneringskommitténs (S 2013:13) arbete som handlar om fysisk planering och kunskapsunderlag på regional nivå, bostadsförsörjning och hållbar utveckling. Bland åtgärder som rör miljonprogramområdena kan nämnas arbetet med urban utveckling, främjande av hållbar stadsutveckling, urbant prestationsbidrag och det fortsatta arbetet efter Delegationen för hållbara städer Uppföljning och utveckling Tabell 2 Prestationstyp: Kunskapsunderlag Kostnader i mnkr -30,0-36,2 Årsarbetskrafter 28,7 35,5 Källa: Agresso. Resursanvändningen av årsarbetskrafter för prestationstypen Kunskapsunderlag utgör cirka 60 procent av den totala resursanvändningen inom målområdet Hållbara städer, och drygt 25 procent av Boverkets totala resursanvändning inom prestationstypen. Av tabellen framgår att resursanvändningen har minskat jämfört med Samtidigt har resursanvändningen för samma prestationstyp under målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat. Verksamheterna inom de båda målområdena tangerar varandra och prestationstypernas sammanlagda resursanvändning har ökat, liksom för Boverket totalt. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. I följande avsnitt redovisas ett urval av de viktigaste prestationerna inom prestationstypen för målområdet.

13 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer Plan- och bygglagen och miljöbalken Uppföljning plan- och bygglagen Enligt 8 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och Boverkets regleringsbrev ska Boverket ge råd och stöd för, följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och lämna sammanställningen till regeringen. Boverket redovisade i april rapporten Plan- och bygglagen i praktiken 2012 (Rapport 2013:16). Underlaget i rapporten är bland annat hämtat från årets svar på Boverkets årliga plan- och byggenkät från länsstyrelserna samt från länsstyrelsernas återrapporteringar inom PBLområdet. Rapporten visar bland annat att det finns behov av vägledning och utbildning hos länsstyrelser och kommuner. Boverket kommer därför att utöka sitt arbete med vägledning, allmänna råd och utbildning de närmaste åren. Förberedelser inför nästa års rapportering har pågått under hela året. Former för ett nytt arbetssätt har arbetats fram tillsammans med länsstyrelserna och plan- och byggenkäten har arbetats om och lagts in i ett nytt enkätverktyg. Nytt för i år är också att uppföljning av PBL även ska finnas som en egen kategori på PBL kunskapsbanken. Riksintressen enligt miljöbalken Boverket har enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (hushållningsförordningen) allmän uppsikt över hushållningen med markoch vattenområden och ska enligt sin instruktion verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3 5 kap. och 6 kap miljöbalken (1988:808), MB, samt PBL. Boverket har under året utvecklat sin samordningsroll. Dialogen och samarbetet med de 12 myndigheterna med ansvar enligt hushållningsförordningen har utvecklats, och andra myndigheter som berörs av arbetet med hushållning med mark- och vattenområden deltar nu också i utvecklingsarbetet. Vid dialogerna diskuterades bland annat markanvändningens utveckling, exploateringen av jordbruksmark, vilka kriterier som används av myndigheterna som grund för att peka ut riksintressen och hur dessa kan utvecklas samt lämpligt faktaunderlag som grund för utpekande av riksintressen. Under året har Boverket också särskilt behandlat riksintressefrågor kring friluftsliv, vindbruk, mineralfyndigheter, kommunikationer och kulturmiljön i dialoger och remisser med ansvariga myndigheter (dnr /2013). Arbetet med riksintressen och mark- och vattenanvändningen bedöms bidra till flera av generationsmålets strecksatser, bland annat att natur- och kulturmiljön ska bevaras samt att en god hushållning sker med naturresurserna. Bullerfrågor Boverket deltar i den nationella samordningen av omgivningsbuller under ledning av Naturvårdsverket. I arbetet medverkar också Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Arbetet inleddes 2012 och tog vid där det tidigare samarbetsprojektet Strategi för kommunikation om samhällsbuller (dnr /2010) avslutades. Arbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper inom olika områden. Den nationella samordningen ska ses som ett långsiktigt arbete, där ambitionen både är att lösa konkreta frågor och vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Arbetet bidrar till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och generationsmålets strecksats om att människors hälsa ska utsättas för minimal negativ miljöpåverkan. Hanteringen av flygbuller har under ett antal år diskuterats i olika sammanhang. I april lämnade Boverket tillsammans med Naturvårdsverket Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller (dnr /2012). Uppdraget var att redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt MB och PBL. Inför redovisningen har Boverket och Naturvårdsverket gemensamt inventerat de kunskapsunderlag som finns, riktvärden som tillämpas och kopplingen mellan de båda lagstiftningarna. I redovisningen utvecklas Boverkets motivering i flygbullerfrågan från Flygbuller i planeringen (Vägledning och allmänna råd 2009:1) respektive Naturvårdsverkets ställningstaganden. Genom redovisningen förtydligas de skilda ståndpunkter som Naturvårdsverket och Boverket intar. Materialet har utgjort ett viktigt underlag till Bullersamordningsutredningens slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67).

14 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Hållbar stadsutveckling och regional tillväxt Främjande av hållbar stadsutveckling Boverket samarbetar sedan hösten 2009 med Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektur- och designcentrum kring hållbar stadsutveckling. Sociala och kulturella perspektiv har särskilt lyfts fram. Syftet är att medverka till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. I mars 2013 redovisade Boverket i Främjande av hållbar stadsutveckling (Rapport 2013:10) utförda och pågående insatser samt planerade gemensamma aktiviteter till och med Myndigheterna ser ett mervärde av fortsatt samverkan, gärna tillsammans med andra aktörer. Med utgångspunkt i hittills gjorda erfarenheter kommer myndigheterna även fortsättningsvis att använda styrkan av varandras olika roller. Samverkan prioriteras inom områdena urban utveckling och social inkludering, fysisk planering och stadsbyggnad, arkitektur, internationellt arbete och forskning. Delegationen för hållbara städer Delegationen för hållbara städer fördelade ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer under åren Boverket har under 2013 övertagit delegationens tidigare roll att följa, dokumentera och stödja projekten i genomförandet, erbjuda projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida erfarenheter från dem samt att utvärdera stödet. Dessa uppdrag styrs i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende anslag 1:15 (dnr M2012/3408/S). Boverkets arbete med bidragshanteringen beskrivs i avsnitt Stöd har lämnats till sammanlagt 98 projekt, 9 investeringsprojekt och 89 planeringsprojekt. I september anordnade Boverket ett möte om uppföljning med de nio investeringsprojekten som bland annat omfattade diskussion kring hur dessa projekt ska slutredovisas då de avslutas nästa år. I december anordnades en projektträff för samtliga stödprojekt om mätbarhet och resultatredovisning. Dessutom anordnade Boverket ett seminarium om stadspolitik i oktober då rapporter från Boverkets uppdrag att främja hållbar stadsutveckling presenterades. Erfarenheter från projekten har spridits vid seminarier och konferenser, bland annat Nordiska Ministerrådets konferens Medskapandets konst i Umeå i september. Boverket har även anlitat forskare vid Umeå universitet och Örebro universitet för att ta fram underlag inför en kommande extern utvärdering av stödet. Vision Sverige 2025 Boverkets vision för Sverige 2025 har presenterats på fem konferenser under hösten 2013 och vidareutvecklas genom utvecklade kartor och statistik, en kortfilm samt ett påbörjat strategiarbete med det urbana stationssamhället i fokus. Visionens bilder ska konkretiseras genom förslag till planeringsstrategier och verktyg som kommuner, länsstyrelser och regioner kan tillämpa i arbetet med att nå de nationella målen. Ett genomförande av Boverkets vision 2025 bedöms bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och flera av de andra miljökvalitetsmålen samt flera aspekter av generationsmålets strecksatser. Östersjöstrategin Boverket har redovisat uppdraget att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (dnr /2011). Av redovisningen framgår bland annat Boverkets bedömning att en samverkan mellan de etablerade nätverken CBSS (Council of the Baltic Sea States), RFSC (Reference Framework for European Sustainable Cities) och UBC (Union of BalticCities) skulle ge goda förutsättningar för ett framtida nätverkande mellan hållbara städer och tätorter i Östersjöregionen. Boverket har under året utvecklat kontakter och erfarenhetsutbyte med ryska städer och med projektparter inom EFFECT (Dialogue Platform on Energy and Resource Efficiency in the Baltic Sea Region), ett projekt som handlar om städers energi- och resurseffektivitet. Urban utveckling I februari redovisade Boverket Urbant utvecklingsarbete (Rapport 2013:6), en delrapport som beskriver läget i de 9 kommuner och 15 stadsdelar som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete. Boverkets uppdrag att koppla forskning närmare berörda kommuner har lett till att två kunskapsprojekt har startat under året. I Göteborg pågår ett forskarlett projekt som syftar till att ge stöd för en hållbar stadsutveckling som gynnar de boende i de områden som berörs av det urbana utvecklingsarbetet (dnr /2013). I Malmö pågår en förstudie för att utreda försättningarna att bilda ett strategiskt fastighetsägarpartnerskap i det urbana utvecklingsområdet Södra Sofielund (dnr /2013). I september arrangerade Boverket, tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, Kristianstads kommun och länsstyrelserna, ett möte på temat kunskapshöjande insatser och metoder för att minska utanförskapet i de kommuner som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. På

15 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 13 mötet presenterades aktuell forskning från både Sverige och Danmark. Sedan tidigare pågår även ett följeforskningsprojekt i Landskrona. Regional tillväxt Boverket har regeringens uppdrag (dnr /2013) att tillsammans med Tillväxtverket genomföra ett program för att stärka förutsättningarna till samspel mellan det lokala fysiska planeringsarbetet och det lokala arbetet för näringslivsutveckling och hållbar tillväxt. Åtta pilotprojekt som ska arbeta med nya metoder och verktyg kring temat tillväxt och planering tillsattes under året, och en broschyr med goda exempel gavs ut. En nationell konferens med 149 deltagare hölls i november. Enligt utvärderingen ansåg cirka 90 procent av deltagarna att konferensen gav dem inspiration att arbeta för att stärka sambanden mellan fysisk planering och näringslivsutveckling. I februari redovisade Boverket (dnr /2013) sina erfarenheter om hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram till Tillväxtverket. Den samlade bedömningen var att arbetet i huvudsak varit framgångsrikt, särskilt arrangemangsformen Interregforum. I samband med slutkonferensen Interregforum IV anordnade Boverket ett seminarium om strategisk planering från vision till politiskt handlande. Länsstyrelserna och regionala organ redovisade i november sitt arbete med att stärka kopplingen mellan kommunalt och regionalt planerings- och tillväxtarbete till Boverket. En sammanställning och analys av materialet ska redovisas till regeringen i mars 2014 (dnr /2013). Boverket deltar i Trafikverkets projekt Den attraktiva regionen (dnr /2013) som syftar till att utveckla samspelet kring ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Vidare har Boverket under året deltagit i Arbetsgruppen för grön tillväxt och fysisk planering under Nordiska ministerrådet och i Reglab som är ett svenskt forum för lärande om regional utveckling Miljö Enligt sin instruktion ska Boverket inom sitt verksamhetsområde samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Dessutom ska Boverket verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö uppföljning, utvärdering och rapportering Uppföljning Boverket har lämnat underlag om God bebyggd miljö till den årliga uppföljningen av miljömålen som presenteras i rapporten Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 (Naturvårdsverket 2013). För att följa upp flera aspekter av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används den årliga miljömålsenkäten till kommunerna. Miljömålsenkäten görs i samverkan mellan Boverket och länsstyrelsernas gemensamma miljömålsorgan RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet). Under året reviderades miljömålsenkäten och genomfördes med 81 procents svarsfrekvens. Resultaten redovisas på Boverkets webbplats som tabeller, diagram och kartor. Miljömålsenkäten visar bland annat att 30 procent av kommunerna har eller håller på att ta fram åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller, samt att nära hälften av kommunerna har aktuella planer och program för dricksvattenförsörjningen. Boverket har bildat en referensgrupp för arbetet med uppföljning och utvärdering av God bebyggd miljö inklusive miljömålsenkäten. Deltagare är handläggare från länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och några centrala myndigheter. Ett möte med representanter från 15 länsstyrelser har hållits som stöd för länsstyrelsernas årliga uppföljning 2014 av God bebyggd miljö med preciseringar. Boverket deltar i Naturvårdsverkets arbete med uppföljning och utvärdering av miljömålen och förberedelser för den fördjupade utvärderingen av miljömålen Under hösten 2013 har en studie om kommunernas arbete med God bebyggd miljö utifrån resultaten från miljömålsenkäten påbörjats. Arbetet redovisas under Målmanual Boverket arbetar med att utveckla en målmanual för God bebyggd miljö som ska fungera som stöd vid länsstyrelsernas och Boverkets uppföljning och bedömning av målet. I samband med detta görs också en översyn och utveckling av indikatorer som ska användas för uppföljningen av miljökvalitetsmålet. Som led i processen med att ta fram målmanualen har temadiskussioner hållits med Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Boverkets första utkast till målmanu-

16 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket al för God bebyggd miljö har diskuterats med representanter från 15 länsstyrelser. I augusti 2013 anordnade Boverket och RUS ett målövergripande seminarium om fysisk planering och samhällsplanering, som stöd för Boverkets och andra målansvariga myndigheters arbete med målmanualer. Ett fyrtiotal personer medverkade, och bland deltagarna fanns representanter från 16 centrala myndigheter, fem länsstyrelser och en intresseorganisation. Experter från Boverket har också deltagit vid målövergripande seminarier på teman som andra myndigheter har haft huvudansvar för, som transporter, energi, hälsa och kulturmiljö. Indikatorer Data från miljömålsenkäten har använts för uppdatering av flera av de indikatorer som presenteras för God bebyggd miljö på Miljömålsportalen. Indikatorerna Antikvarisk kompetens, Planering energi, Planering grönstruktur och vattenområden, Planering kulturmiljö, Planering transporter och Rivningsförbud uppdaterades två gånger under Boverket har också medverkat i uppdateringen av indikatorerna q-märkt och Byggnadsminnen. Boverket har under året arbetat med metodutveckling av miljöindikatorerna för uppföljning av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Arbetet har bedrivits i samarbete med Kemikalieinspektionen, Trafikverket, Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket och Kungliga tekniska högskolan. Boverket har under året uppdragit åt Statistiska centralbyrån att uppdatera miljöindikatorerna, och denna uppdatering kommer att slutföras under år 2014 (dnr /2013). Tillståndet i den byggda miljön Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen har sedan 2009 samarbetat i ett projekt att ta fram ett program för uppföljning av den byggda miljön. Fortsatt samarbete under år 2012 och 2013 innebar identifiering, urval och sammanställning av tillgängliga miljödata och resulterade i en gemensamt framtagen rapport Tillståndet i den byggda miljön (dnr /2013). Rapporten innehåller ett antal indikatorer som tillsammans ger en bild av den byggda miljön i ett brett perspektiv där bland annat bebyggelsestruktur, tillgång till grönområden och service samt hälsoaspekter utom- och inomhus ingår. Särskilt fokus läggs på tätorter. Det finns en tydlig koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och rapporten kan ses som en komplettering till den uppföljning som sker inom miljökvalitetsmålet. Arbetet med att synkronisera Boverkets GIS-skikt över byggnadsinventeringar med Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister fortgår. Tekniska lösningar för detta tas fram under Boverkets arbete för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Boverket är förvaltningsmyndighet för byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende, och bostadsfinansiering. Många av Boverkets verksamheter bidrar därför på olika sätt till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Några exempel är arbetet med bullerfrågor, hushållning med mark- och vattenområden, stödet till hållbara städer och Vision Sverige 2025 som redovisas under avsnitt Under avsnitt redovisas arbetet med PBL kunskapsbanken och ÖP-resan, och under avsnitt arbetet med radonbidraget. Arbetet med energideklarationer och byggregler energi redovisas under avsnitt Boverket medverkade under året i Miljömålsberedningens (M 2010:04) arbete med en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. Boverket har påbörjat en studie om miljömålen i överklagade detaljplaner i mark- och miljödomstolarnas respektive mark- och miljööverdomstolens domar enligt PBL (dnr /2013). I studien granskas också hur domarna beaktat översiktsplanen, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning och miljökvalitetsnormer, vad länsstyrelsen anfört i målet och om det påtalats processfel och brister i underlaget. Studien kommer att slutredovisas Internt pågår arbete för att bättre integrera Boverkets miljömålsarbete i verksamhetsledningssystemet. I maj gjordes en analys av myndighetens indirekta miljöaspekter, Miljöutredning för Boverket (dnr /2013), där miljökvalitetsmålen utgör en grund. Bedömning av effekter på miljömålen har införts i relevanta styrdokument i verksamhetsledningssystemet. Under 2013 genomfördes också en större organisationsförändring av myndighetens miljömålsarbete för att bättre integrera miljöfrågorna i verksamheten Funktionshindersfrågor Enligt instruktionen har Boverket ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinderfrågor med anknytning till

17 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 15 sitt verksamhetsområde. Arbetet med sektorsansvaret har under året inriktats på delmålen för funktionshinderpolitiken Delmålen för funktionshinderpolitiken I mars lämnade Boverket uppföljning och redovisning av arbetet med delmålen under 2012 (Rapport 2013:12). Rapporten beskriver bland annat hur vi organiserade oss internt och skapade samverkansformer med länsstyrelser och kommuner. Boverkets arbete med att för bättra den fysiska tillgängligheten och arbetet med delmålen integreras i den ordinarie verksamheten. Här redovisas de insatser som tydligt genomförts med anledning av det särskilda sektorsansvaret under respektive delmål. Delmål 1 En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmel serna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs Ett löpande samarbete med länsstyrelserna har startats och en treårig Plan för tillsynsvägledning PBL till byggnadsnämnderna , TVL (dnr /2013), har antagits för Boverket och var och en av länsstyrelserna. Under året har Boverket och länsstyrelserna hållit två gemensamma seminarier om enkelt avhjälpta hinder (EAH) som följts upp med länsvisa kommunsammandragningar där Boverket deltagit vid en del. Boverket höll även ett webbseminarium om TVL i maj. Delmål 2 En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder Under året har Boverket reviderat föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9, HIN 3) och justerat Boverkets byggregler, bland annat för att anpassa dem till remissynpunkter på HIN 3. Boverket har även uppdaterat relaterat informationsmaterial, utbildat Boverkets svarstjänst i tillgänglighetsfrågor samt kompletterat frågor och svar på myndighetens webbplats. Delmål 3 Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt Boverket har sammanställt goda exempel på kommuner som genomfört en inventering; Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner (Rapport 2013:24). Under hösten hölls en workshop med handikappförbunden för att inhämta synpunkter på vad en inventering bör undersöka. Frågor i Bostadsmarknadsenkäten (BME) har anpassats till delmålet. Delmål 4 Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016 Boverket granskar och analyserar kontinuerligt kommunernas översiktsplaner ur funktionshindersperspektivet. Dialogen med kommuner och länsstyrelser har utvecklats inom projektet ÖP-resan (se avsnitt ). Delmål 5 Senast 2016 ska kommunerna ha en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet Boverkets rapport Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget en undersökning av 33 kommuner (Rapport 2013:4) bidrar med underlag till arbetet med uppdraget (dnr /2013) att göra en översyn av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. En arbetsgrupp med projektledare samt referensgrupp har satts samman för uppdraget. Boverket deltog vid Föreningen kommunalt bostadsstöds årliga konferens och mötte styrelsen på Boverket i Karlskrona. Vidare har en förvaltningsplan för webbhandboken beslutats (dnr /2012) och informationsfilmer om beslutsprocessen och rollfördelningen har tillförts webbhandboken liksom fortlöpande kompletterande information. Samverkan Boverket har reviderat instruktionen till samrådet med handikappförbunden. Representationen i samrådet har utökats med en person och består nu av sex representanter från Handikappförbunden (HSO), DHR och Lika Unika samt en representant var från SKL och länsstyrelserna. Samrådet har träffats tre gånger under året. Återkommande frågor har varit Boverkets arbete med delmålen, enkelt avhjälpta hinder (EAH), frångänglighet, HIN, lokala funktionshindersråd och bostadsanpassningsbidraget (BAB). Under 2013 har Boverket samverkat med Handisam i framtagandet av åtta indikatorer samt medverkat i Handisams temaseminarier kring kulturbyggnader och skolmiljöer, där dessa omfattas av EAH i den mån det rör sig om publika lokaler Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Enligt 4 förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket årligen sammanställa uppgifter om gjorda värdeöverföringar från de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Vidare ska myndigheten följa bolagens utveckling och roll på bo-

18 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket stadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. I rapporten Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011 (Rapport 2013:1, dnr /2012) konstaterar Boverket att färre kommunala bostadsbolag lämnar otilllåten värdeöverföring till ägaren jämfört med räkenskapsåret År 2011 lämnade 5 procent av bolagen värdeöverföringar utöver tillåtet belopp jämfört med 18 procent året dessförinnan. Enligt rapporten Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2012 (dnr /2013) som redovisades i början av 2014, har andelen minskat till 4 procent. Totalt har 8,5 miljoner kr överförts utöver vad som är tillåtet. Det är en halvering jämfört med räkenskapsåret 2011 då siffran låg på drygt 17 miljoner kr. Samtidigt har de totala värdeöverföringarna ökat till följd av reglerna om undantag i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. De totala värdeöverföringarna från bostadsbolagen till ägarna/systerbolag uppgår till drygt 3,6 miljarder kr för räkenskapsåret Av detta belopp avser undantagen drygt 3,5 miljarder kr. De tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad svarar för huvuddelen av undantagen, runt 96 procent. I rapporten De allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll på bostadsmarknaden (Rapport 2013:9) redovisas dels försäljningar av allmännyttiga bostäder, dels de följder som lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag fått i form av nya ägardirektiv och avkastningskrav. Ägardirektiven har ännu inte hunnit ändras i större omfattning. Försäljningarna präglas av vad som händer i Stockholmsområdet. Försäljningar till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning respektive ombildning till bostadsrätt har minskat markant. I rapporten Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013 (Rapport 2013:19) redovisas dock att försäljningar av allmännyttiga lägenheter ökade från cirka lägenheter 2011 till drygt under Samtidigt fortsätter trenden att försäljning för ombildning inte dominerar längre Vägledning Tabell 3 Prestationstyp: Handbok/vägledning Kostnader i mnkr -12,3-16,8 Årsarbetskrafter 11,8 16,2 Källa: Agresso. Resursanvändningen av årsarbetskrafter för prestationstypen Handbok/vägledning utgör cirka 25 procent av den totala resursanvändningen inom målområdet Hållbara städer, och drygt 60 procent av Boverkets totala resursanvändning inom prestationstypen. Av tabellen framgår att resursanvändningen har minskat jämfört med Samtidigt har resursanvändningen för samma prestationstyp under målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat. Prestationstypernas sammanlagda resursanvändning har dock minskat liksom för Boverket totalt. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. I följande avsnitt redovisas ett urval av de viktigaste prestationerna inom prestationstypen för målområdet Tillsynsvägledning PBL Enligt 8 kap. PBF och Boverkets regleringsbrev ska Boverket och länsstyrelsen ge tillsynsvägledning när det gäller tillsynen enligt PBL och PBF. Myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen, och både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Boverket ska enligt förordningen ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i plan- och byggfrågor, och till byggnadsnämnden genom råd och stöd i dess tillsynsarbete. Vidare ska Boverket regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Samverkan och samordning mellan Boverket och länsstyrelserna sker genom regelbundna videomöten med länsstyrelsernas arbetsgrupp för tillsynsvägledning. Boverket har också deltagit vid flera länsstyrelseseminarier och diskuterat arbetet med tillsynsvägledning med länsstyrelsernas kontaktpersoner. I maj reviderade Boverket sin treåriga plan för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna Plan för tillsynsväg-

19 Årsredovisning 2013 Boverket 1.1 Hållbara städer 17 ledning PBL till byggnadsnämnderna (dnr /2013). En viktig del av vägledningsarbetet framöver är att komplettera PBL kunskapsbanken med vägledningsmaterial, i linje med regeringens uppdrag om vägledning för tillsyn med mera. (S2013/7763/PBB (delvis)). Boverket anordnade den 16 maj ett webbseminarium om tillsyn riktat till byggnadsnämnderna 1. Webbseminariet förbereddes av en arbetsgrupp med deltagare från bland annat Boverket, länsstyrelser och kommuner. Drygt personer följde webbseminariet. Sändningen har visats gånger i efterhand. I mars redovisades Boverkets tillsynsrapport för 2012 (Rapport 2013:14). Rapporten grundar sig i huvudsak på svar från länsstyrelserna på den plan- och byggenkät som Boverket skickade ut under hösten I rapporten nämns bland annat att byggnadsnämndernas tillsynsarbete fortfarande är otillräckligt på grund av svårigheter att rekrytera kompetent personal och väntan på ändrade regler om byggsanktionsavgift. Under våren utarbetade länsstyrelserna tillsammans med Boverket en kommunenkät om byggnadsnämndernas tillsynsarbete som besvarades under tidig höst. En ny plan- och byggenkät för 2013 med bland annat frågor om tillsyn och tillsynsvägledning skickades ut till länsstyrelserna under hösten och svaren kommer att ligga till grund för Boverkets tillsynsrapport i april Viss övrig vägledning Fysisk aktivitet Som en fortsättning på regeringsuppdraget om samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet som Boverket hade under år publicerades Planera för rörelse! en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen (dnr /2011) i maj. Vägledningen riktar sig främst till kommunala planerare och visar på behovet och nyttan av stimulerande miljöer för fysisk aktivitet, beskriver lagramar inom den fysiska samhällsplaneringen och ger inspirerande exempel. Fokusområden är tillgänglighet till grönområden och tätortsnära friluftsområden samt säkra, trygga och attraktiva gångoch cykelbanor. Särskilt hänsyn har tagits till samhällsgrupper barn och unga, funktionshindrade samt äldre. En slutkonferens arrangerades april 2013 i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan för att sprida kunskap om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och med syftet att vara en mötesarena för företrädare för både planerings- och folkhälsfrågor. Cirka 175 personer deltog, däribland tjänstemän från kommunala förvaltningar för bland annat planering, infrastruktur, friluftsliv och folkhälsa, från länsstyrelserna och friluftsorganisationerna. Innehållet från konferensen har sammanfattats i en kortskrift Planera för rörelse! så kan den byggda miljön stimulera till fysisk aktivitet i vardagen (dnr /2011) som tillsammans med vägledningen skickades ut till alla kommuner och länsstyrelser i augusti Tryggt och Jämt Under genomförde Boverket i samverkan med länsstyrelserna ett uppdrag att stärka tryggheten i stadsoch tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. I ett senare uppdrag (S2011/6087/PBB) fick Boverket i samverkan med länsstyrelserna uppdraget att utvärdera effekterna i ett urval av de 127 projekt som beviljats medel. Utvärderingen visade att satsningen har lyft frågorna om jämställdhet och trygghet inom verksamheter som arbetar med samhällsplanering och att kunskapen kring dessa frågor har ökat. Mer än 50 procent av projekten har utvecklat metoder för hantera dessa aspekter i planeringen. Utvärderingen visar också att flera verksamheter inte skulle ha jobbat med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i samma utsträckning utan stödet. Projekten har också gett positiva sidoeffekter som de inte hade räknat med eller haft med i sin projektplanering, som till exempel att stödet medfört ett ökat intresse för kommunens övriga arbete med jämställdhetsintegrering, men också till ett förändrat arbetssätt genom ökad samverkan med andra aktörer. Utvärderingen visade dock att det var betydligt fler åtgärder som varit trygghetsskapande än som har haft jämställdhet i fokus. Av den anledningen föreslog Boverket i slutrapporten Sammanställning och spridning av erfarenheter från uppdraget att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer (Rapport 2013:8) att ett stöd inrättas för ett antal pilotprojekt för att gestalta jämställda offentliga miljöer. Som en följd av detta avser regeringen att ge Boverket i uppdrag att samordna en satsning på tio pilotprojekt (se prop. 2013/14:1). 1

20 Hållbara städer Årsredovisning 2013 Boverket Riksintressesystemet I oktober publicerade Boverket broschyren Riksintressen nationella värden och möjligheter. Det är en vägledning som beskriver myndigheternas roller och översiktsplanen som viktigt instrument för dialog kring riksintressena i riksintressesystemet. Processen från myndigheternas riksintresseförslag till beslut av myndighet/domstol vad avser riksintressena i 3 kap. MB tydliggörs. Vägledning om riksintressesystemet finns även som tema på PBL kunskapsbanken (se avsnitt ) Stöd och bidrag Tabell 4 Prestationstyp: Bidragshantering Kostnader i mnkr -5,5-7,9 Årsarbetskrafter 5,9 7,4 Källa: Agresso. Resursanvändningen av årsarbetskrafter för prestationstypen Bidragshantering utgör drygt 10 procent av den totala resursanvändningen inom målområdet Hållbara städer, och knappt 50 procent av Boverkets totala resursanvändning inom prestationstypen. Av tabellen framgår att resursanvändningen har minskat med cirka 20 procent jämfört med Samtidigt har resursanvändningen för samma prestationstyp under målområdet Fungerande bostadsmarknad ökat. Verksamheterna inom de båda målområdena tangerar varandra och prestationstypernas sammanlagda resursanvändning har ökat, liksom för Boverket totalt. I avsnitt och finns en samlad redovisning av resursanvändningen för delområden och prestationstyper totalt för Boverket. I följande avsnitt redovisas de stöd och bidrag som Boverket administrerar inom målområdet Stöd till hållbara städer Tabell 5 Stöd till hållbara städer Antal utbetalningar Utbetalt belopp mnkr 10,6 12,3 128,8 Källa: bidragssystemet Bofinc samt Agresso för utbetalt belopp. Den 31 december 2012 slutförde Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag efter fyra års arbete. Delegationens uppdrag kan beskrivas som insatser för att bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. Boverket har bistått delegationen med handläggning samt bedömning av ansökningar om stöd. Projekten som beviljades stöd skulle bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas. Totalt har 357 miljoner kr delats ut i stöd till sammanlagt 98 projekt, varav nio är stora och flerdimensionella investeringsprojekt. Övriga 89 är planeringsprojekt som förstudier, processutveckling och informationsinsatser. Projekten löper under flera år, där de sista kommer att avslutas 31 december Från och med den 1 januari 2013 har Boverket övertagit ansvaret för stödet, vilket innebär att Boverket betalar ut förskott, godkänner slutrapporter för projekten och betalar ut resterande bidrag samt följer upp, dokumenterar och stödjer projekt som fått statligt stöd och erbjuder projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt sprider erfarenheter. (Se avsnitt ). Våren 2013 lämnades 42 lägesrapporter in, varav nio kom från investeringsprojekt. Alla lägesrapporter utom en innehöll tillräcklig information för Boverkets tillsyn. En lägesrapport var för ofullständig för att kunna godkännas, även efter att projektägaren kommit in med kompletteringar. Boverket har begärt ytterligare komplettering. Åtta slutrapporter från planeringsprojekt godkändes under året. 15 ansökningar om ändringar hanterades, var av åtta handlade om att ändra tid för färdigställande, sex handlade om innehållsmässiga ändringar i projekten och en ändring innebar en begäran om att få lägga ner ett projekt Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder Tabell 6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder Antal utbetalningar Utbetalt belopp mnkr 22,4 30,1 31,8 Källa: bidragssystemet Bofinc samt för utbetalt belopp Agresso.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boverket februari 2015

Årsredovisning 2014 Boverket februari 2015 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Boverket februari 2015 Titel: Årsredovisning 2014 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-213-1 PDF: ISBN 978-91-7563-214-8 Dnr: 4351/2014 Foto omslag: Peter Kroon

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Prestationsbaserade stimulansmedel till de mest utsatta stadsdelarna. Arbetsmarknadsdepartementet

Prestationsbaserade stimulansmedel till de mest utsatta stadsdelarna. Arbetsmarknadsdepartementet Prestationsbaserade stimulansmedel till de mest utsatta stadsdelarna Prestationsbaserat stöd Prestationsbaserat stöd till utsatta stadsdelar. Regeringen avsätter sammanlagt 200 Mkr under 2013-2014 till

Läs mer

Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag om delmål, uppföljning. ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag om delmål, uppföljning. ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Rapport 2013:12 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 redovisning 2012 Uppdrag om delmål,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Rapport 2012:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning

Läs mer

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regeringsbeslut IV:4 REGERINGEN 2014-02-20 S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona j S2014/1631/PBB Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Boverkets miljömålsåtgärder 2016

Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Promemoria Datum 2016-02-24 3.4.1 Diarienummer 106/2015 Miljömålsrådet Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Nedan finns en kort presentation av fyra åtgärder som Boverket kommer att genomföra under år 2016,

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål.

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Titel: Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål Beställare: RUS Länsstyrelserna

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget. Protokoll II 1 vid regeringssammanträde 2014-06-12 A2014/2289/DISK A2011/4602/DISK Arbetsmarknadsdepartementet Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 1 bilaga Efter

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete Försäkringskassan

Läs mer

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling ----- REGERINGEN 2016-05-19 N2016/03599/IF Regeringsbeslut l 2 Näringsdepartementet N a turvårdsverket l 06 48 Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06 Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Boverket myndighet för samhällsplanering, byggande och boende Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget Boverket Myndigheten for samhallsplanerrng, byggande och boende Yttrande Datum 2015-10-27 3.l.2. Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 2051/2015 Ert diarienummer N2015/5036/PUB

Läs mer

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken Promemoria Datum 2017-02-07 3.4.1 Diarienummer 3190/2014 Till Riksintressemyndigheterna Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap.

Läs mer