Ärendelista. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendelista. Kommunstyrelsen"

Transkript

1

2 2(35) Ärendelista 103 Dnr Nytt riksavtal förutomlänsvård Dnr Organisationsförändringar i kommunstyrelseförvaltningen Dnr Skrivelse till kommunstyrelsen om hjärtstartare Dnr Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun Dnr Essunga Bostäder AB, byggnation Dnr Försäljning av Essunga 16:67, Rågvägen Essunga kyrkby Dnr Finansiell plan, Essunga Bostäder AB Dnr Uthyrning av Amiralen Dnr Samråd om detaljplan på Granudden 1:2, enkelt planförfarande Dnr Detaljplan kvarteret Hammaren Dnr Samarbete i avfallsfrågor Dnr Folkhälsoplan, Essunga kommun Dnr Medfinansiering E Dnr Tilläggsanslag förskolan Ängen, Nossebro Dnr Budget 2015 samt verksamhetsplan Dnr Plan för budgetprocess, kommunstyrelsens verksamhetsområde Dnr Partiell inlösen av pensionsutfästelse Dnr

3 3(35) Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen Dnr Revidering av Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen Dnr Projekt - Ökat ungdomsengagemang Dnr Kommunens arbete med stora årliga evenemang Dnr Försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1: Dnr Ekonomisk prognos för Essunga kommun till och med september Dnr Digital dokumenthantering för förtroendevalda Dnr Information Dnr Delegationsbeslut Dnr Delgivningar Dnr Bygg- och miljönämndens mål Dnr H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige... 35

4 4(35) 103 Dnr Nytt riksavtal förutomlänsvård s beslut Ta del av upprättat riksavtal för utomlänsvård. Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. De föreslagna revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till regeringens proposition 2013/14: 106 Patientlag, som riksdagen fattade beslut om i juni Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2015 med avsikten att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Meddelande och förslag till avtal, Sveriges Kommuner och Landsting,

5 5(35) 104 Dnr Organisationsförändringar i kommunstyrelseförvaltningen s beslut Godkänna förslaget till organisationsförändring för kommunstyrelseförvaltningen. För att minska sårbarheten i organisationen och samla befintliga resurser föreslås organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att det skapas två nya enheter, dels en tillväxt och utvecklingsenhet och dels en samhällsbyggnadsenhet. Istället tas teknisk enhet och bygg- och miljöenheterna bort eftersom dessa slås samman till en samhällsbyggnadsenhet. Syftet med förändringen är bland annat att skapa bättre styrning- och ledningsfunktion samt att samla befintliga resurser. Effekten skall förhoppningsvis bli effektivare resursutnyttjande, bättre samordning för fokusering och bättre resultat. På kommunstyrelsens sammanträde , 74 presenterar kommunchefen sitt förslag till omorganisation och förklarar bakgrunden samt framtidstankar kring detta. Han fick då i uppdrag att arbeta vidare med föreslagen organisationsförändring, , på kommunstyrelseförvaltningen. Under sammanträdet: Kjell Karlsson föredrar ärendet. Protokollsutdrag 74, kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 77, kommunstyrelsens arbetsutskott, Organisationsförslag, Kjell Karlsson,

6 6(35) 105 Dnr Skrivelse till kommunstyrelsen om hjärtstartare s beslut Ge administrative chefen i uppdrag att utreda om bidrag till drift och skötsel av hjärtstartare kan inrymmas i föreningsbidragen. Nossebro Rödakorskrets har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om de två hjärtstartare de har placerat i kommunen och hemställer att kommunen i fortsättningen åtar sig underhåll och tillsyn av dessa. Protokollsutdrag 103, kommunstyrelsens arbetsutskott, Skrivelse, Nossebro Rödakorskrets,

7 7(35) 106 Dnr Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun s förslag till kommunfullmäktige - Avslå motionen. - Motionen anses därmed besvarad. Marie-Louise Svensson (M) har lämnat in en motion om sammansättningen av folkhälsorådet. Syftet med motionen är att "det folkhälsoarbetet som bedrivs ska vara politiskt förankrat, tvärsektoriellt, kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt samt ses ur ett helhetsperspektiv". s arbetsutskott , 104 beslutade bland annat att hämta in ett yttrande från folkhälsoplaneraren. Under sammanträdet: Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå motionen. Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: Den som röstar bifall till motionen röstar ja, den som röstar avslag till motionen röstar nej. Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 5 nej-röster. har därmed beslutat föreslå att motionen skall avslås. Yttrande, folkhälsoplaneraren, Protokollsutdrag 104, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 78, kommunfullmäktige, Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun, Marie-Louise Svensson (M),

8 8(35) 107 Dnr Essunga Bostäder AB, byggnation s beslut Uppmana Essunga Bostäder AB att arbeta vidare med projekt för bostadsbyggnation av hyresrätter. Då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde diskuterades kommunens bostadsbrist. Den ökade tillströmningen av ensamkommande barn till kommunen har ytterligare förstärkt behovet. Kenneth Lundqvist, VD för Essunga Bostäder AB, la fram ett förslag på byggnation. 83, beslutade ge Essunga Bostäder AB i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till byggnation och presentera en ekonomisk konsekvensbeskrivning för Essunga Bostäder AB vid genomförande av byggnation. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist föredrar ärendet. Protokollsutdrag 107, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 83, kommunstyrelsen,

9 9(35) 108 Dnr Försäljning av Essunga 16:67, Rågvägen Essunga kyrkby s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Kommunen godkänner en försäljning av fastigheten Essunga 16:67, Rågvägen i Essunga kyrkby. Essunga Bostäder AB förordar försäljning av fastigheten Essunga 16:67 till Inhaagen Estate AB. Affären är ett steg för Essunga Bostäder AB att få balans mellan underhållskostnader och antal lägenheter. Avsikten med köpet från Inhaagen Estate AB är, att allteftersom lägenheterna blir tomma, göra om lägenheterna till korttidsboende. De tomma lägenheterna kommer därför inte att hyras ut mer. Alla boenden har kvar sin besittningsrätt, enligt lag, och kan bo kvar i sina lägenheter så länge man själv önskar efter att ny ägare har tillträtt. Säljaren påtar sig dock ett ansvar att erbjuda eventuellt kvarboende hyresgäster (efter köparens tillträde) förtur till lediga bostäder i säljarens övriga bestånd vartefter de uppstår. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB och Joakim Hilding, Schedevi Psykiatriska informerar i ärendet. Under diskussionen i ärendet framförs både positiva omdömen om den satsning som Schedevi Psykiatri gör i Essunga kommun men också viss oro för minskat antal hyreslägenheter samt olika händelser som inträffat. Niclas Eringsfors (S) yrkar att kommunen godkänner en försäljning av fastigheten. Protokollsutdrag 101, kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 102, kommunstyrelsens arbetsutskott,

10 10(35) Fortsättning 108 Skrivelse, Essunga Bostäder AB,

11 11(35) 109 Dnr Finansiell plan, Essunga Bostäder AB s beslut Kommunen tar del av upprättad finansieringsplan för Essunga Bostäder AB. På kommunfullmäktiges sammanträde , 28 informerade Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB om finansiering av underhållsåtgärder 2014 samt att en mer långsiktig finansiell plan kopplat till underhållsplanen skall tas fram. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB föredrar ärendet. Protokollsutdrag 108, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag på Finansiering av underhåll och investeringar, Essunga Bostäder AB, Protokollsutdrag 83, kommunstyrelsen,

12 12(35) 110 Dnr Uthyrning av Amiralen s beslut Ge kommunchefen i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, utifrån framtagna huvudspår besluta om uthyrning och lokaldisposition med mera för Kvarteret Amiralen. Under 2014 har kommunen påbörjat en upprustning av fastigheterna i kvarteret Amiralen i centrala Nossebro. Kommunen har hittills anslagit 1,5 miljoner kronor för byte av tak, byte av värmeanläggning samt upprustning av fasaderna. Det sistnämnda har ännu inte genomförts och beroende på investeringsanslag i kommande verksamhetsplan kanske en omdisponering behöver ske för att istället kunna anlägga ny vatten och avloppsledning till fastigheterna. Arbete pågår med att i fastigheterna undan för undan skapa en verksamhet utifrån de tre huvudspår som togs fram med hjälp av studenter. Dessa tre spår är besöksboende, kultur och näringsliv. Kommunen har också tagit ställning till att en del av fastigheterna på sikt måste hyras ut på marknadsmässiga grunder för att kunna finansiera kommunens investerings- och driftskostnader. För att fortsättningsvis kunna handlägga uthyrning och skapande av verksamheter i fastigheterna måste klargöras vem som beslutar om hur lokalerna skall disponeras och rutiner för arbetet. Protokollsutdrag 109, kommunstyrelsens arbetsutskott,

13 13(35) 111 Dnr Samråd om detaljplan på Granudden 1:2, enkelt planförfarande s beslut Godkänna upprättat detaljplaneförslag för Granudden 1:2, Främmestad. Ett förslag på detaljplan för Granudden 1:2 i Främmestad har kommit till kommunstyrelsen för samråd. Protokollsutdrag 110, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tillägg till planbeskrivningen, Karttekniker Christina Lundgren, Plankarta med bestämmelser, Karttekniker Christina Lundgren, Brev till fastighetsägarna, Karttekniker Christina Lundgren, Brev till berörd nämnd/myndighet, Karttekniker Christina Lundgren,

14 14(35) 112 Dnr Detaljplan kvarteret Hammaren s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Godkänna upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Hammaren, Nossebro. - Frågan om vegetationsskydd på naturområdet tas upp med tekniska enheten samt Nossebro Energi. Nossebro Energi har behov av utökad markyta för bland annat parkering och förvaring. Planförslag för kvarteret Hammaren i Nossebro har varit utställt under tiden Under utställningstiden har två yttranden kommit in. Detaljplaneändringen görs för att en del av befintligt naturområde i kvarteret ska kunna användas för kontor, småindustri och hantverk med ej störande verksamhet. Protokollsutdrag 111, kommunstyrelsens arbetsutskott, Detaljplan, Karttekniker Christina Lundgren,

15 15(35) 113 Dnr Samarbete i avfallsfrågor s beslut Att tillsammans med bland annat Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestads kommuner utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen. Lidköpings kommun har beslutat ge tekniska servicenämnden i kommunen i uppdrag att tillsammans med kommunerna Götene, Gullspång samt Mariestad utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen. Man har dessutom beslutat att vara öppen för ytterligare intresserade kommuner att delta i utredningen. Protokollsutdrag 112, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 135, kommunstyrelsen i Lidköpings kommun, Protokollsutdrag 72, kommunstyrelsen,

16 16(35) 114 Dnr Folkhälsoplan, Essunga kommun 2015 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Anta förslag till Folkhälsoplan för Essunga kommun Kommunens folkhälsoplanerare har tagit fram ett förslag till Folkhälsoplan för Essunga kommun Protokollsutdrag 113, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till Folkhälsoplan, folkhälsoplanerare Madelene Engwall,

17 17(35) 115 Dnr Medfinansiering E20 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Kostnaden för Essunga kommuns anslag för medfinansiering till E20, 11 miljoner kronor, bokföres som en engångskostnad Eftersom detta är en engångskostnad och det finns synnerliga skäl behöver ett eventuellt negativt resultat för kommunen år 2014 inte regleras. Kommunen har möjlighet att finansiera anslaget till E20 på upp till 25 år. En del kommuner väljer också att bokföra kostnaden för anslaget till E20 på ett år, i så fall innevarande år Om kommunen väljer att ta hela kostnaden 2014 innebär det troligen att kommunen kommer att få ett negativt resultat men detta skall i så fall förklaras med denna engångskostnad. Kommunfullmäktige får också enligt Kommunallagen 8 kap 4 och 5 b besluta att en reglering av det negativa resultatet som uppstår på grund av synnerliga skäl inte skall ske. Avstämning i ärendet har skett med kommunens revisorer. Protokollsutdrag 114, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 58, kommunfullmäktige,

18 18(35) 116 Dnr Tilläggsanslag förskolan Ängen, Nossebro s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Bevilja tilläggsanslag med 3 miljoner i 2014-års investeringsbudget för tillbyggnad av förskolan Ängen i Nossebro. Tillbyggnad av förskolan Ängen i Nossebro med en fjärde avdelning är planerad att starta den 6 oktober 2014 och byggtiden är satt till cirka sex månader. Kostnaden är beräknad till 4 miljoner kronor exklusive moms. I investeringsbudgeten för 2014 finns 1 miljon kronor för detta projekt och ytterligare 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten för Utbildningsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i investeringsbudgeten för 2014 på 3 miljoner kronor för tillbyggnad av förskolan Ängen. Protokollsutdrag 56, utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse, Bosse Svensson,

19 19(35) 117 Dnr Budget 2015 samt verksamhetsplan s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Gällande driftbudget 2015 och plan På grund av den ökade arbetsbelastningen i bygg- och miljötillsynen beviljas ett utrymme i bygg- och miljönämndens driftbudget 2015 för utökad tjänstebemanning. Halva anslaget till underhåll av kommunens fastigheter, kronor, budgeteras som investeringsanslag. Budgeten bygger på ett invånarantal av personer. Gällande investeringsbudget 2015 och plan Kostnaderna för Nossebrobadet budgeteras till 3,8 miljoner kronor 2015 och 15 miljoner kronor Kostnader för upprustning av träbron i Nossebro läggs in i investeringsbudgeten 2015 med 1,2 miljoner kronor. Budget och plan s ram inklusive kommunfullmäktige och revision är kronor. Utbildningsnämndens ram är kronor. Socialnämndens ram är kronor. Bygg- och miljönämndens ram är kronor. Ovanstående ramförslag är exklusive kapitaltjänstkostnader. Föreliggande förslag till budget 2015 samt plan med ett resultat på år 2015 fasställs. Investeringsbudget för år 2015 på netto kronor samt plan år 2016, netto kronor och år 2017, kronor fastställs. Innan investeringar verkställs skall driftskostnadskalkyl upprättas. Utdebiteringen för år 2015 skall vara oförändrar, 21:57 kr.

20 20(35) Fortsättning 117 Ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2015 samt verksamhetsplan har tagits fram av förvaltningarna. Under sammanträdet: Förslaget presenteras av Kjell Karlsson och Anne Wramdemark. Daniel Andersson (M) yrkar att 1,2 miljoner kronor skall anslås i 2015-års investeringsbudget för renovering av träbron i Nossebro. Anslaget till Nossebrobadet sänks i motsvarande mån för 2015 från 5 miljoner kronor till 3,8 miljoner kronor. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till investeringsbudget kontra Daniel Anderssons (M) yrkande om anslag till träbron och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Daniel Anderssons (M) förslag. Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: Den som röstar på arbetsutskottets förslag till investeringsbudget röstar ja, den som röstar på Daniel Anderssons (M) yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 6 nej-röster. har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa en investeringsbudget för 2015 enligt Daniel Anderssons (M) förslag. Protokollsutdrag 115, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till budget 2015 och verksamhetsplan , förvaltningarna,

21 21(35) 118 Dnr Plan för budgetprocess, kommunstyrelsens verksamhetsområde s beslut Godkänna upprättat förslag till plan för budget och uppföljningsprocess för kommunstyrelsens verksamhetsområde. För att underlätta framtida planering har ett förslag till plan för budgetprocess samt resultatoch budgetuppföljning tagits fram. Planen innehåller arbetet med framtagande av mål såväl som mätetal och handlingsplaner samt resultat- och budgetuppföljning. Protokollsutdrag 116, kommunstyrelsens arbetsutskott, Utkast till plan, kommunchef och kvalitetsutvecklare,

22 22(35) 119 Dnr Partiell inlösen av pensionsutfästelse s beslut Avstå från partiell inlösen av pensionsutfästelse med villkor enligt offert Essunga kommun har gjort framställning till KPA pensionsförsäkring AB om anbud för partiell inlösen av pensionsutfästelse. Kommunen har tidigare tecknat avtal om pensionsförsäkring avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse. Till anbudet har bifogats vilka pensionsavtal och pensionsförmåner som det är aktuellt att trygga genom försäkringen samt en individförteckning över vilka arbetstagare som nu skall börja omfattas av försäkringen. Partiell inlösen av pensionsutfästelse är ett alternativ till placering av likvida medel. Protokollsutdrag 117, kommunstyrelsens arbetsutskott, Anbud, KPA pension,

23 23(35) 120 Dnr Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Under 2015 erbjuda nyinflyttade hushåll ett kvartalsabonnemang av Nya Lidköpings Tidningen. - Utvärdering genomföres under slutet av Motionen anses bifallen. Christer Aronsson (C) har lämnat in en motion med förslag att kommunen erbjuder gratis prenumeration för ett kvartal av Nya Lidköpingstidningen till nyinflyttade. Efter kontakter med tidningen erbjuder man ett prenumerationspris av 259 kronor för tre månader där tidningen då är beredd att svara för en månadskostnad per prenumerant. Protokollsutdrag 118, kommunstyrelsens arbetsutskott, Motion, Christer Aronsson (C),

24 24(35) 121 Dnr Revidering av Riktlinjer för inköp i Essunga kommun s beslut Anta förslag till förändrade Riktlinjer för inköp i Essunga kommun antog kommunstyrelsen nya Riktlinjer för inköp. Den 1 juli 2014 fattade riksdagen beslut om nya direktupphandlingsregler. Gränsen för direktupphandling höjdes till drygt kronor för LOU (lagen om offentlig upphandling) och till drygt kronor för LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Samtidigt skärptes kraven för dokumentation vid direktupphandlingar. Detta innebär bland annat att man kommer att följa upp i vilken omfattning upphandlande myndigheter har gjort en konkurrensutsättning (inte bara vänt sig till en leverantör) när man direktupphandlat. Med anledning av dessa lagändringar bör också kommunens riktlinjer för upphandling förändras. Protokollsutdrag 119, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till Riktlinjer för inköp i Essunga kommun, kommunstyrelseförvaltningen,

25 25(35) 122 Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Kommunen är positiv till motionens inriktning att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i den mat som serveras till barn och äldre. Årlig dialog skall ske med kommunens kostchef för uppföljning av hur arbetet fortskrider enligt denna inriktning. Motionen anses därmed besvarad. Centerpartiet har lämnat in en motion rörande ökad andel ekologiskt- och närproducerade livsmedel i kommunen. Kostchef Anna-Lena Karlsson redogör i beslutsunderlagen för nuläget, vilka framtidsplaner som verksamheten bedömer som rimliga och beskriver också hur grannkommunen Herrljunga gått till väga för att öka andelen ekologiska livsmedel. Beträffande att öka andelen närodlade livsmedel möjliggörs detta genom att, där tillfredsställande konkurrens finns, dela upp upphandlingen i mindre delar och på så sätt också öppna för mindre företag att kunna delta i konkurrensen. Detta beskrivs redan idag i vår upphandlingspolicy. Under sammanträdet: Anna-Lena Karlsson informerar i ärendet. Protokollsutdrag 120, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteskrivelse, kostchef Anna-Lena Karlsson, Jämförelse ekologiskt övrigt, kostchef Anna-Lena Karlsson, Statistik Jämförelse ekologiskt mejeri, kostchef Anna-Lena Karlsson,

26 26(35) 123 Dnr Projekt - Ökat ungdomsengagemang s beslut - Kommunen är positiv till satsning på ökat ungdomsengagemang. - Ge förvaltningen i uppdrag att med befintliga resurser under 2015 påbörja arbetet med att engagera fler ungdomar till exempel via samverkan med föreningslivet och förvaltningsövergripande kommunala insatser. - Ge förvaltningen i uppdrag att under 2015 ta fram en mer detaljerad plan för arbetet inklusive budget för Vi måste bidra till att ge våra ungdomar möjligheter att bli mer engagerade, bland annat via föreningslivet, som är en viktig ingång till att ta ansvar och att få en meningsfull fritid. Detta skapar vi genom att få ungdomarna att inse att deras engagemang ger ett mervärde i form av en stimulerande miljö och ett bättre samhälle att leva i. Protokollsutdrag 123, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteskrivelse, Pia Jacobsson och Rigmor Persson,

27 27(35) 124 Dnr Kommunens arbete med stora årliga evenemang s beslut Ta del av utarbetade idéer för det fortsatta arbetet med Nossebro marknad samt övriga större evenemang. Essunga kommun genomför årligen ett antal evenemang som vi står ansvariga för. I kommunen har vi också en hel del evenemang där kommunen inte är arrangör, men där vi ibland nästan ändå tar på oss den rollen. Det är viktigt att klara ut vilka evenemang som skall genomföras, vem som är ansvarig och vilken ambitionsnivå vi skall ha. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på hur vi fortsättningsvis kan arbeta med olika evenemang. Nossebro marknad är självklart det stora evenemanget som dessutom genomförs varje månad och här har kommunutvecklaren tagit fram ett förslag till fortsatt arbete. Ärendet tas upp för information och diskussion. Protokollsutdrag 124, kommunstyrelsens arbetsutskott, Om Nossebro Marknad, Essunga kommun, Tjänsteskrivelse, kommunchef,

28 28(35) 125 Dnr Försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1:311 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Godkänna försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1:311 till Nossebro Energi med villkor enligt köpekontrakt upprättat. Nossebro Energi har behov av utökad markyta för bland annat parkering och förvaring. Kommunen har tagit fram förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Hammaren i Nossebro med syfte att en del av befintligt naturområde kan nyttjas för kontor, småindustri och hantverk med ej störande verksamhet. Köpekontrakt har sedan upprättats för försäljning av mark från fastigheten Stallaholm 1:311 från kvarteret Hammaren i Nossebro. Köpekontrakt, Kjell Karlsson, Protokollsutdrag 125, kommunstyrelsens arbetsutskott,

29 29(35) 126 Dnr Ekonomisk prognos för Essunga kommun till och med september 2014 s beslut Ta del av upprättad prognos. En ekonomisk prognos för nämnderna och kommunstyrelsen till och med har tagits fram. Under sammanträdet: Ekonomichef Anne Wramdemark informerar om framtagen ekonomisk prognos för Essunga kommun. Protokollsutdrag 126, kommunstyrelsens arbetsutskott, Ekonomisk prognos, ekonomi kontoret,

30 30(35) 127 Dnr Digital dokumenthantering för förtroendevalda s beslut Godkänna upprättat dokument om digital dokumenthantering för politiker i Essunga kommun IT-strateg Kristina Rudolfsson har upprättat ett planeringsdokument om digital dokumenthantering för förtroendevalda i Essunga kommun från och med år Hanteringen innebär att alla ledamöter i nämnder samt kommunfullmäktige får tillgång till ipads som kommer användas för utskick av handlingar till sammanträden med mera. Protokollsutdrag 127, kommunstyrelsens arbetsutskott, Digital dokumenthantering för förtroendevalda, Kristina Rudolfsson,

31 31(35) 128 Dnr Information - Erbjudande om fortsatt näringslivssamverkan med Omställningskontoret +, Trollhättan. - Verksamheten i Stiftelsen Essunga Industrier. - Kommunens julfest för anställda. - Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan. - Info från Kommunalförbundet Skaraborg.

32 32(35) 129 Dnr Delegationsbeslut 2014 Tilldelningsbeslut för entreprenad bad och camping, Pia Jacobsson,

33 33(35) 130 Dnr Delgivningar Information från Kommuninvest - Folkhälsorådets protokoll Hänvisning till Kvartalsrapport utveckling Västra Götaland, kvartal Hänvisning till Skaraborgs kommunalförbund, protokoll Protokoll från Skaraborgs fiskevattenägareförbund

34 34(35) 131 Dnr Bygg- och miljönämndens mål 2015 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Godkänna förslag till framtagna mål för Bygg- och miljönämndens verksamhet Bygg- och miljönämnden har antagit följande mål för nämndens verksamhet Kommuninvånare erhåller snabb och rättssäker ärendehandläggning. Budget i balans. Protokollsutdrag 46, Bygg- och miljönämnden, 2014

35 35(35) 132 Dnr H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige s beslut Ge administrative chefen i uppdrag att nominera Essunga Ryttarförening som kandidat till stipendium ur Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige. Skrivelse, Landshövdingen,

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer