Ärendelista. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendelista. Kommunstyrelsen"

Transkript

1

2 2(35) Ärendelista 103 Dnr Nytt riksavtal förutomlänsvård Dnr Organisationsförändringar i kommunstyrelseförvaltningen Dnr Skrivelse till kommunstyrelsen om hjärtstartare Dnr Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun Dnr Essunga Bostäder AB, byggnation Dnr Försäljning av Essunga 16:67, Rågvägen Essunga kyrkby Dnr Finansiell plan, Essunga Bostäder AB Dnr Uthyrning av Amiralen Dnr Samråd om detaljplan på Granudden 1:2, enkelt planförfarande Dnr Detaljplan kvarteret Hammaren Dnr Samarbete i avfallsfrågor Dnr Folkhälsoplan, Essunga kommun Dnr Medfinansiering E Dnr Tilläggsanslag förskolan Ängen, Nossebro Dnr Budget 2015 samt verksamhetsplan Dnr Plan för budgetprocess, kommunstyrelsens verksamhetsområde Dnr Partiell inlösen av pensionsutfästelse Dnr

3 3(35) Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen Dnr Revidering av Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen Dnr Projekt - Ökat ungdomsengagemang Dnr Kommunens arbete med stora årliga evenemang Dnr Försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1: Dnr Ekonomisk prognos för Essunga kommun till och med september Dnr Digital dokumenthantering för förtroendevalda Dnr Information Dnr Delegationsbeslut Dnr Delgivningar Dnr Bygg- och miljönämndens mål Dnr H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige... 35

4 4(35) 103 Dnr Nytt riksavtal förutomlänsvård s beslut Ta del av upprättat riksavtal för utomlänsvård. Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. De föreslagna revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till regeringens proposition 2013/14: 106 Patientlag, som riksdagen fattade beslut om i juni Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2015 med avsikten att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Meddelande och förslag till avtal, Sveriges Kommuner och Landsting,

5 5(35) 104 Dnr Organisationsförändringar i kommunstyrelseförvaltningen s beslut Godkänna förslaget till organisationsförändring för kommunstyrelseförvaltningen. För att minska sårbarheten i organisationen och samla befintliga resurser föreslås organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att det skapas två nya enheter, dels en tillväxt och utvecklingsenhet och dels en samhällsbyggnadsenhet. Istället tas teknisk enhet och bygg- och miljöenheterna bort eftersom dessa slås samman till en samhällsbyggnadsenhet. Syftet med förändringen är bland annat att skapa bättre styrning- och ledningsfunktion samt att samla befintliga resurser. Effekten skall förhoppningsvis bli effektivare resursutnyttjande, bättre samordning för fokusering och bättre resultat. På kommunstyrelsens sammanträde , 74 presenterar kommunchefen sitt förslag till omorganisation och förklarar bakgrunden samt framtidstankar kring detta. Han fick då i uppdrag att arbeta vidare med föreslagen organisationsförändring, , på kommunstyrelseförvaltningen. Under sammanträdet: Kjell Karlsson föredrar ärendet. Protokollsutdrag 74, kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 77, kommunstyrelsens arbetsutskott, Organisationsförslag, Kjell Karlsson,

6 6(35) 105 Dnr Skrivelse till kommunstyrelsen om hjärtstartare s beslut Ge administrative chefen i uppdrag att utreda om bidrag till drift och skötsel av hjärtstartare kan inrymmas i föreningsbidragen. Nossebro Rödakorskrets har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om de två hjärtstartare de har placerat i kommunen och hemställer att kommunen i fortsättningen åtar sig underhåll och tillsyn av dessa. Protokollsutdrag 103, kommunstyrelsens arbetsutskott, Skrivelse, Nossebro Rödakorskrets,

7 7(35) 106 Dnr Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun s förslag till kommunfullmäktige - Avslå motionen. - Motionen anses därmed besvarad. Marie-Louise Svensson (M) har lämnat in en motion om sammansättningen av folkhälsorådet. Syftet med motionen är att "det folkhälsoarbetet som bedrivs ska vara politiskt förankrat, tvärsektoriellt, kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt samt ses ur ett helhetsperspektiv". s arbetsutskott , 104 beslutade bland annat att hämta in ett yttrande från folkhälsoplaneraren. Under sammanträdet: Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå motionen. Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: Den som röstar bifall till motionen röstar ja, den som röstar avslag till motionen röstar nej. Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 5 nej-röster. har därmed beslutat föreslå att motionen skall avslås. Yttrande, folkhälsoplaneraren, Protokollsutdrag 104, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 78, kommunfullmäktige, Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun, Marie-Louise Svensson (M),

8 8(35) 107 Dnr Essunga Bostäder AB, byggnation s beslut Uppmana Essunga Bostäder AB att arbeta vidare med projekt för bostadsbyggnation av hyresrätter. Då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde diskuterades kommunens bostadsbrist. Den ökade tillströmningen av ensamkommande barn till kommunen har ytterligare förstärkt behovet. Kenneth Lundqvist, VD för Essunga Bostäder AB, la fram ett förslag på byggnation. 83, beslutade ge Essunga Bostäder AB i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till byggnation och presentera en ekonomisk konsekvensbeskrivning för Essunga Bostäder AB vid genomförande av byggnation. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist föredrar ärendet. Protokollsutdrag 107, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 83, kommunstyrelsen,

9 9(35) 108 Dnr Försäljning av Essunga 16:67, Rågvägen Essunga kyrkby s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Kommunen godkänner en försäljning av fastigheten Essunga 16:67, Rågvägen i Essunga kyrkby. Essunga Bostäder AB förordar försäljning av fastigheten Essunga 16:67 till Inhaagen Estate AB. Affären är ett steg för Essunga Bostäder AB att få balans mellan underhållskostnader och antal lägenheter. Avsikten med köpet från Inhaagen Estate AB är, att allteftersom lägenheterna blir tomma, göra om lägenheterna till korttidsboende. De tomma lägenheterna kommer därför inte att hyras ut mer. Alla boenden har kvar sin besittningsrätt, enligt lag, och kan bo kvar i sina lägenheter så länge man själv önskar efter att ny ägare har tillträtt. Säljaren påtar sig dock ett ansvar att erbjuda eventuellt kvarboende hyresgäster (efter köparens tillträde) förtur till lediga bostäder i säljarens övriga bestånd vartefter de uppstår. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB och Joakim Hilding, Schedevi Psykiatriska informerar i ärendet. Under diskussionen i ärendet framförs både positiva omdömen om den satsning som Schedevi Psykiatri gör i Essunga kommun men också viss oro för minskat antal hyreslägenheter samt olika händelser som inträffat. Niclas Eringsfors (S) yrkar att kommunen godkänner en försäljning av fastigheten. Protokollsutdrag 101, kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 102, kommunstyrelsens arbetsutskott,

10 10(35) Fortsättning 108 Skrivelse, Essunga Bostäder AB,

11 11(35) 109 Dnr Finansiell plan, Essunga Bostäder AB s beslut Kommunen tar del av upprättad finansieringsplan för Essunga Bostäder AB. På kommunfullmäktiges sammanträde , 28 informerade Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB om finansiering av underhållsåtgärder 2014 samt att en mer långsiktig finansiell plan kopplat till underhållsplanen skall tas fram. Under sammanträdet: Kenneth Lundqvist, VD Essunga Bostäder AB föredrar ärendet. Protokollsutdrag 108, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag på Finansiering av underhåll och investeringar, Essunga Bostäder AB, Protokollsutdrag 83, kommunstyrelsen,

12 12(35) 110 Dnr Uthyrning av Amiralen s beslut Ge kommunchefen i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, utifrån framtagna huvudspår besluta om uthyrning och lokaldisposition med mera för Kvarteret Amiralen. Under 2014 har kommunen påbörjat en upprustning av fastigheterna i kvarteret Amiralen i centrala Nossebro. Kommunen har hittills anslagit 1,5 miljoner kronor för byte av tak, byte av värmeanläggning samt upprustning av fasaderna. Det sistnämnda har ännu inte genomförts och beroende på investeringsanslag i kommande verksamhetsplan kanske en omdisponering behöver ske för att istället kunna anlägga ny vatten och avloppsledning till fastigheterna. Arbete pågår med att i fastigheterna undan för undan skapa en verksamhet utifrån de tre huvudspår som togs fram med hjälp av studenter. Dessa tre spår är besöksboende, kultur och näringsliv. Kommunen har också tagit ställning till att en del av fastigheterna på sikt måste hyras ut på marknadsmässiga grunder för att kunna finansiera kommunens investerings- och driftskostnader. För att fortsättningsvis kunna handlägga uthyrning och skapande av verksamheter i fastigheterna måste klargöras vem som beslutar om hur lokalerna skall disponeras och rutiner för arbetet. Protokollsutdrag 109, kommunstyrelsens arbetsutskott,

13 13(35) 111 Dnr Samråd om detaljplan på Granudden 1:2, enkelt planförfarande s beslut Godkänna upprättat detaljplaneförslag för Granudden 1:2, Främmestad. Ett förslag på detaljplan för Granudden 1:2 i Främmestad har kommit till kommunstyrelsen för samråd. Protokollsutdrag 110, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tillägg till planbeskrivningen, Karttekniker Christina Lundgren, Plankarta med bestämmelser, Karttekniker Christina Lundgren, Brev till fastighetsägarna, Karttekniker Christina Lundgren, Brev till berörd nämnd/myndighet, Karttekniker Christina Lundgren,

14 14(35) 112 Dnr Detaljplan kvarteret Hammaren s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Godkänna upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Hammaren, Nossebro. - Frågan om vegetationsskydd på naturområdet tas upp med tekniska enheten samt Nossebro Energi. Nossebro Energi har behov av utökad markyta för bland annat parkering och förvaring. Planförslag för kvarteret Hammaren i Nossebro har varit utställt under tiden Under utställningstiden har två yttranden kommit in. Detaljplaneändringen görs för att en del av befintligt naturområde i kvarteret ska kunna användas för kontor, småindustri och hantverk med ej störande verksamhet. Protokollsutdrag 111, kommunstyrelsens arbetsutskott, Detaljplan, Karttekniker Christina Lundgren,

15 15(35) 113 Dnr Samarbete i avfallsfrågor s beslut Att tillsammans med bland annat Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestads kommuner utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen. Lidköpings kommun har beslutat ge tekniska servicenämnden i kommunen i uppdrag att tillsammans med kommunerna Götene, Gullspång samt Mariestad utarbeta ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen. Man har dessutom beslutat att vara öppen för ytterligare intresserade kommuner att delta i utredningen. Protokollsutdrag 112, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 135, kommunstyrelsen i Lidköpings kommun, Protokollsutdrag 72, kommunstyrelsen,

16 16(35) 114 Dnr Folkhälsoplan, Essunga kommun 2015 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Anta förslag till Folkhälsoplan för Essunga kommun Kommunens folkhälsoplanerare har tagit fram ett förslag till Folkhälsoplan för Essunga kommun Protokollsutdrag 113, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till Folkhälsoplan, folkhälsoplanerare Madelene Engwall,

17 17(35) 115 Dnr Medfinansiering E20 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Kostnaden för Essunga kommuns anslag för medfinansiering till E20, 11 miljoner kronor, bokföres som en engångskostnad Eftersom detta är en engångskostnad och det finns synnerliga skäl behöver ett eventuellt negativt resultat för kommunen år 2014 inte regleras. Kommunen har möjlighet att finansiera anslaget till E20 på upp till 25 år. En del kommuner väljer också att bokföra kostnaden för anslaget till E20 på ett år, i så fall innevarande år Om kommunen väljer att ta hela kostnaden 2014 innebär det troligen att kommunen kommer att få ett negativt resultat men detta skall i så fall förklaras med denna engångskostnad. Kommunfullmäktige får också enligt Kommunallagen 8 kap 4 och 5 b besluta att en reglering av det negativa resultatet som uppstår på grund av synnerliga skäl inte skall ske. Avstämning i ärendet har skett med kommunens revisorer. Protokollsutdrag 114, kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 58, kommunfullmäktige,

18 18(35) 116 Dnr Tilläggsanslag förskolan Ängen, Nossebro s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Bevilja tilläggsanslag med 3 miljoner i 2014-års investeringsbudget för tillbyggnad av förskolan Ängen i Nossebro. Tillbyggnad av förskolan Ängen i Nossebro med en fjärde avdelning är planerad att starta den 6 oktober 2014 och byggtiden är satt till cirka sex månader. Kostnaden är beräknad till 4 miljoner kronor exklusive moms. I investeringsbudgeten för 2014 finns 1 miljon kronor för detta projekt och ytterligare 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten för Utbildningsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i investeringsbudgeten för 2014 på 3 miljoner kronor för tillbyggnad av förskolan Ängen. Protokollsutdrag 56, utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse, Bosse Svensson,

19 19(35) 117 Dnr Budget 2015 samt verksamhetsplan s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Gällande driftbudget 2015 och plan På grund av den ökade arbetsbelastningen i bygg- och miljötillsynen beviljas ett utrymme i bygg- och miljönämndens driftbudget 2015 för utökad tjänstebemanning. Halva anslaget till underhåll av kommunens fastigheter, kronor, budgeteras som investeringsanslag. Budgeten bygger på ett invånarantal av personer. Gällande investeringsbudget 2015 och plan Kostnaderna för Nossebrobadet budgeteras till 3,8 miljoner kronor 2015 och 15 miljoner kronor Kostnader för upprustning av träbron i Nossebro läggs in i investeringsbudgeten 2015 med 1,2 miljoner kronor. Budget och plan s ram inklusive kommunfullmäktige och revision är kronor. Utbildningsnämndens ram är kronor. Socialnämndens ram är kronor. Bygg- och miljönämndens ram är kronor. Ovanstående ramförslag är exklusive kapitaltjänstkostnader. Föreliggande förslag till budget 2015 samt plan med ett resultat på år 2015 fasställs. Investeringsbudget för år 2015 på netto kronor samt plan år 2016, netto kronor och år 2017, kronor fastställs. Innan investeringar verkställs skall driftskostnadskalkyl upprättas. Utdebiteringen för år 2015 skall vara oförändrar, 21:57 kr.

20 20(35) Fortsättning 117 Ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2015 samt verksamhetsplan har tagits fram av förvaltningarna. Under sammanträdet: Förslaget presenteras av Kjell Karlsson och Anne Wramdemark. Daniel Andersson (M) yrkar att 1,2 miljoner kronor skall anslås i 2015-års investeringsbudget för renovering av träbron i Nossebro. Anslaget till Nossebrobadet sänks i motsvarande mån för 2015 från 5 miljoner kronor till 3,8 miljoner kronor. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till investeringsbudget kontra Daniel Anderssons (M) yrkande om anslag till träbron och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Daniel Anderssons (M) förslag. Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: Den som röstar på arbetsutskottets förslag till investeringsbudget röstar ja, den som röstar på Daniel Anderssons (M) yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 6 nej-röster. har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa en investeringsbudget för 2015 enligt Daniel Anderssons (M) förslag. Protokollsutdrag 115, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till budget 2015 och verksamhetsplan , förvaltningarna,

21 21(35) 118 Dnr Plan för budgetprocess, kommunstyrelsens verksamhetsområde s beslut Godkänna upprättat förslag till plan för budget och uppföljningsprocess för kommunstyrelsens verksamhetsområde. För att underlätta framtida planering har ett förslag till plan för budgetprocess samt resultatoch budgetuppföljning tagits fram. Planen innehåller arbetet med framtagande av mål såväl som mätetal och handlingsplaner samt resultat- och budgetuppföljning. Protokollsutdrag 116, kommunstyrelsens arbetsutskott, Utkast till plan, kommunchef och kvalitetsutvecklare,

22 22(35) 119 Dnr Partiell inlösen av pensionsutfästelse s beslut Avstå från partiell inlösen av pensionsutfästelse med villkor enligt offert Essunga kommun har gjort framställning till KPA pensionsförsäkring AB om anbud för partiell inlösen av pensionsutfästelse. Kommunen har tidigare tecknat avtal om pensionsförsäkring avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse. Till anbudet har bifogats vilka pensionsavtal och pensionsförmåner som det är aktuellt att trygga genom försäkringen samt en individförteckning över vilka arbetstagare som nu skall börja omfattas av försäkringen. Partiell inlösen av pensionsutfästelse är ett alternativ till placering av likvida medel. Protokollsutdrag 117, kommunstyrelsens arbetsutskott, Anbud, KPA pension,

23 23(35) 120 Dnr Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar - Under 2015 erbjuda nyinflyttade hushåll ett kvartalsabonnemang av Nya Lidköpings Tidningen. - Utvärdering genomföres under slutet av Motionen anses bifallen. Christer Aronsson (C) har lämnat in en motion med förslag att kommunen erbjuder gratis prenumeration för ett kvartal av Nya Lidköpingstidningen till nyinflyttade. Efter kontakter med tidningen erbjuder man ett prenumerationspris av 259 kronor för tre månader där tidningen då är beredd att svara för en månadskostnad per prenumerant. Protokollsutdrag 118, kommunstyrelsens arbetsutskott, Motion, Christer Aronsson (C),

24 24(35) 121 Dnr Revidering av Riktlinjer för inköp i Essunga kommun s beslut Anta förslag till förändrade Riktlinjer för inköp i Essunga kommun antog kommunstyrelsen nya Riktlinjer för inköp. Den 1 juli 2014 fattade riksdagen beslut om nya direktupphandlingsregler. Gränsen för direktupphandling höjdes till drygt kronor för LOU (lagen om offentlig upphandling) och till drygt kronor för LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Samtidigt skärptes kraven för dokumentation vid direktupphandlingar. Detta innebär bland annat att man kommer att följa upp i vilken omfattning upphandlande myndigheter har gjort en konkurrensutsättning (inte bara vänt sig till en leverantör) när man direktupphandlat. Med anledning av dessa lagändringar bör också kommunens riktlinjer för upphandling förändras. Protokollsutdrag 119, kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till Riktlinjer för inköp i Essunga kommun, kommunstyrelseförvaltningen,

25 25(35) 122 Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Kommunen är positiv till motionens inriktning att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i den mat som serveras till barn och äldre. Årlig dialog skall ske med kommunens kostchef för uppföljning av hur arbetet fortskrider enligt denna inriktning. Motionen anses därmed besvarad. Centerpartiet har lämnat in en motion rörande ökad andel ekologiskt- och närproducerade livsmedel i kommunen. Kostchef Anna-Lena Karlsson redogör i beslutsunderlagen för nuläget, vilka framtidsplaner som verksamheten bedömer som rimliga och beskriver också hur grannkommunen Herrljunga gått till väga för att öka andelen ekologiska livsmedel. Beträffande att öka andelen närodlade livsmedel möjliggörs detta genom att, där tillfredsställande konkurrens finns, dela upp upphandlingen i mindre delar och på så sätt också öppna för mindre företag att kunna delta i konkurrensen. Detta beskrivs redan idag i vår upphandlingspolicy. Under sammanträdet: Anna-Lena Karlsson informerar i ärendet. Protokollsutdrag 120, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteskrivelse, kostchef Anna-Lena Karlsson, Jämförelse ekologiskt övrigt, kostchef Anna-Lena Karlsson, Statistik Jämförelse ekologiskt mejeri, kostchef Anna-Lena Karlsson,

26 26(35) 123 Dnr Projekt - Ökat ungdomsengagemang s beslut - Kommunen är positiv till satsning på ökat ungdomsengagemang. - Ge förvaltningen i uppdrag att med befintliga resurser under 2015 påbörja arbetet med att engagera fler ungdomar till exempel via samverkan med föreningslivet och förvaltningsövergripande kommunala insatser. - Ge förvaltningen i uppdrag att under 2015 ta fram en mer detaljerad plan för arbetet inklusive budget för Vi måste bidra till att ge våra ungdomar möjligheter att bli mer engagerade, bland annat via föreningslivet, som är en viktig ingång till att ta ansvar och att få en meningsfull fritid. Detta skapar vi genom att få ungdomarna att inse att deras engagemang ger ett mervärde i form av en stimulerande miljö och ett bättre samhälle att leva i. Protokollsutdrag 123, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteskrivelse, Pia Jacobsson och Rigmor Persson,

27 27(35) 124 Dnr Kommunens arbete med stora årliga evenemang s beslut Ta del av utarbetade idéer för det fortsatta arbetet med Nossebro marknad samt övriga större evenemang. Essunga kommun genomför årligen ett antal evenemang som vi står ansvariga för. I kommunen har vi också en hel del evenemang där kommunen inte är arrangör, men där vi ibland nästan ändå tar på oss den rollen. Det är viktigt att klara ut vilka evenemang som skall genomföras, vem som är ansvarig och vilken ambitionsnivå vi skall ha. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på hur vi fortsättningsvis kan arbeta med olika evenemang. Nossebro marknad är självklart det stora evenemanget som dessutom genomförs varje månad och här har kommunutvecklaren tagit fram ett förslag till fortsatt arbete. Ärendet tas upp för information och diskussion. Protokollsutdrag 124, kommunstyrelsens arbetsutskott, Om Nossebro Marknad, Essunga kommun, Tjänsteskrivelse, kommunchef,

28 28(35) 125 Dnr Försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1:311 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Godkänna försäljning av mark, del av fastigheten Stallaholm 1:311 till Nossebro Energi med villkor enligt köpekontrakt upprättat. Nossebro Energi har behov av utökad markyta för bland annat parkering och förvaring. Kommunen har tagit fram förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Hammaren i Nossebro med syfte att en del av befintligt naturområde kan nyttjas för kontor, småindustri och hantverk med ej störande verksamhet. Köpekontrakt har sedan upprättats för försäljning av mark från fastigheten Stallaholm 1:311 från kvarteret Hammaren i Nossebro. Köpekontrakt, Kjell Karlsson, Protokollsutdrag 125, kommunstyrelsens arbetsutskott,

29 29(35) 126 Dnr Ekonomisk prognos för Essunga kommun till och med september 2014 s beslut Ta del av upprättad prognos. En ekonomisk prognos för nämnderna och kommunstyrelsen till och med har tagits fram. Under sammanträdet: Ekonomichef Anne Wramdemark informerar om framtagen ekonomisk prognos för Essunga kommun. Protokollsutdrag 126, kommunstyrelsens arbetsutskott, Ekonomisk prognos, ekonomi kontoret,

30 30(35) 127 Dnr Digital dokumenthantering för förtroendevalda s beslut Godkänna upprättat dokument om digital dokumenthantering för politiker i Essunga kommun IT-strateg Kristina Rudolfsson har upprättat ett planeringsdokument om digital dokumenthantering för förtroendevalda i Essunga kommun från och med år Hanteringen innebär att alla ledamöter i nämnder samt kommunfullmäktige får tillgång till ipads som kommer användas för utskick av handlingar till sammanträden med mera. Protokollsutdrag 127, kommunstyrelsens arbetsutskott, Digital dokumenthantering för förtroendevalda, Kristina Rudolfsson,

31 31(35) 128 Dnr Information - Erbjudande om fortsatt näringslivssamverkan med Omställningskontoret +, Trollhättan. - Verksamheten i Stiftelsen Essunga Industrier. - Kommunens julfest för anställda. - Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan. - Info från Kommunalförbundet Skaraborg.

32 32(35) 129 Dnr Delegationsbeslut 2014 Tilldelningsbeslut för entreprenad bad och camping, Pia Jacobsson,

33 33(35) 130 Dnr Delgivningar Information från Kommuninvest - Folkhälsorådets protokoll Hänvisning till Kvartalsrapport utveckling Västra Götaland, kvartal Hänvisning till Skaraborgs kommunalförbund, protokoll Protokoll från Skaraborgs fiskevattenägareförbund

34 34(35) 131 Dnr Bygg- och miljönämndens mål 2015 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Godkänna förslag till framtagna mål för Bygg- och miljönämndens verksamhet Bygg- och miljönämnden har antagit följande mål för nämndens verksamhet Kommuninvånare erhåller snabb och rättssäker ärendehandläggning. Budget i balans. Protokollsutdrag 46, Bygg- och miljönämnden, 2014

35 35(35) 132 Dnr H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige s beslut Ge administrative chefen i uppdrag att nominera Essunga Ryttarförening som kandidat till stipendium ur Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige. Skrivelse, Landshövdingen,

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(27) Närvarolista Beslutande Ledamöter Bengt Viktorsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf. Helene Mohr (C), 2:e vice ordf. Daniel Andersson (M) Maria Radivoj (S) Niclas Eringsfors

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson (C) Lena

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafsson (FP) ers. ordförande Anna-Lena Knutsson (FP) Weine Johansson (M) Roland Kylén (C) Mats Andersson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15.

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 08:00-10:20 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Leif Andersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 98 Samråd angående detaljplan för del av Bäreberg 3:13 m. fl. 99 Samråd angående detaljplan för Stallaholm 1:212 m. fl. 100 Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg.

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-08-19 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 19.00 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Kerstin Karlberg (s) Pia Fahlgren (c) Niclas Johansson (s), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer