Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 INNEHÅLL"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-kommentar Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning..... Resultatanalys och noter Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse och fullmäktige 29 Ord och begrepp Anteckningar Bilden på omslaget: "De blå träden", målning av Carl-Gustav Gillström. Ett flertal konstverk av Lidan-gruppens medlemmar pryder bolagets kontor i Lidköping. Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 6 maj 2015 kl på Stadshotellet i Lidköping

4 Hade grundarna gillat läget? När jag från mitt kontorsfönster vid Hamngatan i Lidköping blickar ut över Lidan tänker jag ibland på hur mycket vatten som runnit genom älven sedan försäkringsbolaget grundades Jag funderar också över vad de Salebybor som tog initiativet till bolagets bildande hade tänkt om de fortfarande varit med. Hade de kunnat förlika sig med det faktum att bolaget vuxit som det gjort och i dag bedriver verksamhet inte bara i resten av Skaraborg utan även i Närke, att 40 personer är anställda vid fem kontor och att omsättningen passerat 200 miljoner kronor? Jag tror att de hade gillat läget. Studerar man bolagets historik så förstår man att de var framsynta män som förstod betydelsen av utveckling och tillväxt. Vi summerar nu 2014, bolagets 128:e verksamhetsår, ett år med stora förändringar. Efter fusionen föregående årsskifte har vi upplevt det första året som Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike. Stora förändringar i ett företag kräver mycket av medarbetarna. Ny organisation, nya arbetskamrater, nya arbetssätt, ökade krav. Olika företagskulturer ska smälta samman. Detta kan vi stolt konstatera att vi har lyckats med och det tack vare varje medarbetares engagemang och ansvarstagande! Vid sidan av fusionsarbetet och det allra viktigaste jobbet att ge våra kunder bästa möjliga service har vi arbetat hårt med att förbereda bolaget på det nya och krävande EU-regelverket Solvens 2. Vi har också i projektform tillskapat ett systematiskt skadeförebyggande arbete i syfte att begränsa framtida skadekostnader. Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike har en en sund försäkringsrörelse som ett skademässigt normalår lämnar ett visst överskott. Trots den stora mängden översvämningsskador efter det häftiga regnovädret i Kvänum i augusti, en storbrand utanför Lidköping samma månad och flera bränder mot slutet av året blev 2014 ett genomsnittsår skademässigt med ett försäkringstekniskt resultat om 5,3 miljoner kronor. På kapitalsidan blev 2014 ett mycket bra år och summa summarum kan vi glädja oss åt ett riktigt gott ekonomiskt resultat. Att samla i ladorna och fortsätta konsolidera bolaget är viktigare än någonsin i tider då kraven på kapitaltäckning skruvas upp och det allt som oftast dyker upp politiska förslag om hårdare beskattning av finansiella företag. Det är mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut att tills vidare upphöra med återbäringssystemet. Det är inte definitivt skrotat, men för närvarande inte ansvarsfullt att tillämpa. På andra sidan fönstret visar Lidans vatten ingen avsikt att stanna upp. Det tänker vi inte göra på insidan heller. Vi fortsätter i våra föregångares anda att växa, utvecklas och skapa trygghet. Lidköping i februari 2015 Stefan Ericson verkst. dir. 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, org.nr , avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike bedriver verksamhet i associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag och har sitt säte i Lidköpings kommun. Bolagets adress är: Hamngatan 17, Box 674, Lidköping. VERKSAMHET Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike meddelar direkt försäkring mot brand och annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets koncessionsområde är Västra Götalands och Örebro län samt Motala och Finspångs kommuner. Genom Dina Försäkring AB (Dina AB) tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från Dina AB. STRUKTUR OCH ORGANISATION Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är jämte 11 andra fristående, lokala Dina-bolag medlem i Dina Försäkringar Federation och delägare i Dina AB, som bland annat svarar för att gruppens försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade, såväl inom federationen som externt. Bolaget deltar i Dina-federationens interna återförsäkringssystem, vilket innebär att bolaget även mottager andelar av Dina AB:s och gruppens återförsäkring. Bolagets styrelse har 7 ledamöter. Antalet anställda uppgår till 38 omräknat till heltidstjänster. Upplysning om medelantalet anställda, löner och ersättningar mm samt uppgifter om sociala kostnader lämnas i tilläggsupplysningar not 30. RESULTAT 2014 års resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar ett överskott på (22 044) kkr. Premieintäkterna i direkt försäkring (f e r) uppgick till (92 596) kkr samt i mottagen återförsäkring (79 592) kkr. Skademässigt är året att betrakta som ett normalår med en skadekvot på 67%. Skadekostnaderna, exklusive kostnader för skadereglering, i direkt försäkring före avgiven återförsäkring uppgick totalt till (53 303) kkr. Resultatet i mottagen återförsäkring uppgick till (1 817) kkr vilket beror främst på att motorskadorna varit lägre på grund av bland annat en mild vinter. Kapitalförvaltningen inklusive värdeförändringar har under året gett ett positivt resultat om (28 854) kkr. RISKER Bolaget är exponerat för vissa risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen utgörs av teckningsrespektive reservsättningsrisker. De finansiella riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Riskhanteringen beskrivs närmare i not 2. LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV Bolagets likviditet är mycket god och kapitalbehovet väl tillgodosett. Bolagets kapitalbas uppgår till kkr och solvenskvoten är 7,4 och överstiger därmed kraven med god marginal. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under året har förberedelserna inför ikraftträdandet av regelverket Solvens 2 fortsatt genom att en lång rad styrdokument och processbeskrivningar arbetats fram och beslutats. Vidare har styrelsen fastställt riktlinjer för den framåtblickande bedömningen av bolagets risker samt framtagit en första rapport avseende detta (Forward Looking Assessment of Own Risk). FRAMTIDA UTVECKLING Genom de senaste årens övertagande av två andra Dina-bolag har bolaget tillförsäkrats nya geografiska marknadsområden. Genom fortsatt fokus på lokal närvaro och hög servicegrad bedöms tillväxtmöjligheterna som goda. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Tio dagar in på 2015 drog stormen Egon in över södra Sverige med stora skador och omfattande elavbrott som följd. För Dina Försäkringar Skaraborg-Nerikes del var det försäkringstagarna i Falbygden som drabbades värst. Totalt har fler än 100 skador till en beräknad kostnad om ca 7 miljoner kronor registrerats i bolaget. 5

6 RESULTATDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: I ny räkning balanseras

7 Femårsöversikt 3) 2) 1) Belopp i kkr Resultat Premieintäkt (f e r) Kapitalavkastning netto i försäkringsrör Försäkringsersättningar (f e r) Återbäring Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsens resultat Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar (verkligt värde) Premieinkomst (f e r) Försäkringstekniska avsättningar (f e r) Konsolideringskapital Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Konsolideringsgrad % 4) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent (f e r) Driftskostnadsprocent (f e r) Totalkostnadsprocent (f e r exkl återbäring) Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning % 5) 1,1 3,7 1,7 1,8 1,1 Totalavkastning % 6) 7,3 6,4 4,7-0,7 2,5 1) Per 29/ övertog bolaget samtliga tillgångar, skulder och förpliktelser i Dina Försäkringar Nerike öms., vilket framgår av jämförelsebeloppen mellan år 2010 och ) Under 2012 har bolaget mottagit en större andel återförsäkring vilket avspeglas i högre belopp av premieintäkter, försäkringsersättningar och driftkostnader jämfört med tidigare år. 3) Per 27/ övertog bolaget samtliga tillgångar, skulder och förpliktelser i Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg öms., vilket framgår av jämförelsebeloppen mellan år 2012 och ) Konsolideringsgrad mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. 5) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 6) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 7

8 Resultaträkning Belopp i kkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) ÅTERBÄRING (efter avgiven återförsäkring) DRIFTSKOSTNADER 6, SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE TEKNISK REDOVISNING Not Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 9, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10, Kapitalavkastning, kostnader 11, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 ÅRETS TOTALRESULTAT

9 Resultatanalys Belopp i kkr SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS Totalt Direkt försäkring Summa Mottagen TEKNISKA RESULTAT 2013 av svenska risker direkt återförsäkring försäkring Hem Företag Hus- Villa Fastighet djur Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförs.) Återbäring Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR Totalt Direkt försäkring Summa Mottagen SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE av svenska risker direkt återförsäkring försäkring Hem Företag Hus- Villa Fastighet djur PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

10 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Andra immateriella tillgångar PLACERINGSTILLGÅNGAR 19 Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring 0 0 Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Aktuell skattefordran FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

11 Balansräkning Belopp i kkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Andra fonder Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat OBESKATTADE RESERVER FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring ANDRA AVSÄTTNINGAR Pensioner och liknande förpliktelser Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld SKULDER Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 11

12 Belopp i kkr RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Övertaget från Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg Resultatdisposition Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Utgående eget kapital

13 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder Nettoinvestering i byggnader och mark 0 0 Nettoinvesteringar i finansiella placeringstillgångar Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel övertagna vid fusion Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut ) Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Värdeförändring på placeringstillgångar Avskrivningar Förändring försäkringstekniska avsättningar f.e.r Resultat vid avyttring av materiella tillgångar Förändring avsättningar pensioner Förändring i avsättning till återbäring Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

14 Noter till de finansiella rapporterna 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Bolaget tillämpar lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26 Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman Förutsättningar vid upprättande av bolagets rapporter De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kronor om inget annat anges.tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar som värderas till verkligt värde. Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar brand och annan skada på egendom (försäkringsklass e), landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skördetröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner, fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar samt annan förmögenhetsskada (klass 16). Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft och senare har inte tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Utländsk valuta Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Redovisning av försäkringsavtal Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Bolagets samtliga försäkringskontrakt har bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att klassificeras som försäkringsavtal. Premieinkomst/Premieintäkt Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras bolaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier. 14

15 Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande Risker, Avsättning för oreglerade skador samt Återbäring. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringsavtal. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, enligt en så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skadekostnaderna och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bland annat uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av avsättning för kvardröjande risker. Avsättning för oreglerade skador Avsättningen för oreglerade skador avser att täcka kvarvarande kostnader för inträffade skador, och beräknas individuellt. Avsättning för oreglerade skador som inträffat men inte anmälts per balansdagen (s k IBNR-avsättning) och för skaderegleringskostnader beräknas på erfarenhetsmässig grund. I de fall en återförsäkrare har ett delansvar i förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal redovisas detta som en tillgång under balansposten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Återbäring Utgörs av avsättningar för återbäring och rabatter till försäkringstagare Driftskostnader Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under Kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som Driftskostnader i försäkringsrörelsen. Avgiven återförsäkring Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som motsvarar räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer med durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Kapitalavkastning intäkter Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar (inklusive utdelningar på aktier i koncern- och intresseföretag), ränteintäkter, valutakursvinster (netto) och realisationsvinster (netto). Kapitalavkastning kostnader Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valutakursförluster (netto), samt realisationsförluster (netto). Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 15

16 SKATTER Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen, hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Kostnader för program och utveckling av Dinagruppens försäkringssystem samt kostnader för det nya ekonomiprogrammet tas upp som Andra immateriellla tillgångar. Avskrivning av försäkringssystemet görs med 12,5% per år från driftstarten 1 mars 2012 och med 20% per år för ekonomisystemet med start Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar framgår av not 14.. BYGGNADER OCH MARK Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolagets fastigheter utnyttjas till 96% i den egna verksamheten och utgör rörelsefastighet men redovisas som förvaltningsfastighet i enlighet med undantaget i FFFS 2008:26. Värdering sker till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet baseras på värderingar utförda av oberoende värderingsmän. Värdering görs normalt vart 5:e år. Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara köp samt avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för fastigheten. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i balansräkningen Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Klassificering IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att bolaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Värdering Aktier och räntebärande värdepapper Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Aktier i Dina AB värderas till substansvärdet inklusive uppskjuten skatt som utgör pris vid handel mellan delägarna. Innehav i övriga onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt värde ej kan fastställas. Andra räntebärande tillgångar För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på mindre än tolv månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell marknadsränta. 16

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Finsmakare i generationer; Blomlöfs Rökeri 6 Tre bolag blir ett 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland 2010 Länsförsäkringar Södermanland Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll VD-kommentar3 2010 Skadornas år 4-5 Förvaltningsberättelse 6-8 Femårsöversikt9 Rapport över koncernens totalresultat10 Resultaträkning

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer