Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 INNEHÅLL"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-kommentar Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning..... Resultatanalys och noter Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse och fullmäktige 29 Ord och begrepp Anteckningar Bilden på omslaget: "De blå träden", målning av Carl-Gustav Gillström. Ett flertal konstverk av Lidan-gruppens medlemmar pryder bolagets kontor i Lidköping. Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 6 maj 2015 kl på Stadshotellet i Lidköping

4 Hade grundarna gillat läget? När jag från mitt kontorsfönster vid Hamngatan i Lidköping blickar ut över Lidan tänker jag ibland på hur mycket vatten som runnit genom älven sedan försäkringsbolaget grundades Jag funderar också över vad de Salebybor som tog initiativet till bolagets bildande hade tänkt om de fortfarande varit med. Hade de kunnat förlika sig med det faktum att bolaget vuxit som det gjort och i dag bedriver verksamhet inte bara i resten av Skaraborg utan även i Närke, att 40 personer är anställda vid fem kontor och att omsättningen passerat 200 miljoner kronor? Jag tror att de hade gillat läget. Studerar man bolagets historik så förstår man att de var framsynta män som förstod betydelsen av utveckling och tillväxt. Vi summerar nu 2014, bolagets 128:e verksamhetsår, ett år med stora förändringar. Efter fusionen föregående årsskifte har vi upplevt det första året som Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike. Stora förändringar i ett företag kräver mycket av medarbetarna. Ny organisation, nya arbetskamrater, nya arbetssätt, ökade krav. Olika företagskulturer ska smälta samman. Detta kan vi stolt konstatera att vi har lyckats med och det tack vare varje medarbetares engagemang och ansvarstagande! Vid sidan av fusionsarbetet och det allra viktigaste jobbet att ge våra kunder bästa möjliga service har vi arbetat hårt med att förbereda bolaget på det nya och krävande EU-regelverket Solvens 2. Vi har också i projektform tillskapat ett systematiskt skadeförebyggande arbete i syfte att begränsa framtida skadekostnader. Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike har en en sund försäkringsrörelse som ett skademässigt normalår lämnar ett visst överskott. Trots den stora mängden översvämningsskador efter det häftiga regnovädret i Kvänum i augusti, en storbrand utanför Lidköping samma månad och flera bränder mot slutet av året blev 2014 ett genomsnittsår skademässigt med ett försäkringstekniskt resultat om 5,3 miljoner kronor. På kapitalsidan blev 2014 ett mycket bra år och summa summarum kan vi glädja oss åt ett riktigt gott ekonomiskt resultat. Att samla i ladorna och fortsätta konsolidera bolaget är viktigare än någonsin i tider då kraven på kapitaltäckning skruvas upp och det allt som oftast dyker upp politiska förslag om hårdare beskattning av finansiella företag. Det är mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut att tills vidare upphöra med återbäringssystemet. Det är inte definitivt skrotat, men för närvarande inte ansvarsfullt att tillämpa. På andra sidan fönstret visar Lidans vatten ingen avsikt att stanna upp. Det tänker vi inte göra på insidan heller. Vi fortsätter i våra föregångares anda att växa, utvecklas och skapa trygghet. Lidköping i februari 2015 Stefan Ericson verkst. dir. 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, org.nr , avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike bedriver verksamhet i associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag och har sitt säte i Lidköpings kommun. Bolagets adress är: Hamngatan 17, Box 674, Lidköping. VERKSAMHET Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike meddelar direkt försäkring mot brand och annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets koncessionsområde är Västra Götalands och Örebro län samt Motala och Finspångs kommuner. Genom Dina Försäkring AB (Dina AB) tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från Dina AB. STRUKTUR OCH ORGANISATION Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är jämte 11 andra fristående, lokala Dina-bolag medlem i Dina Försäkringar Federation och delägare i Dina AB, som bland annat svarar för att gruppens försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade, såväl inom federationen som externt. Bolaget deltar i Dina-federationens interna återförsäkringssystem, vilket innebär att bolaget även mottager andelar av Dina AB:s och gruppens återförsäkring. Bolagets styrelse har 7 ledamöter. Antalet anställda uppgår till 38 omräknat till heltidstjänster. Upplysning om medelantalet anställda, löner och ersättningar mm samt uppgifter om sociala kostnader lämnas i tilläggsupplysningar not 30. RESULTAT 2014 års resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar ett överskott på (22 044) kkr. Premieintäkterna i direkt försäkring (f e r) uppgick till (92 596) kkr samt i mottagen återförsäkring (79 592) kkr. Skademässigt är året att betrakta som ett normalår med en skadekvot på 67%. Skadekostnaderna, exklusive kostnader för skadereglering, i direkt försäkring före avgiven återförsäkring uppgick totalt till (53 303) kkr. Resultatet i mottagen återförsäkring uppgick till (1 817) kkr vilket beror främst på att motorskadorna varit lägre på grund av bland annat en mild vinter. Kapitalförvaltningen inklusive värdeförändringar har under året gett ett positivt resultat om (28 854) kkr. RISKER Bolaget är exponerat för vissa risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen utgörs av teckningsrespektive reservsättningsrisker. De finansiella riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Riskhanteringen beskrivs närmare i not 2. LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV Bolagets likviditet är mycket god och kapitalbehovet väl tillgodosett. Bolagets kapitalbas uppgår till kkr och solvenskvoten är 7,4 och överstiger därmed kraven med god marginal. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under året har förberedelserna inför ikraftträdandet av regelverket Solvens 2 fortsatt genom att en lång rad styrdokument och processbeskrivningar arbetats fram och beslutats. Vidare har styrelsen fastställt riktlinjer för den framåtblickande bedömningen av bolagets risker samt framtagit en första rapport avseende detta (Forward Looking Assessment of Own Risk). FRAMTIDA UTVECKLING Genom de senaste årens övertagande av två andra Dina-bolag har bolaget tillförsäkrats nya geografiska marknadsområden. Genom fortsatt fokus på lokal närvaro och hög servicegrad bedöms tillväxtmöjligheterna som goda. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Tio dagar in på 2015 drog stormen Egon in över södra Sverige med stora skador och omfattande elavbrott som följd. För Dina Försäkringar Skaraborg-Nerikes del var det försäkringstagarna i Falbygden som drabbades värst. Totalt har fler än 100 skador till en beräknad kostnad om ca 7 miljoner kronor registrerats i bolaget. 5

6 RESULTATDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: I ny räkning balanseras

7 Femårsöversikt 3) 2) 1) Belopp i kkr Resultat Premieintäkt (f e r) Kapitalavkastning netto i försäkringsrör Försäkringsersättningar (f e r) Återbäring Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsens resultat Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar (verkligt värde) Premieinkomst (f e r) Försäkringstekniska avsättningar (f e r) Konsolideringskapital Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Konsolideringsgrad % 4) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent (f e r) Driftskostnadsprocent (f e r) Totalkostnadsprocent (f e r exkl återbäring) Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning % 5) 1,1 3,7 1,7 1,8 1,1 Totalavkastning % 6) 7,3 6,4 4,7-0,7 2,5 1) Per 29/ övertog bolaget samtliga tillgångar, skulder och förpliktelser i Dina Försäkringar Nerike öms., vilket framgår av jämförelsebeloppen mellan år 2010 och ) Under 2012 har bolaget mottagit en större andel återförsäkring vilket avspeglas i högre belopp av premieintäkter, försäkringsersättningar och driftkostnader jämfört med tidigare år. 3) Per 27/ övertog bolaget samtliga tillgångar, skulder och förpliktelser i Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg öms., vilket framgår av jämförelsebeloppen mellan år 2012 och ) Konsolideringsgrad mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. 5) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 6) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 7

8 Resultaträkning Belopp i kkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) ÅTERBÄRING (efter avgiven återförsäkring) DRIFTSKOSTNADER 6, SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE TEKNISK REDOVISNING Not Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 9, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10, Kapitalavkastning, kostnader 11, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 ÅRETS TOTALRESULTAT

9 Resultatanalys Belopp i kkr SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS Totalt Direkt försäkring Summa Mottagen TEKNISKA RESULTAT 2013 av svenska risker direkt återförsäkring försäkring Hem Företag Hus- Villa Fastighet djur Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförs.) Återbäring Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR Totalt Direkt försäkring Summa Mottagen SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE av svenska risker direkt återförsäkring försäkring Hem Företag Hus- Villa Fastighet djur PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

10 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Andra immateriella tillgångar PLACERINGSTILLGÅNGAR 19 Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring 0 0 Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Aktuell skattefordran FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

11 Balansräkning Belopp i kkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Andra fonder Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat OBESKATTADE RESERVER FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring ANDRA AVSÄTTNINGAR Pensioner och liknande förpliktelser Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld SKULDER Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 11

12 Belopp i kkr RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Övertaget från Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg Resultatdisposition Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Utgående eget kapital

13 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder Nettoinvestering i byggnader och mark 0 0 Nettoinvesteringar i finansiella placeringstillgångar Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel övertagna vid fusion Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut ) Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Värdeförändring på placeringstillgångar Avskrivningar Förändring försäkringstekniska avsättningar f.e.r Resultat vid avyttring av materiella tillgångar Förändring avsättningar pensioner Förändring i avsättning till återbäring Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

14 Noter till de finansiella rapporterna 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Bolaget tillämpar lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26 Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman Förutsättningar vid upprättande av bolagets rapporter De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kronor om inget annat anges.tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar som värderas till verkligt värde. Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar brand och annan skada på egendom (försäkringsklass e), landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skördetröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner, fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar samt annan förmögenhetsskada (klass 16). Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft och senare har inte tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Utländsk valuta Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Redovisning av försäkringsavtal Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Bolagets samtliga försäkringskontrakt har bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att klassificeras som försäkringsavtal. Premieinkomst/Premieintäkt Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras bolaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier. 14

15 Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande Risker, Avsättning för oreglerade skador samt Återbäring. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringsavtal. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, enligt en så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skadekostnaderna och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bland annat uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av avsättning för kvardröjande risker. Avsättning för oreglerade skador Avsättningen för oreglerade skador avser att täcka kvarvarande kostnader för inträffade skador, och beräknas individuellt. Avsättning för oreglerade skador som inträffat men inte anmälts per balansdagen (s k IBNR-avsättning) och för skaderegleringskostnader beräknas på erfarenhetsmässig grund. I de fall en återförsäkrare har ett delansvar i förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal redovisas detta som en tillgång under balansposten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Återbäring Utgörs av avsättningar för återbäring och rabatter till försäkringstagare Driftskostnader Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under Kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som Driftskostnader i försäkringsrörelsen. Avgiven återförsäkring Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som motsvarar räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer med durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Kapitalavkastning intäkter Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar (inklusive utdelningar på aktier i koncern- och intresseföretag), ränteintäkter, valutakursvinster (netto) och realisationsvinster (netto). Kapitalavkastning kostnader Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valutakursförluster (netto), samt realisationsförluster (netto). Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 15

16 SKATTER Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen, hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Kostnader för program och utveckling av Dinagruppens försäkringssystem samt kostnader för det nya ekonomiprogrammet tas upp som Andra immateriellla tillgångar. Avskrivning av försäkringssystemet görs med 12,5% per år från driftstarten 1 mars 2012 och med 20% per år för ekonomisystemet med start Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar framgår av not 14.. BYGGNADER OCH MARK Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolagets fastigheter utnyttjas till 96% i den egna verksamheten och utgör rörelsefastighet men redovisas som förvaltningsfastighet i enlighet med undantaget i FFFS 2008:26. Värdering sker till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet baseras på värderingar utförda av oberoende värderingsmän. Värdering görs normalt vart 5:e år. Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara köp samt avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för fastigheten. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i balansräkningen Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Klassificering IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att bolaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Värdering Aktier och räntebärande värdepapper Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Aktier i Dina AB värderas till substansvärdet inklusive uppskjuten skatt som utgör pris vid handel mellan delägarna. Innehav i övriga onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt värde ej kan fastställas. Andra räntebärande tillgångar För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på mindre än tolv månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell marknadsränta. 16

17 Andra finansiella tillgångar I denna kategori ingår bl a Depåer hos företag som avgivit återförsäkring, Fordringar samt Kassa och Bank. Dessa värderas till anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet. Finansiella skulder Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde vilket även anses motsvara det verkliga värdet. MATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt. Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioder: Inventarier 5 år ANDRA AVSÄTTNINGAR En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Pensionskostnader Bolaget omfattas av FTP-planen genom försäkring i Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). FTPplanen är en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Enligt RRF 2 punkt 3 redovisas dock FTP-planen som en avgiftsbestämd pensionsplan. Bolagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt bolaget en period. Bolaget har därutöver ett åtagande för medarbetare födda 1955 och tidigare som ger den anställde rätt sluta sin anställning tidigast vid 62 års ålder. Beräknad skuld, som ligger utanför tryggandelagen redovisas i balansposten Pensioner och liknande förpliktelser. Avsättningen som görs enligt 62-årsregeln utgår från en bedömning av förväntat utnyttjande av att gå i pension före 65 års ålder. 2. UPPLYSNINGAR OM RISKER Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Styrelsen fastställer riktlinjer för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll och uppföljning. Försäkringsrisker Teckningsrisker Teckningsrisker begränsas genom riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker. Riskbedöming och riskkontroll sker enligt fastställda regelverk och riskurval. Bolaget tecknar egendomsförsäkring som löper under ett år vilket ger möjlighet att ompröva förlängning, eller att ändra pris och villkor vid förlängning. Bolagets primära verksamhetsområde utgörs av Västra Götalands och Örebro län samt Motala och Finspångs kommuner. Risker för naturkatastrofer begränsas genom återförsäkring hos Dina AB. Uppföljning av premier och skador sker löpande under året. Reservsättningsrisker Reservsättningsinstruktioner har beslutats av styrelsen. Reservsättningsrisken, d v s risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till för att reglera inträffade skador, undviks genom en noggrann uppföljning av anmälda skador. Uppföljningen underlättas av att skadehandläggingen normalt är avslutad inom ett år. Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring begränsas konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Bolagets återförsäkring tecknas hos Dina AB vilka avger affären internt som riskutjämnad återförsäkring inom Dina-federationen och externt hos svenska och internationella återförsäkrare. 17

18 Bolagets skadekostnad per enskild risk och skadehändelse begränsas genom en excessåterförsäkring hos Dina AB. För skogs- resp djurskador har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad till högst 150 respektive 90% av premieintäkten. Därtill har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för övrig egendom. Bolaget mottager återförsäkring från Dina AB som efter avgiven externåterförsäkring återförsäkrar sin direktförsäkringsaffär hos Dina-federationen. Från 2012 utökade Dina AB andelen direktaffär som återförsäkras hos Dina-federationen och retroducerar även den affär som mottages från Dina-federationen. Finansiella risker Styrelsen fastställer policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen. Riktlinjerna anger hur bolagets tillgångar skall vara allokerade mellan olika tillgångsslag. Styrelsen har utsett en kapitalplaceringsgrupp som har till uppgift att löpande följa utvecklingen av bolagets tillgångar och ta beslut om placeringar inom de ramar styrelsen beslutat. Kapitalplaceringsgruppen tar även fram förslag på förändringar av de regler som styr kapitalförvaltningen. Bolagets innehav av finansiella instrument syftar till att matcha placeringstillgångarna mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och att inom den ramen uppnå en tillfredsställande avkastning. Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att tillfredsställande avkastning på kapitalet skall uppnås genom ett balanserat innehav av aktier och räntebärande värdehandlingar utan väsentliga engagemang i mera riskfyllda eller komplexa instrument. Kreditrisker Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet. Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg. Rating av obligationsportföljen framgår av not 17. Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Kreditrisk i fordringar på återförsäkrare Samtliga fordringar avseende återförsäkring avser Dina AB som mottager återförsäkring från Dina-federationen. Dina ABs återförsäkring avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare. Dina AB placerar sin externåterförsäkring hos bolag med lägst A-rating. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för att kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder och finansiella skulder. Den genomsnittliga durationen på bolagets försäkringstekniska avsättningar avseende oreglerade skador i direkt försäkring uppgår till ca 8 månader. Skulder avseende försäkringstekniska avsättningar i mottagen återförsäkring motsvaras av fordran i depå hos företag som avgivit återförsäkring. I normalfallet är löptiden på bolagets finansiella tillgångar och skulder < 6 månader. Marknadsrisker Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet på fastförräntade tillgångar sjunker när marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk ökar med tillgångens löptid. Exponeringen för valutarisker är begränsad till innehavet i aktier och andelar som noteras i utländsk valuta. Aktiekursrisken är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av företagsspecifika eller samhällsekonomiska faktorer. Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på bolagets resultat och eget kapital. Nettopåverkan Årets resultat och eget kapital (kkr) Ränteförändring 1% Skillnad mellan verkligt värde strukturerade produkter och garanterat inlösenvärde Förändring verkligt värde aktier -10% Valutakursförändring -10%

19 3. PREMIEINKOMST, PREMIEINTÄKT, brutto Avtal tecknade i Sverige Dir förs. Mott.åf Totalt Dir förs. Mott.åf Totalt Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN Kapitalbas :(Genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar f e r - genomsnittliga premiefordringar) Kalkylräntesats: medelvärdet av räntan för 90-dagars statsskuldsväxlar under räkenskapsåret. Kalkylräntesats för 2014 är 0,4 % (0,9%). 5. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar Brutto Åf andel Netto Brutto Åf andel Netto Utbetalda skadeersättningar Driftskostnader för skadereglering Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i Avsättning för oreglerade skador Förändr i avs för inträffade o rap. skador Förändr i avs för inträffade men ej rap. skador (IBNR) Skaderegleringskostnader Förändr i Avs för oreglerade skador Summa Försäkringsersättningar Dir förs. Mott.åf Totalt Dir förs. Mott.åf Totalt Försäkringsersättningar brutto DRIFTSKOSTNADER Totala driftskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övriga driftskostnader Summa Härav skaderegleringskostnader Härav finansförvaltningskostnader Driftskostnader brutto härav direkt försäkring härav mottagen återförsäkring Provisioner och andra ersättningar har avräknats med Driftskostnader, netto Provisioner i direkt försäkring Övriga anskaffningskostnader Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring OPERATIONELL LEASING Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: Inom ett år år > 5 år RESULTAT AV AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING Dir förs. Mott. å.f Totalt Dir förs. Mott. å.f Totalt Premiekostnad för avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsers Återförs. andel av förändr. i oregl.skador

20 9. KAPITALAVKASTNING, intäkter Hyresintäkter från byggnader och mark Utdelning på aktier och andelar Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Realisationsvinster, netto Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Summa kapitalintäkter OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Vinster Förluster Vinster Förluster Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar Summa orealiserade vinster och förluster KAPITALAVKASTNING, kostnader Driftskostnader för byggnader och mark 0-81 Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Övriga räntekostnader Realisationsförluster, netto Aktier och andelar 0 0 Räntebärande värdepapper 0 0 Övriga placeringstillgångar Summa kapitalkostnader NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER Samtliga finansiella tillgångar har identifierats som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen. Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22,0% ,0% Skattemässiga avskrivningar byggnad Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Schablonintäkt investeringsfonder Redovisad effektiv skatt -20,9% ,7%

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10

Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10 ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning och Rapport över totalresultat 5 Resultatanalys 7 Balansräkning 9 Rapport över

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.dina.se

Årsredovisning 2013. www.dina.se Årsredovisning 2013 www.dina.se 3 Årsredovisning 2013 för Org nr 586000-4539 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 4-5 Femårsöversikt 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 8 Balansräkning 9-10 Redogörelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina.

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina. Årsredovisning 2014 Närmare än någon annan HÄLSINGLAND Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85 GÄSTRIKLAND www.dina.se 3 Årsredovisning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2012 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2015 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2015 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2015 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2015 Innehåll Vd-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2014 fördelad

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer