Måndag kl. 11:00 Hamnskär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Måndag kl. 11:00 Hamnskär Gunnel Simu (S), ordförande Peter Waara, (S), vice ordf Anders Rönnkvist (M) Jouni Slagner (S) Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V) Perarne Kerttu (C) Hans öhman (S) tj ers för Ida Karkiainen Raija Karlander (M) Gun-Britt Liljergren (C) Sida 1 Justering Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare Kurt Rosendahl, S /~7~ Eine Piri Ordförande Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ~/. A~;--:;) " ---f--~ jojdf ---- Eme Pirilä

2 Föredragningslista Sida a 201b 202 Val av justerare och godkännande av dagordningen Kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande Länsstyrelsen: Lägesrapport angående blandade platser Budget 2015 KLF Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning strategianalys - Medelshantering HABOAvtal Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 Prognos oktober 2014 för socialnämnden Markförvärv: Vuono skyttecentrum. BUN 2012/8 Aterkoppling till Revisionsrapport VA Information: avfallsabonnemang Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren Ansökan om överbryggningsfinansiering Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag till Cup Haparanda 2014 Rekommendationer angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet Handlingsprogram Palliativ vård - för antagande av handlingsprogrammet Skrivelse angående hantering av begäran av offentliga handlingar Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS Svar: Medborgarförslag Permanenta solskydd till alla förskolor Motion angående Utvärdering av skolformen F-9 Fråga om pension för politiker Kommunalrådets rapport

3 203 Kommunchefens rapport 204 Anställning av kommunchef Sida Enhetschefernas verksamhetsrapporter 206 Delgivningar 207 Delegationsbeslut 208 Protokollen KsAu , , Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

4 Sida4 KS 179 Val av justerare och godkännande av dagordningen Till justerare väljs Kurt Rosendahl, S. Som ärende 23b ( 201b) tas upp frågan om pension. Härefter godkänns dagordningen. Ordföranden Gunnel Simu tackar kommunstyrelsen avgående ledamöter och ersättare för gott arbete under mandatperioden Vice ordföranden Peter Waara tackar Gunnel Sim u för väl genomfört arbete som kommuhstyrelsens ordförande under mandatperioden Alla ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar GOD JUL och GOTT NYTT AR!

5 KS 180 Sida5 Överläggning med kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa. Ordföranden tackar revisorerna för genomgången. Ärendebeskrivning Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och övriga nämnderna ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Kommunallagen fastlägger att var och en av nämnderna (inklusive styrelsen) inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när vården av en kommunal angelägenhet har överlämnats till någon annan. För att fullgöra sitt uppdrag måste således respektive nämnd och styrelse bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. Den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande sker genom översiktlig analys av protokoll samt budget- och måldokument Vidare sker en uppföljning av iakttagelser gjorda under föregående års ansvarsutövandegranskning. Iakttagelser utifrån den översiktliga protokollsoch dokumentgranskningen samt föregående års ansvarsutövandegranskning ligger till grund för revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. Bedömningen av ansvarsutövandet sker till stor del utifrån resultatet av revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. l vår granskning biträds vi av kommunal sektor inom PwC. För att underlätta diskussionen med nämnden/styrelsen bifogas ett diskussionsunderlag att användas vid vår träff med er. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa.

6 Beslutsunderlag KS 2014/456 Sida6 Beslutsexpediering Revisorerna

7 KS 181 Sida 7 Lägesrapport angående blandade platser beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till10 platser under år Ärendebeskrivning Lena Lahti föredrar. Migrationsverket överlämnade sin höstprognos till regeringen den 4 november. Den redovisaren kraftig ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Ca ensamkommande barn beräknas söka asyl under Detta innebär att platsbehovet för 2015 har höjts till asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala fördelningstal för Migrationsverkets anvisning av barn är nu i Steg 4, vilket innebär att samtliga kommuner i landet får barn utanför sin överenskommelse. Vid årsskiftet nollställs alla steg. Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under sommaren och har sedan dess haft ett snitt på 200 ensamkommande barn per vecka. Allledig kapacitet i kommunerna fylldes snabbt och Migrationsverkets anvisning gick in i Steg 3 c, detvill säga till kommuner som inte nått sin måluppfyllelse i fördelningstalen. Det har ställt och ställer fortsatt mycket höga krav på er kommuner. Nya platser som nu tillkommer i kommunerna beläggs alltmer av asylsökande barn som redan anvisats till kommunen under sommaren och hösten. Den politiska processen, som rör ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn, har slutförts i flera kommuner och nytecknade överenskommelser har undertecknats. Då fördelningstalen kommer att öka markant innebär det att nytecknade överenskommelser är inaktuella redan innan de har trätt ikraft och nya politiska beslut väntar. Länsstyrelsen har vägt konsekvenserna av detta mot att anvisa enligt steg 4 redan i början av Steg 4 tillkom för att klara akuta lägen under kortare perioder och inte under större delen av ett kalenderår. För Haparanda innebär detta att ert kommuntal som idag ligger på 7 asylplatser kommer att höjas till 1 O asyl platser. Ni har idag i er överenskommelse 5 asylplatser och för att ni inte ska behöva gå in i steg 3 (utökad möjlighet för anvisning) så föreslår Länsstyrelsen att ni skriver om er överenskommelse till att omfatta 1 O asyl platser. Detta för att ni själva ska få en bättre framförhållning och planering i er verksamhet.

8 Sida8 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till 1 O platser under år Beslutsunderlag KS 2014/325 Beslutsexpediering Lena Lahti Migrationsverket (nytt avtal) Länsstyrelsen Norrbottens län (nytt avtal) IY3

9 KS 182 Sida 9 Budget 2015 Kommunledningsförvaltningen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt reviderat förslag. Bilaga. Ärendebeskrivning Hans Kenttä föredrar. Genomgång av budgetförslaget för KLF. Vissa tillägg behövs: Valnämnden på grund av extra riksdagsval Dessa tillägg går att lösa internt. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt förslaget samt med följande tillägg Beslutsunderlag KS 2014/487 Beslutsexpediering Ekonomi Hans Kenttä Sven Forsberg

10 KS 183 Sida 10 Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. Ärendebeskrivning Hans Kentä föredrar. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen bland annat fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Från år 2013 ändrades kommunallagen i några delar som handlar om ekonomi. En nyhet anger kommunallagen (1991 :900, kap 8) att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutarom och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (bilaga 1) Förslag till beslut Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. 1 Beslutsunderlag KS 2014/485 Beslutsexpediering Hans Kenttä KS KF

11 KS 184 Sida 11 strategianalys - Medelshantering Haparanda stad beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Ärendebeskrivning. Hans Kenttä föredrar. Analys från Söderberg & Partners genomgås. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande med kompletteringar som kommer senare. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Beslutsunderlag KS 2014/486 Beslutsexpediering KF Hans Kenttä

12 KS 185 HABO Avtal Sida 12 beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Kalle Kyösti föredrar. Gällande avtal är gammalt och behöver ses över. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Beslutsexpediering Hans Kenttä Kalle Kyösti lys

13 KS 186 Sida 13 Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Tanja Niva föredrar. Genomgång av Socialnämndens verksamhetsanalys från Björn Sundström och Signild östgren Förslag till beslut Att tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/126 Beslutsexpediering Socialnämnden Merja Pikkuaho

14 KS 187 Sida 14 Prognos oktober 2014 för socialnämnden tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Tanja Niva och Sanna Saarikoski redogör för Socialnämndens prognos för oktober tar del av prognosen oktober Socialnämnden har gett ijänstemännen i uppdrag att bereda avgiftsfrågan samt ett uppdaterat regelverk som kommer att skickas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Förslag till beslut Att tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/11 Beslutsexpediering SN KS KF

15 KS 188 Sida 15 Markförvärv: Vuono skyttecentrum. beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Ärendebeskrivning Göran Wigren och Allan Fjellvind föredrar. Haparanda kommun har förhandlat med Fortifikationsverket om markpriset för fastigheterna Vuono 14:1 O, 14:17 samt del av Vuono 9:2 och kommer att genomföra köpet till ett pris på kr. Förslag till köpeavtal finns efter förhandlingar med Fortifikationsverket Köpeavtalet genomgås. ' Förslag till beslut Att beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Beslutsunderlag BUN 2012/8 Beslutsexpediering Göran Wigren Allan Fjellvind Ekonomi

16 KS 189 Sida 16 Aterkoppling till Revisionsrapport VA-verksamhet, Haparanda stad tar del av va-chefen Sofia Rosendahls information. Ärendebeskrivning Sofia Rosendahl föredrar. l nformation Revisorerna har granskat VA-verksamheten och redovisat en rapport till Syftet med rapporten var att bedöma ifall H aparanda kommun bedriver VA-verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt vad avser anläggningarnas tillgångar. Synpunkter gällande granskningen Framtagande av ett anläggningsregister tillsammans med en tekniskbeskrivning över anläggningarna är under konstruktion. En treårig investeringsplan över anläggningarna är gjorda samt att en underhållsplan för anläggningarna är under konstruktion och kommer att redovisas under år 2015 till. Revisorerna påpekar även att VA-kollektivet inte har kunnat avsätta pengar till en investeringsfond, detta beror främst på att VA-kollektivet gjort ett underskott under tiden VA-kollektivet var i bolaget Haparanda Teknik och fastighet" AB samt under det år VA-kollektivet varit i kommunalregi. Underskottet beror på den låga investeringstakt som skett inom VA-verksamheten de senaste 10 åren. Drift- och underhåll av VAanläggningarna har bestått av akuta utryckningar och inga förebyggande investeringar på anläggningarna har skett. VA-kollektivets anläggningar är i föråldrande skick och i stort behov av reinvestering och investering. Bifogar den ekonomiska investeringsplanen för de kommande tre åren. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen tar del av informationen. Beslutsunderlag KS 2014/428 Beslutsexpediering Sofia Rosendahl

17 KS 190 Sida 17 Information angående avfallsabonnemang tar del av informationen. Ärendebeskrivning Va-chefen Sofia Rosendahl föredrar. Skrivelse angående s beslut i ärendet Frikort för HSB. Förslag till beslut Kommunstyrels~n tar del av informationen. ' ' Beslutsunderlag KS 2014/369 ' Beslutsexpediering Sofia Rosendahl lys

18 KS 1g1 Sida 18 Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren enligt 9 kap 2 alkohollagen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Ärendebeskrivning s arbetsutskott ansvarar för att alkohollagen (SFS 2010: 1622) efterföljs. Alkoholhandläggaren ansvarar för handläggningen av ansökningar, för att tillsyn sker, för ansvarsfull alkoholservering m.m. Tillsynsarbetet delas; in i tre olika delar: inre, yttre och förebyggande tillsyn. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren avseende tillsynen av serveringstillstårid i kommunen. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för ser-veringstillstånd för åren Beslutsunderlag KS 2014/454 Beslutsexpediering Cecilia Waara

19 KS 192 Sida 19! Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren En förändring i förhållande lill föregående tillsynsplan avseende för tillsynen enligt tobakslagen (SFS1993:581), alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende detaljhandel med folköl och lagen (SFS 2009:730) om handel med receptfria läkemedel är att ansvaret nu fördelas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden. s arbetsutskott föreslås ansvara för samtlig tillsyn enligt alkohollagen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med 9 kapitlet 2 alkohollagen. Mål med arbetet inom tobakslagenalkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 1. Handläggaren ska verka för ökad samverkan med andra myndigheter och organisationer. 2. Handläggaren ska verka för att höja kunskapen om tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom försäljningsställena. 3. Tillsynen och tillsynsmetodiken ska fortsätta att utvecklas så att kraven från lagstiftningen kan tillgodoses effektivt. Ärendets beredning Samråd har hållits med samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen Kurt RosendahL

20 Sida 20 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Beslutsunderlag KS 2014/455 Beslutsexpediering Cecilia Waara Samhällsbyggnadsnämnden lyj

21 KS 193 Sida 21 Ansökan om Överbryggningsfinansiering med kr Heart of Lapland 2015 beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Ärendebeskrivning Bakgrund Heart of Lapland är den gemensamma plattformen för besöksnäringen i Haparanda, Kalix, Pajala, överkalix, övertorneå. Den gemensamma organisationen verkar för samverkan och samordning av resurser i syfte att stärka östra Norrbottens attraktions och konkurrenskraft som destination. Till grund för utvecklingsarbetet har den vision, profil och de strategiska riktlinjer som togs fram under den så kallade Kraftprocessen Up2Us i länet legat. Nuvarande finansiering: Nuvarande projekt, överbryggningsfinansieringen från ord till handling 2014 genomförs i samverkan med Swedish Lapland, Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunerna. Samtliga kommuner i Norrbottens län deltar i projektet. Projekt period är 1/ / Överbryggningsfinansiering specifikt Haparanda kommun Heart of Lapland stä!!er frågan om Haparanda kommun vi!! medverka till en överbryggnings finansiering under perioden Syftet är att upprätthålla driften av verksamheten och viss marknadsaktivitet, webb, databas, evenemang osv. Men även förbereda, formera och implementera den regionala strategin inför kommande strukturfondsprojektet Förslag till finansieringslösning 50 % av Haparandas medfinansierade belopp för 2014 Vilket innebär: SEK. Avser perioden Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Beslutsunderlag KS 2014/458 Beslutsexpediering Daniel Fälldin Heart of Lapland Ekonomi

22 Sida 22 KS 194 Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker om medel till projektet Integration av nysvenskar. Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd i Sverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna i Norden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjola-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. ~ Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet. Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska

23 Sida 23 samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Bidrag söks med kr. Förslag till beslut beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/389 Beslutsexpediering K sa u l.

24 KS 195 Sida 24 Ansökan om bidrag ( kr) till Cup Haparanda 2014 beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Ärendebeskrivning HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. l år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer l dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. Ansökan har ändrats så att bidrag söks med kr då damklasserna inte genomförs. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Beslutsunderlag KS 2014/411 Beslutsexpediering HSKT Brottning Heli Taivalsaari Ekonomi

25 KS 196 Sida 25 Rekommendationer till medlemskommuner angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget. Ärendebeskrivning Marlene Haara föredrar. Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund: Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet, -GEM R-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. l början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna - att fastställa ett kommunövergripandejämställd hetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet i Norrbotten senast oktober att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med - att jämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med GEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus -att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida. Förslag till beslut Att.kommunstyrelsen beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget.

26 Beslutsunderlag KS 2013/472 Sida 26 Beslutsexpediering

27 KS 197 Sida 27 Handlingsprogram Palliativ vård - styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta handlingsprogrammet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede- Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Ärendebeskrivning Carina Kapraali föredrar. Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, andra upplagan, är reviderat under hösten Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör patienter som är över 18 år och äldre i livets slutskede. Representanter från landsting och kommun har uppdaterat och aktualiserat handlingsplanen. Den är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativ vård samt mätbara kvalitetsindikatorer. Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att säkra kvalite och fungerande vård och omsorgskedjor för god palliativ vård på lika villkor. l dokumentet används ordet patient då handlingsprogrammet vänder sig till vårdgivare inom både kommun, landsting samt privata vårdgivare. standard ska -ge underlag för rutiner på lokal nivå - stimulera och underlätta utveckling - underlätta kvalitetsuppföljning Innehållet kommer att uppdateras genom återkommande revidering en gång per år. lp

28 Sida 28 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Beslutsunderlag SN 2014/145 Beslutsexpediering Socialnämnden Carina Kapraali KF

29 Sida 29 KS 198 Skrivelse angående Haparanda kommuns hantering av begäran av offentliga handlingar beslutar att anta svaret i ijänsteskrivelsen som sitt eget svar. Ärendebeskrivning har ställt frågor till kommunstyrelsen angående kommunens hantering av begäran om allmänna handlingar m.m.: Medborgarkontorets chef Tommi Slunga har lämnat följande svar: Svar på fråga 1, 2, 3, 4, 7 och 8: Vi eftersträvar att behandla alla begäran om allmänna handlingar skyndsamt och snabbast möjligt samt med god och jämn kvalitet till alla. Arbetsbelastningen på kommunsekreteraren tillika registratorn har varit onormalt hög den senaste tiden. Eventuella påpekade brister är noterade samt försöker vi komma till rätta med dem. Registratorerna har tystnadsplikt. Svar på fråga 5 och 6: Refererar till t f Kommunchefs svar i ett annat brev med liknande frågeställning, svar på första frågan. Svaret bifogas denna tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta svaret i tjänsteskrivelsen som sitt eget svar. Beslutsunderlag KS 2014/400 Beslutsexpediering Sven Forsberg Tommi Slunga

30 Sida 30 KS 199 Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Reglementen, delegationsordningen med flera planer för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver uppdateras. Förslag till uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan föredras. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och _skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/484 Beslutsexpediering Kommunledningskontoret l.

31 KS 200 Sida 31 Svar: Medborgarförslag: Permanenta solskydd till alla förskolor Barn- och ungdomsnämnden har beslutat föreslå att alla förskolor som har behov av solskydd erbjuds att anskaffa flyttbara solskydd. tar del av Barn- och ungdomsnämndens beslut och skickar svaret till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning har inkommit med ett medborgarförslag som lyder: "Solskydd till alla förskolor. Jag, anser att alla förskolor inom Haparanda kommun ska utrustas med solskydd på förskolornas gårdar. Det är känt sedan länge att överexponering av UV-strålning från solen inte är bra för barn och ökar risken för hudcancer längre fram i livet. Risken med starkt solsken på oskuggade färskolegårdar medför också att temperaturerna kan stiga till hälsovådliga nivåer. Mitt förslag är därför: Jag anser att kommunen ska tillse att förskolornas barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret - förse sandlådorna på förskolorna med permanent solskydd." Förslagsställaren hänvisar till att barn på förskolan blir utsatta för exponering av sol under sommarmånaderna. Hon föreslår i sitt medborgarförslag KS 2014/248 att kommunen anlägger permanenta solskydd över sandlådorna för att möjliggöra att barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att det är ett bra förslag att anlägga solskydd för möjlighet till skugga under sommarhalvåret, samt även som skydd vid regn. Varje förskolas utemiljö har olika behov beroende på var sandlådan är belägen, men även överlag hur utemiljön är organiserad. Några förskolor har redan idag bra fungerande solskydd, både permanenta och flyttbara solskydd. Flyttbara/löstagbara solskydd är uppskattade och anses som en bra lösning och kan anpassas och flyttas efter önskemål. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de färskolegårdar som har behov av solskydd ska få detta, men inte permanenta solskydd, utan flyttbara solskydd utifrån vad som passar för den enskilda förskolan.

- ---------------;~ - -- -------

- ---------------;~ - -- ------- Tid och plats Beslutande Måndag kl. 09:00 Byskär Gunnel Simu (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Marlene Haara, S, ers för Bengt-Olov lnnala Sida 1 Övriga närvarande PeterWaara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär Sida 1 Tid och plats Måndagen kl. 08.00 Byskär ande Gunnel Simu (S), Ordförande Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) ers för Bengt-Olov lnnala Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Övriga närvarande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 14 december 2015 kl. 17.25 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm (np) Eva

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-11-08, kl 0830-1230 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer