Måndag kl. 11:00 Hamnskär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Måndag kl. 11:00 Hamnskär Gunnel Simu (S), ordförande Peter Waara, (S), vice ordf Anders Rönnkvist (M) Jouni Slagner (S) Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V) Perarne Kerttu (C) Hans öhman (S) tj ers för Ida Karkiainen Raija Karlander (M) Gun-Britt Liljergren (C) Sida 1 Justering Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare Kurt Rosendahl, S /~7~ Eine Piri Ordförande Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ~/. A~;--:;) " ---f--~ jojdf ---- Eme Pirilä

2 Föredragningslista Sida a 201b 202 Val av justerare och godkännande av dagordningen Kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande Länsstyrelsen: Lägesrapport angående blandade platser Budget 2015 KLF Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning strategianalys - Medelshantering HABOAvtal Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 Prognos oktober 2014 för socialnämnden Markförvärv: Vuono skyttecentrum. BUN 2012/8 Aterkoppling till Revisionsrapport VA Information: avfallsabonnemang Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren Ansökan om överbryggningsfinansiering Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag till Cup Haparanda 2014 Rekommendationer angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet Handlingsprogram Palliativ vård - för antagande av handlingsprogrammet Skrivelse angående hantering av begäran av offentliga handlingar Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS Svar: Medborgarförslag Permanenta solskydd till alla förskolor Motion angående Utvärdering av skolformen F-9 Fråga om pension för politiker Kommunalrådets rapport

3 203 Kommunchefens rapport 204 Anställning av kommunchef Sida Enhetschefernas verksamhetsrapporter 206 Delgivningar 207 Delegationsbeslut 208 Protokollen KsAu , , Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

4 Sida4 KS 179 Val av justerare och godkännande av dagordningen Till justerare väljs Kurt Rosendahl, S. Som ärende 23b ( 201b) tas upp frågan om pension. Härefter godkänns dagordningen. Ordföranden Gunnel Simu tackar kommunstyrelsen avgående ledamöter och ersättare för gott arbete under mandatperioden Vice ordföranden Peter Waara tackar Gunnel Sim u för väl genomfört arbete som kommuhstyrelsens ordförande under mandatperioden Alla ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar GOD JUL och GOTT NYTT AR!

5 KS 180 Sida5 Överläggning med kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa. Ordföranden tackar revisorerna för genomgången. Ärendebeskrivning Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och övriga nämnderna ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Kommunallagen fastlägger att var och en av nämnderna (inklusive styrelsen) inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när vården av en kommunal angelägenhet har överlämnats till någon annan. För att fullgöra sitt uppdrag måste således respektive nämnd och styrelse bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. Den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande sker genom översiktlig analys av protokoll samt budget- och måldokument Vidare sker en uppföljning av iakttagelser gjorda under föregående års ansvarsutövandegranskning. Iakttagelser utifrån den översiktliga protokollsoch dokumentgranskningen samt föregående års ansvarsutövandegranskning ligger till grund för revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. Bedömningen av ansvarsutövandet sker till stor del utifrån resultatet av revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. l vår granskning biträds vi av kommunal sektor inom PwC. För att underlätta diskussionen med nämnden/styrelsen bifogas ett diskussionsunderlag att användas vid vår träff med er. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa.

6 Beslutsunderlag KS 2014/456 Sida6 Beslutsexpediering Revisorerna

7 KS 181 Sida 7 Lägesrapport angående blandade platser beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till10 platser under år Ärendebeskrivning Lena Lahti föredrar. Migrationsverket överlämnade sin höstprognos till regeringen den 4 november. Den redovisaren kraftig ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Ca ensamkommande barn beräknas söka asyl under Detta innebär att platsbehovet för 2015 har höjts till asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala fördelningstal för Migrationsverkets anvisning av barn är nu i Steg 4, vilket innebär att samtliga kommuner i landet får barn utanför sin överenskommelse. Vid årsskiftet nollställs alla steg. Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under sommaren och har sedan dess haft ett snitt på 200 ensamkommande barn per vecka. Allledig kapacitet i kommunerna fylldes snabbt och Migrationsverkets anvisning gick in i Steg 3 c, detvill säga till kommuner som inte nått sin måluppfyllelse i fördelningstalen. Det har ställt och ställer fortsatt mycket höga krav på er kommuner. Nya platser som nu tillkommer i kommunerna beläggs alltmer av asylsökande barn som redan anvisats till kommunen under sommaren och hösten. Den politiska processen, som rör ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn, har slutförts i flera kommuner och nytecknade överenskommelser har undertecknats. Då fördelningstalen kommer att öka markant innebär det att nytecknade överenskommelser är inaktuella redan innan de har trätt ikraft och nya politiska beslut väntar. Länsstyrelsen har vägt konsekvenserna av detta mot att anvisa enligt steg 4 redan i början av Steg 4 tillkom för att klara akuta lägen under kortare perioder och inte under större delen av ett kalenderår. För Haparanda innebär detta att ert kommuntal som idag ligger på 7 asylplatser kommer att höjas till 1 O asyl platser. Ni har idag i er överenskommelse 5 asylplatser och för att ni inte ska behöva gå in i steg 3 (utökad möjlighet för anvisning) så föreslår Länsstyrelsen att ni skriver om er överenskommelse till att omfatta 1 O asyl platser. Detta för att ni själva ska få en bättre framförhållning och planering i er verksamhet.

8 Sida8 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till 1 O platser under år Beslutsunderlag KS 2014/325 Beslutsexpediering Lena Lahti Migrationsverket (nytt avtal) Länsstyrelsen Norrbottens län (nytt avtal) IY3

9 KS 182 Sida 9 Budget 2015 Kommunledningsförvaltningen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt reviderat förslag. Bilaga. Ärendebeskrivning Hans Kenttä föredrar. Genomgång av budgetförslaget för KLF. Vissa tillägg behövs: Valnämnden på grund av extra riksdagsval Dessa tillägg går att lösa internt. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt förslaget samt med följande tillägg Beslutsunderlag KS 2014/487 Beslutsexpediering Ekonomi Hans Kenttä Sven Forsberg

10 KS 183 Sida 10 Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. Ärendebeskrivning Hans Kentä föredrar. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen bland annat fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Från år 2013 ändrades kommunallagen i några delar som handlar om ekonomi. En nyhet anger kommunallagen (1991 :900, kap 8) att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutarom och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (bilaga 1) Förslag till beslut Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. 1 Beslutsunderlag KS 2014/485 Beslutsexpediering Hans Kenttä KS KF

11 KS 184 Sida 11 strategianalys - Medelshantering Haparanda stad beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Ärendebeskrivning. Hans Kenttä föredrar. Analys från Söderberg & Partners genomgås. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande med kompletteringar som kommer senare. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Beslutsunderlag KS 2014/486 Beslutsexpediering KF Hans Kenttä

12 KS 185 HABO Avtal Sida 12 beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Kalle Kyösti föredrar. Gällande avtal är gammalt och behöver ses över. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Beslutsexpediering Hans Kenttä Kalle Kyösti lys

13 KS 186 Sida 13 Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Tanja Niva föredrar. Genomgång av Socialnämndens verksamhetsanalys från Björn Sundström och Signild östgren Förslag till beslut Att tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/126 Beslutsexpediering Socialnämnden Merja Pikkuaho

14 KS 187 Sida 14 Prognos oktober 2014 för socialnämnden tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Tanja Niva och Sanna Saarikoski redogör för Socialnämndens prognos för oktober tar del av prognosen oktober Socialnämnden har gett ijänstemännen i uppdrag att bereda avgiftsfrågan samt ett uppdaterat regelverk som kommer att skickas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Förslag till beslut Att tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/11 Beslutsexpediering SN KS KF

15 KS 188 Sida 15 Markförvärv: Vuono skyttecentrum. beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Ärendebeskrivning Göran Wigren och Allan Fjellvind föredrar. Haparanda kommun har förhandlat med Fortifikationsverket om markpriset för fastigheterna Vuono 14:1 O, 14:17 samt del av Vuono 9:2 och kommer att genomföra köpet till ett pris på kr. Förslag till köpeavtal finns efter förhandlingar med Fortifikationsverket Köpeavtalet genomgås. ' Förslag till beslut Att beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Beslutsunderlag BUN 2012/8 Beslutsexpediering Göran Wigren Allan Fjellvind Ekonomi

16 KS 189 Sida 16 Aterkoppling till Revisionsrapport VA-verksamhet, Haparanda stad tar del av va-chefen Sofia Rosendahls information. Ärendebeskrivning Sofia Rosendahl föredrar. l nformation Revisorerna har granskat VA-verksamheten och redovisat en rapport till Syftet med rapporten var att bedöma ifall H aparanda kommun bedriver VA-verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt vad avser anläggningarnas tillgångar. Synpunkter gällande granskningen Framtagande av ett anläggningsregister tillsammans med en tekniskbeskrivning över anläggningarna är under konstruktion. En treårig investeringsplan över anläggningarna är gjorda samt att en underhållsplan för anläggningarna är under konstruktion och kommer att redovisas under år 2015 till. Revisorerna påpekar även att VA-kollektivet inte har kunnat avsätta pengar till en investeringsfond, detta beror främst på att VA-kollektivet gjort ett underskott under tiden VA-kollektivet var i bolaget Haparanda Teknik och fastighet" AB samt under det år VA-kollektivet varit i kommunalregi. Underskottet beror på den låga investeringstakt som skett inom VA-verksamheten de senaste 10 åren. Drift- och underhåll av VAanläggningarna har bestått av akuta utryckningar och inga förebyggande investeringar på anläggningarna har skett. VA-kollektivets anläggningar är i föråldrande skick och i stort behov av reinvestering och investering. Bifogar den ekonomiska investeringsplanen för de kommande tre åren. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen tar del av informationen. Beslutsunderlag KS 2014/428 Beslutsexpediering Sofia Rosendahl

17 KS 190 Sida 17 Information angående avfallsabonnemang tar del av informationen. Ärendebeskrivning Va-chefen Sofia Rosendahl föredrar. Skrivelse angående s beslut i ärendet Frikort för HSB. Förslag till beslut Kommunstyrels~n tar del av informationen. ' ' Beslutsunderlag KS 2014/369 ' Beslutsexpediering Sofia Rosendahl lys

18 KS 1g1 Sida 18 Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren enligt 9 kap 2 alkohollagen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Ärendebeskrivning s arbetsutskott ansvarar för att alkohollagen (SFS 2010: 1622) efterföljs. Alkoholhandläggaren ansvarar för handläggningen av ansökningar, för att tillsyn sker, för ansvarsfull alkoholservering m.m. Tillsynsarbetet delas; in i tre olika delar: inre, yttre och förebyggande tillsyn. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren avseende tillsynen av serveringstillstårid i kommunen. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för ser-veringstillstånd för åren Beslutsunderlag KS 2014/454 Beslutsexpediering Cecilia Waara

19 KS 192 Sida 19! Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren En förändring i förhållande lill föregående tillsynsplan avseende för tillsynen enligt tobakslagen (SFS1993:581), alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende detaljhandel med folköl och lagen (SFS 2009:730) om handel med receptfria läkemedel är att ansvaret nu fördelas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden. s arbetsutskott föreslås ansvara för samtlig tillsyn enligt alkohollagen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med 9 kapitlet 2 alkohollagen. Mål med arbetet inom tobakslagenalkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 1. Handläggaren ska verka för ökad samverkan med andra myndigheter och organisationer. 2. Handläggaren ska verka för att höja kunskapen om tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom försäljningsställena. 3. Tillsynen och tillsynsmetodiken ska fortsätta att utvecklas så att kraven från lagstiftningen kan tillgodoses effektivt. Ärendets beredning Samråd har hållits med samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen Kurt RosendahL

20 Sida 20 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Beslutsunderlag KS 2014/455 Beslutsexpediering Cecilia Waara Samhällsbyggnadsnämnden lyj

21 KS 193 Sida 21 Ansökan om Överbryggningsfinansiering med kr Heart of Lapland 2015 beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Ärendebeskrivning Bakgrund Heart of Lapland är den gemensamma plattformen för besöksnäringen i Haparanda, Kalix, Pajala, överkalix, övertorneå. Den gemensamma organisationen verkar för samverkan och samordning av resurser i syfte att stärka östra Norrbottens attraktions och konkurrenskraft som destination. Till grund för utvecklingsarbetet har den vision, profil och de strategiska riktlinjer som togs fram under den så kallade Kraftprocessen Up2Us i länet legat. Nuvarande finansiering: Nuvarande projekt, överbryggningsfinansieringen från ord till handling 2014 genomförs i samverkan med Swedish Lapland, Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunerna. Samtliga kommuner i Norrbottens län deltar i projektet. Projekt period är 1/ / Överbryggningsfinansiering specifikt Haparanda kommun Heart of Lapland stä!!er frågan om Haparanda kommun vi!! medverka till en överbryggnings finansiering under perioden Syftet är att upprätthålla driften av verksamheten och viss marknadsaktivitet, webb, databas, evenemang osv. Men även förbereda, formera och implementera den regionala strategin inför kommande strukturfondsprojektet Förslag till finansieringslösning 50 % av Haparandas medfinansierade belopp för 2014 Vilket innebär: SEK. Avser perioden Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Beslutsunderlag KS 2014/458 Beslutsexpediering Daniel Fälldin Heart of Lapland Ekonomi

22 Sida 22 KS 194 Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker om medel till projektet Integration av nysvenskar. Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd i Sverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna i Norden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjola-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. ~ Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet. Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska

23 Sida 23 samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Bidrag söks med kr. Förslag till beslut beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/389 Beslutsexpediering K sa u l.

24 KS 195 Sida 24 Ansökan om bidrag ( kr) till Cup Haparanda 2014 beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Ärendebeskrivning HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. l år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer l dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. Ansökan har ändrats så att bidrag söks med kr då damklasserna inte genomförs. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Beslutsunderlag KS 2014/411 Beslutsexpediering HSKT Brottning Heli Taivalsaari Ekonomi

25 KS 196 Sida 25 Rekommendationer till medlemskommuner angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget. Ärendebeskrivning Marlene Haara föredrar. Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund: Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet, -GEM R-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. l början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna - att fastställa ett kommunövergripandejämställd hetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet i Norrbotten senast oktober att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med - att jämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med GEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus -att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida. Förslag till beslut Att.kommunstyrelsen beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget.

26 Beslutsunderlag KS 2013/472 Sida 26 Beslutsexpediering

27 KS 197 Sida 27 Handlingsprogram Palliativ vård - styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta handlingsprogrammet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede- Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Ärendebeskrivning Carina Kapraali föredrar. Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, andra upplagan, är reviderat under hösten Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör patienter som är över 18 år och äldre i livets slutskede. Representanter från landsting och kommun har uppdaterat och aktualiserat handlingsplanen. Den är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativ vård samt mätbara kvalitetsindikatorer. Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att säkra kvalite och fungerande vård och omsorgskedjor för god palliativ vård på lika villkor. l dokumentet används ordet patient då handlingsprogrammet vänder sig till vårdgivare inom både kommun, landsting samt privata vårdgivare. standard ska -ge underlag för rutiner på lokal nivå - stimulera och underlätta utveckling - underlätta kvalitetsuppföljning Innehållet kommer att uppdateras genom återkommande revidering en gång per år. lp

28 Sida 28 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Beslutsunderlag SN 2014/145 Beslutsexpediering Socialnämnden Carina Kapraali KF

29 Sida 29 KS 198 Skrivelse angående Haparanda kommuns hantering av begäran av offentliga handlingar beslutar att anta svaret i ijänsteskrivelsen som sitt eget svar. Ärendebeskrivning har ställt frågor till kommunstyrelsen angående kommunens hantering av begäran om allmänna handlingar m.m.: Medborgarkontorets chef Tommi Slunga har lämnat följande svar: Svar på fråga 1, 2, 3, 4, 7 och 8: Vi eftersträvar att behandla alla begäran om allmänna handlingar skyndsamt och snabbast möjligt samt med god och jämn kvalitet till alla. Arbetsbelastningen på kommunsekreteraren tillika registratorn har varit onormalt hög den senaste tiden. Eventuella påpekade brister är noterade samt försöker vi komma till rätta med dem. Registratorerna har tystnadsplikt. Svar på fråga 5 och 6: Refererar till t f Kommunchefs svar i ett annat brev med liknande frågeställning, svar på första frågan. Svaret bifogas denna tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta svaret i tjänsteskrivelsen som sitt eget svar. Beslutsunderlag KS 2014/400 Beslutsexpediering Sven Forsberg Tommi Slunga

30 Sida 30 KS 199 Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Reglementen, delegationsordningen med flera planer för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver uppdateras. Förslag till uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan föredras. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och _skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/484 Beslutsexpediering Kommunledningskontoret l.

31 KS 200 Sida 31 Svar: Medborgarförslag: Permanenta solskydd till alla förskolor Barn- och ungdomsnämnden har beslutat föreslå att alla förskolor som har behov av solskydd erbjuds att anskaffa flyttbara solskydd. tar del av Barn- och ungdomsnämndens beslut och skickar svaret till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning har inkommit med ett medborgarförslag som lyder: "Solskydd till alla förskolor. Jag, anser att alla förskolor inom Haparanda kommun ska utrustas med solskydd på förskolornas gårdar. Det är känt sedan länge att överexponering av UV-strålning från solen inte är bra för barn och ökar risken för hudcancer längre fram i livet. Risken med starkt solsken på oskuggade färskolegårdar medför också att temperaturerna kan stiga till hälsovådliga nivåer. Mitt förslag är därför: Jag anser att kommunen ska tillse att förskolornas barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret - förse sandlådorna på förskolorna med permanent solskydd." Förslagsställaren hänvisar till att barn på förskolan blir utsatta för exponering av sol under sommarmånaderna. Hon föreslår i sitt medborgarförslag KS 2014/248 att kommunen anlägger permanenta solskydd över sandlådorna för att möjliggöra att barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att det är ett bra förslag att anlägga solskydd för möjlighet till skugga under sommarhalvåret, samt även som skydd vid regn. Varje förskolas utemiljö har olika behov beroende på var sandlådan är belägen, men även överlag hur utemiljön är organiserad. Några förskolor har redan idag bra fungerande solskydd, både permanenta och flyttbara solskydd. Flyttbara/löstagbara solskydd är uppskattade och anses som en bra lösning och kan anpassas och flyttas efter önskemål. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de färskolegårdar som har behov av solskydd ska få detta, men inte permanenta solskydd, utan flyttbara solskydd utifrån vad som passar för den enskilda förskolan.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag 2014-11-24 kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer