Måndag kl. 11:00 Hamnskär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär"

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Måndag kl. 11:00 Hamnskär Gunnel Simu (S), ordförande Peter Waara, (S), vice ordf Anders Rönnkvist (M) Jouni Slagner (S) Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V) Perarne Kerttu (C) Hans öhman (S) tj ers för Ida Karkiainen Raija Karlander (M) Gun-Britt Liljergren (C) Sida 1 Justering Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare Kurt Rosendahl, S /~7~ Eine Piri Ordförande Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ~/. A~;--:;) " ---f--~ jojdf ---- Eme Pirilä

2 Föredragningslista Sida a 201b 202 Val av justerare och godkännande av dagordningen Kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande Länsstyrelsen: Lägesrapport angående blandade platser Budget 2015 KLF Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning strategianalys - Medelshantering HABOAvtal Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 Prognos oktober 2014 för socialnämnden Markförvärv: Vuono skyttecentrum. BUN 2012/8 Aterkoppling till Revisionsrapport VA Information: avfallsabonnemang Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren Ansökan om överbryggningsfinansiering Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag till Cup Haparanda 2014 Rekommendationer angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet Handlingsprogram Palliativ vård - för antagande av handlingsprogrammet Skrivelse angående hantering av begäran av offentliga handlingar Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS Svar: Medborgarförslag Permanenta solskydd till alla förskolor Motion angående Utvärdering av skolformen F-9 Fråga om pension för politiker Kommunalrådets rapport

3 203 Kommunchefens rapport 204 Anställning av kommunchef Sida Enhetschefernas verksamhetsrapporter 206 Delgivningar 207 Delegationsbeslut 208 Protokollen KsAu , , Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

4 Sida4 KS 179 Val av justerare och godkännande av dagordningen Till justerare väljs Kurt Rosendahl, S. Som ärende 23b ( 201b) tas upp frågan om pension. Härefter godkänns dagordningen. Ordföranden Gunnel Simu tackar kommunstyrelsen avgående ledamöter och ersättare för gott arbete under mandatperioden Vice ordföranden Peter Waara tackar Gunnel Sim u för väl genomfört arbete som kommuhstyrelsens ordförande under mandatperioden Alla ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar GOD JUL och GOTT NYTT AR!

5 KS 180 Sida5 Överläggning med kommunens revisorer avseende 2014 års ansvarsutövande diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa. Ordföranden tackar revisorerna för genomgången. Ärendebeskrivning Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och övriga nämnderna ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Kommunallagen fastlägger att var och en av nämnderna (inklusive styrelsen) inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när vården av en kommunal angelägenhet har överlämnats till någon annan. För att fullgöra sitt uppdrag måste således respektive nämnd och styrelse bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. Den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande sker genom översiktlig analys av protokoll samt budget- och måldokument Vidare sker en uppföljning av iakttagelser gjorda under föregående års ansvarsutövandegranskning. Iakttagelser utifrån den översiktliga protokollsoch dokumentgranskningen samt föregående års ansvarsutövandegranskning ligger till grund för revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. Bedömningen av ansvarsutövandet sker till stor del utifrån resultatet av revisorernas överläggning med kommunstyrelsen/respektive nämnd. l vår granskning biträds vi av kommunal sektor inom PwC. För att underlätta diskussionen med nämnden/styrelsen bifogas ett diskussionsunderlag att användas vid vår träff med er. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen diskuterar och går igenom kommunstyrelsens ansvarsutövande 2014 enligt revisorernas frågeställningar samt besvarar dessa.

6 Beslutsunderlag KS 2014/456 Sida6 Beslutsexpediering Revisorerna

7 KS 181 Sida 7 Lägesrapport angående blandade platser beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till10 platser under år Ärendebeskrivning Lena Lahti föredrar. Migrationsverket överlämnade sin höstprognos till regeringen den 4 november. Den redovisaren kraftig ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Ca ensamkommande barn beräknas söka asyl under Detta innebär att platsbehovet för 2015 har höjts till asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala fördelningstal för Migrationsverkets anvisning av barn är nu i Steg 4, vilket innebär att samtliga kommuner i landet får barn utanför sin överenskommelse. Vid årsskiftet nollställs alla steg. Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under sommaren och har sedan dess haft ett snitt på 200 ensamkommande barn per vecka. Allledig kapacitet i kommunerna fylldes snabbt och Migrationsverkets anvisning gick in i Steg 3 c, detvill säga till kommuner som inte nått sin måluppfyllelse i fördelningstalen. Det har ställt och ställer fortsatt mycket höga krav på er kommuner. Nya platser som nu tillkommer i kommunerna beläggs alltmer av asylsökande barn som redan anvisats till kommunen under sommaren och hösten. Den politiska processen, som rör ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn, har slutförts i flera kommuner och nytecknade överenskommelser har undertecknats. Då fördelningstalen kommer att öka markant innebär det att nytecknade överenskommelser är inaktuella redan innan de har trätt ikraft och nya politiska beslut väntar. Länsstyrelsen har vägt konsekvenserna av detta mot att anvisa enligt steg 4 redan i början av Steg 4 tillkom för att klara akuta lägen under kortare perioder och inte under större delen av ett kalenderår. För Haparanda innebär detta att ert kommuntal som idag ligger på 7 asylplatser kommer att höjas till 1 O asyl platser. Ni har idag i er överenskommelse 5 asylplatser och för att ni inte ska behöva gå in i steg 3 (utökad möjlighet för anvisning) så föreslår Länsstyrelsen att ni skriver om er överenskommelse till att omfatta 1 O asyl platser. Detta för att ni själva ska få en bättre framförhållning och planering i er verksamhet.

8 Sida8 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget om utökning av antalet asylplatser till 1 O platser under år Beslutsunderlag KS 2014/325 Beslutsexpediering Lena Lahti Migrationsverket (nytt avtal) Länsstyrelsen Norrbottens län (nytt avtal) IY3

9 KS 182 Sida 9 Budget 2015 Kommunledningsförvaltningen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt reviderat förslag. Bilaga. Ärendebeskrivning Hans Kenttä föredrar. Genomgång av budgetförslaget för KLF. Vissa tillägg behövs: Valnämnden på grund av extra riksdagsval Dessa tillägg går att lösa internt. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta budget för KLF år 2015 enligt förslaget samt med följande tillägg Beslutsunderlag KS 2014/487 Beslutsexpediering Ekonomi Hans Kenttä Sven Forsberg

10 KS 183 Sida 10 Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. Ärendebeskrivning Hans Kentä föredrar. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen bland annat fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Från år 2013 ändrades kommunallagen i några delar som handlar om ekonomi. En nyhet anger kommunallagen (1991 :900, kap 8) att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutarom och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (bilaga 1) Förslag till beslut Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp ärendet till nya kommunstyrelsen för behandling och beslut. 1 Beslutsunderlag KS 2014/485 Beslutsexpediering Hans Kenttä KS KF

11 KS 184 Sida 11 strategianalys - Medelshantering Haparanda stad beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Ärendebeskrivning. Hans Kenttä föredrar. Analys från Söderberg & Partners genomgås. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till kommunfullmäktige för antagande med kompletteringar som kommer senare. Vidare uppdras ekonomichefen att se över kostnaden för kommunens pensionsskuld. Beslutsunderlag KS 2014/486 Beslutsexpediering KF Hans Kenttä

12 KS 185 HABO Avtal Sida 12 beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Kalle Kyösti föredrar. Gällande avtal är gammalt och behöver ses över. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen Hans Kenttä och Kalle Kyösti att ta fram ett nytt avtal med HABO. Vidare uppdras Hans Kenttä och Kalle Kyösti att teckna det nya avtalet. Beslutsexpediering Hans Kenttä Kalle Kyösti lys

13 KS 186 Sida 13 Verksamhetsanalys Socialnämnden augusti 2014 tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Hans Kenttä och Tanja Niva föredrar. Genomgång av Socialnämndens verksamhetsanalys från Björn Sundström och Signild östgren Förslag till beslut Att tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/126 Beslutsexpediering Socialnämnden Merja Pikkuaho

14 KS 187 Sida 14 Prognos oktober 2014 för socialnämnden tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Tanja Niva och Sanna Saarikoski redogör för Socialnämndens prognos för oktober tar del av prognosen oktober Socialnämnden har gett ijänstemännen i uppdrag att bereda avgiftsfrågan samt ett uppdaterat regelverk som kommer att skickas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Förslag till beslut Att tar del av prognosen oktober 2014 och lägger den till handlingarna. Beslutsunderlag SN 2014/11 Beslutsexpediering SN KS KF

15 KS 188 Sida 15 Markförvärv: Vuono skyttecentrum. beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Ärendebeskrivning Göran Wigren och Allan Fjellvind föredrar. Haparanda kommun har förhandlat med Fortifikationsverket om markpriset för fastigheterna Vuono 14:1 O, 14:17 samt del av Vuono 9:2 och kommer att genomföra köpet till ett pris på kr. Förslag till köpeavtal finns efter förhandlingar med Fortifikationsverket Köpeavtalet genomgås. ' Förslag till beslut Att beslutar att uppdra planeringschefen Göran Wigren och fritidschefen Allan Fjellvind att slutföra köpet samt underteckna handlingarna. Beslutsunderlag BUN 2012/8 Beslutsexpediering Göran Wigren Allan Fjellvind Ekonomi

16 KS 189 Sida 16 Aterkoppling till Revisionsrapport VA-verksamhet, Haparanda stad tar del av va-chefen Sofia Rosendahls information. Ärendebeskrivning Sofia Rosendahl föredrar. l nformation Revisorerna har granskat VA-verksamheten och redovisat en rapport till Syftet med rapporten var att bedöma ifall H aparanda kommun bedriver VA-verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt vad avser anläggningarnas tillgångar. Synpunkter gällande granskningen Framtagande av ett anläggningsregister tillsammans med en tekniskbeskrivning över anläggningarna är under konstruktion. En treårig investeringsplan över anläggningarna är gjorda samt att en underhållsplan för anläggningarna är under konstruktion och kommer att redovisas under år 2015 till. Revisorerna påpekar även att VA-kollektivet inte har kunnat avsätta pengar till en investeringsfond, detta beror främst på att VA-kollektivet gjort ett underskott under tiden VA-kollektivet var i bolaget Haparanda Teknik och fastighet" AB samt under det år VA-kollektivet varit i kommunalregi. Underskottet beror på den låga investeringstakt som skett inom VA-verksamheten de senaste 10 åren. Drift- och underhåll av VAanläggningarna har bestått av akuta utryckningar och inga förebyggande investeringar på anläggningarna har skett. VA-kollektivets anläggningar är i föråldrande skick och i stort behov av reinvestering och investering. Bifogar den ekonomiska investeringsplanen för de kommande tre åren. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen tar del av informationen. Beslutsunderlag KS 2014/428 Beslutsexpediering Sofia Rosendahl

17 KS 190 Sida 17 Information angående avfallsabonnemang tar del av informationen. Ärendebeskrivning Va-chefen Sofia Rosendahl föredrar. Skrivelse angående s beslut i ärendet Frikort för HSB. Förslag till beslut Kommunstyrels~n tar del av informationen. ' ' Beslutsunderlag KS 2014/369 ' Beslutsexpediering Sofia Rosendahl lys

18 KS 1g1 Sida 18 Tillsynsplan för serveringstillstånd för åren enligt 9 kap 2 alkohollagen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd för åren Ärendebeskrivning s arbetsutskott ansvarar för att alkohollagen (SFS 2010: 1622) efterföljs. Alkoholhandläggaren ansvarar för handläggningen av ansökningar, för att tillsyn sker, för ansvarsfull alkoholservering m.m. Tillsynsarbetet delas; in i tre olika delar: inre, yttre och förebyggande tillsyn. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren avseende tillsynen av serveringstillstårid i kommunen. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med g kapitlet 2 alkohollagen. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen tillsynsplan för ser-veringstillstånd för åren Beslutsunderlag KS 2014/454 Beslutsexpediering Cecilia Waara

19 KS 192 Sida 19! Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggaren föreslår en ny tillsynsplan för åren En förändring i förhållande lill föregående tillsynsplan avseende för tillsynen enligt tobakslagen (SFS1993:581), alkohollagen (SFS 2010:1622) avseende detaljhandel med folköl och lagen (SFS 2009:730) om handel med receptfria läkemedel är att ansvaret nu fördelas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden. s arbetsutskott föreslås ansvara för samtlig tillsyn enligt alkohollagen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Tillsynsplanen upprättas i enlighet med 9 kapitlet 2 alkohollagen. Mål med arbetet inom tobakslagenalkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 1. Handläggaren ska verka för ökad samverkan med andra myndigheter och organisationer. 2. Handläggaren ska verka för att höja kunskapen om tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom försäljningsställena. 3. Tillsynen och tillsynsmetodiken ska fortsätta att utvecklas så att kraven från lagstiftningen kan tillgodoses effektivt. Ärendets beredning Samråd har hållits med samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen Kurt RosendahL

20 Sida 20 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel för åren samt att samhällsbyggnadsnämnden skall ansvara för tillsynen enligt tobakslagen och för kontrollen enligt lagen om handel med receptfria läkemedel. Beslutsunderlag KS 2014/455 Beslutsexpediering Cecilia Waara Samhällsbyggnadsnämnden lyj

21 KS 193 Sida 21 Ansökan om Överbryggningsfinansiering med kr Heart of Lapland 2015 beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Ärendebeskrivning Bakgrund Heart of Lapland är den gemensamma plattformen för besöksnäringen i Haparanda, Kalix, Pajala, överkalix, övertorneå. Den gemensamma organisationen verkar för samverkan och samordning av resurser i syfte att stärka östra Norrbottens attraktions och konkurrenskraft som destination. Till grund för utvecklingsarbetet har den vision, profil och de strategiska riktlinjer som togs fram under den så kallade Kraftprocessen Up2Us i länet legat. Nuvarande finansiering: Nuvarande projekt, överbryggningsfinansieringen från ord till handling 2014 genomförs i samverkan med Swedish Lapland, Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunerna. Samtliga kommuner i Norrbottens län deltar i projektet. Projekt period är 1/ / Överbryggningsfinansiering specifikt Haparanda kommun Heart of Lapland stä!!er frågan om Haparanda kommun vi!! medverka till en överbryggnings finansiering under perioden Syftet är att upprätthålla driften av verksamheten och viss marknadsaktivitet, webb, databas, evenemang osv. Men även förbereda, formera och implementera den regionala strategin inför kommande strukturfondsprojektet Förslag till finansieringslösning 50 % av Haparandas medfinansierade belopp för 2014 Vilket innebär: SEK. Avser perioden Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr som överbryggningsfinansiering för tiden Beslutsunderlag KS 2014/458 Beslutsexpediering Daniel Fälldin Heart of Lapland Ekonomi

22 Sida 22 KS 194 Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker om medel till projektet Integration av nysvenskar. Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd i Sverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna i Norden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjola-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. ~ Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet. Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska

23 Sida 23 samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Bidrag söks med kr. Förslag till beslut beslutar att återremittera ansökan till KsAu för ytterligare beredning för att sedan återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/389 Beslutsexpediering K sa u l.

24 KS 195 Sida 24 Ansökan om bidrag ( kr) till Cup Haparanda 2014 beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Ärendebeskrivning HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. l år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer l dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. Ansökan har ändrats så att bidrag söks med kr då damklasserna inte genomförs. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr för Cup Haparanda år Medel tas från konto 123. Utbetalning år Beslutsunderlag KS 2014/411 Beslutsexpediering HSKT Brottning Heli Taivalsaari Ekonomi

25 KS 196 Sida 25 Rekommendationer till medlemskommuner angående (CEMR) deklarationen för jämställdhet beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget. Ärendebeskrivning Marlene Haara föredrar. Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund: Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet, -GEM R-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. l början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna - att fastställa ett kommunövergripandejämställd hetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet i Norrbotten senast oktober att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med - att jämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med GEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus -att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida. Förslag till beslut Att.kommunstyrelsen beslutar att anta kommunförbundet Norrbottens rekommendationer enligt förslaget.

26 Beslutsunderlag KS 2013/472 Sida 26 Beslutsexpediering

27 KS 197 Sida 27 Handlingsprogram Palliativ vård - styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta handlingsprogrammet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede- Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Ärendebeskrivning Carina Kapraali föredrar. Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, andra upplagan, är reviderat under hösten Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör patienter som är över 18 år och äldre i livets slutskede. Representanter från landsting och kommun har uppdaterat och aktualiserat handlingsplanen. Den är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativ vård samt mätbara kvalitetsindikatorer. Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att säkra kvalite och fungerande vård och omsorgskedjor för god palliativ vård på lika villkor. l dokumentet används ordet patient då handlingsprogrammet vänder sig till vårdgivare inom både kommun, landsting samt privata vårdgivare. standard ska -ge underlag för rutiner på lokal nivå - stimulera och underlätta utveckling - underlätta kvalitetsuppföljning Innehållet kommer att uppdateras genom återkommande revidering en gång per år. lp

28 Sida 28 Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, med tillägget att kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att utöka antalet OBS-platser i Haparanda för att kunna tillfullo följa intentionerna i handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Haparanda. vill så som Socialnämnden föreslår påpeka utifrån följande skrivning i handlingsprogrammet på sidan 5:"Landstinget har observationsplatser på en del orter i länet där möjlighet finns att ta emot patienter dygn eller del av dygn. Några kommuner har ett fåtal platser i korttidsvården som inte kräver bistånd" att nyttja kommunal korttidsvård utan biståndsbeslut för målgruppen framstår som märklig ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv om det inte enbart handlar om social omsorg i syfte att avlasta anhörig. Beslutsunderlag SN 2014/145 Beslutsexpediering Socialnämnden Carina Kapraali KF

29 Sida 29 KS 198 Skrivelse angående Haparanda kommuns hantering av begäran av offentliga handlingar beslutar att anta svaret i ijänsteskrivelsen som sitt eget svar. Ärendebeskrivning har ställt frågor till kommunstyrelsen angående kommunens hantering av begäran om allmänna handlingar m.m.: Medborgarkontorets chef Tommi Slunga har lämnat följande svar: Svar på fråga 1, 2, 3, 4, 7 och 8: Vi eftersträvar att behandla alla begäran om allmänna handlingar skyndsamt och snabbast möjligt samt med god och jämn kvalitet till alla. Arbetsbelastningen på kommunsekreteraren tillika registratorn har varit onormalt hög den senaste tiden. Eventuella påpekade brister är noterade samt försöker vi komma till rätta med dem. Registratorerna har tystnadsplikt. Svar på fråga 5 och 6: Refererar till t f Kommunchefs svar i ett annat brev med liknande frågeställning, svar på första frågan. Svaret bifogas denna tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att anta svaret i tjänsteskrivelsen som sitt eget svar. Beslutsunderlag KS 2014/400 Beslutsexpediering Sven Forsberg Tommi Slunga

30 Sida 30 KS 199 Uppdatering av dokumenthanterings- och gallringsplan KS beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Reglementen, delegationsordningen med flera planer för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver uppdateras. Förslag till uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan föredras. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att ta upp uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanterings- och gallringsplan i samband med att övriga policydokument, reglementen och delegationsordning skall uppdateras och _skickar ärendet till nya kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2014/484 Beslutsexpediering Kommunledningskontoret l.

31 KS 200 Sida 31 Svar: Medborgarförslag: Permanenta solskydd till alla förskolor Barn- och ungdomsnämnden har beslutat föreslå att alla förskolor som har behov av solskydd erbjuds att anskaffa flyttbara solskydd. tar del av Barn- och ungdomsnämndens beslut och skickar svaret till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning har inkommit med ett medborgarförslag som lyder: "Solskydd till alla förskolor. Jag, anser att alla förskolor inom Haparanda kommun ska utrustas med solskydd på förskolornas gårdar. Det är känt sedan länge att överexponering av UV-strålning från solen inte är bra för barn och ökar risken för hudcancer längre fram i livet. Risken med starkt solsken på oskuggade färskolegårdar medför också att temperaturerna kan stiga till hälsovådliga nivåer. Mitt förslag är därför: Jag anser att kommunen ska tillse att förskolornas barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret - förse sandlådorna på förskolorna med permanent solskydd." Förslagsställaren hänvisar till att barn på förskolan blir utsatta för exponering av sol under sommarmånaderna. Hon föreslår i sitt medborgarförslag KS 2014/248 att kommunen anlägger permanenta solskydd över sandlådorna för att möjliggöra att barn på förskolan har möjlighet att vistas i skugga på förskolans gård under sommarhalvåret. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att det är ett bra förslag att anlägga solskydd för möjlighet till skugga under sommarhalvåret, samt även som skydd vid regn. Varje förskolas utemiljö har olika behov beroende på var sandlådan är belägen, men även överlag hur utemiljön är organiserad. Några förskolor har redan idag bra fungerande solskydd, både permanenta och flyttbara solskydd. Flyttbara/löstagbara solskydd är uppskattade och anses som en bra lösning och kan anpassas och flyttas efter önskemål. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de färskolegårdar som har behov av solskydd ska få detta, men inte permanenta solskydd, utan flyttbara solskydd utifrån vad som passar för den enskilda förskolan.

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer