100 procent är bättre än 64

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 procent är bättre än 64"

Transkript

1 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006

2 Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller annat sätt utanför arbetsmarknaden. Det innebär 1,5 miljoner människor som inte har ett jobb att gå till, inga kollegor att fika med och ingen inkomst som de själva kan påverka och styra över. För Centerpartiet är det en självklarhet att det ska finnas en sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkring som gör att människor inte behöver hamna i ekonomisk knipa bara för att man haft oturen att bli sjuk eller arbetslös. Men det övergripande målet måste alltid vara att så många som möjligt ska ha ett arbete att gå till, och ha en egen lön att leva på. För oss är det en självklarhet att 100 procent alltid är mer och bättre än 64. Dramatiska ökningar Det finns många anledningar till att människor inte går till jobbet, eller inte har ett jobb att gå till. En av de viktigaste, om man ska tro statistiken., är sjukdom och ohälsa. Men bakom statistikens alla siffror och kolumner, bakom de höga sjukskrivningstalen och det rekordstora antalet människor som placerats i förtidspension och sjukpension, döljer sig en mångfacetterad verklighet. Orsakerna till att människor hamnar i sjukskrivning och förtidspension är många. De mest uppenbara är förstås alla de som drabbas av benbrott, hjärtinfarkt eller andra fysiska åkommor, liksom de som har eller får någon form av funktionshinder. Men många hamnar i långa sjukskrivningar eller tidiga förtidspensioneringar på grund av att krävande arbetsvillkor leder till fysisk utslitning och psykisk utmattning, eller på grund av stress i den enskildes samlade livssituation där både yrkesliv och privatliv ska hinnas med och fungera. Dålig psykosocial arbetsmiljö, konflikter, mobbning och dåligt ledarskap på jobbet, bristande stimulans och dålig motivation inför arbetsuppgifterna, missnöje med arbetsinsatserna från arbetsgivarens sida, alkohol- eller drogmissbruk, liksom utstötning från arbetsplatser som behöver minska sin personal kan också ligga bakom många sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Om den som blir sjukskriven eller förtidspensionerad drabbas av en tydlig utslagning eller inte beror på såväl arbetsvillkor, som privata villkor, personens fysiska och psykiska status, personens ålder och arbetstagarens, arbetsgivarens och arbetskamraternas inställning. 2

3 Efter en tids sjukfrånvaro är risken stor att man drabbas av passivisering. Därför riskerar väldigt många som drabbats av förslitningsskador, psykisk ohälsa eller har sammansatta hälsoproblem att oftare drabbas av utslagning eftersom tillgången till bra vård- och rehabiliteringsinsatser för dessa personer är för dålig. Den som har en tydlig fysisk sjukdom drabbas sällan lika hårt, även om långa väntetider i vården bidrar till att sjukskrivningsperioderna blir längre än de skulle behöva vara. Mellan 1998 och 2003 ökade sjukskrivningstalen mycket snabbt (figur 1). Figur 1. Antal sjukdagar per person och år i Sverige år Antal sjukdagar År Jämför man de svenska sjukskrivningstalen med andra länder kan man konstatera att Sverige ligger i topp vad gäller ohälsa (figur 2). Figur 2. Antal förlorade arbetsdagar pga. ohälsa per år, per heltidsanställd eller motsvarande år Källa: OECD (1=år 2002) 3

4 Mellan 1998 och 2003 ökade sjuk- och ohälsotalen bland kvinnor i vård-, omsorgs- och utbildningsyrken särskilt snabbt. Som ett resultat av de långa sjukskrivningsperioderna och de bristfälliga rehabiliteringsinsatserna började också förtidspensioneringarna öka och nådde sin topp under Fortfarande ökar dock det samlade antalet förtidspensionerade. Figur 3. Antal nybeviljade sjuk- aktivitetsersättningar (förtidspensioner),

5 Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar Antal personer År En särskilt bekymmersam utveckling är att antalet personer som förtidspensioneras i unga år har ökat väldigt snabbt (figur 4). Det är inte rimligt att så många unga under 30 år ska behöva gå i princip direkt från utbildning till förtidspension. Figur 4. Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspensioner) under bland dem mellan år 5

6 Nybeviljade förtidspensioner år Antal År Från och med 2002/2003 har Försäkringskassan, på regeringens direkta uppdrag, aktivt arbetat för att flytta de som varit långtidssjukskrivna i mer än ett år från sjukförsäkring till förtidspension. Vid vissa försäkringskassor har det till och med förekommit arbetsmetoder där personal som lyckats förtidspensionera långtidssjukskrivna blivit belönade med bonus. Bland dem som sjukskrivs och förtidspensioneras finns också en grupp som långvarigt skickas runt mellan olika försäkringssystem, som någon slags metod att garantera dessa människor försörjning. Det är inte ovanligt att människor går fram och tillbaka mellan arbetslöshet och sjukskrivning, utan att någonsin få någon ordentlig hjälp vare sig av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. I Socialdemokraternas retorik hävdar man att problemen med de stora och långa sjukskrivningarna nu är ur världen. Men för Centerpartiet är det tydligt att det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. Den minskning som skett de senaste åren verkar nu nästan ha avstannat. Arbetet med att rehabilitera människor är lika kaotiskt och otillräckligt som det var 6

7 1998. Och det fortgår trots att minst två tunga utredningar pekat på att bristfällig rehabilitering är sjukförsäkringens svagaste punkt. Det krävs nya grepp för att få bukt med de långa sjukskrivningstalen, och öppna nya och breda vägar tillbaka till arbete. Länge fanns det en tro på att problemen i sjukförsäkringen kunde lösas med enbart hårdare tag och fler kontroller. I själva verket krävs det olika typer av åtgärder, som dels angriper de olika orsakerna till sjukskrivning, dels tar hänsyn till den enskildes behov, och som dels tydligt syftar till att hjälpa varje person tillbaka till jobb och en egen försörjning. Det måste både finnas en förväntan på att den enskilde ska sträva efter att komma tillbaka i arbete och en insikt om att det oftast finns en orsak som bidrar till ohälsa, vantrivsel eller otillräcklig motivation och som ofta leder till sjukskrivning. Om man bara använder sig av piskor och mer kontroller kommer det bara att leda till att vi flyttar problemen, någon annanstans. Enbart kravlös medkänsla riskerar å sin sida att förvärra den offermentalitet och passivisering som alltför många riskerar att drabbas av. Bakom statistikens kolumner män och kvinnor som kommer i kläm När man granskar sjukskrivningstalen och antalet förtidspensioneringar blir siffrornas storlek svindlande i sig. Men i varje kolumn, bakom varje siffra, döljer sig tusentals och åter tusentals enskilda män och kvinnor som hamnar i kläm. Människor av kött och blod som precis som vem som helst kämpar för att få vardagspusslet att gå ihop. Vi vill beskriva vad dagens system innebär för tre av dem: Ulla, 52, vårdbiträde Ulla är 52 år och vårdbiträde. När hennes barn började skolan fick Ulla jobb i hemtjänsten i den lilla kommun där hon bor. Ulla har jobbat som vårdbiträde i över 25 år, men lyften är tunga och hon har aldrig fått någon vårdutbildning. Från chefen har hon nästan aldrig fått någon uppmuntran och både hon och hennes chef vet att det finns många unga arbetslösa som skulle kunna göra hennes jobb. Många av dem som var Ullas jobbarkompisar när hon började jobba i hemtjänsten har slutat. Några har gått i pension, medan andra är långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Efter 25 år i hemtjänsten har ryggen och axlarna börjat ta stryk och sedan ett och ett halvt år är Ulla sjukskriven. Hon har börjat tappa kontakten med arbetsplatsen och känner att hennes liv 7

8 hemma i huset är ganska behagligt. Värken är inte lika jobbig längre och hon kan ställa upp som barnvakt till barnbarnen oftare. Ersättningen från sjukförsäkringen är visserligen inte så hög, men det var inte lönen från kommunen heller, och nu slipper hon kostnaderna för att resa till och från jobbet och andra utgifter som hon hade när hon jobbade. Per-Olov, 48, högstadielärare Per-Olov har jobbat som lärare på samma högstadieskola sedan han gick ur lärarhögskolan för 20 år sedan. Han tycker att klimatet har blivit tuffare i skolan och tycker inte att han förstår sig på barnen lika bra som förr, men han gillar fortfarande sitt jobb. Per-Olov har börjat få problem med hörseln, och surret i klassrummet gör att han får ofta ihållande huvudvärk. Han har svårt att uppfatta vad eleverna säger lika bra som han gjorde förr. Per-Olov skulle gärna ha velat hitta något sätt så att han hade kunnat jobba kvar, för han tycker att han har mycket kvar att ge, men Försäkringskassan tyckte annorlunda. Mot sin vilja har Per- Olov blivit förtidspensionerad. Erik, 28, förtidspensionerad Erik har aldrig haft ett jobb. Han har alltid klarat sig hyfsat bra i skolan, men på gymnasiet blev han skoltrött och hoppade av. Efter det fick han aktivitetsgaranti från kommunen och har gått nästan alla kurser som finns på Arbetsförmedlingen. I början var det nästan skönt att vara arbetslös. Han slapp skolan och hade nästan inga utgifter eftersom han bodde kvar hemma hos sina föräldrar. Men nu har kompisarna flyttat hemifrån, och många har redan hunnit skaffa sig familj. Erik har blivit deprimerad av sin situation och börjat äta psykofarmaka. Hans depression ledde till han flyttades från Arbetsförmedlingen och a-kassan till sjukförsäkringen och Försäkringskassan. Men inte heller Försäkringskassan förmådde reda ut Eriks situation och nu är han sedan ett halvår förtidspensionerad. Ibland känner han sig skräckslagen inför det faktum att han aldrig kommer att få ett riktigt jobb, men samtidigt är förtidspensionen hans trygghet. Ulla, Per-Olov och Erik är bara tre av många som befinner sig precis i samma situation. De är var för sig konkreta exempel på människor som mer eller mindre permanent halkat allt längre 8

9 bort från arbetsmarknaden, men som alla tre med rätt insatser mycket väl skulle kunna få vara med och bidra. Öppna breda vägar tillbaka till arbete Tillsammans med Allians för Sverige är vi överens om de stora dragen för hur en rehabiliteringsgaranti i sjukförsäkringen bör se ut. De viktigaste huvuddragen i Alliansens förslag till en arbetslivsinriktad rehabilitering är: Finansiell samordning, som bland annat gör det möjligt att föra över pengar från sjukförsäkringen till att finansiera rehabiliterings- och vårdinsatser som leder till att den enskilde snabbare kan gå tillbaka till sitt arbete. En lagfäst rätt till rehabilitering, och en skyldighet för den enskilde att vara aktiv i sin egen rehabilitering. Preciserade friskhetsintyg som fokuserar på det friska, också hos den som har nedsatt arbetsförmåga. Rätt till personlig koordinator på Försäkringskassan. Rätt till rehabiliteringsutredning inom fyra veckor. Ansvaret för att genomföra rehabiliteringsutredning flyttas från arbetsgivaren till Försäkringskassan. Alliansens förslag lägger grunden för en bättre politik som förebygger långtidssjukskrivning. Men man kan göra mer än så. Utöver det Alliansen redan blivit överens om vill Centerpartiet att en ny regering vidtar en rad åtgärder för att öppna fler och breda vägar tillbaka till arbete. De förändringar vi föreslår ska genomföras i sjukförsäkringen, förtidspensionen och inom Arbetsförmedlingen. Dessutom vill vi göra det lättare för arbetsgivare att anställa de som varit sjukskrivna eller förtidspensionerade. I den här rapporten presenterar vi 12 förslag som öppnar breda vägar tillbaka till arbete. En aktiv sjukförsäkring 1. Inför ett jobbmål i sjukförsäkringen Idag har sjukförsäkringen i princip bara ett mål, att garantera den enskilde försörjning när man bli sjuk och inte kan arbeta. Det leder till att de enda vägar som verkar vara öppna och fungera är att antingen hålla människor kvar i långa sjukskrivningar, kanske som ett sätt att garantera deras 9

10 försörjning, eller att få människor att gå från sjukskrivning till förtidspension. Det är en helt oacceptabel ordning. Vi vill att sjukförsäkringen, vid sidan av syftet att garantera människors försörjning vid sjukdom och arbetsoförmåga, ska ha ett tydligt jobbmål och ett uppdrag att stödja den enskildes väg tillbaka till egen försörjning, antingen genom det jobb man tidigare haft eller genom ett nytt arbete. Ett sådant nytt, aktivt arbetssätt förutsätter att Försäkringskassans möjligheter att sätta in individuella insatser blir betydligt större och betydligt bredare än de är idag. En viktig lösning, som kan vara en förutsättning för att fler ska kunna komma tillbaka i arbete, kan vara att sjukskrivna och förtidspensionärer i större utsträckning får hjälp att komma tillbaka ett annat arbete än det de blivit sjukskrivna från. Dessutom måste möjligheterna att anpassa arbetsmarknadens krav utifrån den enskildes ork och arbetsförmåga förbättras. 2. Inför Rehabiliteringslots för alla sjukskrivna och förtidspensionärer Allians för Sverige har tidigare enats om att den sjukskrivne ska ha rätt till en personlig koordinator som ska följa upp individens rehabiliteringsplan och säkerställa att hon eller han får tillgång till rätt vård-, rehabiliterings- och träningsinsatser. Nu vill vi gå vidare och utveckla den idén till en rehabiliteringslots som får det samlade ansvaret för uppföljning, samordning, vård, rehabilitering och arbetslivsvägledning. Uppgiften är att lotsa den enskilde tillbaka till arbete så snart som möjligt, men självklart kommer han eller hon i många fall behöva komplettera sina egna kunskaper med insatser från människor som har andra kompetenser. Ett sätt att ordna återlotsfunktionen kan vara att, beroende på vilken kompetens som är mest central för att kunna hjälpa den enskilde tillbaka till jobb, Försäkringskassan i samråd med den sjukskrivne efter en månads sjukskrivning utser en kontaktperson antingen i Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller vården. För den där lösningen handlar om att byta arbete kan en arbetsförmedlare vara den bästa kontaktpersonen. För den som har värk och smärtor kan det en läkare eller en sjukgymnast vara den bästa kontaktpersonen. Och för den som har psykiska problem kanske en person med psykologisk kompetens är den bästa kontaktpersonen. Rehabiliteringslotsen ska kunna få en ekonomisk premie när den sjukskrivne återgår i jobb och egen försörjning. Med en sådan reform läggs fokus redan efter en månads sjukskrivning på insatser som leder tillbaka till jobb, på den gamla arbetsplatsen eller på den ny. 10

11 3. Inför en särskild kontrollstation redan efter sex månader Efter sex månaders sjukskrivning bör en kontrollstation finnas som innebär att man genomför en avstämning av den sjukskrivnes aktuella situation. Vid avstämningen ska den enskilde erbjudas rådgivning om olika möjligheter att komma tillbaka i arbetslivet, där övergång till arbetssökande (och a-kassa) ska vara ett alternativ. Målsättningen bör vara att personer som i första hand inte bör rehabiliteras tillbaka till sin gamla arbetsplats ska övergå i insatser som tar sikte på ett nytt jobb eller en ny karriär. Om man vid kontrollstationen kan konstatera att det finns en uppenbar arbetsförmåga utan att behöva rehabilitera kan det bli aktuellt att gå över i a-kassa, om personen i fråga inte vill gå tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Ge förtidspensionärer en ny chans 4. Rehabilitera även förtidspensionärer Under senare tid har förtidspensioneringarna ökat mycket snabbt. De riktlinjer som finns om att pröva alla som varit sjukskrivna i mer än ett år för sjuk- och aktivitetsersättning har inneburit att den utvecklingen accelererat. Eftersom de rehabiliteringsinsatser som idag genomförs i huvudsak riktas till dem som är långtidssjukskrivna finns det en betydande risk att de som förtidspensioneras aldrig får någon riktig möjlighet att gå tillbaka till arbete, även om förtidspensioneringen som sådan prövas vart tredje år. Det är en oacceptabel politik, och ett oacceptabelt sätt att handskas med människor. När vi samtidigt vet att en allt större andel av befolkningen kommer att leva allt längre, och att allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler, så blir det tydligt att det också ur samhällsekonomisk synvinkel är oerhört viktigt att fler får vara med och bidra. Syftet med förtidspensionen är inte, och får inte vara, att minska de ekonomiska påfrestningarna på socialförsäkringssystemen eller att hyfsa sjukfrånvaron eller arbetslöshetsstatistiken. Självklart finns det människor där den enda rimliga lösningen är att erbjuda förtidspension, ur en medicinsk eller psykiatrisk synpunkt. Men den typ av systemtrixande som funnits och uppmuntrats av regeringen är inget annat än ett stort svek mot de som drabbas av att permanent ställas utanför arbetsmarknaden. Målsättningen måste vara att alla de som är långtidssjuka och förtidspensionerade, och som inte nått upp till pensionsålder, ska rehabiliteras för att pröva alla möjligheter att gå tillbaka till arbete. 11

12 5. Inför Halvfartsjobb En förhållandevis stor andel av förtidspensionärerna har fortfarande arbetsförmåga kvar, åtminstone i någon utsträckning. Samtidigt vet vi att tempot på arbetsmarknaden har höjts, och därför kan man inte förvänta sig att alla kommer att kunna återvända till heltidsarbete. Men den arbetsförmåga man har kvar borde kunna tas till vara på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Om fler fick vara med och bidra, om så bara några timmar om dagen, så skulle fler kunna få bättre självkänsla, få känna att man är en del av arbetslivet, och få uppleva glädjen av att ha kvar sitt sociala umgänge med sina arbetskamrater. Dessutom skulle varje person som kan jobba åtminstone någon del av dagen öka sin disponibla inkomst, vilket också leder till samhällsvinster genom minskade bidragsutbetalningar och ökade skatteintäkter. Det förslag som Moderaterna lagt om så kallade halvfartsjobb är ett bra sätt att ta till vara den arbetsförmåga som många av dagens förtidspensionärer har. Förslaget innebär att den som varit förtidspensionerad och återgår till heltidsarbete får behålla halva sin förtidspension och samtidigt får ut halva lönen från sin arbetsgivare. Syftet är att göra det mer lönsamt att gå från förtidspension till arbete och att göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa någon som varit förtidspensionerad. Med halvfartsjobb får den enskilde betalt för att jobba heltid, men kan göra det i den takt som passar honom eller henne. Halvfartsjobben kan bidra till att åtgärda det stora utanförskap som blivit följden av Socialdemokraternas stora arbetsmarknadspolitiska misslyckande. Den arbetsgivare som anställer med hjälp av Halvfartsjobb kan kombinera reformen med Alliansens Nystartsjobb, vilket innebär slopad arbetsgivaravgift för den man anställer under maximalt en femårsperiod. Tillsammans med Alliansens jobbavdrag kommer det att löna sig även i plånboken för den förtidspensionerade att gå tillbaka till arbetsmarknaden. Tabellen nedan visar hur stora de ekonomiska incitamenten blir för att gå tillbaka till arbete för den som haft kronor i ursprunglig månadslön. Själva effekten av att återgå till jobbet är 2163 kronor. Dessutom tillkommer Alliansens jobbavdrag vilket ytterligare ökar den ekonomiska vinsten för den enskilde. Halvfartsjobb och jobbavdrag innebär tillsammans att den ekonomiska vinsten för en person med kronor i ursprunglig månadslön blir kronor per månad. 12

13 Tabell 1. Ekonomiska incitament för att återgå till s.k. halvfartsjobb 100 % förtidspension idag Halvfartsjobb med dagens skatt. Halvfartsjobb med Alliansens jobbavdrag Ursprunglig lön Förtidspension (64%) Halvfartslön ITP Summa kr Disponibel inkomst efter skatt Differens jmf dagens regler Tabellen nedan visar de ekonomiska effekterna av att en person med en månadslön på kronor i månaden inträder ett halvfartsjobb enligt samma kriterier. Den ekonomiska vinsten för den enskilde, inklusive Alliansens jobbavdrag, blir för denna person betydligt större; kronor i månaden. Tabell 2. Ekonomiska incitament för att återgå till s.k. halvfartsjobb 100 % förtidspension idag Halvfartsjobb med dagens skatt. Halvfartsjobb med Alliansens jobbavdrag Ursprunglig lön Förtidspension (64%) Halvfartslön ITP Summa Disponibel inkomst efter skatt Differens jmf dagens regler

14 6. Ge rätt att starta och driva företag med bibehållen förtidspension i 6 månader För en del av de förtidspensionerade kan det vara så att de har arbetsförmåga och vilja att arbeta, men kanske inte kan eller vill återvända till sin gamla arbetsplats, eller inte passar för ett halvfartsjobb. För att öppna fler vägar tillbaka till arbete vill vi ge förtidspensionärer rätt att starta verksamhet som egen företagare med bibehållen förtidspension. Tanken är att under som längst 6 månader ge den enskilde möjligheten att under lugna former pröva att starta och driva en egen verksamhet. Den som väljer att starta företag med bibehållen förtidspension kommer att ha rätt till Alliansens jobbavdrag vilket innebär en skattesänkning på ungefär kronor i månaden för inkomster över kr om året. 7. Gör det möjligt att driva företag med lönebidrag På samma sätt som lönebidrag innebär en möjlighet att kompensera för en persons nedsatta arbetssituation bör motsvarande möjligheter finnas för personer som startar och driver eget företag. Funktionshindrade som startar eget bör ges goda möjligheter att ansöka och prövas för lönebidrag i egen anställning. Vid sidan av möjligheten att driva företag med lönebidrag, är lönebidragsanställningarna som sådana viktiga, och lönebidragsnivån bör räknas upp motsvarande den löneutveckling som skett på den övriga arbetsmarknaden. En aktiv arbetsförmedling 8. En ny syn på arbetsförmedlingar Den omfattande kritik mot AMS som bland annat Riksrevisionen lagt fram tyder på att myndigheten i alltför stor utsträckning frångått sina kärnuppgifter. Det är viktigt att AMS åter fokuserar på det de faktiskt är satta att göra, nämligen att matcha de som säker arbete med lediga och riktiga jobb. Arbetet vid arbetsförmedlingarna måste bli mer individinriktat och förmedlaren måste fungera som en coach för den som söker jobb. Varje arbetssökande ska ha rätt att få en åtgärdsinriktad och individuell handlingsplan redan inom 30 dagar. Handlingsplanerna ska följas upp med återkommande personliga kontakter. En ny regering ska också öppna upp för fler förmedlingsaktörer att agera och fungera som jobbcoacher. Det kan vara privata företag, fackliga eller ideella organisationer. 14

15 9. Öppna arbetsförmedlingen för alla En orsak till många sjukskrivningar är att alltför många som inte trivs med sitt jobb inte byter till ett nytt i tid. Den utformning Lagen om Anställningsskydd (LAS) har gör att den som jobbat länge på en arbetsplats ogärna vågar riskera att göra sig av med den trygghet som sist in först ut -principen innebär. Att turordningsreglerna är så starka är en bidragande faktor till att rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är ganska begränsad, särskilt om man jämför med andra länder. Ett sätt att öka rörligheten på arbetsmarknaden är att sätta in insatser som hjälper de som har jobb vidare att hitta ett nytt. För de allra flesta fungerar den processen helt utan att man behöver någon annans stöd. Men för andra kan avsaknaden av stöd och hjälp för att hitta nytt arbete och byta arbetsgivare leda till att man stannar kvar i arbetsuppgifter eller på arbetsplatser som man kanske inte längre trivs med. En hel del av dessa riskerar att hamna i onödiga och långa sjukskrivningar. Arbetsförmedlingens uppdrag är att hjälpa dem som är arbetslösa att hitta ett nytt jobb. Enligt Centerpartiets mening bör det uppdraget kompletteras med ett uppdrag att ge råd och stöd till de arbetssökande som har ett jobb, men vill ha hjälp att hitta ett nytt. Det möjligheterna för fler att byta till arbeten de trivs med, och leder sannolikt till att antalet nyanmälda lediga jobb ökar. 10. Inför en samordnad arbetslivsförsäkring med lokala arbetslivskontor Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bör slås samman till en sammanhållen försäkring med en gemensam myndighet, både på nationell och lokal nivå. Även arbetsskadeförsäkringen bör inordnas i systemet. Försäkringen ska omfatta alla medborgare som är i arbetsför ålder. Även företagare ska omfattas på rättvisa villkor, för att göra det enklare för människor att gå mellan företagande och löntagande. Ersättningsnivåerna ska vara desamma oavsett om man är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom eller arbetslöshet. En samlad arbetslivsförsäkring skulle innebära åtskilliga fördelar: 15

16 Rehabiliteringsarbetet skulle bli effektivare, både för arbetslösa och sjukskrivna, med ett tydligt fokus på att alla ska komma tillbaka till arbete. Det blir lättare att fånga upp och stödja de som är gränsfall mellan dagens försäkringar, eftersom den nya uppgiften blir att se till individens samlade behov, oavsett arbetsfrånvarons orsak. Rundgången i systemet skulle minska, liksom felanvändningen av systemen, vilket styrks av de slutsatser som Gerhard Larsson drog i sin utredning när han visade att ett stort antal ansvariga myndigheter i sig innebär stora förluster. Den samlade sysselsättningssituationen och arbetskraftstillgången skulle bli tydligare. Rättvisan skulle öka, och systemet skulle bli enklare att förstå för den enskilde. En myndighet istället för två separata myndighetsstrukturer skulle innebära effektivitetsvinster. Även med en sammanhållen arbetslivsförsäkring är det nödvändigt att tydligt identifiera orsaken till att den enskilde inte kan försörja sig själv. Också med ett sådant sammanhållet system kommer det att finnas arbetslösa och sjukskrivna. Men vinsten är att den enskilde får verkningsfulla åtgärder, riktig hjälp och inte riskera att tappas bort som ett ärende bland många i ett snårigt system. Med en samlad arbetslivsförsäkring skulle den som blir sjuk eller arbetslös kunna få hjälp och stöd på ett lokalt arbetslivskontor. Arbetslivskontoret bör samla personal med erfarenheter från arbete med både sjukskrivna och arbetslösa, vilket gör det enkelt att skapa team som har förmåga att hjälpa människor med sammansatta behov. Gör det lättare att anställa sjukskrivna och förtidspensionerade 11. Inför Nystartsjobb Det måste bli enklare att komma tillbaka till arbetsmarknaden för dem som har svag förankring i yrkeslivet. Särskilt viktigt är det att vidta kraftfulla åtgärder så att de som långvarigt stått utanför arbetsmarknaden, men som har arbetsförmåga, får hjälp och stöd att komma tillbaka. På 16

17 samma sätt behöver invandrare särskilt stöd eftersom de har stora svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi inrätta så kallade Nystartsjobb för de som under en längre period varit frånvarande från arbetsmarknaden. Reformen innebär att arbetsgivaravgiften slopas för den som haft a-kassa, sjukpenning, förtidspension eller socialbidrag i mer än ett år. Nedsättningen ska gälla under lika lång tid som personen varit frånvarande från arbetslivet, dock högst fem år. En ny regering måste också öka möjligheterna för människor med olika handikapp att komma tillbaka till arbetslivet. Därför omfattas också människor med olika typer av funktionshinder av förslaget om Nystartsjobb. 12. Avskaffa arbetsgivarnas medfinansieringsansvar Idag betalar arbetsgivare, utöver de 14 första dagarnas sjuklön, 15 procent av de långa sjukskrivningskostnaderna, det så kallade medfinansieringsansvaret. Människor som idag saknar arbete och som har problem med hälsan riskerar på grund av sjuklöneansvaret sorteras bort av arbetsgivare som är tvingade att se till sitt företags överlevnad som kanske inte har marginaler nog att klara bära kostnaderna för ett par långtidssjukskrivna medarbetare. Det måste bli enklare, billigare och mindre riskfyllt att anställa. Att avskaffa medfinansieringen är en rättvisesatsning och en tydlig åtgärd för att få fler människor som varit sjukskrivna tillbaka i arbete. Hur går det för Ulla, Per-Olov och Erik med Centerpartiets förslag? Ulla Ulla måste få rehabilitering för att bli frisk i rygg och nacke. Därefter skulle Ulla kunna få halvfartsjobb på kommunen, för att bidra så mycket hon kan. Hon får en rehabiliteringslots som är utbildad sjukgymnast och som ger henne merparten av hennes behandling, samtidigt som han undersöker arbetsplatsen i samarbete med arbetsgivaren för att se om det går att byta arbetsuppgifter och vilken utbildning som i så fall krävs. Rehabiliteringslotsen kopplar också Ulla till arbetslivskontoret där hon får idén att ta upp ungdomsdrömmen och starta ett café. 17

18 Per-Olov Per-Olov är egentligen fullt arbetsför, men kan inte undervisa lika mycket som han gjort förut. En rehabiliteringslots skulle hjälpa Per-Olov att hitta nya uppgifter som han kan utföra i skolan. Kanske kan han hjälpa andra lärare att rätta skrivningar, eller läsa vidare till speciallärare för att kunna hjälpa några få elever i taget. Per-Olov skulle mycket väl kunna byta jobb. Genom att öppna arbetsförmedlingen även för någon som redan har ett jobb kan Per-Olov få hjälp därifrån att helt byta karriärspår och jobba med något annat. Erik Erik har redan från början hamnat snett. Han har fått valsa runt i ett system där han egentligen behövt motivation och hjälp för att gå tillbaka till gymnasieskolan och avsluta sin utbildning. En rehabiliteringslots skulle kunna hjälpa Erik att få rätsida på sin situation, genom terapi och behandling kan Erik få hjälp att åter börja tro på sig själv och på livet. Nystartsjobben skulle göra att Erik hamnade längre fram i kön för att få jobb. 18

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb Flexjobb Publicerad från 19.03.2012 till 02.04.2012 1500 respondenter (1500 unika) 1. Kön Alternativ Procent Värden 1 Kvinna 68,6 % 1024 2 Man 31,4 % 468 Totalt 1492 1 2. Bostadsort i län Alternativ Procent

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla Långt arbetsliv Ett långt och växlande arbetsliv Möjlighet för alla är rubriken på ett samtal mellan arbetslivsjournalisten Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius i utredningen Senior 2005 samt forskaren

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer