Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad , antas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad , antas."

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Arbetsordning för kommunfullmäktige KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad , antas. Sammanfattning Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ha en arbetsordning. Den nu gällande är från 2007 och behöver revideras. Förslagen är i huvudsak språkliga och strukturella, anpassning till digital hantering och ändringar utifrån lagstiftningen. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsordning för kommunfullmäktige, förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige, arbetsdokument (den gamla arbetsordningen med alla förslag till förändringar markerade). Arbetsordning för kommunfullmäktige 2007 Beslutet skickas till KLK, SE Expedierat/bestyrkt

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2016:449 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad Sammanfattning Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ha en arbetsordning. Den nu gällande är från 2007 och behöver revideras. Förslagen är i huvudsak språkliga och strukturella, anpassning till digital hantering och ändringar utifrån lagstiftningen. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsordning för kommunfullmäktige, förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige, arbetsdokument (den gamla arbetsordningen med alla förslag till förändringar markerade). Arbetsordning för kommunfullmäktige 2007 Beslutet skickas till KLK, SE Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ha en arbetsordning. Den ska innehålla: 1. antalet ledamöter i fullmäktige, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden, 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 7. förfarandet vid omröstningar, 1 (2) Kommunstyrelsens förvaltning Katarina Eiderbrant /RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

3 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 9. formerna för justeringen av protokollet, samt 10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Fullmäktige antog 2001 en arbetsordning för fullmäktige. Den reviderades Det finns en del i dokumentet som behöver ändras varför det finns ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige att ta ställning till. De huvudsakliga förändringarna i förslaget är följande: - Språkliga förändringar; Till exempel att skall ändras till ska, kansli ändras till administration, yrkande ändras till förslag. Förenklingar och språkliga förbättringar av vissa avsnitt (framgår av arbetsdokumentet). - Ändringar utifrån ändrad lagstiftning (till exempel oktober istället för november då första mötet ska äga rum). - Tillägg och ändringar med anledning av en digitaliserad process, till exempel information (kallelse, handlingar, protokoll) på hemsidan, digital justering, digital kallelse. - Tillägg om deltagande på distans. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Något sådant beslut har inte fattats av kommunfullmäktige i Kungsbacka men detta finns nu med i arbetsordningen och innebär i så fall ett ställningstagande för att göra det möjligt med deltagande på distans för ledamöter. Därtill måste det skapas lämpliga tekniska lösningar. - Vissa avsnitt är flyttade för att få en mer logisk följd. - Tillägg av kommunala bolagens initiativrätt. - Tillägg av frågor som ska beredas av presidiet. - Om fullmäktige beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Kommunfullmäktige i Kungsbacka har beslutat att inte införa medborgarförslag därför finns ingen reglering om detta med i arbetsordningen. Katarina Eiderbrant Specialist administration

4 Sida 1/16 Arbetsordning för kommunfullmäktige förslag Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har 61 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. 2 Ordförande och vice ordföranden De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska ske på ett sammanträde som hålls före oktober månads utgång. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Till dess att val av presidiet har genomförts, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

5 Sida 2/16 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstående tid. Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde ska ålderspresidenten vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål. 3 Sammanträden Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls i oktober på tid som avgående fullmäktige bestämmer. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagar för resten av året. Fullmäktige håller som huvudregel ordinarie sammanträde andra tisdagen i månaden och varje månad utom januari och juli. Huvudsammanträdet för behandling av budget förläggs till heldag, då övriga ärenden endast i undantagsfall ska behandlas. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år sammanträdesdagarna för det kommande året. Sammanträde ska också hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Begäran om extra sammanträde görs skriftligen hos ordföranden. Den ska ange det eller de ärenden som önskas behandlas. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för

6 Sida 3/16 sammanträdet. Information om detta ska snarast läggas ut på kommunens hemsida och annonseras i dagstidning på samma sätt som ordinarie annonsering av fullmäktiges möten. Det ska snarast anslås på kommunens anslagstavla och beslutet ska meddelas varje ledamot och ersättare. Fullmäktige sammanträder i stadshuset. Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena sänds även direkt med ljud via radio och med ljud och bild via kommunens hemsida. Sammanträdena bör avslutas före klockan 23. Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska slutföras samma dag (förlängt sammanträde) eller om återstående ärenden ska behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde (fortsatt sammanträde). Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver inte kungörelse utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Vid eventuellt fortsatt sammanträde bör det förläggas påföljande tisdag. 4 Sammanträde på distans Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att

7 Sida 4/16 samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast en vecka innan sammanträdet anmäla detta till kommunstyrelsens administration. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 5 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Presidiet bereder revisorernas budget. 6 Kallelse till sammanträde, föredragningslista, kungörelse Kallelse till sammanträde med fullmäktige ska vara ledamöter och ersättare tillhanda minst en vecka (sju veckodagar) före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där ska anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Handlingarna bör sändas ut samtidigt. Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före sammanträdet. Kallelsen och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt. Kallelsen bör finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen.

8 Sida 5/16 Fullmäktige bestämmer senast i december varje år i vilka tidningar som sammanträdena ska annonseras. Kallelsen och övriga handlingar ska publiceras på kommunens hemsida. 7 Hinder att delta i sammanträde, inkallande av ersättare, närvaro Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens administration. I början av varje sammanträde förrättas upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Om ledamot eller ersättare infinner sig under sammanträdet eller lämnar sammanträdet ska detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, får inträde ske under pågående överläggning men aldrig inför en begärd omröstning. 8 Föredragningsordning Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden.

9 Sida 6/16 Ärenden ska tas upp i den ordning som de är kungjorda. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 9 Placeringsordning vid sammanträde Fullmäktiges presidium har särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning fullmäktige bestämmer efter presidiets förslag. Tjänstgörande ersättare intar ledamots plats. Övriga ersättare intar platser vilka utan inbördes ordning anvisats dem. 10 Yttranderätt Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige, kan kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Detta gäller: - ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, - ordföranden eller vice ordförande i en nämnd eller beredning när ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, - ledamot i kommunstyrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag eller stiftelse som väljs av fullmäktige som svarar på

10 Sida 7/16 interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för besvarande, - revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen för den verksamhet uppdraget avser och i ärenden som de själva väckt. Tjänsteman eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte delta i överläggningen. Utomstående sakkunnig är inte skyldig att inställa sig. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Kommundirektören, kommunjuristen och fullmäktiges sekreterare får, när ordföranden så begär, lämna upplysningar av formell karaktär och om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet. De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade. Annan får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. 11 Replikrätt Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar och som haft ett anförande eller omnämnts har också rätt till ett kort inlägg (replik) på högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. Den talare mot vars anförande repliken görs har också rätt till ett kort inlägg (replik på replik) på högst två minuter med anledning av vad den

11 Sida 8/16 talare, som begärt det första inlägget, anfört i detta. Detta inlägg görs omedelbart efter den talare som gör det första inlägget. 12 Omröstningar När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkande som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga ska ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. Innan omröstning sker ska omröstningsproposition uppläsas och godkännas. Omröstningarna genomförs med elektronisk anläggning, eller då sådan saknas, genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Omröstningsresultatet ska stämmas av med justerarna.

12 Sida 9/16 Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 13 Omröstning vid personval Vid val biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet. Majoritetsval Valsedel som avlämnas vid majoritetsval ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. Valsedel är ogiltig om den upptar namn på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Proportionellt val Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom att valsedeln ska ha partimärkning av något slag och att den får uppta ett eller flera namn. Den blir i övrigt ogiltig på samma sätt som anges för majoritetsval. 14 Motion En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration. För att en motion ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

13 Sida 10/16 En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Motionen kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e-postadress framgår och är känd. Originalet av motionen ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när motionen ska behandlas, har inletts. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 15 Interpellation Interpellation ska avse ämne som hör till fullmäktige, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. Interpellation bör ställas bara i angelägenhet som har större intresse för kommunen. I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd inom deras respektive arbetsområde. Interpellation får inte ställas till mer än en ordförande.

14 Sida 11/16 För att en interpellation ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Interpellationen kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e-postadress framgår och är känd. Originalet av interpellationen ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när interpellationen ska behandlas, har inletts. Interpellationen ska skickas/utdelas till samtliga ledamöter. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde det vill säga bordläggas. Kommunstyrelsens administration överlämnar interpellationen till den ordförande, till vilken den är riktad eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, till annan ordförande som är mera lämpad att svara. Skriftligt svar överlämnas genom att det lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration som lämnar svaret vidare till interpellanten senast fem veckodagar före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret skickas till övriga ledamöter/ersättare så att det finns tillgängligt i samband med sammanträdet. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning.

15 Sida 12/16 Nämndordförande får överlämna besvarandet av interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i kommunalt aktiebolag eller stiftelse. 16 Fråga Fråga ska ha ett bestämt innehåll och avse ett enda ämne och vara försedd med kort inledande förklaring. För att en fråga ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen, i annat fall ska den vara inkommen till kommunstyrelsens administration senast klockan sammanträdesdagen. Fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Frågan kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e-postadress framgår och är känd. Originalet av frågan ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när frågans ska besvaras, har inletts. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När fråga besvaras får bara den ledamot eller tjänstgörande ersättare som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

16 Sida 13/16 17 Kommunala bolagens initiativrätt Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen (1991:900) får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. 18 Allmänhetens frågestund Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen. När fullmäktige sammanträder i någon kommundel ska sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 19 Ordningsfrågor Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet.

17 Sida 14/16 20 Reservation Reservation kan vara muntlig eller skriftlig och ska anmälas före sammanträdets slut. Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekreterare före protokollets justering. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas senast under den sammanträdesdag beslutet fattas. Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte anmält att hen avstår från att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar detta utan omröstning. 21 Justering Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Tiden för justeringen anges vid fullmäktiges sammanträde och bestäms av ordföranden. Justeringen får ske digitalt. Om två eller flera fungerat som ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne ordförande har lett. Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan paragraf ska skriftligt redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Efter justering anslås bevis om detta på kommunens anslagstavla.

18 Sida 15/16 Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida. 22 Temamöten och temadagar Under året kan temamöten/temadagar arrangeras för fullmäktige antingen vid särskilda tillfällen eller som en del av fullmäktiges sammanträde. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen. 23 Undertecknande av handlingar Ordföranden och kommundirektören eller vid förfall för dessa deras respektive ställföreträdare undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 24 Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande valperioden. Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti. Beredningen utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

19 Sida 16/16 Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och dess presidium, kommunalråd och valberedning. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrig bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. Beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Kontakt: Kungsbacka direkt , Kungsbacka kommun, Kungsbacka

20 Gul markering = tillägg eller förändring av texten Genomstruken abcd = text som ska tas bort Blå markering = flyttade avsnitt Gällande arbetsordning från 2007 Förslag till ändringar Ny formulering ARBETSORDNING ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastställd av KF , 148/01 Reviderad , 178 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har 61 ledamöter. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har 61 ledamöter. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har 61 ledamöter.

21 I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. 2 Ordförande och vice ordföranden Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Presidievalen skall förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ålderspresident. 2 Ordförande och vice ordföranden Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska ske på ett sammanträde som hålls före oktober december månads utgång. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Tills Till dess att val av presidiet presidievalen har genomförts, 2 Ordförande och vice ordföranden De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska ske på ett sammanträde som hålls före oktober månads utgång. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Till dess att val av presidiet har genomförts, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i

22 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, skall fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstående tid. Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde skall ålderspresidenten vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål. tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, skall ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstående tid. Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde ska ålderspresidenten vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål. fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstående tid. Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde ska ålderspresidenten vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål Kommentar [KE1]: Alla 'ska' ändras till 'ska' 3 Sammanträden 3 Sammanträden 3 Sammanträden Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls i november på tid som avgående fullmäktige bestämmer. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagar för resten av året. Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls i november oktober på tid som avgående fullmäktige bestämmer. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagar för resten av året. Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls i oktober på tid som avgående fullmäktige bestämmer. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagar för resten av året.

23 Fullmäktige håller som huvudregel ordinarie sammanträde andra tisdagen i månaden och varje månad utom juli. Huvudsammanträdet för behandling av budget förläggs till heldag, då övriga ärenden endast i undantagsfall ska behandlas. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år sammanträdesdagarna för det kommande året. Sammanträde skall också hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Begäran om extra sammanträde görs skriftligen hos ordföranden. Den skall ange det eller de ärenden som önskas behandlas. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Detta skall snarast anslås på kommunens Fullmäktige håller som huvudregel ordinarie sammanträde andra tisdagen i månaden och varje månad utom januari och juli. Huvudsammanträdet för behandling av budget förläggs till heldag, då övriga ärenden endast i undantagsfall ska behandlas. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år sammanträdesdagarna för det kommande året. Sammanträde ska också hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Begäran om extra sammanträde görs skriftligen hos ordföranden. Den ska ange det eller de ärenden som önskas behandlas. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Information om detta ska snarast läggas ut på kommunens hemsida och annonseras i dagstidning på samma sätt som ordinarie annonsering av Fullmäktige håller som huvudregel ordinarie sammanträde andra tisdagen i månaden och varje månad utom januari och juli. Huvudsammanträdet för behandling av budget förläggs till heldag, då övriga ärenden endast i undantagsfall ska behandlas. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år sammanträdesdagarna för det kommande året. Sammanträde ska också hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Begäran om extra sammanträde görs skriftligen hos ordföranden. Den ska ange det eller de ärenden som önskas behandlas. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Information om detta ska snarast läggas ut på kommunens hemsida och annonseras i dagstidning på samma sätt som ordinarie annonsering av

24 anslagstavla och beslutet meddelas varje ledamot och ersättare. Fullmäktige sammanträder i stadshuset. Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena bör avslutas före kl Ordföranden skall före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet skall slutföras samma dag (förlängt sammanträde) eller om återstående ärenden skall behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde (fortsatt sammanträde). Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver inte kungörelse utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de fullmäktiges möten. Det ska snarast anslås på kommunens anslagstavla och beslutet ska meddelas varje ledamot och ersättare. Fullmäktige sammanträder i stadshuset. Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena sänds även direkt med ljud via radio och med ljud och bild via kommunens hemsida. Sammanträdena bör avslutas före klockan 23. Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska slutföras samma dag (förlängt sammanträde) eller om återstående ärenden ska behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde (fortsatt sammanträde). Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver inte kungörelse utfärdas. I ett sådant fall låter fullmäktiges möten. Det ska snarast anslås på kommunens anslagstavla och beslutet ska meddelas varje ledamot och ersättare. Fullmäktige sammanträder i stadshuset. Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena sänds även direkt med ljud via radio och med ljud och bild via kommunens hemsida. Sammanträdena bör avslutas före klockan 23. Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska slutföras samma dag (förlängt sammanträde) eller om återstående ärenden ska behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde (fortsatt sammanträde). Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver inte kungörelse utfärdas. I ett sådant fall låter

25 ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Vid eventuellt fortsatt sammanträde bör det förläggas påföljande tisdag. ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Vid eventuellt fortsatt sammanträde bör det förläggas påföljande tisdag. ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Vid eventuellt fortsatt sammanträde bör det förläggas påföljande tisdag. X Sammanträde på distans 4 Sammanträde på distans Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delat på distans ska senast en vecka innan sammanträdet anmäla detta till kommunstyrelsens administration. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delat på distans ska senast en vecka innan sammanträdet anmäla detta till kommunstyrelsens administration. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 19 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall 19 Beredning av ärenden - flyttat från tidigare 19 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 5 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska

26 remitteras. 4 Kallelse till sammanträde, föredragningslista, kungörelse Kallelse till sammanträde med fullmäktige skall vara ledamöter och ersättare tillhanda minst en vecka (7dagar) före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där skall anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Handlingarna bör sändas ut samtidigt. beredas remitteras. Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Presidiet bereder revisorernas budget. 4 Kallelse till sammanträde, föredragningslista, kungörelse Kallelse till sammanträde med fullmäktige ska vara ledamöter och ersättare tillhanda minst en vecka (7 sju veckodagar) före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där ska anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Handlingarna bör sändas ut samtidigt. Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före sammanträdet. Kallelsen och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt. Kallelsen bör beredas. Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Presidiet bereder revisorernas budget. 6 Kallelse till sammanträde, föredragningslista, kungörelse Kallelse till sammanträde med fullmäktige ska vara ledamöter och ersättare tillhanda minst en vecka (sju veckodagar) före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där ska anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Handlingarna bör sändas ut samtidigt. Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före sammanträdet. Kallelsen och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt. Kallelsen bör

27 finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen. finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år i vilka tidningar som sammanträdena skall kungöras. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år i vilka tidningar som sammanträdena ska kungöras annonseras. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år i vilka tidningar som sammanträdena ska annonseras. Kallelsen och övriga handlingar ska publiceras på kommunens hemsida. Kallelsen och övriga handlingar ska publiceras på kommunens hemsida. Fullmäktige bestämmer i vilka ortstidningar motioner, interpellationer, frågor och ärenden av större allmänt intresse skall kungöras. Hela föredragningslistan och de tryckta handlingarna skall finnas på kommunstyrelsens kansli, medborgarkontoret, kommunens bibliotek samt i den aktuella sammanträdeslokalen. Fullmäktige bestämmer i vilka ortstidningar motioner, interpellationer, frågor och ärenden av större allmänt intresse ska kungöras. Hela föredragningslistan och de tryckta handlingarna ska finnas på kommunstyrelsens administration, medborgarkontoret, kommunens bibliotek samt i den aktuella sammanträdeslokalen. 5 Hinder att delta i sammanträde, inkallande av ersättare 5 Hinder att delta i sammanträde, inkallande av ersättare, närvaro 7 Hinder att delta i sammanträde, inkallande av ersättare, närvaro Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. I början av varje sammanträde förrättas Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens administration. kansli Flyttad från tidigare 7 I början av varje sammanträde förrättas Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens administration. I början av varje sammanträde förrättas Kommentar [KE2]: Genomgående ändrat till 'kommunstyrelsens administration'

28 upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, får inträde ske under pågående överläggning men aldrig inför en begärd omröstning. upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Flyttad från tidigare 7 Om en ledamot eller ersättare infinner sig under sammanträdet eller ska detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Om ledamot eller ersättare lämnar sammanträdet ska detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, får inträde ske under pågående överläggning men aldrig inför en begärd omröstning. 7 Föredragningsordning flyttad från tidigare 7 upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Om en ledamot eller ersättare infinner sig under sammanträdet eller lämnar sammanträdet ska detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, får inträde ske under pågående överläggning men aldrig inför en begärd omröstning. 8 Föredragningsordning

29 Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden. Ärenden ska tas upp i den ordning som de är kungjorda. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden. Ärenden ska tas upp i den ordning som de är kungjorda. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 6 Placeringsordning vid sammanträde Fullmäktiges presidium har särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning fullmäktige bestämmer efter presidiets förslag. Tjänstgörande ersättare intar ledamots plats. Övriga ersättare intar platser vilka 6 Placeringsordning vid sammanträde Fullmäktiges presidium har särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning fullmäktige bestämmer efter presidiets förslag. Tjänstgörande ersättare intar ledamots plats. Övriga ersättare intar platser vilka 9 Placeringsordning vid sammanträde Fullmäktiges presidium har särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning fullmäktige bestämmer efter presidiets förslag. Tjänstgörande ersättare intar ledamots plats. Övriga ersättare intar platser vilka

30 utan inbördes ordning anvisats dem. utan inbördes ordning anvisats dem. utan inbördes ordning anvisats dem. 7 Föredragningsordning, upprop Flyttat till ny 6 och 7 I början av varje sammanträde förrättas upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Om ledamot eller ersättare infinner sig under sammanträdet skall detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Om ledamot eller ersättare lämnar

31 sammanträdet skall detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. 8 Temamöten och temadagar Flyttad till 22 Vid något eller några tillfällen under året arrangeras temamöten/temadagar för fullmäktige. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen. 9 Allmänhetens frågestund Flyttad till 18 Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen samt när fullmäktige sammanträder i någon kommundel skall sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma 10 Yttranderätt 10 Yttranderätt 10 Yttranderätt

32 Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige, kan kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Detta gäller: - ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, - ordföranden eller vice ordförande i en nämnd eller beredning när ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, - ledamot i kommunstyrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag eller stiftelse som väljs av fullmäktige som svarar på interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för besvarande, - revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen för den verksamhet uppdraget avser och i ärenden som de själva väckt. Tjänsteman eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte delta i överläggningen. Utomstående sakkunnig är inte skyldig att inställa sig. Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige, kan kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Detta gäller: - ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, - ordföranden eller vice ordförande i en nämnd eller beredning när ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, - ledamot i kommunstyrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag eller stiftelse som väljs av fullmäktige som svarar på interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för besvarande, - revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen för den verksamhet uppdraget avser och i ärenden som de själva väckt. Tjänsteman eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte delta i överläggningen. Utomstående sakkunnig är inte skyldig att inställa sig. Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige, kan kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Detta gäller: - ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, - ordföranden eller vice ordförande i en nämnd eller beredning när ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, - ledamot i kommunstyrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag eller stiftelse som väljs av fullmäktige som svarar på interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för besvarande, - revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen för den verksamhet uppdraget avser och i ärenden som de själva väckt. Tjänsteman eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte delta i överläggningen. Utomstående sakkunnig är inte skyldig att inställa sig.

33 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Kommundirektören och fullmäktiges sekreterare får, när ordföranden så begär, lämna upplysningar av formell karaktär och om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.. De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade. Annan får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. 11 Replikrätt Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg (replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Kommundirektören, kommunjuristen och fullmäktiges sekreterare får, när ordföranden så begär, lämna upplysningar av formell karaktär och om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet. De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade. Annan får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. 11 Replikrätt Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar och som haft ett anförande eller omnämnts har också rätt till ett kort inlägg (replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Kommundirektören, kommunjuristen och fullmäktiges sekreterare får, när ordföranden så begär, lämna upplysningar av formell karaktär och om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet. De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade. Annan får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. 11 Replikrätt Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar och som haft ett anförande eller omnämnts har också rätt till ett kort inlägg (replik) på högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts.

34 Den talare mot vars anförande genmälet görs har också rätt till ett kort inlägg (replik på replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad den talare, som begärt det första inlägget, anfört i detta. Detta inlägg görs omedelbart efter den talare som gör det första inlägget. Den talare mot vars anförande repliken genmälet görs har också rätt till ett kort inlägg (replik på replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad den talare, som begärt det första inlägget, anfört i detta. Detta inlägg görs omedelbart efter den talare som gör det första inlägget. Den talare mot vars anförande repliken görs har också rätt till ett kort inlägg (replik på replik) på högst två minuter med anledning av vad den talare, som begärt det första inlägget, anfört i detta. Detta inlägg görs omedelbart efter den talare som gör det första inlägget. 12 Propositionsordning När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga skall ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. Hopslaget med 14 till en ny 12

35 I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. 13 Ordningsfrågor Flyttad till efter 18 Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet. 12 Propositionsordning 12 Propositionsordning 12 Omröstningar Flyttat från tidigare 12:

36 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga skall ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga ska ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga ska ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. 14 Omröstningar Ihopslagen med 12:

37 Innan omröstning sker skall voteringsproposition uppläsas och godkännas. Omröstningarna genomförs med voteringsanläggning, eller då sådan saknas, genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Omröstningsresultatet ska stämmas av med justerarna. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart. Innan omröstning sker ska voterings omröstningsproposition uppläsas och godkännas. Omröstningarna genomförs med elektronisk anläggning, eller då sådan saknas, genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Omröstningsresultatet ska stämmas av med justerarna. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. Innan omröstning sker ska omröstningsproposition uppläsas och godkännas. Omröstningarna genomförs med elektronisk anläggning, eller då sådan saknas, genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Omröstningsresultatet ska stämmas av med justerarna. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 15 Omröstning vid personval Vid val biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet. Majoritetsval 15 Omröstning vid personval Vid val biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet. Majoritetsval 13 Omröstning vid personval Vid val biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet. Majoritetsval

38 Valsedel som avlämnas vid majoritetsval skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. Valsedel är ogiltig om den upptar namn på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas eller om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Proportionellt val Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom att valsedeln skall ha partimärkning av något slag och att den får uppta ett eller flera namn. Den blir i övrigt ogiltig på samma sätt som anges för majoritetsval 16 Motion En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens kansli. För att en motion skall bli upptagen på Valsedel som avlämnas vid majoritetsval ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. Valsedel är ogiltig om den upptar namn på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Proportionellt val Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom att valsedeln ska ha partimärkning av något slag och att den får uppta ett eller flera namn. Den blir i övrigt ogiltig på samma sätt som anges för majoritetsval. 16 Motion Texten nedan är omflyttad och bearbetad: En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration. För att Valsedel som avlämnas vid majoritetsval ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. Valsedel är ogiltig om den upptar namn på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Proportionellt val Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom att valsedeln ska ha partimärkning av något slag och att den får uppta ett eller flera namn. Den blir i övrigt ogiltig på samma sätt som anges för majoritetsval. 14 Motion En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration. För att

39 föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen. I annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Undertecknad motion kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommunstyrelsens kansli via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av motionen skall i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när motionen skall behandlas, har inletts. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. en motion ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. I annat fall ska den vara inkommen till kommunstyrelsens administration senast klockan sammanträdesdagen. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Undertecknad Motionen kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommunstyrelsens administration via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av motionen ska i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när motionen ska behandlas, har inletts. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. en motion ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Motionen kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e-postadress framgår och är känd. Originalet av motionen ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när motionen ska behandlas, har inletts. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde

40 Kommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 17 Interpellation Interpellation skall avse ämne som hör till fullmäktige, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. Interpellation bör ställas bara i angelägenhet som har större intresse för kommunen. I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd inom deras respektive arbetsområde. Interpellation får inte ställas till mer än en ordförande. Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 17 Interpellation Texten nedan är omflyttad och bearbetad: Interpellation ska avse ämne som hör till fullmäktige, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. Interpellation bör ställas bara i angelägenhet som har större intresse för kommunen. I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd inom deras respektive arbetsområde. Interpellation får inte ställas till mer än en ordförande. För att en interpellation ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 15 Interpellation Interpellation ska avse ämne som hör till fullmäktige, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. Interpellation bör ställas bara i angelägenhet som har större intresse för kommunen. I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd inom deras respektive arbetsområde. Interpellation får inte ställas till mer än en ordförande. För att en interpellation ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration

41 Interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen., i annat fall ska den vara inkommen till kommunstyrelsens administration senast klockan sammanträdesdagen. Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Undertecknad Interpellationen kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommunstyrelsens administration via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av interpellationen ska i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när interpellationen ska behandlas, har inletts. Interpellationen ska skickas/utdelas till samtliga ledamöter. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. En ersättare som har ställt en tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Interpellationen kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e- postadress framgår och är känd. Originalet av interpellationen ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när interpellationen ska behandlas, har inletts. Interpellationen ska skickas/utdelas till samtliga ledamöter. En ersättare som har ställt en

42 interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. För att en interpellation skall bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen, i annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Undertecknad interpellation kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommunstyrelsens kansli via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av interpellationen skall i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när interpellationen skall behandlas, har inletts. Interpellationen ska skickas/utdelas till samtliga ledamöter. Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde d v s bordläggas. Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde det vill säga bordläggas. Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde det vill säga bordläggas. Kommunstyrelsens administration

43 Kommunstyrelsens kansli överlämnar interpellationen till den ordförande, till vilken den är riktad eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, till annan ordförande som är mera lämpad att svara. Skriftligt svar överlämnas till interpellanten senast två dagar före det sammanträde då interpellationen skall bli besvarad. Svaret utdelas till övriga ledamöter/ersättare vid sammanträdet. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning. Nämndordförande får överlämna besvarandet av interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i kommunalt aktiebolag eller stiftelse. 18 Fråga Fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Kommunstyrelsens administration överlämnar interpellationen till den ordförande, till vilken den är riktad eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, till annan ordförande som är mera lämpad att svara. Skriftligt svar överlämnas genom att det lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration som lämnar svaret vidare till interpellanten senast fem veckodagar före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret skickas till övriga ledamöter/ersättare så att det finns tillgängligt i samband med sammanträdet. vid sammanträdet. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning. Nämndordförande får överlämna besvarandet av interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i kommunalt aktiebolag eller stiftelse. 18 Fråga Texten nedan är omflyttad och bearbetad: överlämnar interpellationen till den ordförande, till vilken den är riktad eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, till annan ordförande som är mera lämpad att svara. Skriftligt svar överlämnas genom att det lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller kommunstyrelsens administration som lämnar svaret vidare till interpellanten senast fem veckodagar före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret skickas till övriga ledamöter/ersättare så att det finns tillgängligt i samband med sammanträdet. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning. Nämndordförande får överlämna besvarandet av interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i kommunalt aktiebolag eller stiftelse. 16 Fråga

44 Fråga skall ha ett bestämt innehåll och avse ett enda ämne och vara försedd med kort inledande förklaring. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När fråga besvaras får bara den ledamot eller tjänstgörande ersättare som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. För att en fråga skall bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen, i annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Fråga ska ha ett bestämt innehåll och avse ett enda ämne och vara försedd med kort inledande förklaring. För att en fråga ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen, i annat fall ska den vara inkommen till kommunstyrelsens administration senast klockan sammanträdesdagen. Fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Frågan kan även skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (e-post) om avsändarens e- postadress framgår och är känd. Originalet av frågan ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när frågan ska behandlas, har inletts. Fråga ska ha ett bestämt innehåll och avse ett enda ämne och vara försedd med kort inledande förklaring. För att en fråga ska bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde ska den vara kommunstyrelsens administration tillhanda senast nio veckodagar före sammanträdesdagen. Fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Frågan kan skickas till kommunstyrelsens administration via elektronisk post (epost) om avsändarens e-postadress framgår och är känd. Originalet av frågan ska överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när frågan ska behandlas, har inletts. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När fråga besvaras får bara den ledamot Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När fråga besvaras får bara den ledamot

45 eller tjänstgörande ersättare som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. eller tjänstgörande ersättare som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 9 Allmänhetens frågestund Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen samt när fullmäktige sammanträder i någon kommundel skall sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Under frågestunden får någon X Kommunala bolagens initiativrätt Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen (1991:900) får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. Avsnittet är flyttat från tidigare 9 9 Allmänhetens frågestund Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen samt. När fullmäktige sammanträder i någon kommundel ska sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Under frågestunden får någon 17 Kommunala bolagens initiativrätt Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen (1991:900) får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. 18 Allmänhetens frågestund Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen. När fullmäktige sammanträder i någon kommundel ska sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Under frågestunden får någon

46 överläggning inte förekomma. överläggning inte förekomma. överläggning inte förekomma. 13 Ordningsfrågor Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet. 19 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. 20 Reservation Reservation kan vara muntlig eller 13 Ordningsfrågor flyttat från tidigare 13 Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet. Flyttat till 5 20 Reservation Reservation kan vara muntlig eller 19 Ordningsfrågor Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet. 20 Reservation Reservation kan vara muntlig eller

47 skriftlig och skall anmälas före sammanträdets slut. Skriftlig reservation skall lämnas till fullmäktiges sekreterare före protokollets justering. Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut skall anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte anmält att han avstår från att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar detta utan omröstning. skriftlig och ska anmälas före sammanträdets slut. Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekreterare före protokollets justering. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas senast under den sammanträdesdag beslutet fattas. Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte anmält att han hen avstår från att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar detta utan omröstning. skriftlig och ska anmälas före sammanträdets slut. Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekreterare före protokollets justering. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas senast under den sammanträdesdag beslutet fattas. Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte anmält att hen avstår från att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar detta utan omröstning. 21 Justering Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Tiden för justeringen anges vid fullmäktiges sammanträde och bestäms av ordföranden. Om två eller flera fungerat som 21 Justering Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Tiden för justeringen anges vid fullmäktiges sammanträde och bestäms av ordföranden. Justeringen får ske digitalt. Om två eller flera fungerat som 21 Justering Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Tiden för justeringen anges vid fullmäktiges sammanträde och bestäms av ordföranden. Justeringen får ske digitalt. Om två eller flera fungerat som

48 ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne ordförande har lett. Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan paragraf skall skriftligt redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Efter justering anslås bevis om detta på kommunens anslagstavla 8 Temamöten och temadagar Vid något eller några tillfällen under året arrangeras temamöten/temadagar för fullmäktige. ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne ordförande har lett. Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan paragraf ska skriftligt redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Efter justering anslås bevis om detta på kommunens anslagstavla. Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida. 8 Temamöten och temadagar - flyttat Vid något eller några tillfällen. Under året kan temamöten / temadagar arrangeras för fullmäktige antingen vid särskilda tillfällen eller som en del av fullmäktiges sammanträde. ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne ordförande har lett. Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan paragraf ska skriftligt redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Efter justering anslås bevis om detta på kommunens anslagstavla. Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida. 22 Temamöten och temadagar Under året kan temamöten/temadagar arrangeras för fullmäktige antingen vid särskilda tillfällen eller som en del av fullmäktiges sammanträde. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen.

49 22 Undertecknande av handlingar Ordföranden och kommundirektören eller vid förfall för dessa deras respektive ställföreträdare undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 22 Undertecknande av handlingar Ordföranden och kommundirektören eller vid förfall för dessa deras respektive ställföreträdare undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 23 Undertecknande av handlingar Ordföranden och kommundirektören eller vid förfall för dessa deras respektive ställföreträdare undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 23 Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande valperioden. Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti. Beredningen utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, 23 Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande valperioden. Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti. Beredningen utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, 24 Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande valperioden. Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti. Beredningen utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium,

50 kommunstyrelsen och dess presidium, kommunalråd och valberedning Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrig bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. kommunstyrelsen och dess presidium, kommunalråd och valberedning Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrig bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. kommunstyrelsen och dess presidium, kommunalråd och valberedning Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrig bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. Denna arbetsordning trädde i kraft Reviderad , 178 Arbetsmaterial Förslag

51 Arbetsordning Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har 61 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. 2 Ordförande och vice ordförande Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer det nyvalda fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Presidievalen skall förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ålderspresident. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, skall fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstående tid. Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde skall ålderspresidenten vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål. Kungsbacka kommun Kungsbacka

52 Arbetsordning 3 Sammanträden Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls i november på tid som avgående fullmäktige bestämmer. Vid detta sammanträde bestäms också sammanträdesdagar för resten av året. Sida 2/11 Fullmäktige håller som huvudregel ordinarie sammanträde andra tisdagen i månaden och varje månad utom juli. Huvudsammanträdet för behandling av budget förläggs till heldag, då övriga ärenden endast i undantagsfall ska behandlas. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år sammanträdesdagarna för det kommande året. Sammanträde skall också hållas när kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Begäran om extra sammanträde görs skriftligen hos ordföranden. Den skall ange det eller de ärenden som önskas behandlas. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Detta skall snarast anslås på kommunens anslagstavla och beslutet meddelas varje ledamot och ersättare. Fullmäktige sammanträder i stadshuset. Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena bör avslutas före kl Ordföranden skall före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet skall slutföras samma dag (förlängt sammanträde) eller om återstående ärenden skall behandlas vid nästa sammanträde eller på ett extra sammanträde (fortsatt sammanträde). Kungsbacka kommun Kungsbacka

53 Arbetsordning Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver inte kungörelse utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Vid eventuellt fortsatt sammanträde bör det förläggas påföljande tisdag. Sida 3/11 4 Kallelse till sammanträde, föredragningslista, kungörelse Kallelse till sammanträde med fullmäktige skall vara ledamöter och ersättare tillhanda minst en vecka (7 dagar) före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där skall anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Handlingarna bör sändas ut samtidigt. Fullmäktige bestämmer senast i december varje år i vilka tidningar som sammanträdena skall kungöras. Fullmäktige bestämmer i vilka ortstidningar motioner, interpellationer, frågor och ärenden av större allmänt intresse skall kungöras. Hela föredragningslistan och de tryckta handlingarna skall finnas på kommunstyrelsens kansli, medborgarkontoret, kommunens bibliotek samt i den aktuella sammanträdeslokalen. 5 Hinder att delta i sammanträde, inkallande av ersättare Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, får inträde ske under pågående överläggning men aldrig inför en begärd omröstning. Kungsbacka kommun Kungsbacka

54 Arbetsordning 6 Placeringsordning vid sammanträde Fullmäktiges presidium har särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Sida 4/11 Övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning fullmäktige bestämmer efter presidiets förslag. Tjänstgörande ersättare intar ledamots plats. Övriga ersättare intar platser vilka utan inbördes ordning anvisats dem. 7 Föredragningordning, upprop I början av varje sammanträde förrättas upprop. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde. Besvarande av frågor och interpellationer behandlas först, därefter beslutsärenden och övriga ärenden. Fullmäktige kan besluta om ändring av föredragningsordningen. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Om ledamot eller ersättare infinner sig under sammanträdet skall detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. Om ledamot eller ersättare lämnar sammanträdet skall detta anmälas till fullmäktiges sekreterare. 8 Temamöten och temadagar Vid något eller några tillfällen under året arrangeras temamöten/temadagar för fullmäktige. Ordföranden avgör i samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens ordförande temaämne, dag, tid, ersättningar/arvoden och övriga frågor i samband med temamötet/temadagen. Kungsbacka kommun Kungsbacka

55 Arbetsordning 9 Allmänhetens frågestund Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor när fullmäktige behandlar årsredovisningen samt när fullmäktige sammanträder i någon kommundel skall sammanträdet inledas med allmänhetens frågestund. Sida 5/11 I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 10 Yttranderätt Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige, kan kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Detta gäller: - ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, - ordföranden eller vice ordförande i en nämnd eller beredning när ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, - ledamot i kommunstyrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag eller stiftelse som väljs av fullmäktige som svarar på interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för besvarande, - revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen för den verksamhet uppdraget avser och i ärenden som de själva väckt. Tjänsteman eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte delta i överläggningen. Utomstående sakkunnig är inte skyldig att inställa sig. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Kommundirektören och fullmäktiges sekreterare får, när ordföranden så begär, lämna upplysningar av formell karaktär och om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet. De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade. Annan får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. Kungsbacka kommun Kungsbacka

56 Arbetsordning 11 Replikrätt Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg (replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. Sida 6/11 Den talare mot vars anförande genmälet görs har också rätt till ett kort inlägg (replik på replik) på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad den talare, som begärt det första inlägget, anfört i detta. Detta inlägg görs omedelbart efter den talare som gör det första inlägget. 12 Propositionsordning När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga skall ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. Ordföranden kan begära att ett yrkande ska lämnas in skriftligt. I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att beslutet strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av ordföranden kan ställas under omröstning. 13 Ordningsfrågor Om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa sammanträdet. Kungsbacka kommun Kungsbacka

57 Arbetsordning 14 Omröstningar Innan omröstning sker skall voteringsproposition uppläsas och godkännas. Omröstningarna genomförs med voteringsanläggning, eller då sådan saknas, genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sida 7/11 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Omröstningsresultatet ska stämmas av med justerarna. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart. 15 Omröstning vid personval Vid val biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet. Majoritetsval Valsedel som avlämnas vid majoritetsval skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. Valsedel är ogiltig om den upptar namn på någon som inte är valbar, om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas eller om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Proportionellt val Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom att valsedeln skall ha partimärkning av något slag och att den får uppta ett eller flera namn. Den blir i övrigt ogiltig på samma sätt som anges för majoritetsval. 16 Motion En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens kansli. För att en motion skall bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen. Kungsbacka kommun Kungsbacka

58 Arbetsordning I annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Sida 8/11 Undertecknad motion kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommunstyrelsens kansli via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av motionen skall i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när motionen skall behandlas, har inletts. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Kommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 17 Interpellation Interpellation skall avse ämne som hör till fullmäktige, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. Interpellation bör ställas bara i angelägenhet som har större intresse för kommunen. I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd inom deras respektive arbetsområde. Interpellation får inte ställas till mer än en ordförande. Interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. För att en interpellation skall bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen, i annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Kungsbacka kommun Kungsbacka

59 Arbetsordning Undertecknad interpellation kan i båda ovannämnda fall även skickas till kommun-styrelsens kansli via telefax eller elektronisk post (e-post) om avsändarens fax- eller e-postadress framgår och är känd. Originalet av interpellationen skall i båda fallen överlämnas till fullmäktiges sekreterare senast i samband med att sammanträdet, när interpellationen skall behandlas, har inletts. Sida 9/11 Interpellationen ska skickas/utdelas till samtliga ledamöter. Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde d v s bordläggas. Kommunstyrelsens kansli överlämnar interpellationen till den ordförande, till vilken den är riktad eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, till annan ordförande som är mera lämpad att svara. Skriftligt svar överlämnas till interpellanten senast två dagar före det sammanträde då interpellationen skall bli besvarad. Svaret utdelas till övriga ledamöter/ersättare vid sammanträdet. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en sammanfattning. Nämndordförande får överlämna besvarandet av interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i kommunalt aktiebolag eller stiftelse. 18 Fråga Fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare. Fråga skall ha ett bestämt innehåll och avse ett enda ämne och vara försedd med kort inledande förklaring. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När fråga besvaras får bara den ledamot eller tjänstgörande ersättare som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Kungsbacka kommun Kungsbacka

60 Arbetsordning För att en fråga skall bli upptagen på föredragningslistan till nästa sammanträde skall den vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast nio dagar före sammanträdesdagen, i annat fall skall den vara inkommen till kommunstyrelsens kansli senast klockan sammanträdesdagen. Sida 10/11 19 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. 20 Reservation Reservation kan vara muntlig eller skriftlig och skall anmälas före sammanträdets slut. Skriftlig reservation skall lämnas till fullmäktiges sekreterare före protokollets justering. Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut skall anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte anmält att han avstår från att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar detta utan omröstning. 21 Justering Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Tiden för justeringen anges vid fullmäktiges sammanträde och bestäms av ordföranden. Om två eller flera fungerat som ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne ordförande har lett. Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan paragraf skall skriftligt redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Efter justering anslås bevis om detta på kommunens anslagstavla. Kungsbacka kommun Kungsbacka

61 Arbetsordning 22 Undertecknande av handlingar Ordföranden och kommundirektören eller vid förfall för dessa deras respektive ställföreträdare undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. Sida 11/11 23 Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande valperioden. Valberedningen består av en ledamot med ersättare från varje i fullmäktige representerat parti. Beredningen utses bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och dess presidium, kommunalråd och valberedning. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrig bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer. Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF 178/07 Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka direkt , Kungsbacka kommun Kungsbacka

62 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs. Sammanfattning Nämnden för Miljö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till kommunfullmäktige för fastställande. Förtydligandet innehåller det som ingår i timavgiften. I 6 anges vilka arbetsuppgifter som utförs av förvaltningen och som vi i vissa fall tar timtaxa för. I förslaget har diarieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförs av en inspektör. Även restid ska betalas av verksamhetsutövaren. Utförs diarieföringen av en administratör ingår detta i OH-kostnaden. Samma formulering finns även i taxan för miljöbalken och offentlig kontroll av livsmedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Revidering av taxa, Tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel Miljö & Hälsoskydd 117 Revidering av taxa, Tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel Miljö & Hälsoskydd 97 Taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel förslag till ändring i röd text med tillhörande kommentar. Beslutet skickas till Expedierat/bestyrkt

63 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Expedierat/bestyrkt

64 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2016:518 Revidering av taxa - Tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Reviderat förslag till taxa 2017 för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs. Sammanfattning Nämnden för Miljö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till kommunfullmäktige för fastställande. Förtydligandet innehåller det som ingår i timavgiften. I 6 anges vilka arbetsuppgifter som utförs av förvaltningen och som vi i vissa fall tar timtaxa för. I förslaget har diarieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförs av en inspektör. Även restid ska betalas av verksamhetsutövaren. Utförs diarieföringen av en administratör ingår detta i OH-kostnaden. Samma formulering finns även i taxan för miljöbalken och offentlig kontroll av livsmedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Revidering av taxa, Tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel Miljö & Hälsoskydd 117 Revidering av taxa, Tillsyn enligt lagen om handel med vissa läkemedel Miljö & Hälsoskydd 97 Taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel förslag till ändring i röd text med tillhörande kommentar. Beslutet skickas till Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Ing Britt Blomberg Specialist budget Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

65 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs. Sammanfattning Nämnden för Miljö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Årlig kontrollavgift för avslutad eller avregistrerad verksamhet: I 12 föreslås en förändring som innebär att en verksamhet ska betala avgift tills dess att avregistrering har skett eller att man inte längre omfattas av kravet på godkännande. Förtydligande kring vad som ingår i timavgiften: I 5 anges vilka arbetsuppgifter som utförs av förvaltningen och som vi i vissa fall tar timtaxa för. I förslaget har diarieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförs av en inspektör. Även restid ska betalas av verksamhetsutövaren. Utförs diarieföringen av en administratör ingår detta i OH-kostnaden. Samma formulering finns även i taxan för miljöbalken och läkemedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Tillägg till förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljö & Hälsoskydd 116 Expedierat/bestyrkt

66 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljö & Hälsoskydd 93 Beslutet skickas till Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Expedierat/bestyrkt

67 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2016:519 Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Reviderat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel inför 2017 fastställs. Sammanfattning Nämnden för Miljö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Årlig kontrollavgift för avslutad eller avregistrerad verksamhet: I 12 föreslås en förändring som innebär att en verksamhet ska betala avgift tills dess att avregistrering har skett eller att man inte längre omfattas av kravet på godkännande. Förtydligande kring vad som ingår i timavgiften: I 5 anges vilka arbetsuppgifter som utförs av förvaltningen och som vi i vissa fall tar timtaxa för. I förslaget har diarieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförts av en inspektör. Även restid ska betalas av verksamhetsutövaren. Utförs diarieföringen av en administratör ingår detta i OH-kostnaden. Samma formulering finns även i taxan för miljöbalken och läkemedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Tillägg till förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel, Miljö & Hälsoskydd 116 Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel, Miljö & Hälsoskydd 93 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Beslutet skickas till Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Ing Britt Blomberg Specialist budget Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

68

69

70 KU NGSBACKA KOMMUN Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 o (1 9) Datum / Tn~~ ägg t u~~ fö rs ~ a g t ~~~ rrevndlewad ~axa förr offe wn t ~~ g lko lril t rro ~~ av ~nvsnrne d e ~ Beslut Nämnden för Milj ö & Hälsoskydd överlärm1ar reviderat förslag till taxa offentlig kontroll av livsinedej till kommunfullmäktige för fastställande. SammalllfaUning Detta förslag till beslut är ett tillägg till smnma ärende som nä1nnden hade uppe på sitt 1nöte i augusti 2 O 16. Förvaltningen fick tillbaka ett överklagat beslut fi ån länsstyrelsen endast några dagar efter nänmdens förra 1nöte i augusti. Detta får till följd att några ytterligare justeringar behöver göras i taxan. Arlig kontrollavgift för avslutad eller avregistrerad verksamhet Förvaltningen har under n1ånga år haft en hel del diskussioner med företag som har upphört med sin verksrnnhet men hör av sig till oss först när fakturan för nästa års tillsynsavgift kommer. Efter ett överklagat beslut där länsstyrelsen beslutat till verksan1hetens fördel finns ett behov av att föltydliga under vilka mnständigheter som den årliga kontrollavgiften ska betalas. I 12 har vi därför föreslagit en förändring smn innebär att en verksamhet ska betala avgift tills dess att avregistrering har skett eller att 1nan inte längre on1fattas av kravet på godkännande. Förtydligande kring vad som ingår i tirnavgiften I 5 anges vilka arbetsuppgifter son1 utförs av förvaltningen och smn vi i vissa fall tar tuntaxa för. I förslaget har dimieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförs av en inspektör. Utförs diarieföringen av en ad1ninistratör ingår detta i OH-kostnaden. Smnma fonnniering finns även i taxan för n1iljöbalken och läken1edel. Beslutsu nderlag Förvaltningens yttrande daterat Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare l ExpediemUbe,tyrkl

71 YTTRANDE Kungsbacka Nämnden för Miljö & Hälsoskydd l (2) Datum Dn r 2307/ Tillägg till förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel Förslag till beslut Nämnden för Miljö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa offentlig kontroll av livsmedel till kommunfullmäktige för fastställande. Bakgrund Detta förslag till beslut är ett tillägg till samma ärende som nämnden hade uppe på sitt möte i augusti Förvaltningen fick tillbaka ett överklagat beslut från länsstyrelsen endast några dagar efter nämndens förra möte i augusti. Detta får till följ d att några ytterligare justeringar behöver göras i taxan. Arlig kontrollavgift för avslutad eller avregistrerad verksamhet Förvaltningen har under många år haft en hel del diskussioner med företag som har upphört med sin verksamhet men hör av sig till oss först när fakturan för nästa års tillsynsavgift kommer. Efter ett överklagat beslut där Länsstyrelsen beslutat till verksamhetens fördel finns ett behov av att förtydliga under vilka omständigheter som den årliga kontrollavgiften ska betalas. I 12 har vi därför föreslagit en förändring som innebär att en verksamhet ska betala avgift tills dess att avregistrering har skett eller att man inte längre omfattas av kravet på godkännande, se sid 2. Förtydligande kring vad som ingår i tirnavgiften I 5 anges vilka arbetsuppgifter som utförs av förvaltningen och som vi i vissa fall tar timtaxa för. I förslaget har diarieföring och expediering lagts till för att förtydliga att vi tar betalt för detta i de fall arbetet utförs av en inspektör. Utförs diarieföringen Miljö & Hälsoskydd Margreth Poleker Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress stadshuset, Storgatan 3 7 Telefon Fax

72 KUNGSBACKA KOMMUN av en administratör ingår detta i OH-kostnaden. Samma formulering finns även i taxan för miljöbalken och läkemedel.!1&wv. () 0: ~ Margreth~ Utvecklingsledare 2 (2) Expedieras: Bifogas: Kommunstyrelsen Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

73 Kungsbacka Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av kommunfullmäktige , 232 samt , , 2016-xx-xx Y med stöd av 6 och 14 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Inledande bestämmelser l Denna taxa gäller avgifter får Kungsbacka kommuns kostnader får offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 2 A v gift enligt denna taxa tas ut får l. prövning i ärenden om godkännande av livsmedelsanläggning 2. registrering av övriga livsmedelsanläggningar 3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt. I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar får dricksvattenförsörjning samt anläggningar får tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet livsmedelsanläggning. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut får l. offentlig kontroll som fåranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som fåranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 4 Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medfår avgiftsskyldighet Timtaxa (timavgift) 5 Avgiftsuttag sker i fårhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i fårhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Tirnavgift är beslutad av kommunfullmäktige och tas ut får varje påbörjad halvtimme. I de fall tirnavgift tas ut i fårhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden får Milj ö & Hälsoskydd har använt får inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter oc~ myndigheter, / inspektioner, ~esm1 <.~~~!~J~~~~2 _ -~~-~- ~9_I?-~~!!~~ -iberedning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden, Kommentar [M Fl]: Förtydligande om :' att vi även tar betalt för restiden i samband : med denna tillsyn _~~R~-~E~~lJ:?-g j /----- ~:~:~~=:~~;~~7tr~~~a;deså arbetsuppgifter som utförs av inspektörer kan faktureras. Miljö & Hälsoskydd Margreth Bergström Direkt margreth. Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon vx Fax

74 KUNGSBACKA KOMMUN understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. För inspektion, provtagning och extra 2 (3) offentlig som utfårsvardagar mellan klockan och lördagar, söndagar och helgdagar tas avgift ut med l,5 gånger ordinarie tirnav gift. Avgift för prövning av ansökan om godkännande 6 Den som ansöker om godkännande av en animalieanläggning ska betala en avgift får prövningen som motsvarar en årsavgift får anläggningen enligt l O med tillämpning av den riskklass som gäller får den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. Avgift får prövning ska betalas får varje anläggning som ansökningen avser. A v giften får prövning f'ar tas ut i fårskott 7 För godkännande av en animalieanläggning med anledning av byte av livsmedelsfåretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande skall, under fårutsättning att godkännande får anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6. 8 Avgift får prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift för registrering 9 Den som anmäler en livsmedelsanläggning får registrering ska betala avgift får en timmes kontrolltid. Arlig kontrollavgift 10 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av fåretag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till de erfarenheter nämnden får Miljö och Hälsoskydd erhållit vid kontroll av verksamheten. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Den årliga kontrolltiden får varje riskklass och erfarenhetsklass räknas ut enligt livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. 11 Om en tillämpning av lo skulle medfåra att kontrolltiden får en anläggning blir uppenbart oriktig i fårhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 12 Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Dock ska den som enligt 6 betalar en avgift får prövning av ansökan om godkännande av en livsmedelsanläggning betala den årliga avgiften från och med det kalenderår som fåljer efter det att anläggningen har godkänts. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp får varje påbörjat kalenderår.!a vgiftsskyldigheten gäller får alla verksamheter som är registrerade eller godkända vid början 'av varje kalenderår och upphör fårst i slutet på det året då verksamheten vid anläggningen har avregistrerats eller inte längre omfattas av kravet på godkännande.l i\vgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Om anläggningen omklassificeras (erfarenhets klassning) eller tilldelas annan kontrolltid Uustering av uppenbar orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll utfårts, ska den nya Kommentar [MF3]: Förtydligande om att verksamheter ska betala årlig avgift tills dess att de har avregistrerat sin verksamhet eller att kravet på godkännande har upphört.

75 KUNGSBACKA KOMMUN avgiften betalas från och med det kalenderåret som följer. Undantag är de verksamheter som 3 (3) omklassificeras i januari med avseende på hur verksamheten drivits under föregående år ( erfarenhetsklassificering), dessa skall betala den nya avgiften samma år som beslut om klassificering har fattats. 13 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll vid kalenderårets början. Avgift för extra offentlig kontroll 14 Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll utöver den normala kontrollverksamheten, tas tirnavgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden ska debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 15 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l oktober året före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Avgift för kontroll vid export av livsmedel 16 För kontroll samt utfärdande av exportintyg och andra intyg enligt Förordningen om kontroll vid export av livsmedel (SFS 20 Il: l 060) tas tirnavgift ut för faletisk handläggningstid. Nedsättning av avgift 17 Om det finns särskilda skäl får nämnden för miljö & hälsoskydd besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterges. Avgiftens erläggande m.m. 18 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. Verkställighetsfrågor m.m. 19 Av 33 livsmedelslagen och 33 lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 Enligt 31 livsmedelslagen och 31 lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den l januari I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

76 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2017 fastställs. Sammanfattning Med anledning av förändringar i lagstiftningen, brister i formuleringar samt för att i vissa fall anpassa den befintliga taxan efter faktisk tidsåtgång vid tillsyn föreslås en revidering av taxan inom miljöbalkens område och strålskyddslagens områden. Ändringar har gjorts direkt i taxan med röd text och kommentarer finns till samtliga förändringar. Förändringar återfinns i de inledande bestämmelserna i paragraf 7 samt i bilaga 1, 2 och 3. Timavgift för påbörjad halvtimme Förvaltningen fick tillbaka ett par överklagade beslut från Länsstyrelsen i slutet av augusti. I dessa har Länsstyrelsen ändrat kommunens beslut om timavgift på så sätt att avgift inte ska tas ut efter påbörjad halvtimme. Det får till följd att för den tillsyn som har tagit till exempel l timme och 25 minuter att utföra får vi endast ta ut l timmes avgift. Förvaltningen anser att beslutet är korrekt fattat av länsstyrelsen men att vi nu behöver ändra i vår taxa så att vi kan ta betalt för påbörjade halvtimmar, se förslag på ändring i paragraf 7. Förvaltningens erfarenhet är att de allra flesta kommuner har en taxa för tillsyn enligt miljöbalken som är skriven så att påbörjade halvtimmar kan debiteras. Även taxan här i Kungsbacka var konstruerad på detta sätt innan vi införde vår nuvarande taxa och denna formulering av misstag föll bort. Kungsbackas nuvarande taxor för livsmedelstillsyn samt kontroll av läkemedel har formulering som tillåter avgiftsuttag för påbörjade halvtimmar. Bilaga 1, kapitel 14 (Kemiska produkter) Expedierat/bestyrkt

77 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet vilka började gälla från l november Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) och behöver arbetas in i gällande taxa (s 16). Tillägget gäller prövning av hantering av växtskyddsmedel inom vattenskyddskyddsområden vid de tillfällen där skyddsföreskrifterna inte täcker in denna typ av verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Tillägg till förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken m.m. 2017, Miljö & Hälsoskydd 115 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2017, Miljö & Hälsoskydd 92 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer Beslutet skickas till Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Expedierat/bestyrkt

78 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2016:520 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2017 Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Reviderat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2017 fastställs. Sammanfattning Med anledning av förändringar i lagstiftningen, brister i formuleringar samt för att i vissa fall anpassa den befintliga taxan efter faktisk tidsåtgång vid tillsyn föreslås en revidering av taxan inom miljöbalkens område och strålskyddslagens områden. Ändringar har gjorts direkt i taxan med röd text och kommentarer finns till samtliga förändringar. Förändringar återfinns i de inledande bestämmelserna i paragraf 7 samt i bilaga 1, 2 och 3. Timavgift för påbörjad halvtimme Förvaltningen fick tillbaka ett par överklagade beslut från Länsstyrelsen i slutet av augusti. I dessa har Länsstyrelsen ändrat kommunens beslut om timavgift på så sätt att avgift inte ska tas ut efter påbörjad halvtimme. Det får till följd att för den tillsyn som har tagit till exempel l timme och 25 minuter att utföra får vi endast ta ut l timmes avgift. Förvaltningen anser att beslutet är korrekt fattat av länsstyrelsen men att vi nu behöver ändra i vår taxa så att vi kan ta betalt för påbörjade halvtimmar, se förslag på ändring i paragraf 7. Förvaltningens erfarenhet är att de allra flesta kommuner har en taxa för tillsyn enligt miljöbalken som är skriven så att påbörjade halvtimmar kan debiteras. Även taxan här i Kungsbacka var konstruerad på detta sätt innan vi införde vår nuvarande taxa och denna formulering av misstag föll bort. Kungsbackas nuvarande taxor för livsmedelstillsyn samt kontroll av läkemedel har formulering som tillåter avgiftsuttag för påbörjade halvtimmar. Bilaga 1, kapitel 14 (Kemiska produkter) Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet vilka började gälla från l november Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) och behöver arbetas in i gällande taxa (s 16). Tillägget gäller prövning av hantering av växtskyddsmedel inom vattenskyddskyddsområden vid de tillfällen där skyddsföreskrifterna inte täcker in denna typ av verksamhet. Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

79 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Tillägg till förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken m.m. 2017, Miljö & Hälsoskydd 115 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2017, Miljö & Hälsoskydd 92 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer Beslutet skickas till Miljö & Hälsoskydd Kommunledningskontoret Ekonomi Ing Britt Blomberg Specialist budget

80

81

82

83 KUNc::JSBACKA KOMMUN Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (1 9) Datum / Tn~~ägg t~~~ förs ~e1g th~ revöde rad taxa e rrn~ilgt M~~jöba~ke rrn m.m Bes ~ut Nämnden för Milj ö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för prövning och tillsyn inmn milj ö balkens och strålskyddslagens områden till kmmnunfulhnäktige för fastställande. Sammanfattning Detta förslag till beslut är ett tillägg till samma ärende smn nän1nden hade uppe på sitt n1öte i augusti Förvaltningen fick tillbaka ett par överklagade beslut från länsstyrelsen endast några dagar efter nämndens förra möte i augusti. Detta, san1t några ytterligare sent påkomna ändringar gör att det behövs ett par extra justeringar i taxan. Tirnavgift för påbörjad halvtimme Förvaltningen fick tillbaka ett par överldagade beslut från länsstyrelsen i slutet av augusti. I dessa har länsstyrelsen ändrat lemmunens beslut om tin1avgift på så sätt att avgift inte ska tas ut efter påbö1jad halvtim1ne. Det får följd att för den tillsyn son1 har tagit till exe1npel1 timme och 25 minuter att utföra får vi endast ta ut 1 timn1es avgift. Förvaltningen anser att beslutet är korrekt fattat av länsstyrelsen men att vi nu behöver ändra i vår taxa så att vi kan ta betalt för påbö1jade halvtilnmar. Kemiska produkter Naturvårdsverket har tagit frmn två nya föreskrifter inon1 bekä1npnings1nedelsområdet vilka bö1j ad e gälla från 1 november Dessa har arbetats in i taxan. Beslutsunderlag Förvaltningens yttrande daterat Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare

84 YTTRANDE Kungsbacka Nämnden för Miljö & Hälsoskydd l (2) Datum Dn r 2307/ Tillägg till förslag till reviderad taxa enligt Miljöbalken mm Förslag till beslut Nämnden för Milj ö & Hälsoskydd överlämnar reviderat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden till kommunfullmäktige för fastställande. Bakgrund Detta förslag till beslut är ett tillägg till samma ärende som nämnden hade uppe på sitt möte i augusti Förvaltningen fick tillbaka ett par överklagade beslut från länsstyrelsen endast några dagar efter nämndens förra möte i augusti. Detta, samt några ytterligare sent påkomna ändringar, gör att det behövs ett par extra justeringar i taxan. Tirnavgift för påbörjad halvtimme Förvaltningen fick tillbaka ett par överklagade beslut från Länsstyrelsen i slutet av augusti. I dessa har Länsstyrelsen ändrat kommunens beslut om tirnavgift på så sätt att avgift inte ska tas ut efter påbörjad halvtimme. Det får följd att för den tillsyn som har tagit till exempel l timme och 25 minuter att utföra får vi endast ta ut l timmes avgift. Förvaltningen anser att beslutet är korrekt fattat av länsstyrelsen men att vi nu behöver ändra i vår taxa så att vi kan ta betalt för påbörjade halvtimmar, se förslag på ändring i paragraf 7. Förvaltningens erfarenhet är att de allra flesta kommuner har en taxa för tillsyn enligt miljöbalken som är skriven så att påbörjade halvtimmar kan debiteras. Även taxan här i Kungsbacka var konstruerad på detta sätt innan vi införde vår nuvarande taxa och denna formulering av misstag föll bort. Kungsbackas nuvarande taxor för livsmedelstillsyn samt kontroll av läkemedel har formulering som tillåter avgiftsuttag för påbörjade halvtimmar. Miljö & Hälsoskydd Margreth Poleker Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress stadshuset, Storgatan 3 7 Telefon Fax

85 KUNGSBACKA KOMMUN I SKL:s underlag och förslag till den taxa som nu är tagen av Kungsbacka står följande;" Enligt vårt taxeförslag tas tirnavgift ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Grunden för uttag av tirnavgift kan naturligtvis också bestämmas på annat sätt, t.ex. för varje hel timme nedlagd handläggningstid eller för varje påbö1jad halv timme handläggningstid." 2 (2) Bilaga 1, kapitel 14 (Kemiska produkter) Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet vilka började gälla från l november Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015 :2) och behöver arbetas in i gällande taxa (s 16). Tillägget gäller prövning av hantering av växtskyddsmedel inom vattenskyddskyddsområden vid de tillfållen där skyddsföreskrifterna inte täcker in denna typ av verksamhet. Margreth F olcker utvecklingsledare Expedieras: Bifogas: Kommunstyrelsen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område.

86 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxa för barn 3-5 år för förskola och pedagogisk omsorg fastställs att gälla från Ändringen gäller enbart taxan för barn 3-5 år och påverkar inte avgiften för familjer som har yngre barn i förskola eller äldre barn på fritidshem. Sammanfattning Alla barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 525 timmar per år, utan avgift enligt skollagen 8 kapitel paragraf 4. Det innebär att barn som vistas längre tid än 525 timmar i förskolan får ett avdrag på avgiften motsvarande den tiden. Det nuvarande avdraget är 35 procent av avgiften, vilket ger en lägre avgift för föräldrarna än vad förordningen för maxtaxa medger. Förvaltningen föreslår en ändring av detta avdrag till 23,5 procent. Syftet är att uppnå en högre likvärdighet mellan kommunernas taxor inom GR och öka intäkterna till Förskola & Grundskola. Ekonomiska konsekvenser av ändrad taxa Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna ersättning för är kr per månad. Ökning blir som högst 151 kronor per månad för barn 1. Indexering av avgiftstak sker årligen. Ändringen gäller enbart taxan för barn 3-5 år och påverkar inte avgiften för familjer som har yngre barn i förskola eller äldre barn på fritidshem. Expedierat/bestyrkt

87 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Allmän förskola barn 3-5 år som vistas mer än 15 timmar per vecka med taxa på högsta nivån. Nuvarande taxa per månad med avdrag för allmän förskola Taxa från med avdrag för allmän förskola Avgiftstak före avdrag för allmän förskola* Barn 1 3 % Barn 2 2% Barn 3 1% 853 kr 1004 kr 1313 kr 569 kr 669 kr 875 kr 285 kr 335 kr 438 kr Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift *nationellt beslutats som högsta avgift inom ramen för maxtaxa inklusive indexhöjning för 2016 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, Tjänsteskrivelse från förvaltningen för Förskola och Grundskola, Beslutet skickas till Förvaltningen för Förskola & Grundskola Kommunledningskontoret, ekonomi Expedierat/bestyrkt

88 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Förslag till taxa för barn 3-5 år för förskola och pedagogisk omsorg fastställs att gälla från Ändringen gäller enbart taxan för barn 3-5 år och påverkar inte avgiften för familjer som har yngre barn i förskola eller äldre barn på fritidshem. Sammanfattning Alla barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 525 timmar per år, utan avgift enligt skollagen 8 kapitel paragraf 4. Det innebär att barn som vistas längre tid än 525 timmar i förskolan får ett avdrag på avgiften motsvarande den tiden. Det nuvarande avdraget är 35 procent av avgiften, vilket ger en lägre avgift för föräldrarna än vad förordningen för maxtaxa medger. Förvaltningen föreslår en ändring av detta avdrag till 23,5 procent. Syftet är att uppnå en högre likvärdighet mellan kommunernas taxor inom GR och öka intäkterna till Förskola & Grundskola. Ekonomiska konsekvenser av ändrad taxa Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna ersättning för är kr per månad. Ökning blir som högst 151 kronor per månad för barn 1. Indexering av avgiftstak sker årligen. Ändringen gäller enbart taxan för barn 3-5 år och påverkar inte avgiften för familjer som har yngre barn i förskola eller äldre barn på fritidshem. Allmän förskola barn 3-5 år som vistas mer än 15 timmar per vecka med taxa på högsta nivån. Nuvarande taxa per månad Taxa från Avgiftstak Barn 1 3 % 853 kr 1004 kr 1313 kr Barn 2 2% 569 kr 669 kr 875 kr Barn 3 1% 285 kr 335 kr 438 kr Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

89 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola xx Tjänsteskrivelse, 2016:269 Beslutet skickas till Förvaltningen för Förskola & Grundskola Kommunledningskontoret, ekonomi Ing Britt Blomberg Specialist budget

90 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2016:269 Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut Taxan för förskola och pedagogisk omsorg förändras från och med 1 januari 2017 enligt nedanstående tabell på grund av ändrad beräkningsgrund för avgiftsfri allmän förskola för barn 3-5 år. Sammanfattning Alla barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 525 timmar per år, utan avgift enligt skollagen 8 kapitel 4. Det innebär att barn som vistas längre tid än 525 timmar i förskolan får ett avdrag på avgiften motsvarande den tiden. Det nuvarande avdraget är 35 procent av avgiften, vilket ger en lägre avgift för föräldrarna än vad förordningen för maxtaxa medger. Förvaltningen föreslår en ändring av detta avdrag till 23,5 procent. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen /Eget_Förvaltning/ /RedigerareNamn/ /RedigerareTelefon/ /RedigerareEpost/ 1 (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

91 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Alla barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 525 timmar per år, utan avgift enligt skollagen 8 kapitel 4. Det innebär att barn som vistas längre tid än 525 timmar i förskolan får ett avdrag på avgiften motsvarande den tiden. Dessa barn erbjuds att vara på förskolan när föräldrarna arbetar eller studerar plus restid. I förvaltningens förslag uppskattas barnens vistelsetid till föräldrarnas arbetstid, 30 minuters lunch och endast en timme för resor till och från arbetet, genomsnitt 47,5 timmar per vecka. Barnens vistelsetid beräknas till 47,5 timmar i veckan i 47 veckor per år. 47,5 timmar i 47 veckor blir 2233 timmar per år. Allmän förskola med 525 timmar per år motsvarar 23,5 procent av 2233 timmar. Det nuvarande avdraget är högre, 35 %, vilket ger en lägre avgift för föräldrarna än vad förordningen för maxtaxa medger. Förvaltningen föreslår en ändring av detta avdrag till 23,5 procent. Syftet är att uppnå en högre likvärdighet mellan kommunernas taxor inom GR och öka intäkterna till Förskola & Grundskola. Ekonomiska konsekvenser av ändrad taxa Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna ersättning för är kr per månad. Ökning blir som högst 151 kronor per månad för barn 1. Indexering av avgiftstak sker årligen. Allmän förskola barn 3-5 år som vistas mer än 15 timmar per vecka med taxa på högsta nivån. Nuvarande taxa per månad Taxa från Avgiftstak Barn 1 3 % 853 kr 1004 kr 1313 kr Barn 2 2% 569 kr 669 kr 875 kr Barn 3 1% 285 kr 335 kr 438 kr Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift Ändringen gäller enbart taxan för barn 3-5 år och påverkar inte avgiften för familjer som har yngre barn i förskola eller äldre barn på fritidshem. Tabellen nedan visar en jämförelse mellan GR-kommunernas nuvarande taxor efter avdraget för den allmänna förskolan. Skillnaden beror på att det inte finns några nationella riktlinjer kring hur avdraget ska göras.

92 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Anette Liedström-Hjorth Förvaltningschef

93 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Taxa för sotning och rengöring KS/2016: Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxa för sotning och rengöring antas med stöd av 3 kap 6 lag om skydd mot olyckor. Taxan träder i kraft när samtliga upphandlade leverantörer har godkänt den justerade taxan genom att underteckna ett tilläggsavtal avseende justerad taxa till Avtal Sotningstjänster med dnr 0521/14. Sammanfattning Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ansvarar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring (sotning) och har rätt att ta ut avgifter för denna verksamhet vilket görs genom en taxa för sotning och rengöring. En kommun får enligt 3 kap 6 föreskriva att avgift ska betalas för sotning. Utförande av sotning är idag utlagd på privata företag. Nu gällande sotningstaxa togs fram i samband med upphandling av sotningstjänster och beslutades av medlemskommunerna under hösten De nya sotningsavtalen och den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en upphandling av nya leverantörer beträffande sotnings- och rengöringstjänster beslutades en ny taxa för sotning och rengöring Den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Det har visat sig att kostnaden för utförande av rengöring utom ordinarie arbetstid enligt den nya taxan ligger på en sådan kostnadsnivå att alltfler nyttjanderättshavare (ofta restauranger) vill ha sin rengöring av imkanaler utförd under kvällar och nätter. Utgångspunkten är att rengöringen ska utföras under dagtid. Vid rengöring utom ordinarie arbetstid utgår en fast tilläggsavgift. Denna tilläggsavgift har visat sig inte täcker de merkostnader som uppstår i form av ökade lönekostnader under s.k. obekväm arbetstid. Gällande taxa gynnar rengöring utanför ordinarie arbetstid Expedierat/bestyrkt

94 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum på ett oönskat sätt. Detta har blivit ett problem som måste åtgärdas. RSG föreslår därför en justering av taxan som innebär att leverantörerna får ersättning för de ökade lönekostnader som uppstår under obekväm arbetstid genom att engångsavgiften tas bort och ersätts av högre timersättning. Möjlighet till sotning av småhus under kvällstid i vissa fall införs också. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Följebrev; Taxeärende för RSG:s medlemskommuners kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta om, Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg 72, Tjänsteutlåtande Räddningstjänsten Storgöteborg, Beräkningsunderlag, Räddningstjänsten Storgöteborg, Tarifflöner Räddningstjänsten Storgöteborg, Taxa för sotning och rengöring, förslag Räddningstjänsten Storgöteborg, Taxa för sotning och rengöring, Beslutet skickas till Räddningstjänsten Storgöteborg, Gunilla Josefsson, Marie Caldenby, Lars Berggren, KLK, IBB, GJ. Expedierat/bestyrkt

95 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2016:562 Justerad taxa för sotning och rengöring Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Med stöd av 3 kap 6 lag om skydd mot olyckor antas förslag till Taxa sotning och rengöring. Taxan träder i kraft när samtliga upphandlade leverantörer har godkänt den justerade taxan genom att underteckna ett tilläggsavtal avseende justerad taxa till Avtal Sotningstjänster med dnr 0521/14. Sammanfattning Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ansvarar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring (sotning) och har rätt att ta ut avgifter för denna verksamhet vilket görs genom en taxa för sotning och rengöring. En kommun får enligt 3 kap 6 föreskriva att avgift ska betalas för sotning. Utförande av sotning är idag utlagd på privata företag. Nu gällande sotningstaxa togs fram i samband med upphandling av sotningstjänster och beslutades av medlemskommunerna under hösten De nya sotningsavtalen och den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en upphandling av nya leverantörer beträffande sotnings- och rengöringstjänster beslutades en ny taxa för sotning och rengöring Den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Det har visat sig att kostnaden för utförande av rengöring utom ordinarie arbetstid enligt den nya taxan ligger på en sådan kostnadsnivå att alltfler nyttjanderättshavare (ofta restauranger) vill ha sin rengöring av imkanaler utförd under kvällar och nätter. Utgångspunkten är att rengöringen ska utföras under dagtid. Vid rengöring utom ordinarie arbetstid utgår en fast tilläggsavgift. Denna tilläggsavgift har visat sig inte täcker de merkostnader som uppstår i form av ökade lönekostnader under s.k. obekväm arbetstid. Gällande taxa gynnar rengöring utanför ordinarie arbetstid på ett oönskat sätt. Detta har blivit ett problem som måste åtgärdas. RSG föreslår därför en justering av taxan som innebär att leverantörerna får ersättning för de ökade lönekostnader som uppstår under obekväm arbetstid genom att engångsavgiften tas bort och ersätts av högre timersättning. Möjlighet till sotning av småhus under kvällstid i vissa fall införs också. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

96 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Följebrev; Taxeärende för RSG:s medlemskommuners kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta om, Förbundsstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg 72, Tjänsteutlåtande Räddningstjänsten Storgöteborg, Beräkningsunderlag, Räddningstjänsten Storgöteborg, Tarifflöner Räddningstjänsten Storgöteborg, Taxa för sotning och rengöring, förslag Räddningstjänsten Storgöteborg, Taxa för sotning och rengöring, Beslutet skickas till Räddningstjänsten Storgöteborg Lars Klevensparr, Marie Caldenby Kommunledningskontoret, IBB, GJ, Lars B Ing Britt Blomberg Specialist budget

97 1 Förbundsstaben Datum Diarienummer Marie Caldenby A 521/14 Förbundsjurist Tel Taxeärende för RSG:s medlemskommuners kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta om Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har fattat beslut om att överlämna ärendet Justerad taxa för sotning och rengöring för beslut till förbundets respektive medlemskommuner. Sedan en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 står det klart att kommuner inte äger rätt att till kommunalförbund överlämna beslutanderätten om föreskrifter, i detta fall föreskrift gällande taxa. För RSG är det av största vikt att likalydande beslut fattas av medlemskommunerna och vi hemställer om en skyndsam handläggning av ärendet. Jag skulle önska få information om och kontaktuppgifter till den person vid respektive medlemskommun som kommer att handlägga RSG:s taxeärende så att det blir enkelt för båda parter att vid behov ta kontakt. Tveka inte att höra av er om ni undrar över något eller vill stämma av något. Meddela mig gärna när kommunfullmäktige avser att fatta beslut. Jag ser fram emot att höra från er. Med vänliga hälsningar Marie Caldenby Förbundsjurist POSTADRESS: BESÖKADRESS: TELEFON, VX: E-POST: ORG. NR POSTGIRO NR: Box 5204 Åvägen GÖTEBORG Telefax: Hemsida: BANKGIRO NR:

98

99 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE I ärendet har deltagit Utfärdat datum: Marie Caldenby, förbundsjurist Presidiet: Lena Simenius-Peters, ekonomichef Carina Björkman, avdelningschef Mikael Håkansson, biträdande enhetschef Styrelsen: Dnr: A521/14 Justerad taxa för sotning och rengöring FÖRSLAG TILL BESLUT Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige besluta: 1. Med stöd av 3 kap 6 lag om skydd mot olyckor antas Taxa sotning och rengöring i enlighet med bilagan Taxan enligt punkten 1 träder i kraft när samtliga upphandlade leverantörer har godkänt den justerade taxan genom att underteckna ett tilläggsavtal avseende justerad taxa till Avtal Sotningstjänster med dnr 0521/14. SAMMANFATTNING AV ÄRENDET Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en upphandling av nya leverantörer beträffande sotnings- och rengöringstjänster beslutades en ny taxa för sotning och rengöring Den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Det har visat sig att kostnaden för utförande av rengöring utom ordinarie arbetstid enligt den nya taxan ligger på en sådan kostnadsnivå att alltfler nyttjanderättshavare (ofta restauranger) vill ha sin rengöring av imkanaler utförd under kvällar och nätter. Utgångspunkten är dock att rengöringen ska utföras under dagtid. Vid rengöring utom ordinarie arbetstid utgår en fast tilläggsavgift. Denna tilläggsavgift har visat sig att inte täcka de merkostnader som uppstår i form av ökade lönekostnader under s.k. obekväm arbetstid. Gällande taxa gynnar rengöring utanför ordinarie arbetstid på ett oönskat sätt. Detta har blivit ett problem som måste åtgärdas. RSG föreslår därför en justering av taxan som innebär att leverantörerna får ersättning för de ökade lönekostnader som uppstår under s.k. obekväm arbetstid genom att engångsavgiften tas bort och ersätts av högre timersättning. Möjlighet till sotning av småhus under kvällstid i vissa fall införs också. RSG hemställer om en skyndsam handläggning av ärendet. POSTADRESS: BESÖKADRESS: TELEFON, VX: E-POST: ORG. NR POSTGIRO NR: Box 5204 Åvägen GÖTEBORG TELEFAX: HEMSIDA: BANKGIRO NR:

100 2 (3) ÄRENDET Bakgrund I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut om föreskrifter inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. Detta medför att RSG:s medlemskommuner måste fatta beslut om de taxor som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter inom hela räddningstjänstförbundet är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. Taxa sotning och rengöring RSG ansvarar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring (sotning) och har rätt att ta ut avgifter för denna verksamhet vilket görs genom en taxa för sotning och rengöring. En kommun får enligt 3 kap 6 föreskriva att avgift ska betalas för sotning. Utförande av sotning är idag utlagd på privata företag. Nu gällande sotningstaxa togs fram i samband med upphandling av sotningstjänster och beslutades av medlemskommunerna under hösten De nya sotningsavtalen och den nya taxan trädde i kraft den 1 januari Sotningstaxan som beslutades 2014 har en helt ny konstruktion i förhållande till den gamla. Sotningen ska som huvudregel utföras dagtid. Den gamla sotningstaxan (som gällde till ) gav sotningsleverantören möjlighet att nattetid debitera för de merkostnader som uppstod. I förstudien inför framtagande av ny taxa 2014 bringades RSG uppfattningen att nattarbete inte var så vanligt förekommande. Det har nu visat sig att rengöring av imkanaler i restauranger och storkök förekommer nattetid i inte obetydlig omfattning, om än undantagsvis. Det är inte ovanligt med arbeten där flera personer arbetar i åtta timmar. Det handlar främst om de kök som inte är tillgängliga för rengöring under dagtid, oftast på grund av att såväl lunch och middag lagas och köket därmed används hela dagen. Arbete utom ordinarie arbetstid ersätts i den nu gällande taxan enbart med ett engångsbelopp, en s.k. inställelseavgift. Om rengöringsarbetet tar många timmar räcker inte engångsbeloppet för alla timmar som det avsett att täcka, kostnader uppstår i form av ökade lönekostnader på obekväm arbetstid. Fråga om förändring av taxan har initierats av upphandlade leverantörer. Frågan har slutligen handlat om att den befintliga taxan inte täcker de merkostnader som uppstår utanför ordinarie arbetstid i form av ökade lönekostnader genom obekvämhetstillägg. Den nya taxan har också inneburit att det i praktiken har blivit en betydligt lägre kostnad för att få utfört rengöring av imkanaler under kvällar eller på natten och detta har lett till att restauranger som tidigare fick sin rengöring utförd dagtid nu önskar få arbetet utfört på natten. Detta är en oönskad effekt av den nya taxan som RSG inte hade förutsett. Utgångspunkten måste enligt RSG:s uppfattning vara att om imkanalen är tillgänglig dagtid så ska rengöringen utföras under dagtid. I undantagsfall, när imkanalen inte är tillgänglig för rengöring ska rengöringen utföras utom ordinarie arbetstid, men då till en högre taxa. RSG föreslår därför en justering av sotningstaxan som innebär att ersättning utgår för de ökade lönekostnader som uppstår utom ordinarie arbetstid. Befintliga leverantörer är bundna av kollektivavtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Riksavtalet. Av Riksavtalet framgår tarifflöner och procentuella lönetillägg för obekväm arbetstid som varierar beroende på när på dygnet

101 arbetet inträffar (OB-tillägg om 30 % eller 50 %) eller om det sker på lördagar eller helgdagar (OB-tillägg om 100 %). RSG:s justering innebär att sotningsleverantörerna kommer att kompenseras för ökade kostnader under obekväm arbetstid genom en högre timersättning. I den högre timersättningen ingår inte någon höjning av andra kostnader såsom overheadkostnader eller kostnader för förbrukningsmaterial eftersom dessa kostnader ingår i den ordinarie timersättningen och uppstår oavsett när på dygnet rengöringen utförs. Detta innebär att tre nya poster avseende timersättning utom ordinarie arbetstid införs i taxan och att den extra inställelseavgiften tas bort. Hur beräkningarna är gjorda framgår av bilaga 3. En följdändring blir att även justera vad som anges vara ordinarie arbetstid i taxan. I nu gällande taxa anges att ordinarie arbetstid är klockan 07:00-17:00. Av Riksavtalet framgår att ordinarie arbetstid är klockan 06:00-17:00 och det är till dessa tider som obtilläggen är kopplade. Tidsangivelsen i taxan (p 2.2 och 2.3) ändras från 07:00-17:00 till 06:00-17:00 för att vara densamma som i Riksavtalet och för att fungera med de nya timersättningarna. Även i ingressen till taxan ändras tiderna på motsvarande sätt. RSG har uppfattat att det finns en önskan från medborgare att ha möjlighet att få sotning av småhus utförd under kvällstid, då det ibland kan vara svårt att vara hemma under dagtid för att släppa in sotaren. Sotning av småhus under kvällstid har inte uppställts som krav av RSG vid upphandlingen av sotningstjänsten varför något krav på leverantören inte heller ställs i dagsläget. I taxan införs en tilläggsavgift för sotning under kvällstid och en möjlighet för fastighetsägarna och sotningsleverantören att komma överens om att sotning ska ske även efter ordinarie arbetstid. Två förtydliganden har gjorts. I punkt 1.5 och 2.4 förtydligas innebörden av fast landförbindelse och i punkt 2.5 tydliggörs och preciseras rätten att ta ut avgift för extra inställelse vid rengöring av imkanaler. Den nya taxan träder i kraft först när samtliga upphandlade leverantörer har undertecknat ett tilläggsavtal avseende den nya taxan. För det fall inte samtliga leverantörer undertecknar ett sådant tilläggsavtal blir nu gällande taxa alltjämt gällande för samtliga distriktsområden. RSG hemställer om en skyndsam handläggning av ärendet. 3 (3) Bilagor: 1. Taxa för sotning och rengöring, justerad Taxa för sotning och rengöring, beslutad Beräkningsunderlag 4. Utdrag ur Riksavtalet Lars Klevensparr Förbundsdirektör Marie Caldenby Förbundsjurist

102 Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättning för ökade timkostnader vid arbete under obekväm arbetstid Ordinarie timtaxa inkl material- och Kronor per timma overheadkostnader är 388 kronor. Avser rengöring av imkanaler Uppräkning för obekväm arbetstid görs endast av den del som avser lön inkl PO-pålägg. Löneklass Ordinarie timlön Ordinarie timlön Tillkommande Tillkommande Tillkommande Uppräknad Uppräknad Uppräknad enligt gällande (veckolön/40) (veckolön/40) kostnad per kostnad per kostnad per ersättning per ersättning per ersättning per kollektivavtal enligt gällande inkl 40 % timma vid timma vid timma vid timma vid timma vid timma vid kollektivavtal PO-pålägg 30 % OB-tillägg 50 % OB-tillägg 100 % OB-tillägg 30 % OB-tillägg 50 % OB-tillägg 100 % OB-tillägg från 1 april 2016 inkl 40 % inkl 40 % inkl 40 % inkl 40 % inkl 40 % inkl 40 % PO-pålägg PO-pålägg PO-pålägg PO-pålägg PO-pålägg PO-pålägg Timtaxa för OB-tid 455,00 500,00 611, ,33 223,06 66,92 111,53 223,06 454,92 499,53 611, ,78 219,49 65,85 109,75 219,49 453,85 497,75 607, ,25 215,95 64,79 107,98 215,95 452,79 495,98 603, ,70 212,38 63,71 106,19 212,38 451,71 494,19 600, ,88 207,03 62,11 103,52 207,03 450,11 491,52 595, ,08 201,71 60,51 100,86 201,71 448,51 488,86 589, ,25 196,35 58,91 98,18 196,35 446,91 486,18 584, ,55 178,57 53,57 89,29 178,57 441,57 477,29 566,57 Utdrag ur Riksavtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet, 1 april mars 2017 Bilaga 2, sidan 15 C. TILLÄGG FÖR OBEKVÄM ARBETSTID a) För arbete som utförs helgfri vardag mellan klockan och utges OB-ersättning med 30 % av gällande löneklass per arbetad timme. b) För arbete som utförs helgfri vardag mellan klockan och utges OB-ersättning med 50 % av gällande löneklass per arbetad timme. c) För arbete som utförs lördagar och helgdagar utges OB-ersättning med 100 % av gällande löneklass per arbetad timme. Ersättningarna enligt ovan inkluderar semesterersättning. För arbete som ger rätt till övertidsersättning, utbetalas ingen OB-ersättning.

103 1(2) Taxa sotning och rengöring Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 201x-xx-xx. Tillämpningsområde: Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Avgift för sotning och rengöring För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift för aktuellt objekt enligt pris angivet i avsnitt 1. Avgiften debiteras fastighetsägaren. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 06:00 17:00. Möjlighet till sotning under kvällstid finns. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras, dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. För inställelse inom fastighet för rengöring av imkanal utgår avgift enligt pris angivet i avsnitt 2. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc. 1. Sotning Kronor exklusive moms 1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med en skorsten och en eller flera rökkanaler. Kronor inklusive moms , Grundobjekt 2 inklusive inställelse Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett flytande eller fast bränsle. 1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett utförande av ovanstående grundobjekt. 1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts , , ,00 Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas Inställelseavgift flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle. Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. 1.5 Tilläggsavgift Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt. Med fast landföbindelse avses förutom bro även färjetrafik året runt med allmänna kommunikationsmedel , , Extra inställelse I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts. 1.7 Tilläggsavgift sotning kvällstid När kunden och leverantören är överens om sotning under kvällstid (kl 17:01-22:00) utgår en tilläggsavgift

104 2(2) 2. Rengöring Kronor exklusive moms 2.1 Inställelseavgift För rengöring uttas en inställelseavgift per person och tillfälle. Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Kronor inklusive moms , Timersättning ordinarie arbetstid För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen ,00 Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 2.3 Timersättning utom ordinarie arbetstid Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. A Timersättning kl 17:01 22:00 För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 17:01 22:00), uttas ersättning per person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. B Timersättning kl 22:01 06:00 För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 22:01 06:00), uttas ersättning per person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. C Timersättning lördagar och helgdagar För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (lördagar och helgdagar oavsett klockslag), uttas ersättning per person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. 2.4 Tilläggsavgift Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt. Med fast landföbindelse avses förutom bro även färjetrafik året runt med allmänna kommunikationsmedel , , , Extra inställelse I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller ombokning inte skett innan inställelse, utgår ersättning för inställelsen enligt 2.1 samt för den tid som arbetet var beräknat att pågå enligt 2.2 eller 2.3 A-C. 3 Basår och årlig justering av taxan Taxans basår är Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting.

105 Tarifflöner - arbetare (enligt Bilaga 2) Gäller från och med 1 april 2016 Tabell a Timlön Löneklass Månadslön Veckolön Daglön Ordinarie Övertidsersättning Övertidstillägg vid uttag av kompledighet Semesterdagstillägg M.lön / 4,33 V.lön / 5 V.lön / 40 80% 130% 80% 130% 12% ,60 159,33 286,79 366,45 127,46 207,12 152, ,20 156,78 282,20 360,58 125,42 203,81 150, ,00 154,25 277,65 354,78 123,40 200,53 148, ,60 151,70 273,06 348,91 121,36 197,21 145, ,00 147,88 266,18 340,11 118,30 192,24 141, ,60 144,08 259,34 331,37 115,26 187,30 138, ,00 140,25 252,45 322,58 112,20 182,33 134, ,40 127,55 229,59 293,37 102,04 165,82 122,45 Tillägg per timme vid utförande av Brandskyddskontroll 21,50

106 Taxa sotning och rengöring Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från Tillämpningsområde: Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. Kronor exklusive moms Kronor inklusive moms 1. Sotningsavgifter För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 07:00 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. *Gäller enbart sot som sotaren suger upp. 1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med en skorsten och en eller flera rökkanaler. 1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett flytande eller fast bränsle. 1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett utförande av ovanstående grundobjekt. 1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts , , , ,00 Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas Inställelseavgift flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle ,25 Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. 1.5 Tilläggsavgift Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt , Extra inställelse I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts. 2. Rengöring För inställelse inom fastighet för rengöring utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc.

107 2.1 Timersättning ordinarie arbetstid För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen ,00 Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 2.2 Inställelseavgift ordinarie arbetstid För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en inställelseavgift per person och tillfälle ,50 Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. 2.3 Timersättning utom ordinarie arbetstid För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 06:59), uttas ersättning per person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme ,00 Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 2.4 Inställelseavgift utom ordinarie arbetstid För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 06:59), uttas en inställelseavgift per person och tillfälle ,00 Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta. 3 Basår och årlig justering av taxan Taxans basår är Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Sida 1/16 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

Arbetsordning. Kommunfullmäktige

Arbetsordning. Kommunfullmäktige Arbetsordning Kommunfullmäktige Nummer: 00:1 Blad: (2) Rubrik Sida Antal ledamöter 3 Ordförande och vice ordförande 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Kungörelse samt handlingar på sammanträdet 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: 225.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Senast reviderat: 2015-09-28 Giltighetstid: Från 2015-11-01 och tillsvidare Dokumentet gäller

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. KF 2014-06-09, 59 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄNNÄS KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL)

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL) LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (15) 2013-02-25 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, 275 Reviderat 1999-11-29 209, 210, 2003-12-15 196, 2006-01-30 14, 2009-04-27 80 och 2012-03-26

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-09, 145 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2016-02-08 10 Gäller från och med 2016-03-01 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Antal ledamöter och mandattid... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Partistöd... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Allmänhetens frågestund...

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-17 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2002 att gälla från och med 1 januari 2003 (rev KF 2004-04-05, 2005-02-07, 2005-04-04, 2007-04-02, 2009-06-08, 2010-02-08

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2016) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 57 Innehåll 2 Antal ledamöter 3 Presidium. 3 Tid och plats för sammanträdena. 3 Sammanträde på distans

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2014-07-02 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014- månad-dag x Gäller för: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2014/278-1 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden

Läs mer

Arbetsordning för Nässjö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Nässjö kommunfullmäktige 1 (11) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 1991-12-12, 42 Reviderad av KF: 2000-04-27 82, 2002-06-18 103, 2003-09-25 131, 2003-11-27 8, 2006-04-27 130, 2007-09-27 204, 2008-03-27 50, 2008-05-29

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 1(13) för kommunfullmäktige Gäller från och med den 1 mars 2013. Enligt 5 kap. 63 kommunallagen ska fullmäktige i sin arbetsordning meddela fler föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och

Läs mer

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från Sametingsordningen Gäller från 2015 [Sametingsordningen reglerar arbetet i det folkvalda samiska parlamentet. Den innehåller regler som Sametingets presidium och plenumsledamöter har att förhålla sig till

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 57 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-06-18, 101 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast 2015-12-31 Beteckning KS2013/183-007,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställd/Upprättad 2016-06-14

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 74/2016 1 2 Innehållsförteckning Antalet ledamöter 1 Ordförande och vice ordförande 1 Tid och plats för sammanträdena 2 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige 1 (14) Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen eller annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige Antalet

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 0(18) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd 2015-11-26 142 Granskad Dokumentansvarig Kommunsekreteraren Gäller

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Arbetsordning för fullmäktige Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arbetsordning för fullmäktige Arbetsordning 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning 1/17 Beslutad när: 2016-04-25 88 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:109-002 Ersätter: beslutad 2000-06-19 (reviderad av kommunfullmäktige 2003-01-27, 66, 2006-06-19, 145, 2007-02-26, 47,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (13) Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 195 Dnr: 1139/10-903 Nr: 1.1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/628 003 KFS 2016:02 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige , 62

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige , 62 Datum Sida 2016-04-25 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25, 62 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/

24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 28 (29) 2015-06-15 Ks 24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/614-003 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 28

Läs mer

ARBETSORDNING Gäller från och med KF KF

ARBETSORDNING Gäller från och med KF KF 1 (17) ARBETSORDNING Gäller från och med KF 246.2015 2015-11-30 KF 13.2015 Fastställd av kommunfullmäktige den 26 april 1993 och senast reviderad den 30 november 2015. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2015/575 003 KFS 2016:08 Reglemente för socialnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR

Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE FÖRORD Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900; KL) trädde i kraft den 1 januari 1992. I samband med

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktiges... 1 arbetsordning... 1 Kommunfullmäktiges arbetsordning... 4 Inledning... 4 Sammansättning, nyvalt fullmäktige m.m... 4 1 Val av presidium... 4 2 Presidiets

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse:

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-02-02 KS-2015/188.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Elektroniskt utskick av kallelse

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR

Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR Arbetsordning för fullmäktige ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE FÖRORD Den nuvarande kommunallagen (1991:900), KL, trädde i kraft den 1 januari 1992. I samband därmed

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/78/003 Id 20732 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 171 Gäller från och med 2016-07-01 2 3 INNEHÅLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer