Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer."

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Malin Källén (S) och Kerstin Sandqvist (FP) Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 29 november 2011, klockan för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Jonas Olsson Rune Forsdahl Justerande Malin Källén Kerstin Sandqvist ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Votering Votering JA NEJ JA NEJ Martin Carling C J M Per-Erik Norlin S N Allan Oscarsson S N Eva A Johansson C J Carin Remneland C J Mats Hansson M J SPVG Yvonne Simonsson S N Annika Andersson KD J Kenneth Gustavsson C J Tim Karlsson S N Lars-Inge Fahlén S N Ture Olsson C J Elisabet Forsdahl C J Andreas Nilsson M J M Britta Carlén C J Tommy Olsson KD J Malin Källen S N Gösta Schagerholm C J Kerstin Sandqvist FP J Monica Sandström S N Åke Jansson C J C Roger Johansson S N Jan-Gunnar Eliasson S N Mikael Horn MP N Ingvar Johannesson C J Rune Forsdahl C J 2(32)

3 Ajournering Under ajourneringen: Henrik Alexandersson från Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund, informerar om Hälsokällans verksamheter samt förebyggande arbete och politisk vilja till förmån för brukarna. 3(32)

4 82 Budgetuppföljning 2011, Dnr Sammanfattning Prognosen ska behandlas i nämnd /styrelse och vara kommunstyrelsen tillhanda för behandling vid dagens sammanträde. Information till de politiska grupperna lämnades på kvällen Driftbudget Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget Beräknat resultat enligt prognos 3. Kostnad (+) Intäkt (-) Belopp i tal kr Nämnd/ Bok2010 Bud 2011 Red 1109 Prg 1106 Bud1109 Prg1109 Diff styrelse KF KS PBN FOKUS KS teknik Sociala Valnämnd Summa I prognos ovan räknas således med ett resultat på 2,1 mkr helt i linje med budget och föregående prognos. Under anslag för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter återstår 1 mkr. Om inget oförutsett inträffar kan således resultatet vid årets slut förbättras ytterligare. Investeringsbudget Inga avvikelser har signalerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med prognos kvartal inklusive kommunstyrelsen och dess verksamheter, ekonomichef , Prognos kvartal Kommunstyrelsens protokoll, (32)

5 forts Kommunfullmäktige beslutar att: 1. godkänna prognosen för kvartal 3 år 2011 med tillägg för uppdrag för FOKUS-nämnden att genomföra åtgärder för budgetföljsamhet. 2. kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med hänsyn till resultatutvecklingen. FOKUS Ekonomichefen 5(32)

6 83 Taxor och avgifter Socialnämndens ansvarsområde, Dnr Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde. Förslagen föreligger. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S) och Yvonne Simonsson (S) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende inte ska höjas utan lämnas oförändrad jämfört med föregående år vilket innebär avgift om 3990 kronor per månad. Budgetmässigt ska detta hanteras inom kommunfullmäktiges anslag oförutsett. Kenneth Gustavsson (C) och Martin Carling (C) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende ska justeras i enlighet med socialnämndens förslag som innebär en höjning till 4170 kronor per månad. Förändringen jämfört med förslaget till budget ska hanteras inom socialnämndens ram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 16 ja-röster för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande mot 10 nejröster för Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Rösternas fördelning framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 6(32)

7 Forts Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 2012 inom socialnämndens ansvarsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher (avgiften för matabonnemang i särskilt boende ska justeras till 4170 kronor per månad) Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Avgift för studerande på särgymnasium Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Socialnämnden + taxorna 7(32)

8 84 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom FOKUSnämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Ek.chef Författningssamlingen + taxorna FOKUS-nämnden + taxorna 8(32)

9 85 Taxor och avgifter Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) yrkar att taxan vid Onsöns återvinningsstation taxan ska lämnas oförändrad jämfört med föregående år. Martin Carling (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2012 inom kommunstyrelsens ansvarsområde: P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan Avgifter för räddningstjänst Markpriser (ej bostadsmark) Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux Avgifter för AME/Returen (vedförsäljning, nedtagning av träd) Sotningstaxa Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation 9(32)

10 forts. 85 Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Bostadstomt priser Ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme Reservation Mikael Horn (MP) reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Kommunstyrelsen + taxorna 10(32)

11 86 Taxor och avgifter Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr Plan och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Plan- och byggnadsnämnden + taxorna 11(32)

12 87 Taxor och avgifter Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder. Taxor/avgifter för dessa tjänster skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor att gälla för 2012: Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Samtliga förvaltningar + taxorna 12(32)

13 88 Interna taxor och avgifter 2012, Dnr Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebitering under 2012 till respektive nämnd. Ek.chef Samtliga förvaltningar 13(32)

14 89 Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget Plan , Dnr Sammanfattning Med utgångspunkt från vårens rambeslut i kommunfullmäktige , nämndernas äskande, förändringar av statsbidrag, budgetproposition och övriga påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 2012 samt planer Budgetberedningen har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. I styrsystemet ingår även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. Kommunens styrprinciper, sättet att fördela ramar med hänsyn till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå med mera tydliggör nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen och har därefter getts möjlighet till yttrande över förslaget. Budgetberedningens förslag till budget 2012 och flerårsplanen för perioden , protokoll fört vid förhandling enligt 11 Medbestämmandelagen, nämndernas och förvaltningarnas yttranden över budgetberedningens förslag inklusive kompletteringar i förslag till taxor/avgifter redovisas. Ekonomichefen har vid gemensamma gruppmöten informerat om budgetberedningens och nämndernas arbete. Ramarna för budget 2012 och planerna för har präglats av det osäkra ekonomiska läget och svårigheterna att anpassa verksamheterna till de minskade utjämningsbidrag som blivit följden av förändringarna i demografin. I samband med vårens antagande av budgetram i kommunfullmäktige beslutades att resultatet under år 2012 ska uppgå till minst 3,2 miljoner kronor. Särskilda medel för pensionsåtgärder ska inte upptas tillsvidare. Ett totalt anslag ska inarbetas under kommunfullmäktige med 5 mkr för oförutsedda utgifter. För att under år 2012 uppnå resultatet och oförutsett anslaget samt i syfte att skapa en reserv för att finansiera en lönekostnadsökning på 1 % utöver en ramnivå på 2 % upptogs ett totalt sparbeting om 2 miljoner kronor under kommunchefen. 14(32)

15 forts. 89 Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:64 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad enligt beslut om budgetram. Kommunfullmäktige beslutade emellertid att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta. Skatteväxlingen innebär att från och med 2012 höjs landstingsskatten med lika många ören som kommunskatten sänks, det vill säga med 43 öre. Kommunstyrelsen behandlade budgeten och beslutade bland annat att uppdra åt ekonomichefen att inarbeta följande i kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige: 1. nya uppdateringar för resultat och oförutsett anslag efter revidering avseende utveckling för skatter och bidrag 2. förstärkning av KS objektsreserv med 1 mkr till 3 mkr efter skrivelse från teknisk chef om investeringsbehovet justera taxa för ljudtekniker vid Stallbacken till 400 kr per timma. 4. kompletterat förslag till taxa för snöröjning pensionärer 5. uppdaterade avgifter för kost och GS/fastighetsförvaltning 6. uppdaterade avgifter för bostadsmark 7. kompletterande avgifter för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. 8. vidhålla sparkrav på kommunstyrelsens förvaltningar men avstå sparåtgärder för MC-museet under 2012 och istället minska kommunstyrelsens oförutsett anslag med kronor. Kommunstyrelsen beslutade vidare att: - föreslå kommunfullmäktige ett oförutsett anslag under kommunfullmäktige om 3 miljoner kronor vilket innebär att anpassningskraven på nämnderna enligt budgetberedningens grundförslag vidhålls. Kommunstyrelsen erbjuder fokusnämnden konsulthjälp för att utreda förutsättningarna om att uppnå anpassning i enlighet med budgetförslaget. 15(32)

16 forts uppdra åt teknisk chef att inkomma med detaljförslag för investeringsprojekt till budget uppdra åt AME-chef och VA/Gatuchef att återkomma med utredning och förslag på hur organisationen ska hantera delen om handskottning för samtliga pensionärer i kommunen i det fall tjänsten med maskinröjning för pensionärer tas bort säsongen infordra information från socialförvaltningen om höjning av måltidspriser inom äldreomsorgen och dess ekonomiska effekter. - uppdra åt planeringssekreterare att tillsammans med MC-museet utreda förutsättningarna för framtida finansiering av museets verksamhet utan kommunens deltagande. Beslutsunderlag Budget 2012 planer , kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 23 november Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) lämnar följande yrkanden: 1. att budgeten ska återremitteras med hänvisning till att finansieringsförslag ska tas fram som möjliggör att FOKUS-nämnden tilldelas ytterligare 2,5 mkr för att motverka brister i grundskolan utifrån bland annat rapport från skolinspektionen. 2. att tillägg ska göras om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Martin Carling (C) lämnar följande yrkanden: 1. bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Horns (MP) yrkande om återremiss 2. bifall till Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan. Om det har ställts både formella yrkanden och sakyrkanden som ovan, ska ordföranden först ställa de formella yrkandena under proposition. Därefter ställs proposition på sakyrkande och sist behandlas tilläggsyrkande. Ordföranden ställer således först proposition på det formella yrkandet om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 16(32)

17 forts. 89 Ordföranden ställer därefter proposition på Carlings (C) sakyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carlings (C) yrkande om att tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer till sist proposition på Horns (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer beslutar kommunfullmäktige i enlighet med nedanstående förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2012 justeras från 23:64 kronor/skattekrona till 23:21 kronor/skattekrona som en konsekvens av den skatteväxling med Västra Götalands regionen om 43 öre som träder i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: Driftbudgeten för 2012 Driftplan för åren Resultatbudget/plan för åren Finansieringsbudget/plan för åren Investeringsbudget/plan för åren Balansbudget/plan för åren Kommunfullmäktige beslutar att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Ek.chef Samtliga nämnder 17(32)

18 90 Policy gällande ianspråktagande av Kommunal mark för jordvärme, Dnr Sammanfattning Att finna alternativa uppvärmningsformer blir allt vanligare. Inom Dals-Eds kommun är ett relativt vanligt förekommande alternativ att använda sig av värmepumpar försörjda av ytjordvärme då det finns svårigheter att nyttja berggrunden. En förutsättning för ytjordvärme är att det tar relativt mycket mark i anspråk då ca 400 meter kollektorslang behöver grävas ned för en normalstor villa. Detta innebär att det inkommer förfrågningar om att förlägga dessa slangar på kommunal mark. Exploateringskoordinator har därför inkommit med ett förslag om policy för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme för att kunna hantera inkomna ansökningar. Enligt förslaget krävs att 75 % av slangen förläggs inom egen tomt och för förläggningen på kommunal mark ska engånsersättning erläggas om 10 kronor per kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade åt budgetberedningen att bereda delen om förslag till avgift för förläggning av slang till jordvärme på kommunal mark, till kommunfullmäktige i november när taxor och avgifter för 2012 beslutas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. Författningssamling Exploateringskoordinator 18(32)

19 91 Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland, Dnr Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Dalsland har på medlemmarnas uppdrag åtagit sig tat sammanställa ett förslag till ny förbundsordning. Bakgrunden till föreslagna förändringar är en utvidgning av förbundet till följd av framställan från Säffle och Årjängs kommuner samt landstinget i Värmland om anslutning till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Förbundets nya namn föreslås bli Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) och bli det första samordningsförbundet i Sverige med både landsting och region i förbundet. Förslaget till ny förbundsordning har varit tillsänt tjänstemän i organisationen för yttrande. Samordningsförbundet Norra Dalsland har därefter beslutat att i överensstämmelse med lag om finansiell samordning 2003: överlämna förslaget till ny förbundsordning som föreslås gälla från och med Socialnämnden har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet VärmDal f.d. Norra Dalsland Socialnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun godkänner för sin del föreliggande förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals- Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland Samordningsförbundet SN AME-chef 19(32)

20 92 Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, Dnr Sammanfattning Alla föreningar har behov av ändamålsenliga lokaler eller anläggningar. Om kommunen har målsättningen att skapa goda förutsättningar för en aktiv och mångsidig föreningsverksamhet är det därför av central betydelse att tillse att det finns lokaler att tillgå. För vissa föreningar räcker det med att det finns tillgång till sammanträdes- och samlingslokaler. Andra föreningar har en verksamhet som innebär behov av egna lokaler eller anläggningar. I Dals-Eds kommun har ambitionen varit att tillgodose föreningarnas behov så långt det funnits möjligheter. Efterfrågan är dock större än tillgången på lokaler. Det har också upplevts som oklart vad som krävs för att få tillgång till en egen föreningslokal, vilka lokaler som kan komma ifråga som föreningslokaler och vem som tar beslut. Bedömningen har skett från fall till fall. En grundläggande princip har varit att de lokaler som huvudsakligen används för föreningsverksamhet bör vara föreningsdrivna/föreningsägda. De flesta föreningar, som disponerar egna föreningslokaler i kommunalt ägda fastigheter, betalar varken hyra eller driftskostnader. Det finns dock några undantag. Nuvarande lokalupplåtelser upplevs inte alltid som rättvisa Föreningar som bokar halltider eller enstaka tider i samlingslokaler betalar hyra efter fastställda taxor. Ambitionen måste vara att reglerna blir så tydliga som möjligt och att föreningar med jämförbar verksamhet behandlas likvärdigt. Lokaler som används för föreningsverksamhet kan indelas i tre typer: A. Samlingslokaler B. Anläggningar C. Övriga föreningslokaler Fritid- och kulturchefen har tagit fram förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun- lokaler och anläggningar allmänna bestämmelser för kommunalt föreningsstöd (gäller även för verksamhetsbidrag). Beslutsunderlag Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll (32)

21 forts 92 - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun - lokaler och anläggningar. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt FOKUS-nämnden att utveckla särskilda riktlinjer avseende alkohol- och drogpolicy för kommunens lokaler och anläggningar. - Kommunstyrelsen uppdras att med anledning av föreningspolicyns godkännande säga upp samtliga hyresavtal med föreningarna för omförhandling och tecknande av nya hyresavtal utifrån föreningspolicyn. Jäv Kerstin Sandqvist (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Författningssamlingen FOKUS Fritid- och kulturchef Exploateringskoordinator 21(32)

22 93 Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dnr Sammanfattning Delårsrapport avseende perioden för Dalslandskommunernas Kommunalförbund föreligger. Även revisorernas utlåtande gällande delårsrapporten föreligger. Beslutsunderlag Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund Utlåtande avseende delårsrapport, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport för Dalslandskommunernas Kommunalförbund och lägga densamma till handlingarna. Jäv Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S) och Mats Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Dalslandskommunernas Kommunalförbund 22(32)

23 94 Sammanträdestider 2012 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 29 februari, 28 mars, 24 april (tisdag), 7 juni (torsdag), 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 12 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 18 januari, 15 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november Kommunstyrelsen, onsdag 8 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj (budgetram), 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november (budget), 5 december Kommunfullmäktige, onsdag 22 februari, 20 mars (tisdag), 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2012 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen, på kommunkontorets anslagstavla samt kommunens hemsida. Samtliga nämnder för kännedom Kommunkansliet 23(32)

24 95 Obesvarade motioner 2011, Dnr Sammanfattning Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2011 föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner oktober Kommunsekreterare 24(32)

25 96 Motion - om en enhetlig taxa för personallunch, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Monica Sandström (S). I motionen föreslås att en enhetlig taxa tas fram, så att all personal inom Dals-Eds kommun kan välja att äta lunch till samma kostnad oavsett kök. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om om en enhetlig taxa för personallunch till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen om en enhetlig taxa för personallunch till teknisk chef för förslag till motionssvar. Förslaget bör inkomma till kommunstyrelsen så att möjlighet ges att behandla ärendet i budgetberedningen. Kost- och städchef har i tjänsteskrivelse beskrivit konsekvenser av införande av en enhetlig taxa för personallunch. Taxorna för personallunch är reviderade i enlighet med tjänsteskrivelse och ska behandlas av kommunfullmäktige den 23 november Beslutsunderlag Motion från Monica Sandström (S) Kommunfullmäktige protokoll Tjänsteskrivelse Kost- och städchef Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om enhetlig personallunch och genomföra förändringen av taxorna från och med Motionären Kost- och städchef 25(32)

26 97 Motion - Kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Michael Horn (MP). I motionen föreslås att Dals-Eds kommun inför en kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg i form av en personlig barnomsorgsassistent. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om barnomsorgsassistent till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i sin tur motionen vidare till fokusnämnden för beredande av ett förslag till motionssvar. Fokusnämnden har behandlat ärendet utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningschefen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef fokus, Fokusnämnden protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att avslå föreliggande motion med hänsyn till att nuvarande organisation hanterar problematiken, att kostnaderna för genomförandet är mycket höga samt att det finns svårigheter att rättssäkra serviceformen. Motionären FOKUS 26(32)

27 98 Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i kommunfullmäktige, Dnr Sammanfattning Zalim Dilovan har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av att han inte längre är valbar. - Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap 40 kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Zalim Dilovan. - Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Zalim Dilovan Länsstyrelsen 27(32)

28 99 Motion - Skapa ekonomiskt utrymme för ekonomisk stabilitet och strategiska satsningar, Dnr Motion har inkommit från moderaterna. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag: att upprätta en strategi som anger vilken typ av fastigheter kommunen av olika anledningar bör behålla och vilken typ av fastigheter som med fördel kan avyttras. Att genomföra en översyn av kommunens ägardirektiv till Edshus AB samt föreslå eventuella förändringar som krävs för att genomföra strategin. Att upprätta en affärsplan som säkerställer att kommunen får bästa möjliga ersättning för de avyttrade tillgångarna. - Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för handläggning. KS 28(32)

29 100 Meddelande KF , Dnr Socialstyrelsen - Socialtjänst Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL inom 3 mån, äldre- och handikappomsorgen. Socialnämndens kvartalsrapport Det finns i dagsläget beslut som ej är verkställda inom 3 månader. 29(32)

30 101 Övriga frågor, Dnr Monica Sandström (S) föreslår att de politiska partierna innan nästa kommunfullmäktige sammanträde samlas och diskuterar kring hur vi kan förbättra uppföljningen av de kommunala verksamheterna. Martin Carling (C) svarar positivt på förslaget från Sandström (S) och menar att det är en rimlig idé. 30(32)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer.

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-02-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 februari 2009 klockan 19.00 19.50 Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-03-16 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan 18.00 19.30 Beslutande Närvarande xx ordinarie ledamöter och x tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer.

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2010-10-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 oktober, 2010 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (20)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (20) Kommunstyrelsen 2004-10-25 Sida 1 (20) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, måndag 25 oktober 2003, klockan 08.00 12.00. Rune Forsdahl (c), ordf Siv Gustavsson (c) Bertil Andersson

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-02-17 Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (KD) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 28 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer.

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 28 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-04-29 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 29 april 2009, klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-03-23 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 23 mars,2005 klockan 19.00 19.40 Beslutande Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2010-11-24 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 24 november, 2010 klockan 19.00 21.50 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl - DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-11-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl 8.30-12.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30 Beslutande Britt-Marie Johansson (M)ordf Yvonne Simonsson (S) 2:e vice ordf Eva A Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-03-04 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-04-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 15 november 2016 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 15 november 2016 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-11-15 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 15 november 2016 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-02-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-06-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-04-09 Plats och tid Utvecklingscenter 8.30-12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Malin Källén

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 20 april, 2016 klockan

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 20 april, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-04-20 Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 20 april, 2016 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag den 24 mars kl

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag den 24 mars kl DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag den 24 mars kl 8.30-12.00 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-09-20 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Lilla Lee kl 08:30 11:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Åke Jansson (c) för Eva A Johansson (c) Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef 56 Mette Glesåen, sekreterare Jonas Magnusson, förvaltn.

Åke Jansson (c) för Eva A Johansson (c) Gunilla Bengtsdotter, förvaltn.chef 56 Mette Glesåen, sekreterare Jonas Magnusson, förvaltn. DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-05-16 Plats och tid Edsgärdet 16 maj 2011, kl 08:30 15:00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare: Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer