Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer."

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Malin Källén (S) och Kerstin Sandqvist (FP) Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 29 november 2011, klockan för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Jonas Olsson Rune Forsdahl Justerande Malin Källén Kerstin Sandqvist ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Votering Votering JA NEJ JA NEJ Martin Carling C J M Per-Erik Norlin S N Allan Oscarsson S N Eva A Johansson C J Carin Remneland C J Mats Hansson M J SPVG Yvonne Simonsson S N Annika Andersson KD J Kenneth Gustavsson C J Tim Karlsson S N Lars-Inge Fahlén S N Ture Olsson C J Elisabet Forsdahl C J Andreas Nilsson M J M Britta Carlén C J Tommy Olsson KD J Malin Källen S N Gösta Schagerholm C J Kerstin Sandqvist FP J Monica Sandström S N Åke Jansson C J C Roger Johansson S N Jan-Gunnar Eliasson S N Mikael Horn MP N Ingvar Johannesson C J Rune Forsdahl C J 2(32)

3 Ajournering Under ajourneringen: Henrik Alexandersson från Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund, informerar om Hälsokällans verksamheter samt förebyggande arbete och politisk vilja till förmån för brukarna. 3(32)

4 82 Budgetuppföljning 2011, Dnr Sammanfattning Prognosen ska behandlas i nämnd /styrelse och vara kommunstyrelsen tillhanda för behandling vid dagens sammanträde. Information till de politiska grupperna lämnades på kvällen Driftbudget Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget Beräknat resultat enligt prognos 3. Kostnad (+) Intäkt (-) Belopp i tal kr Nämnd/ Bok2010 Bud 2011 Red 1109 Prg 1106 Bud1109 Prg1109 Diff styrelse KF KS PBN FOKUS KS teknik Sociala Valnämnd Summa I prognos ovan räknas således med ett resultat på 2,1 mkr helt i linje med budget och föregående prognos. Under anslag för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter återstår 1 mkr. Om inget oförutsett inträffar kan således resultatet vid årets slut förbättras ytterligare. Investeringsbudget Inga avvikelser har signalerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med prognos kvartal inklusive kommunstyrelsen och dess verksamheter, ekonomichef , Prognos kvartal Kommunstyrelsens protokoll, (32)

5 forts Kommunfullmäktige beslutar att: 1. godkänna prognosen för kvartal 3 år 2011 med tillägg för uppdrag för FOKUS-nämnden att genomföra åtgärder för budgetföljsamhet. 2. kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med hänsyn till resultatutvecklingen. FOKUS Ekonomichefen 5(32)

6 83 Taxor och avgifter Socialnämndens ansvarsområde, Dnr Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde. Förslagen föreligger. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S) och Yvonne Simonsson (S) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende inte ska höjas utan lämnas oförändrad jämfört med föregående år vilket innebär avgift om 3990 kronor per månad. Budgetmässigt ska detta hanteras inom kommunfullmäktiges anslag oförutsett. Kenneth Gustavsson (C) och Martin Carling (C) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende ska justeras i enlighet med socialnämndens förslag som innebär en höjning till 4170 kronor per månad. Förändringen jämfört med förslaget till budget ska hanteras inom socialnämndens ram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 16 ja-röster för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande mot 10 nejröster för Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Rösternas fördelning framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 6(32)

7 Forts Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 2012 inom socialnämndens ansvarsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher (avgiften för matabonnemang i särskilt boende ska justeras till 4170 kronor per månad) Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Avgift för studerande på särgymnasium Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Socialnämnden + taxorna 7(32)

8 84 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom FOKUSnämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Ek.chef Författningssamlingen + taxorna FOKUS-nämnden + taxorna 8(32)

9 85 Taxor och avgifter Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) yrkar att taxan vid Onsöns återvinningsstation taxan ska lämnas oförändrad jämfört med föregående år. Martin Carling (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2012 inom kommunstyrelsens ansvarsområde: P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan Avgifter för räddningstjänst Markpriser (ej bostadsmark) Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux Avgifter för AME/Returen (vedförsäljning, nedtagning av träd) Sotningstaxa Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation 9(32)

10 forts. 85 Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Bostadstomt priser Ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme Reservation Mikael Horn (MP) reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Kommunstyrelsen + taxorna 10(32)

11 86 Taxor och avgifter Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr Plan och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Plan- och byggnadsnämnden + taxorna 11(32)

12 87 Taxor och avgifter Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder. Taxor/avgifter för dessa tjänster skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor att gälla för 2012: Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Samtliga förvaltningar + taxorna 12(32)

13 88 Interna taxor och avgifter 2012, Dnr Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebitering under 2012 till respektive nämnd. Ek.chef Samtliga förvaltningar 13(32)

14 89 Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget Plan , Dnr Sammanfattning Med utgångspunkt från vårens rambeslut i kommunfullmäktige , nämndernas äskande, förändringar av statsbidrag, budgetproposition och övriga påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 2012 samt planer Budgetberedningen har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. I styrsystemet ingår även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. Kommunens styrprinciper, sättet att fördela ramar med hänsyn till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå med mera tydliggör nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen och har därefter getts möjlighet till yttrande över förslaget. Budgetberedningens förslag till budget 2012 och flerårsplanen för perioden , protokoll fört vid förhandling enligt 11 Medbestämmandelagen, nämndernas och förvaltningarnas yttranden över budgetberedningens förslag inklusive kompletteringar i förslag till taxor/avgifter redovisas. Ekonomichefen har vid gemensamma gruppmöten informerat om budgetberedningens och nämndernas arbete. Ramarna för budget 2012 och planerna för har präglats av det osäkra ekonomiska läget och svårigheterna att anpassa verksamheterna till de minskade utjämningsbidrag som blivit följden av förändringarna i demografin. I samband med vårens antagande av budgetram i kommunfullmäktige beslutades att resultatet under år 2012 ska uppgå till minst 3,2 miljoner kronor. Särskilda medel för pensionsåtgärder ska inte upptas tillsvidare. Ett totalt anslag ska inarbetas under kommunfullmäktige med 5 mkr för oförutsedda utgifter. För att under år 2012 uppnå resultatet och oförutsett anslaget samt i syfte att skapa en reserv för att finansiera en lönekostnadsökning på 1 % utöver en ramnivå på 2 % upptogs ett totalt sparbeting om 2 miljoner kronor under kommunchefen. 14(32)

15 forts. 89 Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:64 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad enligt beslut om budgetram. Kommunfullmäktige beslutade emellertid att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta. Skatteväxlingen innebär att från och med 2012 höjs landstingsskatten med lika många ören som kommunskatten sänks, det vill säga med 43 öre. Kommunstyrelsen behandlade budgeten och beslutade bland annat att uppdra åt ekonomichefen att inarbeta följande i kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige: 1. nya uppdateringar för resultat och oförutsett anslag efter revidering avseende utveckling för skatter och bidrag 2. förstärkning av KS objektsreserv med 1 mkr till 3 mkr efter skrivelse från teknisk chef om investeringsbehovet justera taxa för ljudtekniker vid Stallbacken till 400 kr per timma. 4. kompletterat förslag till taxa för snöröjning pensionärer 5. uppdaterade avgifter för kost och GS/fastighetsförvaltning 6. uppdaterade avgifter för bostadsmark 7. kompletterande avgifter för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. 8. vidhålla sparkrav på kommunstyrelsens förvaltningar men avstå sparåtgärder för MC-museet under 2012 och istället minska kommunstyrelsens oförutsett anslag med kronor. Kommunstyrelsen beslutade vidare att: - föreslå kommunfullmäktige ett oförutsett anslag under kommunfullmäktige om 3 miljoner kronor vilket innebär att anpassningskraven på nämnderna enligt budgetberedningens grundförslag vidhålls. Kommunstyrelsen erbjuder fokusnämnden konsulthjälp för att utreda förutsättningarna om att uppnå anpassning i enlighet med budgetförslaget. 15(32)

16 forts uppdra åt teknisk chef att inkomma med detaljförslag för investeringsprojekt till budget uppdra åt AME-chef och VA/Gatuchef att återkomma med utredning och förslag på hur organisationen ska hantera delen om handskottning för samtliga pensionärer i kommunen i det fall tjänsten med maskinröjning för pensionärer tas bort säsongen infordra information från socialförvaltningen om höjning av måltidspriser inom äldreomsorgen och dess ekonomiska effekter. - uppdra åt planeringssekreterare att tillsammans med MC-museet utreda förutsättningarna för framtida finansiering av museets verksamhet utan kommunens deltagande. Beslutsunderlag Budget 2012 planer , kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 23 november Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) lämnar följande yrkanden: 1. att budgeten ska återremitteras med hänvisning till att finansieringsförslag ska tas fram som möjliggör att FOKUS-nämnden tilldelas ytterligare 2,5 mkr för att motverka brister i grundskolan utifrån bland annat rapport från skolinspektionen. 2. att tillägg ska göras om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Martin Carling (C) lämnar följande yrkanden: 1. bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Horns (MP) yrkande om återremiss 2. bifall till Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan. Om det har ställts både formella yrkanden och sakyrkanden som ovan, ska ordföranden först ställa de formella yrkandena under proposition. Därefter ställs proposition på sakyrkande och sist behandlas tilläggsyrkande. Ordföranden ställer således först proposition på det formella yrkandet om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 16(32)

17 forts. 89 Ordföranden ställer därefter proposition på Carlings (C) sakyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carlings (C) yrkande om att tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer till sist proposition på Horns (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer beslutar kommunfullmäktige i enlighet med nedanstående förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2012 justeras från 23:64 kronor/skattekrona till 23:21 kronor/skattekrona som en konsekvens av den skatteväxling med Västra Götalands regionen om 43 öre som träder i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: Driftbudgeten för 2012 Driftplan för åren Resultatbudget/plan för åren Finansieringsbudget/plan för åren Investeringsbudget/plan för åren Balansbudget/plan för åren Kommunfullmäktige beslutar att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Ek.chef Samtliga nämnder 17(32)

18 90 Policy gällande ianspråktagande av Kommunal mark för jordvärme, Dnr Sammanfattning Att finna alternativa uppvärmningsformer blir allt vanligare. Inom Dals-Eds kommun är ett relativt vanligt förekommande alternativ att använda sig av värmepumpar försörjda av ytjordvärme då det finns svårigheter att nyttja berggrunden. En förutsättning för ytjordvärme är att det tar relativt mycket mark i anspråk då ca 400 meter kollektorslang behöver grävas ned för en normalstor villa. Detta innebär att det inkommer förfrågningar om att förlägga dessa slangar på kommunal mark. Exploateringskoordinator har därför inkommit med ett förslag om policy för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme för att kunna hantera inkomna ansökningar. Enligt förslaget krävs att 75 % av slangen förläggs inom egen tomt och för förläggningen på kommunal mark ska engånsersättning erläggas om 10 kronor per kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade åt budgetberedningen att bereda delen om förslag till avgift för förläggning av slang till jordvärme på kommunal mark, till kommunfullmäktige i november när taxor och avgifter för 2012 beslutas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. Författningssamling Exploateringskoordinator 18(32)

19 91 Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland, Dnr Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Dalsland har på medlemmarnas uppdrag åtagit sig tat sammanställa ett förslag till ny förbundsordning. Bakgrunden till föreslagna förändringar är en utvidgning av förbundet till följd av framställan från Säffle och Årjängs kommuner samt landstinget i Värmland om anslutning till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Förbundets nya namn föreslås bli Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) och bli det första samordningsförbundet i Sverige med både landsting och region i förbundet. Förslaget till ny förbundsordning har varit tillsänt tjänstemän i organisationen för yttrande. Samordningsförbundet Norra Dalsland har därefter beslutat att i överensstämmelse med lag om finansiell samordning 2003: överlämna förslaget till ny förbundsordning som föreslås gälla från och med Socialnämnden har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet VärmDal f.d. Norra Dalsland Socialnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun godkänner för sin del föreliggande förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals- Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland Samordningsförbundet SN AME-chef 19(32)

20 92 Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, Dnr Sammanfattning Alla föreningar har behov av ändamålsenliga lokaler eller anläggningar. Om kommunen har målsättningen att skapa goda förutsättningar för en aktiv och mångsidig föreningsverksamhet är det därför av central betydelse att tillse att det finns lokaler att tillgå. För vissa föreningar räcker det med att det finns tillgång till sammanträdes- och samlingslokaler. Andra föreningar har en verksamhet som innebär behov av egna lokaler eller anläggningar. I Dals-Eds kommun har ambitionen varit att tillgodose föreningarnas behov så långt det funnits möjligheter. Efterfrågan är dock större än tillgången på lokaler. Det har också upplevts som oklart vad som krävs för att få tillgång till en egen föreningslokal, vilka lokaler som kan komma ifråga som föreningslokaler och vem som tar beslut. Bedömningen har skett från fall till fall. En grundläggande princip har varit att de lokaler som huvudsakligen används för föreningsverksamhet bör vara föreningsdrivna/föreningsägda. De flesta föreningar, som disponerar egna föreningslokaler i kommunalt ägda fastigheter, betalar varken hyra eller driftskostnader. Det finns dock några undantag. Nuvarande lokalupplåtelser upplevs inte alltid som rättvisa Föreningar som bokar halltider eller enstaka tider i samlingslokaler betalar hyra efter fastställda taxor. Ambitionen måste vara att reglerna blir så tydliga som möjligt och att föreningar med jämförbar verksamhet behandlas likvärdigt. Lokaler som används för föreningsverksamhet kan indelas i tre typer: A. Samlingslokaler B. Anläggningar C. Övriga föreningslokaler Fritid- och kulturchefen har tagit fram förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun- lokaler och anläggningar allmänna bestämmelser för kommunalt föreningsstöd (gäller även för verksamhetsbidrag). Beslutsunderlag Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll (32)

21 forts 92 - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun - lokaler och anläggningar. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt FOKUS-nämnden att utveckla särskilda riktlinjer avseende alkohol- och drogpolicy för kommunens lokaler och anläggningar. - Kommunstyrelsen uppdras att med anledning av föreningspolicyns godkännande säga upp samtliga hyresavtal med föreningarna för omförhandling och tecknande av nya hyresavtal utifrån föreningspolicyn. Jäv Kerstin Sandqvist (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Författningssamlingen FOKUS Fritid- och kulturchef Exploateringskoordinator 21(32)

22 93 Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dnr Sammanfattning Delårsrapport avseende perioden för Dalslandskommunernas Kommunalförbund föreligger. Även revisorernas utlåtande gällande delårsrapporten föreligger. Beslutsunderlag Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund Utlåtande avseende delårsrapport, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport för Dalslandskommunernas Kommunalförbund och lägga densamma till handlingarna. Jäv Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S) och Mats Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Dalslandskommunernas Kommunalförbund 22(32)

23 94 Sammanträdestider 2012 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 29 februari, 28 mars, 24 april (tisdag), 7 juni (torsdag), 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 12 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 18 januari, 15 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november Kommunstyrelsen, onsdag 8 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj (budgetram), 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november (budget), 5 december Kommunfullmäktige, onsdag 22 februari, 20 mars (tisdag), 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2012 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen, på kommunkontorets anslagstavla samt kommunens hemsida. Samtliga nämnder för kännedom Kommunkansliet 23(32)

24 95 Obesvarade motioner 2011, Dnr Sammanfattning Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2011 föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner oktober Kommunsekreterare 24(32)

25 96 Motion - om en enhetlig taxa för personallunch, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Monica Sandström (S). I motionen föreslås att en enhetlig taxa tas fram, så att all personal inom Dals-Eds kommun kan välja att äta lunch till samma kostnad oavsett kök. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om om en enhetlig taxa för personallunch till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen om en enhetlig taxa för personallunch till teknisk chef för förslag till motionssvar. Förslaget bör inkomma till kommunstyrelsen så att möjlighet ges att behandla ärendet i budgetberedningen. Kost- och städchef har i tjänsteskrivelse beskrivit konsekvenser av införande av en enhetlig taxa för personallunch. Taxorna för personallunch är reviderade i enlighet med tjänsteskrivelse och ska behandlas av kommunfullmäktige den 23 november Beslutsunderlag Motion från Monica Sandström (S) Kommunfullmäktige protokoll Tjänsteskrivelse Kost- och städchef Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om enhetlig personallunch och genomföra förändringen av taxorna från och med Motionären Kost- och städchef 25(32)

26 97 Motion - Kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Michael Horn (MP). I motionen föreslås att Dals-Eds kommun inför en kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg i form av en personlig barnomsorgsassistent. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om barnomsorgsassistent till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i sin tur motionen vidare till fokusnämnden för beredande av ett förslag till motionssvar. Fokusnämnden har behandlat ärendet utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningschefen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef fokus, Fokusnämnden protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att avslå föreliggande motion med hänsyn till att nuvarande organisation hanterar problematiken, att kostnaderna för genomförandet är mycket höga samt att det finns svårigheter att rättssäkra serviceformen. Motionären FOKUS 26(32)

27 98 Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i kommunfullmäktige, Dnr Sammanfattning Zalim Dilovan har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av att han inte längre är valbar. - Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap 40 kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Zalim Dilovan. - Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Zalim Dilovan Länsstyrelsen 27(32)

28 99 Motion - Skapa ekonomiskt utrymme för ekonomisk stabilitet och strategiska satsningar, Dnr Motion har inkommit från moderaterna. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag: att upprätta en strategi som anger vilken typ av fastigheter kommunen av olika anledningar bör behålla och vilken typ av fastigheter som med fördel kan avyttras. Att genomföra en översyn av kommunens ägardirektiv till Edshus AB samt föreslå eventuella förändringar som krävs för att genomföra strategin. Att upprätta en affärsplan som säkerställer att kommunen får bästa möjliga ersättning för de avyttrade tillgångarna. - Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för handläggning. KS 28(32)

29 100 Meddelande KF , Dnr Socialstyrelsen - Socialtjänst Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL inom 3 mån, äldre- och handikappomsorgen. Socialnämndens kvartalsrapport Det finns i dagsläget beslut som ej är verkställda inom 3 månader. 29(32)

30 101 Övriga frågor, Dnr Monica Sandström (S) föreslår att de politiska partierna innan nästa kommunfullmäktige sammanträde samlas och diskuterar kring hur vi kan förbättra uppföljningen av de kommunala verksamheterna. Martin Carling (C) svarar positivt på förslaget från Sandström (S) och menar att det är en rimlig idé. 30(32)

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer