Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer."

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Malin Källén (S) och Kerstin Sandqvist (FP) Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 29 november 2011, klockan för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Jonas Olsson Rune Forsdahl Justerande Malin Källén Kerstin Sandqvist ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Votering Votering JA NEJ JA NEJ Martin Carling C J M Per-Erik Norlin S N Allan Oscarsson S N Eva A Johansson C J Carin Remneland C J Mats Hansson M J SPVG Yvonne Simonsson S N Annika Andersson KD J Kenneth Gustavsson C J Tim Karlsson S N Lars-Inge Fahlén S N Ture Olsson C J Elisabet Forsdahl C J Andreas Nilsson M J M Britta Carlén C J Tommy Olsson KD J Malin Källen S N Gösta Schagerholm C J Kerstin Sandqvist FP J Monica Sandström S N Åke Jansson C J C Roger Johansson S N Jan-Gunnar Eliasson S N Mikael Horn MP N Ingvar Johannesson C J Rune Forsdahl C J 2(32)

3 Ajournering Under ajourneringen: Henrik Alexandersson från Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund, informerar om Hälsokällans verksamheter samt förebyggande arbete och politisk vilja till förmån för brukarna. 3(32)

4 82 Budgetuppföljning 2011, Dnr Sammanfattning Prognosen ska behandlas i nämnd /styrelse och vara kommunstyrelsen tillhanda för behandling vid dagens sammanträde. Information till de politiska grupperna lämnades på kvällen Driftbudget Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget Beräknat resultat enligt prognos 3. Kostnad (+) Intäkt (-) Belopp i tal kr Nämnd/ Bok2010 Bud 2011 Red 1109 Prg 1106 Bud1109 Prg1109 Diff styrelse KF KS PBN FOKUS KS teknik Sociala Valnämnd Summa I prognos ovan räknas således med ett resultat på 2,1 mkr helt i linje med budget och föregående prognos. Under anslag för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter återstår 1 mkr. Om inget oförutsett inträffar kan således resultatet vid årets slut förbättras ytterligare. Investeringsbudget Inga avvikelser har signalerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med prognos kvartal inklusive kommunstyrelsen och dess verksamheter, ekonomichef , Prognos kvartal Kommunstyrelsens protokoll, (32)

5 forts Kommunfullmäktige beslutar att: 1. godkänna prognosen för kvartal 3 år 2011 med tillägg för uppdrag för FOKUS-nämnden att genomföra åtgärder för budgetföljsamhet. 2. kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med hänsyn till resultatutvecklingen. FOKUS Ekonomichefen 5(32)

6 83 Taxor och avgifter Socialnämndens ansvarsområde, Dnr Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde. Förslagen föreligger. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S) och Yvonne Simonsson (S) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende inte ska höjas utan lämnas oförändrad jämfört med föregående år vilket innebär avgift om 3990 kronor per månad. Budgetmässigt ska detta hanteras inom kommunfullmäktiges anslag oförutsett. Kenneth Gustavsson (C) och Martin Carling (C) yrkar att taxan för matabonnemang i särskilt boende ska justeras i enlighet med socialnämndens förslag som innebär en höjning till 4170 kronor per månad. Förändringen jämfört med förslaget till budget ska hanteras inom socialnämndens ram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 16 ja-röster för bifall till Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande mot 10 nejröster för Norlins (S) och Simonssons (S) yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Gustavssons (C) och Carlings (C) yrkande. Rösternas fördelning framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 6(32)

7 Forts Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 2012 inom socialnämndens ansvarsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher (avgiften för matabonnemang i särskilt boende ska justeras till 4170 kronor per månad) Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Avgift för studerande på särgymnasium Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Socialnämnden + taxorna 7(32)

8 84 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom FOKUSnämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Ek.chef Författningssamlingen + taxorna FOKUS-nämnden + taxorna 8(32)

9 85 Taxor och avgifter Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) yrkar att taxan vid Onsöns återvinningsstation taxan ska lämnas oförändrad jämfört med föregående år. Martin Carling (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2012 inom kommunstyrelsens ansvarsområde: P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan Avgifter för räddningstjänst Markpriser (ej bostadsmark) Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux Avgifter för AME/Returen (vedförsäljning, nedtagning av träd) Sotningstaxa Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation 9(32)

10 forts. 85 Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Bostadstomt priser Ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme Reservation Mikael Horn (MP) reserverar sig mot beslutet. Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Kommunstyrelsen + taxorna 10(32)

11 86 Taxor och avgifter Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr Plan och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2012 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2012 inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Plan- och byggnadsnämnden + taxorna 11(32)

12 87 Taxor och avgifter Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder. Taxor/avgifter för dessa tjänster skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. Förslagen föreligger Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor att gälla för 2012: Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Ek.chef Författningssamlingen + taxorna Samtliga förvaltningar + taxorna 12(32)

13 88 Interna taxor och avgifter 2012, Dnr Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. Beslutsunderlag Budgetberedningen 2011 Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebitering under 2012 till respektive nämnd. Ek.chef Samtliga förvaltningar 13(32)

14 89 Budgetförslag till Kommunfullmäktige - Budget Plan , Dnr Sammanfattning Med utgångspunkt från vårens rambeslut i kommunfullmäktige , nämndernas äskande, förändringar av statsbidrag, budgetproposition och övriga påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 2012 samt planer Budgetberedningen har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. I styrsystemet ingår även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. Kommunens styrprinciper, sättet att fördela ramar med hänsyn till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå med mera tydliggör nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen och har därefter getts möjlighet till yttrande över förslaget. Budgetberedningens förslag till budget 2012 och flerårsplanen för perioden , protokoll fört vid förhandling enligt 11 Medbestämmandelagen, nämndernas och förvaltningarnas yttranden över budgetberedningens förslag inklusive kompletteringar i förslag till taxor/avgifter redovisas. Ekonomichefen har vid gemensamma gruppmöten informerat om budgetberedningens och nämndernas arbete. Ramarna för budget 2012 och planerna för har präglats av det osäkra ekonomiska läget och svårigheterna att anpassa verksamheterna till de minskade utjämningsbidrag som blivit följden av förändringarna i demografin. I samband med vårens antagande av budgetram i kommunfullmäktige beslutades att resultatet under år 2012 ska uppgå till minst 3,2 miljoner kronor. Särskilda medel för pensionsåtgärder ska inte upptas tillsvidare. Ett totalt anslag ska inarbetas under kommunfullmäktige med 5 mkr för oförutsedda utgifter. För att under år 2012 uppnå resultatet och oförutsett anslaget samt i syfte att skapa en reserv för att finansiera en lönekostnadsökning på 1 % utöver en ramnivå på 2 % upptogs ett totalt sparbeting om 2 miljoner kronor under kommunchefen. 14(32)

15 forts. 89 Den kommunala skattesatsen uppgår till 23:64 kronor/skattekrona och föreslås oförändrad enligt beslut om budgetram. Kommunfullmäktige beslutade emellertid att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta. Skatteväxlingen innebär att från och med 2012 höjs landstingsskatten med lika många ören som kommunskatten sänks, det vill säga med 43 öre. Kommunstyrelsen behandlade budgeten och beslutade bland annat att uppdra åt ekonomichefen att inarbeta följande i kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige: 1. nya uppdateringar för resultat och oförutsett anslag efter revidering avseende utveckling för skatter och bidrag 2. förstärkning av KS objektsreserv med 1 mkr till 3 mkr efter skrivelse från teknisk chef om investeringsbehovet justera taxa för ljudtekniker vid Stallbacken till 400 kr per timma. 4. kompletterat förslag till taxa för snöröjning pensionärer 5. uppdaterade avgifter för kost och GS/fastighetsförvaltning 6. uppdaterade avgifter för bostadsmark 7. kompletterande avgifter för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. 8. vidhålla sparkrav på kommunstyrelsens förvaltningar men avstå sparåtgärder för MC-museet under 2012 och istället minska kommunstyrelsens oförutsett anslag med kronor. Kommunstyrelsen beslutade vidare att: - föreslå kommunfullmäktige ett oförutsett anslag under kommunfullmäktige om 3 miljoner kronor vilket innebär att anpassningskraven på nämnderna enligt budgetberedningens grundförslag vidhålls. Kommunstyrelsen erbjuder fokusnämnden konsulthjälp för att utreda förutsättningarna om att uppnå anpassning i enlighet med budgetförslaget. 15(32)

16 forts uppdra åt teknisk chef att inkomma med detaljförslag för investeringsprojekt till budget uppdra åt AME-chef och VA/Gatuchef att återkomma med utredning och förslag på hur organisationen ska hantera delen om handskottning för samtliga pensionärer i kommunen i det fall tjänsten med maskinröjning för pensionärer tas bort säsongen infordra information från socialförvaltningen om höjning av måltidspriser inom äldreomsorgen och dess ekonomiska effekter. - uppdra åt planeringssekreterare att tillsammans med MC-museet utreda förutsättningarna för framtida finansiering av museets verksamhet utan kommunens deltagande. Beslutsunderlag Budget 2012 planer , kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 23 november Kommunstyrelsens protokoll Yrkanden Mikael Horn (MP) lämnar följande yrkanden: 1. att budgeten ska återremitteras med hänvisning till att finansieringsförslag ska tas fram som möjliggör att FOKUS-nämnden tilldelas ytterligare 2,5 mkr för att motverka brister i grundskolan utifrån bland annat rapport från skolinspektionen. 2. att tillägg ska göras om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Martin Carling (C) lämnar följande yrkanden: 1. bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Horns (MP) yrkande om återremiss 2. bifall till Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan. Om det har ställts både formella yrkanden och sakyrkanden som ovan, ska ordföranden först ställa de formella yrkandena under proposition. Därefter ställs proposition på sakyrkande och sist behandlas tilläggsyrkande. Ordföranden ställer således först proposition på det formella yrkandet om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 16(32)

17 forts. 89 Ordföranden ställer därefter proposition på Carlings (C) sakyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carlings (C) yrkande om att tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer till sist proposition på Horns (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Horns (MP) tilläggsyrkande om att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer beslutar kommunfullmäktige i enlighet med nedanstående förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2012 justeras från 23:64 kronor/skattekrona till 23:21 kronor/skattekrona som en konsekvens av den skatteväxling med Västra Götalands regionen om 43 öre som träder i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: Driftbudgeten för 2012 Driftplan för åren Resultatbudget/plan för åren Finansieringsbudget/plan för åren Investeringsbudget/plan för åren Balansbudget/plan för åren Kommunfullmäktige beslutar att budgethandlingen till nästa år ska göras med lättfattlig och tillgänglig. Ek.chef Samtliga nämnder 17(32)

18 90 Policy gällande ianspråktagande av Kommunal mark för jordvärme, Dnr Sammanfattning Att finna alternativa uppvärmningsformer blir allt vanligare. Inom Dals-Eds kommun är ett relativt vanligt förekommande alternativ att använda sig av värmepumpar försörjda av ytjordvärme då det finns svårigheter att nyttja berggrunden. En förutsättning för ytjordvärme är att det tar relativt mycket mark i anspråk då ca 400 meter kollektorslang behöver grävas ned för en normalstor villa. Detta innebär att det inkommer förfrågningar om att förlägga dessa slangar på kommunal mark. Exploateringskoordinator har därför inkommit med ett förslag om policy för ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme för att kunna hantera inkomna ansökningar. Enligt förslaget krävs att 75 % av slangen förläggs inom egen tomt och för förläggningen på kommunal mark ska engånsersättning erläggas om 10 kronor per kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade åt budgetberedningen att bereda delen om förslag till avgift för förläggning av slang till jordvärme på kommunal mark, till kommunfullmäktige i november när taxor och avgifter för 2012 beslutas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy gällande ianspråktagande av kommunal mark för jordvärme. Författningssamling Exploateringskoordinator 18(32)

19 91 Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland, Dnr Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Dalsland har på medlemmarnas uppdrag åtagit sig tat sammanställa ett förslag till ny förbundsordning. Bakgrunden till föreslagna förändringar är en utvidgning av förbundet till följd av framställan från Säffle och Årjängs kommuner samt landstinget i Värmland om anslutning till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Förbundets nya namn föreslås bli Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) och bli det första samordningsförbundet i Sverige med både landsting och region i förbundet. Förslaget till ny förbundsordning har varit tillsänt tjänstemän i organisationen för yttrande. Samordningsförbundet Norra Dalsland har därefter beslutat att i överensstämmelse med lag om finansiell samordning 2003: överlämna förslaget till ny förbundsordning som föreslås gälla från och med Socialnämnden har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet VärmDal f.d. Norra Dalsland Socialnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun godkänner för sin del föreliggande förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals- Ed, Åmål, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) f.d. Norra Dalsland Samordningsförbundet SN AME-chef 19(32)

20 92 Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, Dnr Sammanfattning Alla föreningar har behov av ändamålsenliga lokaler eller anläggningar. Om kommunen har målsättningen att skapa goda förutsättningar för en aktiv och mångsidig föreningsverksamhet är det därför av central betydelse att tillse att det finns lokaler att tillgå. För vissa föreningar räcker det med att det finns tillgång till sammanträdes- och samlingslokaler. Andra föreningar har en verksamhet som innebär behov av egna lokaler eller anläggningar. I Dals-Eds kommun har ambitionen varit att tillgodose föreningarnas behov så långt det funnits möjligheter. Efterfrågan är dock större än tillgången på lokaler. Det har också upplevts som oklart vad som krävs för att få tillgång till en egen föreningslokal, vilka lokaler som kan komma ifråga som föreningslokaler och vem som tar beslut. Bedömningen har skett från fall till fall. En grundläggande princip har varit att de lokaler som huvudsakligen används för föreningsverksamhet bör vara föreningsdrivna/föreningsägda. De flesta föreningar, som disponerar egna föreningslokaler i kommunalt ägda fastigheter, betalar varken hyra eller driftskostnader. Det finns dock några undantag. Nuvarande lokalupplåtelser upplevs inte alltid som rättvisa Föreningar som bokar halltider eller enstaka tider i samlingslokaler betalar hyra efter fastställda taxor. Ambitionen måste vara att reglerna blir så tydliga som möjligt och att föreningar med jämförbar verksamhet behandlas likvärdigt. Lokaler som används för föreningsverksamhet kan indelas i tre typer: A. Samlingslokaler B. Anläggningar C. Övriga föreningslokaler Fritid- och kulturchefen har tagit fram förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun- lokaler och anläggningar allmänna bestämmelser för kommunalt föreningsstöd (gäller även för verksamhetsbidrag). Beslutsunderlag Föreningspolicy för Dals- Eds kommun - Lokaler och anläggningar, tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll (32)

21 forts 92 - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till föreningspolicy för Dals-Eds kommun - lokaler och anläggningar. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt FOKUS-nämnden att utveckla särskilda riktlinjer avseende alkohol- och drogpolicy för kommunens lokaler och anläggningar. - Kommunstyrelsen uppdras att med anledning av föreningspolicyns godkännande säga upp samtliga hyresavtal med föreningarna för omförhandling och tecknande av nya hyresavtal utifrån föreningspolicyn. Jäv Kerstin Sandqvist (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Författningssamlingen FOKUS Fritid- och kulturchef Exploateringskoordinator 21(32)

22 93 Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dnr Sammanfattning Delårsrapport avseende perioden för Dalslandskommunernas Kommunalförbund föreligger. Även revisorernas utlåtande gällande delårsrapporten föreligger. Beslutsunderlag Delårsbokslut Dalslandskommunernas Kommunalförbund Utlåtande avseende delårsrapport, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport för Dalslandskommunernas Kommunalförbund och lägga densamma till handlingarna. Jäv Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S) och Mats Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Dalslandskommunernas Kommunalförbund 22(32)

23 94 Sammanträdestider 2012 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 29 februari, 28 mars, 24 april (tisdag), 7 juni (torsdag), 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 12 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 18 januari, 15 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november Kommunstyrelsen, onsdag 8 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj (budgetram), 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november (budget), 5 december Kommunfullmäktige, onsdag 22 februari, 20 mars (tisdag), 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2012 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen, på kommunkontorets anslagstavla samt kommunens hemsida. Samtliga nämnder för kännedom Kommunkansliet 23(32)

24 95 Obesvarade motioner 2011, Dnr Sammanfattning Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2011 föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner oktober Kommunsekreterare 24(32)

25 96 Motion - om en enhetlig taxa för personallunch, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Monica Sandström (S). I motionen föreslås att en enhetlig taxa tas fram, så att all personal inom Dals-Eds kommun kan välja att äta lunch till samma kostnad oavsett kök. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om om en enhetlig taxa för personallunch till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen om en enhetlig taxa för personallunch till teknisk chef för förslag till motionssvar. Förslaget bör inkomma till kommunstyrelsen så att möjlighet ges att behandla ärendet i budgetberedningen. Kost- och städchef har i tjänsteskrivelse beskrivit konsekvenser av införande av en enhetlig taxa för personallunch. Taxorna för personallunch är reviderade i enlighet med tjänsteskrivelse och ska behandlas av kommunfullmäktige den 23 november Beslutsunderlag Motion från Monica Sandström (S) Kommunfullmäktige protokoll Tjänsteskrivelse Kost- och städchef Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om enhetlig personallunch och genomföra förändringen av taxorna från och med Motionären Kost- och städchef 25(32)

26 97 Motion - Kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg, Dnr Sammanfattning Motion inkom från Michael Horn (MP). I motionen föreslås att Dals-Eds kommun inför en kommunal service till föräldrar i orter utan barnomsorg i form av en personlig barnomsorgsassistent. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen om barnomsorgsassistent till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i sin tur motionen vidare till fokusnämnden för beredande av ett förslag till motionssvar. Fokusnämnden har behandlat ärendet utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningschefen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef fokus, Fokusnämnden protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att avslå föreliggande motion med hänsyn till att nuvarande organisation hanterar problematiken, att kostnaderna för genomförandet är mycket höga samt att det finns svårigheter att rättssäkra serviceformen. Motionären FOKUS 26(32)

27 98 Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i kommunfullmäktige, Dnr Sammanfattning Zalim Dilovan har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av att han inte längre är valbar. - Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap 40 kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Zalim Dilovan. - Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Zalim Dilovan Länsstyrelsen 27(32)

28 99 Motion - Skapa ekonomiskt utrymme för ekonomisk stabilitet och strategiska satsningar, Dnr Motion har inkommit från moderaterna. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag: att upprätta en strategi som anger vilken typ av fastigheter kommunen av olika anledningar bör behålla och vilken typ av fastigheter som med fördel kan avyttras. Att genomföra en översyn av kommunens ägardirektiv till Edshus AB samt föreslå eventuella förändringar som krävs för att genomföra strategin. Att upprätta en affärsplan som säkerställer att kommunen får bästa möjliga ersättning för de avyttrade tillgångarna. - Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för handläggning. KS 28(32)

29 100 Meddelande KF , Dnr Socialstyrelsen - Socialtjänst Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL inom 3 mån, äldre- och handikappomsorgen. Socialnämndens kvartalsrapport Det finns i dagsläget beslut som ej är verkställda inom 3 månader. 29(32)

30 101 Övriga frågor, Dnr Monica Sandström (S) föreslår att de politiska partierna innan nästa kommunfullmäktige sammanträde samlas och diskuterar kring hur vi kan förbättra uppföljningen av de kommunala verksamheterna. Martin Carling (C) svarar positivt på förslaget från Sandström (S) och menar att det är en rimlig idé. 30(32)

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer