ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola"

Transkript

1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten,

2 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING...3 AFA.1 KONTAKTUPPGIFTER...3 AFA.2 ORIENTERING OM OBJEKTET...3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...4 AFB.1 FORMER FÖR UPPHANDLINGEN...4 AFB.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG...4 AFB.3 ANBUDSGIVNING...5 AFB.4 ANBUDSÖPPNING...7 AFB.5 PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD...7 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD...10 AFD.1 OMFATTNING...10 AFD.2 UTFÖRANDE...12 AFD.3 ORGANISATION...13 AFD.4 TIDER...15 AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE...16 AFD.6 EKONOMI...16 AFD.7 BESIKTNING...18 AFD.8 HÄVNING...18 AFD.9 TVISTELÖSNING...18 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL...19 AFG.1 PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...19 AFG.3 SKYDD M M...19 AFG.4 LEVERANS, TRANSPORTER M M...20 AFG.5 ARBETSSTÄLLNINGAR OCH MONTERING...20 AFG.8 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M...20 AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

3 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Under i föreliggande AF angivna punkter gäller text enligt AMA AF 12 och förutsätter att ABT 06 gäller. AFA AFA.1 AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING KONTAKTUPPGIFTER Beställare Övertorneå kommun Tingshusvägen ÖVERTORNEÅ Tel Beställarens ombud är Michael Wallenius. Tel AFA.121 AFA.122 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.156 AFA.2 AFA.21 Beställarens kontaktperson under anbudstiden Upphandlingsfunktionen, Upphandlare Kaarina Koski Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Tekniska kontoret, Michael Wallenius, Tel Nätägare Nätägare va Övertorneå kommun Övertorneå Tel: Nätägare el Övertorneå Energi AB Älvvägen ÖVERTORNEÅ Tel: Nätägare - kommunikationsnät Övertorneå kommun Övertorneå Tel: ORIENTERING OM OBJEKTET Översiktlig information om objektet Entreprenaden avser byggande av ny serveringsbyggnad till Ruskolabacken. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

4 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 4 AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget på fastigheten Ruskola 7:16. AFB AFB.1 AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen tillämpas kap 15 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU med följdändringar. FORMER FÖR UPPHANDLINGEN Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Upphandling sker som förenklat förfarande. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris exkl mervärdesskatt. Se även AFD.611. Ersättning för anbudsgivning Kostnader för anbudsgivning ersätts ej. Förutsättningar för upphandlingens genomförande Övertorneå kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om budgeterade medel överskrids. Beslut om slutgiltig finansiering fattas i samband med anbudsutvärdering. Övertorneå kommun svarar inte för skada eller förlust som anbudsgivare ådrar sig vid ett eventuellt avbrytande av upphandlingen. Övertorneå kommun förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen på grund av ej erhållna myndighetsbeslut. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget distribueras elektroniskt av Övertorneå kommun, upphandlingsenheten. Handlingarna finns att ladda ner på kommunens hemsida, under fliken aktuella upphandlingar och hos Mercell. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 1 Formulär till kontrakt Bilaga 1 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, AFD.111 Bifogas ej 3 ABT 06 Bifogas ej 4 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande (PM0) AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

5 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 5 6 Förfrågningsunderlag.1 Dessa administrativa föreskrifter dat.2 Rambeskrivning dat.3 Ritningar 7 Övriga handlingar.1 Formulär till anbud dat Anbudsgivare ska före anbudsgivning kontrollera att komplett förfrågningsunderlag hämtats. AFB.23 AFB.25 AFB.3 AFB.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Endast skriftliga kompletterande uppgifter som beställaren lämnar under anbudstiden är bindande för beställare och anbudsgivare. Frågor under anbudstiden Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas till beställarens kontaktombud snarast. Beställaren besvarar ev frågor som komplettering till förfrågningsunderlag. Komplettering presenteras på upphandlingssidan på och Mercell. Anbudsgivaren ska försäkra sig om att den har alla de uppgifter som behövs för att lämna in ett fullständigt anbud. ANBUDSGIVNING Anbudsgivarens kännedom om arbetsområdet: Enligt ABT 06 kap 1 7 förutsätts anbudsgivaren före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse, som kan erhållas vid ett besök på platsen (se AFA.122). Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning på plats kunnat skaffa sig kännedom om. Anbudets form och innehåll Anbudet ska omfatta hela entreprenadåtagandet och vara författat på svenska. Anbudet lämnas i pappersformat genom post eller till kommunens postlåda. Upphandlingens anbudsformulär ska vara ifyllda samt samtliga efterfrågade bevis ska bifogas anbudet. Av anbud ska framgå: 1. Anbudsgivarens och ev samarbetsparters och vid anbudets lämnande tilltänkta underentreprenörers organisationsnummer (för kontroll hos Skatteverket och Bisnode Kredit AB). Anbudsgivaren kan i anbudet styrka sin ekonomiska och finansiella ställning enligt AFB.511. Ev underentreprenörer kan anmälas även senare för beställarens godkännande enligt AFD Anbudsgivaren intygar att inga hinder föreligger för deltagande enligt LOU 10 kap 1-2. Leverantörsförsäkran ska undertecknas och lämnas in med anbudet. 3. Anbudsgivaren intygar att allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt ABT 06 kap 5 23 finns eller kommer att tecknas. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

6 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 6 4. Organisation: Kortfattad beskrivning som visar att anbudsgivaren har kapacitet att utföra uppdraget. Företagets erfarenhet från 2 liknande uppdrag under de senaste 5 åren med goda referenser ska redovisas i kortfattad beskrivning av respektive uppdrag (anbudsformulär). Referenser hos beställaren kommer att beaktas. Anbudsgivaren intygar att BAS-P och BAS-U har erforderliga kvalifikationer och erfarenhet. 5. Kvalitets- och miljöledningssystem som visar att rutiner för kvalitets- och miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler finns. Bevis bifogas i form av giltigt certifieringsintyg och/eller beskrivning av hur kravet uppfylls. Av beskrivning ska även framgå översiktlig plan för omhändertagande av avfall. 6. Fast pris exkl mervärdesskatt för entreprenaden. 7. Ifyllt formulär med à-priser. 8. Kontaktuppgifter företag, adress, tel nr, e-postadress, kontaktperson för anbudet. Anbudsgivarens ombud (behörig firmatecknare/företrädare) för anbudet. Leverantörsinformation ska ifyllas och lämnas in med anbudet. Anbudsgivare som inte lämnar begärda uppgifter går inte vidare till anbudsprövning enligt AFB.53 utan anbudet kommer att förkastas. AFB.311 AFB.312 AFB.313 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Vid offentlig upphandling finns inte begreppet sidoanbud utan begreppet alternativa utföranden används, se AFB.313. Alternativa utföranden Alternativa utförande kommer inte att prövas. Kompletteringar till anbud Anbudsgivaren ska försäkra sig om att anbudet är komplett då det vid offentlig upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbud ska vara bindande i 120 dagar räknat från anbudstidens utgång. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivare fått upplysningar som avses i LOU kap (se AFB.54 och AFB.56). Adressering Anbudet ska lämnas i slutet, omärkt omslag. Försändelsen med anbudet skall vara märkt Serveringsbyggnad Ruskola. Anbudet skickas till: AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

7 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 7 Övertorneå kommun Upphandling Tingshusvägen Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. För sent inkommet anbud beaktas ej. AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 ANBUDSÖPPNING Sluten anbudsöppning sker i enlighet med LOU. PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för prövning av anbudsgivare och anbud. Beställarens krav på anbudsgivare är att anbudsgivare är registrerad för redovisning av skatter m m och sköter dessa utan anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka samt har relevant teknisk kompetens. Uteslutning av anbudsgivare Enligt LOU 10 kap 1 ska en leverantör uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott (deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt) eller om företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Beställaren kontrollerar hos Skatteverket: Anbudsgivarens registrerat namn, skatteform (godkänd för F-skatt), arbetsgivar- och momsregistrering, skuldstatus hos kronofogdemyndigheten samt tre senaste månadernas redovisade arbetsgivaravgifter (se bifogad information om samarbete med Skatteverket). Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivaren skall ha ekonomisk kapacitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll för att säkerställa en rimlig sannolikhet för uppdragets fullgörande. Upphandlande myndighet kommer att pröva anbudsgivarens ekonomiska ställning genom att ta in uppgifter från Bisnode Kredit AB. Eventuella ytterligare upplysningar om företagets ekonomiska ställning ska lämnas på begäran. Anbudsgivaren behöver därför inte presentera någon egen dokumentation. Skulle anbudsgivaren tillfälligt noteras med låg riskklass, där kredit avrådes eller har avråtts tidigare, eller en negativ trend går att identifiera, måste en godtagbar förklaring till detta lämnas på förfrågan, för att anbudsgivaren eventuellt ska kunna bedömas som kvalificerad. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

8 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 8 Anbudsgivaren kan även styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att i anbudet bifoga garanti från moderbolag, som uppfyller kravet om kreditvärdighet, eller förhandsbesked från bank (eller motsvarande) om kreditgarantier motsvarande 30 % av entreprenadsumman. Detta gäller även nybildade företag eller företag under bildande som inte omfattas av ratingsystemet. Vid åberopande av ett annat företags resurser ska anbudsgivare till anbudet bifoga en juridiskt bindande överenskommelse, avtal eller motsvarande som visar att denne kommer att förfoga över den åberopade resursen. Beställaren ska ha möjlighet att kontrollera anbudsgivarens uppgifter. Anbudsgivare som inte driver sin verksamhet i Sverige ska till anbudet bifoga motsvarande bevis från det land där anbudsgivaren driver sin verksamhet. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövningen av anbudsgivare avser att kvalificera anbudsgivare inför nästa moment i anbudsprövningen, nämligen utvärdering av anbuden. För att bli kvalificerad ska anbudsgivare uppfylla vissa absoluta krav, skallkrav, vilka framgår som minimikrav under punkt AFB Beställarens kontroll hos Skatteverket visar att anbudsgivare inkl ev samarbetspart och UE är registrerade för redovisning av skatter och socialförsäkringsavgifter m m och sköter dessa utan anmärkning. Beställarens kontroll hos Bisnode Kredit AB, eller av anbudsgivaren bifogade bevis enligt AFB.511, visar att anbudsgivaren har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka för att kunna fullgöra uppdraget. 2. Fri från hinder för deltagande enligt LOU 10 kap Allrisk- och ansvarsförsäkringar enligt ABT 06 kap 5 23 finns eller kommer att tecknas. 4. Organisation visar att anbudsgivaren har kapacitet att genomföra uppdraget. Arbetsledande personer har relevant kompetens. 5. Rutiner för kvalitets- och miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler finns. 6. Fast pris för entreprenaden. 7. Ifyllt formulär med à-priser. 8. Kontaktuppgifter ombud m m. Anbudsgivare som uppfyller minimikraven är kvalificerad för anbudsutvärdering enligt AFB.53. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud Beställaren antar anbud med lägst pris. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare kommer att underrättas genom upplysning om tilldelningsbeslut enligt LOU kap om de beslut som avses i kap 9 9. Tilldelningsbeslutet sänds med e-post till den e-postadressen ni registrerat i anbudsformuläret. Det är anbudsgivarens ansvar att bevaka denna e- post. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

9 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 9 Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande först om och när ingen talan förts mot upphandlingen hos den förvaltningsrätt i vars domkrets beställaren har sin hemvist eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten av anbud inte bindande. AFB.55 AFB.56 Sekretess för anbudshandlingar Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts. Efter den tidpunkt då beslut om leverantör har fattats, eller ärendet på annat sätt avslutats blir handlingarna offentliga. Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkor för sekretess bör skriftligen begära att dessa ska hållas hemliga. Denna begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna röjs. Anbudsgivaren som vill sekretessbelägga vissa uppgifter ombeds lämna dessa i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg och några garantier om sekretess kan därför inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats. Särskilt gäller detta uppgifter i anbud som rör utvärderingskriterierna. Kontraktstecknande Beställning sker tidigast 10 dagar efter avsändande av tilldelningsbeslut genom av parterna undertecknad beställningsskrivelse, vilken gäller som kontrakt. Avtalsspärr enligt 16 kap 6, beräkning av 10-dagarsfristen: Dag 1 utskick, dag 2-11 tidsfrist, dag 12 kontrakt. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

10 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 10 AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD OMFATTNING Detta avtal kommer att omfatta bygge och montering av alla inom byggnaden förekommande delar. Stifelsen Ruskolabacken ansvarar för att måla alla invändiga och utvändiga ytskikt samt mattläggning och klinker. AFD.11 Kontraktshandlingar Enligt i förfrågningsunderlaget bifogat formulär för kontrakt. AFD.111 Sammanställning av ändringar i ABT 06 AFD.51 Viten. AFD.615 Slutavräkning. AFD.8 Hävning. AFD.12 AFD.121 AFD.122 AFD.13 AFD.131 AFD.132 AFD.133 AFD.134 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Disponering av arbetsområdet ska ske efter samråd med beställaren. Syn före påbörjande av arbete Innan arbetena påbörjas ska gemensam syn utföras på plats. Beställaren kallar till syn samt svarar för upprättande av protokoll. Iakttagelser ska även dokumenteras med foto. Vardera part svarar för sina kostnader. Förutsättningar Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till eventuell befintlig verksamhet på området. Rökning får ske enbart på anvisade platser. Representanter för beställaren ska äga fritt tillträde till arbetsområdet. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Arbetstider Arbetena ska bedrivas under ordinarie arbetstid, kl alla arbetsdagar. För arbeten som utförs på annan tid gäller att överenskommelse först har träffats med beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Trafiken till och från områdets parkering ska kunna fortgå utan störningar under entreprenadtiden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

11 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 11 AFD.135 AFD.14 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören svarar för att arbetsområdet vid varje tidpunkt är avgränsat på betryggande sätt så att obehöriga inte kan beträda området. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet samt avtala med underentreprenör om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFD.15 AFD.152 AFD.16 AFD.161 AFD.162 Varor Material och varor som ska återanvändas av beställaren eller förbli beställarens egendom, placeras på av beställaren anvisad plats. Varor eller arbeten från beställaren Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Entreprenören ska själv skaffa och bekosta erforderliga tillstånd som krävs för den verksamhet han bedriver för kontraktsarbetenas genomförande. Kopior på tillstånden ska delges beställaren. Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap AFD.163 AFD.17 AFD.171 Överenskommelser Anmälningar Anmälningar till myndigheter Beställaren ombesörjer vid behov förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag. Entreprenören ombesörjer alla överiga anmälningar till myndigheten i den omfattning som framgår av ABT 06 kap 1 11, plan och bygglag samt kommunala bestämmelser. AFD.172 AFD.18 AFD.181 AFD.1811 Anmälningar till beställaren Entreprenören ska omgående skriftligen till beställaren anmäla om förutsättningarna inte överensstämmer med verkliga förhållanden. Kontaktlista med telefonnummer till ansvariga för entreprenaden, där de även kan nås utanför arbetstiden. Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL Beställaren ombesörjer att ev startbesked beviljas. Kontrollplan enligt PBL Beställaren överlämnar en fastställd kontrollplan enligt PBL. Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt kraven i kontrollplanen. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

12 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 12 AFD.1812 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.1834 AFD.2 AFD.21 Kontrollansvarig enligt PBL Beställaren har utsett Leif Juntti (Leif Juntti VVS-projektering) till kontrollansvarig enligt PBL. Ansvar för byggarbetsmiljö Entreprenören ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar under planering, projektering och utförande av entreprenaden. Skriftligt avtal kommer att upprättas. Entreprenören ska utse byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och utförande av entreprenaden samt svara för de övriga uppgifter som åvilar byggherren under utförandet. Arbetsmiljöplan I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare ingår att 1 upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och se till att den finns tillgänglig inom byggarbetsplatsen, 2 utarbeta en till projektets art anpassad dokumentation som ska beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av objektet och 3 se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar som ägt rum. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare enligt anbudet. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare enligt anbudet. Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering samt för utförande enligt anbud. UTFÖRANDE Kvalitetsangivelser Material ska uppfylla kraven i EU standard/svensk standard och i de regler som anges i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 13 AFD.221 Kvalitetsledning Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. AFD.222 Miljöledning Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. AFD.223 AFD.224 AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.242 AFD.26 AFD.263 AFD.264 AFD.27 AFD.3 AFD.31 AFD.311 Beställarens kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören ska genomföra och dokumentera egenkontroll. Om entreprenören ej fortlöpande till beställarens kvalitetsansvarige redovisar resultat av egenkontroll enligt kontrollplanen äger beställaren att på entreprenörens bekostnad utföra aktuella kontroller. Slutdokument över utförda kontroller ska delges beställaren vid anmälan om slutbesiktning. ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 ska lämnas skriftligen med e-post till beställaren. Alla ändrings- och tilläggsarbeten ska uppmätas gemensamt av beställaren och entreprenören och snarast verifieras av båda parterna. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Information Information till fastighetsägare, boende m fl Information till väghållare m fl Underrättelse om avvikelser o d Underrättelse om ändrade eller tillkommande omständigheter av betydelse för entreprenaden enligt ABT 06 kap 2 10 ska lämnas skriftligen med e- post till beställaren. ORGANISATION Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud är Projektingenjör Michael Wallenius. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

14 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 14 AFD.312 AFD.313 AFD.316 AFD.32 AFD.321 AFD.322 AFD.323 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.331 AFD.333 AFD.34 Beställarens projektledare m fl Projektledare är Michael Wallenius. Beställarens kontrollant Michael Wallenius. Beställarens informationsansvarige Övertorneå kommuns Tekniske chef eller beställarens ombud svarar för kontakter med massmedia. Entreprenörens organisation Entreprenörens ombud Enligt anbud. Entreprenörens projekteringsledare Anges vid startmötet. Entreprenörens arbetschef, platschef m fl Entreprenörens platschef enligt anbud. Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige anges vid startmötet. Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige anges vid startmötet. Möten Respektive part svarar för sina egna kostnader i samband med byggmöte o.d. Startmöte Startmöte hålls innan entreprenaden påbörjas. Beställaren kallar till mötet och för protokoll. Protokollet undertecknas av behörig person för båda parter. Byggmöte Byggmöten hålls vid behov. Vid byggmöten ska entreprenörens ansvarige platschef och arbetsledare närvara. Beställaren upprättar protokoll som undertecknas av behörig person för båda parter. I samband med byggmöten ska entreprenören överlämna senaste periodens kvalitetsdokument, omfattande kvalitetsrapporter och avvikelserapporter. Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Utbyte av namngiven person i platsorganisationen enligt anbud får endast ske med person med likvärdig kompetens och efter samråd med beställaren. AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID 06 AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

15 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 15 AFD.35 AFD.36 AFD.37 AFD.371 AFD.38 AFD.39 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.44 AFD.45 AFD.46 AFD.47 AFD.471 Underentreprenörer Entreprenören ska inhämta beställarens godkännande innan anlitande av underentreprenör. Beställarens krav för godkännande av underentreprenör är, utöver kompetenskravet, att underentreprenör är registrerad för redovisning av skatter m m och sköter dessa utan anmärkning. Innehav av F-skatt ska framgå. Entreprenör som samarbetar med Skatteverket kan påskynda anmälan av UE genom att själv göra skattekontrollen och med e-post vidarebefordra Skatteverkets svar till beställarens projektledare för godkännande. Se även AFD.518 och AFD.8. Beställarens kontroll Samordning Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt underentreprenörens arbeten. Dagbok Förenklad dagbok skall föras. Dagbokens innehåll ska redovisas för beställaren vid anmodan. Dagboksanteckning får ej ligga till grund för krav på ÄTA-arbeten. Uppmätning TIDER Tidplan Entreprenören ska överlämna detaljerad produktionstidplan som upprättas i överenskommelse med beställaren. Tidplanen ska hållas aktuell under hela entreprenadtiden och avstämning ska ske på byggmöten. Igångsättningstid Arbetena inom arbetsområde kan påbörjas tidigast och när startbesked erhållits. Deltider Färdigställandetid Arbetena ska vara slutförda i sin helhet och klara för slutbesiktning senast Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 ska lämnas skriftligen. Garantitid Garantitid för entreprenaden Enligt ABT 06 kap 4 7. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

16 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 16 AFD.472 AFD.5 AFD.51 AFD.511 Särskild varugaranti Garantitiden skall gälla från godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall överlåta de garantiåtaganden entreprenören kan åberopa mot underentreprenör och leverantör samt överlämna bevis om detta till beställaren i samband med slutbesiktning. ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande kronor för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av entreprenaden i sin helhet blivit fördröjt. Vid försening av avhjälpande av fel och som påtalats vid slutbesiktning är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av kronor för varje påbörjat vecka varmed avhjälpandet blivit fördröjt. AFD.518 Övriga viten AFD.35: Vite utgår med 1000 kr/gång vid anlitande av underentreprenör som inte godkänts av beställaren. AFD.53 AFD.531 AFD.54 AFD.543 AFD.55 AFD.551 AFD.5511 AFD.5512 AFD.6 Ansvar mot tredje man Vid eventuell uppkommen skada ska entreprenören omgående underrätta beställaren. Syn inom närliggande område Försäkring Bevis på tecknade försäkringar, enligt försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allrisk- och ansvarsförsäkring som ska tecknas enligt ABT 06 kapitel 5 23, ska överlämnas före igångsättning. Entreprenören ska hålla beställaren underrättad när försäkringen förnyas. Försäkring avseende befintlig egendom Ansvar för brandskydd Se även AFG.82. Ansvar för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndansvarig Entreprenören övertar tillståndsansvaret från beställaren. Entreprenörens tillståndsansvarige Anges vid startmötet. EKONOMI AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

17 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 17 AFD.61 Ersättning Ersättning utgår enligt anbudet. AFD.611 AFD.614 AFD.615 AFD.62 AFD.622 AFD.623 AFD.624 Ersättning för ÄTA-arbeten/material Eventuella ÄTA-arbeten ska ersättas enligt avtalad à-prislista. Material debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag enligt anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Index- eller valutareglering sker ej. Slutavräkning Med ändring av ABT 06 kap 6 19 föreskrivs att preskriptionstiden ska vara 3 månader. Betalning Betalningsplan Betalning sker vid tre (3) delbetalningar i samråd med beställaren. Beställaren innehåller medel enligt ABT 06 kap 6 12, tredje stycket. Innan innehållna medel får faktureras ska samtliga besiktningsanmärkningar vara dokumenterat åtgärdade och godkända. Villkor för betalning av första faktura enligt betalningsplanen är att beställaren erhållit följande handlingar: Entreprenören och ev underentreprenörer godkända för F-skatt. Kopia av försäkringsbrev Tidplan För entreprenaden objektanpassad kvalitets- och miljöplan Arbetsmiljöplan Skriftlig överlåtelse att entreprenören övertar samordning av arbetaskyddet på arbetsplatsen. Ev ändringar och/eller tilläggsarbeten faktureras separat. Förskott Förskott beviljas ej. All fakturering skall vara prestationsbundet. Fakturering Faktura utställs enligt överenskommen betalningsplan under uppdragstiden. Faktura ska alltid vara specificerad med nedlagd tid och material. Material ska vara verifierat med fakturakopia från leverantör. Faktura i ett (1) exemplar ska ställas till beställaren under adress: Övertorneå kommun Ref TEK 131 Tingshusvägen Övertorneå AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

18 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 18 Betalning sker 30 dagar netto efter mottagande av godkänd specificerad och korrekt faktura. På fakturan anges: Beställare: Michael Wallenius Referens: TEK 131 Tjänstespecifikation: Ny serveringsbyggnad Ruskola Momsreg.nr, godkänd för F-skatt, postgiro-/bankgironr. Faktureringsavgift eller liknande avgifter godkänns ej. Ev tilläggsarbeten skall faktureras separat och vara tydligt identifierade mot av beställaren godkänd avvikelserapport eller motsvarande. Betalning till factoringbolag kan endast accepteras under förutsättning att hela det ursprungliga avtalet mellan Övertorneå kommun och Entreprenören, där bl a rätten att innehålla betalning för felavhjälpande m m har reglerats, fortsatt är gällande i sin helhet och utan någon ändring eller några avsteg. Övertorneå kommun accepterar inte någon som helst cut-off klausul där Övertorneå kommuns invändningsrätt att göra gällande motfordringar eller andra invändningar rörande entreprenadförhållandet mellan Övertorneå kommun och Entreprenören skulle gå förlorad. AFD.625 AFD.7 AFD.71 AFD.713 AFD.714 AFD.718 AFD.8 AFD.9 Dröjsmålsränta Dröjsmålsräntor under 50 kronor godkänns ej. BESIKTNING Entreprenadbesiktningar Slutbesiktning Senast till slutbesiktningen ska följande handlingar överlämnas till beställaren: Ifylld kontrollplan En förutsättning för att besiktningen godkänns är att alla handlingar lämnats och är utan anmärkning. Garantibesiktning Entreprenören skall i god tid till besiktningsman anmäla entreprenaden för garantibesiktning. Vid underlåtenhet löper garantitiden tills besiktning verkställs. Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren enligt ABT 06 kap 7 7. HÄVNING Tillägg till ABT 06 kap 8 1: Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag åvilar arbetsgivare äger beställaren rätt att häva avtalet. TVISTELÖSNING Tvist om tolkningar av avtalsbestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om oenighet fortfarande kvarstår skall tvist avgöras av allmän svensk domstol vid beställarens hemort. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

19 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 19 I avvaktan på att tvist löses skall Övertorneå kommun ha tolkningsföreträde. AFG AFG.1 AFG.11 AFG.111 AFG.12 AFG.13 AFG.16 AFG.3 AFG.312 AFG.315 AFG.316 AFG.32 AFG.34 AFG.36 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Bodar, staket/plank, container m m ska hållas rena från klotter. PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Se AFD.121. Placeringsritning som upprättas av entreprenören Ritning delges beställaren för information och godkännande. Bodar Tillfällig väg och plan Tillfälliga vägar ska i största möjliga mån sammanfalla med objektets färdiga hårdgjorda ytor. Skyltställning och tillfällig orienteringstavla Utförande och placering i samråd med beställaren. SKYDD M M Skydd av ledningar, mätpunkter m m Förutom AMA-text gäller att entreprenören är skyldig att begära och bekosta visning av el-, tele-, kabel- och VS-ledning innan grävning sker, oavsett om dessa ledningar finns angivna på ritning eller ej. Skydd av egendom Fasader på byggnader, träd och befintliga vägar ska skyddas mot skador och nedsmutsning. Tillfällig inhägnad Arbetsområde utomhus ska inhägnas i samråd med beställaren. Entreprenören ska utföra och bekosta begärda tillfälliga inhägnader. Skyddsanordningar Bullerskydd Ljudnivåer på maskiner och arbeten ska anpassas till omgivande bebyggelse. Begränsning av miljöstörande utsläpp Redskap och verktyg ska om möjligt vara eldrivna, i annat fall ska de drivas av miljövänliga drivmedel och vara av miljövänligt utförande, t.ex. försedda med katalysator. Uppställning av fordon, arbetsmaskiner m.m. ska ske på sådant sätt att risk för utsläpp till jord och mark minimeras. Alla uppställningsytor ska vara försedda med utrustning för omhändertagande av oljespill etc. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

20 ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad Ruskola 20 Maskiner får inte läcka olja eller drivmedel. Spillskydd ska användas vid påfyllning av bränsle inom arbetsområdet. Materialupplag, etableringsområden, massor från jordschakt m.m. ska hanteras så att mark och vatten inte riskerar att bli förorenat. Schaktmassor som kan misstänkas vara förorenade ska hanteras enligt beställarens anvisningar. Vid hantering ska sådana massor särbehandlas på platsen, alternativt mellanlagras i enlighet med beställarens direktiv skilt från andra massor, till dess Beställaren avgjort vidare hantering av massorna. Vid misstänkt förorening beslutar beställaren om omfattning och typ av fält- och laboratorieanalyser. Eventuella laboratorieanalyser utförs och bekostas av beställaren. Beställaren utvärderar analysresultat och genomför riskbedömning samt avgör om arbeten som orsakat föroreningen ska avbrytas på entreprenörens bekostnad. Avfallshanteringen ska göras enligt nationella krav och den avfallsentreprenör eller av saneringsentreprenör som anlitas ska uppvisa godkända tillstånd för avfallshantering, transporter och mottagare samt tillstånd för ev farligt avfall och transporttillstånd för dessa typer. AFG.4 AFG.43 AFG.44 AFG.5 AFG.51 AFG.8 AFG.82 LEVERANS, TRANSPORTER M M Transport inom arbetsområdet Lyftanordningar ARBETSSTÄLLNINGAR OCH MONTERING Arbetsställningar LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M Renhållning Renhållningen bekostas av entreprenören. Entreprenören ska sortera och transportera bort det avfall som uppstår i entreprenaden. Allt ska ske i enlighet med Övertorneå kommuns källsorteringsanvisningar. Frågor ställs till tel AFG.85 Återställande av mark Byggnaden ska vara helt renstädad från allt rivningsmaterial. Även övriga ytor som nyttjats i entreprenaden ska vara renstädade. AF Ny Serveringsbyggnad Ruskola.doc

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV 2012-09-15 Handläggare: Roland Wallström Målsättning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer