Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning"

Transkript

1 Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning 863 Bjuv Bjuvs kommun ÖP Framtidsutsikten är att gas och el kommer att dominera energiförsörjningen. Har idag energiförsörjning, och framtida potential för utveckling och utbyggnad, av: * Solenergi * Biobränsle * Markvärme 974 Bjuv Bjuvs kommun Renhållningsordning Bjuv Vrams Gunnarstorp Gods, EON, Bigadan Biogasanläggning Vrams Gunnarstorp Anläggningen producerar biogas av svingödsel och restprodukter/avfall från Findus. Gasen (ca 25 GWh/år) uppgraderas och levereras till gasnätet Bjuv E.ON Gas Sverige AB Reducering av metanförlust från uppgradering 872 Bromölla Bromölla kommun Miljömålsprogram Vid flera av de uppgraderingsmetoder som idag används för att uppgradera biogasen till naturgaskvalitet förekommer metanutsläpp. Normal garantinivå för anläggningarna är att metanförlusten maximalt får uppgå till 2 % av ingående metan. Vid en fortsatt utbyggnad av användningen av biogas till fordonsbränsle är det av stor vikt att reduktionen av växthusgaser blir så stor som möjligt dvs att metanförlusterna i samband med uppgraderingen kan Översiktliga åtgärdförslag för kommunen inom samtliga 16 miljömålen Bromölla Bromölla kommun Energiplan Arbete och omstrukturering inom dessa områden är på forskningsnivå, palneringsnivå, utförs (2003) eller har utförts: Biobränslebaserad kraftvärmeproduktion Fjärrvärme från Nymölla Bruk Biogas för el- och värmeförsörjning Bromölla Bromölla kommun Samordnade godstransporter på järnväg -Bromölla Projekt där Bromölla kommun inspirerade transportintensiva företag i kommunen att samordna godstransporter på järnväg. Transportintensiva företag i Bromölla inbjöds tillsammans med marknadsansvarig på SJ Gods till diskussionsmöten den 11 mars 2009 Sida 1 of 155

2 69 Bromölla Stora Enso Samordning av transporter - Stora Enso Ett bokningssystem har köpts in där transportörerna kan boka leveranser och samordna för bästa effektivitet. Genomförande Ett av miljömålen i miljöledningssystemet 2002 berör transporter. Ett bokningssystem har Burlöv Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi 2008/09 Arbete med framtagande av en energistrategi för kommunen har påbörjats Burlöv Burlövs kommun Avfallsplan I avfallsplan för Burlövs kommun finns ett övergripande mål samt tretton åtgärder för att utveckla kommunens avfallshantering. 1. Vid utgången av 2004 kunde konstateras att mängden avfall som samlas in har minskat med 12 % per capita sedan. Endast en mindre del av det insamlade hushållsavfallet 1262 Burlöv Burlövs kommun FÖP Arlöv Fördjupad översiktsplan över arlöv Burlöv Miljö- och byggnämnden Miljöprogram Implementering av de nationella miljömålen på kommunal nivå. Koppling till åtgärdsprogram Burlöv Burlövs kommun Energibesparingstävling på skolor Hälften av besparad energi går tillbaka till skolan som trivselåtgärder Burlöv Burlövs kommun ÖP - ÖP-98 har planperiod 0-20 år Berör områden: 2 BEFOLKNINGSUTVECKLING -BOSTADSUTBYGGNAD 3 MARKANVÄNDNING 1259 Burlöv Burlövs kommun Miljöprogram Program för att nå nationella och kommunala miljömål den 11 mars 2009 Sida 2 of 155

3 308 Burlöv Burlövs kommun Tätortsnära natur vid Arlöv Projektet har syftat till att utveckla tätortsnära natur vid Arlöv. Ett naturstråk med dammar har anlagts mellan Arlövgården och Segeå samt en vegetationsridå/pilevall mellan Arlövgården och Kronetorps mölla. Totalt för det kommungemensamma projektet har ca 10 hektar ny naturmark att skapas. Hur genomfördes åtgärden? - 600st stamträd har planterats m2 naturlika planteringar har anlagts m2 gräsyta, ängskaraktär, har anlagts Burlöv Burlövs kommun Skånetrampar Mobility management projekt Burlöv Tekniska nämnden Tätortsnära natur i Arlöv (LIP) Anläggande av promenadstråk genom odlingslandskapet. 2002? 865 Burlöv Burlöv kommun Agenda Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 1993 att anta en lokal agenda 21 för Burlövs kommun. Fyra etapper föreslogs och i juni 1997 avslutades den andra. Denna innebar en kunskapsuppbyggnad i studiecirkelform, där teman som biologisk mångfald, hushållens avfall och arbetet med översiktsplanen togs upp. Etapp tre påbörjas under vintern -98. Den kommer att behandla Burlöv Burlövs kommun Sege å Syftet med åtgärden var att anlägga 1 hektar damm/våtmark vid Segeån för att reducera mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna. Dessutom avsåg åtgärden att öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka den biologiska mångfalden och öka den allemansrättsliga arealen. Ansökan bygger på ett gemensamt projekt mellan kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Anläggandet av Burlöv Miljö- och byggnämnden Naturpunkt strandäng Informatonsprojekt om regionens strandängar. Delfinansiering genom NIP (LONA) 868 Burlöv Tekniska nämnden Skåneled Dragning av ny etapp av Skåneleden Burlöv Burlövs kommun Årliga miljöbokslut Uppföljning av miljömålen med tema inriktning 2004 den 11 mars 2009 Sida 3 of 155

4 975 Burlöv och Burlövs och Malmös Malmö kommun Avfallsplan 4 övergripande mål i Malmö och Burlöv Mål 1 Delaktighet och förståelse Mål 2 God resurshushållning för ett bättre kretslopp Mål 3 En avfallsinsamling anpassad till brukarna Mål 4 Resurser och ekonomiska incitament 986 Båstad Båstads kommun & NSR Avfallsplan 2003 BEHANDLING: - Papper och förpackningar återanvänds - Organiskt avfall från företag och hushåll behandlas till biogas. Från slakteri och grönsaks avfall utvinns biogas för foronsbränsle, uppvärmning och elkraft. - Slam från rening av kommunalt avloppsvatten används för närvarande som gödselmedel i Båstad Båstad kommun Översiktsplan 2005 Energi (avsnitt Planen i Del 1) Kommunen har inga egna större energi- eller värmeverk utan importerar nästan all energi. El står för den mesta energin följt av olja, naturgas och biobränsle. Hushållen är de största förbrukarna. Distributionen av el är väl utbyggd i regi av två bolag och når överallt. Ett kompletterande gasnät täcker Båstad Båstad kommun Agenda 21- Har förslag till energipesparing i Agenda 21: Att se över eneergiförbrukningen i offetliga lokaler Anskaffa miljövänligare fordon...uppmuntra användning av biobränsle Installera rörelsedetektorer för belysning 185 Båstad Båstads kommun, Tekniska kontoret Kommunal bilpool - Båstad En intern bilpool för tjänsteresor. Fem bilar är leasade för alla förvaltningars transporter. Genomförandet med bland annat resvaneanalysen har inspirerats av Marks kommun. Alla fem bilar är bränslesnåla bensinbilar i väntan på en kommande gastankstation 875 Eslöv Eslövs kommun Energiplan 10-års perspektiv De viktigaste målen kan sammanfattas enligt följande: Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från energianvändningen skall minska. Andelen förnybara energikällor för el- och värmeproduktion skall öka. 876 Eslöv Eslövs kommun Klimatstrategi Uppvärmning av fastigheter som ägs av kommunen eller av kommunala bolag ska senast 2010 ske med förnybara energikällor eller fjärrvärme. Energianvändningen per invånare ska genom effektivisering och hushållning minska med 4 % till 2010, jämfört med 1990 års nivå. Användning av el för uppvärmningsändamål ska minska i kommunen som helhet och 877 Eslöv Eslövs kommun Översiktsplan Målen i översiktsplanen är utifrån ekonomisk tillväxt och bärkraft, god bebyggd miljö och ekologisk hållbarhet. Miljöaspeket mycket stark. Vindkraftverken skall samlas i grupper på ca 3 till 5 verk och följa landskapets struktur. den 11 mars 2009 Sida 4 of 155

5 161 Eslöv Procordia Food Framställning av biogas vid Procordia Food Procordia Foods produktionsanläggning i Eslöv var tidigt ute med att starta upp ett projekt med en biogasanläggning. I biogasanläggningen framställs biogas av produktionsrester, såsom potatisskal. 317 Eslöv SYDGAS AB Närenergi, småskaligt kraftvärmeverk för energiomvandlig av biogas till el och fjärrvärme i ett 208 Eslöv Danisco Sugar AB Minskat transportbehov hos Danisco Sugar Syftet med åtgärden var att bygga ett fjärrvärmenät och samtidigt kraftvärmeproduktionsanläggning med biogas som bränsle. Har åtgärden genomförts i sin helhet enligt kommunen? Projektet har inte genomförts. Diskussioner kring utbyggnaden av fjärrvärmesystemet har förts för att finna lösningar som gör projektet genomförbart men med hänsyn till bland annat anslutningsgrad har beslut tagits att inte genomföra projektet. Har Danisco försöker minska sitt transportbehov genom att minska mängden jord och sten som följer med betorna från fälten. Införande av noggrannare rensningsutrustning på fälten. 316 Eslöv Ringsjö Energi AB Lokalt utnyttjande av spillvärme från transformator 315 Eslöv Eslövs kommun Informationskampanj och stödprogram för blivande gasfordonsägare, Gaslöv etapp Eslöv SYDGAS AB Tankningsanläggning för Natur/Biogas på Eslövs industriområde, GASLÖV etapp Eslöv Eslövs kommun Kapacitetsökning av anläggning för uppgradering av biogas, GASLÖV etapp Eslöv Eslövs kommun Administration av Lokalt investeringsprogram för Eslövs kommun Syftet med åtgärden var att återvinna termiska förluster i en transformatorstation till fjärrvärmesystemet genom att förvärma returledningsflödet. Hur har åtgärden genomförts? Projektet startades med en projektering. Beslut togs därefter att projektet ej kommer att genomföras med hänsyn till genomförbarhet, kostnader och miljöeffekter. Har åtgärden genomförts i sin helhet enligt kommunen? Nej, åtgärden är ej genomförd Syftet med åtgärden var att genomföra en informationskampanj för att få fordonsägare att byta från bensin/diesel till gasdrivna fordon, samt ett subventionssystem där investeringsbidrag lämnas för merkostnaden vid anskaffning av gasdrivna fordon (personbilar, bussar och lastbilar). Hur har åtgärden genomförts? Informationskampanjen har genomförts genom pressinformation, informationsmöten, utställningar, biogasdagar, Syftet med åtgärden var att bygga ut en kompressorenhet som levererar Natur/Biogas till en tankningsanläggning för 30 tunga fordon och till en dispenser för snabbtankning av c:a 60 personbilar (publik tankstation) på industriområdet i Eslöv. Hur har åtgärden genomförts? Åtgärden har inte genomförts. Anledningen till detta är dels att kapaciteten i befintlig anläggning i princip har varit tillräcklig för de fordon som idag körs på biogas i kommunen, Syftet med åtgärden var att öka kapaciteten i befintlig anläggning för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Gasen skulle via naturgasnätet ledas upp till tankningsanläggning på industriområdet i Eslöv. Hur har åtgärden genomförts? Beslut om utökning av produktionsanläggningen har tagits under, men utökningen har inte ännu genomförts. Gemensamt projekt avseende biogas till fordon tillsammans med Procordia Food AB och Syftet med åtgärden var adminstration av investeringsprogrammet samt uppföljning av programmets genomförande. Hur har åtgärden genomförts? Administrationen av programmet har inledningsvis utförts med en projektanställning under och. Därefter har resurser avsatts för administration genom att utnyttja ordinarie personal. Arbetsgrupp med projektägarna bildades vid starten av programmet. Kontrakt /avtal den 11 mars 2009 Sida 5 of 155

6 311 Eslöv Miljö- och samhällsbyggnad, Eslövs Kävlingeåprojektet Syftet med åtgärden var Anläggning av dammar/våtmarker (20 ha) och odlingsfria skyddzoner. För att minska näringsläckage till vattendragen och havet, samt öka den biologiska mångfalden. Uppföljning av dammarnas kväve- och fosforreducerade förmåga. Inventering av fåglar, växter och bottenfauna i nyanlagda dammar, samt av dammarnas användning för rekreation. Hur har åtgärden genomförts? Kävlingeåprojektet har pågått 192 Eslöv Eslövs kommun Kvalitetssäkring -Eslöv Kvalitetssäkring av transporter/sparsamt körsätt - MöTs i Eslöv Utbildning av kommunanställda i EcoDriving. Huvudprojektet omfattar en mängd delaktiviteter så som; utbildning i EcoDriving, inventering av transportupphandling, nulägesbeskrivning av kommunens resor samt utveckla en handlingsplan, revidering av befintlig resepolicy, inköp av biogasbilar och cyklar till 794 Eslöv Eslövs kommun Trafikaktiviteter årskurs 4-Eslöv Polisen, ambulanspersonal och cykelklubben undervisar eleverna i årskurs 4 i vett och etikett i trafiken med fokus på cykel. Undervisningen följs upp med en uppgift att jobba med ute i klasserna och en tävling under "vi i femman"-liknande former. Projektet har genomförts årligen sedan Eslöv Ringsjö Energi AB Utbyggnad av fjärrvärme i småhus Syftet med åtgärden var att bygga ut fjärrvärme i centrala Eslöv. Utbyggnaden har pågått sedan 1984 och de flesta flerfamiljsfastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet medan enfamiljsfastigheter endast i undantagsfall har erbjudits fjärrvärmeanslutning. Genom detta projekt var avsikten att kunna erbjuda enfamiljsfastigheter anslutning till fjärrvärmenätet för att därför minska framförallt oljeförbrukning inom centrala småhusområden i Eslövs tätort Eslöv Eslövs kommun Ekprojektet Genomföra skötselåtgärder kring de ekar och i de ekmiljöer som inventeringen visat på har behov av detta. Restaureringen omfattar i huvudsak ekar i gårdsmiljöer. Fastighetsägare identifierade i tidigare inventering (2003) av vedlevande skalbaggar, svampar och lavar framför allt på ek Eslöv Eslöv kommun (bl.a. se "andra parter") Nyhetsbrevet Kretslopp, Eslöv Ett nyhetsbrev som skickas ut till samtliga kommuninvånare fyra gånger per år om miljöarbetet i Eslövs kommun Eslöv Eslövs kommun Naturvårdsprogram Revidering av naturvårdsprogrammet från 1996/ Eslöv Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Bensinsnål körning EcoDriving Eslövs kommun vill nu fortsätta satsningen på miljö- och trafiksäkra transporter, och sprida sparsamt körsätt till privatbilister genom att utge ett bidrag till bilägare, både privatbilister och företag, inom kommunen för utbildning i EcoDriving. Målet är att via bidrag utbilda 400 bilister i EcoDriving under åren De sökta medlen kommer att administreras via Miljö och Samhällsbyggnad inom Eslövs kommun till bilägare, både privatbilister och företag, 2003 den 11 mars 2009 Sida 6 of 155

7 120 Eslöv Eslövs kommun Biogas - Eslövs kommun Öka företag och kommuninvånares kännedom om kommunens biogasprojekt. Genomförande Information till företag och kommuninvånare. 322 Eslöv Renhållningsbolaget MERAB Förbehandling av hushållsavfall inför biogasproduktion Mål Minska koldioxidutsläpp som påverkar växthuseffekt och klimatpåverkan. Ta till vara resurser i biologiskt avfall i form av energi och näringsämnen. Ersätta fossilt bränsle med lokalt producerat förnybart bränsle. Minska uttaget av mängden jungfruliga råvaror som ersätts med lokalt producerade förnybara gödselmedel. Minskade båt- och tunga lastbilstransporter av fossila och jungfruliga råvaror ger minskade Eslöv Eslövs kommun Testresenärer (Eslöv) Ett antal vanebilister lovar att pendla med buss eller tåg under en viss tidsperiod och förses med ett gratis pendlarkort. Hösten 2004 (30 stycken), våren 2005 (42 stycken), våren (30 stycken), hösten (30 stycken) Eslöv Eslövs kommun Konvertering från oljeeldning till pelletseldning 324 Eslöv Eslövs kommun Effektivare vedeldning och renare luft med ackumulatortank 36 Eslöv Eslövs kommun Skolvägar (Eslövs kommun) 325 Eslöv Eslövs kommun Konvertering från el- till biogasuppvärmning 326 Eslöv Eslövs kommun Information o folkbildning, projektledning o administration Eslövs kommun avser med åtgärden ge bidrag till oljeuppvärmda småhus för konvertering till pelletseldning. Bidraget är begränsat till maximalt 30% av den totala investeringen. Eslövs kommun har målet att 120 stycken av de 2237 småhus som idag har olja som huvudsaklig uppvärmning konverterar till pelletseldning under en fyrårsperiod. Bidrag kommer även att ges för kringkostnader som tillkommer i samband med konverteringen, t ex installation av Eslövs kommun har för avsikt att ge bidrag till installation av ackumulatortank till småhus med vedeldning som huvudsaklig uppvärmning. Bidraget är begränsat till maximalt 30% av den totala investeringen. Eslövs kommun har målet att 20 stycken av de 48 småhus som idag har vedeldade pannor utan ackumulatortank kompletterar sina anläggningar under en fyraårsperiod. För att bidrag ska utgå krävs att ackumulatortanken är förberedd för anslutning Att utforma vägtransportsystemet så att barn på egen hand kan ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter samt att medverka till att trafik- och miljöundervisning blir en naturlig del i undervisningen. Syfte/Mål Ett av Eslövs kommuns miljömål är att minska resursförbrukningen. Därför vill vi konvertera uppvärmningen vid byggnaderna vid Ellinge reningsverk och biogasanläggning från el- till biogasuppvärmning. Genom att göra det kommer vi att kunna utnyttja överskottsgas effektivare och därmed minska fackling av producerad biogas till ett minimum. Den facklade gasen kommer att användas till uppvärmning av byggnaderna samt till tappvatten. För För alla föreslagna projekt inom klimatinvesteringsprogrammet i Eslövs kommun krävs kommunikationsåtgärder, samordning, uppföljning och utvärdering. Kommunen ansöker därför bland annat om bidrag till en halvtidstjänst som informatör på halvtid och en halvtidstjänst för projektledning. Riktad information till olika målgrupper kommer att ges.samarbete med föreningar, handlare, och företag planeras. Eslöv kommer att samarbeta den 11 mars 2009 Sida 7 of 155

8 27 Eslöv Eslövs kommun Attitydundersökning bland Eslövs trafikanter Attitydundersökning bland Eslövs trafikanter Förstudie - MöTs-projekt i Eslövs kommun. Genomförande 791 Eslöv Eslövs kommun Testresenärer (Eslöv) Ett antal vanebilister lovar att pendla med buss eller tåg under en viss tidsperiod och förses med ett gratis pendlarkort Genomförande Hösten 2004 (30 stycken), våren 2005 (42 stycken), våren (30 stycken), hösten (30 stycken) Eslöv Saxån-Braåns vattenvårdskommitte Natur- och rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån genomföra naturvårdande och rekreations-befrämjande åtgärder längs några av de värdefullaste sträckorna Eslöv Eslövs kommun Energi i tillsynen Syftet med tillsynskampanjen är att kartlägga och därefter påverka verksamhetsutövare inom industrin att minska sin miljöpåverkan. Projektet är inriktat på miljöpåverkan från energianvändning för uppvärmning och verksamhet. I första etappen identifieras utövare med olja som huvudsaklig uppvärmningsform varpå dessa informeras om alternativa uppvärmningsformer vilka minskar verksamhetsutövarens miljöpåverkan avsevärt Eslöv Procordia Food AB Avfallssorteringscentral Syftet med åtgärden var att uppföra en avfallshanteringscentral. Genom ökad sortering ska det deponerade avfallet, senast 2005, minskas med mer än 50 % jämfört med 1993 års nivå. Hur har åtgärden genomförts? Under - uppfördes anläggningen som planerat. Idag deponeras endast 600 ton avfall per år av totalt cirka 6000 ton vilket är enligt beräkningarna. Har åtgärden genomförts i sin helhet enligt kommunen? Ja Åtgärden 183 Eslöv Eslövs kommun, Vägverket Region Skåne 174 Eslöv Eslövs kommun, Vägverket Region Skåne Klasstrampet -Eslöv Klasstrampet är en kampanj som vill få fler barn att gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade med bil. Kampanjen vänder sig till alla barn i årskurs 4-6 i Eslövs kommun. Klasslärarna anmäler sina klasser och fyller i ett redovisningskort under kampanjperioden. Den klass som har högst andel som har gått eller cyklat till skolan belönas med en summa pengar till klasskassan. 19 klasser var med 2004 och respektive 17 klasser Projektet 2004 Hälsotrampare (Eslöv) Ett antal vanebilister lovar att pendla med cykel under en viss tidsperiod och förses med 2003 cykelutrustning (5 st), 2004 (8 st), 2005 (24 st), (5 st) 319 Eslöv Miljö och Samhällsbyggnad, Eslövs Vatten och landskapsvård inom Saxån-Braåns avrinningsområde Syftet med åtgärden var att anlägga dammar/våtmarker (12 ha) och odlingsfria skyddzoner. Information om projektet och dess syfte skulle spridas. Uppföljning av kväve- och fosforreduktion. Inventering av fåglar, växter och bottenfauna i nyanlagda dammar. Hur har åtgärden genomförts? En projektledare anställdes som jobbade 50% i Eslövs kommun och 50% i Landskrona kommun. Denne har skött administrationen av projektet, vilket bl.a. den 11 mars 2009 Sida 8 of 155

9 119 Eslöv Eslövs kommun Biodrive- Eslöv Förädling av gas från Ellinge reningverk till att bli biogas att använda som drivmedel. Genomförande Uppbyggnad av gasreningsanläggning för att rena viss del av gasen från rötkammaren i Ellinge till i stort sett ren metangas att använda som drivmedel Eslöv Eslövs kommun Ecodrivingutbildning Ecodrivingutbildning för kommunanställda EcoDriving-utbildning för Miljö- och samhällsbyggnad och inom äldre- och handikappomsorgen. Mellan 50 och 100 personer har genomgått utbildningen Eslöv Eslövs kommun Tillsyn på miljöfarliga verksamheter Tillsyn enligt miljöbalken. Riktad mot verksamhetsutövrare. löpande 1122 Eslöv Ringsjökommittén Restaurering av Ringsjön För att försöka få tillbaka balansen i sjön ska 80 % av vitfisken, främst mört och braxen, i sjön reduceras. Detta sker genom trålning vår och höst, utsättning av bottengarn och uppfiskning av yngel. Den övergripande målsättningen med projektet är att växtplanktonblomningen inte negativt ska påverka vattnet som bad- och dricksvatten, sjöns ekologiska funktion är sådan att ett långsiktigt, hållbart yrkes- och sportfiske kan bedrivas och att biologisk mångfald i och i Eslöv Eslövs kommun Cykelkampanj - Eslövs kommun 1121 Eslöv Eslövs kommun Utökat naturreservat Eslövs Allmänning 1239 Eslöv Ringsjö Energi AB Eslöv - Sallerups panncentral med biogas från reningsverk Aktiviteter för att få fler att välja cykel som transportmedel istället för bilen. Genomförande Projektet omfattar en rad olika aktiviteter, utbyggnad/upprustning av cykelvägar i tätorten, cykla till jobbet kampanj, cykelorientering, motionscykellopp, Smart trafikant-kampanj, Syftet med projektet är att ta fram underlagsmaterial och framställa de handlingar som behövs inför en reservatsbildning som också omfattar parkmarken samt ge förslag på en ny skötselplan för hela naturområdet, både det befintliga reservatet och den nuvarande parkmarken. Projektet vill också skapa förutsättningar för att området även i fortsättningen ska användas flitigt för rekreation och lek, t.ex ska möjlighet för eldning/grillning organiseras, Sallerups panncentral med bränslet biogas kopplas in på fjärrvärmenätet i Eslöv, cirka 5000 MWh/år Eslöv Ringsjö Energi AB Panncentral Lapplandsvägen, Eslöv, fossil olja ersätts med rapsolja Fjärrvärmenät i Eslöv, panncentral Lapplandsvägen, fossil olja ersätts med rapsolja, cirka MWh/år den 11 mars 2009 Sida 9 of 155

10 320 Eslöv Ringsjö Energi AB Lokalt utnyttjande av spillvärme i form av rökgaskondensering Syftet med åtgärden var att utnyttja höga rökgastemperaturer från en naturgaseldad ångcentral. Ångcentralen tillhör Procordia Food AB och ligger intill Ringsjö Energis fjärrvärmeanläggning och skulle därför kunna utnyttjas för fjärrvärmeproduktion via rökgaskondensering. Hur har åtgärden genomförts? Förhandling pågick mellan de båda bolagen, Procordia Food AB och Ringsjö Energi AB, om ett utökat samarbete inom energi. 985 Eslöv, Höör, MERAB, Eslöv, Höör och Hörby Hörby Avallsplan- Samrådsförslag 2008 Utveckling i Mellanskåne från 2002: En klar tendens är dock att andelen som utnyttjas för energiutvinning och som behandlas biologiskt ökar samtidigt som andelen till deponi minskar kraftigt. -Materialåtervinningen har ökat med uppåt 40 %, dock bara med ca 12 % de senaste tre åren. -Mängden avfall som deponeras har minskat med drugt 70 % Helsingborg Helsingborgs stad Cykellycka - MöTs i Helsingborg Informera helsingborgaren om möjligheterna att cykla i staden. Uppföljning av cykelplan, förbättrad skyltning, standardhöjning av cykelvägnätet, framtagande cykelkarta, genomföra kampanjer av olika slag, insatser för beteendeförändring, informationsinsatser etc Helsingborg Helsingborgshem AB Energimål 2010 Energimål 2010 är vårt handlingsprogram för att uppnå energibesparing enligt Helsingborgs 2007 stads miljöprogram med 16 % fram till 2010 med förbrukningen för som utgångspunkt. Planens startegi kommer att läggas upp utifrån en lista på tänkbara åtgärder i hörgförbrukande objekt samt en grov tidsplan i fyra etapper. På varje objekt görs en 329 Helsingborg Kommunen Övergång från olja till fjärrvärme, injustering av värmesystem, värmeväxlarbyte, värmeåtervinning, ny 328 Helsingborg Kommunen Utvälinge tegelbruk - materialåterbruk och våtmarksprojekt 327 Helsingborg Kommunen Våtmarksprojekt i Råån och Vegeå Syftet med åtgärden var att konvertera från olja till fjärrvärme, injustera värmesystem, värmeväxlarbyte, värmeåtervinning. Åtgärden avslutades i december. Syftet med åtgärden var att restaurera en tegelugn samt att skapa en näringsfälla genom att leda åvatten i två dammar. Renovering av tegelugnen vid Utvälinge tegelbruk skulle ske med användande av gamla metoder och gammalt material i möjligaste mån. Gammalt tegel och virke har använts. De delar som skulle resultera i en näringsfälla genomfördes ej. Åtgärden slutfördes oktober. Syftet med åtgärden var att Anlägga 8 våtmarker med en yta på sammanlagt 10,9 ha. Åtgärden slutfördes juli. 32 Helsingborg Helsingborgs stad Kollt-MaTs - Helsingborgs stad Öka kollektivtrafikens andel som ett led i att miljöanpassa trafiken i Helsingborgs tätort. Syfte/Mål Kollt-MaTs har som övergripande syfte att öka kollektivtrafikens andel som ett led i att miljöanpassa trafiken i Helsingborgs tätort. Detta ska uppnås genom snabbare och tätare den 11 mars 2009 Sida 10 of 155

11 68 Helsingborg Pharmacia AB, Helsingborg Pharmacia AB, Helsingborg:Speditörer med miljöarb. Speditörer med aktivt miljöarbete - Pharmacia AB, Helsingborg Pharmacias AB i Helsingborg upphandlar endast transporter av speditörer med eget aktivt miljöarbete. 90 Helsingborg Helsingborgs stad I staden utan min bil - Helsingborg Årligt återkommande arrangemang för att uppmärksamma invånarna på de problem som ökad bilism medför. MöTs i Helsingborg. Genomförande Projektet är ett årligt återkommande arrangemang. Nya trafiklösningar testas, kollektivtrafiken 787 Helsingborg Peter Hartvig, Regionfastigheter Solceller Helsingborg lasarett Helsingborgs lasarett kommer att montera solceller på sitt tak. Det här blir Region Skånes första stora satsning på förnyelsebar energi. I samband med att lasarettet ska lägga om taket som solcellerna ska monteras. 800 kvadratmeter ska täckas av den miljövänliga solteknologin, en yta som motsvarar ungefär sex normalstora villor Helsingborg Kommunen Avgaskylare och värmepump på rökgaser Syftet med åtgärden var att installera avgaskylare och värmepump på rökgaser från ett antal naturgaseldade pannor vid kommunala lokaler (servicehus, skola, sporthall). Avslutades i december. 987 Helsingborg Helsingborgs stad och NSR Avfallsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Helsingborgs stad skall fortsätta med fastighetsnära insamling. Samarbete ska stärkas och ökad återvinning främjas. Kommunikationen med kunderna skall förbättras. Organiskt avfall skall återvinnas. 332 Helsingborg Nordvästra Skånes Renhållnings AB Biogödsel via pipeline Åtgärden innebär anläggning av en pipeline för distribution av biogödsel till lantbrukare i Helsingborgs närområde, i enlighet med ansökan. 1,2 mil pipeline och 4 lagringsbrunnar för biogödsel är anlagda. Lantbrukarna har själva bekostat lagringsbrunnarna. Anläggningsarbetet var färdigt i december. Åtgärden innebär i dagsläget ett minskat transportbehov med ca 570 lastbilstransporter per år, motsvarande förbrukning av ca 14 kbm Helsingborg Helsingborg stad Miljöprogram Lokala miljömål utifrån nationella miljökvalitetesmålen 1124 Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Den hållbara resan den 11 mars 2009 Sida 11 of 155

12 1125 Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Miljözon Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Fri parkering för miljöbilar Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Trafikstrategi 1128 Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad 1129 Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Trafikplaner Arbetsområdena som trafikplanen innehåller: - trafiksäkerhet med trygghet - fler måste gå och cykla - fler måste ta bussen och tåget - ny struktur i bilnätet ÖP 2010 Revidering påbörjad Helsingborg Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad FÖP vindkraft, fördjupning av ÖP Helsingborg Helsingborgs hamn AB Combiterminalen I mitten av augusti 2005 invigdes combiterminalen i Heslingborgs Hamn - en terminal som 2005 medger hantering av gods mellan fartyg och järnväg utan någon omlastning via lastbil. Sedan starten av combitreminalen har det det landburna godset på järnväg hela tiden ökat markant fö r varje år. Det långväga godset, som tidigare fraktades på lastbil till/från hamnen 104 Helsingborg Helsingborgs stad Upphandling av skolskjutsar - MöTs i Helsingborg Skapa större insikt och kunskap kring frågorna att kvalitetssäkra skoltransporterna samt att successivt integrera skoltransporterna i den konventionella kollektivtrafiken. Sedan närmare tio år tillbaka samarbetar Helsingborgs stad med flera grannkommuner kring skolskjutsar. Inför läsåret 2002/2003 kommer ca 25 nya fordon att upphandlas. Särskild vikt den 11 mars 2009 Sida 12 of 155

13 342 Helsingborg Helsingborgs kommun Administration 352 Helsingborg AB Leif Peters (PETAB Garden Center) Bränslebyten i växthus, Petab PETAB Garden Center (Petab) säljer växter, trädgårdsredskap, trädgårdsmöbler m m. Anläggningen värms idag upp med 140 m3 olja/år. Petab vill nu byta uppvärmningskälla från olja till solvärme och gas. För att finansiera solvärmeanläggningen kommer Petab att söka bidrag från Boverket. Ansökan om stöd till klimatinvesteringsprogram avser stöd för installation av gaspanna med kringutrustning. Anläggningen kommer att anslutas till Helsingborg Helsningborgs Renhållnings AB Biogasdrivna sopbilar Helsingborgs Renhållnings AB (Renhab) är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Stad. Bolagets verksamhet består av insamling och transport av hushållsavfall och återvinningsprodukter. Bolaget använder i sin verksamhet cirka 35 tunga lastbilar. Av dessa är 16 stycken av sådan typ (tvåaxliga fordon) att det med nuvarande teknik är möjligt att ersätta dem med biogasfordon. Redan idag drivs åtta fordon med biogas. Den aktuella Helsingborg NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) Biogasdriven slamsugarbil Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett regionalt återvinningsföretag. Som ett led i arbetet för att minska klimatpåverkan från transporterna till och från NSRs biogasanläggning vid Filborna avfallsanläggning, söker man bidrag för inköp av en biogasdriven slamsugarbil. Åtgärden syftar till att bli ett demonstrationsprojekt då det är pedagogiskt riktigt att köra material till biogasanläggningen med en biogasdriven slamsugarbil. Slamsugarbilen kommer Helsingborg NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) Optimering av biogasprocess NSR producerar biogas genom rötning av organiskt material. Genom förändrade substratsammansättningar och för att kunna producera ytterligare biogas krävs en optimering av rötningsprocessen. NSR avser även att öka produktionen av biogas genom att samröta odlade grödor från lantbruket tillsammans med avfall, slakteriavfall och gödsel. Tillförsel av nya substrat, skruvpressat matavfall och grödor medför en förändring i rötningsprocessen och Helsingborg NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) Biogas från hushållens restavfall Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett regionalt återvinningsföretag. Till NSR kommer ca ton restavfall per år. Studier har visat att 40 % av restavfallet är organiskt, d v s ca ton biologiskt behandlingsbart restavfall per år. Den organiska delen av restavfallet kan separeras ur hushållsavfallet med relativt enkla medel och restavfallets energiinnehåll kan återvinnas genom biologisk behandling, t ex direkt i en Helsingborg Miljökontoret Informationsåtgärd Informations- och folkbildningsinsatsen för 2007 fokuserar till stor del på energifrågor och dess koppling till växthuseffekten. Flera av åtgärderna i årets klimatinvesteringsprogram handlar om energi och utbyte av fossila energisystem till mer kretsloppsanpassade, och informationsinsatsen spinner vidare på samma tema. Informationsinsatserna i de tidigare programmen innefattar både allmän information om växthuseffekten och mer detaljerad Helsingborg Helsingborgs kommun Administration 2007 den 11 mars 2009 Sida 13 of 155

14 345 Helsingborg Miljökontoret Information och folkbildning Informationsinsatsen i års program innebär att aktiviteter som påbörjats inom tidigare klimatinvetseringsprogram förlängs/utvidgas under ytterligare ett år, dvs till och med Dessutom kommer ansträngningarna att utökas när det gäller att öka intresset för cykling genom en bredare cykelkampanj. Arbetet kommer att samordnas med aktiviteter som sker via den mobilitetsfunktion som också ingår i programmet (åtgärd 6). 330 Helsingborg Kommunen Värmeåtervinning ur befintliga ventilationsanläggningar Syftet med åtgärden var att återvinna värme ur befintliga ventilationsanläggningar. Åtgärden avslutades i december. 343 Helsingborg Miljökontoret Biogasdrivna personbilar Åtgärden innebär att företagare och privatpersoner ges möjlighet att hos kommunen söka bidrag för merkostnaden för inköp av biogasdrivna fordon. Bidraget kan erhållas av privatpersoner, organisationer, företag och offentliga förvaltningar. Privatpersoner och icke vinstdrivande verksamheter kan medges ett bidrag om maximalt 50 % av merkostnaden och företag kan medges ett bidrag om maximalt 30 %. Totalt vill kommunen stödja inköp av Helsingborg Helsingborgs stad EcoDriving - MöTs i Helsingborg 341 Helsingborg Miljökontoret Information och folkbildning Projektet syftar till att reducera bränsleförbrukningen för anställda i de kommunala förvaltningarna. I första hand erbjuda medarbetarna inom de kommunala förvaltningarna, Tekniska förvaltningen och Entek, utbildning i EcoDriving. Förhoppningen är att minst 30% av förvaltningarnas anställda ska delta och i snitt nå en För att uppnå de önskade effekterna av programmets fysiska åtgärder är det mycket viktigt att dessa kombineras med kraftfulla informationsinsatser. Den föreslagna informations- och folkbildningsinsatsen fokuserar därför på att öka intresset för biogas som fordonsbränsle. Målsättningen är även att öka allmänhetens kunskap om klimatfrågan och att skapa en dialog kring den enskildes möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan. Ett flertal olika Helsingborg Tekniska förvaltningen Biogas från VA-verket Åtgärden innebär optimering av biogasproduktionen vid VA-verket samt investeringar i en gasreningsanläggning. Efter åtgärdens genomförande beräknas VA-verkets kapacitet för produktion av fordonsgas uppgå till ca m3 uppgraderad gas per år. Den uppgraderade gasen matas in på naturgasnätet varifrån biogas kan utnyttjas enligt ett "grön gas" koncept. Baserat på att gasen ersätter lika delar diesel och bensin beräknas utsläppen Helsingborg NSR AB (Norvästra Skånes Renhållnings AB Biogas från avfall Åtgärden innebär att biogasproduktionen vid Nordvästra Skånes Renhållnings ABs (NSR) Filborna avfalls- och återvinningsanläggning utökas och att en ny gasuppgraderingslinje byggs. NSR kommer därmed att öka sin produktionskapacitet med ca m3 uppgraderad fordonsgas per år. Biogasen kommer i första hand att användas i stadsbussflottan. Baserat på att ca m3 gas ersätter naturgas och att resterande Helsingborg Helsingborgs kommun Administration 2004 den 11 mars 2009 Sida 14 of 155

15 337 Helsingborg Miljökontoret Administration, uppföljning och utvärdering Åtgärden innebar administration och samordning av programmet och dess åtgärder. Rapportering har skett till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Avtal, utbetalning av bidrag, information och andra kontakter har skett med åtgärdsägarna. Åtgärden innefattade även utvärderingar, dokumentation och intern och extern kunskapsspridning om klimatinvesteringsprogrammet. En ändringsanmälan av åtgärd 10, återvinningsmaterial på Helsingborg Miljökontoret Information och folkbildning 335 Helsingborg Tekniska förvaltningen "Dimmer" på gatubelysningen 334 Helsingborg Helsingborgshem AB Energibesparing genom valfri komfort Det övergripande målet med informationsinsatsen i 2003 års klimatinvesteringsprogram var att öka allmänhetens kunskap om klimatfrågan och att skapa en dialog om den enskildes möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan. Åtgärden har genomförts som fyra aktiviteter. Samtliga aktiviteter innehöll allmän information om klimatfrågan och stadens arbete för en minskad klimatpåverkan samt frågor med direkt koppling till Åtgärden innebar installation av utrustning för spänningsreglering i 134 gatubelysningscentraler i Helsingborg. Spänningsreglering ska installeras i ytterligare fyra centraler under våren 2007, dessa blev försenade på grund av andra hindrande ombyggnadsarbeten. Valet av anläggningar har utgått ifrån besparingspotential och lämplighet ur säkerhetssynpunkt. Systemet möjliggör dämpning av belysningen mellan kl 20 Komfortmätningssystem i enlighet med ansökan har installerats i 588 av Helsingborgshems lägenheter. Information om systemet har skett genom Helsingborgshems kundvärdar, informationsträffar och på Helsingborgshems hemsida Helsingborg Tekniska Förvaltningen, Mark- och exploateringsen. Återvinningsmaterial på spår Åtgärden innebar anläggning av 4,2 km järnväg för anslutning av Nordvästra Skånes Renhållnings ABs (NSR) Filborna avfalls- och återvinningsanläggning. Åtgärden skulle genomföras i samarbete mellan NSR och kommunen, där stadens del skulle utgöras av 2,2 km industristamspår och NSRs del utgöras av 2 km stickspår till anläggningen. Återvinningsmaterial och farligt avfall skulle transporteras på spåret, och därmed minska Helsingborg Skånemejerier Biogasdrivna distributionsbilar Åtgärden innebär att Skånemejerier söker bidrag för inköp av två stycken biogasdrivna distributionsbilar. Åtgärden beräknas leda till minskade koldioxidutsläpp på cirka 138 ton/år. 879 Helsingborg Helsingborg stad ÖP Helsingborg Helsingborgs stad Res klokt (MöTs i Helsingborg) Många barn i dagens samhälle blir i stor utsträckning körda i bil till och från skola och fritidsaktiviteter. Barnen får liten träning i hur man reser kollektivt. Res klokt syftar till att genom olika aktiviteter lära barnen hur man reser kollektivt. Elever i fjärde klass får var sitt förköpskort laddat med 100 kr och detta ska utnyttjas tillsammans med läraren vid minst ett tillfälle i samband med någon skolaktvitet. den 11 mars 2009 Sida 15 of 155

16 881 Helsingborg Helsingborg stad Hållbar utveckling Ett av målen är begränsad luftförorening. Där är målen bl.a. Ökad användning av cykel som fortskaffningsmedel, övergång till miljöbilar, minskad trafikkoncentration, ökad kollektivtrafik, öka kunskap hos allmänheten. (Övriga ämnen som berörs i Hållbar utv. Är: Bostadsbristen, arbetslösheten, barns och 880 Helsingborg Helsingborg stad Klimatstrategi Har tydliga mål och åtgärdsförslag inom energi, transport och avfall. För övrigt är 2003 Helsingborgs klimatstrategi väl utarbetad Helsingborg Helsingborgshem AB ECO-City projektet Helsingborgshems medverkan i EU projektet ECO-City tar sikte på hållbar energiförsörjning 2005 och innebär omfattande åtgärder fö ratt bygga så energisnålt som möjligt. Ex frånluftpumpar som återvänder värmen i ventilationsluften, bättre fönster, bättre isolreing, solfångare etc. AB Helsingborgshems nyproduktion i Kv Turkiet Västra 2, Maria Sofia 1-4, Maria park 23-24, 414 Helsingborg IKEA AB Åtgärd 2 - Adsorptionskyla för nytt varuhus i Helsingborg IKEA planerar att bygga ett nytt varuhus i Helsingborg. Det befintliga varuhuset uppvärms med direktverkande el. Under planeringen av det nya varuhuset har IKEA undersökt möjligheterna att använda mer miljöanpassade alternativ för uppvärmning och kyla i varuhuset. För att tillgodose behovet av komfortkyla avser IKEA att installera värmedriven s k adsorptionskyla. Adsorptionskyla är en teknik som är under internationell utveckling och Helsingborg Helsingborg stad ÖP 2002 I översiktspalnen skrivs det om behoven kring mellankommunala frågor, och räknar upp ett antal punkter, bl.a; - infrastruktur, kollektivtrafikstråk, vägutbyggnader, cykelvägnät - lokalisering av vindkraftverk - lokalt producerade livsmedel Helsingborg Region Skåne Tunnel Helsingborg- Helsingör En järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör förbättrar bl.a. norra Skånes tillgänglighet till Köpenhamnsområdet och därifrån vidare transporter med tåg och flyg. 146 Helsingborg Ekodistribution i Helsingborg En tunnel är också en förutsättning för Europabanan, en ny snabbtågsförbindelse som planeras mellan Stockholm och Hamburg (se även under rubriken Europakorridoren i menyn Studie av förutsättningarna för en samordnad varudistribution i Helsingborgs stadskärna. ASG, Fraktarna, Scenkler-BTL och NS Frakt gått samman i ett projekt för att undersöka förutsättningarna för en samordnad varudistribution i Helsingborgs stadskärna. Distributörerna funderar även på att införskaffa miljöanpassade fordon. I denna studie undersöks förutsättningarna för ett sådant samarbete Helsingborg Skol- och fritidsförvalningen och f.d. Tekniska Den hållbara resan den 11 mars 2009 Sida 16 of 155

17 1140 Helsingborg Vård- och Omsorgsförvaltningen i Bilpool Förvaltningarna har gått samman om en bilpool på 9 bilar som drivs med E85. Mototrvärmare finns till samtliga bilar Helsingborg Miljöverkstaden och Skoloch fritidsförvaltningen Energiverkstaden för åk Helsingborg Skol- och fritidsförvaltningen Klimatföreläsningar för gymnasieelever och lärare Klimatföreläsningar med Martin Hedberg för gymnasieelever och lärare Helsingborg Miljöverkstaden och Skoloch fritidsförvaltningen Cykelprojekt "Frisk luft" för åk Helsingborg Miljöverkstaden och Skoloch fritidsförvaltningen Res klokt för åk Helsingborg Helsingborgshem AB Individuell mätning (värme/vatten/el) Införa individuell mätning (värme/vatten/el) i resterande ca lgh. Vi har redan infört ett system i ca lgh. 200 planeras under Helsingborg Helsingborgshem AB Översyn av allmänbelysning (inre/yttre) Inventera alla allmän belysning, inre och ytrre, ur trygghets och energisynpunkt Helsingborg Håll Sverige Rent och Skol och fritidsförvaltningen Grön Flagg Skolor och förskolor certifieras för Grön Flagg med temat Energi den 11 mars 2009 Sida 17 of 155

18 1142 Helsingborg Kärnfastigheter och Skoloch fritidsförvaltningen Grön el till skolor Grön el till skolor som så önskar 1136 Helsingborg Helsingborgshem AB Konvertering av vattenburen elvärme till pellets Ersätta vattenburen elvärme med biobränsle. Målgrupp; AB Helsingborgshems fatigheter. Kv Skänken i Mörarp samt Kv Tågmästern i Kattarp Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Ombyggnad av ventilation och belysning i Stadshuset Syftet med åtgärden var att spara energi. Det ursprungliga åtagandet att nå syftet var genom att installera energisnål belysningsarmatur med närvarogivare och en ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning. Målsättningen har uppnåtts genom installation av belysning med närvarogivare samt energieffektivisering av ventilationen genom att befintlig ventilationsanläggning optimerats. Genomförandet av hela åtgärden har skett under 207 Hässleholm Hässleholms kommun Minskad miljöpåverkan från vägtrafiken - Hässleholms kommun Åtgärder för att minska miljöpåverkan från vägtrafiken i Hässleholms kommun. Omkring 80 personer inom kommunens förvaltningar samt förtroendevalda har genomgått Eco-driving. Turerna med stadstrafiken utökades till halvtimmestrafik och under lördagarna i december var det gratis att åka med lokaltrafiken. 355 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Linnéängen Syftet med åtgärden var att restaurera en fäladsmark den s.k. Linnéängen. Åtgärden förväntades bidra till att gynna den biologiska mångfalden samt till att öka möjligheten för Hässleholmsborna till rekreation. Målet har uppfyllts genom iordningställande av ängs- och hagmarksytor. Restaureringen har utförts genom röjning av buskar, stängsling och utglesning av trädskiktet samt slåtter och bete på utvalda delytor under år och. Under år Hässleholm Hässleholms kommun ÖP -2016/2021 Kommunens fjärrvärmenät är utbyggt i Tyringe och Hässleholm mycket beroende av de industrier och kommunala anläggningar som finns i dessa orter. En utbyggnad av fjärvärmen skulle innebära stora investeringar, men också omfattande miljövinster. Ställningstagande 353 Hässleholm Hässleholms kommun, Planeringskontoret Administration av programmet Syftet med åtgärden var att administrera och följa programmet, ha överblick över den samlade miljöeffekten samt stötta de projektansvariga när det gäller miljötänkande. En person anställdes på halvtid som LIP-samordnare. 884 Hässleholm Hässleholms kommun Klimatstrategi Delmål för Hässleholms kommun som geografiskt område: 2004 Konkreta åtgärder föreslås för att uppnå varje delmål. 1. Utsläppen av växthusgaser skall som medelvärde för perioden vara minst fyra procent lägre än utsläppen år den 11 mars 2009 Sida 18 of 155

19 354 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Slamtorkbäddar Syftet med åtgärden var att minska miljöbelastningen från Hässleholms avloppsreningsverk genom att anlägga s.k. vasstorkbäddar och häri avvattna slam istället för att installera mekanisk slamavvattningsutrustning. Målen var att minska kväveutsläppen samt att minska behovet av kemikalier för avvattning (polymerer), elektrisk energi och drivmedel. Sex vasstorkbäddar planterade med bladvass har anlagts och slutbesiktades Hässleholm Hässleholms kommun Miljömålsprogram Har uppsatt lokala miljömål för 15 av miljömålen 357 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Lokalt omhändertagande av dagvatten i Sösdala Syftet med åtgärden var att minska föroreningarna i dagvatten från Sösdala tätort främst med tanke på kväve, fosfor och metaller samt minska risken för översvämningar. Åtgärden anses avslutad i och med att man anlade ett helt nytt utjämnings-/ sedimenteringsmagasin och upprustning av ett befintligt utjämningsmagasin utfördes under år Den förväntade miljöeffekten är att utjämningsmagasinen resulterat i en flödesutjämning som i sin tur gett 359 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Behandlingsyta för avfall; förkompostering, rötning och gasutvinning Syftet med åtgärden var att introducera en förhållandevis ny teknik för hur man kan effektivisera behandlingen av organiskt avfall. Den största förändringen gentemot tidigare är att man förkomposterar det organiskt avfallet innan det rötas. Förbehandlingen resulterar i att rötningen blir mer optimal. Den förväntade miljöeffekten var att miljöbelastning skulle minska genom att åtgärden reducerar tillskottet av växthusgaser till atmosfären, jordförbättringsmedel 360 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Energisnål gatubelysning Syftet med åtgärden var att genomföra en energibesparing på lång sikt för gatubelysningen. Ursprungligen ansåg den projektansvarige sig kunna uppnå målsättningen, energibesparing på MWh, med åtgärden genom att byta ut äldre armatur (ca 4000 st) samt genom att installera sk spartransformatorer (ca 20 st). Kommunen anser sig ha uppnått målsättningen, till och med erhållit större energibesparing MWh, med åtgärden genom att byta ut Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Gång- och cykelbro över Hovdalavägen Syftet med åtgärden var att bygga en enskild gång- och cykelbro för att ge ett stort antal barn en säkrare skolväg. Målsättningen med åtgärden var att öka gång- och cykeltrafiken på bekostnad av biltrafiken till och från Grönängsskolan över Hovdalavägen. Många föräldrar väljer idag att köra sina barn till skolan p.g.a. farliga korsningar. Säkrare gång- och cykelvägar bidrar till minskad bilkörning och minskade transporter. Åtgärdens utformning 362 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Från olja till biobränsle i Vinslövs skola Syftet med åtgärden var att byta en värmeanläggning för olja och el mot en fastbränslepanna för eldning av förnyelsebar råvara, med en energiförbrukning på kwh/år. Åtgärden har lagts ned. 363 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Från olja till biobränsle i Bjärnums skola Syftet med åtgärden var att ersätta befintlig oljepanna i Bjärnums skola genom anslutning till befintlig fastbränslepanna i angränsande kvarter. Åtgärden är ett led i Hässleholms kommuns strävan enligt den lokala Agenda 21 att minska beroendet av fossil energi och till stor del övergå till förnyelsebara råvaror år Åtgärdens målsättning var att minska utsläppen av framförallt koldioxid, svavel och i viss mån kväve. Åtgärden slutfördes under september år den 11 mars 2009 Sida 19 of 155

20 364 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Sällskebäcken Det ursprungliga syftet med åtgärden var att minska flödet i Sällskebäcken och återställa den ekologiska balansen i bäcken. I och med anläggning av utjämningsmagasinet och våtmarksanläggningen hösten år 2002.Kommunen har anlagt ett flödesutjämningsmagasin och en våtmark som förväntas minska flödet och efter ett par år även kväve-, fosfor- och metallhalterna Syftet är att återställa den ekologiska balansen i Sällskebäcken och att minska 365 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Almaån Syftet med åtgärden var att öka möjligheten till skön naturupplevelse i Hässleholms närhet och att gynna den biologiska mångfalden. Närheten till staden gör åtgärden värdefull ur studiesyfte och rekreationssynpunkt. En omväxlande strandvegetation skulle återskapas vid ån genom röjning av träd och buskar och åtgärder för att få fram de naturliga trädslagen. Även tillgängligheten till ån skulle ökas. Målsättningen anses uppnådd genom att det närmast 366 Hässleholm Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Från olja till biobränsle- Sösdala skola mm En värmeanläggning för olja och el skulle bytas ut mot en fastbränslepanna för eldning av förnyelsebar råvara, med en energiförbrukning på kwh/år. Åtgärden har lagts ned. Kommunen har anmält detta till Naturvårdsverket och fått förändringen godkänd Hässleholm Hässleholms kommun Administration 368 Hässleholm Hässleholms kommun, miljökontoret 356 Hässleholm Hässleholms kommun, Teknisk förvaltning Klimatkommunikation De övergripande målen med folkbildningsinsatsen är att öka kunskapen om växthuseffekten, skapa en större medvetenhet om hur olika aktörer kan bidra för att minska klimatpåverkan, öka genomförbarheten för vissa av åtgärderna i Klimp-ansökan samt bereda väg för fortsatta klimatåtgärder i kommunen. Klimatkommunikationen och informationen om kommunens klimatinvesteringsprogram kommer att ske i samverkan med den kommunikationsstrategi Genabäcken Den ursprungliga målsättningen med åtgärden var att minska vattenföroreningen från avfallsdeponi och industrier samt minska flödet i Genabäcken. Detta skulle minska belastningen på bäcken och det nedströms liggande vattensystemet Almaån-Helgeå (mycket höga biologiska värden med hotade fiskarter så som faren, färna, grönling och sandkrypare). Flödesutjämningsmagasin, våtmarker mm skulle anläggas. Åtgärden skulle även ge upphov 379 Hässleholm BergendahlsGruppen AB Ombyggnad kyl- och frysanläggning Befintlig frysanläggning med HCFC och HFC 404A som köldmedium byts ut mot en helt ny anläggning med koldioxid som huvudsakligt medium. Dessutom investeras i ett centralt styroch övervakningssystem för att styra ventilation, kyla och värme på ett energimässigt optimalt sätt. Åtgärden förväntas resultera i minskade utsläpp av HFC motsvarande 96,5 ton koldioxid och minskad elförbrukning med ca 500 MWh per år. Eftersom den miljöförbättrande åtgärden Hässleholm Svensk BrikettEnergi Värme AB Fjärrvärme i Bjärnum Ett fjärrvärmeverk kommer att uppföras i Bjärnum under vintern 2005-, utan Klimpbidrag. De ekonomiska förutsättningarna med avseende på energitäthet ger möjligheter att i dagsläget klara av området närmast anläggningen. För att kunna bygga ut även områden med lägre energitäthet söks Klimp-bidrag. Totalt 200 villor förväntas kunna anslutas till fjärrvärmen inom åtgärden. den 11 mars 2009 Sida 20 of 155

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer